Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 MERAH


SK ABC
Nama

ABC

Mata Pelajaran

Bahasa Malaysia

Tahun

Tahun 2 Merah

Bilangan Murid

32 orang

Tema

Tema 2: Sihat dan cergas

Tajuk

Unit 8: Jiranku Mesra

Tariah/ Hari

7 Mac 2014 (Jumaat)

Masa

0840 0940 (60 minit)

Fokus/ Kemahiran

Standard

5.1

Kandungan

Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

Standard

5.1.5

Pembelajaran

Memahami dan menggunakan


kata hubung dengan betul
mengikut konteks.

3.3.1

Membina dan menulis


perkataan dan frasa dengan
cara yang betul dan kemas.

Kemahiran Bahasa

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid


dapat:
1. membaca teks bacaan dengan sebutan yang betul.
2. Menjawab semua soalan yang dikemukakan oleh
guru berdasarkan teks bacaan.
3. Menggunakan kata hubung dengan betul
Mendengar, bertutur, membaca dan menulis

Sistem Bahasa

Tatabahasa: Kata Hubung

Pengisian

Nilai murni: Peraturan sosiobudaya, kewarganegaraan

Objektif

Kurikulum/ Elemen

kecerdasan pelbagai. Kemahiran bernilai

Merentas Kurikulum

Tambah:

(EMK)

a. Kecerdasan Pelbagai (KP): Interpersonal, verbal

linguistik
b. Ilmu: Pendidikan Moral
c. Kemahiran Berfikir: Menjanakan idea, membuat
urutan, mengenal pasti, membuat keputusan

Bahan Bantu
Belajar (BBB)

Teks bacaan, buku kerja

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Kelas Tahun 2 Merah


Masa/

Isi Pelajaran

Langkah

Aktiviti Pengajaran

Catatan

dan Pembelajaran

Set Induksi Gambar

Teknik: Tayangkan

Penerapan Nilai:

gambar
0840-0845

- Jiranku mesra

(5 minit)

Tajuk Pelajaran

Bekerjasama

1. (a) Guru akan


mempamerkan

KBT:

gambar di depan

Kemahiran berfikir

murid.

Interpersonal

Verbal linguistik

Menghubungkaitkan

Jiranku mesra
(b) Murid memberi
perhatian dan cuba
meneka gambar
yang ditunjukkan
mengikut
pemahaman dan
pengetahuan yang
sedia ada.
2.(a) Guru mengaitkan
gambar tersebut
dengan tajuk
pelajaran hari ini.
(b) Murid bersedia
untuk belajar
pelajaran hari ini.
Langkah 1

Kemahiran

Teknik Membaca

Objektif (1)

Membaca
0845-0900

1.(a) Guru meminta


Teks bacaan

(15 minit)

Ilmu:

murid membaca teks


tersebut secara kelas,

Pendidikan Moral

berkumpulan dan
individu.
(b) Murid akan
membaca teks

BBM:
-

Teks bacaan

KBT:

tersebut dengan
sebutan yang betul.

Verbal Linguistik

Interpersonal

2.(a) Guru
membetulkan sebutan
dan bacaan murid jika

Nilai:
-

Kerjasama

ada kesilapan
Langkah 2

Kemahiran

Teknik: Penerangan

Objektif (2)

1. Guru menerangkan

KBT:

Lisan
0900-0910
Kata hubung

definisi kata hubung.

(10 minit)
Kata hubung

2. Murid diminta

merupakan

mencari perkataan

perkataan yang

yang berwarna merah

menghubungkan dan berwarna biru.


ayat dengan
ayat.
Perkataan
berwarna hitam

Teknik: Soal Jawab


1. Guru akan
menanya
soalan

- -tetapi

berdasarkan
teks bacaan

-kerana
-sambil

yang telah
dibaca.
2. Murid diminta
untuk
menjawab
soalan dengan

KBKK

Verbal Linguistik

Nilai:
-

Berusaha

betul tanpa
bantuan guru.

Langkah 3

Kemahiran

Teknik: Menulis

Objektif (4)

Menulis
0910-0937

1.(a) Guru

KBT:

mengedarkan
(27 minit)
Lembaran kerja
Rujuk lampiran

lembaran kerja
kepada murid-murid.
(b) Murid diminta
mengisi tempat

Menjana idea

Mengenal pasti

KBKK

Verbal linguistik

Menilai

kosong dengan
jawapan yang sesuai.
2(a) Guru membuat

Nilai:

pembetulan bersama

Berusaha

dengan murid selepas

Keberanian

5 minit.
(b) Murid
membetulkan jawapan
yang salah.
3(a) Guru meminta
murid membina ayat
dengan menggunakan
kata hubung.
(b) Murid membina
ayat menggunakan
kata hubung dengan
bantuan guru.
4(a) Selepas 5 minit,

guru memilih murid


secara rawak untuk
membina ayat di
depan kelas.
5(a) Guru menulis
perkataan berbentuk
kata kerja hubung di
papan hitam.
(b) Murid diminta
membuat aktiviti
lembaran yang
diberikan.
5(c) Murid
membuat latihan
tersebut tanpa
bantuan guru.

6(a)

Guru

murid

meminta
membaca

perkataan

yang

berbentuk

kata

hubung.
(b)
membaca

Murid
perkataan

yang berbentuk kata


hubung

dengan

sebutan yang betul.


Penutup

Rumusan

Teknik: Soal jawab

KBT:

pelajaran hari ini


0937-0940

1.(a) Guru

Verbal Linguistik

mengemukakan
(3 minit)

Soalan
Apakah tajuk
yang telah

soalam tentang tajuk


pelajaran pada hari
ini.

dipelajari pada
hari ini?

(b) Murid menjawab


soalan guru itu secara

Jawapan
Jiran mesra
Kata hubung

lisan.

Catatan Refleksi Guru Pelatih:


Kekuatan
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Kelemahan dan penambahbaikan:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Catatan Guru Pembimbing


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Catatan Pensyarah Pembimbing


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Nama :

Kelas:

Tarikh:

Kata Hubung

1. Adam sedang berfkir hendak ke rumah Rahimi


2. Adam sedang befikir hendak ke rumah Rajan.
Contoh jawapan:
Adam sedang berfikir sama ada hendak pergi ke rumah Rahimi atau ke
rumah Rajan.
1. Ibu Adam menjaga adik Rahimi.
2. Ibu Rahimi tidak sihat.

1. Adam menolong nenek Yee Ling melintas jalan.


2. Adam memimpim tangan nenek Yee Ling.

1. Bapa Rahimi selalu sibuk.


2. Bapa Rahimi masih sempat berbual dengan bapa Adam.

___________________________________________________________