Anda di halaman 1dari 1

Habibah Binti A.

Rahman
SMK Indahpura (1)
Jalan Indahpura Utama
Taman Indahpura No. Tel !11"#$%&!#!'
'1!!! Kulai(a)a No.*a+, !$"--%$##!
Johor.
Ketua .enolon/ Setiau,aha0
.e(abat Setiau,aha Kera(aan Baha/ian .erumahan
Ara, 1 dan #0 Ban/unan Abdul Rahman Anda+0
.u,at .entadbiran Kota I,+andar0
$12!% Nu,a(a)a0
Johor.
Tari+h ## A.RI3 #!1&.
Tuan 4 .uan0
PERMOHONAN MELANJUTKAN TEMPOH PERUNTUKAN UNIT PERUMAHAN
BUMIPUTERA DI TAMAN DESA BAIDURI, MK. SENAI-KULAI, KULAIJAYA
5en/an hormatn)a0 per+ara di ata, adalah diru(u+.
#. Sa)a )an/ bernama .uan Habibah binti A. Rahman telah membeli RUMAH
T6R6S # TIN7KAT (.T5 1!2-#1) den/an pema(u .erumahan S37 (KU3AI) ,dn.
Bhd. in/in membuat memohon untu+ melan(ut+an tempoh ba)aran
pendahuluan ,eban)a+ 1!8 dari har/a rumah )an/ a+an tamat pada 26/4/2014
ini.
%. Untu+ pen/etahuan piha+ tuan4puan0 pro,e, pen)ediaan do+umen
daripada piha+ pema(u perumahan )an/ agak a!"a# iaitu mema+an ma,a
hampir % min//u telah men)ebab+an +ele9atan pen/hantaran do+umen
.er(an(ian Jual Beli +e Baha/ian .in(aman .erumahan 0 .utra(a)a. Se/ala
do+umen .er(an(ian Jual Beli telah dihantar pada 1$4&4#!1& dan +ini ,edan/
dipro,e, untu+ +elulu,an pin(aman perumahan.
&. Beri+utan den/an itu0 ,a)a memohon a/ar piha+ tuan mempertimban/
dan melulu,+an permohonan melan(ut+an tempoh ba)aran pendahuluan .