Anda di halaman 1dari 5

Bil Nilai Murni Penerangan/ Kata Kunci

1. Baik Hati Membantu orang yang dalamkesusahan


2. Belas kasihan Bersimpati terhadap kesusahan orang lain
3. Bertimbang rasa Mengambil kira keperluan dan perasaan
orang lain
4. Pemurah Member bantuan secara ikhlas kepada yang
memerlukan
(menderma, berkongsi, memberikan)
5. Saling memahami Sanggup memberi dan menerima
pandangan serta memahami perasaan dan
keperluan orang lain.
Bil Nilai murni Penerangan / kata kunci
6. Berdikari Sanggup dan boleh melakukan sesuatu
tanpa bantuan orang lain
7. Yakin pada diri
sendiri
Percaya kepada kebolehan diri dan
sanggup mencuba
8. Berhemah tinggi Tidak sombong/ rendah diri
9. Bersopan-santun/
berbudi bahasa
Berbudi bahasa dan beradad dalam
pergaulan
(mengucapkan terima kasih, bertanya
khabar)
10. Mengakui kesilapan
diri
Sedia mengakui kesilapan diri sendiri serta
sanggup menerima nasihat
12. Saling bermaafan Sanggup meminta maaf dan
memaafkan
Bil Nilai murni Penerangan / kata kunci
11. Ramah mesra Sedia bergaul mesra dengan semua orang
12. Hormat-
menghormati
Menunjukkan rasa hormat serta memberi
layanan yang baik kepada mereka
13. Hormat dan taat
kepada ibu bapa
Memulia dan patuh kepada mereka
14. Hormat kepada
kerajaan dan Negara
Menerima dan hormat kepada kerajaan
serta lambang kebesaran negeri dan
negara
15. Hormat kepada
kepercayaan dan
adat resam pelbagai
kaum
Menghormati kepercayaan dan adat resam
semua kaum
16. Patuh kepada
undang-undang
Mematuhi undang-undang setiap masa
17. Kasih sayang Menyayangi diri sendiri, orang lain, nyawa
binatang dengan ikhlas
Bil Nilai murni Penerangan / kata kunci
18. Sayang kepada alam
sekitar
Memelihara dan memulihara kehidupan
flora dan fauna untuk kesejahteraan hidup
19. Adil Membuat pertimbangan dan keputusan
secara positif, menyeluruh dan
bersesuaian
20. Saksama Tidak menyebelahi sesuatu pihak dalam
membuat keputusan
21. Kebebasan di sisi
undang-undang
Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak
melanggar batasan peraturan dan undang-
undang yang tersurat dalam keluarga,
sekolah, komuniti, masyarakat Negara dan
agama
22. Keberanian Gagah dan berani
Bil Nilai murni Penerangan / kata kunci
23. Berani mencuba Berani melakukan sesuatu perkara yang
baru dan mencuba untuk kebaikan diri
sendiri dan orang lain dengan mengambil
kira risiko yang akan dihadapi
24. Berani kerana benar Berani mempertahankan sesuatu yang
diakui kebenarannya dengan menunjukkan
bukti yang nyata
25. Menjaga kebersihan
diri
Kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh
setiap individu untuk kehidupan yang sihat
26. Menjaga kebersihan
persekitaran
Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapid
an bebas daripada kekotoran dan
pencemaran
27. Kebersihan mental Pertuturan dan perlakuan yang terpuji dan
perlu diamalkan oleh seseorang dalam
pergaulannya
Bil. Nilai Murni Penerangan/ Kata Kunci
28. Jujur Tidak tamak/ tidak mengambil harat benda
orang lain
29. Amanah Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu
tugas yang diberikan dan dapat menimbulkan
kepercayaan dan keyakinan orang lain
30. Bercakap benar Menyatakan perkara yang benar tanpa
menokok tambah atau berselindung
31. Ikhlas Melakukan sesuatu dengan suci hati tanpa
mengharapkan balasan
32. Rajin Berusaha bersungguh-sungguh untuk
menghasilkan sesuatu yang berkualiti
33. Dedikasi Berminat dan rela mengorbankan masa dan
tenaga untuk perkara yang berfaedah
Bil Nilai murni Penerangan / kata kunci
34. Bekerjasama Melakukan sesuatu tugas secara beramai-
ramai dan sukarela (bergotong-royong)
35. Toleransi Bertolak-ansur serta dapat mengelakkan
berlakunya perselisihan
36. Perpaduaan/ Bersatu-
padu
Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat
keluarga, masyarakat, Negara dan
antarabangsa
37. Kesederhanaan
38. Kesederhaan dan
perlakuaan yang
sederhana
Bertutur dan berkelakuan yang tidak
melampaui batas serta menyinggung
perasaan atau menimbulkan kemarahan
orang lain
39. Kesederhanaan dalam
menimbangkan
kepentingan diri dan
orang lain
Membuat pertimbangan yang sewajarnya
supaya memuaskan diri sendiri dan orang
lain
Bil Nilai murni Penerangan / kata kunci
28. Kesyukuran/
Bersyukur
Patuh dan menerima nasib atau takdir
29. Menghargai jasa/
mengenang budi
Penghargaan terhadap sesuatu jasa,
sumbangan atau pemberian
30. Rasional Berupaya mengambil kira baik buruknya
sesuatu perkara sebelum membuat keputusan
31. Semangat
bermasyarakat
Supaya hidup dalam keadaan yang harmoni
31. Bermaufakat Mengutamakan persetujuan dan kerjasama
dalam sesuatu pekerjaan bagi kepentingan
bersama
31. Semangat kejiranan Berbaik-baik, bertolak- ansur, tolong-
menolong dan bekerjasama dengan jiran
tetangga dan masyarakat
32. Cintakan negara Berbangga dan taat setia serta berusaha untuk
memajukan negara