Anda di halaman 1dari 15

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS DARULAMAN
06000 JITRA, KEDAH
JABATAN MATEMATIK TAHUN 2012
Mengajar nombor pecahan,
perpuluhan dan perau!an "MTE #10$%
NAMA &E'AJA( ) M*H+ I(,AN BIN (*-&I "$00202.0#./0//%
AB+I--A'AM +ANIE' BIN M*H+ N**( "0$020#.0#.12//%
KU(-U- ) &I-M& MT2&J2BI
-EME-TE( ) -EME-TE( /
&EN-3A(AH ) &UAN HAJAH NAT(AH BT -HAA(I
TA(IKH -E(AHAN ) 10 A&(I' 2012
KERJA KURSUS BERASASKAN
ILMU
Penolakan Perpuluhan
PENGHARGAAN
A!!alamuala45um 67b7 dan -alam 1 Mala8!4a
&erama !e5al4, ber!8u5ur 5e hadra Illah4 5erana dengan l4mpah 5urn4an8a dapa
5am4 men84ap5an uga!an 5ur!u! Mengajar nombor perpuluhan, pecahan dan
perau!an "MTE #10$% dengan !empurna dalam empoh ma!a 8ang d4ber47
+4 5e!empaan 4n4 juga, 5am4 4ng4n mengucap5an r4buan er4ma 5a!4h 5epada
pen!8arah pemb4mb4ng, &uan Hajah Narah B -haar4 5erana ban8a5 member4 unju5
ajar !epanjang pro!e! men84ap5an uga!an 4n47 4da5 lupa juga ucapan er4ma 5a!4h
5epada pen!8arah.pen!8arah Jabaan maema45 8ang member4 ma5luma.ma5luma
8ang berguna 5epada !a8a 5e45a men84ap5an uga!an 4n47
+4 !4n4 juga 5am4 4ng4n mera5am5an ucapan er4ma 5a!4h 5epada ra5an.ra5an 8ang
member4 perolongan dan ber5ong!4 ma5luma dalam u!aha men84ap5an uga!an 8ang
d4ber45an 4n47
Kam4 juga berharap uga!an 4n4 menepa4 gar4! panduan 8ang d4eap5an dan
menjad4 !umber ruju5an dan panduan 5epada !e!4apa 8ang berm4na mengena4
perancangan dan pengajaran dalam maema457
AB+I--A'AM +ANIE' BIN M*H+ N*(
M*H+ I(,AN BIN (*-&I
ISI KANDUNGAN
BI*+ATA
&EN9HA(9AAN
I-I KAN+UN9AN
170 &engenalan
270 Ar45el dan pemeaan gra:45
#70 (ancangan &engajaran Har4an
;70 'embaran 5erja
/70 'aporan cara membua ala banu mengajar "ABM%
170 &enuup
<70 (e:le5!4 ber5umpulan
070 (e:le5!4 4nd4=4du
(UJUKAN
'AM&I(AN
Jadual &enenuan Tuga!an
Borang Kolabora!4
170&engenalan
Memaham4 baga4mana 5ana5.5ana5 belajar Maema45 merupa5an !au
pengeahuan 8ang pen4ng bag4 !e!eorang guru unu5 mengajar dengan ber5e!an7
-ebaga4 !eorang guru permulaan, adalah !anga pen4ng unu5 memperoleh4
5emah4ran men8ed4a5an rancangan mengajar 8ang !4!ema45 dan ber5e!an !era
pemb4naan ala banu mengajar 8ang 5rea4: dan 4no=a4: bag4 memudah5an pro!e!
pengajaran dan pembelajaran7 Ke!e!ua4an dan 5eber5e!anan penggunaan ala
banu mengajar 8ang d4guna5an a5an mempengaruh4 pencapa4an ha!4l
pembelajaran !e!ua4u pengajaran7 In4 merupa5an !alah !au 5r4er4a uama 8ang
perlu d4445bera5an oleh !eorang guru Maema45 dalam pro!e! pengajaran dan
pembelajaran Maema457
Tuga!an 4n4 memerlu5an guru pela4h mencar4 bahan.bahan 8ang rele=an
ber5a4an dengan pengajaran dan pembelajaran bag4 op45 Nombor, &ecahan,
&erpuluhan dan &erau!an7 Tuga!an 4n4 juga memerlu5an guru pela4h mengha!4l5an
penguru!an gra:45 bag4 ma5luma.ma5luma 8nag elah d4car47 Berda!ar5an
ma5luma dan penguru!an gra:45 4u juga, guru pela4h perlu mengha!4l5an !au
rancangan mengajar 8ang mengguna5an !e5urang.5urangn8a # ala banu
mengajar7
9uru pela4h juga perlu mela5!ana5an rancangan mengajar 8ang elah d4ha!4l5an
dalam pengajaran ma5ro !ecara berpa!angan7 -emua ala banu mengajar 8ang
elah d4ha!4l5an perlu d4guna5an dan d4n4la47 -eelah bera5h4r pengajaran ma5ro,
guru pela4h perlu men84ap5an laporan dan membua re:le5!47
270 Ar45el dan penguru!an gra:45
#70 (ancangan pengajaran har4an
;70 'embaran 5erja
/70 'aporan cara membua ala banu mengajar "ABM%
170 &enuup
-eelah menjalan5an uga!an 4n4, d4dapa4 perancangan 8ang !empurna dan
!4!ema45 adalah !anga pen4ng bag4 mema!45an pengajaran 8ang d4la5u5an dapa
menar45 m4na mur4d unu5 belajar dan mencapa4 obje54: 8ang elah d4rancang7
&enggunaan e5n45 pengajaran dan !raeg4 8ang pelbaga4 juga adalah !anga
pen4ng bag4 memboleh5an !emua mur4d dapa mengua!a4 apa 8ang 4ng4n d4!ampa45an
oleh guru 5erana !e4ap mur4d mempun8a4 cara belajar 8ang berbe>a7 -e4ap mur4d juga
mempun8a4 perbe>aan 4nd4=4du dar4 !eg4 pencapa4an dan 5ebolehan7 Adalah !anga
pen4ng bag4 guru unu5 mengenal4 !e4ap mur4dn8a agar dapa merancang pengajaran
8ang !e!ua47 J45a pengajaran 8ang d4jalan5an 4da5 !e!ua4 dengan mur4d 8ang 4ng4n
d4ajar7 Mur4d mung54n 4da5 dapa mengua!a4 apa 8ang 4ng4n d4!ampa45an oleh guru dan
!eeru!n8a boleh men8ebab5an 5a6alan 5ela! menjad4 4da5 er5a6al7
-ebaga4 pend4d45, guru juga perlu mempun8a4 un!ure.un!ur 5ec4ndan agar !e!4
pengajaran 4da5 membo!an5an mur4d dan men8ebab5an !ua!ana dalam 5ela! menjad4
5urang 5ondu!4: unu5 mur4d.mur4d mener4ma 4lmu7 -ua!ana pembelajaran 8ang bo!an
dan !re!! men8ebab5an mur4d 4da5 berm4na unu5 belajar dan mula cenderung unu5
ber5ela5uan 4da5 ba45 d4 dalam 5ela! dengan membua b4!4ng, mengganggu mur4d la4n
dan berma4n.ma4n !ema!a guru !edang mengajar7
-ecara 5e!eluruhann8a, uga!an 4n4 elah member4 pengalaman erba45 unu5
guru pela4h !ebaga4 per!ed4aan !ebelum menghadap4 pra545um d4 !e5olah dan
berdepan dengan mur4d.mur4d !ebenar !ebaga4 !eorang guru Maema45
<70 (e:le5!4 ber5umpulan
(e:le5!4 ber5umpulan
&ada !eme!er 4n4, 5am4 elah mengamb4l 5ur!u! me#10$ 4a4u Mengajar
Nombor &ecahan, &erpuluhan dan &erau!an7 Kam4 elah d4ber4 uga!an unu5 mencar4
ma5luma, membua perancangan pengajaran har4an bag4 aju5 nombor perpuluhan
-eelah mendapa a5l4ma 5erja 5ur!u! dar4 pen!8arah pemb4mb4ng 5am4, &n
Hajah Narah B -haar4, 5am4 elah membua perjumpaan perama unu5 merancang
baga4mana unu5 menjalan5an 5erja 5ur!u! 4n47 Kam4 elah membua pembahag4an
5erja unu5 memudah5an 5erja 5am47 Kam4 men8edar4 baha6a pembahag4an uga!
adalah perlu 5erana 5am4 mempun8a4 ma!a 8ang !anga erhad unu5 berb4ncang
ber!ama.!ama7 Hal 4n4 5erana 5am4 erl4ba dengan penganjuran 5arn4=al perma4nan
rad4!onal d4 I&97
-ebelum 5am4 mela5!ana5an pengajaran ma5ro, 5am4 elah mendapa5an
ma5luma dar4 beberapa !umber 4a4u bu5u, 4nerne dan ra5an.ra5an7 Kam4 elah
menganal4!4! ma5luma 8ang 5am4 dapa dan mem4l4h ma5luma 8ang rele=an dengan
aju5 5am47 -eelah 4u, 5am4 elah men8u!un ma5luma.ma5luma er!ebu berda!ar5an
!u!unan 8ang !e!ua4 dengan ahap pener4maan mur4d.mur4d !e5olah dalam !ub.op45
&enola5an &erpuluhan7 -elepa! 4u, 5am4 men8ed4a5an (ancangan &engajaran Har4an
"(&H% &enola5an &erpuluhan bag4 mur4d Tahun ;7 Kam4 juga uru merancang dan
men8ed4a5an ala banuan mengajar "ABM% 8ang !e!ua4 dan menar45 m4na mur4d
dalam pengajaran &enola5an &ecahan7
-ema!a pengajaran ma5ro, Abd4!!alam +an4el mengajar5an -e Indu5!4 dan
juga 'ang5ah 1 mana5ala Mohd Ir6an mengajar5an 'ang5ah 2, 'ang5ah # dan
&enuup7 -ema!a +an4el menla5u5an lang5ah !e 4ndu5!4, 5am4 dapa4 !e 4ndu5!4 8ang
elah 5am4 ajar ma!4h 5urang menar45 m4na mur4d unu5 belajar aju5 pada har4
er!ebu7 Mur4d 5el4haan 4da5 dapa memaham4 per5a4an anara !e 4ndu5!4 8ang 5am4
la5u5an dengan penola5an nombor perpuluhan7 -ema!a lang5ah 1, mur4d.mur4d
5el4haan 4da5 :aham apa 8ang 4ng4n d4!ampa45an oleh guru7 Ma!alah 4n4 berla5u
5erana lang5ah !au adalah eor47 Mur4d 5el4haan 4da5 berm4na unu5 belajar 5erana
cara pen8ampa4an adalah berpu!a5an guru7 Bag4 mengaa!4 ma!alah 4n4, 5am4 elah
menu5ar cara pen8ampa4an dengan mel4ba5an mur4d dalam a54=447 &ada lang5ah 2,
mur4d 5el4haan leb4h ber!emanga unu5 belajar7 Mere5a 4da5 !abar unu5
menajalan5an a54=447 ,alaupun pengajaran 5el4haan leb4h ba45 dan menar45, namun
ma!alah la4n pula 8ang 4mbul7 Mur4d erlalu !erono5 dan han8a mahu berma4n7
Keadaan 4n4 elah men8ebab5an 5a6alan 5ela! !4d454 erganggu7 Bag4 men8ele!a45an
ma!alah 4n4, 5am4 elah membua !ed454 penega!an dengan member4 peneguhan
nega4=e aau dendaan 5epada mur4d.mur4d 8ang membua b4!4ng dalam 5ela!7
Ha!4ln8a, 5eadaan 5ela! 5embal4 er5a6al dan mur4d ma!4h !erono5 unu5 belajar7
-eelah !ele!a4 !e!4 pengajaran, ra5an.ra5an dan pen!8arah elah member4
5omen mere5a ma!4ng.ma!4ng7 Anara 5omen 8ang 5am4 er4ma 4alah arahan 8ang
5urang jela! dan mengel4ru5an7 Kam4 juga pera!an baha6a ada mur4d 8ang 4da5 dapa
memaham4 arahan 8ang d4ber45an7 Komen 5omen 8ang d4ber45an elah 5am4 er4ma
dengan ha4 erbu5a7 Kam4 !end4r4 juga dapa mera!a4 beberapa 5elemahan 8ang elah
5am4 !end4r4 la5u5an !ema!a !e!4 pengajaran ma5ro d4jalan5an7 Anara 5elemahan
8ang pal4ng 5eara adalah dar4 !eg4 pen8ed4aan ABM7 ABM 8ang elah 5am4 !ed4a5an
!epaun8a dapa d4guna5an dengan leb4h ba457 Namun a54ba perancangan 8ang
5urang el44, ABM 8ang 5am4 !ed4a5an 4da5 d4guna5an !epenuhn8a7
-ecara 5e!eluruhann8a, uga!an 4n4 elah member4 pengalaman 8ang !anga
berharga 5epada 5am47 -egala 5elemahan 8ang elh 5am4 dan ra5an.ra5an la5u5an
dapa mengajar 5am4 agar dapa la5u5an dengan leb4h ba45 apab4la 5e !e5olah !ebaga4
guru pra545um nan47
070 (e:le5!4 4nd4=4du
(e:le5!4 4nd4=4du
Disediakan oleh : Mohd Irwan Bin Rospi
Bag4 5ur!u! me#10$, !a8a elah d4ber45an !au uga!an !ecara berpa!angan7
Tuga!an er!ebu 4alah mencar4 ma5luma, merang5a dan menjalan5an pengajaran
ma5ro unu5 mengajar nombor perpuluhan7 -a8a elah menjalan5an uga!an 4n4
ber!ama Abd4!!alam +an4el7
+alam pro!e! menjalan5an uga!an 4n4, !a8a dan +an4el elah berb4ncang dan
membahag45an uga!an 4n4 !upa8a 5erja dapa d4jalan5an dengan leb4h cepa7 Kam4
juga erpa5!a membua pembahag4an 4n4 5erana 5am4 4da5 mempun8a4 ma!a 8ang
cu5up unu5 berb4ncang dan mela5!ana5an 5erja ber!ama.!ama7 -a8a elah
d4uga!5an unu5 mencar4 ma5luma mengena4 aju5 8ang elah d4ber47 Kam4 elah
mengec4l5an lag4 !5op 5epada pengajaran ola5 nombor perpuluhan7 -a8a elah
mencar4 ma5luma dar4 beberapa !umber mengena4 aju5 er!ebu7 -a8a dapa47 T4da5
ban8a5 bu5u 8ang erdapa d4 pu!a !umber I&9 mengena4 cara dan e5n45 unu5
mengajar ambah nombor perpuluhan7 Keban8a5an bu5u adalah bu5u la4han dan bu5u
e5! unu5 5egunaan mur4d7 -umber 4nerne pula 4da5 ban8a5 8ang rele=an dengan
aju5 5erana 5eban8a5an 4npu 8ang 4dapa4 dar4 4nerne adalah berda!ar5an 5ur45ulum
KB-(7 Ma!4h 4da5 ban8a5 ma5luma mengena4 Kur45ulum baru 4a4u K--( 8ang
!edang d4guna5an d4 !e5olah !e5arang7
-ela4n 4u, !a8a juga menghadap4 ma!alah dar4 !eg4 ma!a7 Hal 4n4 5erana
!ema!a uga!an 4n4 berjalan, !a8a erl4ba dengan cu4 umum7 -a8a dan pa!angan !a8a
+an4el 4da5 dapa berb4ncang ber!ama dan ber5olabora!4 dengan pen!8arah dengan
leb4h 5erap7 Kam4 juga erl4ba dengan penguru!an 5arn4=al !u5an d4 I&9 men8ebab5an
5am4 4da5 dapa meluang5an leb4h ban8a5 ma!a unu5 mela5!ana5an uga!an 4n4
dengan ba45 lag47
-a8a ber!8u5ur 5erana !epanjang uga!an 4n4 d4jalan5an, !a8a elah dapa
belajar pelbaga4 per5ara baru 8ang 4da5 dapa !a8a pelajar4 han8a dar4 eor4 8ang d4ajar
d4 dalam 5ul4ah7 -ema!a menjalan5an pengajaran ma5ro, ra5an.ra5an elah member4
5omen 8ang po!44: dan juga nega4: 8ang mana elah member4 peluang 5epada !a8a
dan ra5an.ra5an la4n unu5 membeul5an 5e!4lapan 5am47 -egala pengalaman 8ang
elah 5am4 4mba dapa 5am4 guna5an d4 !e5olah !ema!a pra545um7 Melalu4 pengajaran
ma5ro juga !a8a elah dapa mempelajar4 e5n45.e5n45 baru 8ang boleh !a8a
apl45a!45an d4 !e5olah !ema!a pra545um7
-ecara 5e!eluruhann8a, !a8a !anga ber!8u5ur 5erana elah d4ber4 peluang
unu5 menjalan5an uga!an 4n4 dan elah ban8a5 membanu !a8a dalam pro!e! unu5
menjad45an d4r4 !a8a !ebaga4 !eorang guru 8ang berded45a!4 dan berja8a d4 ma!a a5an
daang7
RUJUKAN
Commons, L. C. (2!!". Teori Pengajaran dan Pembelajaran. Re#r$e%e& ! ',
2!!, (rom )$k$ke&$a ens$klope&$a *e*as+
h##p+,,ms.-$k$pe&$a.or.,-$k$,/eor$0pem*ela1aran0&an0pen.a1aran
Noor Shah Saa&. (2!". /eor$ &an Perkae&ahan Pen&$&$kan Ma#ema#$k.
Selan.or+ Pren#$2e 3all