Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI KUNDANG

48020 RAWANG SELANGOR


KERTAS CADANGAN MAJLIS
BACAAN YASSIN DAN SOLAT HAJAT
PERDANA 2012 /1433H
Disediakan oleh
!ani"ia !endidikan Isla#
SMK Se$i K%ndan&'
1.0 PENDAHULUAN
Se#(ena #en)a#*%" "ah%n *a$% 20+2 , +4-- H dan ke.a)aan/ke.a)aan )an&
"elah di$aih oleh (ihak sekolah di a0al "ah%n sesi 20+21 (ihak sekolah den&an
ke$.asa#a !ani"ia !endidikan Isla# *e$*esa$ ha"i in&in #e$aikan ke.a)aan
"e$se*%" den&an $asa (en%h s)%k%$ #elal%i i*adah *a2aan 3asin dan sola" Ha.a"
se2a$a *esa$/*esa$an )an& #eli*a"kan se#%a (ela.a$ dan &%$% Isla# di sekolah'
Se#o&a den&an Ikli# Deeni 4s%asana kea&a#aan 5 "e$se*%"1sekolah Menen&ah
Ke*an&saan Se$i K%ndan& 4SMKSK5 akan "e$%s #ene#(a ke.a)aan di #asa/
#asa akan da"an& dan se#%a %saha 0a$&a SMKSK akan #enda(a" ke*e$ka"an
da$i(ada Allah SW6'
2.0 OBJEKTIF
2'+ Me#ohon ke*e$ka"an dan (e$"olon&an da$i(ada Allah SW6 a&a$
se#%a 0a$&a sekolah da(a" #e#ik%l "an&&%n&.a0a* dan a#anah
#asin&/#asin& den&an se*aikn)a (ada "ah%n 20+2 dan di #asa/#asa
akan da"an&'
2'2 Se*a&ai "anda kes)%k%$an 0a$&a sekolah "e$hada( Allah SW6 di a"as
ke.a)aan )an& "elah di2a(ai oleh SMKSK
'
2'- Men.adikan a#alan *a2aan 3asin dan sola" Ha.a" se*a&ai sa"% 2a$a
"e$*aik dia#alkan dala# kehid%(an seha$ian
3.0 BUTIRAN PROGRAM
6a$ikh 0- 7e*%a$i 20+2
Ha$i 8%#aa"
Masa 9'-0 / 8'+0 (a&i
6e#(a" Da"a$an !e$hi#(%nan SMKSK
4.0 SASARAN
Se#%a (ela.a$ dan &%$% Isla# SMK Se$i K%ndan&
5.0 AHLI JAWATANKUASA INDUK
Penge!"# !n' H.h No$ai:an *" H.' B$ahi#
!en&e"%a SMK Se$i K%ndan&

N$#% Penge!"# En' !a:i$ *' ;ain%din
!K HEM SMK Se$i K%ndan&
!n' S%haida *" Sha#s%ddin
!K Kok%$ik%l%# SMK Se$i K%ndan&
Pen&e'$$" !n Ra#lah *" <'! =ee$a>%
GKM! Ke#an%siaan
Se(#$!"$)$ !n Si"i Sa*a$iah *" Sa(%an
Ke"%a !ani"ia !endidikan Isla#
Ben*$)$# !n' Shaha$o# *" Ah#ad
A)'# +$,$($n-!$"$
I#a# ? Ba2aan 3asin En' Ni:a# *' A*d%l Ha#id 4 ke"%a 5
!n' Nas$iah *" A*%
!n' Salehah *" Hashi#
!e$sia(an "e#(a" !n'Khadi.ah *"'A*d Waha* 4 ke"%a 5
!n'7ild:a *" AB Ra:ak
!n' No$i:an *"' Ma" Hassan
!n' ;%*aidah *" Ma" La"i@

!A sis"e# <ik A:lina *" Shaa$i 4 ke"%a 5
!n' Masli:a *" Shahadan

Disi(lin
? Ka0alan (ela.a$ En'Mohd Ka#a$%l Bas$i *' A$i@@in 4 ke"%a 5
En'A*d'Rah#an *' Mohd No$
<ik Ma:idah5.0 TENTATIF PROGRAM
9'20 / (a&i !e$hi#(%nan
9'-0 / (a&i Ba2aan 3asin
9'A0 B (a&i Sola" ha.a"
8'+0 B (a&i Be$s%$ai
..0 PENUTUP
Se#o&a ($o&$a# "e$se*%" da(a" *e$.alan den&an lan2a$ dan se#%a 0a$&a SMKSK
akan #enda(a" i#(ak )an& se0a.a$n)a da$i(ada Allah SW6'
Disediakan oleh Disahkan oleh
4 !N SI6I SABARIAH B6 SA!UAN 5 4!N NORAI;AN B6 BRAHIM5
K! !endidikan Isla# !en&e"%a SMK Se$i K%ndan&
SMK Se$i K%ndan&

Anda mungkin juga menyukai