Anda di halaman 1dari 22

Oleh:

Nurul Ikhwani Binti Mohd Zim


Nur Liyana Binti Fouizi
TAJUK 2
Sejauhmanakah
globalisasi
memberikan impak
positif dan negatif
dalam alam pendidikan
Globalisasi???
Proses menyingkirkan
batasan / sekatan
kerajaan mengenai
pergerakan antara negara
bagi mewujudkan satu
ekonomi yang terbuka
dan tanpa sempadan.
(Scholte, 2000:16)
Menuntut semua negara
dan penduduk berada
pada landasan yang sama
tanpa mengira bangsa,
agama, latar belakang
dan sebagainya untuk
bersaing secara adil
dalam apa jua bidang.
Globalisasi dalam pendidikan
=
Pendidikan tanpa sempadan
Impak Positif Globalisasi dalam pendidikan
Keperluan
terhadap
pembelajaran
berterusan
Inovasi dalam
perlaksanaan
kurikulum
Penggunaan
teknologi
maklumat dan
komunikasi
Pengurusan
pendidikan
Pembentukan
jati diri pelajar
Kualiti guru
1.Keperluan terhadap pembelajaran
berterusan
Budaya
pembelajaran
sepanjang hayat
Aplikasi
kemahiran dan
pengetahuan
dalam kehidupan
Contoh :
Penggunaan bahasa
Inggeris sebagai bahasa
ilmu dan bahasa
pengantarabangsaan
UNESCO mencadangkan supaya
digerakkan pemikiran ke arah
membangunkan dan
mengembangkan potensi sumber
manusia
Melalui pendidikan formal dan tidak formal
Contohnya, memperbanyakkan institusi
latihan dan pendidikan
Penubuhan OUM memberi peluang untuk
mereka yang berminat untuk meneruskan
pengajian
Wujudnya persaingan sihat dalam institusi
pengajian
Mutu pendidikan dan reka cipta inovatif
2. Inovasi dalam perlaksanaan
kurikulum
Antara
perubahan
kurikulum
yang dapat
diperhatikan:
Sekolah
Bestari
Projek
Sekolah
Net
Projek
Smart Lab
Projek
Sekolah
VISTA
Sekolah
Bestari
Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan
pembelajaran dengan menggunakan komputer dan multimedia
Projek
Sekolah Net
Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran local area
network (LAN)
Guru berfungsi sebagai penerima maklumat bahan kurikulum dan
pembelajaran daripada luar dan menyalurkannya kepada murid
Memberi peluang kepada murid mendapatkan kemahiran dan
maklumat sesuai dengan keupayaan mereka dan aplikasi pelbagai
gaya pembelajaran
Projek Smart
Lab
Menggunakan jaringan komputer bagi
membolehkan murid mengakses ilmu dan
maklumat daripada pelbagai sumber
Guru berfungsi sebagai pemudah cara
Projek
Sekolah VISTA
Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk
pembelajaran dan pengajaran
Bertujuan untuk membolehkan guru menguruskan
bilik darjah dengan berkesan
Memberi peluang kepada murid berkomunikasi
secara elektronik dengan rakan dan guru
3. Penggunaan teknologi maklumat
dan komunikasi
Pembangunan pendidikan mementingkan
budaya dan penguasaan ICT di kalangan
pelajar.
Penggunaan ICT dalam pdp merupakan satu
proses pembelajaran yang menyeronokkan,
menarik dan mudah difahami.
Kesan
penggunaan
ICT dalam
pdp
Beri peluang
kepada pelajar
untuk belajar
sendiri
Menjadikan
aktiviti pdp
mudah
Mudah untuk
menerokai
ilmu tanpa
sempadan
Meluaskan
pengetahuan
Meningkatkan
kemahiran
4. Pengurusan pendidikan
Beberapa inovasi telah dilaksanakan dalam
pengurusan pendidikan di Malaysia terutama di
peringkat sekolah bagi meningkatkan kecekapan
dalam pengurusan pendidikan.
Beberapa perisian baru telah diaplikasikan yang
dikenali sebagai Pengurusan Maklumat Sekolah
(School Management Information System).
Aplikasi sistem ini telah memudahkan pihak pentadbiran
sekolah melaksanakan tugas-tugas rutin seperti
Membantu dan mempermudahkan pengurus sekolah membuat
keputusan
Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran.
Mengurangkan beban pengurus dalam melaksanakan tugas yang
pelbagai.
Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan fail.
Memudah dan menjimatkan masa dari segi mengumpul, memproses
dan menyimpan data seperti laporan kehadiran pelajar.
Meningkatkan kecekapan dalam penyediaan gred/markah peperiksaan
pelajar.
Penempatan pelajar dalam kelas.
Membuat agihan jadual waktu mengajar guru
Pembinaan jadual waktu guru.
Membuat agihan sumber kewangan, buku teks, dan sebagainya.
Menyimpan data mengenai stok dan inventori sekolah serta pelbagai
urusan rutin yang dikendalikan pentadbir dan guru.
5. Pembentukan jati diri pelajar
Seiringan dengan hasrat
untuk merealisasikan FPK,
bagi individu yang
seimbang dan harmonis
dari segi JERI.
Bersedia dari segi kognitif
untuk tugasan yang
kompleks dan mencabar.
Menyelesaikan masalah
serta menjana
pengetahuan baru.
Jadi warganegara yang
bertanggungjawab dari
segi sosial, politik dan
budaya.
Keperibadian guru, budaya
sekolah dan aktiviti
kurikulum memberi impak
tersendiri dalam
pembentukan moral.
6. Kualiti guru
Penggunaan teknologi
Pertambahan beban (kerja, tanggungjawab, tugas)
Guru perlu lebih
bersedia
menampilkan perwatakan yang positif terutama ketika
proses pengajaran dan pembelajaran.
Antara watak yang perlu diterampilkan supaya
menjadi contoh kepada pelajar ialah amanah,
bersopan santun, berdedikasi serta taat kepada tuhan.
Membentuk budaya sekolah yang positif
Sikap guru
Berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu
bertugas
Utamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidag kerjayanya
Sentiasa mengikuti peredaran masa
Memahami perkembangan teknologi
Mempunyai sifat berani, mahu mencuba idea baru dan
inovatif
Meningkatkan
perkembangan
profesionalisma
guru
Impak Negatif Globalisasi dalam
pendidikan
Negara lemah
ditindas
Ketidakadilan
perkongsian
Permintaan
pasaran tenaga
kerja
Meminggirkan
bahasa Melayu
sebagai bahasa ilmu
Pengkomersilan
pendidikan
Penafian
pendemokrasian
pendidikan
Penghayatan
ilmu terhakis
Negara kaya akan ambil peluang
Rampas sumber yang ada
Memajukan sistem pendidikan
negara mereka

1. Negara
lemah
ditindas
Segala keputusan yang berat
sebelah akan dibuat oleh negara-
negara yang sudah maju
2.
Ketidakadilan
perkongsian
Akibat perubahan sistem
pendidikan
Memberi peluang kepada dunia
luar untuk menubuhkan cawangan
universiti asing di Malaysia
Kesannya, murid akan memilih
universiti luar demi pasaran kerja
mereka
Contohnya, keutamaan peluang
pekerjaan kepada graduan IPT
cawangan luar negara
3.
Permintaan
pasaran
tenaga
kerja
Maklumat dalam internet disebar dalam bahasa
Inggeris
Cawangan IPT luar menjadikan bahasa Inggeris
sebagai wahana dalam proses pdp

4.
Meminggirkan
bahasa Melayu
sebagai bahasa
ilmu
Ahli korporat pendidikan akan mengaut keuntungan
melalui bidang pendidikan
Matlamat dan objektif pendidikan akan terkorban
Kualiti pendidikan akan diabaikan
Syarat kelayakan kemasukan pelajar ke IPT tidak
dititikberatkan, pensyarah tidak terlatih,
kemudahan pdp yang minimum, kualiti ilmu
5.
Pengkomersilan
pendidikan
Hanya murid yang mampu dari segi keewangan
sahaja berpeluang melanjutkan pelajaran
Meluaskan jurang antara bumiputera dengan
bukan bumiputera

6. Penafian
pendemokrasian
pendidikan
Murid belajar ilmu sahaja tanpa menghayati ilmu
itu sendiri
Belajar untuk tujuan peperiksaan atau demi
memenuhi tugasan yang diberikan sahaja
Akibatnya, ilmu digunakan untuk tujuan negatif
seperti pecah amanah, menipu dan sebagainya.
7. Penghayatan
ilmu terhakis
RUJUKAN
Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah
Fakhriah Syed Ahmad & Zuraidah A. Majid
(2010). Siri Pendidikan Guru GURU DAN
CABARAN SEMASA. Selangor Darul Ehsan:
Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Syed Ismail Syed Mustapa & Ahmad Subki
Miskon (2010). Siri Pengajian Profesional
GURU DAN CABARAN SEMASA. Selangor
Darul Ehsan: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.