Anda di halaman 1dari 7

TUGAS PRAKTIKUM DASAR SISTEM KOMUNIKASI

Oleh:
I Putu Wahyu Eka Suryawan
0804405022
JURUSAN TEKNIK EEKTRO
!AKUTAS TEKNIK
UNI"ERSITAS U#A$ANA
JI%&ARAN &AI
2008
Percobaan I
Modulasi Amplitudo
1 Tu!uan
1 %e'aha'( )r*+e+ '*,ula+( a')l(tu,*
" %en-etahu( .entuk +(nyal ter'*,ula+( a')l(tu,e
# %e'aha'( )eru.ahan +(nyal ter'*,ula+( a')l(tu,* terha,a)
)eru.ahan +(nyal (n)ut/
" Peralatan
1 %*,ul TPS01422
" P*wer Su))ly
# O+3(ll*+3*)e
$ Ka.el )en-hu.un-
# Teori penun!an%
Ket(ka aru+ l(+tr(k 'en-al(r ,ala' +uatu )en-hantar4 akan ter.entuk5,ua .uah
'e,an ya(tu 'e,an l(+tr(k ,an 'e,an 'a-net/ Ke,ua 'e,an ,(+e.ut 'e,an
elektr*'a-net(k yan-/ +al(n- te-ak lurn+ ,an 'era'.at )a,a arah yan- +a'a ,en-an
ke3e)atan 3ahaya/
J(ka +uatu kawat )en-hantar ,(letakkan ,ala' 'e,an elektr*'a-net(k4 'e,an
akan 'en('.ulkan +uatu aru+ yan- 'en-al(r ,ala' )en-hantar4 yan- .eru.ah0u.ah
+e)ert( halnya aru+ yan- 'en('.ulkan 'e,an ter+e.ut/ #en-an 3ara (n(4 )eru.ahan
aru+ l(+tr(k )a,a +uatu te')at akan 'enye.a.kan )eru.ahan yan- +a'a )a,a te')at
la(n ,ala' waktu yan- ha')(r .er+a'aan6
Suatu +(nyal +e,erhana .er.entuk +(nu+ .(+a ,(,e7(n(+(kan ,en-an 1 .uah
)ara'eter4 ya(tu a')l(tu,*4 7rekuen+( ,an )ha+e/ #ala' k*'un(ka+( n(rka.el4 ,aya4
7rekuen+( ,an )ha+e +(nyal ,(u.ah0u.ah +e+ua( ,en-an +(nyal (n7*r'a+( yan- hen,ak
,(k(r('/ !rekuen+( ,ar( +atu -el*'.an- +(nyal ,(,e7(n(+(kan +e.a-a( 8u'lah +(klu+
-el*'.an- )er,et(k4 ,an/ ,(n*ta+(kan ,en-an huru7 f !rekuen+( .erka(tan ,en-an
+uatu )ara'eter yan- ,(+e.ut )er(*,e4 yan- ,(n*ta+(kan ,en-an huru7 T.
f
T
2
=
Se.a-a( 3*nt*h4 8(ka 7rekuen+( +(nyal a,alah 2000 9: ; 2000 +(klu+ )er,et(k<4
)er(*,enya a,alah 2=2000 > 04002 ,et(k > 2 '(l(,et(k/
Suatu +(nyal )h(+(k ;+uara4 l(+tr(k4 ,an elektr*'a-net(k< 'e')unya( +uatu
)ara'eter la(n yan- ,(+e.ut 3e)at ra'.at +(nyal ,ala' ruan- .e.a+/ Ke3e)atan +uatu
+(nyal .erka(tan ,en-an +uatu )ara'eter ya(tu 7rekuen+(/
Untuk (lu+tra+(4 .ayan-kan +e.uah antena yan- akan 'entran+'(+(kan
-el*'.an- +(nyal/ ?el*'.an- 'e')unya( n(la( 'ak+('u' ;)un3ak< ,an '(n('u'
;le'.ah< yan- tern+ .erulan-/ Ket(ka -el*'.an- telah 'en3a)a( n(la( 'ak+('u'4 ,(a
akan 'enurun +a')a( ,()er*leh n(la( '(n('u'/ #e'(k(an 8u-a +e.al(knya/ Na(k0
turunnya -el*'.an-4 ter.entuk ket(ka +(nyal 'en8auh ,ar( antena/ Ja,(4 ket(ka +uatu
)un3ak .arn ter.entuk ,ekat antena4 a,a )un3ak +e.elu'nya yan- .er8arak tertentu
,ar( )un3ak .aru ter+e.ut4 ,an 8u-a )un3ak0)un3ak la(nnya )a,a 8arak yan- le.(h
8auh/ Jarak antar )un3ak teta) ,()ertahankan4 ,an 'ereka 'ak(n 'en8auh ,ar( antena
ket(ka )un3ak ,an le'.ah .arn ter.entuk/ Jarak antar )un3ak (n( ;atau antar le'.ah<
,(+e.ut )an8an- -el*'.an- ,an ,(n*ta+(kan ,en-an +('.*l /
Pan8an- -el*'.an- ter-antun- ,ar( 7rekuen+( ,an 3e)at ra'.at -el*'.an-/
J(ka 3e)at ra'.at -el*'.an- a,alah c ,an 7rekuen+( f, 'aka hu.un-an ,en-an
)an8an- -el*'.an- a,alah :
C = . f
Se.a-a( 3*nt*h4 tel(n-a 'anu+(a .(+a 'en,en-ar +uara ,ala' rentan-
7rekuen+( 20 9: +a')a( ,en-an 20 K9:/ Ke3e)atan +uara a,alah 110 '=,et(k4
+eh(n--a )an8an- -el*'.an- ,ar( 2 K9: -el*'.an- +uara a,alah :
11
2000
110
= = =
f
v

3'
Ke3e)atan -el*'.an- elektr*'a-net(k ,ala' ruan- .e.a+ a,alah 100/000
k'=,et(k4 +eh(n--a )an8an- -el*'.an- +(nyal 2 K9: a,alah :
11
2000
000 / 100
= = =
f
v

k'
#en-an kata la(n4 8arak antar )un3ak a,alah 100 k'/
Untuk .(+a 'ener('a -el*'.an- elektr*'a-net(k4 ,()erlukan +uatu antena ,en-an
,('en+( $2 atau $4 )an8an- -el*'.an-/ Suatu -el*'.an- ,en-an )an8an- 100 k'
akan 'e'erlukan antena yan- .erukuran ratu+an k'/ Jela+ +ekal( kalau k*n,(+(
+e)ert( (n( +an-at t(,ak )rakt(+/
Modulasi Amplitudo
#ala' ka+u+ ,('ana (n7*r'a+( yan- akan ,(k(r(' a,alah +uara 'anu+(a4
atau)un 'u+(k4 yan- 'e')unya( k*')*nen 7rekuen+( 'ak+('u' 20K9:4 )erlu
,(lakukan +uatu )r*+e+ +eh(n--a tran+rn(+( yan- )rakt(+ .(+a ,(lakukan/ Pr*+e+ yan-
,('ak+u, a,alah )r*+e+ yan- ,(+e.ut '*,ula+( yan- .ertu8uan untuk 'en--e+er
7rekuen+( +uara ta,( ke +uatu 7rekuen+( la(n yan- le.(h t(n--(/ !rekuen+( t(n--( (n(
,(+e.ut ,en-an 7rekuen+( carrier atau )e'.awa/
Se)ert( ,(8ela+kan +e.elu'nya4 a,a 1 )ara'eter yan- 'enentukan (n7*r'a+(
yan- ,(.awa *leh -el*'.an-4 ya(tu a')l(tu,*4 7rekuen+( ,an )ha+e/ J(ka a')l(tu,*
,ar( +uatu -el*'.an- 7rekuen+( t(n--( ,(@ar(a+(kan +e+ua( ,en-an
a')l(tu,*-el*'.an- +(nyal (n7*r'a+( 7rekuen+( ren,ah4 'aka akan ,()er*leh +uatu
-el*'.an- 7rekuen+( t(n--( yan- 'en-an,un- (n7*r'a+( )a,a a')(tu,*nya/ %et*,e
+e)ert( (n( ,(+e.ut ,en-an '*,ula+( a')l(tu,*/
?a')ar 2/2 'enun8ukkan )r*+e+ '*,ula+( a')l(tu,*/ ?a'.ar ;a< a,alah
+(nyal (n7*r'a+( atau +(nyal )e+an 7rekuen+( ren,ah A ;.< a,alah +(nyal carrier; ,an ;3<
a,alah +(nyal ter'*,ula+(/ Terl(hat ,ar( -a'.ar .ahwa )r*+e+ '*,ula+( 'enye.a.kan
+e*lah0*lah +(nyal (n7*r'a+( 'enu')an- )a,a carrier. #en-an )r*+e+ (n(4 +(nyal
(n7*r'a+( 7rekuen+( ren,ah .(+a ,(tran+'(+(kan )a,a 7rekuen+( yan-8auh le.(h t(n--(
+e)ert( yan- ,()erlukan/
;a<
;.<
;3<
Gambar "1 Pr*+e+ '*,ula+( A%
S(nyal ter'*,ula+( a')l(tu,* .(+a ,(tul(+ ,ala' .entuk :
A%;t< > A B 2 C ' 3*+ 't D 3*+ 3t
,( 'ana ' 'enyatakan (n,ek+ '*,ula+(4 ' a,alah 7rekuen+( +(nyal (n7*r'a+(
;7rekuen+( ren,ah< ,an 3 a,alah 7rekuen+( +(nyal 3arr(er ;7rekuen+( t(n--(</
&entuk +(nyal A% untuk .e.era)a n(la( m ,a)at ,(l(hat )a,a -a'.ar ,( .awah/
Gambar "" &entuk -el*'.an- untuk .e.era)a n(la( '
A')l(tu,* 'ak+('u' ,ar( +(nyal ter'*,ula+( A% a,alah A B2 C m DA ,an
a')l(tu,* '(n('u' A B2 0 m D/ In,ek+ '*,ula+( ' .(+a ,(nyatakan ,ala' )er+en ;E<
,an .(+a ,(ear( ,en-an 'e'.an,(n-kan antara a')l(tu,* 'ak+('u' ,en-an
'(n('u'/
Gambar "# %en-h(tun- n(la( (n,ek+ '*,ula+(
$ Tu%as Penda&uluan
2/ Jela+kan kena)a ,()erlukan )r*+e+ '*,ula+( ,()erlukan ,ala' +(+te'
k*'un(ka+(F
2/ &a-a('na an,a .(+a hanya 'en,en-arkan +(aran ,ar( +atu +ta+(un
+a8a4)a,ahal ,( #en)a+ar a,a .anyak )e'an3ar ra,(* .r*a,3a+t k*'er+(alG
1/ &era)a rentan- 7rekwen+( ker8a +uatu +ta+(un ra,(* A% k*'er+(al yan-
,((8(nkanG &era)a )an8an- -el*'.an-nyaG
Jawa.an:
2/ Pr*+e+ '*,ula+( ,()erlukan ,ala' +(+te' k*'un(ka+( karena :
a/Karena '*,ula+( ,a)at ,(-unakan untuk 'ene')atkan 'a+(n-0'a+(n- kanal
w(layah +)e3tru' 7rekwen+( yan- .er.e,a/
./%*,ula+( ,a)at ,(-unakan untuk 'ene')atkan +(nyal (n7*r'aa+( ke w(layah
+)e3tru' tertentu ,('ana )e'.uatan )eralatan )en-*lahan +(nyalnya 'en8a,(
)al(n- 'u,ah/
3/ %*,*la+( 'e'un-k(nkan .e.era)a +ta+(un ra,(* ,an tele@(+e untuk
'elakukan +(aran +e3ara .er+a'aan 'en--unakan 7rekwen+( +(nyal )e'.awa
yan- .er.e,a +eh(n-a t(,ak akan ter8a,( (nter7ren+( antar +ta+(un/
'>
>
>
,/ #( +(+( )ener('a ,en-an a,anya '*,ula+( 'aka ,a)at ,(lakukan )e'(l(hn
terha,a) +atu +ta+(un ra,(* yan- 'e'an- (n-(n ,(,en-arkan atu ,(t*nt*n/
e/%e'un-k(nkan untuk 'enekan )en-aruh n*(+e ,an (nter7ren+( yan- t(,ak
,)at ,(h(lan-kan +eluruhnya ,ar( +(+te' k*'un(ka+( ,en-an 'en--unakan
Te'ni' Modulasi tertentu
2/ K(ta .(+a 'en,en-arkan hanya +atu +a8a +ta+(un ra,(*4)a,ahal ,( #en)a+ar a,a
.anyak )e'an3ar ra,(* .r*a,3a+t 3*'er+(al karena +et(a) +ta+(un ra,(* ,( k*ta
#en)a+ar 'e'.awa +(nyal 7rekwen+( yan- .er.e,a +eh(n--a t(,ak akn ter8a,(
(nter7eren+( antar +ta+(un/Sela(n (tu ,( +(+( )ener('a ,en-an a,anya '*,ula+(
'aka k(ta ,a)at 'elakukan )e'(l(han terha,a) +atu +ta+(un +(aran yan- yan-
'e'an- (n-(n k(ta ,en-arkan/
1/ Sta+(un A% ,(.er(kan 7rekuen+( antara 515 +a')a( 2H05 k9: )a,a +aluran
Peny(aran Stan,ar/