Anda di halaman 1dari 20

PERSAMAAN LINEAR

Selesaikan persamaan berikut.


a) 3p 2 = 2 (3 + p) b) 4 +
4
3
p = 3 p
c)
3
4
+ k = 2 3k d) 2 + p = 2 3p
e)
k
k 2 3
= 1 f). 3(x 2) 6 = x
g) 2 + p = 2p +
3
4
h) 4x + = 2x 13
i)
k
k 2 5 +
= 2 !) 4 (2 3m) =
2
m
PERSAMAAN KUADRATIK
1. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut #
x
2
1$ = 3x
2. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut #
m
2
4m = 3 ( 2m)
3. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut #
( y 1 )(y + 4) = 14
4. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut #
%
2$ 3
2
=

y
y
. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut #
6 (1 + x) = 4 + 11x 2x
2
6. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut #
3 ( p
2
1 ) & 3 = 3p
%. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut #
2 3
2 k
k
k
=

'. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut #


16x
2
= 4x
(. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut #
) =
w
w ' (
1$. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut #
3x &
x
6
= %
PERSAMAAN LINEAR SERENTAK
1. *itungkan p dan nilai q "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #
2p + q = 4
p + 3q = + 3
,4 markah-
2. *itungkan x dan nilai y "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #
4x + y = 1
x + 2y = (
,4 markah-
3. *itungkan h dan nilai k "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #
3h k =
h + k = 3
,4 markah-
4. *itungkan v dan nilai w "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #
v + w = + 2
2v 3w = 1$
,4 markah-
. *itungkan x dan nilai y "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #
3x + 2y = 12
4x y =
,4 markah-
6. *itungkan h dan nilai k "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #
3h + 2k = 4
6h + k = 11
,4 markah-
%. *itungkan m dan nilai n "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #
3m + 2n = 4
m 3n =
,4 markah-
'. *itungkan x dan nilai y "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #
6x 2y = 1
x + y
3
2
= 1
,4 markah-
(. *itungkan x dan nilai y "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #
x + y
4
3
= 12
2x 3y = 1'
,4 markah-
1$. *itungkan p dan nilai q "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #

14 3 2
4
2
1
=
=
q p
q p
,4 markah-
STATISTIK
1. .ata dalam /a!ah ' menun!ukkan umur guru bagi 42 0rang guru di S12 .at03 *a!i 10hd
/edha.
1 2$ 4 31 26 4$ 3$
2 32 3% 41 21 36 3'
46 3' 2' 3% 3( 23 3(
33 3 42 2( 3' 31 23
42 34 26 3 43 2' 22
2 4% 31 4' 44 34 4
/a!ah '
(a) 1enggunakan data dalam /a!ah ' dan dengan sai4 kelas markah5 lengkapkan 6adual 2
pada ruang !a)apan. ,4
markah-
(b) 7erdasarkan !adual anda di (a)
(i) 8"atakan kelas m0d
(ii) *itungkan min markah u!ian bulanan 7ahasa 9nggeris dan berikan !a)apan
anda betul kepada 2 tempat perpuluhan. ,4
markah-
(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.
.engan menggunakan skala 2 cm kepada markah pada paksi mengufuk dan 2 cm
kepada 1 murid pada paksi mencancang5 lukiskan satu hist0gram bagi data ini.
,4 markah-
Jawapan
(a)
(b) (i)
(ii)
(c) :raf
2 .ata dalam /a!ah 2 menun!ukkan derma5 dalam /1 5 "ang dikutip 0leh 4$ 0rang murid dari
S12 6elai (;)
1arkah <itik tengah ;rekuensi
2$ 24 22
2 2(
4( 26 3' 3( 41 4 4 43
22 3$ 33 3( 4 43 3( 31
2% 24 32 4$ 43 4$ 3' 3
34 34 2 34 46 23 3 3%
4$ 3% 4' 2 4% 3$ 2( 2'
/a!ah 2
(a) 7erdasarkan data dalam /a!ah % dan dengan menggunakan sai4 kelas 5 lengkapkan
6adual 2 pada ruang !a)apan. ,3 markah-
(b) 7erdasarkan 6adual 2 di (a) 5 hitungkan min anggaran kutipan derma bagi se0rang
murid. ,3 markah-
(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.
.engan menggunakan skala 2 cm kepada /1 pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1
0rang murid pada paksi mencancang5 lukis satu p0lig0n kekerapan bagi data itu.
, markah-
(d) 7erdasarkan p0lig0n kekerapan di (c)5 n"atakan satu maklumat berkaitan dengan kutipan
derma tersebut. ,1 markah-
6a)apan
(a)
6adual 2
(b)
(c) :raf
(d)
3. 6adual 3 menun!ukkan taburan kekerapan !isim5 dalam kg5agi sekumpulan '$ ek0r kambing
dari satu kandang di 2ampung =ulau >abu.
6isim (kg) 2ekerapan
Selang kelas <itik tengah 2ekerapan
21 2 23
26 3$
3$ 34
3 3( '
4$ 44 11
4 4( 21
$ 4 22
( 1$
6$ 64 3
6adual 3
(a) (i) 8"atakan kelas m0d
(ii) *itung min anggaran !isim bagi kumpulan kambing itu ,4 markah-
(b) 7erdasarkan 6adual 25 lengkapkan 6adual 3 pada ruang !a)apan untuk menun!ukkan
kekerapan l0ngg0kan !isim itu. ,3
markah-
(c) Untuk ceraian soalan ini5 gunakan kertas graf.
.engan menggunakan skala 2 cm kepada kg pada paksi mengufuk dan 2 cm
kepada 1$ ek0r pkambing ada paksi mencancang5 lukiskan satu 0gif bagi data
ini.
,4 markah-
(d) 2? daripada kambing&kambing itu dalam kumpulan tersebut mempun"ai !isim kurang
daripada p kg. 2ambing&kambing ini akan dibekalkan dengan makanan
berkhasiat.
.engan menggunakan 0gif "ang telah anda lukis di 3 (c)5 cari nilai bagi p
,1 markah-
6a)apan
(a) (i)
(ii)
(b)
6adual 3
(c) :raf (d) p = !!!!.
4. .ata di ba)ah menun!ukkan kutipan derma dalam /15 0leh 4$ murid S12 Seri 6emp0l
untuk >arian 60gathan 6emp0l
"empa#a $tas (kg) %ekerapan longgokan
2(. $
34.
3' 34 41 2 1( 32 2' 42
32 2 32 2% 42 23 1' 46
21 42 36 3$ 33 3% 43 2
24 1' 26 3 4% 22 3' 33
3$ 23 3% 4' 3( 34 41 2%
(a) 7erdasar data itu5 lengkapkan 6adual 4 di ruang !a)apan. ,3 markah-
(b) 7erdasarkan 6adual 4 di (a) 5 hitung min anggaran kutipan derma bagi se0rang
pemandu. ,3
markah-
(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.
.engan menggunakan skala 2 cm kepada /1 pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1
murid pada paksi mencancang5 lukis satu p0lig0n kekerapan bagi data itu.
, markah-
(d) 7erdasarkan p0lig0n kekerapan di 4 (c)5 n"atakan bilangan murid "ang telah
membuat ba"aran t0l lebih daripada /1 34 ,1 markah-
6a)apan
(a)
6adual 4
(b)
(c) :raf
(d)
Selang kelas <itik tengah 2ekerapan
1 1( 1%
. Sekumpulan 3$ 0rang murid dari S12 <aman 9ndah sedang menghadiri kem m0ti@asi. .ata di
/a!ah menun!ukkan !arak dalam km5 antara rumah mereka dengan kem itu.
'1 21 ($ 6% 34 6$
41 ( 1 6 61
4 6' 4( %1 %4 3%
62 46 63 4 %1 '
41 %6 %4 ' 6$ 61
/a!ah
(a) 7erdasarkan data di /a!ah 5 lengkapkan 6adual di ruang !a)apan. ,3 markah-
(b) 8"atakan sai4 selang kelas "ang digunakan dalam 6adual . ,1 markah-
(c) 7erdasarkan 6adual 5 hitung min anggaran !arak antara rumah murid&murid itu
dengan kem tersebut. ,3
markah-
(d) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.
.engan menggunakan skala 2 cm kepada 1$ km pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada
1 murid pada paksi mencancang5 lukis satu hist0gram bagi data itu.
,4 markah-
(e) 8"atakan satu maklumat berdasarkan hist0gram di (d) ,1 markah-
6a)apan
(a)
6adual
(b)
(c)
(d) :raf
Jarak (km) ;rekuensi <itik tengah
21 3$
31 4$
41 $
1 6$
61 %$
%1 '$
'1 ($
(e)
6. 6adual 6 menun!ukkan taburan kekerapan umur bagi '' 0rang peker!a di sebuah kilang.
Amur (<ahun) 2ekerapan
26 3$ 3
31 3 (
36 4$ 2%
41 4 31
46 $ 11
1
6 & 6$ 2
6adual 6
(a) *itung min anggaran umur bagi se0rang peker!a itu. ,3 markah-
(b) 7erdasarkan 6adual 65 lengkapkan 6adual 6.1 di ruang !a)apan dengan menulis
nilai&nilai sempadan atas dan kekerapan l0ngg0kan. ,3
markah-
(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.
.engan menggunakan skala 2 cm kepada tahun pada paksi mengufuk dan 2 cm
kepada 1$ peker!a pada paksi mencancang5 lukis satu 0gif bagi data itu.
,4 markah-
(d) 2ilang itu bercadang untuk mengan!urkan satu kem m0ti@asi kepada peker!a&peker!a
"ang berumur lebih dari 4% tahun.
1enggunakan 0gif di (c) 5 cari bilangan peker!a "ang akan menghadiri kem m0ti@asi
tersebut ,2
markah-
6a)apan
(a)
(b)
6adual 6.1
(c) :raf (d)
Apper b0undr"
"empa#an atas
Bumalati@e ;reCuenc"
%ekerapan longgokan
2. $
3$.
6$. ''
GRAF FUNGSI
1. (a) >engkapkan !adual di ba)ah bagi persamaan 2
2
+ = x x y

x &3 &2. &2 &1 $ 1 2 3 4
y 2$ 16.2 ' ' 13

(b) Antuk ceraian s0alan ini5 gunakan kertas graf "ang disediakan. Dnda b0leh menggunakan
pembaris fleksibel.
.engan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi&x dan 2 cm kepada 2 unit pada
paksi&y5 lukiskan graf 2
2
+ = x x y bagi 4 3 x .
(c) .aripada graf anda5 carikan
(i) nilai y apabila x = 1.
(ii) nilai x5 apabila y = (

(d) >ukiskan satu garis lurus "ang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai x "ang
memuaskan persamaan x
2
x = ( bagi 4 3 x . 8"atakan nilai&nilai x itu.
2. a) >engkapkan !adual berikut bagi persamaan y = ' + x & x
2
.

x &3 &2 &1 $ 1 2 3 3. 4
y &16 2 ' 12 14 12
(b) Antuk ceraian s0alan ini5 gunakan kertas graf. Dnda b0leh menggunakan pembaris
fleksibel.
.engan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi&x dan 2 cm kepada unit
pada paksi&y5 lukis graf y = ' + x & x
2
bagi &3 x 4.
(c) .aripada graf anda5 cari nilai
(i) y apabila x = 2.
(ii) x apabila y = &1$
(d) >ukis satu garis lurus "ang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai x "ang
memuaskan persamaan 6 + 2x & x
2
= $ bagi &3 x 4. 8"atakan nilai&nilai x.
3. (a) >engkapkan !adual berikut bagi 2
3
+ + = x x y untuk nilai 3 3 x .
x &3 &2 &1. &1 $ $. 1 2 2.
y &2' &2.'' $ 2 4 12 2$.13
(b) Antuk ceraian s0alan ini5 gunakan kertas graf. Dnda b0leh menggunakn pembaris
fleksibel.
.engan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi&x dan 2 cm kepada unit pada
paksi&y5 lukiskan graf bagi fungsi
2
3
+ + = x x y
.
(c) .aripada graf5 carikan
i) 8ilai y apabila . 1 = x
ii) 8ilai x apabila
6 = y
(d) >ukiskan satu garislurus "ang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai x "ang
memuaskan persamaan x
3
& 3x + 2 = $
4. (a) >engkapkan !adual di ba)ah bagi persamaan
3
1$ x y = dengan menulis nilai&nilai y
apabila x = & 1 dan x = 2
x &3 &2. &2 &1 $ 1 2 2.
y 3% 2.6 1' 1$ ( &.6

(b) Antuk ceraian s0alan ini5 gunakan kertas graf "ang disediakan. Dnda b0leh
menggunakan
pembaris fleksibel.
.engan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi &x dan 2 cm kepada unit
pada paksi&y lukiskan graf
3
1$ x y = bagi . 2 3 x
(c) .aripada graf anda5 carikan

(i) nilai y apabila x =$.(
(ii) nilai x5 apabila y = 23

(d) >ukiskan satu garis lurus "ang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai x "ang
memuaskan persamaan x
3
1$x = $ bagi . 2 3 x . 8"atakan nilai&nilai x itu.
. (a) >engkapkan !adual di ba)ah bagi persamaan
x
y
12
=
dengan menulis nilai&nilai "
apabila
x = & 3 dan x = 1.
x &4 &3 &2 &1 1 1. 2 3 4
y &3 &6 &12 12 6 4 3

(b) Antuk ceraian s0alan ini5 gunakan kertas graf "ang disediakan. Dnda b0leh
menggunakan pembaris fleksibel.
.engan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi &x dan 2 cm kepada 2 unit
pada paksi&y5 lukiskan graf
x
y
12
=
bagi. 4 4 x
(c) .aripada graf anda5 carikan

(i) nilai y apabila x = 1.4
(ii) nilai x5 apabila y = &

(d) >ukiskan satu garis lurus "ang sesuai pada graf anda untuk mencari satu nilai x "ang
memuaskan persamaan 2x
2
+ %x = 12 bagi 4 4 x . 8"atakan nilai x itu.
6. (a) >engkapkan !adual di ba)ah bagi persamaan 4
'
2
+ =
x
y

x $ 2 4 6 ' 1$ 12
y 4 h 6 '. k 16. 22

(b) Antuk ceraian s0alan ini5 gunakan kertas graf "ang disediakan. Dnda b0leh menggunakan
pembaris fleksibel.
.engan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada kedua&dua paksi5 lukiskan graf
4
'
2
+ =
x
y bagi 12 $ x .
(c) .aripada graf anda5 carikan

(i) nilai y apabila x = (
(ii) nilai x5 apabila y = 1

(d) >ukiskan satu garis lurus "ang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai x "ang
memuaskan persamaan 16(x 2 ) = x
2
bagi 12 $ x . 8"atakan nilai&nilai x itu.