Anda di halaman 1dari 39

DASAR DAN PENUNJUK

PELAKSANAAN
KOKURIKULUM
DI SEKOLAH


DASAR UTAMA (1)
KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA
KURIKULUM KEBANGSAAN
Kurikulum Keban!aan iala" !ua#u $r%ram $en&i&ikan 'an
#erma!uk kurikulum &an keia#an k%kurikulum 'an merankumi
!emua $ene#a"uan( kema"iran( n%rma( nilai( un!ur kebu&a'aan
&an ke$er)a'aan un#uk memban#u $erkembanan !e!e%ran muri&
&enan !e$enu"n'a &ari !ei *a!mani( r%"ani( men#al &an em%!i
!er#a un#uk menanam &an mem$er#inka#kan nilai m%ral 'an
&iinini &an un#uk men'am$aikan $ene#a"uan+,
(Sub$era#uran -(1) Pera#uran.Pera#uran Pen&i&ikan (Kurikulum
Keban!aan) 1//0 'an &i#erbi#kan !ebaai PU(A) 1-12/0+

Da!ar U#ama(1)3 A$aka"
Im$lika!in'a4
Pelak!anaan keia#an
k%kurikulum &i !emua !ek%la"
a&ala" 5a*ib+
Sek!'en 16( Ak#a Pen&i&ikan
1//7 (Ak#a 118)+

Da!ar U#ama(1)3 A$aka"
Im$lika!in'a4
Keenanan melak!anakan keia#an
k%kurikulum a&ala" !ua#u ke!ala"an
'an *ika &i!abi#kan ber!ala" b%le"
&i*a#u"i "ukuman &en&a a#au $en*ara
a#au $un ke&ua.&uan'a !ekali &i
ba5a" $enal#i am+

A$aka" Penal#i Am4
Sek!'en 1-1 Ak#a Pen&i&ikan
1//73 Penal#i Am+
(1) Se!e%ran 'an melakukan ke!ala"an
&i ba5a" Ak#a 118 'an bain'a #ia&a
$enal#i &i$erun#ukkan &enan n'a#a(
b%le"( a$abila &i!abi#kan( &i&en&a
#i&ak melebi"i lima ribu rini# a#au
&i$en*arakan !elama #em$%" #i&ak
melebi"i enam bulan a#au ke&ua.
&uan'a+,

A$aka" Penal#i Am4
Sek!'en 1-1 Ak#a Pen&i&ikan 1//73
Penal#i Am+
(9) Se!e%ran 'an melakukan !ua#u ke!ala"an
&i ba5a" Ak#a 118 ini b%le"( &alam "al !ua#u
ke!ala"an 'an ber#eru!an( a$abila
&i!abi#kan( &ikenakan "ukuman &en&a "arian 'an
#i&ak melebi"i lima ra#u! rini# !ebaai #amba"an
ke$a&a a$a.a$a $enal#i lain 'an b%le"
&ikenakan ke$a&an'a &i ba5a" Ak#a 118 ini
berkenaan &enan ke!ala"an i#u( bai !e#ia$ "ari
ke!ala"an i#u #eru! &ilakukan+,

DASAR UTAMA (9)+
Pen'er#aan muri& &alam keia#an k%kurikulum &i
!ek%la" a&ala" 5a*ib+
Ma#lama# eraker*a k%kurikulum 'an &ike"en&aki iala"
$en'er#aan !e#ia$ %ran $ela*ar+ Se#ia$ $ela*ar hendaklah
menambil ba"aian !ekuran.kurann'a &alam !ala"
!a#u eraker*a $akaian !eraam( !a#u keia#an $er!a#uan
a#au kelab &an !a#u keia#an !ukan a#au $ermainan+,
:Perkara 1+1 Sura# Pekelilin ik"#i!a! ;il 121/61
KP(;S)61/12Jl&+ II(9/)<

Da!ar U#ama (9)3 A$aka"
Im$lika!in'a4
Sek%la" me5u*u&kan $eluan 'an !elua!.
lua!n'a ke$a&a muri& men'er#ai keia#an
k%kurikulum 'an mereka mina#i+
:Un#uk #u*uan ini Pene#ua2=uru ;e!ar #ela" &i$erun#ukkan kua!a
un#uk menubu"kan kelab2$er!a#uan &i !ek%la" !e$er#i &alam
Pera#uran > Pera#uran.Pera#uran Pen&i&ikan (Per!a#uan Sek%la")
1//6 'an &i#erbi#kan !ebaai PU(A)1/72/6+<

Da!ar U#ama (9)3 A$aka"
Im$lika!in'a4
Pen'er#aan( ke"a&iran &an $en)a$aian
muri& &alam keia#an k%kurikulum
"en&akla" &irek%& &an &iberi $enilaian+
:Hal ini &i#ea!kan &alam Perkara 6+9+1 Sura#
Pekelilin Ik"#i!a! ;il 121/61 &an Perkara 9+1
Sura# Pekelilin Ik"#i!a! ;il 921/67)<

Da!ar U#ama (9)3 A$aka"
Im$lika!in'a4
Ke#i&ak"a&iran muri& &alam keia#an k%kurikulum 'an
muri& i#u #ela" men&a?#arkan &iri un#uk men'er#ain'a
a&ala" !ua#u ke!ala"an 'an men'ebabkan muri&
#er!ebu# b%le" &ikenakan #in&akan &i!i$lin *ika &i!abi#kan
ber!ala" !e$er#i #in&akan ke a#a! ke!ala"an $%n#en
!ek%la" a#au $%n#en kela!+
:Hal ini "en&akla" &imak#ubkan &alam ;uku Un&an.Un&an &an
Pera#uran Sek%la" &an $erlu &ike#a"ui %le" muri&.muri& &an ibu ba$a
mereka<

DASAR UTAMA (-)
Pen'er#aan !emua uru !ebaai $en*a5a#
a#au $enk"i&ma# a5am &alam menuru!(
men'elia &an menel%la keia#an k%kurikulum
&i !ek%la" a&ala" 5a*ib+
Pen'er#aan !emua uru a&ala" &ike"en&aki
bai mem$a!#ikan keberke!anan $elak!anaan
eraker*a k%kurikulum &i !ek%la", (Perkara
1+9 &alam Sura# Pekelilin Ik"#i!a! ;il+
121/61+)

Da!ar U#ama (-)3 A$aka"
im$lika!in'a4
Se#ia$ %ran uru &i !ek%la"
"en&akla"( !e)ara ber#uli!( &iberi #ua!
&an #anun *a5ab 'an !$e!i?ik(
#er$erin)i( &an kuan#i#a#i? &alam bi&an
k%kurikulum &i !ek%la"( !e$er#i 'an
&ilakukan &alam bi&an kurikulum+

Da!ar U#ama (-)3 A$aka"
im$lika!in'a4
Keenanan uru melak!anakan #ua! &an #anun
*a5ab 'an #ela" &i$erun#ukan a&ala" !ua#u
ke!ala"an &ari$a&a !ei ke$erluan $erk"i&ma#an
a#au ke$a#u"an &an keber#anun*a5aban $en*a5a#
a5am a#au $un m%ral &an 5iba5a keuruan 'an
b%le" &ikenakan #in&akan &i!i$lin meniku# Perin#a".
$erin#a" Am Pea5ai A5am (Kelakuan &an
#a#a#er#ib)(;ab D),+

DASAR UTAMA (>)
Keia#an k%kurikulum, 'an &ilak!anakan &i !ek%la"
"en&akla" meru$akan a$a.a$a keia#an 'an
&iran)an lan*u#an &ari$a&a $r%!e! $ena*aran &an
$embela*aran (P@P) &alam bilik &ar*a" 'an
memberikan muri&.muri& $eluan un#uk menamba"(
menuku" &an menamalkan $ene#a"uan(
kema"iran &an nilai.nilai 'an &i$ela*ari &i &alam bilik
&ar*a"+, :Pera#uran 9 &alam Pera#uran.Pera#uran
Pen&i&ikan (Kurikulum Keban!aan) 1//0<

Da!ar U#ama (>)3 A$aka"
Im$lika!in'a4
Se#ia$ keia#an k%kurikulum 'an
&ilak!anakan "en&akla" &iran)an
&enan mak!u& mem$un'ai ma#lama#(
%b*ek#i?( kae&a" $elak!anaan &an
kurikulum keia#an !er#a !kema $enilaian
'an $rama#i! &an $r%re!i?+

Da!ar U#ama (>)3 A$aka"
Im$lika!in'a4
Se#ia$ keia#an k%kurikulum 'an &ilak!anakan
"en&akla" menan&uni elemen.elemen
$ene#a"uan( $enalaman &an kema"iran baru
!er#a nilai.nilai murni 'an memban#u
membanunkan in#elek( *a!mani( em%!i &an
r%"ani muri& !e)ara !eimban+

DASAR UTAMA (1)
Pelak!anaan keia#an k%kurikulum &i !ek%la"
"en&akla" bera!a!kan $rin!i$ $en'er#aan
beramai.ramai #an$a a&a un!ur.un!ur
&i!krimina!i a#au $ak!aan #e#a$i men?%ku!
ke$a&a $eninka#an $er$a&uan &an in#era!i
&i kalanan muri&.muri&+ (Sura# Pekelilin
Ik"#i!a! ;il+ 1029888 ber#arik" 17 N%Aember
9888)+

Da!ar U#ama (1)3 A$aka"
Im$lika!in'a4
Keia#an k%kurikulum 'an &ilak!anakan
&i !ek%la" "en&akla" ber!i?a# meren#a!
&i!i$lin( ber!e$a&u &an #i&ak ber!i?a#
ek!klu!i?+ Pen'er#aan a&ala" #erbuka
ke$a&a !emua $ela*ar+

DASAR.DASAR SOKON=AN
Sek%la".!ek%la" k"u!u!n'a 'an kuran kemu&a"an
un#uk eraker*a k%kurikulum ini "en&akla" menalakkan
$ela*ar.$ela*arn'a menambil ba"aian &alam membua#
ker*a.ker*a amal un#uk ma!'araka# !e#em$a#B ber%#%n
r%'%n mem$erbaiki ka5a!an !ek%la"B eraker*a.
eraker*a 'an menekankan $er$a&uan kaum(
ke#a#anearaan( m%ral &an !ebaain'a 'an !e!uai bai
$en&i&ikan men'eluru" &an $emben#ukan ke$eriba&ian,+
:Perkara 1+- Sura# Pekelilin Ik"#i!a! ;il+ 121/61(
KP(;S)61/12Jl&+((/9/)<

DASAR.DASAR SOKON=AN
Keia#an k%kurikulum &i !ek%la" b%le"
&ilak!anakan &enan $enliba#an &an
$en'er#aan an%#a ma!'araka# !e#em$a#+
:Ru*uk Sub$erkara >+9+1 &an Sub$erkara
1+9 &alam Sura# Pekelilin Ik"#i!a! ;il+
>21/61 KP+ 61/1.11(-9) ber#a*uk Sek%la"
Sebaai In!#i#u!i Ma!'araka#,<

DASAR.DASAR SOKON=AN
Kemen#erian Pen&i&ikan ama# menalakkan
muri&.muri& beria# &alam keia#an Pa!ukan
Pakaian Seraam 'an #er&a$a# &i !ek%la".
!ek%la"+ Selara! &enan &a!ar #er!ebu#( uru.
uru &an muri&.muri& *ua &ibenarkan men'er#ai
ak#iAi#i !e$er#i $erk"ema"an( $erbari!an &an
kur!u! 'an &ian*urkan &ari !ema!a ke !ema!a
%le" aen!i.aen!i kera*aan a#au %le"
$er#ubu"an bukan kera*aan 'an ber&a?#ar+,
(Sura# Pekelilin Ik"#i!a! ;il+ 9>21//6)+

DASAR.DASAR SOKON=AN
Kemen#erian Pen&i&ikan membenarkan $i"ak
!ek%la" menan*urkan $r%ram la5a#an
$en&i&ikan muri& !ema!a 5ak#u $er!ek%la"an
!e)ara #eran)an+ Kemen#erian *ua
menalakkan $enliba#an ibu ba$a 'an
bermina# un#uk men'er#ai la5a#an.la5a#an
#er!ebu#+, (Sura# Pekelilin Ik"#i!a! ;il+ 1929888)+

DASAR.DASAR SOKON=AN
Se!uai &enan ma#lama# Cal!a?a" Pen&i&ikan
Neara( Kemen#erian Pen&i&ikan inin
menea!kan ba"a5a muri&.muri& &i !ek%la"
$erlu &iberi ruan un#uk menembankan
$%#en!i mereka !e)ara men'eluru" &an
ber!e$a&u aar mereka men*a&i in!an 'an
!eimban &ari !ei in#elek( r%"ani( em%!i &an
*a!mani+, (Sura# Pekelilin Ik"#i!a! ;il+ 1629888)+

DASAR.DASAR SOKON=AN
Sek%la" "en&akla" memberi $en"araan
ke$a&a uru.uru &an $ela*ar.$ela*ar a#au %ran
$er!e%ranan (a#a! $en'er#aan( $enliba#an &an
$en)a$aian ma!in.ma!in &alam bi&an
k%kurikulum &i !ek%la")+ Pen"araan #i&ak
"an'a #erba#a! ke$a&a ke*a'aan2kemenanan
!ema#a.ma#a( #e#a$i "en&akla" *ua &iberi
ke$a&a $ela*ar.$ela*ar 'an mem$un'ai !i?a#
&i!i$lin 'an baik+, (Sub$erkara 6+9+> Sura#
Pekelilin Ik"#i!a! ;il+ 121/61)+

DASAR.DASAR SOKON=AN
Sek%la" me5u*u&kan $eluan ke$a&a muri&.muri&
menembankan baka# &an $%#en!i &iri ma!in.ma!in
&alam bi&an.bi&an k%kurikulum 'an mereka mina#i ke
$erinka# 'an lebi" #ini !e"inala" ke $erinka#
an#ara ban!a+
Muri&.muri& *ua !ebaik.baikn'a &iberi $eluan
mem$eraakan baka# &an ke)emerlanan ma!in.
ma!in ke$a&a ma!'araka# a5am+

PENUNJUK PELAKSANAAN
1+ Di!i &an mi!i !ek%la" &alam bi&an
k%kurikulum #er#era &i #em$a#.#em$a#
'an !#ra#eik+
9+ Ter#era *ua !l%an.!l%an
menenai ke$en#inan k%kurikulum+

PENUNJUK PELAKSANAAN
-+ Sek%la" mem$un'ai blue.$rin#, a#au
$eran)anan *anka $en&ek &an *anka
$an*an $elak!anaan k%kurikulum+
>+ Sek%la" mem$un'ai %rani!a!i
$enuru!an $elak!anaan k%kurikulum+

PENUNJUK PELAKSANAAN
1+ Sek%la" mem$un'ai a#au #erbuk#i
beru!a"a un#uk men'e&iakan $ra!arana
&an $erkaka!an !er#a $erala#an un#uk
melak!anakan keia#an k%kurikulum+
7+ Sek%la" mem$un'ai a#au #erbuk#i
beru!a"a un#uk mem$er%le"i ba"an.
ba"an !umber a#au ru*ukan un#uk
$elak!anaan k%kurikulum+

PENUNJUK PELAKSANAAN
0+ Sek%la" mem$un'ai ramai uru.uru 'an
#erla#i" a#au #erbuk#i beru!a"a un#uk
mela"irkan uru.uru 'an #erla#i" &alam
bi&an k%kurikulum+
6+ Sek%la" mem$un'ai Ja&ual Keia#an
K%kurikulum Ta"unan (JKKT)+ Ja&ual ini
&i!ebarkan ke$a&a uru.uru( muri&.
muri& &an ibu ba$a+

PENUNJUK PELAKSANAAN
/+ Se#ia$ uru menerima !e)ara ber#uli!
#ua! &an #anun *a5ab ma!in.ma!in
&alam bi&an k%kurikulum+ Tua! &an
#anun *a5ab ini me!#ila" *ela!( !$e!i?ik(
a&il &an kaun#i#a#i? !er#a a&a un!ur.un!ur
'an menu*i ke$a#u"an( ke!unu"an
&an keber#anun*a5ab !er#a 'an
men)abar $r%?e!i%nali!me uru+

PENUNJUK PELAKSANAAN
18+ Sek%la" menubu"kan $er!a#uan2kelab(
$er!a#uan2kelab !ukan &an $ermainan( &an
$er!a#uan2$a!ukan beruni?%rm 'an !e$a&an
&enan *umla" enr%lmen &an ke$elbaaian
muri&+
11+ Sek%la" menubu"kan Ja5a#ankua!a ;imbinan
Muri& Sek%la", !e$er#i 'an &imak!u&kan %le"
Sura# Pekelilin Ik"#i!a! ;il+ 121/61 &an
Ja5a#ankua!a Sek%la" Sebaai In!#i#u!i
Ma!'araka#, !e$er#i 'an &imak!u&kan %le"
Sura# Pekelilin Ik"#i!a! ;il+ >21/61+

PENUNJUK PELAKSANAAN
19+ Cail.?ail $enubu"an &an $enuru!an !e#ia$
en#i#i k%kurikulum 'an &i#ubu"kan ak#i?
&an #erkema! kini+
1-+ Se#ia$ muri& men'er#ai keia#an
k%kurikulum !e$er#i 'an &i#e#a$kan &an
ma!in.ma!in mem$un'ai rek%&
$en'er#aan( $enliba#an &an $en)a$aian
&alam bi&an k%kurikulum 'an &i!er#ai
i#u+

PENUNJUK PELAKSANAAN
1>+ Se#ia$ muri& &iberi $enilaian $re!#a!i #a"unan a#a!
ke"a&iran( $er*a5a#an( $enliba#an( $en'er#aan(
&an $en)a$aian mereka &alam bi&an
k%kurikulum ber&a!arkan Skema Penilaian 'an
&i#e#a$kan %le" Kemen#erian Pela*aran Mala'!ia+
11+ Sek%la" me5u*u& &an menema!kinikan
$ankalan &a#a menenai $en)a$aian !ek%la"
&an muri&.muri& &alam bi&an k%kurikulum $a&a
!e#ia$ #a"un+

PENUNJUK PELAKSANAAN
17+ Sek%la" men'e&iakan in!en#i? a#au !kema
alakan a#au $un anuera" ke$a&a muri&.
muri& 'an )emerlan &alam bi&an
k%kurikulum !er#a ke$a&a uru.uru a#au
in&iAi&u.in&iAi&u 'an memberi
!umbanan )emerlan ke$a&a keia#an
k%kurikulum !ek%la"+
10+ Sek%la" ber*a'a mereali!a!ikan k%n!e$
Sek%la" ;er5a#ak,+

PENUNJUK PELAKSANAAN
16+ Eu*u& $eninka#an $en)a$aian !ek%la"
&alam bi&an k%kurikulum ber&a!arkan
kae&a" $enilaian S#an&ar& Tini Kuali#i
Pen&i&ikan (STKP),+
1/+ Ter&a$a# !ekum$ulan a#au !e$a!ukan
muri& a#au $un in&iAi&u muri& 'an
men)a$ai ke*a'aan 'an )emerlan &i
$erinka# na!i%nal &an an#ara ban!a+

PENUNJUK PELAKSANAAN
98+ Sek%la" meria" &enan $elbaai ak#iAi#i &an $er#an&inan+
91+ Ka&ar kemen*a&ian muri& meninka#( iai#u3.
(a) Ke!.ke! &i!i$lin berkuranan(
(b) Ke"a&iran ke !ek%la" meninka#(
()) Muri&.muri& lebi" )era! &an )eria(
(&) Kuali#i &an kuan#i#i muri& &ari a!$ek bu&i $eker#i
&an bu&i ba"a!a meninka#+
(e) Ke!.ke! $era&u"an bera!a!kan $erbeFaan e#nik( !%!i%.
ek%n%mi &an en&er berkuranan+
(?) Pre!#a!i aka&emik muri&.muri& meninka#+

PENUNJUK PELAKSANAAN
99+ Eu*u& ker*a!ama 'an era# &an $r%&uk#i? &i
an#ara !ek%la" &enan ma!'araka#( $emim$in.
$emim$in #em$a#an( $i"ak berkua!a #em$a#an(
$e*aba#.$e*aba# &an *aba#an.*aba#an kera*aan(
aen!i.aen!i kera*aan( $er#ubu"an.$er#ubu"an
bukan kera*aan &an !'arika#.!'arka# !5a!#a+
9-+ Sek%la" &i!a'ani %le" muri&.muri&( uru.uru(
ibu ba$a &an an%#a ma!'araka# 'an lain+

PENUNJUK PELAKSANAAN
9>+ =uru.uru &an muri&.muri& ber$a&anan
&an ber!ika$ $%!i#i? #er"a&a$ keia#an
k%kurikulum+
91+ S%k%nan &an !ambu#an ibu ba$a
#er"a&a$ keia#an.keia#an k%kurikulum
'an &ian*urkan !e$er#i $er#an&inan.
$er#an&inan( $erk"ema"an &an ak#iAi#i
%#%n r%'%n !emakin
memberan!ankan+

PENUTUP
1+ Da!ar.Da!ar U#ama &an Da!ar.Da!ar S%k%nan
Pelak!anaan K%kurikulum Di Sek%la" $erlula"
&ireali!a!ikan &alam keranka Da!ar Pen&i&ikan
Keban!aan 'an ber#era!kan Cal!a?a" Pen&i&ikan
Keban!aan+
9+ Lebi" ban'ak $enun*uk 'an kuan#i#a#i? $erlu
&irumu!kan un#uk men"a!ilkan !ua#u $enan&a ara!
(ben)"markin) bai menen#ukan $re!#a!i
$elak!anaan k%kurikulum 'an lebi" %b*ek#i? &an
k%m$re"en!i?+

Beri Nilai