Anda di halaman 1dari 33

P

a
g
e
1

Sebelum memulakan sasaran(ETR) 2012-14, TOV perlu diperolehi dari Pelaporan (Aktiviti) 2011
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2011: Bidang /Unit*_________________________ (Jika tiada dokumentasi/pelaporan)
Nama Program
Tempoh
Laksana:

Objektif
Pemantauan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan)Kekangan
(Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program)
Penilaian
(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)Penambah-
baikan
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk
meningkatkan keberkesanan program(semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :


P
a
g
e
2

Rekod Keberkesanan Program 2011 Bidang/Unit*:Kurikulum
Tandatangan GPK :
Nama GPK :
Tarikh :
Bil Program
Tempoh
Pelaksanaan
Tarikh
Pemantauan
Penilaian
Keberkesanan
Program
Cadangan
Penambahbaikan
Catatan
1 Skor 5A Feb - Ogos
22/5/11
15/6/11,
15/8/11,
oleh GB/PK

Mendapat sambutan
dan capai objektif
Masa program perlu
dikurangkan dari 60 ke 45
minit
Boleh dilaksana pada 2012
23


4

56
P
a
g
e
3
P
a
g
e
4Rancangan Pemajuan Sekolah,RPS
(Format JNJK atau SKPM 3)


Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: Kurikulum

Dalaman


Luaran
(S)KEKUATAN:
% Kelulusan UPSR meningkat
berterusan
Pencapaian BM dalam UPSR 100%
85% guru mempunyai pengalaman
lebih 5 tahun
80% guru berbudaya kerja positif
Kehadiran murid melebihi 95%
(W)KELEMAHAN:
Pencapaian UPSR dari segi semua A
belum capai 20%
Segelintir guru tidak bersikap inisiatif
Guru tidak dapat menumpu
sepenuhnya P&P kerana terlalu banyak
aktiviti
Tidak cukup guru opsyen
(O)PELUANG:
Ibu bapa mementingkan pelajaran anak-
anak mereka
Sokongan kewangan daripada PIBG
Sekolah satu sesi boleh adakan kelas
tambahan waktu petang
Pihak ladang sering berkejasama

Strategi SO

1. Meningkatkan pencapaian
akademik dengan kerjasama
antara guru dan ibu bapa.
2. Meningkatkan penggunaan ICT
semasa P&P dengan sokongan
PIBG
Strategi WO

3. Meningkatkan pencapaian 5A/7A*
melalui pengiktirafan dan insentif oleh
PIBG

(C)CABARAN:

Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah
tinggi
Masih ada ibu bapa menyerahkan anak
mereka 100% ke sekolah
Pengaruh pusat permainan video

Strategi SC

4. Memastikan P&P dijalankan
dengan berkesan melalui
perkongsian kemahiran dan
pengalaman dalam kalangan guru
Strategi WC

Janakan strategi yang sesuai jika ada

P
a
g
e
5PELAN STRATEGIK Bidang/Unit*:KURIKULUM
SK __________________________ TAHUN 2012-2014

NKRA:
Memperluaskan peluang pendidikan yang
berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: LINUS, Sek Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru
Isu Masalah Matlamat Strategi
Indikator
Pencapaian
(KPI)
Sasaran (ETR)
TOV 2012 2013 2014
Prestasi
akademik
belum
memuaskan
Peratus murid yang
mendapat gred A tidak
mencapai 25% dalam
UPSR dan 30% dalam
PKSR
Meningkatkan peratus
murid mendapat gred
A dalam UPSR
sehingga 25% dan
PKSR sehingga 30%
menjelang 2014
Meningkatkan
pencapaian 5A/7A
melalui
pengiktirafan dan
insentif oleh PIBG
% murid
peroleh A
semua MP
dalam
UPSR/PKSR
15 22 24 25
20 27 30 30
Peratus murid lulus
tidak mencapai 70%
dalam UPSR dan 75%
dalam PKSR.
Meningkatkan peratus
murid dalam UPSR
sehingga 75% dan
PKSR* sehingga 80%
menjelang 2014
Memastikan P&P
dijalankan dengan
berkesan melalui
perkongsian
kemahiran dan
pengalaman dalam
kalangan guru
% murid
lulus dalam
UPSR/PKSR
68 65 70 80
60 70 75 80

% murid
minat
membaca
50 60 70 75

P
a
g
e
6

PELAN STRATEGIK Bidang/Unit*: Panitia Bahasa Malaysia
SK _____________ TAHUN 2012-2014

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru
Isu Masalah Matlamat Strategi
Indikator
Pencapaian
Sasaran (ETR)
TOV 2012 2013 2014
Pencapaian
Bahasa
Malaysia
belum
gemilang
Peratus murid yang
mendapat gred A
tidak mencapai
45% dalam UPSR
dan 50% dalam
PKSR.
Meningkatkan peratus
murid mendapat gred A
dalam BM UPSR sehingga
45% dan PKSR sehingga
50% menjelang 2014
Meningkatkan
pencapaian semua
A melalui
pengiktirafan dan
insentif oleh PIBG
% murid
dapat gred
A dalam BM
UPSR / PKSR
32 40 43 45
38 42 45 50
Masih ada murid
yang gagal BM
dalam UPSR dan
PKSR.
Mempastikankan semua
murid lulus dalam
UPSR dan PKSR
menjelang 2014
Meningkatkan
pencapaian
akademik dengan
kerjasama antara
guru dengan ibu
bapa
% murid
lulus dalam
BM UPSR /
PKSR
92 95 98 100
98 100 100 100

PELAN STRATEGIK Bidang/Unit*:Prasekolah
SK ___________ TAHUN 2012-2014
NKRA:
Memperluaskan peluang pendidikan yang
berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA:
Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan
Tawaran Baru
Isu Masalah Matlamat Strategi
Indikator
Pencapaian
(KPI)
Sasaran (ETR)
TOV 2012 2013 2014
Kemahiran
berkomunikasi
masih belum
memuaskan
Peratus murid yang
boleh berkomunikasi
dengan baik hanya
pada tahap sederhana
Meningkatkan
kemahiran
berkomunikasi
dengan baik
Meningkatkan
kemahiran
berkomunikasi
melalui
pengiktirafan dan
insentif oleh PIBG
% murid boleh
berkomunikasi
dengan baik
60 65 70 80

P
a
g
e
7


Tidak
semua
murid
tahap II
menguasai
LINUS
Keupayaan murid
bertutur, membaca
dan menulis rendah
Mempastikan tiada
murid tahap II yang
tidak kuasai LINUS
menjelang 2012
Meningkatkan
pencapaian
akademik dengan
kerjasama antara
guru dengan ibu
bapa
% murid tahap
II tidak boleh
bertutur,
membaca dan
menulis BM
15 5 0 0
ABM belum
mencukupi
Masih ada
matapelajaran
yang belum
lengkap ABM
Melengkapkan ABM
bagi semua
matapelajaran
Mempastikan ABM
lengkap melalui
pengurusan
panitia yang cekap
Bilangan
matapelajaran
yang lengkap
ABM
3 4 5 6


P
a
g
e
8

PELAN TAKTIKAL 2012
Bidang/Unit*: KURIKULUM

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru
Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh
Kos/
Sumber
Indikator
Pencapaian
TOV ETR
1 Skor A
Meningkatkan peratus
murid mendapat gred A
dalam UPSR sehingga 22%
dan PKSR sehingga 27%
Ketua Panitia dan
GMP teras
Februari
Ogos 2012
RM300
Panitia
BI/BM/MT
Peratus
Gred A
dalam UPSR
dan PKSR
15 22
20 27
2 Skor C
Meningkatkan peratus
murid dalam UPSR
sehingga 65% dan PKSR*
sehingga 70%
Ketua Panitia dan
GMP teras
Februari
Ogos 2012
RM300
Panitia BI
Peratus
Lulus dalam
UPSR dan
PKSR
55 65
60 70

PELAN TAKTIKAL 2012
Bidang/Unit*:Panitia Bahasa Malaysia
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru

Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh
Kos/
Sumber
Indikator
Pencapaian
TOV ETR
1
Pertandingan
Mengarang
Meningkatkan peratus
murid cemerlang BT
dalam UPSR dan PKSR
1. Ketua Panitia
Bahasa Malaysia.
2. Guru Bahasa
Malaysia.
Februari
Ogos 2012
RM300
Panitia
BI/PIBG
Peratus
Gred A
dalam UPSR
dan PKSR
32 40
38 42
Meningkatkan peratus
murid lulus BT dalam
UPSR dan PKSR
Peratus
Lulus dalam
UPSR dan
PKSR
92 95
98 100


P
a
g
e
9

Pelan OPerasi Bidang/Unit*: Kurikulum
Nama Program Skor A
Objektif Meningkatkan peratus murid mendapat A dalam Bahasa Malaysia
UPSR (22%)dan PKSR(27%) tahap I dan II.
Tempoh Februari hingga Ogos 2012
Kumpulan Sasaran Semua murid tahap 1 dan 2 yang perolehi gred A dan B dalam PAT
2011.

Guru Terlibat Encik Ahmad, Puan B dan Cik C.

Proses Kerja 1. Taklimat program pada 18 Jan 2012
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan...............Set soalan @RM100, ........
Jumlah = RM300.
Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan
semasa pemantauan atau sepanjang program)

22/4/12: Masih ada 5 orang murid tidak hadir.

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan
sekali sebulan)

22/4/12(GB), 10/6/12(KP), 15/8/12, oleh GB/PKT
20/7/12;GB: Didapati kelas berjalan lancar...

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian
objektifnya)

Objektif telah dicapai 50%.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan
penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk
meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Kenalpasti murid tidak hadir supaya .....
Kelas dimulakan lebih awal.
Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

P
a
g
e
1
0


P
a
g
e
1
1

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2012 (Direkodkan selepas selesai aktiviti 2012)
Bidang/Unit*: Kurikulum
Bil Program
Tempoh
Pelaksanaan
Tarikh
Pemantauan
Penilaian
Keberkesanan Program
Cadangan
Penambahbaikan
Catatan
1 Skor A Feb - Ogos 22/5/12
15/6/12,
15/8/12, oleh
GB/PK
Mendapat sambutan dan
telah capai 75% objektif
Masa program perlu
ditambah dari 40 ke 60
minit
Boleh dilaksana pada
2013
2
3
4
5
6

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :


P
a
g
e
1
2

i) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: HEM

DalamanLuaran
(S)KEKUATAN:
Disiplin sekolah terkawal
Pengurusan buku teks cekap.
Pengurusan biasiswa pelajar baik
Amalan-amalan baik telah membantu membentuk
sahsiah yang baik.
Kebajikan murid yang maksimum telah diberikan.
Kawasan persekitaran yang kondusif menjurus
kepada keselamatan padu.
Pengurusan HEM keseluruhannya cekap dan
efisyen.
(W)KELEMAHAN:
Terdapat kurang daripada
3% murid masih
mengamalkan sikap negatif
seperti ponteng.
Terdapat jawatankuasa
yang masih belum mantap
dalam pengurusan HEM.
(O)PELUANG:
Ibu bapa yang berpendidikan membantu
mengawal prestasi hal ehwal murid.
Pengurusan PIBG yang efektif dapat
membentuk persekitaran kondusif.
Kerjasama penjaga yang baik dengan pihak
sekolah membantu dalam pengurusan HEM.
Strategi SO

Meningkatkan kehadiran murid dengan kerjasama
ibubapa...
Strategi WO

Mengurangkan kadar ponteng
dengan kerjasama PIBG
(C)CABARAN:
Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah.
Wujud cyber cafe, pusat snooker dan pusat
hiburan berdekatan sekolah.
Segelintir waris bergantung 100% kepada
sekolah bagi kejayaan dan pembentukan
sahsiah pelajar.
Manipulasi perhubungan baik antara sekolah
dan PIBG, menyukarkan pengurusan HEM.
Strategi SC

Mengurangkan kes salahlaku melalui kerjasama
majlis permuafakatan
Strategi WCP
a
g
e
1
3


PELAN STRATEGIK BIDANG HAL EHWAL MURID
SK ___________ TAHUN 2012-2014
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Isu Masalah Matlamat Strategi
Indikator
Pencapaian
Sasaran (ETR)

TOV 2012 2013 2014
Ponteng sekolah
masih
berterusan
Bilangan kes
ponteng masih
tinggi
Menjadikan kes
ponteng sifar
menjelang 2014
Meningkatkan
kesedaran dan
penguatkuasaan
disiplin
Bilangan
kes ponteng
30 20 10 5
Masih ramai
murid tidak
hormatkan guru
Hanya 65%
murid yang beri
hormat kepada
guru seperti
sepatutnya
Meningkatkan
perbuatan
menghormati guru dan
warga sekolah
sehingga 98%
Meningkatkan
kesedaran
menghormati guru
dan insan lain
% murid beri
hormat
65 80 90 98
PELAN TAKTIKAL 2012 BIDANG HAL EHWAL MURID
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh
Kos/
Sumber
Indikator
Pencapaian
TOV ETR
1
Program
Kesedaran
Ponteng Sifar
Meningkatkan
kesedaran pelajar
hadir tanpa ponteng
1. Penolong Kanan HEM
2. Ketua Guru Disiplin
1-5 Mac
2012
RM100
PIBG
Bilangan
kes
ponteng

30 20

P
a
g
e
1
4

2
Ceramah
Nilai Murni
Menimbulkan
kesedaran supaya
murid menghormati
semua guru dan insan
sekelilingnya
1. Penolong Kanan HEM
2. Guru agama
3. Kaunselor
Mei dan
September
2012
RM200
SUWA
% murid
beri hormat
65 80

PELAN STRATEGIK UNIT DISIPLIN
SK ___________ TAHUN 2012-2014

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Isu Masalah Matlamat Strategi
Indikator
Pencapaian
Sasaran (ETR)
TOV 2012 2013 2014
Ponteng kelas
masih berleluasa
Bilangan kes
ponteng kelas
tinggi
Menjadikan kes
ponteng kelas
menurun
Meningkatkan
kesedaran dan
penguatkuasaan
disiplin
Bilangan
kes ponteng
kelas
40 30 20 10


P
a
g
e
1
5

Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: KOKURIKULUM DAN SUKAN

Dalaman


Luaran
KEKUATAN:
Guru Besar mempunyai asas pengurusan yang
kuat dan berpengalaman.
Barisan guru yang bersemangat, komited,
efektif dan efisyen.
Kemudahan peralatan sukan yang mencukupi.
Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam
bidang kokurikulum dan ko-akademik.
Telah mencapai kejayaan dalam bidang ko-
akademik sehingga peringkat antarabangsa.
Pencapaian kokurikulum seperti renang,
gimnastik artistik dan pingpong sehingga
peringkat negeri.
KELEMAHAN:
Ramai murid tidak hadir
untuk aktiviti kokurikulum.
Sebahagian guru kurang
kemahiran melatih murid
dalam permainan tertentu.
Ramai pelajar
menggunakan alasan
tuisyen untuk tidak
menghadiri kegiatan
kokurikulum.
PELUANG:
Stadium berdekatan dengan sekolah.
PIBG atau Lembaga Pengurus Sekolah
menjadi penaja bagi penyediaan jurulatih
bertauliah.
Sokongan dan kerjasama sepenuhnya
waris dari segi moral dalam semua
penyertaan dan pertandingan.
Strategi SO

Meningkatkan kemahiran bermain dan daya
tahan...
Strategi WO

......................
CABARAN:
Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak
mereka aktif dalam kokurikulum.
Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah.
Wujud Cyber cafe, pusat hiburan,
snooker dan hiburan.
Strategi SC

Meningkatkan kemahiran asas dan lanjutan ilmu
pengakap...
Strategi WC
P
a
g
e
1
6

PELAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM DAN SUKAN
SK ___________ TAHUN 2012-2014
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Isu Masalah Matlamat Strategi
Indikator
Pencapaian
Sasaran

TOV 2012 2013 2014

Prestasi
pencapaian
badminton
masih rendah
Pencapaian
pasukan sekolah
belum mencapai
juara daerah
Melayakkan pasukan
badminton bertanding
peringkat juara daerah
pada 2014
Meningkatkan
kemahiran
bermain dan daya
tahan
Tahap
penyertaan
pasukan
P
e
s
e
r
t
a

d
a
e
r
a
h

K
e
t
i
g
a


d
a
e
r
a
h

N
/
J
o
h
a
n

d
a
e
r
a
h

J
u
a
r
a

d
a
e
r
a
h


Prestasi
Persatuan
Pengakap
masih rendah
Bilangan ahli
yang berpeluang
naik pelbagai
pangkat sangat
sedikit
Menambah bilangan
ahli naik pelbagai
pangkat sehingga 40%
ahli
Meningkatkan
kemahiran asas
dan lanjutan ilmu
pengakap
% ahli naik
pangkat
10 20 30 40
PELAN TAKTIKAL 2012
BIDANG KOKURIKULUM DAN SUKAN:
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh
Kos/
Sumber
Indikator
Pencapaian
TOV ETR
1
Kem
Intensif
Badminton
Meningkatkan
kemahiran dan daya
tahan pemain
1. Penolong Kanan
Kokurikulum
2. Guru Penasihat
Badminton
2-4 April 12
15-18 Okt 12
RM400
Kokurikulum
Tahap
penyertaan
pasukan
Zon Daerah
2
Kem
Pengakap
Meningkatkan
kemahiran asas dan
lanjutan ilmu pengakap
1. Penolong Kanan
Kokurikulum
2. Guru Pemimpin Pengakap
September
RM300
Kokurikulum
% ahli naik
pangkat
10 20

P
a
g
e
1
7


PELAN STRATEGIK UNIT SUKAN & PERMAINAN
SK ___________ TAHUN 2012-2014
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Isu Masalah Matlamat Strategi
Indikator
Pencapaian
Sasaran
TOV 2012 2013 2014
Pengetahuan
peraturan
permainan
badminton
masih rendah
Ramai murid
belum mengetahui
peraturan
permainan/perlaw
anan badminton
Meningkatkan
pengetahuan tentang
peraturan permainan/
perlawanan badminton
Meningkatkan
pengetahuan
permainan
% murid
mengetahui
peraturan
60% 70% 80% 90%

....bola sepak

Bola jaring....
P
a
g
e
1
8

iv) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang: KEWANGAN

Dalaman


Luaran
KEKUATAN:
Guru Besar mempunyai asas
pengurusan yang kuat dan
berpengalaman.
Barisan guru yang bersemangat,
komited, efektif dan efisyen.
Budaya kerja positif dalam
kalangan seluruh warga sekolah.
Kerani kewangan celik komputer
Kemudahan mesin cetak dan
komputer
KELEMAHAN:
Kerani kewangan yang baru dan kurang
pengalaman.
Pembayaran melebihi dari peruntukan.
Kerani yang berkursus tiada pengganti
PELUANG:
Kemudahan kewangan yang kukuh.
Sumbangan dari pihak swasta.
Kedudukan kewangan PIBG yang kukuh.
Strategi SO

Meningkatkan kemahiran mengurus
kewangan
Strategi WO

CABARAN:
Tekanan dari pihak pembekal berhubung
bayaran bil-bil.
Campur tangan PIBG dalam pengurusan
kewangan.
Strategi SC

Strategi WC


P
a
g
e
1
9

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN KEWANGAN
SK ___________ TAHUN 2012-2014
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Isu Masalah Matlamat Strategi
Indikator
Pencapaian
Sasaran

TOV 2012 2013 2014
Pematuhan
peraturan
kewangan
masih longgar
Masih berlaku
ketidakpatuhan semasa
menggunakan wang
sekolah
Memastikan
tiada teguran
audit
Meningkatkan
kemahiran
mengurus
kewangan
Bilangan
penemuan
audit
4 3 1 0
Tahap odit
tidak
memuaskan

Ber-
teguran
Memuas-
kan
Memuas-
kan
Baik


P
a
g
e
2
0

vi) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang:KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS

Dalaman


Luaran
KEKUATAN:
Guru Besar mempunyai asas
pengurusan yang kuat dan
berpengalaman.
Kelengkapan dan pembangunan
fizikal yang menyeluruh.
Guru dan staf bekerjasama
dalam membangunkan sekolah.
Prasarana sekolah yang selesa.
KELEMAHAN:
Guru baru kurang pengalaman dalam
pengurusan fizikal sekolah.
Masih perlu penyelenggaraan fizikal
sekolah.
Kos yang tinggi dalam penyelenggaraan.
Sukar mengekalkan prasaraana sekolah
yang selesa.
PELUANG:
Sumbangan dan kerjasama pihak-pihak
swasta.
Kewangan PIBG yang kukuh.

Strategi SO


Strategi WO

CABARAN:
Sumbangan pihak swasta memerlukan
kecekapan pengurusan.
Terdapat ahli PIBG cuba mendapatkan
sesuatu untuk kepentingan peribadi.
Segelintir ahli komuniti setempat tidak
mengambil perhatian dalam apa jua
aktiviti sekolah.
Strategi SC

Strategi WCP
a
g
e
2
1
PELAN STRATEGIK BIDANG KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS
SK ___________ TAHUN 2012-2014

NKRA: Menyediakan Pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
Isu Masalah Matlamat Strategi
Indikator
Pencapaian
Sasaran (ETR)
TOV 2012 2013 2014
Keceriaan
dan
kemudahan
fizikal pada
tahap
sederhana
Kebanyakan
taman dalam
kawasan
sekolah terbiar
dan tidak ceria
Memenangi
pertandingan
keceriaan bilik
khas di peringkat
daerah
Meningkatkan
keceriaan dan
kemudahan
dalaman
persekitaran
sekolah
Bilangan taman
angkat
(BOSS, PSS, Bilik
Sains, 5K)
2 4 6 8
Tahap
pertandingan 3K
P
e
s
e
r
t
a

d
a
e
r
a
h

K
e
t
i
g
a


d
a
e
r
a
h

N
/
J
o
h
a
n

d
a
e
r
a
h

J
u
a
r
a

d
a
e
r
a
h

Bangunan
tidak
selamat


Kelemahan
pengurusan
pejabat
Kemudahan di
pejabat belum
mencukupi dan
layanan hambar
Menyediakan
komputer
pejabat yang
mencukupi dan
layanan mesra
Meningkatkan
kualiti pengurusan
pejabat
Bilangan
peralatan
0 1 2 3

P
a
g
e
2
2


vii) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang: SUMBER MANUSIA

Dalaman


Luaran
KEKUATAN:
Guru Besar mempunyai asas
pengurusan yang kuat dan
berpengalaman.
95% guru tinggal kurang 25km
dari sekolah.
Barisan guru yang bersemangat,
komited, efektif dan efisyen.
Guru celik komputer dengan
kemudahan pencetak dan
komputer disediakan.
Guru mencukupi dan 30% adalah
siswazah terlatih.
KELEMAHAN:
Guru kurang pengalaman.
Agihan tugas guru tidak seimbang dalam
jawatankuasa sekolah.
Guru terpaksa mengajar mata pelajaran
bukan opsyen.
Guru mengadu beban kerja banyak.
Kekerapa guru keluar untuk kursus atau
urusan rasmi.
PELUANG:
Majoriti Ibu bapa daripada kalangan
profesional.
PIBG aktif memajukan sekolah.
Persatuan murid tua turut membantu
sekolah.
Syarikat swasta bekerjasama dengan PIBG
memajukan sekolah

Strategi SO


Strategi WO

Memantapkan teknik dan kemahiran guru
melaksanakan P&P.
CABARAN:
Ibu bapa kurang melibatkan diri dalam
aktiviti.
Pengaruh gejala sosial yang negatif di luar
sekolah.
Kesedaran kepentingan pendidikan dalam
kalangan ibu bapa masih rendah.
Masyarakat yang lebih mengutamakan
material.
Strategi SC

Strategi WCP
a
g
e
2
3


PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
SK ___________ TAHUN 2012-2014

NKRA: Menyediakan Pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA 3 & 4: SBT dan Tawaran Baru.

Isu Masalah Matlamat Strategi
Indikator
Pencapaian
Sasaran (ETR)
TOV 2012 2013 2014
Prestasi
P&P guru
belum
cemerlang
Guru yang peroleh
>90% markah P&P
hanya 70%
Meningkatkan
markah P&P >90%
terhadap semua
guru menjelang
2014
Memantapkan
teknik dan
kemahiran guru
melaksanakan P&P.
% guru peroleh
markah P&P >90%
70 82 91 100
Guru kurang
patuhi etika
kerja
Masih ada segelintir
guru suka bekerja
sendirian dan sering
melanggar etika
kerja
Meningkatkan
budaya kerja
berpasukan
Meningkatkan Guru
dan staf
mengamalkan
budaya kerja yang
lebih berkualiti
Peratus guru
mengamalkan
budaya kerja
berpasukan
65% 80% 90% 100%
Terlalu
sedikit
Kajian
Tindakan
Hanya segelintir guru
menghasilkan kajian
tindakan
Meningkatkan
bilangan guru yang
menjalankan KT
Meningkatkan
bilangan guru yang
melaksana dan
menghasilkan KT
% guru
menghasilkan KT
10% 15% 20% 40%

P
a
g
e
2
4

PELAN TAKTIKAL 2012
BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh
Kos/
Sumber
Indikator
Pencapaian
TOV ETR
1
Perkembangan
Staf
Meningkatkan kemahiran dan
keberkesanan guru laksana
P&P dalam semua
matapelajaran.

1. Penolong Kanan
Pentadbiran
2. Guru Perkembangan
Staf
5 Februari
dan 6 Julai
2012
RM300
LADAP
% guru
peroleh
markah P&P
>90%
70 82
2 LADAP 1

Meningkatkan Pengamalan
Rekod Semakan Kerja Murid
yang berfokus
......
18 Mei
2012
RM200
LPBT
2 LADAP 2
Menambah bilangan guru yang
menghasilkan kajian tindakan
% guru
menghasilkan
Kajian
Tindakan
10% 15%

Bil Bidang & Pembahagian Tugas Pembinaan/Tgjwb PS 1 Sesi 2 Sesi
1 Kurikulum PKT PKT
2 Hal Ehwal Murid PKH PKH
3 Kokurikulum dan Sukan PKK PKK
4 Kewangan PKT PKH
5 Kemudahan & Keperluan Asas PKH PKK
6 Sumber Manusia PKT PKT
7 Hubungan Luar (tambahan untk skor 6) PKH PKP
8 Bahan Bantu Mengajar (tambahan untk skor 6) PKK PKP


P
a
g
e
2
5
Pendokumentasian Perancangan Strategik Sekolah
(Unit)Salinan wajib untuk setiap unit di sekolah
P
a
g
e
2
6

Pendokumentasian Perancangan Strategik Sekolah (Bidang)
Salinan wajib untuk sekolah

P
a
g
e
2
7


P
a
g
e
2
8PELAN STRATEGIK 2012-2014

Pengenalan*
1 KURIKULUM
1.1 Analisis SWOC
1.2 Pelan Strategik (PS)
1.2.1 PS Pendidikan Khas
1.2.2 PS Panitia BI .......
1.2.7 PS j-QAF
1.2.8 PS Panitia BM
1.2.9 PS Pusat Sumber
PS Prasekolah
2 HAL EHWAL MURID
2.1 Analisis SWOC
2.2 Pelan Strategik (PS)
2.2.1 PS Bimbingan & Kaunseling
2.3.2 PS Unit Disiplin
2.3.3 PS Unit Kantin
PS Unit SPBT


3 KOKURIKULUM DAN SUKAN
3.1 Analisis SWOC
3.2 Pelan Strategik (PS)
3.2.1 PS Unit Sukan & Permainan
3.2.2 PS Unit Kelab & Persatuan
3.2.3 PS Unit Beruniform
3.2.4 PS Majlis Sukan
3.2.5 PS Merentas Desa
3.2.6 PS Koperasi (SM)
4 KEWANGAN
4.1 Analisis SWOC
4.2 Pelan Strategik (PS)
5 KEMUDAHAN & KEPERLUAN
ASAS

5.1 Analisis SWOC
5.2 Pelan Strategik (PS)
6 SUMBER MANUSIA
6.1 Analisis SWOC
6.2 Pelan Strategik (PS)
7 HUBUNGAN LUAR
7.1 Analisis SWOC
7.2 Pelan Strategik (PS)
8 BAHAN BANTU MENGAJAR

P
a
g
e
2
9


8.1 Analisis SWOC
8.2 Pelan Strategik (PS)

P
a
g
e
3
0

PELAN TAKTIKAL & OPERASI 2012


1 KURIKULUM

1.1 Pelan Taktikal (PT) Bidang

1.1.1 Pelan Operasi (Program 1)

1.1.2 Pelan Operasi (Program 2,...)

1.2.1 PT Pendidikan Khas

1.2.2 PT Panitia

1.2.3 PT j-QAF

1.2.4 PT Panitia BM

1.2.5 PT Pusat Sumber

1.2.6 PT Prasekolah

2 HAL EHWAL MURID

2.1 Pelan Taktikal (PT) Bidang

2.1.1 Pelan Operasi (Program 1)

2.1.2 Pelan Operasi (Program 2,.)

2.2.1 PT Bimbingan & Kaunseling

2.2.2 PT Unit Disiplin

2.2.3 PT Unit SPBT

3 KOKURIKULUM DAN SUKAN

3.1 Pelan Taktikal (PT) Bidang

3.1.1 Pelan Operasi (Program 1)

3.1.2 Pelan Operasi (Program 2,.)

3.2.1 PT Unit Sukan & Permainan

3.2.2 PT Unit Kelab & Persatuan

3.2.3 PT Unit Beruniform

3.2.4 PT Majlis Sukan

3.2.5 PT Merentas Desa

3.2.4 PT Koperasi (SM)

4 KEWANGAN

4.1 Pelan Taktikal

4.2 Pelan Operasi (Program 1...)

5 KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS

5.1 Pelan Taktikal

5.2 Pelan Operasi (Program 1...)

6 SUMBER MANUSIA

6.1 Pelan Taktikal

6.2 Pelan Operasi (Program 1...)

7 HUBUNGAN LUAR/ABM
7.1 Pelan Taktikal
7.2 Pelan Operasi (Program 1...)
8 BAHAN BANTU MENGAJAR
8.1 Pelan Taktikal
8.2 Pelan Operasi (Program 1...)

P
a
g
e
3
1
*Maklumat dalam Pengenalan dalam Buku 1


Maklumat berikut diwujudkan kemudian (mula pada akhir tahun 2012)

P
a
g
e
3
2

BAHAN PERANCANGAN STRATEGIK
PENJILIDANP
a
g
e
3
3
Perhatian:

1. GPK boleh menyimpan satu set perancangan bidang dan unit-unit di bawahnya untuk
memudahkan pemantauan atau tindakan lanjut (tidak diwajibkan).

2. Penyelaras Sukan & Permainan, Kelab & Persatuan dan Unit Beruniform boleh
menyimpan satu set perancangan bidang dan unit-unit di bawahnya untuk
memudahkan pemantauan atau tindakan lanjut.

3. Catatan rasmi dalam mekanisma pemantauan perlu dicatat pada pelan operasi dalam
folder Guru Besar dan Unit-unit sahaja. Catatan hanya dengan tulisan tangan sahaja.

4. Laporan tahunan perlu ditaip (Buku 1: Laporan 2011, Buku 4: Laporan 2012).