Anda di halaman 1dari 6

PROPOSAL PELANTIKAN ..

A. LATAR BELAKANG
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang suda sangat !ama berdiri" ada!a agak
ironis bi!a ingga kini . masi men#adi $emain $e!engka$ da!am $er%aturan dunia
$emikiran dan $embaruan" baik yang berkaitan dengan &a%ana keindonesiaan mau$un
keis!aman. Be!akangan ini" banyak memang anak'anak muda . yang berusaa
menguba %itra . yang kera$ disebut sebagai kaum sarungan" yang se%ara $eyorati(
mengindikasikan ba&a anak'anak . anya bisa ngaji dan tidak mengka#i" dengan
membentuk kantung'kantung dan $usat'$usat studi. )an strategi $ara ka&an'ka&an itu
ternyata berasi!" meski banyak yang tidak mengusung !abe! . itu sendiri. *aktanya"
ingga akir dekade ini da$at dikatakan ba&a anak'anak . !a yang kera$ men#adi
garda de$an da!am $engkayaan diskursus kei!muan dan keis!aman di tana air.
Akan teta$i gaira ka&an'ka&an tersebut" $a!ing tidak sam$ai se#au ini" be!um
bisa diakomodasi o!e ka!angan . se%ara (orma!. +a! ini" sebagaimana dimak!umi"
tentu sa#a ber$angka! $ada beda ,isi da!am mener#emakan . sebagai organisasi
kemasyarakatan yang bersandar $ada jamiyyahdan $akem As&a#a'nya yang suda
men#adi raison d etre$endirian . itu sendiri $ada -.. yang !am$au.
Sebenarnya gaira ber$ikir dan $entingnya akan a! di atas #uga di$ikirkan o!e
." a! ini tam$ak ketika bebera$a toko . mendirikan Ikatan Sar#ana .
/IS.0" yang se!ain bertu#uan memodernisasikan diskursus $emikiran da!am tubu
. #uga se%ara $ragmatik endak memba&a jamiyyah . untuk bertarung di
duania sosia! yang !ebi !uas. )an da!am semangat ini $u!a !a" anak'anak . di kota
Bekasi endak mendirikan P1 IS. Kota Bekasi" sebagai bentuk aktua!isasi
$engabdian diri untuk masa de$an yang !ebi %era" bagi ." masyarakat dan tentunya
bangsa dan tana air. Wallahu al-muwafiq ila aqwami at-thariq.

B. KEGIATAN
Kegiatan ini terdiri dari tiga sesi2
a. Sesi I" u$a%ara PELANTIKAN PENGURUS PC..
b. Sesi II" Seminar dengan mengambi! tema ..
%. Sesi III" Ra$at Ker#a P1 ." dengan tema ....
C. LANDASAN
a. A)3ART IS..
b. Ke$utusan ra$at $!eno $engurus $ada tangga! . 4556.
D. MAKSUD DAN TUJUAN
Kegiatan ini meru$akan u$aya da!am rangka membuka ruang aktua!isasi $eran
kesar#anaan $emuda di ka!angan &arga . da!am masyarakat" yang mem$unyai
maksud dan tu#uan sebagai berikut2
a. Maksud diseen!!arakann"a ke!ia#an ini$ an#ara ain%
1 7eningkatkan kua!itas S)7 dan etos inte!ektua! di ka!angan sar#ana . di'''''.
2 7ema%u $ertumbuan dan $emberdayaan sar#ana . di kota Bekasi da!am
menyongsong tatanan masyarakat berkeadaban /madani0.
&. Sedan! Tu'uan "an! in!in di(a)ai dari ke!i#an ini adaa*%
+. Tu'uan Umum%
8 7embangun sika$ dan eks$resi $rogresi( $rokema#uan dan keidu$an di
ka!angan sar#ana . di ..
8 7en%i$takan $o!a $ikir dan $eri!aku yang i!mia dan berama! i!mia.
8 7embangun kekuatan civil society di..
,. Tu'uan k*usus%
8 Terga!inya $otensi kesar#anaan &arga . se%ara maksima!.
8 Tersosia!isasinya etos idu$ yang berama! i!mia dan beri!mu ama!ia di
ka!angan &arga . dan masyarakat se%ara umum di..
E. -AKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Kegiatan ini ber!angsung se!ama satu ari2 . 4556" bertem$at di ..
.. PELAKSANA
Kegiatan ini di!aksanakan o!e sebua ke$anitiaan yang dibentuk o!e ketua ter$i!i"
dengan susunan sebagaimana ter!am$ir.
G. PESERTA
a. Birokrasi $emerintaan dari berbagai tingkatan /estimasi2 49 orang0
b. Pengurus dan akti,is ke$artaian /estimasi2 95 orang0
%. Lembaga S&adaya 7asyarakat /estimasi2 45 orang0
d. PK KNPI se'Kota Bekasi /estimasi2 4: orang0
e. OKP dan ;K7 /estimasi2 9: orang0
(. BE7 PT se'Kota . /estimasi2 49 orang0
g. Pengurus OSIS SLTA3sedera#at se . /estimasi2 <5 orang0
. P1 . Kota . beserta Ormas'nya /estimasi2 95 orang0
i. ;ndangan $erseorangan /estimasi2 95 orang0
/.PENGISI ACARA
a. Pe!antikan P1 . 2
Keynote Speech2 ..
b. Seminar= >....>2
-..
4. .
?. .
:. .
%. Ra$at Ker#a P1 . .
I. ESTIMASI PEM0IA1AAN
Kegiatan ini memer!ukan biaya sebesar2R$.. /rupiah0"
dengan rin%ian ter!am$ir.
J. PU0LIKASI
a. Media Ce#ak
-. .
4. .
?. d!!
&. Media Eek#r2nik
Stasiun T@ S&asta Nasiona!.
(. Media Luar Ruan!
-. S$anduk
4. ;mbu!'umbu!
K. SEKRETARIAT
Sekretariat $anitia2 A!. . .
L. PENUTUP
)emikian!a $ro$osa! ini disusun derngan sebenarnya dan untuk digunakan
sebagaimana mestinya. 7uda'mudaan da$at men#adi $ertimbangan. 7engenai a!'a!
yang be!um #e!as akan ditentukan kemudian.
." .4556 7
PANITIA PELAKSANA
PELANTIKAN PC. DAN SEMINAR
333333333333
Ketua
33333333333
Sekretaris
engetahui!
3333333333
Ketua ----"erpilih