Anda di halaman 1dari 2

Tasawur dan Kosmologi Masyarakat Melayu

Setiap bangsa dalam dunia, walaupun primitif, mempunyai kosmologi tersendiri.


Setiap bangsa, sama ada berdasarkan kitab wahyu, mitos, atau falsafah pemikiran warisan turun
temurun, mempunyai tanggapan tersendiri tentang penciptaan alam semesta dan pemikiran yang
berkaitan dengannya.
Walaupun kosmologi Melayu moden lebih dipengaruhi oleh kosmologi Islam, namun tamadun Melayu
yang pernah berada di bawah pelbagai pengaruh budaya sebelum Islam, maka kosmologi tersebut
turut mengambil tempat dicelah-celah pentafsiran kosmologi Melayu Islam.
rang Melayu silam turut mempunyai konsep kosmologi yang dipengaruh oleh budaya animisme,
!indu dan "uddha.Mereka memu#a semangat, dan penunggu$ mereka membaca mentera yang
menyebut asal ke#adain alam dan makhluknya.
Mereka memohon perlindungan daripada penunggu pokok dan gua. Mereka meminta pertolongan #in
dan syaitan dalam perubatan dan sihir. Mereka mempunyai banyak mitos yang menyebut balik
tentang mitos kayangan ini seperti peranan yang dimainkan oleh Sri %ama, Siti &ewi, %a#a Muda
'aksmana, !anuman Kera (utih dalam plot ceritanya yang #elas menun#ukkan terdapat unsur
kehinduan di dalam persembahan itu.
Wayang kulit yang merupakan warisan budaya silam men#adikan watak tersebut sebagai latar
belakang persembahannya.
rang Melayu tradisional menghayati satu cara hidup yang dianggap unggul dari segi kaca mata
pandangan moden semasa. )ntara manifestasi keunggulan tersebut ialah apa yang terkandung
dalam pandangan alam *Weltanschauung+ dan budaya alam bangsa Melayu.
"agi orang Melayu tradisional, mereka melihat alam tabii ini sebagai penuh dengan makna,
simbolisme, gurindam dan syair.
(andangan mereka sekali-kali tidak terhad kepada manifestasi material alam, bahkan bagi mereka
dimensi fi,ikal yang amat penting bagi sains dan teknologi moden hanyalah satu manifestasi kecil
fenomena alam ini yang kewu#udannya sebenarnya bergantung kepada dimensi hakikat dan ruh yang
maha seni.
(enghayatan pandangan ini, misalnya, dapat diperhatikan secara praktis dalam kehidupan seharian
dan kemasyarakatan mereka.
(erkembangan semiotik tabii dan kosmologi kebudayaan generasi-generasi tersebut menyerap
pelbagai unsur yang datang dari luar ruang budaya Melayu asli.-nsur-unsur luar tersebut datang
daripada timur dan barat. !indu, "uddhis, Islam dan "arat merupakan pengaruh yang memberi kesan
kepada pembentukan semiotik dan kosmologi Melayu. .amun demikian, intipati semiotik dan
kosmologi Melayu masih terpelihara.
leh itu dalam /alam Melayu,/ haiwan, tumbuh-tumbuhan dan batu-batan mampu bercakap, bahkan
bermadah secara bernas setanding dengan sebarang pu#angga manusia. )lam Melayu #uga dimana
manusia *khasnya syaman, pawang, bomor, sufi dan wali )llah+ berinteraksi dengan haiwan,
tumbuhan dan batu-batan pada tingkatan yang sukar diterima dan untuk dibayangkan oleh manusia
sekular.
Kemampuan bertinterkasi tersebut #uga merupakan landasan yang membuka #alan bagi manusia
Melayu mampu hidup berharmoni dengan alam tabii. "agi kebanyakan manusia moden, khususnya
dari barat, bercakap dengan mahluk lain selain sesama manusia hanyalah dalam cerita dogeng.