Anda di halaman 1dari 13

KEUTAMAAN MEMBANTU SEORANG MUSLIM

HADITS KE-36 IMAM NAWAWI


Dari Abu Hurairah r.a, dia bera!a" Ra#u$u$$ah #a% !e$ah ber#abda"
1

>

_s


3 _s

>

_s

>

_s

>

6 c

_s

>

>

>

1. Barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia,


maka Allah akan melepaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat.
2. Barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam
kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan
akhirat.
3. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup
aibnya di dunia dan akhirat.
4. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong
saudaranya sesama muslim.
5. Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan
memudahkan jalannya menuju surga.
6. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu rumah (masjid) dari rumah-
rumah Allah untuk membaca Al Quran dan saling mengajari di antara mereka,
melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, mereka akan diliputi oleh
rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka
pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya.
7. Barang siapa yang ketinggalan amalnya (untuk masuk surga), maka nasabnya
(keturunannya) tidak akan bisa mempersegera dia (untuk masuk ke
surga).! (HR. Muslim no. 2699)
&e'(e$a#a'"
). Barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia,
maka Allah akan melepaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat.
Sejak lahir setiap oran pasti pun!a kesulitan. Ba*i" lahir#ke$ininan% lapar%
&elajar &erjalan% &erkata#kata% naik sepe$a'
A'a" sekolah% menha(al#mem&a)a#menulis% nerjakan *R% matematika% $ll'
Re+a(a" )ari kuliah% tuas kuliah% )ari kerja% jo$oh.
De%a#a" anak% nraati sekolah% nolekke a+ean% &ojo% $st. Tua" kesulitan
melihat#&erjalan#makan (kokehan sirikan)% sampai mau meninal.
Semua kesulitan itu perlu &antuan. Nabi" hari Ra!a#anak !atim.
,. Barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam
kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan
akhirat.
*un!a kele&ihan mu$ah untuk &isa mem&eri kemu$ahan kepa$a sesama muslim.
Mi#a$" a*a#kemu$ahan nutani% kemu$ahan n!ahur utan (W-'. /-%-"
ka$an $itulun malah menthun)% Nurdi' Na#u!i-' 0kemu$ahan ijin ,,-).
Ke1#e" kemu$ahan &ai uru#uru tua !an &erpen!akit kronis (Diabe!e#
Me$e!u#% A#a+ Aura!, /a'!u'. K-$-'e$).
Guru" &eri kemu$ahan &ai !an pun!a anak ke)il 0Wah*u2.
3. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup
aibnya di dunia dan akhirat.
Setiap oran pasti 1u'*a aib-3a3a!-eura'.a'. ,ita masih $ihormati oran
lain karena 3a3a! i!a !ida dibuaa' A$$ah.
4-'!-h" Menteri#.u&ernur#/upati% 01il Mu)htar% 0nas 2r&aninrum% $ulunan
semua oran takut $an sanat $ihormati. Ke!ia e!ahua' -ru1#i 33(lu+ih
aji o$hon arin). 5a'. $ai' a1a !ida 4 /elum tentu jua.
5anan senan non$er#on$erke kesalahan sesama Muslim% aar nanti $i akhirat
ai& kita jua $itutup 0llah S67 (ke)uali $ia &erteran#teranan $an &er&ana
$enan maksiatn!a).
8ontoh" pemu$a pema&uk mau nlamar anak saha&at kita.
6. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong
saudaranya sesama muslim.
Seoran muslim satu $enan lainn!a i&arat satu tu&uh. /ila salah satu &aian
sakit% maka &aian !an lain jua merasakann!a. ,alau salin &antu#mem&antu%
tolon#menolon kita terapkan $i SM* ini% 9ns!a 0llah akan -ampak keunulan
0ama 9slam. &a Mi'#*0, .uru se m/am&an.
7olon#menolon jua harus ke sama Muslim $i 9n$onesia $an jua Muslim $i
:uar -eri seperti umat 9slam $i .a;a% *alestina% *ata!a 7hailan$% $s&.
7. Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan
memudahkan jalannya menuju surga.
*enharaan 0llah terha$ap para pen)ari ilmu. Sa*a'. terutama $ai-$ai'*a
+a$a# men)ari ilmu. *enajian &an!ak $ipenuhi para 9&u. *a$ahal se&enarn!a
kaum lelakilah !an seharusn!a &an!ak men)ari ilmu. -anti $irumah suami
pun!a tuas men$i$ik para istri.
&e'.a(ia' Ibu-Ibu" sik $i inat suuhan karo non saru#saru 0Madur--/-%-2.
6. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu rumah (masjid) dari rumah-
rumah Allah untuk membaca Al Quran dan saling mengajari di antara
mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, mereka akan
diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-
nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya.
,eutamaan mem&a)a% mempelajari% $an menajar 0l#<uran $i Masji$"
(!) men$apat ketenanan% makan!a nek naji $ha nantuk mera atine tentrem.
7ani#tani nek +is krunu A$$ahu++a &ariklana% 5u '*a+1$u elas lho..
Men$enarkan hu!bah 5um=at seperti men$enar Mu#i &e'.a'!ar Tidur.
,alau su$ah amma &a=$u li!er#li!er% &anun kalau su$ah amin#amin.
(") $iliputi rahmat $an kasih sa!an 0llah%
(#) $ikelilini para Malaikat%
($) $ise&ut#se&ut 0llah $iha$apan para Malaikat.
Mari Masji$ $an Sekolah kita ini kita isi $enan akti>itas kajian 0l#<uran% &ukan
han!a untuk anak#anak kita% tetapi jua untuk kita !an #udah !u%e-!u%e i'i.
Sekaran a$a proram menha(al 0l#<uran han!a $alam 4? hari. 8ontoh" $okter
$i Sura&a!a% pensiunan $i Makasar. 2st. Ri$+an " 2? hari &isa 1? 5u;.
8. Barang siapa yang ketinggalan amalnya (untuk masuk surga), maka nasabnya
(keturunannya) tidak akan bisa mempersegera dia (untuk masuk ke surga).
@i akhirat kelak anak keturunan kita ti$ak &isa lai mem&eri tam&ahan amal
ke&aikan kepa$a kita. Masin#masin &ertanun ja+a& atas apa !an kita
per&uat $i $unia. ,ita &isa &erkumpul $enan keluara% apa&ila kita $an keluara
kita sama#sama &eriman $an &eramal sholeh.
Mumpun masih hi$up mari &eramal sholeh se&an!ak#&an!akn!a% a.ar !iada
1e'*e#a$a' da' air +a!a.


15. Barangsapa yang menger|akan ama saeh, Maka tu adaah
untuk drnya sendr, dan Barangsapa yang menger|akan
ke|ahatan, Maka tu akan menmpa drnya sendr, kemudan
kepada Tuhanmuah kamu dkembakan. A-|aatsyah.
A Mukmnun 99-100:"". (#emikianlah $eadaan orang-orang ka%ir itu), hingga apabila datang kematian
kepada seseorang dari mereka, #ia berkata& %&a Tuhanku kembalikanlah aku
(ke dunia)'()*(+,
()). Agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan'.
,ekali-kali tidak. ,esungguhnya itu adalah -erkataan yang diucapkannya saja.
dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan'()**+.
[1021] Maksudnya: orang-orang kafr di waktu menghadapi sakratul maut, minta
supaya diperpanjang a
[1022] Maksudnya: mereka sekarang telah menghadapi suatu kehidupan baru, aitu
kehidupan dalam kubur, yang membatasi antara dunia dan akhirat!
Hadts n amat berharga, mencakup berbaga mu, prnsp-prnsp agama, dan akhaq.
Hadts n memuat keutamaan memenuh kebutuhan-kebutuhan orang mukmn, member
manfaat kepada mereka dengan fastas mu, harta, bmbngan atau petun|uk yang bak,
atau nashat dan sebaganya.
Kamat "barang sapa yang menutup ab seorang musm" , maksudnya menutup
kesaahan orang-orang yang bak, bukan orang-orang yang sudah dkena suka berbuat
kerusakan. Ha n beraku daam menutup perbuatan dosa yang ter|ad. Adapun ba
dketahu seseorang berbuat maksat, tetap da meragukan kemaksatannya, maka
hendakah a segera dcegah dan dhaang. |ka tdak mampu mencegahnya, hendakah
dadukan kepada penguasa, sekranya angkah n tdak menmbukan kerugan yang ebh
besar. Adapun orang yang sudah tahu bahwa ha tu maksat tetap tetap meanggarnya,
ha tu tdak peru dtutup, Karena menutup kesaahannya dapat mendorong da
meakukan kerusakan dan tndakan menyakt orang an serta meanggar ha-ha yang
haram dan menark orang an untuk berbuat serupa. Daam ha semacam n dan|urkan
untuk mengadukannya kepada penguasa, |ka yang bersangkutan tdak khawatr ter|ad
bahaya. Begtu pua hanya dengan tndakan mencea raw hadts, para saks, pemungut
zakat, pengurus waqaf, pengurus anak yatm, dan sebaganya, wa|b dakukan |ka
dperukan. Tdakah dbenarkan menutup cacat mereka |ka terbukt mereka tercea
ke|u|urannya. erbuatan semacam tu bukanah termasuk menggun|ng yang dharamkan,
tetap termasuk nashat yang dwa|bkan.
Kamat "Aah senantasa menoong hamba-ya seama hamba-ya tu suka menoong
saudaranya". Kamat umum n maksudnya aah bahwa seseorang apaba punya
kengnan kuat untuk menoong saudaranya, maka sepatutnya harus dker|akan, bak
daam bentuk kata-kata ataupunpembeaan atas kebenaran, ddasar rasa man kepada
Aah ketka meaksanakannya. Daam sebuah hadts dsebutkan tentang keutamaan
memberkan kemudahan kepada orang yang berada daam kesutan dan keutamaan
seseorang yang menuntut mu. Ha tu menyatakan keutamaan orang yang menybukkan
dr menuntut mu. Adapun mu yang dmaksud dsn adaah mu syar dengan syarat
natnya adaah mencar kerdhaan Aah, sekapun syarat n |uga beraku daam setap
perbuatan badah.
Kamat "Apaba berkumpu suatu kaum dsaah satu mas|d untuk membaca A-uran
secara bergantan dan mempea|arnya" menun|ukkan keutamaan berkumpu untuk
membaca A-uran bersama-sama d Mas|d.
Kata-kata "saknah" daam hadts, ada yang berpendapat maksudnya adaah rahmat, akan
tetap pendapat n emah karena kata rahmat |uga dsebutkan daam hadts n.
ada kamat "Apaba berkumpu suatu kaum" kata "kaum" dsebutkan daam bentuk
nakroh, maksudnya kaum apasa|a yang berkumpu untuk meakukan ha sepert tu, akan
mendapatkan keutamaan. ab haaahu aah wa aam tdak mensyaratkan kaum
tertentu msanya uama, goongan zuhud atau orang-orang yeng berkedudukan
terpandang. Makna kamat "Maakat menaung mereka" maksudnya mengeng dan
mengtar sekengnya, seoah-oah para maakat dekat dengan mereka sehngga
menaung mereka, tdak ada satu ceah pun yang dapat dsusup setan. Kamat "dput
rahmat " maksudnya dpayung rahmat dar segaa seg. yakh yhabuddn bn ara|
berkata : "menurut pendapatku dput rahmat tu maksudnya aah dosa-dosa yang teah
au dampun, nsya Aah"
Kamat "Aah menyebut nama-nama mereka d hadapan makhuk-makhuk an dss-ya"
mengsyaratkan bahwa, Aah menyebutkan nama-nama mereka dngkungan para ab
dan para Maakat yang utama. aaahu aam.
Keutamaan Memenuhi Kebutuhan Kaum Muslimin
@ari 0&$ullah &in 2mar ra$hiallahu anhuma $ia &erkata" Rasulullah shallallahu
Aalaihi +asallam &ersa&$a"

" #

&

'

" #

'

&


"

&

.,eorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. /a tidak boleh
berbuat 0halim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barangsiapa yang
membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya.
Barangsiapa yang melepaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah
akan melepaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. #an barangsiapa yang
menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat
kelak.! (HR. 0l#/ukhari no. 2442 $an Muslim no. 25B?)
@ari 0&u Hurairah ra$hiallahu anhu $ia &erkata" Rasulullah shallallahu Aalaihi
+asallam telah &ersa&$a"

>

_s

_s

_s

>

>

_s

>

_s

>

>

>

.Barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka
Allah akan melepaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa
yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah
akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang
menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan
akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong
saudaranya sesama muslim. Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari
ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Tidaklah sekelompok
orang berkumpul di suatu rumah (masjid) dari rumah-rumah Allah untuk membaca
Al Quran dan saling mengajari di antara mereka, melainkan ketenangan akan
turun kepada mereka, mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para
malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang
berada di sisi-Nya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya (untuk masuk surga),
maka nasabnya (keturunannya) tidak akan bisa mempersegera dia (untuk masuk ke
surga).! (HR. Muslim no. 2699)
./01/23405
Hadts n amat berharga, mencakup berbaga mu, prnsp-prnsp agama, dan akhaq.
Hadts n memuat keutamaan memenuh kebutuhan-kebutuhan orang mukmn, member
manfaat kepada mereka dengan fastas mu, harta, bmbngan atau petun|uk yang bak,
atau nashat dan sebaganya.
Kamat "barang sapa yang menutup ab seorang musm" , maksudnya menutup
kesaahan orang-orang yang bak, bukan orang-orang yang sudah dkena suka berbuat
kerusakan. Ha n beraku daam menutup perbuatan dosa yang ter|ad. Adapun ba
dketahu seseorang berbuat maksat, tetap da meragukan kemaksatannya, maka
hendakah a segera dcegah dan dhaang. |ka tdak mampu mencegahnya, hendakah
dadukan kepada penguasa, sekranya angkah n tdak menmbukan kerugan yang ebh
besar. Adapun orang yang sudah tahu bahwa ha tu maksat tetap tetap meanggarnya,
ha tu tdak peru dtutup, Karena menutup kesaahannya dapat mendorong da
meakukan kerusakan dan tndakan menyakt orang an serta meanggar ha-ha yang
haram dan menark orang an untuk berbuat serupa. Daam ha semacam n dan|urkan
untuk mengadukannya kepada penguasa, |ka yang bersangkutan tdak khawatr ter|ad
bahaya. Begtu pua hanya dengan tndakan mencea raw hadts, para saks, pemungut
zakat, pengurus waqaf, pengurus anak yatm, dan sebaganya, wa|b dakukan |ka
dperukan. Tdakah dbenarkan menutup cacat mereka |ka terbukt mereka tercea
ke|u|urannya. erbuatan semacam tu bukanah termasuk menggun|ng yang dharamkan,
tetap termasuk nashat yang dwa|bkan.
Kamat "Aah senantasa menoong hamba-ya seama hamba-ya tu suka menoong
saudaranya". Kamat umum n maksudnya aah bahwa seseorang apaba punya
kengnan kuat untuk menoong saudaranya, maka sepatutnya harus dker|akan, bak
daam bentuk kata-kata ataupunpembeaan atas kebenaran, ddasar rasa man kepada
Aah ketka meaksanakannya. Daam sebuah hadts dsebutkan tentang keutamaan
memberkan kemudahan kepada orang yang berada daam kesutan dan keutamaan
seseorang yang menuntut mu. Ha tu menyatakan keutamaan orang yang menybukkan
dr menuntut mu. Adapun mu yang dmaksud dsn adaah mu syar dengan syarat
natnya adaah mencar kerdhaan Aah, sekapun syarat n |uga beraku daam setap
perbuatan badah.
Kamat "Apaba berkumpu suatu kaum dsaah satu mas|d untuk membaca A-uran
secara bergantan dan mempea|arnya" menun|ukkan keutamaan berkumpu untuk
membaca A-uran bersama-sama d Mas|d.
Kata-kata "saknah" daam hadts, ada yang berpendapat maksudnya adaah rahmat, akan
tetap pendapat n emah karena kata rahmat |uga dsebutkan daam hadts n.
ada kamat "Apaba berkumpu suatu kaum" kata "kaum" dsebutkan daam bentuk
nakroh, maksudnya kaum apasa|a yang berkumpu untuk meakukan ha sepert tu, akan
mendapatkan keutamaan. ab haaahu aah wa aam tdak mensyaratkan kaum
tertentu msanya uama, goongan zuhud atau orang-orang yeng berkedudukan
terpandang. Makna kamat "Maakat menaung mereka" maksudnya mengeng dan
mengtar sekengnya, seoah-oah para maakat dekat dengan mereka sehngga
menaung mereka, tdak ada satu ceah pun yang dapat dsusup setan. Kamat "dput
rahmat " maksudnya dpayung rahmat dar segaa seg. yakh yhabuddn bn ara|
berkata : "menurut pendapatku dput rahmat tu maksudnya aah dosa-dosa yang teah
au dampun, nsya Aah"
Kamat "Aah menyebut nama-nama mereka d hadapan makhuk-makhuk an dss-ya"
mengsyaratkan bahwa, Aah menyebutkan nama-nama mereka dngkungan para ab
dan para Maakat yang utama. aaahu aam.
HADITS KETIGAPULUH ENAM
_

>

_s

_s

_s

>

>

_s

>

_s

>

>

>

_s


,. o

Terjemah hadits / :
Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahualaihi wasallam bersabda : Siapa
yang menyelesaikan kesulitan seorang mumin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya
Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan
orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan
siapa yang menutupi aib! seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat.
Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang
menempuh "alan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya "alan ke syurga.
Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan
mempela"arinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan
dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut
mereka kepada makhluk disisi-#ya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan
dipercepat oleh nasabnya.
Riwayat $uslim!
Pelajaran yang terdapat dalam hadits / :
%. Siapa yang membantu seorang muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, maka akan
dia dapatkan pada hari kiamat sebagai tabungannya yang akan memudahkan kesulitannya di
hari yang sangat sulit tersebut.
&. Sesungguhnya pembalasan disisi Allah taala sesuai dengan "enis perbuatannya.
'. (erbuat baik kepada makhluk merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah
)aala.
*. $embenarkan niat dalam rangka mencari ilmu dan ikhlas di dalamnya agar tidak
menggugurkan pahala sehingga amalnya dan kesungguhannya sia-sia.
+. $emohon pertolongan kepada Allah taala dan kemudahan dari-#ya, karena ketaatan
tidak akan terlaksana kecuali karena kemudahan dan kasih sayang-#ya.
,. Selalu membaca Al -uran, memahaminya dan mengamalkannya.
.. /eutamaan duduk di rumah Allah untuk mengka"i ilmu.
&e'(e$a#a' ri'.a#"
Memenuhi ke&utuhan kaum muslimin $an &erusaha mem&antu mereka $i $alamn!a
#terle&ih mereka !an lemah $an kekuranan# merupakan amalan !an $i)intai oleh
0llah $an Rasul#-!a% $an 0llah menjanjikan &ai pelakun!a pahala !an sanat
&esar $an jaminan hi$up $i $unia $an $i akhirat. /alasan $isesuaikan $enan jenis
amalan. ,arenan!a siapa saja !an &er&uat &aik kepa$a sau$aran!a maka 0llah akan
&er&uat &aik kepa$a $irin!a% siapa saja !an memaa(kan sau$aran!a maka 0llah akan
memaa(kan $osa#$osan!a% siapa saja !an memenuhi ke&utuhan sau$aran!a maka
0llah akan memenuhi ke&utuhann!a% siapa saja !an melepaskan kesulitan
sau$aran!a maka 0llah akan melepaskann!a $ari kesulitan% $an $emikian seterusn!a.
Can jelas 0llah 7a=ala akan senantias menolon seoran ham&a selama $ia masih
memikirkan nasi& sau$aran!a !an mem&utuhkan pertolonan.

M"M#$%&' (")'$*$% )")$M$ M')+,M
MUDAHKANLAH URUSAN ORANG LAIN
Posted 17 Juli 2009 by jalandakwahbersama in TASAWU! Ta""ed# TASAWU! 1 K!"#$%&'
Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan
seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat.
Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan
memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti
Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya
selama hamba Nya itu suka menolong saudaranya. (HR. Muslim, lihat juga Kumpula Hadits
Arba!i A Na"a"i hadits #e $%&.
Apabila #ita megetahui bah"a sebear'a #ita mampu berbuat sesuatu utu# me(l(g #esulita (rag
lai, ma#a segeralah la#u#a, segeralah beri pert(l(ga. )erlebih lagi bila (rag itu telah memita'a
#epada #ita. Karea pert(l(ga 'ag #ita beri#a, a#a sagat berarti bagi (rag 'ag sedag #esulita.
*(balah ba'ag#a, bagaimaa rasa'a apabila #ita berada di p(sisi (rag 'ag memita pert(l(ga pada
#ita, Da sugguh Allah SW) sagat me+itai (rag 'ag mau memberi#a #ebahagiaa #epada (rag lai
da meghapus#a #esulita (rag lai.
,eri#ut beberapa hadits 'ag meerag#a tetag #eutamaa me(l(g da meriga#a beba (rag
lai:
-. .ada suatu hari Rasululah SAW dita'a (leh sahabat beliau : /a Rasulullah, siapa#ah mausia
'ag palig di+itai Allah da apa#ah perbuata 'ag palig di+itai (leh Allah 0 Rasulullah SAW
meja"ab : Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak
bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain;sedangkan perbuatan yang paling dicintai
Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapuskan
kesusahan orang lain, atau melunasi hutang orang yang tidak mampu untuk membayarnya,
atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan dan jika seseorang itu berjalan
untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu lebih aku sukai daripada beritikaf
di masjidku ini selama satu bulan ( Hadits ri"a'at )habrai &.
1. Setiap gera#a pert(l(ga merupa#a ilai pahala Siapa 'ag menolong saudara'a 'ag lai
ma#a Allah a#a meulis#a bagi'a tujuh #ebai#a bagi setiap lag#ah 'ag dila#u#a'a (HR.
)habrai &.
$. Memberi#a batua juga dapat me(la# bala, sebagaimaa di'ata#a Sede#ah itu dapat
me(la# tujuh puluh pitu bala (HR )habrai &. .ert(l(ga Allah #epada sese(rag juga tergatug
dega pert(l(ga 'ag dila#u#a'a atar mausia. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang
hamba-Nya selama hamba itu menolong orang yang lain. (Hadits muslim, abu daud da tirmid2i&
3. 4ebih hebat lagi, membatu (rag 'ag susah lebih bai# daripada ibadah umrah, sebagaimaa
disebut#a dalam hadits shahih beri#ut ii: Siapa yang berjalan menolong orang yang
susah maka Allah akan menurunkan baginya tujuh puluh lima ribu malaikat yang
selalu mendoakannya dan dia akan tetap berada dalam rahmat Allah selama dia
menolong orang tersebut dan jika telah selesai melakukan pertolongan tersebut,
maka Allah akan tuliskan baginya pahala haji dan umrah dan sesiapa yang mengunjungi
orang yang sakit maka Allah akan melindunginya dengan tujuh puluh lima ribu malaikat dan
tidaklah dia mengangkat kakinya melainkan akan dituliskan Allah baginya satu kebaikan, dan
tidaklah dia meletakkan tapak kakinya untuk berjalan melainkan Allah angkatkan daripadanya,
Allah akan ampunkan baginya satu kesalahan dan tinggikan kedudukannya satu derajat sampai dia
duduk disamping orang sakit, dan dia akan tetap mendapat rahmat sampai dia kembali ke
rumahnya (HR )habrai &.
5. Memberi#a batua juga dapat memadam#a #emaraha )uha, perhati#a hadits beri#ut ii:
Sesungguhnya sedekah yang sembunyi-sembunyi akan memadamkan kemarahan Allah, dan setiap
perbuatan baik akan mencegah keburukan dan silaturrahmi itu akan menambah umur dan
menghilangkan kefairan dan itu lebih baik daripada membaca laa haula !a laa u!!ata illaa
billah padahal dengan membacanya saja akan mendapat perbendaharaan surga dan dengan
berbuat baik itu juga dapat menyembuhkan penyakit dan menghilangkan kegelisahan (HR.
)habrai &.
%. Me(l(g (rag lai juga dapat megampui d(sa. Siapa yang berjalan
untuk membantu saudaranya sesama muslim maka Allah akan menuliskan baginya suatu
kebaikan dari tiap langkah kakinya sampai dia pulang dari menolong orang tersebut. "ika dia telah
selesai dari menolong saudaranya tersebut, maka dia telah keluar dari segala dosa-dosanya
bagaikan dia dilahirkan oleh ibunya, dan jika dia ditimpa kecelakaan #akibat menolong orang
tersebut$ maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab (HR. Abu /a!la &.
6. Allah SW) a#a memberi#a pela'aa surga #epada (rag 'ag me(l(g meriga#a beba
hidup (rag lai. .erhati#a hadits beri#ut ii: Sesiapa yang bersikap ramah kepada orang lain
dan meringankan beban hidupnya baik sedikit maupun banyak maka kewajiban bagi
Allah untuk memberikan kepadanya pelayanan dengan pelayanan surga (HR )habrai
&.
7. 8rag 'ag me(l(g (rag 'ag sa#it la#saa berada dalam tama surga, seperti di'ata#a (leh
hadits: Siapa yang mengunjungi seseorang yang lain maka dia mendapatkan rahmat Allah dan
siapa yang mengunjungi orang yang sakit maka dia seperti berada di dalam taman-taman
#raudhah$ surga (HR )habrai &.
9. Membatu (rag lai juga merupa#a ibadah shalat da sede#ah, sebagaimaa dalam hadtis
disebut#a : Amar Makruf dan mencegah kemungkaran yang kamu lakukan adalah
shalat. Menolong orang yang susah juga merupakan shalat. %erbuatan menyingkirkan
sampah dari jalan juga shalat dan setiap langkah yang engkau lakukan menuju tempat shalat juga
merupakan shalat (HR. :bu Khu2aimah &.
Setelah #ita megetahui #eutamaa membatu da meriga#a #esulita (rag lai, masih egga#ah #ita
memberi#a batua da meriga#a #esulita (rag lai0 )erlebih lagi bila (rag 'ag #esulita, telah
memita lagsug pert(l(ga #epada #ita, patas#ah #ita sebagai (rag berima megabai#a permitaa
pert(l(ga 'ag dim(h(#a0 .adahal #ita mempu'ai #emampua da #esaggupa utu#
membatu'a.
Apa#ah #ita a#a megabai#a #esempata berbuat amal #ebai#a da meghilag#a #esempata mejadi
hamba 'ag di+itai Allah #area #eeggaa #ita membatu saudara semuslim 'ag sedag #esulita da
memita pert(l(ga dari #ita0 Apa 'ag membuat #ita mejadi egga memberi#a pert(l(ga,
bu#a#ah semua, segala sesuatu 'ag #ita mili#i sebear'a dari Allah, lalu megapa saat Allah
megirim#a hamba;N'a 'ag #esulita datag pada #ita, #ita berpalig da tida# meghirau#a0
Kita harus igat, bah"a #ita ii berada dalam pega"asa Allah, ji"a, harta da segala sesuatu 'ag #ita
mili#i berada dalam geggama;N'a. Sebai#'a #ita selalu megusaha#a agar dalam hidup, #ita tida#
megudag mur#a da a2ab Allah. ,ila ada (rag datag mem(h(#a suatu batua, mug#i saja Allah
SW) sedag meguji #ita melalui (rag tersebut.
.erhati#a sabda Nabi Muhammad SAW beri#ut ii: Sesungguhnya Allah &A''a !a "alla berfirman di hari
kiamat,( )ahai anak Adam, dulu Aku sakit tetapi engkau tidak menjenguk-*u. Mausia
berta'a, +uhanku, bagaimana kami dapat menjenguk-Mu sedangkan ,ngkau adalah +uhan alam
semesta0
)uha meja"ab, +idak tahukah engkau bah!a si fulan sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya- +idak
tahukah engkau jika engkau menjenguknya, engkau pasti dapati Aku ada di sisinya.
)uha ber<irma lagi, )ahai anak Adam, dulu Aku minta makan kepada engkau tetapi engkau tidak
memberi Aku makan.
Mausia berta'a, +uhanku, bagaimanakah aku dapat memberi-Mu makan sedangkan ,ngkau adalah
+uhan alam semesta-(
)uha meja"ab, +idak tahukah engkau bah!a hamba-*u si fulan meminta makan kepadamu dan
engkau tidak memberinya makan- +idak tahukah engkau bah!a jika engkau memberinya makan, engkau
pasti dapati ganjarannya ada di sisi-*u.
)uha be<irma, )ahai anak Adam, dulu Aku minta minum kepadamu dan engkau tidak memberi-*u
minum.(
Manusia bertanya,( +uhanku, bagaimanakah aku dapat memberi-Mu minum sedangkan ,ngkau adalah
+uhan alam semesta-(
)uha ber<irma, .amba-*u fulan meminta minum padamu dan engkau tidak memberinya minum.
Apakah engkau tidak tahu bah!a seandainya engkau berikan ia minum engkau pasti dapati ganjarannya
ada di sisi-*u. ( HR. Muslim dari Abu Hurairah ra&
.erhati#a hadits Rasulullah SAW diatas dega se#sama, Allah SW) bersama (rag;(rag 'ag
mederita, #epilua hati mere#a adalah #epilua )uha. Ritiha mere#a pada mausia adalah suara
)uha. )aga mere#a 'ag meegadah adalah taga )uha. Keti#a sese(rag memberi#a derma
#epada <a#ir mis#i atau sese(rag memberi#a batua atas #esulita (rag lai, sebelum sede#ah da
sebelum pert(l(ga tersebut sampai di taga (rag 'ag membutuh#a, taga )uhalah 'ag pertama;
tama meerima'a.
Namun kadang ada dari kita yang masih lebih mempercayai apa yang ada ditangan kita,
ketimbang apa yang ada ditangan Allah. Higga #adag sese(rag merasa sagat sulit se#ali utu#
bisa memberi#a suatu batua pert(l(ga betapapu sebear'a ia mampu. :i mug#i #area (rag
itu lebih memi#ir#a #edepa'a ati bagaimaa, #alau ia memberi#a pert(l(ga. Ini yang disebut
dengan lebih mempercayai apa yang ada ditangannya sendiri, ketimbang apa yang ada
ditangan Allah padahal seluruh hidupnya, jiwa raganya, ada ditangan Allah. Tapi dia masih
lebih mempercayai apa yang ada ditangannya, ketimbang apa yang ada ditangan Allah. Orang
ini masih lebih mempercayai akal pikiran /logika nya.
adahal Allah !"T lah #ang $aha $enggenggam segala sesuatu, Allah !"T lah #ang $aha
%ebih mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi nantinya, seperti, apa yang akan terjadi
bila ia memberikan pertolongan dan apa yang akan terjadi bila ia tidak memberikan
pertolongan, yang sebenarnya ia mampu untuk menolong.
Allah !"T $aha $emudahkan, $aha $enyulitkan, $aha $enyaksikan, $aha $engatur
segalanya. $aha $eninggikan, $aha merendahkan. Allah !"T lah yang $aha &uasa
$emberikan apa saja kepada siapapun yang dikendaki'Nya dan menarik atau mengambil apa
saja, dari siapapun yang dikendaki'Nya. &ekuasaan Allah !"T tidak terbatas dan tidak
terhingga.
Karea itu, bila ada sese(rag 'ag datag atau meghubugi #ita memita suatu pert(l(ga da #ita
megetahui bah"a #ita mampu memberi#a pert(l(ga 'ag dimita, ma#a segeralah beri#a
pert(l(ga.
!ebaiknya kita menjadi seorang hamba yang benar'benar bisa mempercayai apa yang ada
ditangan Allah, ketimbang apa yang ada ditangan kita sendiri. (an sebaiknya kita benar'
benar bisa menjadi hamba Allah yang lebih mempercayai Ilmu engetahuan Allah yang $aha
$eliputi segala sesuatu, ketimbang akal pikiran/logika kita yang sangat terbatas, agar kita
tidak ragu terhadap segala kemungkinan yang terjadi bila kita memberikan bantuan
pertolongan terhadap seseorang.
!adarilah segera, bahwa semua, seluruh hidup kita ini, berada dalam genggaman'Nya, Allah
yang $enggenggam segala sesuatu, $engatur segala sesuatu. =aga sampai a#al pi#ira #ita 'ag
terbatas serta #e+emasa #ita memi#ir#a bagaimaa atau apa 'ag a#a terjadi pada #ita, #edepa'a
ati bila #ita memberi#a pert(l(ga membuat #ita mejadi hamba Allah 'ag tida# perduli da egga
memberi#a pert(l(ga "alau sebear'a #ita mampu.
)anganlah mengundang kesulitan dalam hidup kita, jangan mempersempit urusan kita, dan
jangan mengundang a*ab dan murka Allah. Tapi undanglah kemudahan, kelapangan urusan,
cinta, kasih sayang dan pertolongan dari Allah, dengan memberikan bantuan, pertolongan
kepada orang yang membutuhkannya.
Author: Muhamad has Mohamad or osted at: 7:36 AM
Hadts Ke-36
Dar Abu Hurarah rodhaohu anhu, ab shoaahu aah wa saam bersabda, "Barang sapa
meepaskan seorang mukmn dar kesusahan hdup d duna, nscaya Aoh akan meepaskan darnya
kesusahan d har kamat, barang sapa memudahkan urusan mukmn yang sut nscaya Aoh akan
memudahkan urusannya d duna dan akhrat. Barang sapa menutup ab seorang musm, maka Aoh
akan menutup abnya d duna dan akhrat. Aoh akan menoong seorang hamba, seama hamba tu
senantasa menoong saudaranya. Barang sapa menempuh per|aanan untuk mencar mu, maka Aoh
akan memudahkan |aan bagnya menu|u surga. Tdakah suatu kaum berkumpu d saah satu rumah
Aoh untuk membaca Ktabuoh dan mempea|arnya bersama-sama, meankan akan turun kepada
mereka ketenteraman, rahmat Aoh akan menyemut mereka, dan Aoh memu| mereka d hadapan
para maakat yang berada d ss-ya. Barang sapa amanya ambat, maka tdak akan dsempurnakan
oeh kemuaan nasabnya." Hadts dengan redaks sepert n drwayatkan oeh Musm
Membantu Kesutan
Membantu saudaranya untuk terepas dar kesutan merupakan keba|kan yang mendatangkan pahaa
yang sangat besar bak d duna maupun d akhrat. Kesutan apapun dan bantuan daam bentuk apapun.
Menutup Ab
Menutup ab saudaranya wa|b hukumnya. Bak saudaranya banyak berdosa ebh-ebh yang taat.
Membuka ab hanya boeh dakukan oeh phak-phak tertentu dengan tetap memenuh ketentuan syarat.
umber: ngkasan yarah Arban An-awaw - yakh hah Au yakh Hazhohuoh -
http:musm.or.d