Anda di halaman 1dari 250

SLQ 3063

MANTIQ
AHLI KUMPULAN:
MASHITAH BT HASIM
ASIAH BT AHMAD
FAIZAH BT ABD HALIM
ZAHARAH BT YUSUF
RAHIMAH BT OMAR
FAHIMAH BT YAACOB

BAB 1


1. Erti Dan Sejarah Singkatan
Logika.
2. Erti Ilmu.
3. Erti Fikiran.
4. Erti Benar
5. Asas-Asas Pemikiran.
6. Cara Mendapatkan kebenaran.
7. Pembahagian Logik
8. Manfaat Logik


4
1.1 Arti Dan Sejarah Logoka.Bahasa latin : Logos
(perkataan/sabda).

Bahasa arab : Mantiq
(berkata/berucap).

Sambungan.
- Dalam buku Logic and
Lenguage of Education :
Penyelidikan tentang dasar-
dasar dan metode-metode
berfikir benar
- Kamus Mujid : Hukum yang
memelihara hukum nurani dari
kesalahan dalam berfikir.
Sambungan.
- Prof. Thaib Thahir A. Muin: Ilmu
untuk menggerakan fikiran kepada jalan
yang lurus dalam memperoleh sesuatu
kebenaran.
- Irving M. Copi: Logika adalah ilmu
yang mempelajari metode dan hukum-
hukum yang digunakan untuk
membedakan penalaran yang betul dan
penalaran yang salah.
Sambungan.
- perintis Aristoteles,
Theoprostus, Zeno,Socrates dan
Plato.
- Abad 11 Hijriah, dapat
menarik minat kaum muslim
untuk mempelajarinya sehingga
timbul pendapat tersebut:
Sambungan.
1. Ibnu Salah dan mam Nawawi,
haram dipelajari secara mendalam.
2. Al-Gazali, menganjurkan dan
menggagap baik.
3. Jumhur ulamak membolehkan
bagi orang yang cukup akalnya dan
kuat agamanya.
1.2 Arti Ilmu.
Ilmu : logika/sains (science) yang memerlukan
penjelasan lanjut dan
berbeza dengan pengetahuan (knowledge).
Pengetahuan : hasil daripada aktiviti
mengetahui/tersingkat satu kenyataan di dalam jiwa
hingga tidak ada keraguan terhadapnya.
Contoh : Si Buyung mengetahui bahawa pelampung
kailnya selalu terapung di air. (pengetahuan)
Kemudian dia mengetahui berat pelampung lebih kecil
dari berat air yang mengakibatkan pelampung itu
selalu terapung. (ilmu)

1.3 Arti Fikiran.

Luahan emosi seperti caci maki, kata pujian
atau penyataan kebenaran dan kekaguman.
Kita tidak mungkin dapat memahami fikiran
seseorang kalau tidak diwujudkan dalam
bentuk ucapan, tulisan atau isyarat.
1.4 Arti Benar.
- Persesuaian antara pemikiran dan
kenyataan.
- Contoh : kita akan kata salah jika Allah
menurunkan al-Quran kepada Nabi Musa.
kita akan berkata benar jika bumi bergerak
mengelilingi matahari.
1.5 Asas-Asas Pemikiran.: Pengetahuan dimana pengetahuan lain muncul dan dapat
difahami. Ianya terbahagi kepada 3:
1. Asas identiti. Contoh: jika kita mengetahui bahawa itu Z
maka ia adalah Z, bukan A. Bila proposisi itu benar
maka benarlah ia.
2. Asas kontradiksi .Contoh: jika mengakui bahawa sesuatu
itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu ia adalah
A. Tidak ada proposisi yang sekaligus benar dan salah.
3. Asas penolakan kemungkinan ketiga. sesuatu
proposisi selalu dalam keadaan benar atau
salah.
1.6 Cara Mendapatkan
Kebenaran.1. Metode induktif : cara berfikir dari khusud
kepada umum. Contoh: besi dipanaskan
memuai, sing (zink) dipanaskan memuai, emas
dipanaskan memuai, timah dipanaskan
memuai,platinum dipanaskan memuai, jadi
semua logam jika dipanaskan memuai.
2. Metode deduktif : cara berfikir dari umun
kepada khusus. Contoh: semua logam apabila
dipanaskan memuai. Tembaga adalah logam, jadi
tenbaga boleh dipanaskan (memuai)
1.7 Pembahagian Logik.1. Mantiq al-Qadim (Logik Tradisional / Logik
Aristoteles)
2. Mantiq al-Hadis (Logik Moden) bermula
sejak kaymundus lullus menemukan
metode baru yang disebut ars magna.
1.8 Manfaat Logik.Logik membantu manusia berfikir lurus,
efisien tepat dan teratur dalam mendapatkan
kebenaran, mendidik manusia bersikap
objektif, tegas dan berani.
BAB 2

1. Pengertian Kata.
2. Kata Sebagai Predikat
3. Konotasi Dan Denotasi Batas
Batasnya.18
2.1 PENGERTIAN KATA.

Universal,partikular,
singular dan kolektif
Mutlak dan relatif
Bermakna ban tak
bermakna
Konkrek dan
abstrak
Positif,negatif dan
privatif
2.1.1 Positif, Negatif dan Privatif.1. Positif : penegasan adanya sesuatu.
Contoh: gemuk (adanya daging), kaya
(adanya harta), pandai (adanya ilmu).
2. Negatif : diawali perkataan tidak,tak,
non,bukan. Contoh tidak gemuk, tak
kurus, bukan kaya.
3. Privatif : memberi maksud tidak adanya
sesuatu. Contoh kurus (tidak adanya
daging),bodoh (tidak adanya ilmu), miskin
(tidak adanya harta)
2.1.2 Universal,Partikular,
Singular dan Kolektif.1. Universal contoh : rumah, manusia
2. Partikular contoh : sebahagian manusia,
beberapa manusia, banyak manusia.
3. Singular terbahagi dua : nama unik contoh
Presiden Indonisia yang kedua dan nama diri
contoh, Hassan, Fatimah.
4. Kolektif, ia mengikat sejumlah barang yang
mempunyai persamaan fungsi yang membentuk
sesuatu kesatuan. contoh: regu, tim, panitia.
2.1.3 Konkret dan Abstrak.1. Konkret apabila ia menunjukan sesuatu
benda, orang dan apa saja yang
mempunyai aksistensi (kewujudan)
tertentu. Contoh : buku, kerusi, rumah.
2. Abstrak apabila menunjukkan kepada sifat,
keadaan dan kegiatan tertentu. Contoh :
kesihatan, kebodohan, kekayaan,
kepandaian.
2.1.4 Mutlak dan Relatif.1. Mutlak apabila ianya dapat difahami
dengan sendirinya. Contoh : buku, rumah,
kuda.
2. Relatif apabila tidak dapat difahami
dengan sendirinya. Contoh: ayah, suami,
pemimpin.
2.1.5 Makna dan Tak
bermakna.1. Makna : kata yang mempunyai konotasi
dan denotasi disebut kata bermakna atau
konotatif. Contoh : manusia.
2. Tidak bermakna: tidak mempunyai
denotasi dan non konotatif. Contoh :
Gunung emas, kuda Semberani. (dalam
cerita dongeng)
2.2 KATA SEBAGAI PREDIKAT.Susunan kata yang berfungsi sebagai subjek
atau predikat disebut Term ( ) .
Term dapat di dibezakan melalui :
a. Genus (jenis, jins)
b. Differentia (sifat, pembeza)
c. Spesia (kelas)
d. Propria (sifat khusus, al- khassah)
e. Accidentia (sifat umum, al- arad)2.3 KONOTASI DAN DENOTASI SERTA
BATAS-BATASNYA.Batas Konotasi (ungkapan selain maknanya yang
tersirat) : setiap barang mempunyai sifat-sifat
tertentu dan kumpulan dari sifat inilah yang
membezakan antara satu dengan yang lain.
Contoh batas yang terkenal pada manusia ialah
binatang yang berfikir.
Batas Denotasi (makna eksplisit sesuatu
perkataan) : spesia yakni jenis yang telah
dihadirkan sifat pembezanya. Contoh : manusia
berkulit kuning. Manusia berkulit kuning bangsa
indonisia.
BAB 3

3.1. Definisi Dan Unsurnya.
3.2. Patokan (jenis-jenis ) Membuat
Definisi.28
3.1 Definisi dan unsurnya.Mendefinisi adalah menyebut sekelompok
karakteristik suatu kata sehingga kita dapat
mengetahui pengertiannya serta dapat
membedakan kata lain yang menunjukkan
objek yang lain pula. Contoh : al-Quran
adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi
Muhammad melalui jibril.
3.2. Patokan (jenis-jenis )
Membuat Definisi.Definisi tidak boleh lebih luas ayau lebih
sempit dari konotasi kata yang
didefinisikan
Definisi tidak boleh menggunakan kata
yang didefinisikan.
Definisi tidak boleh memakai penjelasan
yang membingungkan.
Definisi tidak boleh menggunakan bentuk
negetif.
BAB 4

KLASIFIKASI
Klasifikasi adalah pengumpulan atau
pengelompokan barang yang sama dan
memisahkan dari yang berbeza menurut spesisnya

Contohnya:
Penjual menyusun buah-buahannya mengikut
saiz,harga dan jenisnya.

Terdapat dua cara untuk membuat klasifikasi

1)Pembahagian
i. Logik
ii. Dikotomi

2)Penggolongan

Pembahagian Logik

Membahagi suatu jenis kepada spesis yang
dicakupinya.

Contohnya:
Binatang -binatang berkaki empat dan berkaki
enam.
Syarat syarat Pembahagian Logik

1) Pembahagian harus berdasarkan sifat persamaan
yang ada pada genera(jenis) secara menyeluruh.
Contohnya:
Bentuk segi- segi tiga,segi empat, segi enam

2) Setiap pembahagian harus berlandaskan satu
dasar sahaja
Contohnya:
Manusia kulit hitam, manusia pemarah, manusia Asia

Pembahagian Dikotomi

Pembahagian dari suatu jenis kepada spesis
berdasarkan ada dan tidak adanya kualiti tertentu.

Contohnya :
Haiwan
Ada insang ---------- tiada insang
Menyusu ---------- tidak menyusu
Bersayap ---------- tidak bersayap
PENGGOLONGAN
Pembahagian dibuat dari genera kepada spesia
atau atas ke bawah, sedangkan penggolongan
dibuat dari individu- individu menuju spesia.

Contohnya :
Melati, besi, kenanga, mawar, timah, emas,
cempaka, tembaga dan platina

Melati,kenanga,mawar,cempaka= golongan bunga
Besi,timah,emas,tembaga,platina= golongan logam
BAB 5

OPOSISI
Proposisi ialah penyata pemikiran.

Proposisi merupakan unit terkecil dari pemikiran
yang mengandungi maksud sempurna.

Contohnya:
Sebuah buku- bab- sub bab- perenggan- ayat- kata
Contoh Proposisi:

Hassan adalah manusia penyabar
Besi bila dipanaskan memuai
Datuk Hisyam adalah diplomat
Semua gajah tidak punah di tahun 1984
Shakespeare bukan ahli sukan
Besi tidak lebih ringan daripada air tawar.

* Proposisi adalah pnyataan fikiran dalam bentuk ayat
yang dapat dinilai benar atau salah.
Contoh Bukan Proposisi:

Semoga tuhan selalu melindungimu.
Ambilkan segelas air.
Alangkah cantiknya gadis itu
Saudara sekalian yang terhormat.
Cis kau anak tolol!
Wahai purnama bersinarlah selalu.

* Semua pernyataan fikiran yang mengungkapkan
keinginan dan kehendak tidak dapat dinilai benar
dan salahnya bukan proposisi.
PROPOSISI ANALITIK DAN SINTETIK

1) Proposisi Analitik
Proposisi analitik adalah proposisi yang
predikatnya mempunyai pengertian yang sudah
terkandung pada subjeknya.

Contoh:
Mangga adalah buah-buahan
Kuda adalah haiwan
Ayah adalah orang lelaki

2) Proposisi Sintetik
Proposisi sintetik adalahproposisi yang prediketnya
mampunyai pengertian yang bukan menjadi
kemestian bagi subjeknya.

Contoh:
Betik ini manis
Gadis itu gendut
BENTUK PROPOSISI
(PROPOSISI KATEGORIK, PROPOSISI HIPOTENIK DAN
PROPOSISI DISJUNGTIF)
1) Proposisi Kategorik
Proposisi kategorik adalah proposisi yang
mengandungi pernyataan tanpa adanya syarat.

Contoh:
Hassan sedang sakit.
Anak-anak yang tinggal di asrama adalah
mahasiswa.
Orang rajin akan mendapatkan sesuatu yang lebih
dari yang mereka harapkan.
Komponen Proposisi
Sebahagian manusia adalah pelajar

1 2 3 4
1= quantifier 2= subjek 3= kopula 4=predikat

Quantifier (kuantiti)
Proposisi universal: Semua tanaman memerlukan
air.
Proposisi particular: Sebahagian manusia dapat
menerima pendidikan tinggi.
* dapat juga dinyatakan tanpa disebut quantifiernya dengan
tidakmengubah kuantiti proposisinya.
Proposisi Singular: Seorang yang bernama Hasan
adalah seorang guru.
Proposisi Universal: Tanaman memerlukan air.
Proposisi Particular: Manusia dapat menerima
pendidikan tinggi

Kopula (kualiti)
Kata yang menghubungkan term subjek dan term
predikat (mengiakan atau menidakan)

Contoh:
Hasan adalah guru (proposisi positif)
Husin bukan seniman (proposisi negatif)


Kedudukan Kopula

Hang Jebat adalah seorang panglima yang ulung
(kopula dinyatakan).
Hang Jebat panglima yang ulung (kopula
tersembunyi)
Manusia berfikir (manusia adalah makhluk yang
berfikir)
Semua anjing berkutu (semua anjing adalah
binatang yang berkutu)
Hasan tidur (Hasan adalah orang yang tidur)
6 BENTUK PROPOSISI
Dari kombinasi antara kuantiti dan kualiti proposi lahir
enam macam permasalahan proposi,iaitu:

1) Universal positif (A): Semua manusia akan mati.
2) Partikular positif (I): Sebahagian manusia adalah
guru.
3) Singular positif (A): Dato Lee Chong Wei adalah
pemain badminton.
4) Universal negatif (E): Semua kucing bukan burung
5) Partikular negatif (O): Beberapa mahasiswa tidak
lulus.

6) Singular negatif (E): Fatimah bukan gadis pemalu.

*Quantifier + kopula= 6 bentuk proposisiLambang Masalah Rumus
A Universal positif Semua S adalah
P
I Partikular positif Sebahagian S
adalah P
E Universal negatif Semua S bukan
P
O Partikular negatif Sebahagian S
bukan P
DISTRIBUSI(PERTEBARAN)
Term subjek atau predikat dinamakan tertebar
(distributed) apabila ia melingkupi seluruh
denotasinya dan disebut tak tertebar apabila ia
hanya menyebut sebagian denotasinya
Permasalahan A = Universal Positif

Semua merpati adalah burung.
Subjek : tertebar (distribute)
Predikat : tak tertebar (undistributed)

Singular positif: Hasan adalah pemberani.
Subjek : tertebar
Predikat : tak tertebar
Permasalahan I = Partikular Positif

Sebahagian mahasiswa adalah malas.
Subjek : tak tertebar
Predikat : tak tertebar

Sebahagian manusia adalah petani.
Subjek : tidak tertebar
Predikat : tidak tertebarPermasalahan E = Universal Negatif

Semua ayam bukan kambing
Subjek : tertebar
Predikat : tertebar

Semua patriot tidak penakut
Hasan bukan seorang guru
Guru itu bukan hasan
Permasalahan O = Partikular negatif

Sebahagian mahasiswa tidak rajin
Subjek : tidak tertebar
Predikat : tidak tertebar
Dari penyelidikan ini penybaran dalam term subjek
dan predikat adalah:

Proposisi Subjek Predikat
A Tertebar Tak tertebar
I Tidak tertebar Tak tertebar
E Tertebar Tertebar
O Tak tertebar Tertebar
Tetapi ada kalanya proposisi permasalahan A
mempunyai subjek dan predikat sama-sama
tertebar, seperti:

- Semua makhluk adalah ciptaan Tuhan.
- Manusia adalah haiwan berfikir.
- Kuala Lumpur adalah kota terbesar di Malaysia.
- Mississipi adalah sungai terpanjang di dunia.

2) Proposisi Hipotetik

Proposisi Hipotetik: kebenaran yang dinyatakan
bersyarat
Kopulanya adalah jika, apabila, atau manakala +
maka

Contoh:
Jika permintaan bertambah maka harga akan naik

permintaan bertambah )sebab atau antecedent(
harga akan naik )akibat atau konsekuen(
Bentuk- bentuk Proposisi Hipotetik (kondisional)

Bentuk pertama: Bila A adalah B maka A adalah C

Contoh:
Bila Hasan rajin ia akan naik kelas.
Jika tanaman sering diberi pupuk ia akan subur.
Manakala seseorang dihina, maka ia akan marah.Bentuk kedua: Bila A adalah B maka C adalah D

Contoh:
Bila hujan, saya naik beca.
Bila keadilan tidak dihiraukan maka rakyat akan
menuntut.
Bila permintaan bertambah, maka harga akan naik.


Antara sebab dan akibat dalam proposisi hipotetik
ada kalanya merupakan hubungan kebiasaan dan
ada kalanya merupakan hubungan kemestian.

Proposisi hipotetik yang mempunyai hubungan
kebiasaan seperti:
Bila pecah perang, maka harga akan membubung.
Jika hujan turun, saya tidak akan pergi
Manakala ia lulus, ayahnya akan memberi dia
hadiah yang menarik.

Proposisi hipotetik yang mempunyai hubungan
kemestian:

Bila matahari terbit maka waktu solat Subuh habis.
Bila nyawa meninggalkan badan maka berakhirlah
kegiatan jasmani
Bila sesuatu itu hidup maka ia memerlukan air.
3) Proposisi Disjangtif (Alternatif)

Proposisi Disjangtif adalah proposisi yang tidak
benar maka salah (alternatif)

Kopula proposisi disjangtif bervariasi seperti:
Hidup kalau tidak bahagia adalah susah.
Hassan di rumah atau di sekolah.
Jika bukan Hasan yang mencuri maka Budi.

DUA BENTUK PROPOSISI DISJANGTIF

1) Proposisi Disjangtif sempurna
( A mungkin B mungkin non B )

Hasan berbaju putih atau berbaju non putih.
Budi mungkin masih hidup mungkin sudah mati
(non-hidup).
Fatimah berbahasa Arab atau berbahasa non
Arab.

2) Proposisi disjangtif tidak sempurna
( A mungkin B mungkin C )

Hasan berbaju hitam atau berbaju putih.
Budi di toko atau di rumah.
Pasukan UTM kalah atau menang.

BAB 6
OPOSISI
Relasi antara proposisi.
Apabila dua pernyataan tersebut ditampilkan
secara stimultan.
Benar kedua-duanya, salah keduanya atau satu
salah dan satu benar.

Hubungan Logika

Terdapat enam macam hubungan logika:
1) Hubungan independen (tak berkaitan)
2) Hubungan ekuivalen (persamaan)
3) Hubungan kontradiktori (pertentangan)
4) Hubungan kontrari (perlawanan)
5) Hubungan sub-kontrari (setengah perlawanan)
6) Hubungan implikasi (mencakup)
Hubungan independen (tak berkaitan) :

- Kuda Sumbawa kuat-kuat.
- Pohon asam berakar tunjang.
- Semua kelinci adalah lemah.
- Semua kelinci pemakan daun-daunan.
- Bahasa Arab adalah sukar.
- Logika adalah sukar.

Hukumnya:
Pernyataan pertama tidak dapat dipakai
menentukan benar salahnya pernyataan yang lain.
Hubungan ekuivalen (persamaan)
Dua pernyataan mempunyai hubungan ekuivalen
manakala keduanya mempunyai makna yang sama
seperti:

- Semua besi adalah logam.
- Sebahagian logam adalah besi.
- Sebahagian cendekiawan menjadi menteri.
- Sebahagian cendekiawan bukan tak menjadi
menteri.
Hukumnya:
Benar salahnya pernyataan yang satu menentukan
benar salahnya pernyataan yang lain.
3) Hubungan kontradiktori (pertentangan)

Dua pernyataan mempunyai hubungan
kontradiktori manakalankeduanyabterdiri term
subjek dan prediket yang sama tetapi berbeza
kualiti mahupun kuantiti. Hubungan kontradiktori
terdapat antara pasangan pernyataan A dan O atau
pasangan E dan I.
A : Semua yang sukses rajin.
O : Sebahagian yang sukses tidak rajin.
E : Semua orang saleh tidak pendengki.
I : Sebahagian orang saleh pendengki.

Hukumnya :
Bila satu salah yang lain harus benar, dan bila yang
satu benar, yang lain harus salah. Tidak mungkin
benar keduanya atau salah keduanya.
Penjelasan:

Bila dalam realitinya semua orang yang sukses itu
adalah orang yang rajin maka pernyataan A benar
dan O salah.
Bila dalam kenyataan beberapa orang yang sukses
adalah orang-orang tidak rajin, maka pernyataan O
benar dan A salah.

Contoh proposisi kontradiktori yang lain:

E : Semua mahasiswa kelompok B tidak lulus.
I : Sebahagian mahasiswa kelompok B lulus.

Jika dalam realiti semua mahasiswa kelompok B
tidak ada yang lulus, maka E benar dan I salah.

Tetapi bila ada yang lulus dan ada yang tidak maka
I benar dan E salah. Bila dalam kenyataan semua
mahasiswa lulus maka E salah dan I benar.

Hubungan kontrari (perlawanan)

Term subjek dan predikat sama, kuantitinya sama-
sama universal tetapi berbeza dalam kualiti.
Hubungan kontrari terdapat pada pernyataan A dan
E, seperti:

A : Semua ahli politik curang.
E : Semua ahli politik tidak curang.
E : Semua harimau tidak pemarah.
A : Semua harimau pemarah.

Hukumnya:
Salah satu pernyataan harus salah dan boleh salah
keduanya.
Penjelasan :

Sekarang kita selidik tabiat hubungan kontrari
dangan mengambil pasangan proposisi A dan E di
atas sebagai contoh:

Semua politikus adalah curang, maka pernyataan A
benar dan E salah.

Bila dalam kenyataan: Semua politikus tidak curang
maka A salah dan E benar.

Bila kenyataan: Ada yang curang dan ada yang
tidak curang, maka A dan E sama-sama slah.
Hubungan sub-kontrari (setengah perlawanan)

Term subjek dan predikat sama, kuantitinya sama
partikular berbeza dalam kualiti. Hubungan sub-
kontrari terdapatpada pernyataan I dan O, seperti:

I : Sebahagian pedagang kikir
O : Sebahagian pedagang tidak kikir
O : Sebahagian mahasiswa tidak malas
I : Sebahagian mahasiswa malasHukumnya :
Salah satu pernyataan harus benar dan dapat benar
keduanya

Penjelasan
Bila dalam kenyataan: semua pedagang adalah
kikir, maka I benar (ingat erti sebahagian) dan O
salah. Bila semua pedagang adalah tidak kikir,
maka O benar dan I salah.
Bila dalam kenyataan: sebahagian pedagang kikir
sebahagian tidak kikir maka I dan O sama-sama
benar.
Hubungan implikasi (mencakup)

Sama-sama dalam kualiti tetapi berbeza dalam
kuantiti. Hubungan implikasi terdapat pada
pernyataan A dan I serta pasangan antara E dan O,
seperti:

A : Semua mahasiswa komplek C rajin.
I : Sebahagian mahasiswa komplek C rajin.
E : Semua patriot tidak malas.
O : Sebahagian patriot tidak malas.
Hukumnya :
Munggkin benar keduanya, salah keduanya, atau
satu benar dan satu salah.
Penjelasan

Bila dalam kenyataan:
Semua mahasiswa komplek C memang rajin, maka A
benar, begitu pula I. Jadi disini keduanya benar.

Bila dalam kenyataan:
Semua mahasiswa komplek C tidak rajin, maka A
mahupun I salah. Disini terjadi kemungkinan salah
keduanya.
Bila dalam kenyataan:
Mahasiswa komplek C ada yang rajin dan ada pula
yang tidak, maka I benar dan A salah. Disini terjadi
kemungkinan satu benar dan satu salah.
Kenyataan ini juga terjadi bila kita menguji
pernyataan E dan O.

Pernyataan singular. Pernyataan A dan E dengan
subjek dan predikat yang sama sebagaimana kita
ketahui mempunyai hubungan kontrari kontrari.
Tetapi pernyataan A dan E singular, dengan subjek
dan predikat yang sama mempunyai hubungan
kontradiktori.
Contohnya seperti:

A (singular) : Hasan berbaju hitam
E (singular) : Hasan tidak berbaju hitam.

Sepasang permasalahan A (singular) dangan subjek yang
sama tetapi predikat berbeza dapat mempunyai
hubungan kontrari, seperti:

A (singular) : Nurdin pergi ke Johor
B (singular) : Nurdin pergi ke Kedah

Sepasang permasalahan A (singular) dengan subjek sama
tetapi predikat berbeza dapat juga mempunyai
hubungan independen seperti:
A (singular) : Nurdin pergi ke Johor.
B (singular) : Nurdin anak cerdas.


Empat hubungan oposisi dilukiskan dalam empat
persegi oposisi untuk memudahkan ingatan.
kontrari
subkontrari
i
m
p
l
i
k
a
s
i

i
m
p
l
i
k
a
s
i

(A)
(E)
(O) (I)


Iaitu penyataan yang semakna
dengan penyataan yang asal(asli )
tetapi berbeza dalam redaksinya
(eduksi )
Setiap
permasaalahan
daalm bentuk
(a, e,i,o, )

Ada permasalahan
lain yang tersirat

Eduksi adalah
Memberitahu bagaimana seharusnya
mengubah satu proposisi (penyataan fikiran )
kepada proposisi tanpa mengubah pada
maknanya.
Memberi pedoman apakah 2 proposisi
ketogori tersebut mempunyai sama atau
berbeza maknanya.

Teknik Eduksi berguna untuk:

- menyatakan sesuatu proposisi kepada
proposisi yang lain semaknanya

- Menguji kesamaan makna dari beberapa
proposisi yang kita hadapi.


Proses Penyimpulan Eduksi

1. Teknik konversi
2. Teknik Obversi
3. Teknik Kontraposisi
4. Teknik Inversi

Teknik konversi
Adalah cara mengungkapkan kembali sesuatu
proposisi kepada proposisi yang lain semakna dengan
menukarkan kedudukan subjek dan predikat
penyataan asalnya seperti:
SP kepada PS
Cnth:
Tidak satupun mahasiswa adalah (butahuruf)
Tidak satupun yang (buta huruf) adaalah mahasiswa
Pernyataan asal di sebut Konverted
Pernyataan baru di sebut Konverse

Teknik obversi
Adalah cara mengungkap kembali suatu
proposisi kepada proposisi yang lain semakna
dengan mengubah kualiti pernyataan asalnya.
Pernyataan asal di sebut obverted
Pernyataan yang di hasilkan di sebut obverse
(SP menjadi S tidak P @S tidak P menjadi SP)
Cnth:
Api dapat membakar (obverted)
Api bukan tidak dapat membakar (obverse)
Teknik Kontraposisi
Kontraposisi adalah cara mengungkapkan kembali
suatu proposisi lain yang semakna dengan
menukar kedudukan subjek dan predikat
pernyataan asal dan mengontradiksikan masing-
masing
SP kepada tak P tak S
Kaedah yang di gunakan:(obversi,konversi,obversi)


Sambungan ..
Pernyataan asal di sebut kontraponed
Pernyataan yang di hasilkan di sebut kontrapositif

Conth:
Semua binatang adalah fana(kontraponed )
Semua binatang adalah bukan tak fana (obversi)
Semua yang tak fana adalah bukan binatang (konversi)
Semua yang tak fana adalah non binatang (obversi)
(Pernyataan kontrapositif)
Teknik inversi
Inversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada
proposisi lain yang semakna dengan mengkontradiksikan subjek dan
predikat pernyataan asalnya. Jadi kita beralih dari permasalahan.S P
menjadi jenis tidak-S tidak-P.

Kaedah
1. Menggunakan teknik obversi dan konversi secara bergantian dan
berulang-ulang sehingga mendapatkan proposisi dimaksud.
2. Pernyataan I dan O tidak dapat kita tarik proposisi inversinya.
3. Proses penyimpulan inversi hanya dapat diterapkan untuk
permasalahan A dan E saja.
4. Apabila pernyataan asalnya bentuk A, proposisi yang dihasilkan I dan
apabila E yang dihasilkan O.
5. Apabila pernyataan asal berbentuk A proses inversinya harus kita
mulai dengan obversi sedangkan apabila E harus kita mulai dengan
konversi.
6. Pernyataan asal disebut Invertend dan pernyataan yang dihasilkan
disebut Inverse.

Contoh penyimpulan inversi dengan proses bertahap:

Bentuk A
Invertend-Obverse-Konverse-Obverse-Konverse-Obverse-
Obverse ( Inverse)
Semua emas adalah logam. (Invertend)
Semua emas adalah bukan tidak logam. (Obverse)
Semua yang bukan logam bukan emas. (Konverse)
Semua yang bukan logam adalah bukan emas. (Obverse)
Sebahagian yang bukan emas adalah bukan logam. (Konverse)
Sebahagian yang bukan emas adalah bukan logam. (Obverse)
Sebahagian yang bukan emas adalah bukan logam. (Proposisi
inversi)

Bentuk E
Invertend : Semua kambing bukan burung.
Konverse : Semua burung bukan kambing.
Obverse : Semua burung adalah bukan kambing.
Konverse : Sebahagian yang bukan kambing adalah burung.
Obverse : sebahagian yang bukan kambing adalah bukan
tidak burung.

(Proposisi inversi)
Inversi secara langsung:

Invertend : Semua mahasiswa pandai baca tulis.
Inverse : Sebahagian yang bukan mahasiswa adalah
bukan pandai baca tulis.
Invertend : Semua hasad tidak bahagia.
Inverse : Sebahagian yang tidak hasad bukan
tidak bahagia.

Contoh penyimpulan inversi salah yang terjadi dalam kehidupan
sehari-hari:

Invertend : Kita wajib patuh kepada pemerintah.
Inverse : Kita tidak wajib patuh kepada selain pemerintah.

Invertend : Kepada anak kecil tidak boleh lakukan sesuka hati.
Inverse : Kepada orang dewasa boleh lakukan sesuka hati.

Invertend : Kuala Lumpur adalah bandar yang panas.
Inverse : Selain Kuala Lumpur adalah bandar yang sejuk.

Invertend :Semua penipuan tidak diizinkan.
Inverse : Selain penipuan diizinkan.

Tetapi, benar apabila predikat dari pernyataan tersebut
hanya berlaku bagi subjeknya, seperti:
Invertend :Yang telah berumur 21 tahun boleh mengundi.
Inverse : Yang belum berumur 21 tahun tidak boleh
mengundi.

Invertend :Ilmu yang membicarakan cara membuat
penyimpulan yang benar adalah Ilmu Logik.
Inverse : Ilmu yang tidak membicarakan cara membuat
penyimpulan yang benar bukan Ilmu Logik.

Invertend : Yang belum bayar tidak boleh masuk.
Inverse : Yang sudah bayar boleh masuk.

Invertend : Orang Islam adalah orang yang mengikuti
ajaran Nabi Muhammad.
Inverse : Bukan orang Islam adalah orang yang tidak
mengikuti ajaran Nabi Muhammad.
LOGIKA
BAB 8 (SILOGISME)
Kebenaran yang diambil secara sintesis dari dua permasalahan
yang dihubungkan dengan cara yang tertentu.

Aristoteles: Argumen yang konklusinya diambil secara pasti dan
premis premis yang menyatakan permasalahan yang berlainan

Menarik konklusi daripada dua permasalahan yang mempunyai
term yang menghubungkan keduanya.
SILOGISME
silogisme Untuk menghasilkan kesimpulan mesti ada
pengkalan umum ( proposisi universal) dan pengkalan khusus
( partikular/ singular/ universal)

Semua manusia tidak lepas dari kesalahan
Semua cendikiawan adalah manusia
Kesimpulan/natijah
Semua cendikiawan tidak lepas dari kesalahan pengkalan
umum pengkalan khusus
SILOGISME KATEGORIK
Apabila pengkalan khususnya proposisi singular
contohnya:
Semua mahasiswa adalah terdidik (proposisi umum)
Mawi adalah mahasiswa. ( proposisi khusus proposisi singular)

Kesimpulannya
Mawi adalah terdidik.
SILOGISME KATEGORIK
Proposisi sama ada pengkalan umum atau khusus dinamakan
premis (mukadimah).
Proposisi yang dihasilkan dari sintesis kedua premisnya disebut
kesimpulan /natijah.
Term yang menghubungkan kedua premis tersebut dinamakan
term penengah (middle term).
Premis yang termnya menjadi subjek(maudhu) pada
kesimpulan disebut premis minor.
Premis yang termnya menjadi predikat(mahmul) pada
kesimpulan disebut premis major.
SILOGISME KATEGORIK
Contohnya:
Semua manusia akan mati. premis major
Amin adalah manusia . premis minor
Amin akan mati. kesimpulan

Term penengah ?
SILOGISME KATEGORIK
Semua tumbuhan memerlukan cahaya matahari
Bunga mawar tumbuhan
Bunga mawar memerlukan cahaya matahari

Semua tanaman memerlukan air (premis major) M P
Akasia adalah tanaman (premis minor) S M
Akasia memerlukan air. (konklusi) S P

S = subjek; P = predikat; M = middle term


SILOGISME KATEGORIK
Langkah pertama, tandalah term pada kedua-dua premis.

Gunakan M , P pada premis major dan S pada premis Minor.
Kemudian tulislah dengan lengkap Term, S dan P nya.

Premis major selalunya pada awal bangunan silogisme

Term penengah tidak boleh kita sebut atau tulis dalam
kesimpulan.
PROSES MENEMUKAN KESIMPULAN
Apabila dalam satu premis partikular, kesimpulan juga haruslah
partikular.

Contoh
1: Semua yang halal diminum menyihatkan.
Sebahagian minuman tidak menyihatkan.
maka Sebahagian minuman tidak halal diminum.

( Kesimpulan tidak boleh : Semua minuman tidak halal diminum)
HUKUM-HUKUM SILOGISME
KATEGORIK
Apabila salah satu premis negatif, kesimpulan harus juga negatif
Contoh 1:
Semua korupsi tidak disukai.
Sebahagian jabatan adalah korupsi.
maka Sebahagian jabatan tidak disukai.
(kesimpulan tidak boleh : Sebahagian jabatan disukai)

Contoh 2: Semua mahasiswa terpelajar.
Sebahagian manusia tidak terpelajar.
maka : Sebahagian manusia bukan mahasiswa.
HUKUM-HUKUM SILOGISME
KATEGORIK
Dari dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil
kesimpulan.
Contoh 1:
Beberapa ahli politik tidak jujur.
Banyak cendikiawan adalah ahli politik
maka: Banyak cendikiawan tidak jujur. (tdk sah)

Beberapa orang kaya kedekut
Beberapa peniaga adalah kaya
Beberapa peniaga adalah kedekut (tdk sah)

Sam
Dari dua premis yang sama-sama negatif , tidak menghasilkan
kesimpulan apapun, kerana tidak ada mata rantai yang
menghubungkan kedua proposisi premisnya . Kesimpulan
dapat diambil bila desikitnya salah satu premisnya positif.
Kesimpulan yang ditak dari dua premis negatif adalah tidak
sah.
Kerbau bukan bunga raya.
Kucing bukan bunga raya. .....( Tidak ada kesimpulan )
Sam
Dari dua premis yang sama-sama negatif , tidak menghasilkan
kesimpulan .

Tiada satu pun drama yang baik mudah dipertunjukkan. Tiada
satu pun drama Shakespeare mudah dipertunjukkan.
Semua drama Shakespeare adalah baik. ( Kesimpulan tidak sah)
Sam
Paling tidak salah satu dari term penengah harus tertebar
( mencakup)
Dari dua premis yang term penengahnya tidak tertebar akan
menghasilkan kesimpulan yang salah, seperti :

Semua ikan berdarah sejuk.
Binatang ini berdarah sejuk.
Binatang ini adalah ikan. (Padahal boleh juga binatang melata )
Sam
Sekurang-kurangnya, salah satu dari term penengah harus
tertebar ( mencakup)
Dari dua premis yang term penengahnya tidak tertebar akan
menghasilkan kesimpulan yang salah,
seperti :
Semua tumbuh-tumbuhan memerlukan air
Manusia memerlukan air .
Maka : Manusia adalah tumbuh-tumbuhan.
Sam
Term Predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan
term predikat yang ada pada premisnya. Jika tidak,
kesimpulan menjadi salah.
Contohnya:
Adam adalah manusia Nita bukan Adam,
maka: Nita bukan manusia
Sam
Term penengah mesti mempunyai makna yang sama sama ada
dalam premis major ataupun premis minor . Apabila term
penengah bermakna ganda (ada makna lain),kesimpulan menjadi
lain,
seperti :
Bulan itu bercahaya di langit.
Syawal adalah bulan.
Maka : Syawal bercahaya di langit. ( Bulan pada premis minor
adalah nama dari ukuran waktu yang panjangnya 29 hari,
manakala pada premis major , bulan bermaksud planet yang
mengelilingi bumi).
Sam
Orang yang berpenyakit berjangkit mesti diasingkan Orang
yang berpanau adalah berpenyakit berjangkit . Maka : Orang
yang berpanau mesti diasingkan.
Sam
Silogisme mesti terdiri daripada tiga term iaitu
Term subjek Term predikat Term middle.
Apabila terdiri daripada satu term, tidak boleh diturunkan
kesimpulan.
Begitu juga bila terdiri dari dua term atau lebih dari tiga term,
maka tidak boleh diturunkan kesimpulan.
Sam
Absah ( valid)-prosedur penyimpulan sama ada pengambilan
kesimpulan sesuai atau tidak dengan patokan (kaedah/cara).

Valid apabila sesuai dengan patokan(kaedah/cara).

Benar-proposisi dalam silogisme sama ada didukung atau sesuai
dengan fakta atau tidak.
ABSAH DAN BENAR
Variasi-variasi. Prosedur valid , premis salah dan kesimpulan
betul.
Semua yang baik itu haram. (salah)
Semua yang memabukkan itu baik. (salah)
Maka: Semua yang memabukkan itu haram (betul)

Semua bunga berbau harum. (salah)
Semua minyak wangi adalah bunga. (salah)
Maka: Semua minyak wangi berbau harum. (betul)
Sam
Prosedur invalid - premisnya benar kesimpulannya salah
Socrates adalah ahli falsafah ( betul )
Plato bukan Socrates ( betul )
Maka: Plato bukan ahli falsafah. ( salah )

Semua bunga berbau harum. ( salah )
Semua minyak wangi adalah bunga. ( salah )
Maka: Semua minyak wangi berbau harum. ( betul )

Semua ikan berdarah sejuk (betul)
Reptilia bukan ikan (betul)
Maka : Reptilia tidak berdarah sejuk (salah)
Sam
Prosedur invalid - premisnya salah kesimpulannya betul
Sebahagian ahli politik adalah tumbuhan ( salah )
Sebahagian manusia adalah tumbuhan ( salah )
Maka: Sebahagian manusia adalah ahli politik. ( betul )

Sebahagian besi bernyawa ( salah )
Sebahagian logam bernyawa ( salah )
Maka: Sebahagian logam adalah besi. ( betul )
Sam
Prosedur valid , premis salah dan kesimpulan salah

Semua yang keras tidak berguna (salah)
Adunan roti adalah keras (salah)
Maka: Adunan roti tidak berguna (salah)

Semua yang ada tidak dapat dilihat . (salah)
Jiwa dapat dilihat . (salah)
Maka: Jiwa tidak ada. (salah)
Sam
Kesimpulan silogisme hanya bernilai jika diturunkan dari premis
yang betul dan prosedur yang valid . Kesimpulan yang
walaupun benar tetapi diturunkan melalui prosedur yang tidak
valid dan premis yang salah tidak bernilai kerana dalam
silogisme kita tidak menghadirkan kebenaran baru, tetapi
kebenaran sudah terkandung pada premis-premisnya.

Suatu silogisme akan menurunkan kesimpulan yang dijamin
kebenarannya , manakala premis- premisnya benar dan
prosedur penyimpulannya valid.
Sam
Bentuk-bentuk silogisme dibezakan dengan kedudukan
medium ( term penengah ) dalam premis

Ada 4 jenis/bentuk silogisme:
Figur I
Figur II
Figur III
Figur IV
BENTUK-BENTUK SILOGISME

Medium menjadi subjek pada premis major dan menjadi predikat
premis pada premis minor.
Semua yang dilarang Allah mengandungi bahaya.
Mencuri adalah dilarang Allah.
Maka : Mencuri adalah mengandungi bahaya.

Medium menjadi predikat sama pada premis major premis minor.
Semua tumbuhan memerlukan air.
Tidak satu pun benda mati memerlukan air.
Maka : Tidak ada satu pun benda mati adalah tumbuhan.
BENTUK-BENTUK SILOGISME
Medium menjadi subjek sama ada pada premis major ataupun pada
premis minor.
Semua ahli politik adalah pandai berbicara .
Beberapa orang ahli politik adalah sarjana.
Maka ; Sebahagian sarjana adalah pandai berbicara.

Medium menjadi predikat pada premis major dan menjadi subjek pada
premis minor.
Semua pendidik adalah manusia.
Semua manusia akan mati.
Maka : Sebahagian yang mati adalah pendidik.
BENTUK-BENTUK SILOGISME
Sub-pre prima , re-pre secunda Sub-sub tertia , pre
sub quarta Setiap proposisi dalam susunan silogisme
boleh dalam bentuk A, I, E, O. Justeru itu, premis
major , premis minor ataupun kesimpulan
berkemungkinan dalam bentuk A, I, E, O. Dari
kombinasi bentuk-bwntuk proposisi itu maka dalam
satu figur silogisme akan boleh dibentuk 4X4X4 jenis
silogisme sehingga ada 64 jenis.
BENTUK-BENTUK SILOGISME
Oleh kerana figur silogisme ada 4 maka seluruhnya ada 256
bentuk silogisme. Dari 256 jenis itu, bila kita terapkan hukum
silogisme , hanya ada 24 bentuk yang sah, 19 bersifat utama dan
5 bawahan.

Dari 19 bentuk utama itu
4 bentuk adalah kelompok Figur 1,
4 bentuk merupakan kelompok figur 2,
6 bentuk figur 3
5 bentuk merupakan kelompok figur 4.
BENTUK-BENTUK SILOGISME
Termasuk figur I adalah bentuk :
AAA ; 1.a. AAI : 2. EAE ; 2.a.EAO 3.AII ; 4.EIO

Termasuk figur II adalah bentuk :
1.EAE ; 1.a.EAO 2.AEE ; 2.a.AEO EIO; 4. AOO

figur III adalah bentuk :
AAI ; 2.IAI : 3. AII ; 4.EAO 5.OAO ; 6.EIO

Termasuk figur IV adalah bentuk :
AAI ; 2.AEE : 2.a. AEO; 3.IAI EAO; 4. EIO
BENTUK-BENTUK SILOGISME
Untuk memudahkan ingatan :

Barbara Celarent , Darii , Ferio , prioris Cecare , Camestres ,
Festino , Baroco , secundae Tertia : Darapti , Disamis Datisi ,
Felapton, Bocardo, Ferison, habet, Quarta insuper addit :
Bramantip, Camenes , Dimaris , Fesapo , Fresison


Sam
Untuk memudahkan ingatan :
5 Bentuk bawahan jika disyairkan :
Barbari , Celarent ( figur 1) ,
Cecaro , Camestros ( figur II )
dan Camenos ( figur IV).
Hanya figur III yang tidak mempunyai bentuk bawahan.
Sam
Figur 1 Medium menjadi subjek pada premis major dan menjadi
predikat pada premis minor
Premis major mestilah universal Premis minor mestilah
afirmatif Bentuk yang sah ialah:

AAA ( Barbara)
Semua mahasiswa boleh membaca dan menulis.
Semua lelaki itu adalah mahasiswa.
Maka : Semua lelaki itu boleh membaca dan menulis.
Sam
EAE (Celarent)
Tidak satu pun kaum muslim anti Allah
Semua pelajar SPI Sabak Bernam adalah kaum muslim
Maka : Semua pelajar SPI Sabak Bernam tidak anti Tuhan.

AII ( Darii)
Semua yang jujur disukai
Sebahagian mahasiswa jujur
Maka sebahagian mahasiswa UTM disukai
Sam
EIO ( Ferio )
Tidak satu pun penipu adalah jujur.
Sebahagian mahasiswa adalah penipu.
Maka : Sebahagian mahasiswa tidak jujur.
Sam
Figur II Medium menjadi predikat pada premis major dan premis
minor Premis major mestilah universal Premis minor kualitinya
mestilah berbeza dengan premis majornya. Bentuk yang sah
ialah:

EAE ( Cecare)
Tidak satu pun ateis bertuhan.
Semua kaum muslim bertuhan.
Maka ; Tidak satu pun kaum muslim adalah ateis.
Sam
AEE ( Camestres)
Semua pelajar SPI adalah muslim.
Tidak satu pun penganut Marxisme adalah muslim.
Maka : Tidak satu pun penganut Marxisme adalah pelajar SPI.

EIO (festino)
Tidak ada manusia waras anti Tuhan.
Sebahagian manusia anti Tuhan.
Maka : Sebahagian manusia adalah tidak waras

AOO ( Baroco)
Semua benda cecair berubah bentuknya.
Sebahagian benda tidak berubah bentuknya .
Maka ; Sebahagian benda bukan benda cecair.
Sam
Figur III Medium menjadi subjek pada premis major dan premis minor
Premis minor mestilah afirmatif
Kesimpulan mestilah partikular.

Bentuk yang sah ialah:

AAI ( Darapti)
Semua kelawar menyusukan.
Semua kelawar mencari makanan pada waktu malam.
Maka : Sebahagian haiwan yang mencari makanan pada waktu
malam menyusukan.
Sam
AII (Datisi), misalnya:
Semua mahasiswa terpelajar
Sebahagian mahasiswa menyeleweng.
Maka : Sebahagian yang menyeleweng terpelajar.

IAI (Disamis).
Beberapa ahli politik berpoligami.
Semua ahli politik boleh membaca dan menulis.
Maka; Sebahagian yang boleh membaca dan menulis
berpoligami.
Sam
EAO (Felapton).
Tidak seorang sarjana pun buta huruf.
Semua sarjana adalah manusia.
Maka: Sebahagian manusia tidak buta huruf.

OAO ( Bocardo)
Beberapa mahasiswa tidak pandai.
Semua mahasiswa terpelajar
Maka : Sebahagian yang terpelajar tidak pandai.

Sam
EIO ( Ferison)

Tidak satupun kerbau adalah pemakan daging
Sebahagian kerbau berkulit putih
Sebahagian berkulit putih bukan pemakan daging
Sam
Figur IV Medium menjadi predikat pada premis major dan menjadi
subjek pada premis minor.

Syaratnya : Apabila premis major afirmatif, maka minor mestilah
universal. Apabila premis minor negatif, maka premis major mestilah
universal.

AAI ( Bramantip)
Semua kadet menggunakan pakaian seragam.
Semua yang menggunakan pakaian seragam gagah.
Maka : Sebahagian yang gagah adalah kadet.
Sam
AEE ( Camentes)
Semua mahasiswa terdidik.
Tidak satu pun yang terdidik bercakap kosong.
Maka : Tidak satu pun yang bercakap kosong adalah
mahasiswa.

IAI ( Dimaris)
Beberapa ahli politik menguasai beberapa bahasa.
Semua yang menguasai beberpa bahasa rajin membaca.
Maka : Sebahagian yang rajin membaca adalah ahli politik
Sam
EAO 9 Fesapo)
Tidak ada pencuri disukai.
Semua yang disenangi adalah suka menolong
Maka : Sebahagian yang suka menolong adalah bukan pencuri.

EIO ( Fresion)
Tidak ada kambing berparuh.
Sebahagian yang mempunyai paruh bulunya indah.
Maka : Sebahagian yang indah bulunya bukan kambing.
Sam

1. Tidak menentu kedudukan kesimpulannya.
2. Seolah-oleh terdiri lebih daripada tiga term.
3. Hanya terdapat 2 premis tanpa kesimpulan atau hanya
terdapat satu premis dan satu kesimpulan.
4. Proposisinya lebih daripada 3.
SILOGISME BUKAN BENTUK BAKU
1. Tidak menentu kedudukan kesimpulannya

Hayata pasti rajin kerana ia adalah juruteknik Jepun dan semua
juruteknik Jepun adalah rajin.
Contoh ini ,
Kesimpulan disebutkan awal.
Bentuk standardnya ialah :
Semua juruteknik Jepun adalah rajin.
Hayata adalah juruteknik Jepun.
Maka : Hayata adalah rajin.
SILOGISME BUKAN BENTUK BAKU
Semua profesor adalah cerdas, maka Pija tentu cerdas kerana
beliau ialah seorang profesor.

Pada contoh ini, kesimpulan disebut di pertengahan.

Bentuk standardnya ialah :
Semua profesor adalah cerdas.
Pija adalah profesor.
Maka : Pija adalah cerdas.
SILOGISME BUKAN BENTUK BAKU
Setiap orang yang meniru dalam ujian adalah orang yang tidak
percaya kepada diri sendiri, kerana ia meniru dalam ujian.

Pada contoh ini, kesimpulan disebut di pertengahan.

Bentuk standardnya ialah : Setiap orang yang meniru dalam
ujian adalah oang yang tidak percaya kepada diri sendiri.

Osman adalah meniru dalam ujian.
Maka : Osman adalah tidak percaya kepada diri sendiri.
SILOGISME BUKAN BENTUK BAKU
2.Seolah-olah Terdiri Dari Tiga Term

Bentuk standard- tiga term. Apabila lebih-salah.
Apabila dua term di antaranya mempunyai pengertian yang
sama:
Semua mahasiswa adalah tidak kekal.
Bethoven adalah manusia.
Maka bethoven adalah fana.
SILOGISME BUKAN BENTUK BAKU
Argumen ini dapat pula dinyatakan:
Semua manusia adalah tidak kekal.
Bethoven adalah manusia.
Maka: Bethoven pada suatu hari akan mati.

Argumen berikut walaupun nampaknya terdiri lebih dari tiga term tetapi
absah
Semua logam dapat mengalirkan kepanasan.
Besi adalah logam.
Maka: Besi mampu mengalirkan kepanasan.

Semua jiwa adalah kekal.
Jiwa manusia adalah jiwa.
Maka: Jiwa manusia tidak akan rosak.
SILOGISME BUKAN BENTUK BAKU
3. Proposisinya Kurang Dari Tiga .
Entimem- silogisme kategorik yang tidak dinyatakan salah
satu proposisinya.

3 jenis entimem.
Entimem premis major tidak dinyatakan.
Entimem premis minor tidak dinyatakan.
Entimem kerana kesimpulan tidak dinyatakan.
SILOGISME BUKAN BENTUK BAKU
4.Proposisinya lebih dari tiga Sorite-argumen yang terdiri dari
serangkaian silogisme kategorik. Kesimpulan silogisme pertama
menjadi premis pada silogisme selanjutnya.

Contohnya;
Semua perempuan berambut perang adalah wanita cantik. Sebahagian
guru adalah perempuan berambut perang.
Maka: Sebahgaian guru adalah wanita cantik.
Semua guru adalah manusia terdidik.
Maka sebahagian manusia terdidik adalah wanita cantik.

Contoh di atas sering dinyatakan; Semua perempuan yang berambut
perang adalah wanita cantik. Sebahagian guru adalah perempuan
berambut perang. Semua guru adalah manusia terdidik. Maka
sebahagian manusia terdidik adalah manusia cantik.
SILOGISME BUKAN BENTUK BAKU
Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis majornya
berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah
proposisi kategorik yang menetapkan atau mengingkari term
antecedent atau term konsekuen premis majornya.

Terdapat 4 Jenis Silogisme hipotetik :
Silogisme hipotefik yang premis minornya mengakui bahagian
antecedent, seperti:
Jika hujan, saya naik beca.
Sekarang hujan.
Jadi saya naik becak.

SILOGISME HIPOTETIK
2. Silogisme hipotetik yang premis minornya. mengakui bahagian
konsekuennya,
seperti:
Bila hujan, bumi akan basah.
Sekarang bumi telah basah.
Jadi hujan telah turun.

3. Silogisme hipotetik yang premis minornya. mengingkari antecedent,
seperti:
Jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan
akan timbul. Politik pemerintahan tidak dilaksanakan dengan paksa,
Jadi kegelisahan tidak akan timbul.


SILOGISME HIPOTETIK
4. Silogisme hipotetik yang premis minornya. mengingkari
bahagian konsekuennya, seperti:
Bila mahasiswa turun ke jalanan,
pihak penguasa akan gelisah. Pihak penguasa tidak
gelisah.
Jadi mahasiswa tidak turun kejalanan.

SILOGISME HIPOTETIK
Bila antecedent kita lambangkan dengan A dan konsekuen
dengan B, jadwal hukum silogisme hipotetik adalah:
1 . Bila A terlaksana. maka. B juga terlaksana.
2. Bila A tidak terlaksana maka B tidak terlaksana. (tidak sah =
salah)
3. Bila B terlaksana, maka A terlaksana (tidak sah = salah)
4. Bila B tidak terlaksana maka A tidak terlaksana.

HUKUM SILOGISME HIPOTETIK
Silogisme disjunktif adalah silogisme yang premis majornya
keputusan disjunktif sedangkan premis minornya keputusan
kategorik yang mengaku atau mengingkari salah satu
alternatif yang disebut oleh premis major.

Silogisme ini ada dua macam.
Silogisme disjunktif dalam erti sempit majornya mempunyai
alternatif kontradiktif, seperti:

la lulus atau tidak lulus.
Ternyata ia lulus, jadi ia bukan tidak lulus.

SILOGISME DISJUNKTIF
Silogisme disjunktif dalam erti luas premis majornya
mempunyai alternatif bukan kontradiktif, seperti:
Hasan di rumah atau di pasar.
Ternyata tidak di rumah.
Jadi di pasar.

SILOGISME DISJUNKTIF
1. Silogisme disjunktif dalam erti sempit, konklusi yang
dihasilkan selalu benar, apabila prosedur penyimpulannya
valid, seperti:
Hasan berbaju putih atau tidak putih.
Ternyata berbaju putih.
Jadi ia bukan tidak berbaju putih.

Hasan berbaju putih atau tidak putih.
Ternyata ia tidak berbaju putih.
Jadi ia berbaju non putih.


HUKUM SILOGISME DISJUNKTIF
2. Silogisme disjunktif dalam erti luas, kebenaran konklusinya
adalah sebagai berikut: a. Bila premis minor mengakui salah
satu alternatif, maka konklusinya sah (benar), seperti:

Budi menjadi guru atau pelaut.
la adalah guru. Jadi bukan pelaut.

Budi menjadi guru atau pelaut.
la adalah pelaut. Jadi bukan guru.


HUKUM SILOGISME DISJUNKTIF
Dilema adalah argumentasi, bentuknya merupakan campuran
antara silogisme hipotetik dan silogisme disjangtif Konklusinya,
berupa proposisi disjangtif, tetapi dapat proposisi kategorik.

Dilema dalam erti lebih luas adalah "situasi (bukan argumentasi)
di mana kita harus memilih dua alternatif yang kedua-duanya
mempunyai konsekuensi yang tidak diingini, sehingga sulit
menentukan pilihan."
Konsekuensi sama berat dan selalu tidak menyenangkan.
Dalam debat dilema dipergunakan sebagai alat perangkap,
sehingga alternatif apapun yang dipilih lawan bicara selalu dalam
situasi tidak menyenangkan.


DILEMA
ucapan seorang ibu Athene yang membujuk anaknya agar tidak
terjun dalam dunia politik sebagai berikut:
Jika engkau berbuat adil manusia akan membencimu. Jika engkau
berbuat tidak adil dewa dewa akan membencimu. Sedangkan kau
harus bersikap adil atau tidak adil. Berbuat adil atau tidak engkau
akan dibenci.
Apabila para mahasiswa suka belajar, maka motivasi
menggiatkan belajar tidak berguna. Sedangkan bila mahasiswa
malas belajar motivasi itu tidak membawa hasil. Kerana itu
motivasi menggiatkan belajar itu tidak bermanfaat atau tidak
membawa hasil


CONTOH DILEMA
a. Dengan meneliti kausaliti premis major.
Sering benar dalam dilema terdapat hubungan kausaliti tidak
benar yang dinyatakan dalam premis majornya, Dalam Contoh di
atas dikemukakan bahawa motivasi peningkatan belajar tidak
berguna atau tidak membawa hasil. Konklusi ini tidak benar,
kerana ditarik dari premis major yang mempunyai hubungan
kausaliti tidak benar. Tidak semua mahasiswa yang tidak suka
belajar mempunyai sebab yang sama. Dari sekian banyak
mahasiswa yang tidak suka belajar, dapat disebabkan kurangnya
kesadaran, sehingga motivasi sangat berguna bagi mereka.
Untuk mengatasi dilema model ini kita tinggal menyatakan
bahawa premis tidak mempunyai dasar kebenaran yang kuat.


CARA MENGATASI DILEMA
b. Dengan meneliti alternatif yang dikemukakan.

Mungkin sekali alternatif pada permasalahan yang
diketengahkan tidak sekedar dinyatakan, tetapi lebih dari itu.
Pada. masa Orde Lama seorang pemimpin sering berkata:
Pilihlah Sukarno atau biarlah negara ini hancur. Benarkah hanya
Sukarno yang dapat menyelamatkan negara ini? Apakah tidak
ada orang lain yang dapat menggantinya? Tentu saja ada,
sehingga alternatifnya lebih dari dua.CARA MENGATASI DILEMA
c. Dengan Kontra Dilema.

Bila dilema yang kita hadapi tidak mengandung kemungkinan
seperti di atas, maka dapat kita atasi dengan mengemukakan
dilema tandingan.
Bila kita bekerja susah. Bila kita tidak bekerja, tidak dapat wang
tetap susah. Jadi bekerja atau tidak bekerja, kita tetap susah.
Dilema. ini dapat kita jawab dengan kontra dilema sebagai
berikut:
Bila kita. bekerja, kita mendapat uang, senang. Bila kita, tidak
bekerja kita senang. Jadi bekerja atau tidak, selalu senang.

CARA MENGATASI DILEMA
Contoh lain penggunaan kontra dilema dapat dikemukakan
sebagai berikut:

Dalam menangkis dilema yang dikemukakan oleh Protagoras,
Euathlus mengatakan: Bila saya menang dalam peradilan, saya
tidak akan membayar wang pendidikan kepada Protagoras,
berdasarkan putusan hakim. Bila saya kalah saya juga tidak
wajib membayar, berdasarkan perjanjian. Jadi menang atau
kalah saya tidak perlu membayar kepada Protagoras.


CARA MENGATASI DILEMA

d. Dengan memilih alternatif yang paling ringan.

Apabila tuan masih sebagai pegawai kerajaan, maka tuan tidak
dapat menduduki jawatan tertinggi pada Syarikat Buana Jaya
ini. Untuk menduduki jawatan tertinggi pada syarikat ini maka
anda harus rela melepas status tuan sebagai pegawai kerajaan.
Tetapi anda berat melepas pekerjaan pegawai kerajaan,
sedangkan bila tidak mendapat jawatan di syarikat pendapatan
anda tetap sedikit.


CARA MENGATASI DILEMA
TAMAT

GENERALISASI


Proses penalaran yang bertolak dari
sejumlah fenomena individual
menuju kesimpulan umum yang
mengikat seluruh fenomena sejenis
dengan fenomena individual yang
diselidiki.
Iaitu.


Perbezaan Hukum Induksi dan Deduksi

Hasil pemikiran melalui penalaran induksi adalah tidak pasti, tetapi
kemungkinan besar.

Penalaran deduksi kesimpulannya pasti bila ada syarat absah dan valid.
Induksi:
A pedagang Pasar Johor.. Jujur
B pedagang Pasar Johor Jujur
C pedagang Pasar Johor Jujur
D pedagang pasar Johor.. Jujur
E pedagang pasar Johor Jujur
F pedagang pasar Johor Jujur
Semua pedagang Pasar Johar jujur; hanya mempunyai kebenaran
probabilitas
Deduksi:
setiap orang Jepun rajin
Hanoko adalah orang Jepun.
Hanoko adalah rajin ( adalah benar pasti )Macam-Macam Generalisasi
Generalisasi mempunyai 2 bentuk iaitu:
1. Generalisasi sempurna
2. Generalisasi sebahagian atau generalisasi tidak sempurna
1. Generalisasi Sempurna
Generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar
penyimpulan diselidiki
Contoh : kita lihat jumlah hari pada setiap bulan tahun
Masehi kemudian disimpulkan bahawa: Semua bulan Masehi
mempunyai tidaklebih dari 31 hari.

Memberikan kesimpulan yang amat kuat dan tidak dapat
dipertikaikan.
tetapi tidak praktis dan tidak ekonomis.
2. Generalisasi Tidak Sempurna
Generalisasi berdasarkan sebahagian fenomena untuk
mendapatkan kesimpulan umum bagi fenomena sejenis
yang belum diselidiki.

Contoh:
Kita menyelidiki sebahagian bangsa Melayu bahawa
mereka adalah manusia yang suka bergotong royong,
Kemudian disimpulkan bangsa Melayu suka bergotong-
royong.

- Generalisasi ini tidak menghasilkan kesimpulan ke
tingkat pasti
- Praktis, ekonomis dan lebih popular


Bila kita berbicara tentang generalisasi selalu dimaksudkan
adalah generalisasi tidak sempurna, kerana inilah yang sesuai
dengan prinsip penyimpulan dalam ilmu pengetahun.
Semua ilmu sains dan sosial berdasarkan generalisasi tidak
sempurna

Dalam ilmu biologi
Contoh:
Darwin, menurutnya : Manusia berasal dari monyet .
Semua benda hasil evolusi.
Isaac Newton : Teori graviti. Apel jatuh ke bumi. Semua
benda jatuh ke bumi.
Generalisasi tidak sempurna adalah sahih dan kuat bila
prosedur valid dan absah


Generalisasi tidak sempurna tidak saja terdapat pada
teori ilmiah, tetapi juga terlaksana pada fikiran anak
kecil, bahkan juga pada haiwan

Contoh :
Anak kecil yang pernah terluka jari-jarinya kerana
bermain pisau akan berhati-hati pada masa akan
datang.

Contoh :
Seekor anak anjing yang telah sekali memasukkan
muncungnya pada radiator elektrik tidak akan
mengulanginya lagi kerana ia mengetahui bahawa yang
demikian itu menyakitkan.Pengujian atas Generalisasi
1. Sampel yang digunakan secara kuantitatif
cukup untuk mewakili kesemua sampel
Cth:: :
Untuk menentukan jenis darah seseorang cukup
dengan satu titik darinya.
-Semakin banyak jumlah fenomena yang
digunakan semakin kuat kesimpulan yang
dihasilkan.

2. Sampel yang digunakan cukup variasi
Cth:
Seorang lelaki yang ingin memilih calon isteri
hendaklah mengambil kira agama, keturunan,
kecantikan dan harta.


3. Generalisasi mengambil kira hal-hal yang menyimpang dari
fenomena umum atau tidak.
Kekecualian harus diambil kira. Kekecualian yang cukup besar tidak
mungkin diadakan generalisasi. Kekecualian yg sedikit dirumuskan
dgn berhati-hati.

Kata-kata seperti semua, setiap, selalu, tidak pernah, selamanya harus
dihindari.
Tapi kata-kata spt. Hampir seluruhnya, sebahagian besar, kebanyakkan; harus
didasarkan dengan pertimbangan rasional dan cermat.

4. Kesimpulan yang dirumuskan konsisten dengan fenomena
individual
Cth;
Penyelidikan tentang faktor utama penyebab pelajar samseng di
sebuah sekolah kerana pengaruh persekitaran, media massa,
kurang penguatkuasaan disiplin dan masalah keluarga.
kesimpulan keliru bahwa sebab dominan adalah kerana kurangnya
hiburan.Generalisasi Yang Salah
Generalisasi berdasarkan fenomena
yang sangat sedikit sehingga tidak
mencukupi syarat untuk membuat
generalisasi.
Cth:
1)Dia orang Islam tapi menerima rasuah,
kalau begitu orang Islam memang jahat.
2) Anak sulung selalu mempunyai
kecerdasan yang lebih baik dari anak
yang kedua; atau anak kedua selalu
lebih rendah inteligensinya dari anak
yang sulung.


Generalisasi Empirik
Generalisasi berdasarkan fenomena semata-
mata yang tidak disertai dengan penjelasan
mengapa.

Cth:
Adanya musim hujan di kawasan-kawasan
tertentu dan kemarau di kawasan lain.
Kejadian banjir dll.

Pernyataan ini didasarkan atas generalisasi
yang benar dan terpercaya. Pernyataan ini
hanya berdasarkan fenomena sahaja.

Generalisasi dengan penjelasan
Generalisasi yang dibuat penjelasan keatas
penyelidikannya dan memenuhi syarat pengujian.
Cth:
Kejadian hujan boleh berpunca dari kawasan
tekanan tinggi dan tekanan rendah.
Proses penyejatan air laut.
Generalisasi Ilmiah
Tidak berbeza dgn generalisasi biasa(bentuk
ataupun permasalahan).
Perbezaan utama: (Metod/kualiti data/
ketepatan dlm membuat rumusan).Tanda-tanda penting Generalisasi Ilmiah
1. Data dikumpul dengan observasi yang cermat, dilaksanakan oleh
tenaga terlatih serta mengetahui dengan baik masalah.
Pencatatan hasil observasi dilakukan dgn tepat, menyeluruh dan
teliti
2. Penggunaan instrumen untuk mengukur, mendapat ketepatan
serta elakkan kekeliruan.
3. Adanya pegujian, perbandingan serta klasifikasi fakta.
4. Pernyataan generalisasi jelas, sederhana, menyeluruh
dinyatakan dgn term yang padat dan matematik.
5. Observasi atas fakta-fakta eksperimen, hasilnya dirumuskan
dgn memperhatikan kondisi yang bervariasi misalnya waktu
tempat dan keadaan khusus yang lain.
6. Disebarkan untuk memungkinkan adanya satu lagi pengujian,
kritik, postmoterm atas generalisasi yang dibuat.


SLQ 3062
MANTIQ
BAB 10
ANALOGI

Pengertian Analogi
*Sejumlah peristiwa menuju kepada satu peristiwa lain yang
sejenis.
Apa yang terdapat pada fenomena peristiwa
pertama,disimpulkan terdapat juga pada fenomena peristiwa
yang lain kerana kedua-duanya mempunyai persamaan
prinsipal.
Berdasarkan persamaan ini,ia akan sama dalam aspek-aspek
lain yang mengikutinya.
Disebut juga analogi induktif iaitu:
proses penalaran dari satu fenomena menuju
fenomena lain yang sejenis.
Disimpulkan apa yang terjadi pada fenomena pertama
akan berlaku juga pada fenomena yang lain.
Dalam setiap penyimpulan analogik terdapat tiga unsur iaitu:
peristiwa pokok yang menjadi dasar analogi
persamaan prinsipal yang menjadi pengikat
fenomena yang hendak dianalogikan.
Jenis-jenis analogi
Analogi induktif
Analogi yang disusun berdasarkan persamaan prinsipal yang
ada pada dua fenomena, disimpulkan bahawa apa yang
terdapat pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena
yang kedua.(tidak pernah menghasilkan kebenaran mutlak)

Analogi deklaratif (analogi penjelas)
-Merupakan method untuk menjelaskan atau menegaskan
sesuatu yang belum dikenalpasti atau masih samar dengan
sesuatu yang sudah dikenal.
- merupakan cara yang berguna untuk menjelaskan masalah
yang hendak diterangkan.
CONTOH ANALOGI INDUKTIF
1. Jika kita membeli sepasang kasut, kita yakin bahawa kasut itu
selesa dipakai kerana pernah membeli kasut yang selesa
dipakai di kedai tersebut.
membeli sepasang kasut (peristiwa)
kasut itu selesa dipakai(fenomena yang dianalogikan)
dibeli di kedai yang sama(persamaan prinsip)
2. Ilmu pengetahuan dibangunkan oleh fakta-fakta sepertimana
rumah dibangunkan dengan batu-batu. Tetapi tidak semua
kumpulan pengetahuan itu ilmu sebagaimana tidak semua
tompokan batu adalah rumah.
Di sini hendak dijelaskan strutur ilmu yang masih asing
bagi pendengar dengan struktur rumah yang sudah
begitu dikenali.

CARA MENILAI ANALOGI
Untuk mengukur ketepercayaan sebuah analogi ialah dengan
mengetahui:
1.Sedikit atau banyak peristiwa sejenis yang dianalogikan.
semakin besar peristiwa sejenis yang dianalogikan semakin
besar taraf kepercayaannya.
contoh:Apabila suatu ketika saya mengirimkan baju saya
kepada seorang penyulam,ternyata hasilnya tidak
memuaskan. Atas dasar analogi,saya boleh
menyarankan kepada kawan saya supaya tidak
menghantar pakaian kepada penyulam tadi. Analogi
saya menjadi lebih kuat apabila kawan B juga mendapat
hasil yang sama. Analogi menjadi lebih kuat apabila
kawan C,D,E dan F juga mendapat hasil yang sama.
2. Sedikit atau banyak aspek-aspek yang menjadi dasar
analogi
contoh: Kasut yang baru saja dibeli tentu akan selesa
dipakai kerana kasut terdahulu juga selesa dipakai dan
dibeli di kedai yang sama. Analogi ini menjadi lebih kuat
lagi bila dinilai juga persamaan harga dan bahannya.

Ilmu pengetahuan dibangunkan oleh fakta-fakta sepertimana
rumah dibangunkan dengan batu-batu. Tetapi tidak semua
kumpulan pengetahuan itu ilmu sebagaimana tidak semua
tompokan batu adalah rumah.
Di sini hendak dijelaskan strutur ilmu yang masih asing
bagi pendengar dengan struktur rumah yang sudah
begitu dikenali.


Contoh:
Persamaan yang terdapat antara bumi dan planet-planet lain.
Planet2 ini mengelilingi matahari seperti bumi,
berputar pada paksinya seperti bumi, juga berlaku
pergantian siang dan malam.
Jadi atas dasar persamaan yang sangat dekat antara bumi dan
planet2 tersebut, tidak salah kita simpulkan bahawa
kemungkinan besar terdapat berbagai jenis makhluk yang
hidup di planet2 tersebut.
3. Sifat dari analogi yang dibuat
contoh:Apabila kita mempunyai kereta dan satu liter
minyak dapat menempuh perjalanan sejauh 10 km, kita
menyimpulkan bahawa kereta B yang sama dengan
kereta kita juga dapat menempuh perjalanan sejauh 10
km dengan seliter minyak. Analogi ini menjadi lebih kuat
apabila kita mengatakan kereta B dapat menempuh
perjalanan sejauh 8 km tetapi menjadi lemah sekiranya
kita mengatakan kereta B dapat menempuh perjalanan
sejauh 15 km.
Ini bermakna semakin rendah taksiran yang dibuat semakin
kuat analogi tersebut.

4. Mempertimbangkan ada atau tidak unsur-unsur yang berbeza
pada peristiwa yang dianalogikan. Semakin banyak pertimbangan
atas unsur2 yang berbeza semakin kuat kebolehpercayaan
analoginya
contoh: Zaini penuntut baru di Universiti X akan menjadi
sarjana yang ulung kerana beberapa bekas penuntut
universiti tersebut merupakan sarjana ulung. Analogi ini
menjadi kuat jika kita mempertimbangkan jiga perbezaan
yang ada pada lulusan sebelumnya. A,B,C,D dan E yang
mempunyai latar belakang yang berbeza dalam ekonomi,
pendidikan, daerah, agama, pekerjaan ibubapa, kesemuanya
adalah sarjana yang ulung.

5.Releven atau tidak masalah yang dianalogikan.
Bila tidak releven, sudah tentu analoginya tidak kuat bahkan
boleh gagal.

Analogi yang pincang
Kekeliruan pada analogi induktif
contoh:Saya hairan mengapa orang takut menaiki kapal
terbang kerana selalu berlaku kecelakaan dan
menyebabkan kematian ramai orang. Oleh itu sebaiknya
jangan tidur di tempat tidur kerana hampir semua
manusia menemui ajal di tempat tidur.
Di sini menaiki kapal terbang ditakuti kerana sering berlaku
kemalangan yang menyebabkan maut, sedangkan orang tidak
takut tidur di tempat tidur kerana jarang orang menemui ajal
kerana kecelakaan di tempat tidur. Orang yang meninggal di
tempat tidur bukan disebabkan kecelakaan tetapi kerana
penyakit yang dihidapi.
*Jadi di sini orang menyamakan dua perkara yang berbeza.


Kekeliruan pada analogi deklaratif
Contoh: Khutbah dalam bahasa arab tidak perlu
diterjemahkan dalam bahasa sendiri, bila diterjemahkan
tidak bagus lagi seperti kopi susu yang dicampur
terasi(belacan).

BAB 11
HUBUNGAN KUASALITAS
HUBUNGAN KAUSALITAS (sebab akibat)
Pengertian
Tidak ada suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan, tetapi
mempunyai sebab yang mendahuluinya.
Sebab sebagai sesuatu yang melahirkan akibat mempunyai
banyak pengertian
* ada sebab yang mesti
* ada sebab yang menjadikan
1.Sebab yang mesti
Sesuatu keadaan bila tidak ada, akibatnya tidak akan
berlaku,tetapi dengan adanya akibat , sesuatu tidak
semestinya berlaku
contoh:Oksigen merupakan sebab adanya kebakaran.
Tanpa adanya oksigen tidak mungkin akan berlaku
kebakaran, tetapi adanya oksigen tidak semestinya
berlaku kebakaran.

2.Sebab yang jauh
contoh:Jika kita meneliti sebab seorang mahasiswa
terlibat dalam kemalangan jalan raya, kita akan dapati
sebab yang berantai.
- Dia melintas jalan dengan cepat tanpa perhitungan
- Kereta yang lalu tidak dapat mengelak
- Mengapa dia melintas jalan tanpa perhitungan?Tergesa-
gesa ingin sampai ke kampus kerana ada ujian dan hari
telah lewat.
- Mengapa terlambat? Terlambat bangun
- Menagapa terlambat bangun? Kerana belajar sampai
larut malam
- Mengapa belajar sampai larut malam? Kerana akan
menghadapi ujian dan seterusnya
- Ternyata setiap sebab merupakan akibat dari sebab
yang mendahuluinya. Di sini belajar sampai larut malam
merupakan sebab yang jauh sedangkan melintas jalan
tidak berhati-hati merupakan sebab yang dekat.


METHOD INDUKSI MILL
Seorang filosof inggeris merumuskan empat method induksi:
- method persetujuan
- Method perbezaan
- Metohd persamaan variasi
- Method sisa sisihan
Kemudian ditambah satu method lagi sesudahnya iaitu method
gabungan persetujuan dan perbezaan.
Method persetujuan
Apabila ada dua peristiwa atau lebih pada gejala yang
diselidiki dan masing-masing peristiwa itu mempunyai faktor
yang sama, maka faktor itu merupakan satu-satunya sebab
bagi gejala yang diselidiki tersebut.
contoh:Dalam satu asrama seluruh penghuninya
mendapat cirit-birit dan muntah. Mereka ditanya apa
yang dimakan.Mahasiswa pertama makan nasi,pisang,
telur goreng,rendang dan sayur. Mahasiswa kedua
makan nasi, telur goreng,rendang dan sayur, Mahasiswa
ketiga makan nasi,pisang, rendang dan
sayur.Mahasiswa keempat makan nasi, rendang dan
sayur. Mahasiswa kelima dan keenam makan mee, telur
goreng dan rendang.
Sambungan
Apabila dituliskan A,B,C,D,E dan F hasilnya akan lebih jelas
apabila dipaparkan seperti berikut:
Di sini gejala yang diselidiki ialah muntah dan cirit-birit, peristiwanya
adalah makan dari makanan yang dikirim sedangkan jumlah
peristiwanya enam. Dari data tersebut didapati penyebabnya adalah E,
jadi kemungkinan besar cirit-birit dan muntah itu disebabkan oleh
faktor yang ada pada setiap peristiwa iaitu rendang.
Peristiwa Faktor dalam peristiwa Gejala
1 A,B,C,D,E, - Cirit birit dan muntah
2 A,- ,C, D, E,- Cirit birit dan muntah
3 A,B, -, D, E,- Cirit birit dan muntah
4 A,-,-,D,E,- Cirit birit dan muntah
5 -, -, C, D,E,F Cirit birit dan muntah
6 -, -, C, D, E,F Cirit birit dan muntah
Method Perbezaan

Maksud metohd ini ialah
jika sesuatu peristiwa yang ada gejala yang diselidiki dan
sesuatu peristiwa lain tidak ada, namun faktornya sama
kecuali satu, dan yang satu itu terdapat pada peristiwa
pertama maka faktor yang satu tersebut yang menyebabkan
peristiwanya berbeza dan faktor ini tidak boleh dilepaskan
dari menjadi penyebab kepada peristiwa yang berlaku.
Contoh:
Kita mempunyai pelita yang ada sumbu dan satu pelita
lagi tidak mempunyai sumbu. Kita dapat menyalakan api
pada pelita yang mempunyai sumbu tetapi tidak pada
pelita yang tidak mempunyai sumbu sekalipun pelita
tersebut mempunyai batu dan gas dan keadaan yang
lain sama seperti pelita yang mempunyai sumbu tadi.
Oleh itu tidak tepat kita mengatakan bahawa sumbu itu
merupakan sebab bagi menyalanya pelita, tetapi lebih
tepat merupakan sebab yang tidak boleh dipisahkan dari
sebab yang menyebabkan pelita itu menyala.
Metohd persamaan variasi
Maksud metohd ini
apabila sesuatu keadaan berubah dengan sesuatu cara
apabila keadaan lain berubah dengan cara yang tertentu
kerana sebab atau akibat daripada keadaan lain atau
berkaitan secara sebab dan akibat

Contoh1:Hubungan panas dengan air raksa pada
termometer. Panas menyebabkab kenaikan air raksa.
Kenaikan air raksa mempunyai variasi seperti variasi
panas itu. Maka air raksa dengan panas mempunyai
hubungan sebab dan akibat.

Contoh2: Seorang petani dapat mengetahui dengan
mudah hubungan kausalitas(sebab-akibat) antara
kesuburan tanah dengan hasil tanaman. Kesuburan
tanah yang tinggi akan menyebabkan hasil tanaman
menjadi lebih baik.


Sering juga berlaku hubungan sebab-akibat dari metohd ini
menunjukkan sifat yang negatif.
Contoh: Dalam keadaan tuntutan keperluan hidup,
bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan akan
menurunkan harga, jika barang yang ditawarkan
berkurangan akan menyebabkan kenaikan harga
barangan tersebut.
Metohd persamaan variasi sangat penting dalam penyelidikan
induktif yang bersifat kuantitatif, mendahului penyelidikan
yang bersifat kualitatif.
Metode(kaedah) Sisasisihan
Maksud kaedah ini:
Jika ada peristiwa dalam keadaan tertentu dan keadaan ini
merpakan akibat dari faktor yang mendahuluinya, maka sisa
akibat yang terdapat pada peristiwa itu pasti disebabkan oleh
faktor lain.
Kaedah Gabungan Persetujuan dan Perbezaan
Maksud kaedah ini:
- Jika ada sekumpulan peristiwa dalam gejala tertentu hanya
mempunyai satu faktor yang sama, sedangkan dalam
beberapa peristiwa di mana gejala itu tidak terjadi, ditemui
faktor-faktor lain yang juga ditemui pada masa gejala itu
berlaku kecuali satu faktor yang bersamaan. Maka faktor ini
merupakan faktor yang mempunyai hubungan kausal dengan
gejala itu.
- Menggunakan kaedah ini menghasilkan konklusi yang lebih
kuat dibandingkan jika menggunakan kaedah tersebut secara
terpisah.
Kekeliruan Dalam Penalaran Kausalitas
(sebab akibat)
Kekeliruan yang selalu berlaku dikalangan orang yang kurang
berhati-hati berfikir adalah post hoc propter hoc iaitu suatu
penalaran yang menyatakan bahawa sesuatu itu terjadi
setelah sesuatu perkara itu terjadi, maka ia merupakan akibat
dari perkara tersebut.
Untuk membuktikan hubungan sebab dan akibat suatu
peristiwa tentu bukan sekadar menyimpulkan bahawa
peristiwa kedua merupakan akibat dari peristiwa pertama.
Contoh:- setelah ayam berkokok muncullah siang
- setelah ia bermalam di sini kilang ini
kecurian setengah billion.Oleh itu pastilah
dia pencurinya.
Jelas, kekeliruan berlaku kerana melihat peristiwa yang ada
secara sepintas lalu. Untuk menentukan sesuatu peristiwa itu
merupakan sebab bagi peristiwa lain bukan sekadar
menunjukkan bahawa peristiwa pertama adalah sebab dari
peristiwa kedua.

Kita mesti dapat menjelaskan secara terperinci bahawa
kedua-dua peristiwa tersebut memang mempunyai hubungan
yang pasti. Apabila peristiwa kedua tidak mempunyai
hubungan yang pasti dan relevan dengan peristiwa pertama,
maka ia bertentangan dengan hukum-hukum yang telah kita
ketahui.
BAB 12
PENJELASAN
Penjelasan
Sesuatu fakta dijelaskan untuk menjelaskan hubungannya
dengan fakta-fakta lain bagi mengetahui bagaimana fakta itu
berhubungan atau bergantung dengan yang lain.
Penjelasan adalah sekelompok proposisi yang menerangkan
sesuatu fakta yang mana dengan keterangan itu dapat
menghilangkan masalah atau keraguan yang menyelubungi
fakta tersebut.
Dalam kehidupan seharian, sesuatu perkara yang ganjil atau
menyalahi kebiasaan menuntut kepada penjelasan
Contoh: Seorang pegawai yang tidak pernah datang
lambat, tidak akan menimbulkan pertanyaan, tetapi
apabila suatu hari, dia terlewat satu jam, majikannya
pasti bertanya dan memerlukan jawapan daripadanya.
Inilah yang disebut penjelasan atau keterangan.
Sifat-Sifat Penjelasan
Oleh kerana penjelasan memerlukan kesimpulan yang logik,
penjelasan sesuatu fakta perlu lebih kuat daripada yang lain.
Untuk menilai kuat atau tidak sesuatu penjelasan perlu
melihat kepada relevennya dengan fakta yang lain. Oleh itu
penjelasan terdapat dua sifat yang membezakannya iaitu
1. Penjelasan ilmiah
2. Penjelasan tidak ilmiah
Penjelasan Ilmiah
Keterangan yang dapat dibuktikan secara logik
Contoh: Sekiranya pegawai tadi menyatakan
kelewatannya kerana bas yang dinaiki rosak dan tidak
ada kenderaan lain yang boleh dinaikinya sehingga dia
harus menunggu 1 jam sementara bas itu dibaiki, maka
keterangan itu adalah ilmiah. Ini kerana keterangan ini
boleh dibuktikan oleh majikannya sama ada dia
bercakap benar atau tidak. Majikannya dapat
menghubungi pemilik bas tersebut melalui telefon
adakah benar pada waktu itu bas tersebut mengalami
kerosakan. Meskipun jawapan yang diperolehi mungkin
tidak dapat diterima sepenuhnya seperti menyatakan
laporan kerosakan belum diterima atau kemungkinan dia
berbohong dengan menyatakan basnya selalu siap
untuk menjaga pelanggan, tetapi keterangan yang
diberikan oleh pegawai tadi memungkinkan seseorang
untuk membuktikannya.
Penjelasan tidak ilmiah
Sesuatu penjelasan itu dikatakan tidak ilmiah apabila:
Penjelasannya tidak mungkin dapat dibuktikan
Contoh: Pegawai tadi menerangkan kelewatannya kerana sedang
berlaku kebuluran di India atau pesawat Korea ditembak oleh Soviet
Union, maka penjelasan ini tidak releven dengan masalah pokok
kerana dia tinggal di Indonesia. atau
Dia menjelaskan kelewatannya kerana Allah menghendakinya
kerana Allah maha kuasa untuk membuatkan dia lewat. Ini juga
bukan penjelasan ilmiah kerana hal ini tidak dapat dibuktikan
kebenarannya secara empirik.
Termasuk juga dalam penjelasan tidak ilmiah adalah
penjelasan yang tahyul seperti:
Kapal terbang yang membawa jamaah haji Indonesia jatuh di
India bahagian timur kerana jin-jin pergunungan himalaya tidak rela
wilayahnya dilalui kapal terbang asing.
Cara menerangkan fakta
Terdapat 4 cara menerangkan fakta iaitu:
1. Menjelaskan berdasarkan bahagian atau faktornya iaitu
menjelaskan dengan cara menganalisis sesuatu berdasarkan
unsur-unsur utama suatu kenyataan serta hubungan
Contoh: Anak-anak orang primitif atau sebahagian
manusia pada zaman sekarang merasa cukup apabila
mendapat sesuatu tanpa berkeinginan untuk mengetahui
mengenai komposisi dan strutur barang atau cara
bagaimana sesuatu itu bekerja. Kanak-kanak selalu
membongkar mainannya untuk mengetahui apa yang
ada di dalamnya.
Keinginan untuk mengetahui struktur dan komposisi barang
atau sesuatu serta bagaimana hubungan antara bahagian-
bahagian ini secara keseluruhan bukanlah keinginan yang
pertama dalam perkembangan mental baik individu atau pun
sesuatu bangsa.
Kita selalu melihat bagaimana sikap menerima sesuatu
seadanya tanpa mahu mangetahui pada orang primitif
mengenai barang-barabg dalam lingkungannya.
Sambungan...
Akhirnya dalam perjalanan sejarah sama ada kerana praktis
ataupun penyelidikan, orang mula meneliti tentang hakikat
sesuatu. Mereka menemui bahawa sesuatu yang mempunyai
jenis yang sama, mempunyai persamaan dalam strukturnya.
Mereka meneliti komponen dari sesuatu barang hingga
mereka mengetahui hubungan antara bahagian-bahagian
yang berbagai-bagai serta hubungan antara bahagian-
bahagian itu keseluruhannya.
Contoh
Alam ini - tubuh manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan,
susunan bintang, titisan embun, sinar bulan, rasa marah
semuanya dapat dianalisis untuk mewujudkan
komponen masing-masing, faktor2nya serta hubungan
antara satu faktor dengan faktor yang lain.
Setiap benda sama ada asli atau tidak mesti terdiri dari
bahagian2 yang membentuk keseluruhannya. Setiap
bahagian mempunyai kedudukan dan hubungan dengan
bahagian lain dan keseluruhannya. Tanpa bahagian2 ini
serta susunannya, sesuatu itu tidak mungkin wujud
seperti mana keadaannya.
Penjelasan berdasarkan keadaan
Cara menerangkan sesuatu berdasarkan hubungan sesuatu
dengan sesuatu yang lain dengan keadaan di luar dirinya
untuk mengetahui :
-bagaimana sesuatu fakta partikular bergantung terhadap
faktor yang lain dalam susunan yang lebih besar.
-bagaimana sesuatu fakta tidak akan muncul kecuali dalam
keadaan tertentu
Penjelasan ini berbeza dengan yang pertama kerana kita
mahu mencari bagaimana hubungan sesuatu dengan sesuatu
di luar dirinya berbanding yang pertama kita menjelaskan
hubungan sesuatu dengan sesuatu tetapi masih dalam ruang
lingkup dirinya.

orang primitif menganggap bahawa sesuatu itu adalah
sempurna dirinya tanpa berhubung dengan sesuatu
yang lain. Mereka memandang dunia ini terdiri dari
sesuatu yang terpisah-pisah, sesuatu yang berdiri
sendiri dan hubungan antara satu dengan yang lain
hanya secara kebetulan.
Contoh: mereka melihat lebah hinggap pada bunga
tetapi tidak mengerti apa hubungan antara keduanya
iaitu bunga memerlukan lebah untuk pembiakan,
sedangkan lebah memerlukan madu.
Di zaman Romawi kuno, meskipun mereka dapat menentukan
kecerdasan seseorang dengan ukuran atau postur tubuh, juga
dapat menentukan kuda yang cerdik berdasarkan keadaan
badannya, namun sejauh itu mereka tidak mengetahui yang
pasti hubungan antara keadaan tersebut sehingga mereka
percaya adanya makhluk yang bertubuh kuda dan berkepala
manusia.
Keadaan ini berlaku kerana
-mereka tidak mempunyai pengertian bahawa hidung
manusia tidak cukup besar untuk menyedut udara yang
diperlukan oleh paru-paru kuda
-mereka tidak mengetahui imbangan secara mekanis dari
kepala manusia tidak mungkin dapat menampung peredaran
darah dari tubuh seekor kuda atau pelbagai alasan lain.
- mereka tidak mengetahui bahawa kepala manusia hanya
dapat berada dalam hubungannya dengan makhluk yang
bernama manusia.
Kerana hubungan ini juga, kita tidak mungkin menjumpai
- ada buah kelapa pada dahan jambu
- tidak ada air membeku dalam temperatur 40c.
- tidak ada senyum pada muka yang gementar takut.
- tidak ada kambing beranak anjing
- tidak ada perkahwinan antara manusia dengan binatang
mendatangkan keturunan dan sebagainya.
Setiap fakta itu mempunyai hubungan yang pasti dengan fakta
yang lain dan baru.
Ilmu pengetahuan moden dengan penemuannya
menunjukkan bahawa setiap yang wujud di alam ini
mempunyai hubungan dan ketergantungan dengan yang lain.
Dengan kenyataan ini, kita semakin sedar bahawa benda2 di
alam ini mempunyai susunan, keteraturan dan sistem.
Semakin bertambah pengetahuan kita akan benda2 semakin
bertambah pula pengenalan kita baik secara penyelidikan
mahupun penyimpulan bahawa alam ini bukan merupakan
kumpulan yang kacau melainkan merupakan suatu susunan
yang sistematik, teratur yang menunjukkan adanya suatu pola
yang universal.
Menjelaskan berdasarkan hubungan sebab akibat
Hubungan dua buah fakta atau lebih dalam waktu yang
berurutan, antara fakta-fakta yang secara tetap terjadi lebih
dahulu dan diikuti oleh fakta yang lain kemudiannya.
Sesuatu peristiwa tidak terjadi secara kebetulan. Ada suatu
susunan yang konsisten yang melahirkan adanya peristiwa2 di
dalam perjalanan waktu.
Apabila dalam suatu keadaan tertentu terjadi, maka peristiwa
tertentu yang tetap akan mengikutinya
Keadaan yang menyebabkan sesuatu peristiwa berlaku
dinamakan sebab.
Peristiwa yang berlaku selepas keadaan sesuatu terlaksana
dinamakan akibat.
Cara membuat penjelasan berdasarkan bagaimana sesuatu
peristiwa terjadi adalah dengan melihat keadaan yang
menyebabkan berlaku peristiwa itu adalah cara menerangkan
berdasarkan sebab dan akibat.

Cara menjelaskan berdasarkan fungsi
Cara menjelaskan suatu fakta bagaimana sesuatu itu
mempunyai kedudukan terhadap fakta atau peristiwa lain
Bagaimana suatu fakta tertentu berperanan bagi fakta yang
lain.
Penjelasan ini digunakan apabila hendak menerangkan
tentang benda2 hidup dan fakta2 yang berkaitan dengannya.
Contoh:
Menerangkan fungsi hidung yang kita miliki.
Fungsi lebah bagi bunga.
Muzik bagi jiwa raga manusia.
Klorofil bagi tumbuhan.
Matahari bagi kehidupan dan sebagainya.


TERIMA KASIH
BAB 13
Setiap teori bermula dari hipotesis dan kedua-duanya
tidak ada perbezaan prinsip.

Hipotesis juga merupakan interpretasi atau penafsiran
sesuatu fakta tetapi kebenarannya belum
diuji(ramalan).

Manakala teori kebenaran faktanya telah diuji.

Oleh itu, teori juga termasuk dalam hipotesis.
Teori ialah interpretasi atau penafsiran dari fakta -
fakta.

Teori ialah sesuatu perkara,konsep,definisi dan
variable yang berkaitan satu sama lain yang dapat
diguna pakai berdasarkan fakta yang releven.

Pernyataan fakta yang benar secara menyeluruh dari
segi waktu, peristiwa, keadaan dan tempat yang
sesuai.

Contoh:
1.Negara akan aman apabila pemimpin dan
cendiakawan bersatu.
2.Berusaha pasti akan berjaya dan maju, Malas pasti
akan gagal dan mundur.
Berkaitan antara sejumlah fakta yang benar(partikular)
dan berusaha untuk menjelaskan dengan fakta yang
berkaitan tetapi belum pasti keputusanya.

Contoh:
1.Doktor menentukan jenis penyakit yang dihidapi oleh
pesakitnya, berdasarkan simptomsimptom, keadaan, jenis
penyakit dan mengubatinya mengikut cara penyakit
tersebut.
2.Seorang usahawan mengetahui perniagaannya kerugian,
maka beliau akan berusaha menganalisis mencari punca
kerugian tersebut dan cara mengatasinya.Beliau membuat
teori khusus kerana untuk menyelesaikan masalah
kerugian ini sahaja.
Hipotesis ialah interprestasi atau penafsiran dari fakta
yang disusun tetapi kebenarannya belum di
uji.(ramalan)

Contoh:
Kemalangan jalan raya yang tiada saksi melihat
kejadian tersebut .
Maka teori yang dibuat oleh pihak polis dengan
mengumpulkan bukti(fakta) di tempat kejadian
dipanggil hipotesis kerana tidak ada pengujian yang
paling tepat untuk membuktikan kebenarannya.
Terdapat 5 jenis pengujian hipotesis:
1.RELEVAN iaitu tujuan pengujian hipotesis adalah
untuk berusaha menerangkan kerelevenan
permasalahan dengan fakta yang sebenar.
2.Mampu untuk di uji iaitu terletak kepada bahan bukti
yang hendak di uji sama ada lebih realistik atau pun
berdasarkan logik semata-mata.
3.Bersesuian dengan hipotesis yang telah di terima
sebagai pengetahuan yang benar iaitu fakta yang di
kaji mestilah logik dan boleh di terima oleh akal
manusia.
4.Mempunyai daya ramal iaitu setiap penafsiran yang
dilakukan mampu mejelaskan fakta-fakta yang belum
di uji dan tidak mengetahui kebenaranya.

5.Sederhana iaitu setiap hipotesis yang dijalankan
perlulah menggunakan pendekatan yang sederhana
dan tidak keterlaluan.
Kesimpulannya setiap teori adalah berdasarkan
pengetahuan ilmiah atau malalui cara ilmiah,bukan
sekadar logik semata-mata.
Terdapat 6 langkah dalam proses kaedah pengetahuan
ilmiah baru iaitu:
1.Penemuan atau penemuan masalah.
2.Perumusan masalah.
3.Pengujian hipotesis.
4.Deduksi dari hipotesis.
5.Pembuktian hipotesis.
6.Penerimaan hipotesismenjadi teori ilmiah.

BAB 14
Probability ialah pernyataan yang mempunyai ramalan
tentang tahap keyakinan sesuatu kejadian di masa akan
datang.(Kemungkinan).
Tahap keyakinan boleh di ukur berdasarkan angka dan
bukan angka.

Contoh:
Tahap kemungkinan bagi kedudukkan duit syiling yang
dilambung akan jatuh dalam keadaan mukanya dihadapan
atau keadaan belakangnya jatuh kehadapan.Kerana
keadaan duit syiling mempunyai muka hadapan dan
belakang.Kedua-duanya boleh di ukur berdasarkan
angka,Seperti kiraan 1:2 = 1 /2
Kemungkinan yang dikira berdasarkan perkiraan
akal,bukan berdasarkan pengalaman.

Contoh:

-Dadu mempunyai 6 muka,kemungkinan akan menjadi
perhitungan 1:6 atau 1 / 6.

-Duit syiling mempunyai 2 sisi,kemungkinan akan
menjadi 1:2 atau 1 / 2.
Kemungkinan yang dikira berdasarkan statistik atas
fakta-fakta empiris.

Contoh:
Probability tentang tembakan yang gagal mengenai
sasaran sebanyak 5 kali.Maksudnya setiap 100 kali
tembakan akan tersasar sebayak 5 kali,maka yang
tepat mengenai sasaran hanya sebanyak 95 kali setiap
tembakan yang dilakukan.
Kesimpulannya setiap kenyataan bahawa
teori,ilmu,hipotesis dan generalisasi adalah bersifat
probabilitis(kemungkinan).
Contoh:
Doktor memberi ubat kepada pesakitnya dengan
mengatakan minumlah ubat ini kemungkinan kamu
akan sembuh.
BAB 15
KEKELIRUAN BERFIKIR
FORMAL INFORMAL
PENGGUNAAN
BAHASA
Terdapat 8 faktor kekeliruan formal iaitu:
1.Kekliruan kerana menggunakan empat term(syarat)
dalam silogisme.
Contoh:
*Perbuatan mengganggu orang lain boleh dikenakan
hukuman.
*Menjual barang dibawah harga yang ditetapkan
menyusahkan peniaga yang lain.
*Orang yang berpenyakit berjangkit harus diasingkan.
2.Kekeliruan kerana kedua term penengah tidak
merangkumi.
Contoh:
*Orang yang terlalu banyak belajar kurus.Oleh itu,
pelajar kurus kerana terlalu banyak belajar.

3.Kekeliruan kerana proses tidak betul.
Contoh:
*Kura-kura adalah binatang melata.Ular bukan kura-
kura,kerana itu ia bukan binatang melata.
*Kuda adalah binatang.Lembu bukannya kuda,jadi ia
bukan binatang.
4.Kekeliruan kerana menyimpulkan dua premis yang
negatif.
Contoh:
*Tidak satu pun barang yang baik itu murah dan semua
barang di kedai itu tidak murah,jadi semua barang di
kedai itu adalah baik.

5.Kekeliruan kerana mengakui akibat(sebab).
Contoh:
*Jika kita boleh menaiki kenderaan selaju kilat,maka
kita boleh ke bulan.

6.Kekeliruan kerana menolak sebab.
Contoh:
*Jika Helang datang ayam akan berlari ketakutan.Maka
helang tidak datang ayam tidak akan berlarian.
7.Kekeliruan dalam bentuk disyungtif.
Contoh:
*Dia lari ke Lambok atau ke Medan.Jika lari ke Lambok
bererti dia pasti lari ke Medan.(Tidak semestinya ke
Lambok atau Medan sahaja)
8.Kekeliruan kerana tidak konsisten.
Contoh:
*Tuhan maha berkuasa oleh itu, dia boleh menciptakan
tuhan yang lebih berkuasa daripada dia.
Terdapat 15 faktor kekeliruan berfikir secara informal.
1.Kekeliruan kerana membuat generalisasi terburu-buru.
Contoh
*Dia orang islam yang membunuh.Kalau begitu orang
islam memang jahat.
2.Kekeliruan kerana menduga.
Contoh:
*Perbuatan bercakap seperti berbisik-
bisik(perlahan).Kekeliruan seperti orang sedang
mengumpat.

3.Kekeliruan kerana mengundang masalah.
Contoh:
*Allah itu wujud kerana adanya bumi ini.(orang
membuktikan kewujudan Allah dengan adanya bumi
bukan dengan dibuktikan bahawa bumi ini diciptakan
oleh Allah.
4.Kekeliruan kerana menggunakan hujah yang tidak
kukuh.
Contoh:
*Ekonomi negara X tidak baik kerana pegawainya
menerima rasuah.Mengapa pegawainya
berasuah?.Kerana ekonomi negaranya tidak baik.

5.Kekeliruan kerana berganti dasar.
Contoh:
*Semestinya dia cantik kerana dia berpendidikan tinggi.
6.Kekeliruan kerana berdasarkan kuasa.
Contoh:
*Iklan tv (Safi rania gold + Rozita Che Wan) sebab dia
cantik la konon.
7.Kekeliruan kerana mendasarkan diri pada kekuasaan.
(menolak hujah orang lain).
Contoh:
*Aku makan garam lebih dahulu dari kamu.
*Kamu masih membantah cakapku.Kamu baru setahun
bekerja, aku sudah lima tahun tau.
8.Kekeliruan kerana faktor peribadi.
Contoh:
*Dia seorang yang brutal, jangan dengar cakap dia.
9.Kekeliruan kerana kurang pengetahuan.
Contoh:
*Sudah berapa kali kamu memerikan alasa yang
sama,namun tidak boleh menandingi hujah ku.Maka
terbuktilah hujah ku itu benar.
10.Kekeliruan kerana pertanyaan yang rumit.
Contoh:
*Sekaran pukul berapa?.Walhal orang yang ditanya itu
tidak memakai jam tangan.


11.Kekeliruan kerana alasan terlalu sedikit.
Contoh:
*Kereta honda adalah terbaik kerana paling ramai
peminat.
12.Kekeliruan kerana menetapkan sifat.
Contoh:
*Daging yang kita makan hari ini dibeli semalam.Daging
yang di beli semalam adalah daging mentah.jadi hari
ini kita makan daging mentah.
13.Kekeliruan kerana hujah tidak releven.
Contoh:
*Pisau itu berbahaya kerana tangan kita selalu terhiris
dengan pisau dan tidak pernah terkena dengan
peluru.maka pisau lebih bahaya dari peluru.
14.Kekeliruan kerana tersalah analogi.
Contoh:
*Saya hairan kenapa ramai orang takut menaiki kapal
terbang.Ini kerana ramai orang mati dalam nahas
kapal terbang.
15.Kekeliruan kerana belas kasihan.
Contoh:
*Kes Thomas I Kidd yang dituduh dalam satu jenayah
pembunuhan.
Terdapat 5 kekeliruan dalam penggunaan bahasa:
1.Kekekliruan kerana komposisi.
Contoh:
*Setiap kapal perang sudah bersiap untuk
berperang,maka semua angkatan tentera juga sudah
bersedia untuk berperang.
2.Kekeliruan dalam pembahagian.
Contoh:
*Bangunan hotel ini di bina di atas tanah yang
luas,maka bilik-biliknya juga pasti luas.

3.Kekeliruan kerana tekanan.
Contoh:
*Kita tidak boleh bercerita tentang keburukan kawan.
4.Kekeliruan kerana amfiboli.
Contoh:
*Peramal & penjudi (kalah Dapat pengalaman).
5.Kekeliruan kerana menggunakan perkataan yang
banyak maksud.
Contoh:
*Gajah adalah binatang.Jadi gajah kecil adalah binatang
kecil(Tapi kecil gajah tidak sama dengan kecil
binatang lain)