Anda di halaman 1dari 1

Kursus: PPG (Sains Pendidikan Rendah)

SUBJEK: PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)


RUBRIK PENILAIAN UNTUK KERJA KURSUS PROJEK (SEMESTER 7)

1.0

Aspek dinilai &


pemberatan
Pendahuluan
(10%)

Komponen Tugasan

Markah
Penilai

Catatan/ Komen

Refleksi
Pengalaman Yg
Lalu/ Refleksi
Sorotan Literatur
Tinjauan & Analisis
Masalah

2.0

Fokus Kajian/ Isu


Keprihatinan
(25%)

3.0

Objektif Kajian
(5%)

Objektif Kajian

4.0

Kumpulan
Sasaran
(5%)

Responden Kajian

5.0

Tindakan Yg
Dicadangkan
(35%)

5.1 Perancangan
Tindakan
(10 markah)
5.2 Perancangan
Cara Mengumpul
Data (10 markah)
5.3 Perancangan
Cara Menganalisis
Data (10 markah)
5.4 Perancangan
Pelaksanaan
Tindakan
(5 markah)

6.0

Tinjauan Literatur
(10%)

Sumber Kajian/
Penulisan rujukan

7.0

Sikap & Sahsiah


(10%)

Sikap & Sahsiah

100%
Tandatangan Penilai: _____________________

Tandatangan Moderator: ____________

Nama Penilai: ___________________________

Nama Moderator: _________________

Tarikh: __________________

Tarikh: ____________

Markah
Moderator