Anda di halaman 1dari 7

PENGISIAN KURIKULUM

Pengisian kurikulum terdiri daripada elemen yang menggabungkan perkembangan terkini dalam
pendidikan yang meliputi aspek ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya dan
kemahiran bernilai tambah.
Kewarganegaraan
Ilmu Nilai
PENGISIAN KUIKU!U"
Peraturan Sosiobudaya Kemahiran #ernilai$ambah
a. Ilmu
Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. %ontohnya, ilmu dalam bidang sains,
geogra&i dan lain'lain yang dapat digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran
bahasa. Pengetahuan (uga termasuk perkara semasa yang boleh ditimbangkan oleh guru dalam
penga(aran dan pembela(aran.
b. Nilai
Nilai murni diserapkan dalam pendidikan bahasa melayu untuk melahirkan insan yang baik serta
memiliki akhlak mulia
). Kewarganegaraan
Unsur patriotisme kewarganegaraan yang diserap mengutamakan pemupukan semangat )inta dan
taat akan tanah air disamping bertu(uan malahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan
komitmen indi*idu terhadap bangsa dan negara.
d. Peraturan sosiobudaya
Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan #ahasa "alayu meliputi kesantunan bahasa, laras
bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam masyarakat "alaysia. Peraturan sosiobudaya yang
men)erminkan &alsa&ah dan keperibadian masyarakat "alaysia.
Pengisian Kurikulum BM: Nilai Murni
Oleh Mohd Isa Abd Razak
Aspek kedua dalam senarai pengisian kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah ialah nilai.
Semasa praktikum, aspek ini mesti diberi keutamaan yang lebih atas dua sebab.
Yang pertama, penerapan nilai tercatat dua kali dalam borang penilaian praktikum, iaitu dalam
bahagian perancangan dan dalam bahagian pelaksanaan. rtinya, !a"arannya tinggi
berbanding dengan aspek pengisian kurikulum yang lain. Yang kedua, penulisan ob"ekti# a#ekti#
hendaklah berdasarkan nilai murni. $adi, tanpa nilai murni sebahagian daripada ob"ekti#
pembela"aran pasti tidak akan tercapai. Oleh hal demikian, guru Bahasa Melayu mesti
menyerapkan nilai murni dalam setiap pela"aran.
Sukatan pela"aran mencatatkan baha!a penerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa
Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. Selain itu,
penghayatan dan amalan nilai murni bertu"uan untuk membentuk generasi muda yang
berhemah tinggi dan berperibadi mulia.
%emahaman dan kesedaran tentang nilai murni masyarakat Malaysia perlu dipupuk sama ada
secara langsung atau tidak langsung, selaras dengan nilai se"agat. &egasnya, usaha guru
menerapkan nilai murni di sekolah merupakan amalan menghayati 'alsa#ah %endidikan
(ebangsaan. $adi, sudah se!a"arnya aspek ini dilaksanakan dengan segala kesungguhan.
Selain itu, penekanan terhadap nilai murni selaras dengan hasrat )a!asan *+*+ untuk
membentuk generasi baharu dengan acuan kita sendiri, iaitu generasi yang sarat dengan nilai
murni. ,al ini men"adi asas pertimbangan penyemak kurikulum yang menghasilkan kurikulum
semakan pada tahun *++-. (ini, di ba!ah gagasan Satu Malaysia, penekanan terhadap nilai
murni di sekolah rendah men"adi bertambah penting. Apabila kita teliti, nilai murni di sekolah
rendah terangkum dalam lapan nilai Satu Malaysia.
.i ba!ah ini disenaraikan /0 nilai murni dengan sedikit ulasannya.
/. Baik ,ati 1 sikap mengambil berat terhadap perasaan dan keba"ikan orang lain secara
ikhlas yang dapat dilihat dengan menilai tindak tanduk seseorang terhadap orang lain.
*. Berdikari 1 kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung pada orang
lain yang ter"elma "uga melalui rasa tanggung"a!ab, berupaya bertindak sendiri, "aya diri dan
yakin pada diri sendiri.
-. ,emah &inggi 1 budi pekerti dan tingkah laku yang mulia dan lemah lembut serta budi
bahasa yang patut diamalkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan anggota masyarakat
yang lain2 ter"elma melalui kesopanan, mengakui kesalahan diri, dan ramah mesra.
3. ,ormat4menghormati 1 menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan
memberikan layanan yang sopan2 antara lain ter"elma melalui ketaatan terhadap ibu bapa,
orang yang lebih tua, guru, rakan, "iran tetangga, dan pemimpin2 dan ter"elma "uga melalui
hormat kepada ra"a dan negara, patuh kepada undang4undang dan menghargai maruah diri.
5. (asih Sayang 1 perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan yang
lahir daripada hati yang rela terhadap sesuatu2 termasuk sayang6cinta akan nya!a, alam
sekitar, negara dan keamanan.
7. (eadilan 1 perlakuan, pertuturan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah2
termasuk "uga saksama.
0. (ebebasan 1 dapat melakukan sesuatu tanpa batasan asalkan kebebasan itu tertakluk pada
peraturan dan undang4undang agama, masyarakat dan negara2 ter"elma melalui kebebasan di
sisi undang4undang dan kebebasan dalam sistem demokrasi.
8. (eberanian 1 kesanggupan seseorang untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah
hati2 termasuk berani tanpa membuta tuli, berani kerana benar, berani mempertahankan
pendirian, dan berani bertanggung"a!ab.
9. (ebersihan 'izikal dan Mental 1 kebersihan diri dan kebersihan persekitaran2 ter"elma
melalui pertuturan, kelakuan, pemikiran dan amalan kerohanian.
/+. (e"u"uran 1 sikap dan perlakuan yang menun"ukkan niat baik, amanah dan ikhlas tanpa
mengharapkan sebarang balasan2 termasuk amanah, bercakap benar, dan ikhlas.
//. (era"inan 1 usaha secara berterusan yang penuh dengan semangat ketekunan dan
dedikasi dalam melakukan sesuatu perkara2 ter"elma melalui kecekalan, daya usaha, dedikasi,
gigih dan tekun.
/*. (er"asama 1 usaha yang baik dan membina yang dilakukan secara bersama4sama pada
peringkat indi:idu, komuniti, masyarakat atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat2
termasuk persaudaraan, tanggung"a!ab bersama, gotong4royong, toleransi, kebaikan bersama
dan perpaduan.
/-. (esederhanaan 1 sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan
sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan supaya sesuai dengan norma dan nilai
masyarakat2 secara umum sederhana dalam mempertimbangkan kepentingan diri dan
kepentingan orang lain.
/3. (esyukuran 1 perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas atas nikmat dan
kesenangan yang diperoleh2 termasuk berterima kasih, mengenang budi, dan menghargai
seseorang6sesuatu44#okus utama ialah kesyukuran kepada &uhan.
/5. %atriotisme 1 semangat cinta akan negara, taat setia kepada ra"a dan sanggup berkorban
demi negara.
/7. Rasional 1 dapat ber#ikir dengan berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat
melakukan tindakan yang !a"ar tanpa dipengaruhi oleh perasaan2 termasuk mampu membuat
pertimbangan, ber#ikir logik dan bersi#at terbuka.
/0. Semangat Bermasyarakat 1 kesediaan melakukan sesuatu berdasarkan semangat
kekitaan seperti bermua#akat, ke"iranan dan peka tentang isu sosial dan masyarakat.
Sebenarnya, penerapan nilai murni berlaku secara berterusan dalam hidup kita sama ada
dalam masyarakat, di rumah, mahupun di sekolah. .i sekolah pula penyerapan nilai murni
dapat berlaku di luar dan di dalam bilik dar"ah. %enerapan nilai murni di dalam bilik dar"ah
dilakukan secara lebih terancang, siap dengan ob"ekti# a#ekti#nya, dan dilaksanakan dengan
teknik4teknik tertentu.
;ara termudah untuk menyerapkan nilai murni adalah dengan menyatakan atau meneguhkan
nilai yang berkenaan kepada murid. Misalnya, ketika berakti:iti dalam kumpulan seorang murid
menun"ukkan toleransi <seperti menarik diri= demi kepentingan kumpulannya. Antara ulasan
yang dapat diberikan oleh guru kepada kelas pada masa yang sesuai <seperti selepas
pembentangan oleh kumpulan itu= ialah menyatakan situasi toleransi <subnilai ker"asama= murid
itu dan meminta murid4murid lain mencontohi tindakannya. $ika berkesempatan hal ini dapat
dikaitkan dengan situasi lain seperti ketika berkhidmat dalam angkatan tentera.
Satu cara lain yang lebih lazim untuk menerapkan nilai4nilai murni adalah dengan
menggunakan bahan4bahan bacaan yang sarat dengan nilai murni. Antara bahan yang sesuai
ialah peribahasa dan cerita teladan. Satu daripada akti:iti susulan selepas akti:iti bacaan ialah
murid menyatakan atau mengulas nilai murni itu. %aling tidak, guru menyatakan penga"aran
sesuatu cerita. Sebagai contoh, selepas menceritakan kisah >?agak dengan &akar@, dinyatakan
subnilai kera"inan, iaitu kecekalan dan daya usaha gagak membuahkan ke"ayaan atau dengan
peribahasa >usaha tangga ke"ayaan.@ )alau bagaimanapun, tentulah lebih baik lagi "ika nilai itu
dinyatakan oleh murid sendiri kepada kelas atau kumpulannya.
Sesungguhnya guru mempunyai peluang yang sangat banyak untuk menerapkan nilai murni
semasa berinteraksi dengan murid di dalam bilik dar"ah. Sebenarnya, sistem bahasa itu sendiri
mengutamakan nilai murni seperti kesantunan berbahasa. (etika menga"arkan bahan yang
mengandungi maklumat pula, kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat itu perlu
dititikberatkan. %endeknya hampir kesemua akti:iti di dalam bilik dar"ah dapat dimanipulasi
untuk menerapkan nilai murni sama ada dengan cara meminta murid men"adikan perkara baik
sebagai teladan atau meminta mereka men"adikan perkara buruk sebagai sempadan. Yang
penting guru mesti menyedari akan ke!u"udan nilai itu, menyerlahkannya kepada kelas dan
memberikan peneguhan kepada murid untuk mengamalkan nilai itu. %endek kata, penerapan
nilai murni mudah dan memang sentiasa dapat dilaksanakan.
JELASKAN RASIONAL DAN KEPENTINGAN PENGISIAN KURIKULUMDALAM
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYUSEKOLAH RENDAH.
Setiap perkara meliputi matlamat dimana setiap matlamat tersebutmempunyai isi serta
kepentingan4kepentingannya yang tertentu dimana "ikadilihat dari sudut hasrat (urikulum
Bersepadu Sekolah Rendah <(BSR= dan'alsa#ah %endidikan Aegara. Ianya adalah untuk
melahirkan insan yangseimbang segi $RIS iaitu "asmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
Bagimelengkapkan pendidikan tanpa sempadan, sudut pendidikan adalah nadidimana
endidikan adalah aspek terpenting dalam pembangunan sesebuahnegara yang bermula
dengan pendidikan peringkat rendah dan bagimeralisasikan hasrat ini, Bahasa Melayu di"adikan
sebagai bahasa kebangsaandan bahasa rasmi negara.Selain itu, pengisian kurikulum adalah
aset penting dalam prosespenga"aran dan pembela"aran dalam Bahasa Melayu sekolah rendah
keranaterdapat beberapa sebab dimana antaranya dapat dilihat dari aspekpengetahuan yang
merangkumi pelbagai bidang ilmu sebagai contoh, ilmubidang sains , geogra#i dan lain4lain
yang boleh digunakan untukmemperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu
bidang sainsdapat digunakan dalam pelbagai terma berkaitan sains yang
bolehmemperkembangkan kemahiran bahasa dan "uga ilmu pengetahuan. (ini, ilmusains dan
matematik "uga dipela"ari secara d!ibahasa melalui Bahasa Inggerisdan Bahasa Melayu,
dimana Bahasa Melayu tetap diambil kira dan dititikberatkan bagi pemahaman yang lebih
mudah untuk pela"ar. %engetahuan "ugatermasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan
oleh guru dalampenga"aran dan pembela"aran. Selain itu, pemerolehan ilmu "uga
dapatmembantu murid terutama dalam menyelesaikan masalah serta menggalakkan

mereka ber#ikir secara kritis dan kreati# dalam kehidupan seharian mereka. Olehitu, sesi
penga"aran yang disampaikan oleh guru akan memberi kesan serta inputkepada minda pela"ar
dan mereka memproses penga"aran tersebut dimanaketika itulah mereka bela"ar dengan input4
input yang disampaikan oleh guru.(omunikasi amat penting dan ia melibatkan pembukaan
minda rangsanganpela"ar dan isi yang ringkas melalui bahasa Melayu memudahkan pela"ar.
%engisian kurikulum
terdiri daripada elemen yang menggabungkanperkembangan terkini dalam pendidikan yang
meliputi aspekilmu,nilai,ke!arganegaraan, sosio budaya dan kemahiran bernilai tambah
iaitukemahiran bela"ar cara bela"ar, kemahiran teknologi maklumat dankomunikasi,ka"ian masa
depan, kecerdasan pelbagai, pembela"arankonstrukti:isme, dan konstektual. Semua elemen ini
dapat diaplikasikan olehmurid dalam dunia peker"aan. .i samping itu, pendidikan nilai,
ke!arganegaraandan patriotism diberi penekanan selaras dengan matlamat
Aegaramembangunkan masyarakat madani. Apabila ditekankan kelima4lima perkarainilah yang
menyumbang kepada kepentingan pengisian tersebut. Pengetahuanmerangkum !e"#aga
#$ang "mu $an $%!"n, contohnya bidang sains, geogra#idan lain4lain yang boleh digunakan
untuk memperkembangkan ilmu bahasa dankemahiran berbahasa. %engetahuan "uga termasuk
perkara semasa yang bolehdipertimbangkan oleh guru dalam penga"aran dan
pembela"aran.(edua, !en&era!an n"a murn $a"am !en$$kan Baha%a Me"a&u dimana
ianyaadalah amat penting dalam laluan bagi melahirkan generasi yang berbudi pekertitinggi,
berakhlak mulia dan mampu men"adi modal insan seterusnya bakalmen"adi pemimpin yang
dinamik pada masa depan. Aspek nilai sangat pentingdalam penyerapan nilai murni dalam
pendidikan bahasa Melayu untukmelahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. Selain
itu, penghayatandan amalan nilai murni bertu"uan untuk membentuk generasi muda
yangberhemah tinggi dan berperibadi mulia selain membantu melahirkan murid yangmemiliki
tahap keprihatinan mereka yang semakin bertambah. Ailai penting

untuk kehidupan manusia dari a!al kelahiran hingga akhir hayat. In kerana kitasebagai orang
Melayu hendaklah menghormati hak dan keistime!aan kaum lainserta saling menghormati
antara satu sama lain bagi melahirkan suasana yangharmoni dan aman. %erasaan seperti ini
haruslah dipupuk se"ak a!al lagiterutama di sekolah rendah supaya murid4murid menyedari
akan kepentingannilai 4 nilai murni dalam kehidupan seharian mereka.(etiga' $ar %u$ut
ke(arganegaraan. .isini kita dapat lihat dimanapengisian kurikulum merupakan perkara positi#
yang dapat dicapai danantaranya ialah unsur patriotisme dan ke!arganegaraan yang
diserapkan dalampenga"aran dan pembela"aran memberikan penekanan pada
pemupukansemangat cinta dan taat tanah air. Buku4buku se"arah yang dihasilkan olehtokoh4
tokoh se"ara!an negara bertu"uan mengekalkan sikap patriotik diri rakyatterhadap "asa4"asa
!ira4!ira negara yang ber"uang untuk kemerdekaan negaradimana cetusan "i!a bersemangat
patriotic men"adikan kita rakyat yang berdikaridan tidak memerlukan pen"a"ahan. Ini disebabkan
oleh semangat patriotismeatau cinta kepada negara semakin pudar dan pupus di kalangan
masyarakatMalaysia terutamanya dalam generasi kini dan masa depan.%emupukan unsur yang
meluas bertu"uan untuk melahirkan!arganegara yang baik dan meningkatkan komitmen
indi:idu terhadap bangsadan negara serta mendidik murid 4 murid supaya lebih prihatin
tentangkeselamatan negara sekaligus melahirkan pemimpin yang mempunyai komitmentinggi
dalam proses pembangunan negara. Oleh itu, unsure4unsur budaya baratamnya dapat
dibendung bagi melahirkan rakyat yang ber"i!a patriotisme danmengikut budaya orang Melayu
yang kaya dengan adab serta budi pekerti yangsopan dan disan"ungi.

Pengisian kurikulum terdiri daripada elemen yang menggabungkan perkembangan terkini dalam
pendidikan yang meliputi aspek ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya dan
kemahiran bernilai tambah.
dimana Bahasa Melayu tetap diambil kira dan dititikberatkan bagi pemahaman yang lebih
mudah untuk pela"ar.
Oleh itu, sesi penga"aran yang disampaikan oleh guru akan memberi kesan serta input
kepada minda pela"ar dan mereka memproses penga"aran tersebut dimana ketika itulah
mereka bela"ar dengan input4input yang disampaikan oleh guru.
Sebagai msayarakat yang berbilang kaum,hendaklah
%erasaan seperti ini haruslah dipupuk se"ak a!al lagiterutama di sekolah rendah supaya
murid4murid menyedari akan kepentinga nnilai 4 nilai murni dalam kehidupan seharian
mereka