Anda di halaman 1dari 34

SELANGKAH DI HADAPAN

7 MEI 2011
HJ ROSLAN BIN HAYON
PENYELIA KANAN DISIPLIN
SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
LITERASI UNDANG-UNDANG
UNTUK
GPK HEM
MATLAMAT
Meningkatkan profesionalisme guru
dalam pengurusan disiplin pelajar

OBJEKTIF
Guru dapat berkongsi masalah bagi mengenal pasti tindakan
paling tepat untuk menyelesaikan masalah.
Guru dapat membanding beza amalan pengurusan disiplin yang
sepatutnya diamalkan
Guru dapat menggunakan peraturan dan undang2 dengan betul
dalam menyelesaikan masalah disiplin
Guru menggunakan prinsip kualiti dalam menguruskan displin di
sekolah.
2
MATLAMAT & OBJEKTIF
Pentafsiran matlamat berbeza2 di semua peringkat
Pentadbir kurang faham Undang2 & Peraturan
Sekolah
Pentadbir tidak menjadikan Semua Guru Guru Disiplin
PIBG kurang dilibatkan dalam program2 disiplin
Pentadbir tidak membela guru yang menghadapi masalah
Program Peningkatan Displin (PINTAS dll) tidak
dipantau.
Sistem Rekod, Data, Pelaporan ?
Perhimpunan Pagi tempat guru melepaskan geram
3
CABARAN..ISU..MASALAH
4
- Ada Banyak Idea Tapi Hanya Dalam Minda

HAMBATAN/ HALANGAN
- Selalu kita fikir
Nak < kan kerja
- Nak > kan hasil
- Nak < kan pembaziran
- Nak subordinat kita seronok
PERUBAHAN
?
5
PENGURUSAN DISIPLIN
PENGURUSAN
DISIPLIN
Pengertian
Organisasi &
Kebertanggungjawaban
Jenis
Salah laku
Hukuman
Akta,
Peraturan SPI
Sistem
Sokongan
Pemantauan
Punca Kuasa
Status
Program
RIMUP
PINTAS
KPJ
Jatidiri
MPK FM
. sebagai segala aktiviti yang berkaitan dengan pembelajaran
dan menyumbang ke arah pendidikan dan pembelajaran.

Guru bertanggungan di bawah undang-undang terhadap
keselamatan murid di bawah jagaannya, termasuk dalam hal
ehwal melaksanakan peraturan-peraturan sekolah.

- Liabiliti dari sudut undang2 jenayah
- Tanggungan dari undang2 sivil

6
INTRA VIRES - Melaksanakan tanggungjawab mengikut
peraturan perundangan yang ditetapkan
ULTRA VIRES Tindakan
pihak berkuasa di luar
batas kuasa yang
diberikan
SEKOLAH..pengertian
GURU SEBAGAI PENJAGA/GUARDIAN
KEPADA MURID

. Akta Kanak-Kanak 2001.

Akta ini mengiktiraf hak kanak-kanak untuk mendapatkan
perlindungan mental dan fizikal dan bertujuan untuk memberi
penjagaan , perlindungan serta pemulihan kepada kanak-kanak
serta perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ehwal kanak-
kanak (bawah umur 18 tahun).
7
IN LOCO PARENTIS
i/bapa serahkan
sebahagian autoriti
Guru hendaklah menjadikan sekolah sebagai
institusi yang selamat dan berfungsi sebagai
institusi pembelajaran
GURU ..pengertian
8
Kewibawaan pihak sekolah adalah terkandung di dalam Peraturan-peraturan
Pelajaran atau peraturan-Peraturan Sekolah. Peraturan ini bertujuan
mengawal semua kegiatan sekolah.
Ordinan Pelajaran, 1957
Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 dan
Pindaan 1960, 1967 dan 1980
PERUNTUKAN KANDUNGAN
Peraturan 4
Kuasa Disiplin Sek. di Tangan GB
Peraturan 5
Kuasa GB Menghukum Dengan Syarat
Peraturan 6
Perwakilan Kuasa oleh GB
Peraturan 7
Penglibatan Murid Bawah Umur
Peraturan 4
Peraturan 5
Peraturan 6
Peraturan 7
PERATURAN2 PELAJARAN (Disiplin Sekolah)
9
PERUNTUKAN KANDUNGAN
Peraturan 8
Kuasa GB Menggantung atau Membuang
Peraturan 9
Pematuhan kepada Tindakan GB Sebagai
Pendaftar
Peraturan 10
Rayuan Terhadap Hukuman
Peraturan 11
Sijil Berhenti Sekolah
Peraturan 12
Larangan Masuk Kawasan Sekolah
Peraturan 14
Denda RM1,000.00 kerana langgar Peraturan
sambungan
Peraturan 8
Peraturan 9
Peraturan 10
Peraturan 11
Peraturan 12
Peraturan 14
PERATURAN2 PELAJARAN (Disiplin Sekolah)
Guru Besar sesebuah sekolah adalah
bertanggungjawab atas disiplin sekolah dan
bagi maksud itu hendaklah mempunyai kuasa
ke atas guru-guru dan murid-murid sekolah
itu.
10
PERATURAN 4
11

(1) Bagi tujuan mengawal disiplin di kalangan murid, Guru Besar
adalah mempunyai kuasa bagi mengenakan hukuman biasa
sekolah apabila difikirkannya perlu atau bermanfaat.
Dengan syarat :-

(a) Hukuman dera ke atas murid-murid perempuan adalah
dilarang
(b) Hukuman dera bagi murid lelaki adalah dihadkan kepada
merotan di tapak tangan atau pada punggung yang beralas
dengan kain dan hanya boleh dijalankan oleh Guru Besar atau
oleh guru atau kakitangan yang telah diberi kuasa oleh Guru
Besar bagi satu-satu kes tertentu.

(2) Hukuman yang dikenakan mengikut perenggan (1) dalam
peraturan ini hendaklah direkodkan dan disimpan secara sulit
dalam borang yang diluluskan oleh Pendaftar.
PERATURAN 5
12
Guru Besar sesebuah sekolah boleh dari semasa ke semasa,
tertakluk kepada apa-apa syarat dan had yang difikirkannya
patut, mewakilkan kuasa disiplin sekolah dan kuasa
menjalankan hukuman kepada guru-guru lain di sekolah itu
atau kepada murid-murid yang ditetapkan olehnya bagi
maksud itu, tetapi kecuali yang disebut di atas tidak seorang
pun guru atau murid boleh menjalankan kuasa itu melainkan
dengan arahan tertentu.
Dengan syarat bahawa kuasa menjalankan hukuman dera
tidak boleh diwakilkan kepada mana-mana orang selain
daripada guru berdaftar.
PERATURAN 6
13
Murid-murid sekolah berumur di bawah dua puluh satu
tahun adalah dilarang:
(a) memancing undi
(b) menunjukkan sokongan bertentangan
(c) menyebarkan atau menyebabkan boleh tersebarnya
sebarang dokumen politik
(d) mengganggu perjalanan satu-satu perjumpaan
umum yang halal
(e) mengambil bahagian dalam sebarang perarakan
yang dianjurkan atau diadakan dengan tujuan
menyokong atau menentang
PERATURAN 7
14

Apabila seseorang Guru Besar berpuashati bahawa

(a) Adalah perlu bagi memelihara peraturan dan disiplin sesebuah
sekolah seseorang murid itu digantung atau dibuang sekolah,
atau

(b) Jika didapati seseorang murid telah melakukan kesalahan
seperti perbekalan Peraturan 7, Guru Besar boleh menggantung
persekolahannya dalam jangka waktu yang difikirkan sesuai
atau terus dibuang sekolah

PERATURAN 8
15
Pada bila-bila masa sahaja

(a) didapati dengan memuaskan hati Pendaftar sebagai perlu
atau dikehendaki bagi maksud menjaga disiplin atau
ketenteraman di mana-mana sekolah; atau

(b) Pendaftar diarahkan oleh Pendaftar Besar; atau

( c) Pendaftar berpuas hati bahawa telah berlaku pelanggaran
terhadap peraturan 7, ia boleh dengan perintah secara
bertulis mengarahkan mana-mana murid dibuang sekolah
dan Guru Besar hendaklah dengan serta merta mematuhi
perintah itu.

(2) Satu salinan perintah itu hendaklah dihantar oleh Pendaftar kepada
ibu bapa atau penjaga, atau kepada ibu bapa atau penjaga murid itu.

PERATURAN 9
16
(1) Ibu bapa atau penjaga seseorang murid yang digantung atau
dibuang sekolah dibawah peraturan 8 (a) boleh merayu kepada
Pendaftar yang boleh memberi perintah seperti yang difikirkan
sesuai
(2) Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang dibuang
sekolah mengikut mana-mana perintah yang dibuat di bawah
peraturan 8 (b) atau peraturan 9 boleh, dalam tempoh satu
bulan dari tarikh murid itu dibuang sekolah atau dari tarikh
perintah yang disebut Peraturan 9(2) disampaikan kepadanya,
mengikut mana yang lebih lama, merayu kepada menteri
mengikut peruntukan-peruntukan seksyen 90 dan 91 ordinan
PERATURAN 10
17

Sijil berhenti sekolah bagi murid yang telah dibuang
sekolah di bawah perbekalan peraturan 8 atau peraturan 9
hendakklah dicatat oleh Guru Besar dengan catatan yang
mengatakan murid itu telah dibuang sekolah.

Seseorang murid yang telah dibuang sekolah dengan perintah
yang dibuat dibawah Peraturan 9 tidak boleh selepas itu

(a) Masuk atau dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah
(b) Diterima masuk sebagai seorang murid di mana-mana
sekolah lain, tanpa kebenaran Pendaftar Besar.
PERATURAN 11
PERATURAN 12
18

Mana-mana murid yang tidak mematuhi mana-mana
perintah yang dibuat dibawah Peraturan 8 atau 9, atau
yang melanggar peruntukan peraturan 12 dan sesiapa jua
yang tidak mematuhi peruntukan peraturan 11 atau
peraturan 13(2) boleh dikenakan denda tidak lebih
daripada RM1000.00 atau penjara tidak lebih daripada 6
bulan atau kedua-duanya sekali ; dan sesiapa jua yang
tidakk mematuhi peruntukan mana-mana peraturan lain
boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM100.00
bagi kesalahan kali pertama dan RM200.00 bagi
kesalahan kali kedua atau yang berikutnya.
PERATURAN 14
19
Guru Besar/ Pengetua diberi
kuasa menggubal peraturan2
tambahan disiplin mengikut keadaan
dan keperluan sekolah; selagi
peraturan2 itu tidak bercanggah
dengan (Ordinan, Akta, Buku
Panduan Disiplin KPM, SPI)
KUASA MEMBUAT PERATURAN TAMBAHAN
20
TATACARA MENANGANI MASALAH DISIPLIN
1
MENERIMA ADUAN SALAH LAKU PELAJAR/MURID.
2
MEMASTIKAN AKAN KEBENARAN ADUAN YANG DITERIMA.
3.2
SEKIRANYA PELAJAR MEMBUKTIKAN BAHAWA
TIDAK BERSALAH ,PENGETUA/GURU BESAR
BUAT KEPUTUSAN BHW TUDUHAN TIADA BUKTI
3.5
SEORANG PELAJAR BELUM BERSALAH JIKA
TIDAK TERBUKTI KESALAHANNYA.
PELAJAR MEMPUNYAI HAK UTK MEMBELA DIRI
SUPAYA PENGETUA/GURU BESAR DPT
MEMPERTIMBANGKAN DENGAN SEADILNYA
3
SETELAH PASTI,BUAT SIASATAN UTK MEMBUKTIKAN
KESALAHAN PELAJAR / MURID.
KES TERSEBUT DIBICARAKAN.
SEKIRANYA PELAJAR BERSALAH, PENGETUA
GURU BESAR HARUS MENJATUHKAN HUKUMAN
3.3
3.4
3.1
21
H
U
K
U
M
A
N

T
I
N
D
A
K
A
N
BUANG SEKOLAH
GANTUNG PERSEKOLAHAN
(Maksimum 14 hari)
ROTAN
(Maksimum 3 kali)
PENAHANAN DALAM KELAS.
1
3
4
DENDA WANG
PERLU AMBIL KIRA KEMAMPUAN
MURID (Guna Wang Saku)
2
6
NASIHAT ATAU AMARAN KERAS
HUKUMAN/ TINDAKAN YANG BOLEH
DIKENAKAN KE ATAS PELAJAR
5
22
Hukuman Paling Berat atas salah laku serius
- dilakukan berulang kali
- Surat Amaran dan borang Jawapan telah dikeluarkan
- tidak berubah setelah pemulihan/ kaunseling
BUANG SEKOLAH
Prosedur Pembuangan Rujuk SPI Bil 6/1968
Kesalahan
serius
Surat Amaran
Bertulis
Surat Amaran
Bertulis 2
Tidak Berubah
Tidak Berubah
GANTUNG
BUANG
23
Hukuman Yang Dikenakan atas Murid Berkelakuan Liar Yang
Diasingkan Dari Sekolah Atau Menunggu Hasil Siasatan.
- 2 jenis penggantungan
- Pengantungan Sebagai Hukuman
- Penggantungan Menunggu Hasil Siasatan
GANTUNG SEKOLAH
Prosedur Penggantungan Rujuk SPI Bil 6/68 dan 8/68
Tidak melebihi 10 hari bekerja / 14 hari termasuk cuti ujung minggu
Kesalahan
serius
Surat Amaran
Bertulis
Surat Amaran
Bertulis 2
Tidak Berubah
Tidak Berubah
GANTUNG
(Siasatan)
GANTUNG
(Hukuman)
24
Jenis Kesalahan Dan Hukuman Yang Boleh
Dikenakan Mengikut Jenis Kesalahan
Kesalahan Berat - di
punggung
dengan berlapik
pakaian
menggunakan rotan
ringan
(maksima 3 kali
sebatan )
Kesalahan Sederhana - Rotan
di tapak tangan
dengan menggunakan
rotan ringan
(maksima 3 kali
sebatan )
Kesalahan Ringan - Diberi
amaran dan
sesi kaunseling
Rotan
25
Ukuran Rotan Lebih Kurang 1 Meter
Panjang & Bergaris Pusat 0.5 sm Serta
Bahagian Hujung Tidak Pecah
Hayunan Paras Bahu,
Rotan Di Punggung
Yang Berlapik Atau
Tapak Tangan
Hanya Pengetua/ GB Atau Guru Yang Diberi
Kuasa Secara Bertulis Boleh Merotan. Rotan
Yang Dimaksudkan Adalah Dalam Bentuk
Pendidikan Bukan Penderaan
Kedudukan Murid:
Kedua-dua Tangan
Memegang Meja Dan
Badan Membongkok
Seorang Saksi Dgn
Turunkan T.Tangan
Serta Rekodkan
Bilangan Pukulan
HUKUMAN ROTAN
26
Bagi mengawal murid2 nakal dengan menafikannya
daripada menikmati dan menggunakan masa lapangnya

- Bukan menggunakan masa P&P
- Tidak sesuai dijalankan pada hari salah laku dilakukan
- Arahan & notis hukuman diberikan supaya murid dapat
bersedia.
- Sebab hukuman
- Tarikh
- Masa
- Jumlah jam
PENAHANAN DALAM KELAS
27
Hukuman terhadap fizikal

berdiri lama di tengah panas
lari keliling padang
berdiri lama dalam/luar bilik darjah
memukul diri sendiri/sesama sendiri
berdiri di atas kerusi atau meja
menarik rambut/tarik telinga
belasah dengan alat seperti tali pinggang atau
pembaris
junjung kerusi/ buku
cubit
enjut/ ketuk ketampi/ mendada
ketuk/sekel kepala
BENTUK HUKUMAN YANG DILARANG
28
Hukuman Terhadap Mental Dan Emosi

Gunting Rambut
Berdiri Membuat Latihan
Berleter
Gantung Tulisan di Badan
Memalukan Di Khalayak Ramai
Kelas Tahanan pada Waktu Rehat
Memaki Hamun


BENTUK HUKUMAN YANG DILARANG
29
Hukuman Terhadap Mental Dan Emosi

Conteng Muka Dengan Kapur
Koyak Buku Latihan
Menggugut atau Mengertak Murid
Tidak Menghiraukan Murid
Tidak Menanda Buku Latihan
BENTUK HUKUMAN YANG DILARANG
30
1. Guru Besar hendaklah memberitahu kepada murid-murid pada masa
perhimpunan diadakan di sekolah bahawa penghisapan rokok
adalah dilarang kerana sebab-sebab kesihatan.
2. Penghisapan dadah bermula dengan penghisapan rokok dan oleh
itu perkara ini tidak boleh diringankan.
3. Semua murid diberi amaran bahawa tindakan disiplin akan diambil
terhadap mereka jika peraturan ini tidak dipatuhi.
4. Pengetua/ Guru Besar adalah dinasihatkan supaya mengumumkan
bahawa tempoh pengampunan (Period of grace) selama seminggu
akan diberi kepada murid-murid untuk membuat pengakuan jika
mereka telah merokok dengan jaminan bahawa tindakan disiplin
tidak akan diambil terhadap mereka itu.
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.6A / 1975
Disiplin Murid-Murid Menghisap Rokok
31
Kesalahan Kali Pertama : Rotan 1 kali
Kesalahan Kali Kedua : Rotan 2 kali
Kesalahan Kali Ketiga : Rotan 3 kali
Kesalahan Kali Keempat : Gantung Sekolah
(Tidak Melebihi 14 hari)
Kesalahan Kelima : Buang Sekolah.
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/1997
Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok
32
ADAKAH MASALAH SALAH LAKU MURID
YANG SEMAKIN LUAR BIASA
DAPAT DIATASI DENGAN KAEDAH
BIASA YANG KITA AMALKAN PADA
MASA KINI ?
KESIMPULAN
Murid Kita Tanggungjawab Bersama
33
THINKING
FEELING
ACTION
RESULT
DEFINISIKAN
PARAMETER
TUGAS
STATUS
KEDUDUKAN

34
KASIH