Anda di halaman 1dari 9

JENIS-JENIS INSTRUMEN PENILAIAN YANG DIGUNAKAN DALAM KURIKULUM

PENDIDIKAN SENI VISUAL-ANALISIS TERHADAP INSTRUMEN
- TUJUAN PENGGUNAAN INSTRUMEN
- KESESUAIAN DENGAN TUJUAN
-KELEMAHAN
-CARA MENGATASI

Definisi Penilaian Dalam Kurikulum:
Penilaian ialah perkara yang tidak asing kepada guru-guru. Guru akan memberikan
ujian kepada pelajar-pelajar dan dari ujian ini para guru dapat membuat beberapa
keputusan. Guru dapat mengelaskan kumpulan pelajar yang telah menguasai
kemahiran yang diajar, termasuk pelajar yang mencapai keputusan cemerlang, pelajar
yang perlu latihan lebih banyak dan adakah cara pengajaran guru itu telah disampaikan
dengan baik dan berkesan. (Penilaian Kendalian Sekolah:PKS)
Selain ujian-ujian dan peperiksaan, guru-guru juga boleh mendapatkan maklumat
dengan cara menyoal pelajar dari masa ke semasa. Apabila guru mengajar, pelajar
akan selalu disoal. Daripada jawapan yang diberi pelajar, guru dapat mengenalpasti
sama ada pelajar itu tahu atau tidak tahu jawapan sebenarnya.
Daripada latihan-latihan dan kerja rumah, guru juga dapat mengetahui kemajuan
seseorang pelajar itu. Banyak cara yang dilakukan oleh guru-guru bagi mendapatkan
maklumat tentang pelajar dan kemajuan di dalam pembelajarannya.
Jika dihalusi, kita akan mengetahui bahawa penilaian ialah sebahagian besar daripada
aktiviti pengajaran yang dilakukan oleh guru-guru. Setiap masa guru perlu membuat
keputusan. Sebelum keputusan dibuat, guru secara sedar atau tidak, ada menjalankan
penilaian. Kadang-kadang penilaian itu dilakukan dengan cara terkawal. Hal ini adalah
menerusi ujian dan peperiksaan. Selalunya penilaian dibuat dengan cara tidak terkawal
dan berterusan. Hal ini dapat dilihat di dalam aktiviti guru semasa melakukan proses
Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). (Panduan Penilaian Dalam Bilik Darjah,Dewan
Bahasa dan Pustaka: 1983)
Dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual, penilaian boleh dilakukan sama ada
penilaian secara terkawal atau penilaian tidak terkawal.
a) Penilaian Terkawal:
Dijalankan dalam suasana yang terkawal dan serius, di mana pelajar menjawab soalan-
soalan dalam keadaan tenteram dan tidak diganggu. Ia merupakan ujian pencapaian
yang berbentuk kertas dan pensel. Pelajar diberi masa yang sama panjang, menjawab
dalam masa yang sama, menggunakan kertas soalan dan bentuk soalan yang sama
dan diawasi oleh pengawas atau petugas sepanjang masa. (masa ujian atau
peperiksan)
Antara contoh penilaian terkawal ialah ujian-ujian yang dikendalikan oleh Kementerian
Pelajaran seperti SPM,STPM (yang ada menawarkan kertas PSV) serta ujian atau
peperiksaan pada setiap penggal persekolahan yang telah dimasukkan dalam takwim
persekolahan sepanjang tahun.
Penilaian terkawal sangat sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dengan
pengetahuan dan juga kemahiran. Dalam masa yang singkat, banyak perkara yang
dapat dinilaikan kerana penilaian cara ini dapat mengelakkan pelajar dari meniru,
berbincang sesama mereka ketika menjawab soalan, kualiti soalan yang sam arata dan
sebagai.
b) Penilaian Tidak Terkawal:
Sebagaimana yang diketahui, guru menilai pelajar pada setiap masa.
Penilaian adalah sebahagian daripada aktiviti pengajaran. Penilaian tidak terkawal ini
didahulukan dalam keadaan sebenarnya semasa perlakuan itu berlaku. Guru
memerhatikan tingkah laku pelajar setiap hari dan mengumpul maklumat daripada
pemerhatian tersebut.
Dalam proses P&P, banyak perkara yang diajar dan dipelajari, justeru untuk menyedia
dan menjalankan penilaian terkawal amat mustahil. Ini disebabkan banyak juga perkara
yang bersabit dengan sikap, nilai dan aktiviti-aktiviti seni yang kreatif tidak dapat dinilai
dengan berkesan jika dibuat secara terkawal.
Sebagai guru perlu sentiasa bersedia dan sensitif kepada keadaan apabila perkara-
perkara yang ingin diketahui itu berlaku. Setiap masa penilaian dijalankan. Sebagai
contoh, jika sifat sabar pelajar yang ingin dinilai maka keadaan tidak terkawal ini adalah
keadaan yang baik kerana perkara ini dapat memberi maklumat yang sebenarnya
tentang pelajar tersebut. Hal ini sangat ketara tentang perkara-perkara yang bersabit
dengan sikap dan nilai.(Furst,E.J.:1958)
Gambarajah 1:

Perkaitan di antara 3 perkara penting dalam proses Pengajaran & Pembelajaran
Contoh Jenis-Jenis Instrumen:
- Ujian (sejarah & apresiasi seni)
- Kaedah pemerhatian
- Kaedah temubual
- Kaedah perbincangan
- Kaedah anekdot
- Menggunakan senarai semak
- Menggunakan soal selidik
- Pengukuran sikap
- Portfolio
(Crow & Crow dalam Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan,DBP. Kementerian
Pelajaran Malaysia:1983)
Jenis-jenis instrumen yng boleh digunakan dalam penilaian Pendidikan Seni Visual di
sekolah:
a) ujian diagnostik (tentang minat/ sikap dan lain-lain contoh):
Mengenalpasti sesuatu masalah yang berlaku dan menentukan punca
punca yang menimbulkan masalah itu. Diagnostik mempunyai tujuan-tujuan yang
konstruktif. Dalam prosese P&P, Ujian Diagnostik (UD) dapat memenuhi dua tujuan.
Pertama menentukan kedudukan seseorang pelajar dalam pelajarannya. Kedudukan
pelajar perlu diketahui sebelum memulai sesuatu pelajaran. Dengan cara sedemikian
barulah sesuatu pelajaran itu dapat diajar dengan lebih berkesan kepada pelajar-pelajar
yang ditempatkan pada peringkat yang sesuai.
Kedua, untuk mengenalpasti sebab wujud kelemahan dalam pembelajaran setelah
punca kelemahan itu diketahui maka sesuatu P&P pemulihan dapat dirancang dan
dijalankan. Sebagai contoh, seorang guru ingin menilai kebolehan pelajar menguasai
kemahiran mewarna pada waktu pagi. Guru perlu menilai dari aspek pilihan warna serta
penggunaan teknik yang sesuai. Dari penghasilan kerja pelajar tersebut guru
mengumpul data, seterusnya sudah dapat menilai kebolehan pelajar sama ada boleh
menguasai, kurang menguasai atau lemah. Dari sini guru akan merangka strategi
pengayaan atau pemulihan dengan meletakkan pelajar di dalam sesuatu kumpulan
yang sesuai dengan aras kebolehan mereka. (Guilford,J.P.:1967)
Justeru penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan/membuat
keputusan dalam mengkritik nilai, mutu, kualiti, harga bagi sesuatu perkara. Gay (1985)
berpendapat bahawa Penilaian ialah proses yang dianggap sistematik semasa
mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang
telah ditetapkan itu tercapai. Penilaian boleh dijalankan dengan menggunakan
maklumat atau data berbentuk kuantitatif atau kualitatif atau kedua-duanya sekali.
Contoh Ujian Diagnostik:
Guru mengumpul maklumat selepas ujian pencapaian terhasil dalam bentuk profil
individu atau pelajar berasaskan kemahiran yang diajar. Berdasar data yang dikumpul
guru akan mengetahui aspek yang manakah masih beum dikuasai oleh pelajar
sepenuhnya ataupun di peringkat yang dapat diterima.
Contoh: Data individu dalam Unit 1: Unsur Seni.
Contoh maklumat terkumpul melalui ujian pencapaian yang diadakan berdasar sukatan
pelajaran, selalunya dilapurkan dalam bentuk peratus (%), jumlah markah dan peringkat
peratusan.
Gambarajah 2:

Berdasar data yang dikumpul dapat membantu guru menyediakan rancangan P&P
yang lebih sistematik sama ada latihan dalam bentuk pengayaan atau pemulihan.
Ujian diagnostik ini sesuai digunakan kerana tujuan pengujian dan penilaian yang paling
jelas adalah untuk memberi pergerakan kepada pelajar supaya mereka belajar dan
guru pula mengajar dengan sempurna.(Gronlund,N.E:1965)
Kesimpulannya di sini penilaian merupakan sebagai proses pengajaran-pembelajaran
secara berterusan. Maklumat yang diperolehi selepas penilaian dilakukan dapat
digunakan serta merta bagi mengatasi mana-mana masalah pembelajaran yang wujud.
Keadaan ini dapat dilihat dalam gambarajah 3. (Abu Bakar Nordin:1986)

b) pemerhatian/pengamatan:
Dalam bidang seperti Pendidikan Seni Visual, pelajar perlu menyelami perkara-perkara
yang berkait dengan bidang itu untuk mengetahui ciri-ciri dan bidang itu. Sebagai
contoh dalam Pendidikan Seni Visual, pelajar perlu memahami dan mempelajari bidang
penghasilan seni yang meliputi Asas Seni Reka, Seni Halus, Komunikasi Visual, Reka
bentuk dan Kraf Tradisional, manakala bidang sejarah dan apresiasi seni pula meliputi
perkembangan Seni Visual di Malaysia, alat permaianan, seni bina dan sebagai.
(Sukatan Pelajaran P.Seni: Kementerian Pelajaran Malaysia)
Pelajar perlu memerhati setiap elemen dalam kandungan dan perkembangan seni
supaya dapat menjadi pelajar yang kreatif dan kritis. Melalui pemerhatian dan
pengamatan pelajar akan mempelajari dan kemudian menyatakannya dalam bentuk
ekspresi atau penyataan diri tentang apa yang dilihat dan diamati. Pengamatan adalah
asas kepada pembentukan sesuatu hasil atau ciptaan karya. Apabila pelajar mengamati
sesuatu, dia akan menerapkannya di dalam pemikirannya. Penggabungannya dengan
pengetahuan dan didorong oleh motivasi tertentu menyebabkan pelajar bersedia untuk
mengemukakan sesuatu gubahan idea atau hasil karya.
Pengamatan adalah satu proses yang kompleks. Ini dapat dilihat daripada hasil karya
yang dikemukakan kelak. Hasil karya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkait
dengan kemahiran mekanis. Jika pelajar disoal, mungkin ia akan memberi gambaran
yang berlainan tentang benda yang diamati itu daripada gambaran sebenar.
Sebagai contoh yang lain, seorang pelukis mengamati sebuah rumah, hasil
pengamatannya tidak lagi serupa dengan rumah asalnya. Di dalam instrumen
pemerhatian/pengamatan ini, kemahiran yang berkait rapat melalui deria patut diberi
penekanan, ini termasuklah sensitif terhadap pergerakan, pendengaran, penglihatan,
penyentuhan dan sebagai.
Hasil karya pelajar akan dinilai guru dengan mengambil kira aspek-aspek tertentu
seperti ketelitian, kehalusan karya, bahkan hasil dari pemerhatian dan pengamatan
tersebut, guru akan membuat penilaian untuk mengesan perkara yang telah dipelajari
oleh murid hasil dari pengajarannya. Guru juga memerlukan maklum balas mengenai
keberkesanan kaedah mengajar yang telah digunakan.
b) Ujian bertulis:
i) Ujian Objektif
Manusia mempunyai sifat yang sukar diketahui. Di antara sifat-sifat ini ialah
pengetahuan tentang sesuatu, kemahiran di dalam bidang, sikap terhadap sesuatu
kumpulan manusia, minat dalm seni serta reaksi terhadap sesuatu pergerakan.
Maklumat tentang sifat-sifat ini hanya dapat di infer daripada perlakuan yang
ditunjukkan melalui sesuatu situasi. Satu daripada situasi ini ialah situasi ujian.
Ujian selalu digunakan untuk mendapat maklumat tentang pembelajaran pelajar.
Banyak keputusan dibuat berasaskan maklumat daripada ujian. Ujian mesti mempunyai
keesahan yang dapat diterima dan ujian itu juga boleh dipercayai bahkan senang dan
praktikal kepada pihak yang menggunakannya seterusnya dapat memberi maklumat
tentang apa yan g ingin diketahui guru.
Seseorang pelajar yang selalu mendapat kepujian dalam ujian akan mempunyai sikap
positif terhadap guru, sekolah dan pembelajarnnya. Sebaliknya pelajar yang selalu
gagal akan mempunyai sikap yang negative dan aspirasi rendah. Justeru guru dan
pengguna ujian sama ada dalam dibentuk sendiri atau didapati daripada punca lain.
Jenis ujian objektif sebagai contoh, merupakan pembentukan soalan-soalan yang
mudah, cepat serta senang dijawab. Satu daripadanya adalah ujian benar-salah. Item
ini boleh dijawab dengan mudah dan cepat. Pemberian markah boleh dijalankan
dengan menggunakan petunjuk. Langkah cermat perlu diambil kira supaya susunan
perkataan dalam kenyataan jelas dan tepat serta maknanya tidak boleh dipersoalkan
lagi. Guru dapat membuat penilaian tentang keberkesanan pembelajarannya melalui
keputusan ujian tersebut sama ada pelajar dapat menjawab dengan cemerlang atau
tidak. Pembinaan item jenis objektif ini sesuai digunakan sama ada bagi pelajr di
Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. Ini disebabkan setiap satu item hanya menumpukan
satu perkara dan satu peringkat dalam pengetahuan atau kemahiran.
Dalam erti kata lain pembinaan item jenis objektif ini tidak menguji banyak perkara
sekaligus. Pembinaan item jenis ini cukup berstruktur bagi mengelakkan
penyelewengan semasa menjawab. Namun begitu ada juga pelajar yang menjawab
secara meneka sahaja.Justeru satu panduan tentang pembinaan item ini perlu
dibincangkan supaya kebolehpercayaan dan kesahannya diperakukan.
ii) Ujian Subjektif:
Makna perkataan yang membawa maksud dipengaruhi oleh pilihan diri sendiri, oleh itu
perkara yang subjektif tidak dapat dibuktikan dengan saintiik. Penyataan juga tidak
dapat dipastikan dengan tepat. Ujian subjektif biasanya berbentuk esei dan pemberian
markahnya boleh dibuat dengan dua cara iaitu dengan cara;
a) pemarkahan secara pandangan sepintas lalu
- membaca lalu memberi pandangan berdasar perasaan sama ada esei pelajar itu baik
atau sebaliknya dan markah diberi berasaskan kepada pandangan tadi.
b) pemarkahan secara analitik
- pemberian markah yang lebih relevan dan baik berdasar ciri-ciri jawapan esei itu
sendiri. Sebagai contoh melalui markah 100%, beberapa elemen telah diberi pecahan
markah mengikut kronologi kepentingan isi. Sebagai contoh dalam kertas Pendidikan
Seni Visual Sijil Pelajaran Malaysia iaitu Kertas 2: Seni Halus (menggambar) , markah
50 yang ditetapkan meliputi markah seperti yang telah dipecahkan kepada beberapa
bahagian utama iaitu;
i) Warna 15 markah
ii) Gubahan 15 markah
iii) Interpretasi 10 markah
iv) Kreativiti 10 markah
Biasanya cara pemberian markah secara analitikal ini akan tersedia rapi dalam satu
skim pemarkahan. Namun begitu skim pemarkahan ini bukanlah sesuatu yang rigid dan
tidak boleh disangkal. Ia tetap mempunyai kelemahan berdasar hasil karya pelajar
dengan markah yang diberi, di mana kadang-kadang tidak boleh diterima akal. Maksud
di sini karya pelajar tidak sepatutnya dapat markah yang tinggi apabila dinilai
penghasilannya kurang memuaskan. Justeru ciri-ciri utama mengadakan ujian seperti
keesahan, kebolehpercayaan, interpretasi data dan sebagai diragui apabila timbul isu-
isu di sebaliknya.

(c) Pentaksiran
Dalam konteks sekarang, istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian.
Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran, pengujian dan pentaksiran digunakan
silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. Dalam konteks pendidikan, pentaksiran
merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti
menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat
pembelajaran seseorang pelajar. Dasar penting bagi pencapaian P&P yang berkesan
melalui langkah2 pengujian, pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan
dijalankan dalam kelas. Justeru kecekapan guru dalam membangun instrumen
pengujian dan penilaian amat penting.
Namun begitu cara penilaian seperti ini mengundang beberapa isu, yang secara tidak
langsung mempertikaikan corak penilaian dalam sistem pendidikan dalam negara kita.
Antara persoalan yang timbul seperti berikut;
a) Soalan bocor
b) Skrip tidak diperiksa tetapi markah ada
c) Soalan di luar sukatan pelajaran
d) Berlaku pakatan untuk capai kejayaan
e) Pelajar masih gagal walaupun telah menduduki peperiksaan beberapa kali.
f) Terdapat pelajar yang tidak dibenarkan menduduki peperiksaan.
g) Peperiksaan dan pentaksiran kurang menjurus ke arah pembelajaran yang
berkualiti tinggi.
h) Mendorong pelajar berbuat apa sahaja untuk dapat markah tinggi.
i) Berlaku kesilapan dalam pemberian markah.
j) Gagal menjawab soalan walaupun telah diajar berulang kali.
(d) Portfolio
Penilaian portfolio berdasar kesesuaian tema, kecekapan menggunakan alat dan bahan
untuk transform idea melalui pengolahan unsur-unsur seni visual, menilai juga tentang
kreativiti pelajar menyelesaikan masalah artistik, ketepatan, kesempurnaan, ketelitian
dan kehalusan kerja. Michael (1998) mencadang 8 objektif perlu dibuat penilaian
berasas pengalaman studio dan hasil kerja seni pelajar itu sendiri; meliputi:
a) Komunikasi/ekspresi
b) Keyakinan diri
c) Perkembangan persepsi
d) Pengetahuan seni
e) Ketekalan organisasi estetika
f) Kreativiti
g) Kemahiran
h) keupayaan
Isu yang timbul:
a) Peruntukan perbelanjaan PCG tidak mencukupi kerana anggaran kewangan
berdasar kepala pelajar. Jadi jika pelajar tidak ramai maka wang peruntukan yang
diterima juga kurang sedangkan perbelanjaan untuk menghasilkan folio memerlukan
perbelanjaan yang melebihi daripada apa yang diperuntukkan oleh PCG; terpaksa
ambil dari menengah rendah T1 hingga T3 kerana biasanya peruntukan PCG untuk
mereka tinggi kerana bilangan pelajar yang ramai
b) Pelajar membuat kerja amali selepas waktu persekolahan. Aktiviti-aktiviti anjuran
sekolah serta kekangan waktu menyebab pelajar gagal menyiapkan bidang tugas yang
telah ditetapkan mengikut takwim penghasilan folio dan hasil karya; menyebabkan
mereka terpaksa datang pada waktu sebelh petang atau hari Sabtu tetapi disebabkan
masalah kewangan di kalangan pelajar orang asli, mereka kerap tidak hadir ke sekolah.
Justeru folio dan hasil karya disiap dalam keadaan tidak sempurna
d) Penguasaan sesuatu kemahiran tidak mencapai tahap yang ditetapkan. Terdapat
pelajar yang tidak mempunyai asas langsung dalam mata pelajaran PSV semasa di T4
dn T5, tetapi mendaftar mata pelajaran tersebut semasa di T6; guru perlu bermula dari
awal proses P&P.
a) Modul P&P m/p PSV perlu dibuat post mortem serta penambahbaikan supaya kualiti
P&P dapat ditingkatkan.
(e) Menggunakan senarai semak
Borang senarai semak boleh dijadikan sebagai instrumen untuk menilai pelajar dalam
ketiga-tiga aspek domain iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Guru membuat senarai
semak untuk melihat keberkesanan pembelajaran. Sebagai contoh dalam pembelajaran
di Tingkatan 6, guru menyediakan borang senarai semak sama ada pelajar telah
menyiapkan tugasan yang diberikan secara berperingkat mengikut sekuen yang telah
ditetapkan. Berdasar senarai semak juga guru boleh menilai tahap penguasaan pelajar
dalam satu-satu tajuk di samping mendapatkan maklumat daripada pelajar tentang
respon mereka terhadap P&P Pendidikan Seni.
Daripada maklumat atau data yang diperolehi guru dapat mengambil tindakan susulan
sama ada meneruskan kaedah yang sama dalam P&P atau membuat pengubahsuaian
ke arah pembelajaran yang lebih sistematik. Begitu juga dengan maklumat yang
dikumpul, guru boleh merancang aktiviti seterusnya sama ada membuat aktiviti
pengayaan, pemulihan atau penambah baikan. Malahan daripada maklumat tersebut
kelemahan pelajar dapat dikesan tentang penguasaan dan pemahaman setiap tajuk
yang diajar guru. Rumusan daripada soal selidik itu, guru akan tahu keberkesanan
proses P&P mereka. (Abu Bakar Nordin:1986)
Selain daripada itu dapat membina pelajar menjadi pengguna yang bekerjasama dan
yang mementingkan kualiti dan nilai estetika dalam penghasilan karya seperti
terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual itu sendiri. (Stephen &
Rederick:1978)
Penutup
Seseorang guru harus menggunakan instrumen yang tepat bagi menghasilkan
keputusan yang tepat. Jika instrumen yang digunakan mempunyai kecacatan, hasil
yang diperolehi daripada ukuran yang dijalankan juga tidak tepat. Prosedur penilaian
mengandungi aspek pengujian, pengukuran, penganalisisan serta merumus data yang
diperolehi.(Popham:2000)

Rujukan:
1. Moskal,Barbara et.Al (2002) Validity, Realibility and The Assessment of Engineering
Education; Journal of Enginnering Education.
2. Thorndike,et.Al (1991). Measurement and Evaluation in Psychology and
Education.(5th Edition) New York;Macmillan.
3. Van Krieken,R (Dr).(1995);Writing and Administring Examinations,CITO.
4. Van Dallen,D.P (1979); Understanding Educational Research 4th Edition.Mc Graw
Hill Inc.
5. Kementerian Pelajaran Malaysia (2001);Penilaian Kendalian Sekolah. Pusat
Perkembangan Kurikulum.
6. Stoner (1984);The Function of Executives Cambridge, Harvard University Press:
Strategy, Quality and Resources Philadelpia. Open University Press.
7. Kementerian Pendidikan Malaysia (Nov.2003): Laporan Penilaian Pelaksanaan Mata
pelajaran MPV. Pusat Perkembangan Kurikulum.
8. Cronbach,L.J.(1970).Essential of Psycological Testing (3rd ed) New York: Harper &
Row.
9. Gay,L.R (1985). Educational and Evaluation and Measurement.Competencies for
analysis and application 2nd ed. Charles E.Merril.
10. Popham,W.J (1975) .Educational Evaluation. New Jersey:Printice Hall Inc.
11. Popham,W.J (2000). Testing: What every parent should know about school tests.
London: Allyn & Bacon.
12. Raminah Hj Sabran (1991). Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia.
Pencerapannya pada peringkat Sekolah Rendah, Kuala Lumpur. DBP.
13. Panduan Pengurusan & Pengajaran Sejarah (2007). Jemaah Nazir Sekolah:
Kementerian Pelajaran Malaysia.
14. Jaafar Muhamad (1992):Asas Pengurusan Edisi Kedua . Siri Pengurusan Fajar
Bakti.
15. Dr Abu Bakar Nordin (1986): Siri Maktab Perguruan. Asas Penilaian Pendidikan.
16. Sharifah Alwiyah Al Sagoff (1983): Ilmu Pendidikan Pedagogi. Siri Maktab
Perguruan.
17. Crow & Crow (1983): Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Dewan Bahasa dan
Pustaka.
18. Meg Keen, Valerie A.Brown & Rob Dyball (2005): Social Learning in Enviromental
Management Towards a Sustainable Future.
19. Gronland,N.E (1965): Measurement and Evaluation in Teaching, New York;
Macmillan.
20. Dunn,T.F, & Goldstein, L.G.(1959): Test Difficulty, Validity and Realibility as
Functions of Selective Multiple-choice item construction principles. Educational &
Psychological Measurement.
21. Kementerian Pelajaran Malaysia (1983): Panduan Penilaian Dalam Bilik Darjah.
DBP
Kuala Lumpur.
22. Furst,E.J. (1958): Constructing Evaluation Instruments. New York Longman Green.
23. Gulford,J.P. (1967): The Nature of Human Intelligence. New York Mc Graw Hill.
24. Stephen & Roderick (1978): Sumber internet.
25. Ebel,R.L.(1965): Confidence Weighting and Test Realibility. Journal of Educational
Measurement.