Anda di halaman 1dari 1

Sistem Maklumat Murid versi 4.

0
Mei2009
A. Installasi
1. Sila pastikan anda membuat backup data terlebih dahulu sebelum menginstall
aplikasi ini. Walaubagaimana pun proses installasi ini tidak akan menghapuskan
SMM versi 3 dan BMM.
2. Anda dikehendaki menginstall kedua-dua aplikasi SMM versi 4 dan kemudian
Aplikasi onvert data.
3. !edua-dua aplikasi ini akan diinstall ke dalam "older #$%&M
4. Setelah menginstall kedua-dua aplikasi' anda dikehendaki untuk men(alankan proses
onvert data.
B. Aplikasi Convert Data
1. Sila pastikan proses ini di(alankan han)a sekali saha(a. *ika anda menggunakann)a
untuk kali kedua dan seterusn)a akan men)ebabkan kerosakan data SMM versi 4.
2. +ntuk men(alankan proses ini' anda memerlukan data BMM ,Borang Maklumat
Murid- )ang telah dieksport ke dalam disket.
3. *ika anda han)a mempun)ai data SMM saha(a' proses tetap boleh di(alankan tetapi
ban)ak data tidak akan dapat di.convert. ke dalam SMM versi 4.
4. Setelah selesai menggunakann)a sila hapuskan/uninstall Aplikasi onvert.
C. Kandungan CD.
0i dalam 0 ini mengandungi#
1. Aplikasi SMM ,SMMv4.exe-
2. Aplikasi onvert 0ata ,Con2ver4.exe-
3. Manual Sistem Maklumat Murid ,ManualSMM.pdf- - memerlukan aplikasi pd" untuk
dibaca,dibekalkan-
4. Adobe Acrobat 1eader ,AdbeRdr70.exe- - untuk membaca "ail pd"
2. 3o4it 1eader ,FoxitReader23.exe- - untuk membaca "ail pd"
5. MS Access %ot"i4 ,MSACCESS.msp- - untuk membetulkan masalah )ang terdapat
dalam Microso"t Access iaitu tidak dapat untuk memaparkan kandungan ombo 6ist
dan beberapa masalah lain.
7. 8anduan 8engguna MSAccess 2997 ,Penunaan A""ess 2007.do"-
Amat Sa:ali ; Md <uso""
Mei 299=