Anda di halaman 1dari 13

LAPORAN PRAKTIKUM FARMAKOLOGI

PERCOBAAN HEMOSTATIK PADA MENCIT


FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2014
KELOMPOK A3
Elva Puspitarini 021211131036
Fara Maulida I 021211131037
Agustina Restu N 02121113103
!ania Anggana ! 02121113103"
Annete #u$ita % 0212111310&1
Led' Ana ( 0212111310&2
Firsta Maulid'a % 0212111310&3
Adinda (uri)*a P+ 02121113102"
Aulia Agile F 021211131030
Nett' ,ulis K+ 021211131031
M-*d+ !$ira . 021211131032
,ergi- ,ant-s- 021211131033
Anggreta /alu* A+ 02121113103&
,*eila Filia , 021211131030
BAB I
PENDAHULUAN
1. Tujuan
1+1 Menga1ati dan 1eng*itung $a2tu perdara*an dengan )ara 1e1-t-ng e2-r 1en)it+
1+2 Menga1ati pengaru* -3at 2-agulan ter*adap $a2tu perdara*an+
1+3 Me13anding2an $a2tu perdara*an 'ang ter4adi antara 2el-1p-2 -3at 2-agulan dan
2el-1p-2 )-ntr-l+
1+& Men4elas2an 1e2anis1e 2er4a -3at5-3at 2-agulan+
2. Ala Ba!an "an M#$"# K#%ja
2.1 Ala "an Ba!an
a+ /unting d+ Men)it
3+ Kertas serap
e+ ,t-p$at)*
)+ 6a3ung 7+ Asa1 transe2sa1at
g+ Aspirin
*+ Larutan P(
2.2 Ca%a K#%ja
1+ Men)it di3agi 3 2el-1p-2
Kel-1p-2 I 8 dengan pe13erian asa1 transe2sa1at
Kel-1p-2 II 8 dengan pe13erian aspirin
Kel-1p-2 III 8 dengan pe13erian larutan P(9 se3agai 2-ntr-l
2+ Masu22an 1en)it pada ta3ung dengan u4ung e2-r 1en)it 2eluar dari ta3ung
3+ Men)it 2el-1p-2 I di3eri2an asa1 transe2sa1at se)ara intraperit-neal9 tunggu 30
1enit
&+ :4ung e2-r 1en)it dip-t-ng dengan gunting ta4a1 ; 090 )1 dari u4ung e2-r untu2
1eni13ul2an perdara*an+ :sa*a2an u4ung e2-r 'ang dip-t-ng 1e1ili2i dia1eter
'ang sa1a
0+ Perla2u2an 2el-1p-2 II dan III dengan )ara 'ang sa1a
6+ !ara* 'ang 2eluar dari e2-r 1en)it dite1pel2an pada 2ertas serap setiap 30 deti29
la2u2an 3erulang5ulang sa1pai perdara*an 3er*enti
7+ <atat $a2tu perdara*an
+ =itung la1a $a2tu 'ang diperlu2an se4a2 e2-r dip-t-ng *ingga perdara*an 3er*enti
"+ La2u2an *al 'ang sa1a pada 1en)it 2el-1p-2 'ang lain
BAB II
TIN&AUAN PUSTAKA
2.1 An' K$a(ulan "an K$a(ulan
Anti 2-agulan iala* suatu >at 'ang diguna2an untu2 1en)ega* pe13e2uan dara*+
!ala1 penga13ilan sa1pel dara* untu2 pe1eri2saan la39 3iasan'a tida2 langsung 2ita
peri2sa apalagi 2alau dara* terse3ut 3erasal dari ruangan pera$atan atau ru4u2an dari
la3-rat-riu1 lain+ :ntu2 2eperluan itu 1a2a 2ita guna2an suatu >at untu2 1en4aga ter4adin'a
pe13e2uan dara* 'ang 2ita se3ut se3agai anti2-ag-lansia+
Ada 3e3erapa anti2-ag-lansia 'ang 3an'a2 diguna2an untu2 pe1eri2saan
la3-rat-riu1 diantaran'a adalag 8
1 +E!6A ?Et*'len !ia1ine 6etra)eti) A)id@
E!6A 'ang dipa2ai 'aitu dala1 3entu2 gara1 Natriu1 atau gara1 2aliu1n'a+
/ara15gara1 ini a2an 1engu3a* i-n <a 1en4adi 3entu2 'ang 3u2an i-n+ ,elain itu E!6A
4uga 1en)ega* tr-13-)' 3ergu1pal+ E!6A 3isa dipa2ai dala1 3entu2 2ering atau 3entu2
larutan dengan per3andingann'a se3agai 3eri2ut 8
5 Kering A 1 1g E!6A 8 1 1l dara*
5 Larutan A 1 1l E!6A 10B 8 0 1l dara*
2+ Natriu1 ,itrat
Natriu1 sitrat ini 3ersi7at is-t-nis dengan dara* dan tida2 3ersi7at t-2si29 -le* 2arena
itu 3iasa diguna2an dinas pe1inda*an dara*+ Anti2-agulan ini 3iasa diguna2an dala1 3entu2
larutan dan paling sering dipa2ai untu2 pe1eri2saan la4u endap dara* dengan pendinginann'a
A 1 v-lu1e Natriu1 sitrat 39B 8 & v-lu1e dara*+
3+ =eparin
=eparin 3e2er4a seperti anti tr-13in9 tida2 3erpengaru* ter*adap 3entu2 sel5sel dara*
tetapi tida2 3-le* diguna2an untu2 pe13uatan sediaan *apusan 2arena 1en'e3a32an
ter4adin'a dasar 'ang 3iru 2e*ita15*ita1an pada preparat 'ang di$arnai dengan pe$arna
$rig*t+ ,elain itu tida2 1e1pun'ai pengaru* -s1-ti2 ter*adap sel5sel dara* se*ingga 3isa
diguna2an untu2 penentuan resistensi eritrist dan PC<+
=eparin 3iasan'a diguna2an dala1 3entu2 2ering dengan per3andingann'a adala* 8 1
1g =eparin 8 1 1l dara*+ 6etapi dala1 pra2te2n'a =eparin ini 4arang se2ali diguna2an 2arena
anti2-agulan ini sangat 1a*al *argan'a+
&+ Natriu1 dan Kaliu1 Os2alat+
Anti2-agulan ini adala* )a1puran antara a1-niu1 -s2alat dengan 2aliu1 -s2alat
1enurut Paul dan =aller 'ang di2enal dengan )a1puran -s2alat ?d-u3le -Dalat@+ !ipa2ai
)a1puran -s2alat ini 2arena a1-niu1 -s2alat ini 3erpengaru* ter*adap eritr-sit 1en4adi
1enge13ang sedang2an 2aliu1 -s2alat sendiri 1e1pengaru*i eritr-sit 1en4adi 1eng2erut9
se*ingga untu2 1en4aga dari 2-ndisi 'ang de1i2ian 1a2a 2edua anti2-agulan ini di)a1pur
1en4adi satu se*ingga dise3ut )a1puran -2salat+ Anti2-agulan a1-niu1 -2salat se3ai2n'a
tida2 dipa2ai untu2 pe13uatan sediaan *apusan 2arena 3a*an ini 3ersi7at t-2si2 dan
1en'e3a32an peru3a*an 1-r7-l-gi dari sel5sel dara*+
K-agulan iala* suatu pr-ses 'ang dapat 1eng*enti2an perdara*an pada pe13ulu*
dara* 'ang )edera+ Fa2t-r57a2t-r 'ang 3erperan adala* pe13ulu* dara*9 tr-13-sit dan
7i3rin+ O3at *e1-stati2 adala* -3at 'ang diguna2an untu2 1eng*enti2an pendara*an+ O3at
*e1-stati2 ini diperlu2an untu2 1engatasi perdara*an 'ang 1eliputi daera* 'ang luas+
Pe1ili*an -3at *e1-astati2 *arus dila2u2an se)ara tepat sesuai dengan pat-genesis
perdara*an+
O3at *e1-stati2 sendiri ter3agi dua 'aitu 8
1+ O3at *e1-stati2 l-2al
O3at *e1-stati2 'ang u1u1n'a 3era2si di dinding 2apiler+ !engan
1ening2at2an adesivitas dari platelet dan 1engu3a* resistensi 2apiler9 se*ingga
1a1pu untu2 1engurangi $a2tu perdara*an dan 2e*ilangan dara*+ 6ida2 e7e2ti7
untu2 pendara*an arteri 1aupun vena+ Ma)a1 E 1a)a1 *e1-stati2a l-2al 8
a. Absorbance hemostatic
3+ Astringent ? st'psti) @
)+ Cas-2-nstri2t-r
d+ /-l-ngan 2-agulan
2+ O3at *e1-stati2 siste1i2
a+ 6erapi -3at untu2 2e2urangan atau 2elainan 7a2-r pe13e2uan dara*
3+ Anti 7i3rin-liti2
)+ /angguan ad*esi tr-13-sit
2.2 La%uan P)
Natriu1 2l-rida9 4uga di2enal dengan gara1 dapur9 atau *alit9 adala* sen'a$a 2i1ia
dengan ru1us 1-le2ul Na<l+ ,en'a$a ini adala* gara1 'ang paling 1e1engaru*i salinitas
laut dan )airan e2straselular pada 3an'a2 -rganis1e 1ultiselular+ ,e3agai 2-1p-nen uta1a
pada gara1 dapur9 natriu1 2l-rida sering diguna2an se3agai 3u13u dan penga$et 1a2anan+
Natriu1 <*l-rida tersedia dala1 3er3agai 2-nsentrasi9 a2an tetapi 'ang paling u1u1
diguna2an adala* Na<l dengan 2-nsentrasi 09" B+ Na<l dengan 2-nsentrasi ini sering dise3ut
4uga n-r1al saline atau larutan 7isi-l-gi2 ?P(@ dan sering diguna2an untu2 tu3u*+
1
Larutan 7isi-l-gi2 ini a1an diguna2an untu2 2-ndisi apapun 2arena Natriu1 )l-rida
1e1pun'ai Na dan <l 'ang sa1a seperti plas1a se*ingga tida2 1e1pengaru*i sel dara*
1era*+ Larutan P( 1erupa2an larutan 'ang 3ersi7at is-t-ni2 'ang a1an untu2 tu3u*9 tida2
iritan9 1elindungi granulasi 4aringan dari 2-ndisi 2ering9 1en4aga 2ele13a3an se2itar lu2a
dan 1e13antu lu2a 1en4alain pr-ses pen'e13u*an+
2
2.* A+a, T%an#-+a,a
Asa1 trane2sa1at 1erupa2an sala* satu 4enis dari -3at *e1-statis+ O3at *e1-statis
'ang diguna2an untu2 1eng*enti2an pendara*an+ O3at *e1-stati2 ini diperlu2an untu2
1engatasi perdara*an 'ang 1eliputi daera* 'ang luas+ Asa1 trane2sa1at 1erupa2an sala*
satu -3at 'ang 3erperan dala1 pr-ses *e1-stasis 'a2ni -3at anti7i3rin-liti2 'ang
1eng*a13at pe1utusan 3enang 7i3rin+ Asa1 trane2sa1at 1erupa2an competitive inhibitor dari
a2tivat-r plas1in-gen dan peng*a13at plas1in+ Plas1in sendiri 3erperan 1eng*an)ur2an
7i3rin-gen9 7i3rin9 dan 7a2t-r pe13e2uan dara* lain9 -le* 2arena itu asa1 trane2sa1at dapat
diguna2an untu2 1e13antu 1engatasi perdara*an a2i3at 7i3rin-lisis 'ang 3erle3i*an+
3
Asa1 trane2sa1at 1erupa2an anal-g asa1 a1in-2apr-at9 1e1pun'ai indi2asi dan
1e2anis1e 2er4a 'ang sa1a dengan asa1 a1in-2apr-at9 tetapi 10 2ali le3i* p-tent dengan
e7e2 sa1ping 'ang le3i* ringan+
3
Asa1 trane2sa1at )epat dia3s-rpsi dari saluran )erna+ ,a1pai &0B dari satu d-sis
-ral dan "0B dari satu d-sis IC die2sresi 1elalui urin dala1 2& 4a1+ O3at ini 1elalui sa$ar
uri+ !-sis 'ang dian4ur2an 09051 g9 di3eri2an 253 2ali se*ari se)ara IC se2urang52urangn'a
dala1 $a2tu 0 1enit+ <ara pe13erian lain per5-ral9 d-sis 10 1gF2gGG dii2uti dengan
301gF2gGG tiap 6 4a1+ Pada pasien gagal gin4al d-sis di2urangi+
3
2.4 A+.'%'n
Aspirin 1erupa2an agen anti tr-13-sit 'ang tela* dievaluasi untu2 peng-3atan
str-2e is2e1i2 a2ut+ Aspirin 4u7a dapat 1enurun2an risi2- in7ar2 1i-2ard pada pasien angina
tida2 sta3il dan 1ening2at2an 2eta*anan *idup pada pasien 'ang perna* 1engala1i in7ar2
1i-2ard a2ut+ Aspirin 3e2er4a dengan 1eng*a13at en>i1 si2l--2sigenase 'ang 3erperanan
penting pada 1eta3-lis1e asa1 ara2*id-nat+ =a13atan pada en>i1 si2l--2sigenase ini
ter4adi pada sel tr-13-sit 1aupun pada dinding pe13ulu* dara* se*ingga pe13entu2an
pr-stasi2lin ?P/I
2
@ dan tr-13-2san A
2
a2an terganggu+
Me2anis1e peng*a13atan en>i1 si2l--2sigenase -le* aspirin ter4adi se)ara asetilase+
Karena aspirin 1eng*a13at pe13entu2an 3ai2 pr-stasi2lin 1aupun tr-13-2san A
2
9 1a2a
aspirin 1e1pun'ai dua 1a)a1 e7e2 'ang 3erla$anan ter*adap agregasi tr-13-sit+ 6etapi
2arena si2l--2sigenase tr-13-sit le3i* pe2a ter*adap 3l-2ade aspirin di3anding2an
si2l--2sigenase dinding pe13ulu* dara*+
E7e2 sa1ping aspirin 1isaln'a rasa tida2 ena2 perut9 1ual9 dan perdara*an saluran
)erna 3iasan'a dapat di*indar2an 3ila d-sis per *ari tida2 le3i* dari 3201g+ ,e3agai
antitr-13-sit d-sis 'ang paling 3an'a2 di an4ur2an adala* 3201gF*ari+ Aspirin d-sis 2e)il
*an'a dapat 1ene2an pe13entu2an 6HA
2
'aitu 705300 1g 'ang di3eri2an setiap *ari dan
1eng*asil2an in*i3isi sele2ti7 si2l--2sigenase pada 3an'a2 d-sis interval+
&
BAB *
HASIL PRAKTIKUM
=asil Pra2ti2u1
Kel-1p-2 =ita1 =i4au Mera*
1 6 1enit 30 deti2 0 1enit 30 deti2 & 1enit
2 & 1enit & deti2 0 1enit 30 deti2 26 1enit 03 deti2
3 2 1enit 30 deti2 0 1enit 1enit 30 deti2
& 6 1enit 30 deti2 1enit 30 deti2 2 1enit 30 deti2
0 1 1enit 32 deti2 2 1enit &0 deti2 & 1enit 7 deti2
6 2 1enit 3 1enit 1" deti2 " 1enit
I & 1enit 32 deti2 6 1enit 16 deti2 " 1enit 17 deti2
BAB 4
PEMBAHASAN
4.1 P#,/a!a+an
Peristi$a pen4endalan dara* ?2-agulasi dara*@ adala* se3ua* pr-ses 'ang n-r1al
ter4adi 'ang 1erupa2an 3agian dari 1e2anis1e pr-ses *-1e-stasis ?1e1perta*an2an
2eadaan tu3u* dala1 2eadaan n-r1al@+ =-1e-stasis 1erupa2an se3ua* pr-ses untu2
1eng*enti2an pr-ses pendara*an agar ter*indar dari 2erusa2an pe13ulu* dara*+ K-agulasi
dapat ter4adi 3ila ada perlu2aan9 'ang 3erarti apa3ila dara* 3er2-agulasi 1a2a pendara*an
'ang ter4adi a2an 3er*enti+ Pada saat terlu2a9 *e1-stasis a2an terganggu+ Pada saat
itu92-agulasi dara* dan 7i3rin-lisis a2an 1e13antu )airan dara* tetap dala1 2-ndisi
*e1-stasis+ ,e4u1la* dara* a2an 2eluar dan untu2 1en)ega* pengeluaran dara* terlalu
3an'a29 *e1-stasis dan tr-13-sis 3e2er4a sa1a dala1 tiga 7ase+
Per)-3aan *e1-stati2 ini dila2u2an 1engguna2an tiga 1en)it 'ang 1asing51asing
tela* di3eri -3at 'ang 3er3eda se)ara intraperit-neal dan tela* ditandai pada 1asing51asing
e2-rn'a ?*i4au9 1era*9 *ita1@+ Ketiga -3at itu antara lain aspirin9 asa1 trane2sa1at9 dan P(
se3agai perla2uan 2-ntr-l+ Ka1i di1inta 1engidenti7i2asi 4enis -3at pada 1en)it 1elalui
*asil per)-3aan+
Men)it 'ang tela* ditandai pada 1asing51asing e2-rn'a di1asu22an pada 2andang
restri2si dan e2-rn'a di4ulur2an 2eluar+ =al ini diala2u2an untu2 1e17i2sasi atau
1engurangi pergera2an 1en)it+ Per)-3aan dila2u2an dengan 1e1-t-ng e2-r 1en)it dengan
gunting ta4a1 sepan4ang 090 )1 lalu e2-r dipegang ?tanpa 1ene2an@ dan diara*2an diatas
2ertas saring untu2 1ena1pung pendara*an+ A1ati serta )atat $a2tu 1ulai pe1-t-ngan e2-r
*ingga 3er*entin'a pendara*an+ ,e3enarn'a untu2 1endapat2an *asil 'ang le3i* a2urat
dila2u2an pe1-t-ngan e2-r sesuai dia1eter 3u2an pan4ang e2-r 2arena u2uran e2-r setiap
1en)it 3er3eda53eda+
M#n0' P#%a,a 1,#%a!2. Larutan 7isi-l-gi2 ?P(@ 1erupa2an larutan 'ang 3ersi7at
is-t-ni2+ Larutan is-t-ni2 adala* suatu larutan 'ang 1e1pun'ai 2-nsentrasi >at terlarut 'ang
sa1a ?te2anan -s1-ti2 'ang sa1a@ seperti larutan 'ang lain9 se*ingga tida2 ada pergera2an
air+ Larutan is-t-ni2 1e1pun'ai -s1-lalitas 'ang sa1a e7e2ti7n'a dengan )airan tu3u*9
1e1pun'ai 2-nsentrasi gara1 'ang sa1a dengan sel5sel tu3u* 'ang n-r1al dan dara*+
0
Lautan P( dala1 pra2ti2u1 ini 3erperan se3agai larutan 2-ntr-l 'ang di3eri2an 2e
1en)it+ =al ini di1a2sud2an untu2 1e13eri2an per3andingan tentang pengaru*
anti2-agulan9 antitr-13-ti29 1aupun *e1-stati2 'ang diintervensi2an 2e 1en)it 'ang lain+
,e*ingga larutan P( 1e1ili2i anal-gi seperti larutan tu3u*9 'ang 1en)er1in2an 2e1a1puan
aut-regulasi tu3u* untu2 1engatur dera4at pe13e2uan dara*+
=asil dari pra2ti2u1 2el-1p-2 2a1i9 pe13erian larutan P( pada 1en)it
1enga2i3at2an perdara*an 3erlangsung sela1a 1enit 30 deti2 setela* pe1-t-ngan 090 )1
dari u4ung e2-r 1en)it+ 6erli*at pada 2ertas saring terdapat 17 *isapan dara*+ =asil dari
2el-1p-2 2a1i 3er3eda dengan 2el-1p-252el-1p-2 lain 'ang dise3a32an -le* 7a2t-r
2e1a1puan tiap 1en)it tida2 sa1a dala1 *al regulasi *e1-stati2+ !ia1eter e2-r 'ang
dip-t-ng tida2 sa1a 4uga dapat 1en'e3a32an $a2tu perdara*an 1en4adi 3er3eda+ ,elain itu9
7a2t-r te2nis 4uga 3erpengaru* 'aitu pada saat 1eng*isap2an dara* pada 2ertas *isap terdapat
sedi2it te2anan pada 2ertas 'ang 1enga2i3at2an blood clot pada u4ung e2-r 1en)it terse3ut
pe)a* se*ingga ter4adi perdara*an 2e13ali se*ingga $a2tu bleeding 1en4adi le3i* la1a+
M#n0' -#"ua 1!'a,2. Men)it 3ertanda *ita1 di3eri asa1 trane2sa1at se)ara
intraperit-neal+ Asa1 trane2sa1at 1erupa2an -3at *e1-stati2 'ang 1erupa2an peng*a13at
3ersaing dari a2tivat-r plas1in-gen dan peng*a13at plas1in+ Ole* 2arena itu dapat
1e13antu 1engatasi perdara*an 3erat a2i3at 7i3rin-lisis 'ang 3erle3i*an+ =asil pra2ti2u1
'ang didapat2an9 pendara*an pada 1en)it 3ertanda *ita1 3er*enti pada 1enit 2e 2+30 di1ana
le3i* )epat daripada 1en)it 2-ntr-l 'aitu 1enit 30 deti2+ =asil ini sesuai dengan dasar te-ri
'ang ada9 'aitu pe13erian asa1 trane2sa1at 3er7ungsi untu2 1eng*enti2an pendara*an -le*
2arena 1eng*a13at pe13entu2an plas1in+ Pe13entu2an plas1in 'ang ter*a13at
1enga2i3at2an pe13entu2an 7i3rin )l-t* 1en4adi le3i* )epat dan pendara*an 3er*enti le3i*
)epat+
M#n0' -#'(a 1!'jau2. !ala1 per)-3aan la1a $a2tu 2-agulasi dara* 9 2a1i 1e13eri
perla2uan pada 1en)it *i4au dengan 1e13erin'a aspirin+ Aspirin ter1asu2 dala1 2el-1p-2
-3at peng*a13at agregasi platelet ?antiplatelet@ g-l-ngan 6HA2 ?tr-13-2san A2@ inhibitor+
Aspirin 3era2si dengan 1eng*a13at pe13entu2an 6HA29 1elalui peng*a13atan en>i1
si2l--2sigenase+ O3at ini diguna2an untu2 peng*a13atan agregasi platelet dan
1e1perpan4ang $a2tu pendara*an+ Pada *asil pra2ti2u1 2a1i didapat2an la1a $a2tu
pendara*an 'aitu 0 1enit 30 deti2+ =asil ini 1enun4u22an $a2tu pe13e2uan dara* 'ang
le3i* )epat dari pada 1en)it 1era* 'ang di3eri perla2uan asa1 trane2sa1at+ Asa1
trane2sa1at 1erupa2an sala* satu -3at 'ang 3erperan dala1 pr-ses *e1-stasis 'a2ni -3at
anti7i3rin-liti2 'ang 1eng*a13at pe1utusan 3enang 7i3rin+ Asa1 trane2sa1at 1erupa2an
)-1petitive in*i3it-r dari a2tivat-r plas1in-gen dan peng*a13at plas1in+ Plas1in sendiri
3erperan 1eng*an)ur2an 7i3rin-gen9 7i3rin dan 7a2t-r pe13e2uan dara* lain9 -le* 2arena itu
asa1 trane2sa1at dapat diguna2an untu2 1e13antu 1engatasi perdara*an a2i3at 7i3rin-lisis
'ang 3erle3i*an+ =asil per)-3aan pada 1en)it *i4au se*arusn'a 1enun4u22an pe13e2uan
dara* 'ang le3i* la1a di3anding2an per)-3aan pada 1en)it 1era*+ A2an tetapi dala1
per)-3aan ini 1en)it 'ang di3eri perla2uan aspirin 1engala1i $a2tu pe13e2uan 'ang le3i*
)epat+ =al ini 3isa di2arena2an pada saat pendara*an pada 1en)it 3erlangsung dan dila2u2an
penetesan dara* diatas 2apas9 1a*asis$a terlalu 1ene2an2an e2-r 1en)it diatas 2apas
se*ingga 1enggangu pr-ses ter3entu2n'a 7i3rin pada per1u2aan e2-r 1en)it 'ang terlu2a+
4.2 P#%an3aan
1. S#/u-an $/a4$/a 3an( "a.a ,#,.#%.#n"#- 5a-u .#n"a%a!an 6
O3at5-3at 'ang dapat 1e1perpende2 $a2tu pendara*an dise3ut 4uga
procoagulant drugs. Prokoagulant drugs ini terdiri dari 8
a+ Prokoagulant siste1i2 9 antara lain 8
1@ Fa2t-r anti *e1-7ili2
2@ K-1ple2s 7a2t-r IH
3) Desmopression
&@ Asa1 a1in-2apr-at
0@ Asa1 trane2sa1at
3+ Prokoagulant t-pi2al9 antara lain 8
1) Thrombin
2) Absorbable gelatin
3) Microfibrillar collagen hemostat
) !"idi#ed cellulose
2. Ba(a',ana 0a%a -#%ja a+a, %an#-+a,a 7
Asa1 trane2sa1at dapat 1eng*a13at 7i3rin-lisis9 dan )ara 2er4a serta si7at asa1
trane2sa1at ini sa1a dengan asa1 a1in-2apr-at dala1 1e1perpende2
$a2tu pendara*an+ Asa1 trane2sa1at ini 3er7ungsi se3agai in*i3it-r 2-1petiti7 plas1
in-gen 'ang 3eri2atan dengan 7i3rin-gen+ Plas1in-gen 'ang se*arusn'a dapat
1elisis2an 7i3rin-gen dapat di*a13at 2er4an'a 2arena asa1 trane2sa1at dapat
3eri2atan dengan 7i3rin-gen9 se*ingga plas1in-gen tida2 dapat 1elisis2an 7i3rin-gen+
=al ini 1enurun2an a2tivitas 7i3rin-lisis se*ingga dapat 1e1perpende2 $a2tu
pendara*an+
*. Ba(a',ana 0a%a -#%ja -a%/a8a-%$, +$"'u, ,$n$.!$+.!a 7
<ara 2er4a 2ar3a>a2r-1 s-diu1 1-n-p*-sp*at adala* 1eng*a13at tr-13-2san
didala1 tr-13-sit dan pr-2stasi2lin pada pe13ulu* dara* dengan 1eng*a13at se)ara
irreversi3el en>i1 si2l--2sigenase+ Peng*a13at en>i1 si2l--2sigenase ter4adi a2i3at
-3at ini 1engasetilasi en>i1 terse3ut
4. S#/u-an $/a4$/a 3an( "a.a ,#,.#%.anjan( 5a-u .#%"a%a!an 6
O3at 'ang 1e1perla1a pendara*an adala* aspirin9 dipirida1-l9 ti2l-pidin9
2l-pid-grel9 3eta 3l-)2er9 a3si2si1a39 dan intregilin+
9. Ba(a',ana 0a%a -#%ja a+.'%'n unu- ,#n0#(a! !%$,/$+'+ :#na 7
<ara 2er4a aspirin 1en)ega* tr-13-sis vena dengan )ara 1eng*a13at se)ara sele2ti7
sintesa P/=, J tr-13-Dan A2+
;. Ba(a',ana 0a%a -#%ja a"%#nal'n unu- ,#n(!#n'-an .#%"a%a!an 7
<ara 2er4a adrenalin untu2 1eng*enti2an perdara*an se)ara *e1-stati2 l-2al 9'aitu
dengan )ara vas-2-nstri2si pada pe13ulu* dara*+
<. Ba(a',ana .#%/#"aan 5a-u .#%"a%a!an -#l$,.$- $/a a+a, %an#-+a,a
"'/an"'n( "#n(an -$n%$l 7
Perdara*an 2el-1p-2 -3at asa1 trane2sa1at le3i* )epat 3er*enti di3anding dengan
2-ntr-l9 2arena asa1 trane2sa1at 1erupa2an -3at anti pendara*an atau *e1-stati2
?-3at 'ang diguna2an untu2 1eng*enti2an pendara*an@+ <ara 2er4a asa1 trane2sa1at
adala* dengan 1en)ega* degradasi 7i3rin9 pe1e)a*an tr-13-sit9 pening2atan
2erapuan 7as2uler dan pe1e)a*an 7a2t-r 2-agulasi+

BAB 9
PENUTUP
9.1 K#+',.ulan
Pada saat pra2ti2u1 1en)it 3er$arna 1era* 1erupa2an 1en)it 'ang di3eri2an
larutan P( se3agai 2-ntr-l9 1en)it 3er$arna *ita1 1erupa2an 1en)it 'ang di3eri2an asa1
trane2sa1at sedang2an 1en)it 'ang 3er$arna *i4au 1erupa2an 1en)it 'ang di3eri2an Asa1
trane2sa1at 1erupa2an -3at *e1-stati2 'ang 1erupa2an peng*a13at 3ersaing dari a2tivat-r
plas1in-gen dan peng*a13at plas1in9-3at ini dapat diguna2an 1e13antu 1engatasi
perdara*an 3erat a2i3at 7i3rin-lisis 'ang 3erle3i*an+ Aspirin ter1asu2 dala1 2el-1p-2 -3at
peng*a13at agregasi platelet ?antiplatelet@ g-l-ngan 6HA2 ?tr-13-2san A2@ inhibitor+ O3at
ini diguna2an untu2 peng*a13atan agregasi platelet dan 1e1perpan4ang $a2tu pendara*an+
=asil per)-3aan pada 1en)it *i4au 'ang di3eri aspirin tida2 sesuai dengan te-ri9 se*arusn'a
1en)it 'ang di3eri aspirin 1enun4u22an pe13e2uan dara* 'ang le3i* la1a di3anding2an
per)-3aan pada 1en)it 1era* 'ang di3eri asa1 trane2sa1at+ A2an tetapi dala1 per)-3aan
ini 1en)it 'ang di3eri perla2uan aspirin 1engala1i $a2tu pe13e2uan 'ang le3i* )epat+ =al
ini dise3a32an 2arena pendara*an pada 1en)it 3erlangsung dan dila2u2an penetesan dara*
diatas 2apas9 1a*asis$a terlalu 1ene2an2an e2-r 1en)it diatas 2apas se*ingga 1enggangu
pr-ses ter3entu2n'a 7i3rin pada per1u2aan e2-r 1en)it 'ang terlu2a+
DAFTAR PUSTAKA
1+ Lille' Au)2er+ 1"""+ Pharmacolo$ and the %ursing Process+ M-s3'9 ,t+L-uis+
2+ Anders-n !+P+ 1""2+ I11un-sti1ulants9 Ad4uvants And Ca))ine <arriers In
Fis*8 Appli)ati-n 6- AKua)ulture+ Annual Rev+ O7 Fis* !iseases+ 28215
307+
3+ /una$an9 ,ulistia /an+ 2012+ Far1a2-l-gi dan 6erapi Edisi 0+ #a2arta8 Gadan Pener3it
FK:I+ =al8 1"+
&+ Mi)*ael #+ Neal+ 2006+ Far1a2-l-gi Medis+ Erlangga9 #a2arta+ =l1 8 122+
0+ Ger1an9 et al+ 2002+ &o#ier and 'rb(s Techni)ue in *linical %ursing+ 0
t*
editi-n+
Pears-n Edu)ati-n9 In)+ p 7&2+