Anda di halaman 1dari 33

PROSEDUR PENYELIDIKAN TINDAKAN

Menyatakan masalah kajian


Menetapkan objektif kajian
Membentuk soalan kajian
Menghasilkan hipotesis kajian (jika perlu)
Menyatakan kepentingan kajian
Menentukan batasan kajian
Menulis sorotan literatur
Memilih kaedah kajian
Mereka bentuk kajian

MENYATAKAN MASALAH KAJIAN
Menyatakan keadaan / amalan / situasi sebenar
yang berlaku dalam bilik darjah secara jelas.

Situasi sebenar disokong dengan literatur.

mengenalpasti spekulasi yang mungkin
menyebabkan keadaan (bercanggah / abnormal)
yang memerlukan tindakan / penyelidikan.

Spekulasi boleh disokong dengan literatur.

Menetapkan Objektif Kajian
Dibentuk berdasarkan fokus kajian
Objektif yang dinyatakan selaras dengan tindakan
yang dicadangkan
Objektif mempunyai hasil yang dijangka cth:
1. mengenalpasti kaedah permainan dapat
meningkatkan penguasaan suku kata oleh pelajar
2. mengetahui penggunaan kaedah permainan
dapat meningkatkan amalan guru dalam
pengajaran dan pembelajaran
Membentuk soalan kajian
Soalan tukarkan ayat penyata objektif kepada
ayat bertanya
apakah tahap penguasaan..
adakah penggunaan teknik nyanyian dapat
meningkatkan penguasaan suku kata
adakah penggunaan kaedah pembelajaran
masteri dapat meningkatkan amalan guru..
adakah penggunaan kaedah koperatif dapat
meningkat..
adakah penggunaan teknik latihtubi dapat.
Menghasilkan hipotesis kajian
Hipotesis (jika perlu) sama ada nul (Ho) atau
alternatif (Ha)
cth: Ho=tidak terdapat perbezaan antara
pelajar yang menggunakan kaedah nyanyian
dan permainan untuk menguasai suku kata.

Melakukan tinjauan literatur
Sumber pertama (primer) dan kedua (sekunder)
Sumber yang sah dan ada autoriti/pakar
Jenis sumber pelbagai: tesis, laporan kajian, buku
teks, jurnal, kenyataan pakar/tokoh terkemuka,
majalah akademik
Literatur yang berkaitan dengan bidang kajian
Ada ciri ulasan/kritikan. Cth: Kajian Abu (2001)
terdapat kesan penggunaan nyanyian dalam
pembelajaran tetapi Budin (2004) menyatakan
kurang berkesan
Merancang Kaedah kajian
Kuantitatif: eksperimental; tinjauan; korelasi;
komparatif dll
Kualitatif: kajian kes; etnografi; kesejarahan;
naratif/deskriptif
Gabungan: kuanti + kuali
Kajian Tindakan
Analisis Kandungan
Mereka bentuk kajian
Reka bentuk kajian: pemerhatian, temubual,
ujian lisan,hasil kerja,ujian bertulis,peperiksaan.
Triangulasi Perubahan tingkah laku sebelum-
selepas tindakan bentang, dilapor dan
dibincang.
Triangulasi Perubahan tingkah laku sebelum dan
selepas tindakan
Menentukan Prosedur Persampelan
Membina Instrumen Kajian
Dibina daripada fakta/dapatan kajian lepas
Beli daripada penkaji /asal
Sumbang saran dengan pakar bidang/penyelia
Bina seberapa banyak item berdasarkan konstruk
dan disaring melalui kajian rintis (analisis faktor)
Kesahan muka (face) dan kesahan kandungan
(content)
Menyatakan Kesahan dan
Kebolehpercayaan Instrumen
Kriteria kesahan Maxwall (Kualitatif)
Kesahan deskriptif: keupayaan data dibentang
dibentang secara tepat
Kesahan interpretif: keupayaan pengkaji
melaporkan perspektif
informan tanpa bias
Kesahan teorikal: keupayaan pengkaji meneragkan
fenomena yang telah dikaji
berdasarkan teori berkaitan
Kesahan
Kesahan kuasi statistik: penggunaan
data numerikal untuk menyokong data
kualitatif.
Triangulasi: meningkatkan kesahan
dan kebolehpercayaan.

1. Triangulasi keadaan: tempat,
orang, masa.

2. Triangulasi kaedah: Kualitatif dan
kuantitatif.
Menentukan Prosedur Pengumpulan Data
Mengumpul Data
Kajian Kuantitatif: Berbentuk numerik
menggunakan soal selidik, markah
ujian/peperiksaan /inventori.

Kajian Kualitatif: data bukan numerikal
seperti perkataan dan
gambar,menggunakan teknik temu bual,
pemerhatian, rakaman video, foto
MENGUMPUL DATA
Kaedah pengumpulan data:
PEMERHATIAN
TEMUBUAL
BAHAN DOKUMEN1. PEMERHATIAN
Pengamatan secara sistematik mengenai
sesuatu peristiwa / tingkahlaku yang
dikaji.
contoh: pemerhatian tingkahlaku murid
dalam bilik darjah semasa pembelajaran,
aktiviti bermain/kumpulan

Pemerhatian Penuh
Juga dikenali sebagai pemerhatian sistematik
Pengkaji merancang langkah-langkah
pemerhatian sebelum melakukan kajian lapangan
Status/ identiti pengkaji tidak diketahui oleh
subjek kajiannya
Pemerhati tidak mengambil bahagian dalam
peristiwa yang dikaji
Pemilihan peristiwa kajian, bergantung kepada
minat dan tujuan pengkaji

Pemerhatian Peserta
Pengkaji merupakan sebahagian daripada peserta
di bawah pemerhatian
3 jenis pemerhati
a) Pemerhati luar
- Pengkaji tidak mengambil bahagian aktif
- Status/ identitinya diketahui
b) Pemerhati dalam
- Pengkaji mengambil bahagian aktif
- Status/ identitinya diketahui
PERKARA DIAMBILKIRA
1. Siapa? Apakah yang dikaji? Mengapa? Di mana? Bila
dan berapa lama? Cara catatan dilakukan

2. PERSEKITARAN FIZIKAL
benda fizikal
suasana persekitaran
masa diperlukan
3. Persekitaran Sosial
Konteks sosial
Peranan orang yang terlibat
Siapa lakukan kepada siapa
Bila
Bahasa digunakan
Komunikasi non-verbal
4. CATATAN / REKOD

MASA

LUKIS PELAN

BEZAKAN ANTARA FAKTA DAN TAFSIRAN
5. REKOD

BORANG PEMERHATIAN

SENARAI SEMAK

RAKAMAN AUDIO

RAKAMAN VIDEO

2. TEMUBUAL
a. Membantu pengkaji meneroka dan
mendapatkan maklumat kajian secara
mendalam
b.Bersemuka untuk mengetahui perasaan,
pandangan,pendapat, cadangan,sikap
c. Teknik temubual
1.Berstruktur soalan terhad kepada suatu
tajuk/ bidang
2.Tidak berstruktur penerokaan idea/
perasaan

Temu bual berstruktur
Temu bual berstruktur dirancang secara teliti,
formal dan dilaksanakan mengikut satu
senarai soalan yang perlu dijawab oleh
responden.

Soalan-soalan temu bual mesti selaras dengan
objektif kajian.

Temubual Separa Struktur
Separa struktur dan separa formal
Soalan formal boleh dibina sebelum sesi temu bual, tetapi
penemubual diberi kebebasan untuk menyoal dan
meneroka lebih mendalam tentang jawapan responden.
Hujah galakan minimum sering digunakan untuk
memperoleh maklumat lanjut mengenai suatu isu yang
diberi oleh responden. Contoh:
a) Apakah maksud anda?...
` b) Kemudian
c) Selepas itu
d) Mengapa?...

3. BAHAN DOKUMEN
SUKATAN PELAJARAN
KERTAS PEPERIKSAAN
LAPORAN KURIKULUM
MINIT MESYUARAT
HASIL KERJA PELAJAR
GAMBAR / FOTO
Data berbentuk dokumentasi
1. Diari
2. Memo
3. Autografi
4. Jurnal
5. Surat
6. Fotografi
7. Rakaman video

Temubual Tidak Berstruktur
Tidak formal

Penemubual tidak membina soalan-soalan temu
bual sebelum sesi temu bual dijalankan

Semua soalan ditanya secara spontan

Biasanya dilaksanakan setelah penemubual
memerhati tingkah laku responden kajian.

ANALISIS DATA
PROSES MENCARI DAN MENYUSUN SKRIP
TEMUBUAL, CATATAN LAPANG DAN BAHAN
SOKONGAN LAIN YANG DIKUMPUL SECARA
SISTEMATIK UNTUK MENINGKATKAN
PEMAHAMAN KITA DAN DAPAT
MENYAMPAIKAN MAKLUMAT ITU KEPADA
ORANG LAIN
Analysis involves working with data,
organizing them, breaking them into
manageable units, synthesizing them,
searching for patterns, discovering what is
important and what is to be learned, and
deciding what you will tell others.

(Bogdan & Biklen 1992)
TRIANGULASI
Fenomena dilihat daripada pelbagai sudut dan
perspektif yang berbeza
TRIANGULASI MASA: cth, maklumat hari ini sahih
dengan maklumat diberi olehnya selepas 2
minggu
TRIANGULASI METOD: cth, murid menyatakan
suka matematik- perhatikan tingkahlaku semasa
guru mengajar, hasil kerja, ujian, aktiviti
kokurikulum/diluar
TRIANGULASI SUMBER: cth, temubual bersama
subjek dan rakan. Rekod hasil kerja/
dokumen,gambar,foto
Penganalisaan data
Bergantung kepada jenis data yang dipungut
Data terbahagi kepada 2 iaitu:
1. Kualitatif
2. Kuatitatif
Penganalisaan data kualitatif lebih kepada
cara deskriptif mengikut tema yang timbul.
Penganalisaan data kuantitatif lebih kepada
cara saintifik seperti minmod, median,
peratusan, kolerasi, regresi, ujian-t dll.
Hasil Kajian
Deskriptif
-menjawab soalansoalan yang berhubungkait dengan keadaan
semasa sesuatu subjek/perkara di bawah kajian.
-Dilaksanakan melalui pertanyaan soalan kepada responden
ataupun melalui pemerhatian
-pengumpulan data dan pengujian hipotesis

Anda mungkin juga menyukai