Anda di halaman 1dari 2

GRID REFLEKSI BERFOKUS

NAMA : ESWARY A/P RAJAGOPAL


MINGGU PRAKTIKUM : KEEMPAT

PEMILIHAN TINDAKAN/
FOKUS

REVIEW / ANALISIS

BISIKAN HATI

TINDAKAN SUSULAN

Penerapan Nilai Murni
dalam Pengajaran dan
Pembelajaran

Secara umum nilai-nilai murni dalam
kurikulum merupakan kesepaduan
antara nilai moral, nilai budaya, nilai
agama dan nilai estetika.
Pendidikan nilai adalah sebahagian
daripada elemen yang menjadi asas
dalam Falsafah Pendidikan Negara.
(FPN). Pendidikan nilai menjadi
salah satu unsur yang penting
setelah Kemeterian Pendidikan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
ke dalam kurikulum. FPN
menegaskan penerapan 16 nilai

Memandangkan penerapan nilai
telah lama dilaksanakan dalam
kalangan murid, baik melalui ibu
bapa, guru ataupun masyarakat, hari
ini saya telah dapt melihat beberapa
bukti yang menunjukkan sejauhmana
kenerkesanan penerapan tersebut.
Nilai yang diterapkan boleh menjadi
kriteria panduan tentang bagaimana
sesuatu nilai harus dilakukan
misalnya nilai keberanian ataupun
rasional. Orang yang rasional boleh
membuat pertimbangan yang baik

Dalam pendidikan, penerapan
nilai murni berlaku secara tidak
langsung. Strategi penerapan
nilai secara yang tidak langsung
ini penting kerana nilai tidak boleh
diajar secara formal seperti
matapelajaran lain. Ini merupakan
satu penghayatan dan
pengusahaan secara beramal
bukan sekadar peringkatan atau
penghafalan. Bagi strategi yang
mempunyai kaitan langsung
dengan isi pelajaran, pendekatan
murni masyarakat Malaysia dalam
system pendidikan Malaysia. Nilai-
nilai murni ini terdapat dalam
agama, tradisi dan adat resam
pelbagai kaum di Negara ini serta
selaras dengan nilai universal. Nilai-
nilai murni ini dirancang untuk
merentasi kurikulum dan kurikulum
tersembunyi.
Justeru itu, sukatan matapelajaran
dibentuk berdasarkan KBSR dan
KBSM telah mencadangkan nilai-
nilai yang dianggap releven dan
dapat diserapkan ke dalam semua
mata pelajaran.
dalam menghadapi menyelesaikan
sesuatu masalah. Sikap perihatin
guru dan kesedaran murid dalam
memupuk nilai murni baik secara
formal ataupun spontan
menyebabkan ianya akan sentiasa
dapat dipupuk dari semasa ke
semasa.
kognitif dalam bentuk
perbincangan dapat dilakukan.
Fakta-fakta sejarah dan cerita-
cerita dalam matapelajaran
sastera umpamanya akan dapat
dibincang melalui isu-isu yang
dapat dikaitkan secara langsung
dengan unsur nilai yang
dipengang oleh murid atau nilai
sejagat tertentu.
Saya berpendapat bahawa murid
perlu membuat penilaian
berdasarkan kepada nilai mereka
sendiri di mana guru hanya
bertindak sebagai pembimbing
kepada murid untuk mereka
periksa nilai sendiri di samping
mencari alternatif lain.