Anda di halaman 1dari 15

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN

PERATUSAN
SEM 5
2011
ISU MASALAH PENGUASAAN NOMBOR ASAS.
Keliru dengan arah kanan
dan kiri dalam operai
pengiraan.
ukar menginga!
!uru!an nom"or.
keliru dengan im"ol#im"ol
Ma!ema!ik
keliru dengan nom"or#
nom"or $ang hampir ama
eper!i % dan &' ( dan ).
*idak mene!apkan +arak
dalam !ulian pengiraan.
ukar mengha,al +adual
i,ir.
ukar mem"ua!
operai men!al
"erkai!an arah.
ukar menginga!i iri langkah#
langkah operai ma!ema!ik.
Isu Asas
No!o"
MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN
PERATUSAN
SEM 5
2011
Terdapat banyak masalah penguasaan kemahiran mengira dalam aktiviti
pembelajaran matematik. Di antara isu yang dipertikaikan dalam buku
Penilaian, Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan karya
Kamaruddin bin Hj Hassan (1986) adalah seperti berikut:-
Murid biasanya tidak akan mengenal bentuk nombor yang seakan akan
sama seperti 9-6, 1-7, -! dan sebagainya. "entuk n#mb#r yang berlainan
tidak dapat dikenalpasti #leh mereka dan sering keliru dengan bentuk
n#mb#r. $ni akan menyebabkan murid-murid untuk menulis angka dengan
tidak tepat. %#nt#nya :-
6 ditulis sebagai &&&&
7 ditulis sebagai &&&&
! ditulis sebagai &&&&
'elain itu murid juga kadangkala tidak dapat menyusun nombor mengikut
turutan. Misalnya, murid tidak tahu yang mana lebih besar, 6 atau 7. $ni
se(ara tidak langsung menyebabkan murid salah ta)sir n#mb#r lalu
menggunakan n#mb#r yang salah dalam #perasi n#mb#r. $ni adalah pun(a
utama murid gagal dalam peng#perasian n#mb#r.
*da juga murid yang tidak dapat memahami nilai tempat nombor.
"agi mereka yang mengalami masalah sebigini ! akan dianggap sebagai !
dan +,7 akan dianggap sebagai +7.
In!er-eni $ang euai "agi maalah dia!a.
MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN
PERATUSAN
SEM 5
2011
1. S!ra!egi Mnemonik (nemoni! strategies)
"ahasa matematik b#leh diajar dengan menggunakan kata kun(i mnem#ni(.
-aedah katakun(i ini sangat berkesan untuk mengingat k#nsep-k#nsep penting
dalam matematik. .enggunaan kata kun(i biasanya akan berserta dengan gambar
dan kata yang mengandungi bunyi yang hampir sama dengan kata asal. 'ebagai
(#nt#h, apabila guru hendak mengajar n#mb#r kepada murid, guru akan
menggunakan nama n#mb#r tersebut dengan membandingkan perkataan yang
sama bunyi dengannya. .
%#nt#h aktiviti menggunakan strategi ini adalah:-
1 #ne /bun0
T1# /sh#e0
! Three /tree0
2 3#ur / )l##r0
+ 3ive /hive0
6 'i4 /sti(ks0
7 'even /heaven0
5 6ight /gate0
9 7ine / line0
1, Ten /hen0
.enggunaan kata kun(i juga b#leh diajar dalam mengajar murid untuk mengingat
pr#sedur mathematik. %#nt#hnya:-
My Dear *unty 'ally
/Multipli(ati#n Divisi#n *dditi#n 'ubsta(ti#n
MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN
PERATUSAN
SEM 5
2011
-ing Make %h#(#late
/-il#meter Milimeter %entimeter0
./ Penga+aran menggunakan "ahan#"ahan mau+ud.
Dalam matematik, kepentingan penggunaan bahan-bahan maujud adalah
sering diperkatakan #leh pakar psik#l#gi kanak-kanak. "ahan-bahan maujud lebih
mend#r#ng pelajar un!uk memahami nom"or dan operai ma!ema!ik. -aedah ini
lebih membantu murid untuk mengingati k#nsep sesuatu #perasi. %#nt#h aktiviti
adalah seperti apabilaguru mengajar tentang n#mb#r guru b#leh menggunakan jam
dinding untuk tunjuk (ara untuk mengenalpasti angka 1 hingga 1,.
-elebihan kaedah ini:-
10 Murid dapat mener#ka pengetahuan dengan men(uba sendiri.
0 Murid dapat belajar melalui pengalaman sendiri.
3) Murid akan (uba sedaya upaya untuk mendapatkan ja1apan. (trial and error)
S!ra!egi# !ra!egi lain $ang "oleh
digunakan un!uk meningka!kan
kemahiran ma!ema!ik.
0/ Beri pengukuhan.
8uru perlu member pengukuhan dan m#tivasi yang se(ukupnya untuk
memb#lehkan murid disleksia (uba sedaya upaya untuk "erjaya
mengha)alkan n#mb#r yang diberikan kepadanya.
./ Pengulangan dan la,a1an.
Guru boleh menunjukkan
cara rujuk angka dalam
jam.
MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN
PERATUSAN
SEM 5
2011
.engulangan k#nsep atau urutan n#mb#r amat penting bagi memb#lehkan
murid ingat akan apa yang diajar #leh gurunya.
Murid perlu mengimbas kembali setiap satu yang diajar dan perlu mela)a9
dengan suara kuat.
Muridjuga b#leh diajar untuk me1ujudkan lagu )#rmula dengan menggunakan
nada lagu kegemaran murid.
(/ Permainan ma!ema!ik.
8uru perlu menyelitkan unsur permainan dalam pr#ses pengajarannya.
$ni adalah disebabkan pengalaman daripada aktiviti hands-#n dapat
memb#lehkan murid ingat sekian lama berbanding dengan belajar melalui
te#ri.
%#nt#h aktiviti :- mengajar t#pik :n#mb#r ; dengan me1ujudkan suasana
pasar
malam. 8uru perlu menyediakan duit palsu dan melibatkan
murid dalam pr#ses jual beli untuk mereka mengetahui harga
dan duit yang hendak dibagi. 8uru perlu membimbing kanak-
kanak dan membetulkan kesalahannya.
2/ Aoiai konep.3Ao4ia!ion/
-anak-kanak perlu diajar untuk mengass#siasikan k#nsep matematik
dengan benda yang senang mereka ingat.
%#nt#hnya murid diajar untuk mengingat pyramid untuk segi tiga.
ISU PENGUASAAN OPERASI 5ARAB.
MASALAH BERKAI*AN URU*AN 3SI6IR/
-aedah ha)alan yang la9im digunakan untuk jadual si)ir sering menjadi masalah
besar kepada murid. <a9imnya digunakan untuk jadual si)ir. -ebanyakan murid
tidak dapat mengha"a#kan si"ir darab dengan tepat. Murid mudah lupa akan si)ir
yang dipelajarinya dan membuat kesalahan semasa %#nt#hnya,
10 ! 4 7 = 2
0 5 4 7 = 62
-anak perlukan strategi tertentu apabila mereka tidak lagi dapat bergantung
sepenuhnya kepada ingatan.
MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN
PERATUSAN
SEM 5
2011
<angkah pertama adalah menentukan susunan pembelajaran mereka. %#nt#hnya,
si)ir epuluh le"ih mudah diinga!i 3 menggunakan dui! $iling 07 en/ dan ini
akan meningkatkan keyakinan. $ni diikuti dengan si)ir lima dan dua. -aedah yang
dapat membantu bagi menguasai i,ir dua dan lima adalah menggunakan
gam"ar orang' a$am dan dinoaur, (#p dan sebagainya. 'eterusnya si)ir tiga,
empat dan sembilan. 'i)ir sembilan dapat diajar sebagai si)ir yang menyer#n#kkan
kerana ja1apannya dapat diingati dengan mudah sambil menggunakan jari.
Kaedah penga+aran operai darap G$p$
KAE5AH GAN*I BEN5A.
-aedah ini disy#rkan #leh "ulgrem,1997 dalam menyelesaikan masalah bagi
kaedah ha)alan si)ir. -anak-kanak dislesksia sering mengalami masalah dalam
mengha)al urutan si)ir dan ia mengandungi unsur bahasa di dalamnya. "agi
mengelakkan mereka ter(i(ir dalam kemahiran mengetahui si)ir kaedah ini sesuai
digunakan. $a lebih sesuai untuk murid yang mengalami masalah pertuturan dan
masalah pengingatan yang biasa.
8on!oh ak!i-i!i "agi kaedah ini adalah9#
<angkah 1: guru akan memberi satu s#alan yang berkaitan dengan si)ir.
<angkah : murid dibekalkan guli yang banyak
<angkah ! : murid akan diarahkan untuk mengikut arahan guru.
<angkah 2 : guru tunjukkan (#nt#h s#alan.
MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN
PERATUSAN
SEM 5
2011
1 4 =
4 = 2
! 4 = 6
<angkah + : murid akan menggunakan guli dan menghitung si)ir tersebut. -aedah
akan
diulang sehingga murid dapat (apai kepada barisan ke 1.
8a!a!an : murid akan melukis bulat dalam mengira dalam peperiksaan.
ISU PENGUASAAN OPERASI *AMBAH 5AN OPERASI *OLAK.
Murid biasanya tidak dapat menyusun ayat matematik dalam bentuk la#im.
"iasanya murid tidak dapat mengenal pasti nilai tempat dan menulis angka di tempat
yang salah. %#nt#hnya:-
16 > ! = 16
>!
'eterusnya, masalah dari segi Matematik. Murid yang kamu uji itu
menghadapi masalah dari %al(ulati#n iaitu pengiraan. Murid mengira dari kiri ke
kanan yang sepatutnya dikira dari kanak ke kiri. Mereka juga tidak mengenali
Di sini guru
tunjukkan
bahawa angka 2
akan digandakan
2 kali
Di sini guru
tunjukkan
bahawa angka 2
akan digandakan
3 kali
MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN
PERATUSAN
SEM 5
2011
symbol tambah ($) dan juga symbol tolak (%). Dia tidak tahu apa yang sepatutnya
dia buat apabila adanya tanda />0 dan adanya /-0. "ila ditanya kepadanya, mereka
tidak dapat memberitahu apa )ungsi symb#l tersebut.
*dakalanya sesetengah murid tidak dapat menyelesaikan masalah seperti
murid%murid yang normal. Dia hanya melihat n#mb#r dan membuat pengiraan
ber(ampur ? aduk. 6rtinya, apabila ada suatu s#alan penyelesaian tiga angka, dia
mula membuat dari kiri. Dia menambah angka yang pertama. 'eterusnya, dia terus
men#lak angka yang kedua dan menambah angka yang ketiga. Dia juga tidak tahu
kaedah men#lak yang menyerapkan k#nsep pinjam dan ba1a n#mb#r ke atas
dalam #perasi penambahan. $nilah masalah yang dihadapi #leh murid dalam
.engiraan Matematik. Masalah yang paling asas yang harus ditangani adalah
mengenali #perasi penambahan dan pen#lakan.
Maka, strategi ? strategi yang b#leh digunakan adalah:
S*RA*EGI UN*UK MENINGKA*KAN KEMAHIRAN MURI5 5ALAM
OPERASI *AMBAH 5AN *OLAK.
Kaedah Bela+ar Sam"il Bermain
-aedah ini akan dapat pelajar belajar sesuatu tanpa pengetahuan
mereka dengan ser#n#k dan tanpa rasa jemu.
Ak!i-i!i 0 9
"agi masalah penambahan, guru b#leh (uba memberi permainan seperti
<ud# dan dam ular bagi memberi peluang kepada kanak-kanak mengira
tanpa merasa mereka dipaksa belajar.
MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN
PERATUSAN
SEM 5
2011
'e(ara tidak sengaja, mereka akan (uba mengira dan mendapatkan
ja1apan yang betul bagi memenangi permainan tersebut.
@adi ini akan mempertingkatkan pengetahuan mereka dalam
penambahan.
Kaedah Pi4!ori4al
"agi memperkenalkan simb#l pula, guru b#leh menggunakan
kaedah simb#lik iaitu menggunak teknik pi(t#ri(al.
-aedah ini adalah menggunakan gambar-gambar untuk mengajar
#perasi tambah />0.
8uru akan melukis atau menggunakan apa-apa gambar yang
b#leh dilihat #leh murid disleksia.
%#nt#hnya, menggunakan pensil untuk menyelesaikan masalah
misalnya, ! > 2 =. >Ak!i-i!i 0 9
'eterusnya, suatu (#nt#h aktiviti bagi mengenali simb#l-simb#l
Matematik /#perasi penambahan0.
'ediakan sekeping kad yang mempunyai tanda tambah dan darab di
satu bahagian dan tanda t#lak dan bahagi di bahagian sebelahnya.
*pabila kanak-kanak itu menyebut ja1apannya adalah lebih banyak
mereka dapat memilih sama ada tambah ataupun darab, dan
MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN
PERATUSAN
SEM 5
2011
sekiranya mereka mengatakan ja1apannya adalah kurang, mereka
dapat ber)ikir sama ada t#lak atau bahagi.
"egitulah guru harus memaksa murid itu ber)ikir sendiri supaya dapat
mengingat apa yang telah dipelajarinya.
ISU 5ALAM MEMPELA:ARI KONSEP PE8AHAN.
Murid-murid sek#lah rendah mempelajari pe(ahan selama tahun ! tahun dari
tahun ! hingga +. *kan tetapi kebanyakan murid sek#lah rendah mengalami
kesukaran dalam menguasai k#nsep pe(ahan ini. Mengikut artikel, keadaan ini
berlaku kerana guru tidak memberikan !ontoh yang banyak bagi meningkatkan
ke"ahaman murid dalam Pe!ahan. $ni adalah antara perkara penting yang
menyebabkan murid tidak mahir dalam pe(ahan.
MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN
PERATUSAN
SEM 5
2011
*pabila murid tidak ditunjukkan (#nt#h yang jelas maka murid tidak dapat
menaakul konsep dan langkah penyelesaian bagi tajuk tersebut. selain itu,
murid-murid juga akan menjadi b#san apabila mereka tidak dapat memahami
k#nsep asas yang diajar #leh guru.
urid juga tidak dapat menguasai maksud perkataan numerator dan
denominator. $ni juga antara isu penting yang b#leh merumitkan pr#ses
pembelajaran murid. Murid-murid juga keliru dengan sebutan pe(ahan. -adangkala
murid tidakdapat membanding be9akan sebutan mengikut numerat#r dan
den#minat#r. %#nt#hnya murid keliru dengan sebutan pe(ahan serta menyebut A2
/dua per empat0 sebagai 2A /empat per dua0. $ni se(ara tidak langsung akan
membe9akan nilai pe(ahan lalu member makna yang salah.
urid juga lemah dalam meringkaskan pe!ahan kepada yang terke!il.
Murid keliru dalam ringkaskan pe(ahan dan sering kali mengabaikan pe(ahan begitu
sahaja tanpa ringkaskannya. Mereka juga lemah dalam mempelajari langkah
peringkasan pe(ahan kepada yang terke(il.
'elain itu, murid juga tidak mahir dalam menukar pe!ahan tak &ajar
kepada pe!ahan ber!ampur. Mereka sering keliru dengan mempelajari langkah
penyelesaian dan sering membuat kesalahan dalam menyelesaiakan s#alan seperti
itu. Murid juga tidak dapat menta)sir gambar pe(ahan dan tidak dapat mengenalpasi
nilai pe(ahan mengikut gambar.
Tunjuk(ara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang
melibatkan kemahiran guru mendem#nstrasikan (ara atau langkah melakukan
sesuatu aktiviti di hadapan murid. Bleh itu, teknik tunjuk(ara ini juga dikenali sebagai
dem#nstrasi.
.eran(angan .enentuan t#pik dan #bjekti)
.eran(angan langkah-langkah dem#ntrasi
-*6D*C TD7@D-%*E* /D6MB7TE*'$0
MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN
PERATUSAN
SEM 5
2011
.ersediaan alatan dan radas
.enyusunan tempat dem#nstrasi
.elaksanaan .eneranagan tujuan dem#nstrasi
.elaksanaan dem#nstrasi dengan guru sebagai m#del hidup
.enggunaan alatA radas mengikut langkah-langkah yang disediakan
.enggunaan kaedah meny#al untuk menarik perhatian
<atihan Murid men(#nt#hi guru melaksanakan aktiviti kemahiran
8uru membetulkan kesilapan murid
.enutup .erbin(angan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan
Murid-murid membuat rumusan dan men(atat n#ta-n#ta berkaitan
ISU 5ALAM MEMPELA:ARI MA*A PELA:ARAN PERPULUHAN.
Melalui artikel, isu yang dipertikaikannya adalah murid menghadapi masalah
dalam pendaraban n#mb#r perpuluhan. *pabila murid mendara" nom"or $ang
mengandungi perpuluhan mereka ering mele!akkan !i!ik perpuluhan e4ara
!idak "e!ul. 8on!ohn$a'
0.( ; 077 < 0(7' akan !e!api murid menuli e"agai 0.(7
MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN
PERATUSAN
SEM 5
2011
$ni akan membuat ja1apannya menjadi tidak betul. Murid juga akan membuat
kesalahan yang sama jika mereka diberi s#alan-s#alan yang lain berkaitan dengan
perpuluhan.
Murid juga !idak dapa! menuli a$a! ma!ema!ik $ang "erkai!an dengan
perpuluhan. $ni akan memb#lehkan nilai dan maksud perpuluhan berubah mengikut
apa yang murid tulis. Murid keliru dengan n#mb#r dan titik perpuluhan. %#nt#hnya
murid apabila murid diberi sesuatu n#mb#r perpuluhan seperti 1.+, murid akan
menyalahta)sir dan menulis lima perpuluhan satu /+.10.
S*RA*EGI UN*UK MENINGKA*KAN KEMAHIRAN MURI5 5ALAM
PERPULUHAN.
'trategi pertama yang b#leh digunakan Model Pol$a. M#del ini dibina #leh
8e#rge .#lya membina m#del ini pada tahun 19+7. Mengikut beliau, penyelesaian
masalah matematik b#leh dilaksanakan dalam empat peringkat iaitu memahami
MBD6< .B<F*
MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN
PERATUSAN
SEM 5
2011
s#alan bermasalah, meran(ang strategi penyelesaian, melaksanakan strategi
penyelesaian dan menyemak masalah dan penyelesaiannya semula.
Di peringkat pertama ini murid-murid akan dibimbing untuk memahami item-
item yang terlibat sesuatu masalah, perkaitan di antara item-item yang dikenal pasti
dan item yang hendak di(ari atau dija1ab. 'eterusnya diperingkat meran(ang
strategi guru akan membimbing murid meran(ang strategi penyelesaiaanya.
'trategi-stategi penyelesaian masalah matematik b#leh dilaksanakan dengan
beberapa (ara seperti memilih #perasi-#perasi yang sesuai, menggunakan (ara
gambarajah dan menggunakan kaedah uniter. Diperingkat melaksanakan strategi
pula murid b#leh melaksanakan stateginya untuk menyelesaikan masalah. Di
peringkat akhir pula murid b#leh menyemak ja1apan dengan men(ari (ara yang lain
untuk menyelesaikan masalah matematik yang sama.
8on!oh ak!i-i!i9
.eringkat 1: Memahami s#alan bermasalah
"erapa meter tali yang ada.
.eringkat : Meran(ang strategi
tali : !. meter
berapa meter kurang= ,.meter
"aki :!. ? ,.= ! meter
.eringkat !: Melaksanakan strategi
"alan pergi ke kedai untuk membeli seutas tali. Dia hendak membeli sebanyak
!. meter. *kan tetapi sebanyak ,. meter kurang daripada tali yang ada di kedai
itu. "erapa meter talikah yang ada di kedai ituG
!.meter
- ,.meter
!., meter
MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN
PERATUSAN
SEM 5
2011
.eringkat 2: Menyemak ja1apan dan penyelesaian
!.
- !.,
,. meter