Anda di halaman 1dari 44

BAB 2 :

GURU DAN PERUNDANGANNordin Tahir
IPG Kampus Ipoh
Pendahuluan
Golongan guru hendaklah memastikan martabat
perguruan sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke
semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati.
Oleh yang demikian Peraturan-peraturan Pegawai
Awam (Kelakuan dan Tatatertib) telah diperkenalkan
untuk menjadi panduan kepada guru dan kaki tangan
kerajaan yang lain dalam melaksanakan tanggungjawab
yang diamanahkan.
Dalam konteks pendidikan, setiap guru harus
memahami sepenuhnya peraturan Kelakuan dan
Tatatertib 1993 dan telahpun dibuat pindaannya pada
2002.
Di samping itu Akta Pendidikan 1996 juga harus
diperhalusi dengan teliti demi menjayakan matlamat
pendidikan negara.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Berkuatkuasa pada 20 Jun 2002.
Pindaan ini melibatkan Peraturan 2 iaitu Peraturan-
Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
[P.U. (A) 395/1993], yang disebut Peraturan-Peraturan
ibu. Dalam peraturan ini, pindaan dibuat terhadap
peraturan 2 dengan memotong subperaturan 2(2).
Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej
kerajaan khasnya dan Perkhidmatan Awam amnya.
Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti
bagi menghukum pegawai awam yang didapati melanggar
mana-mana peraturan supaya dapat memperbaiki tingkah
laku mereka pada masa hadapan dan pada masa yang
sama dapat dijadikan panduan kepada orang lain.

Peraturan-peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (Pindaan 2002)
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Untuk memastikan pegawai awam;

Melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah
dan bertanggungjawab;
Meletakkan kepentingan awam lebih utama
daripada kepentingan mereka sendiri;
Menjaga imej perkhidmatan awam; dan
Yang melakukan kesalahan / melanggar peraturan
dihukum.

Rasional Peraturan Tatatertib
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
DiKuatkuasakan pada 20.6.2002, antara
peraturan yang dimasukkan dalam peraturan ini
adalah seperti yang berikut;

Jenis-jenis kesalahan yang membolehkan diambil
tindakan tatatertib.
Jenis-jenis tindakan tatatertib yang boleh diambil
terhadap pegawai yang melakukan kesalahan

Peraturan-peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993, (Pindaan) 2002
(P.U.A.246)
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Jenis-jenis Hukuman
Tindakan Tatatertib
Definisi
Menurut Kamus Dewan Edisi Kedua :
tatatertib dapat didefinisikan sebagai
peraturan yg mesti dipatuhi; disiplin.
Manakala menurut Kamus Dewan Edisi
Keempat : tindakan tatatertib pula dapat
ditakrifkan sebagai hukuman yg dikenakan
terhadap seseorang yg melanggar peraturan
tatatertib perkhidmatan, organisasi dsb.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pengenalan
Sebagai seorang penjawat awam, seorang guru
hendaklah mematuhi peraturan-peraturan yang
telah termaktub dan sebarang pelanggaran
peraturan yang telah ditetapkan boleh dikenakan
tindakan tatatertib.
Seorang pegawai dianggap melanggar peraturan-
peraturan ini jika didapati melakukan sebarang
kesalahan yang bertentangan dengan mana-mana
peraturan tatakelakuan.
Jika disabitkan kesalahan, seseorang pegawai awam
boleh dikenakan tindakan bergantung kepada
kesalahan yang dilakukan.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Jenis-Jenis Hukuman Tindakan Tatatertib
Terdapat beberapa jenis tindakan tatatertib yang
boleh dikenakan ke atas pegawai awam jika seseorang
pegawai didapati bersalah atas suatu kesalahan
tatatertib, mana-mana satu atau apa-apa gabungan
dua atau lebih hukuman. Berikut merupakan jenis-
jenis tindakan tatatertib:
- Amaran -Turun Pangkat
- Denda -Buang Kerja
- Lucut Hak Emolumen -Tangguh Pergerakan Gaji
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Amaran
Amaran merupakan salah satu tindakan seorang
guru itu tidak mematuhi peraturan-peraturan
tatakelakuan dan tatatertib.
Amaran boleh diberi oleh seorang ketua jabatan
atau pihak pentadbiran secara lisan atau bertulis.
Amaran boleh diberikan kepada guru sebanyak 3
kali sebelum pihak sekolah mengambil tindakan
yang seterusnya.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Contoh Surat Amaran
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Hukuman Tatatertib
Peraturan 42 Turun Pangkat
Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh
mengenakan hukuman turun pangkat ke atas seseorang
pegawai mengikut cara yang berikut:


Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh


Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Turun Gred Gaji ( DG52 Kepada DG48)

Hilang Kelayakan-kelayakan Di bawah Gred
DG52
Kesan Hukuman
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pelucutan Hak Emolumen
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Takrif Emolumen

Emolumen ertinya segala saraan dalam
bentuk wang yang kena dibayar kepada
seseorang pegawai termasuklah gaji
pokok, imbuhan tetap, bayaran insentif
dan elaun bulanan lain
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Hukuman denda atau lucut hak emolumen hendaklah
dibuat mengikut subperaturan (2), (3), (4), (5) dan (6).

Apa-apa denda yang dikenakan pada mana-mana satu
masa tidak boleh melebihi amaun yang sama banyak
dengan emolumen bagi tujuh hari pegawai yang
berkenaan.


Jika seseorang pegawai didenda lebih daripada sekali
dalam mana-mana bulan kalendar, agregat denda yang
dikenakan ke atasnya dalam bulan itu tidak boleh
melebihi amaun yang sama banyak dengan empat puluh
lima peratus daripada emolumen bulanannya.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Jika hukuman yang dikenakan adalah kerana pegawai tidak
hadir untuk bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu
mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah,
apa-apa pelucuthakan emolumen pegawai itu hendaklah,
melainkan jika diputuskan selainnya oleh Jawatankuasa
Tatatertib yang berkenaan, dihitung dengan mengambil kira
tempoh sebenar pegawai itu tidak hadir.

Hukuman denda atau lucut hak emolumen tidak boleh
dikenakan ke atas seseorang pegawai yang tidak hadir tanpa
cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau
tanpa sebab yang munasabah jika emolumen pegawai itu
telah dilucuthakkan, berkenaan dengan ketidakhadiran untuk
bertugas itu, di bawah peraturan 27.

Segala denda atau lucut hak emolumen hendaklah dipotong
daripada emolumen bulanan pegawai itu dan hendaklah
dibayar ke dalam hasil Majlis itu.Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Situasi
Seorang guru di salah sebuah sekolah rendah di ibu
kota sering tidak hadir ke sekolah tanpa
mengemukakan kebenaran cuti (surat tunjuk
sebab).
Hal ini telah menimbulkan banyak masalah dan
membebankan pihak sekolah terutama para guru.
Sebagai seorang Guru Besar, anda diminta untuk
melakonkan cara untuk memberi amaran kepada
guru tersebut secara lisan.
Lakonkan situasi tersebut secara spontan.
Watak : Guru yang selalu ponteng, Guru Besar.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Penjawat awam wajib mematuhi peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan dan tindakan tatatertib boleh
dikenakan kepada pegawai yang ingkar.

Peraturan 3A
Peraturan 3B
Seseorang pegawai dikehendaki memberi aku janji
sebagaimana yang diperuntukkan dalam Peraturan-
Peraturan Pegawai Awam (PU.A.176) Lantikan, Naik
Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Menjadi tanggungjawab seseorang pegawai
untuk menjalankan kawalan dan pengawasan
tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan
mengambil tindakan yang sesuai dengan segera
terhadap mana pegawai yang melanggar mana-
mana peruntukan peraturan-peraturan ini.
Pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan
pengawasan atau gagal mengambil tindakan
terhadap pegawai bawahannya yang melanggar
mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini
hendaklah disifatkan cuai dan tidak
bertanggungjawab dan dia boleh dikenakan
tindakan tatatertib.

Peraturan 3C
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat
setianya kepada Yang di- Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan.

Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan
mempertahankan kedaulatan dan maruah negara, hormat dan
patuh kepada undang- undang serta berusaha untuk berbakti
kepada negara.
Antara contoh pelanggaran peraturan 4(1) adalah seperti berikut;

Bersubahat dengan musuh negara
Membocorkan rahsia Kerajaan.
Memburuk-burukkan serta memperkecil-kecilkan dasar serta
tindakan Kerajaan.
Menjadi Anggota Jemaah Islamiah
Menyertai Kesatuan Militan Malaysia

Peraturan 4 (1)
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Seseorang pegawai tidak boleh ;

membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya;
berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan
kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya);
berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak
yang munasabah bahawa;
Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh
memburukkan /mencemar nama baik perkhidmatan awam;
Seseorang pegawai tidak boleh kurang cekap atau kurang berusaha;
Seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah;
Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab;
membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau
tekanan luar
Membantah atau melawan pegawai atasan;
cuai dalam melaksanakan tugasnya;

Peraturan 4 (2)
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Antara contoh pelanggaran Peraturan 6 adalah
seperti;
Memakai singlet atau baju-T, tanpa kolar
Memakai sarong, seluar pendek dan lain-
lain

Peraturan 6: Pakaian
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Perkhidmatan Pegawai Boleh ditamatkan
Atas Kepentingan Awam [Peraturan 49]
sekiranya Pegawai mencapai umur persaraan
pilihan.
Contoh Pelanggaran Peraturan 7 adalah
menghisap ganja, morfin, heroin atau
menagih dadah.
Peraturan 7: Menyalahgunakan Dadah
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Seseorang penjawat awam tidak boleh menerima /
memberi keraian sekiranya keraian itu didapati
dengan apa-apa cara mempengaruhi tugas rasmi
kerana ini bercanggah Peraturan 4.
Contoh pelanggaran peraturan 9 pula adalah seperti
kontraktor meraikan ketua jabatan yang menjadi ahli
lembaga tender seperti [keraian] - belanja makan,
hotel, tambang bercuti dan lain-lain.
Peraturan 9 : Menerima/ Memberi Keraian
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Seseorang pegawai tidak boleh;
Menyenggara taraf hidup melebihi
emolumen/ pendapatan yang sah.
Menguasai/memiliki sumber kewangan atau
harta yang tak seimbang atau tak munasabah
dengan emolumen/ pendapatan yang sah.

Peraturan 11 : Menyenggara Taraf Hidup
Melebihi Emolumen/ Pendapatan Yang Sah
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Penjawat awam tidak boleh meminjam wang /
menjadi penjamin kepada mana-mana orang.

Peraturan 12
Peraturan 13
Seseorang pegawai tidak boleh terlibat dengan
Keterhutangan Kewangan yang Serius.

Peraturan 16
Seseorang pegawai tidak boleh terlibat dalam
pasaran hadapan.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Seseorang pegawai juga tidak boleh menerbitkan
atau menulis buku, makalah atau karya lain
berdasarkan maklumat rasmi terperingkat.
Antara Contoh Pelanggaran Peraturan 18 adalah
seperti menulis/menerbit buku dengan
menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia
besar, rahsia dan sulit).

Peraturan 18 : Penerbitan Buku dan Karya
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Seorang penjawat awam adalah tidak boleh
menjadi penyunting akhbar/majalah/jurnal
kecuali, penerbitan;
Jabatan
Profesional
Pertubuhan sukarela yang tidak bercorak
politik.
Diluluskan secara bertulis oleh ketua jabatan.

Peraturan 20 : Penyunting
Akhbar/Majalah/Jurnal
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Rumusan Peraturan
Tingkatkan mutu perkhidmatan
Halang penyelewengan
Halang rasuah
Banyak beri pengajaran
Langkah pencegahan

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Akta Pendidikan 1996
Merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta
Pelajaran 1961.
Bertujuan memantapkan sistem pendidikan
kebangsaan sejajar dengan kehendak dan cita-cita
Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan
pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia.
Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama
Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar
Pendidikan kebangsaan.
Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan
yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Tujuan Penggubalan Akta Pendidikan 1996
Memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan
mengenai pendidikan.

Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan
bagi generasi muda sejajar dengan aspirasi negara
menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan
pendidikan yang bermutu tinggi.

Untuk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan
bidang pendidikan.

Mencakupi perundangan pada tahap prasekolah hingga
tahap pendidikan tinggi termasuk kerajaan dan swasta.

Memperkukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai
bahasa pengantar utama.

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Tujuan Penggubalan Akta Pendidikan 1996
Penyelarasan semua jenis kurikulum kategori sekolah melalui
kurikulum kebangsaan.

Menggunakan sistem penilaian dan peperiksaan yang sama.

Pendidikan islam diperluaskan untuk pelajar islam.

Memperluaskan bidang kuasa menteri pendidikan.

Mempertingkatkan pendidikan teknikal.

Memperkukuhan latihan perguruan.

Pendidikan swasta yang lebih sistematik.

Memperkukuhkan kedudukan bahasa suku kaum.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Seksyen 16: telah memberikan kategori kepada sekolah di Malaysia,
tiga kategori iaitu kerajaan, bantuan kerajaan dan swasta. ini boleh
menampung dengan jelas keperluan kelas tingkatan 6, kelas
matrikulasi dan sebagainya.

Seksyen 17(2), memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai mata
pelajaran wajib di semua sekolah.

Seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut
kurikulum kebangsaan melainkan yang dikecualikan.

Seksyen 19 memperuntukkan semua sekolah menyediakan pelajar
untuk Peperiksaan Awam, melainkan yang dikecualikan.

Seksyen 21 memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh dan
menyenggara tadika.

Kandungan Akta Pendidikan 1996
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Seksyen 37 dan seksyen 38 membolehkan politeknik mengadakan kursus
pengajian atau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain
kelayakan dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain.

Seksyen 47 (1), membolehkan maktab perguruan (maktab pendidikan)
mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma atau sijil dan mengadakan
program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain.

Seksyen 40, yang membolehkan Menteri mengadakan kelas pendidikan
khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah.

Seksyen 50 memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar di
semua sekolah termasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih pelajar
Islam.

Seksyen 69 semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam perlu
mendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaan terlebih dahulu.

Seksyen 77 menjelaskan bahawa isntitusi pendidikan swasta yang
menjalankan program "twinning" dan "lingkage" hendaklah mendapat
kebenaran bertulis dari Menteri terlebih dahulu.

Kandungan Akta Pendidikan 1996
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Sekian, Terima Kasih
Nordin Tahir,
IPG Kampus Ipoh
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh