Anda di halaman 1dari 23

K o n s e p b o n e k a :

Boneka yang mer upakan sal ah sat u model per bandi ngan adal ah
b e n d a t i r u a n d a r i b e n t u k m a n u s i a a t a u b i n a t a n g .
Bo n e k a a d a l a h h a s i l c i p t a a n y a n g b e r b e n t u k h a i wa n ,
ma n u s i a d a n l a i n - l a i n y a n g d i g u n a k a n u n t u k me n y a mp a i k a n
ma s e j sesuatu pembelajaran.
Ke b i a s a a n n y a b o n e k a d i g e ma r i o l e h k a n a k - k a n a k k e r a n a
me r e k a d a p a t me r a s a k a n d a n me n g h a r g a i s i f a t - s i f a t y a n g
t e r d a p a t p a d a b o n e k a i t u .
S i f a t i s t i m e w a B o n e k a j u g a b o l e h d i g u n a k a n s e b a g a i
a l a t k o mu n i k a s i d a l a m P&P u n t u k p e n y a mp a i a n n a s i h a t ,
me y e l e s a i k a n ma s a l a h d a n me n c e r mi n k a n g a y a h i d u p mu r i d .

TUJUAN BONEKA


BONEKA dari bahasa Portugis "Boneca" . Ia merupakan sesuatu objek atau benda bukan hidup yang
dilakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan untuk menyampaikan
mesej. Apa sahaja objek boleh dijadikan boneka selagi ianya digerakkan oleh pemain. Pemain akan
menghidupkan watak boneka untuk menyampaikan mesej secara lisan atau gerak tubuh boneka.

Figure boneka berbentuk manusia, haiwan, bunga atau apa sahaja benda lain untuk dianimasikan dan
dimanipulasikan oleh pemain untuk persembahan. Boneka merupakan salah satu permainan tertua
kerana permainan ini wujud pada zaman Yunani, Rowani ataupun Mesir.

Umumnya permainan boneka hanya untuk permainan kanak-kanak, namun pada zaman dahulu
adakalanya ia fungsinya digunakan untuk acara ritual yang berhubung dengan alam ghaib atau mistik .


KEPENTINGAN BONEKA DALAM MEDIA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Boneka digunakan untuk menyampaikan cerita atau mesej yang berkesan dan efektif. Sewaktu
persembahan boneka, pendengar boleh terlibat secara tidak langsung dengan menyahut dialong pemain
boneka. ini akan memberi pendedahkan kemahiran berkomunikasi, melahirkan idea kreatif dalam
mencipta dan merangsang daya imaginasi murid. Secara tidak langsung ianya memberi peluang kepada
murid-murid pengalaman belajar bekerjasama dalam kumpulan.
Memenuhi fitrah kanak-kanak yang gemar bermain.
Konsep Pembelajaran kanak-kanak adalah belajar sambil bermain.
Penggunaan boneka akan menceriakan situasi P&P dan menghilangkan rasa bosan kanak-
kanak.
Digunakan sebaga ABM / BBM / BBB untuk proses P&P


KELEBIHAN PENGGUNAAN BONEKA DALAM PEMBELAJARAN

1. Rumusan tujuan pembelajaran dengan jelas. Dengan demikian akan dapat diketahui,
apakah tepat digunakan permainan sandiwara boneka atau sandiwara yang lain.
2. Buatlah naskah sandiwara yang akan dimainkan secara terperinci. Dari segi dialognya,
perjalanan ceritanya dan adegannya harus disusun secara cermat, sekalipun
pemainnyanya dimungkinkan untuk berimprovisasi ketika memainkan boneka tersebut.
3. Permainan boneka mementingkan gerak dari pada kata.Oleh itu, dialognya jangan terlalu
panjang, dapat menjemukan penonton. Untuk anak-anak usia prasekolah, sebaiknya
permainan boneka dirancang untuk banyak melibatkan dialog dengan anak pada saat
permainan.
4. Permainan sandiwara boneka jangan terlalu lama, kira-kira 10 sampai 15 minit. Agar pesan
khusus yang disampaikan kepada anak dalam permainan sandiwara boneka tersebut
dapat difahami oleh anak-anak/penonton.
5. Hendaknya diselingi dengan nyanyian, kalau perlu penonton diajak nyanyi bersama. Bila
perlu pengukuhan dengan dialog atau diskusi dengan anak-anak/penonton untuk
memantapkan pesan nilai yang diajarkan.
6. Isi cerita hendaknya sesuai dengan umur dan kemampuan serta daya imaginasi anak-anak
yang menonton.
7. Selesai permainan sandiwara boneka, hendaknya diadakan pengukuhan seperti soal-
jawab, perbincangan atau menceritakan kembali tentang isi cerita yang disajikan.
8. Jika memungkinkan, berilah kesempatan kepada anak-anak untuk memainkannya.

FUNGSI PERMAINAN BONEKA :
Fungsi ekspresi. Pernyataan suka, benci, kagum, marah, jengkel, sedih. Dengan
mendongeng/cerita boneka, baik pencerita maupun pendengar dapat mengungkapkan
pernyataan senang, benci, kagum dll. Pencerita boleh memberikan pertanyaan agar anak
menjawab atauboleh memancing kanak-kanak untuk bertanya, sehingga ketika bertanyapun
anak boleh mengekpresikan rasa kagum, senang, benci dan sedih.
Fungsi Informasi. Menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Dalam kelas
mendongeng, baik pencerita ataupun si pendengar dapat menyampaikan pesannya kepada
orang lain. Pesan tersebut adalah pesan-pesan yang biasanya mereka sudah pernah
mendengarnya. Akan tetapi pada saat itu, ayat tersebut muncul kembali kerana adanya
simulasi.
Fungsi Ekplorasi. Menjelaskan sesuatu hal, perkara dan keadaan. Anak-anak yang kreatif
pun mempunyai kebolehan untuk menjelaskan sesuatu. Ketika ia mengetahui sesuatu maka
melalui stimulus,mereka cuba melakukan sesuatu untuk menjelaskan idenya.
Fungsi Persuasi. Fungsi bahasa yang bersifat mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara baik-baik. Pada tahap selanjutnya kanak-
kanak akan berusaha mengajak atau mendominasi temannya dengan kemauan dan
keinginannya. Bahkan sering kali tejadi adu mulut diantara mereka untuk mempertahankan
pendapatnya.
Fungsi Melayan. Fungsi untuk menghibur. Dalam percakapan sehari-hari antara pendengar
dan pembicara pun terjadi kelucuan-kelucuan, entah itu dari bahasanya atau ekspresi dan
gerak tubuh. Maka dalam mendongeng fungsi menghibur adalah unsur yang mutlak. Seorang
pendongeng harus dapat menjalankan fungsi itu dengan baik.
JENIS-JENIS BONEKA

1. BONEKA TANGAN

Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Untuk menggunakan
boneka jenis ini tangan dimasukkan ke dalam sarung tangan itu danjari serta pergelangan
tangandigerakkan untuk menghidupkan anggota boneka.
Hand Puppet atau boneka tangan boleh berbentuk manusia, haiwan, tumbuhan dan lain-
lain untuk diperkenalkan kepada kanak-kanak . Dibuat dari bahan yang lembut dan dapat
dicuci. Hand puppet atau boneka tangan, boleh menghiburkan kanak-kanak. Selain
mengeratkan hubungan kekeluargaan dapat juga melatih mereka berekspresi,
berinteraksi, dan membantu kanak-kanak berkomunikasi dengan lebih cepat.2. BONEKA LIDI

Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Kemudian lidi panjang
diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang akan
digerakkan semasa menggunakannya, boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang
lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut.
2. BONEKA TALI

Boneka Bertali atau dikenali marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti
paper mache, plaster-of-Paris atau kayu. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-
bahagian boneka yang boleh bergerak. Semasa digunakan, tali-tali itu ditarik-tarik untuk
membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak.

4. BONEKA JARI

Jari-jari digunakan untuk mengerakkan watak-watak. Bahan-bahan yang
digunakan unuk boneka ini amatlah serdahana seperti tutup botol, bola
ping pong, belon kecil dan seumpamanya. setiap jari juga boleh dilukis atau
digunakan kain kecil sebesar jari-jari. (Kalau nak senang sangat, lukis saje
pada jari. ;-)


BONEKA TONGKAT

Disebut boneka tongkat kerana cara memainkannya dengan menggunakan tongkat.
Tongkat-tongkat ini dihubungkan dengan tangan dan tubuh boneka. Tubuhnya adalah
kosong, tapi mata dan mulutnya boleh bergerak. untuk memainkan boneka ini, pemain
akan berpegang dua tongkat pada dua tangannya masing-masing.Wayang Golek di Jawa
Barat misalnya adalah termasuk boneka jenis ini. Untuk keperluan penggunaan boneka
tongkat sebagai media pendidikan / pembelajaran di sekolah, maka tokoh-tokohnya dibuat
sesuai dengan keadaan sekarang. Misalnya dibuat tokoh tentara, pedagang, lurah, nelayan
dan sebagainya. Boneka tongkat dapat dibuat dari kayu yang lembut seperti kayu kemiri,
randu, dan sebagainya.


hand-rod puppets.BONEKA BAYANG-BAYANG

Boneka bayang-bayang (Sadhow Puppet) adalah jenis boneka yang cara memainkannya
dengan mempertontonkan gerak bayang-bayang dari boneka tersebut. Di Indonesia
khususnya di Jawa dikenal dengan Wayang kulit. Namun untuk keperluan sekolah,
wayang semacam ini dirasakan kurang efektif, karena untuk memainkan boneka ini
diperlukan ruangan gelap/tertutup. lagi pula diperlukan lampu untuk membuat bayang-
bayang layar.PENGENALAN

Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan.
kanak-kanak.
alam khayalan,boleh menghidupkan watak ciptaan
seperti haiwan dan benda-benda lain.

KONSEP BONEKA

Dapat menghiburkan dan menarik minatkanak-kanak ke arah berfikiran imaginatif dan
kreatif.
-watak cerita di mana iadigerak-gerakkan seolah-
Mempunyai sifat: riang,sedih,marah dan lain-lain
. Digerakkan serentak dengan skrip yang dibaca atau cerita.
Sebagai alat bantuan mengajar
suasana yang lebih menyeronokkan dan
seterusnya memotivasikan pelajar.
-bendalain
latar,suara atau bunyi dimainkanbagi mengiringi pergerakan yang dibuat.
-kanak.

TUJUAN PENGGUNAAN BONEKA

Kanak-kanak berasa seronok sebab dapat meluahkanperasaan.
Menggalakkan penglibatan kanak-kanak secara aktif.
Kanak-kanak tidak segan silu mengambil bahagiandalam aktiviti boneka.
-kanak.

-
kanak.
idupkan suasana yang lebihmenyeronokkan.
Memotivasikan pelajar.
Belajar sambil berhibur. Pembelajaran menjadi lebihbermakna dan memberi kesan yang
mendalam dalamdiri kanak-kanak.
persembahan.
n kemahiran bahasa secara serentak.
-kanak.praktikal digunakan oleh kanak-kanak.
Kanak-kanak memasukkan keseluruhan pergelangan tangan mereka ke dalam watak
yang dibentuk atau dilukis.
-bahan: stoking, sarung tangan, beg kertas sandwic, sampul surat, bekas telur,
bekas dadih dll.
Kanak-kanak bebas menggunakan pergerakan tangan bila mengguna.

-kanak secara sendiri.
Memasukkan jari ke dalam boneka yang bersaiz jari dan memainkan watak tersebut
dengan cara dan gaya jari mereka.
wataknya, kecil bersaiz jari kanak-kanak, diwarnakan
dan kemudian digamkan keliling bentuk watak kecuali bahagian untuk dimasukkan j ari.


dibentuk dan akan diikat dengan tali
bagitujuan pergerakan.
dibentuk supaya boleh digerakkan dengan
menggunakan tali.
-cerita yangmemerlukan watak tersebut untuk lari, terbang,
lompat dan mengelongsor.

elastik yang (pergerakkan lebih menarik).

lukan kemahiran yang tinggi dalam mengawal sesuatu watak.
BONEKA LIDI / BATANG

kanak-kanak.
Kepala watak-watak seperti:
1 . Mo n y e t 2 . T i k u s 3. Kur a- kur a 4 . S i n g a

bahagian bawah kepala.
Kanak-kanak gemar disebabkan tangan mereka bebas dan hanya menghayun lidi
mengikut pergerakan dan lebih fleksibel


BONEKA WAYANG KULIT (SHADOW PUPPETS)Telah lama digunakan untuk persembahan bercerita, diikuti dengan nyanyian dan tarian.
skrin
Watak-watak boleh menggunakan boneka jari, tangan ataupun boneka yang menggunakan
pemegang kayu.

tinggi dalam pengawalan pergerakan watak-watak dalam
sesuatu cerita

JENIS-JENIS PENTAS BAGI PERSEMBAHAN BONEKA

I . P e n t a s k e r u s i
I I . Pent as r ent ang
III. Pentas tingkap
IV. Pentas pintu
V. Pe n t a s me j a
VI. Pentas berlipat
KEBAIKAN MENGGUNAKAN BONEKA
dengan lebih berkesan
penciptaan cerita dan merangsang imaginasi
Mempengaruhi kanak-kanak meredakan tekanan
Meluaskan perbendaharaan kata

DEFINISI DAN PENGGUNAAN BONEKA

Boneka membawa maksud sebarang benda atau objek yang digerakkan dilakonkan oleh seseoramg
atau lebih dipanggil sebagai pemain melalui sentuhan atau arahan. Ianya bertujuan untuk
menyampaikan mesej kepada pendengar dan penontonnya. Oleh itu apa sahaja objek yang boleh
digerakkan ia dipanggil sebagai boneka. Untuk menghidupkan watak, seseorang pemain itu akan
menghasilkan dialog yang dituturkan semasa persembahan. Selain itu boneka juga boleh
dipertontonkan melalui aksi tanpa menggunakan sebarang dialog.Selain itu boneka juga merujuk
kepada model dari manusia. Ia merupakan tiruan dari bentuk manusia dan juga bentuk binatang.
Malahan ia dianggap sebagaid ekorasi atau koleksi untuk kanak-kanak yang sedang membesar.
Tambahan lagi boneka telah digunakan sebagai alat bantu mengajar. Ia bertujuan untuk
memudahkan penyampaian cerita dengan lebih berkesan dan mudah untuk difaham dan senang
untuk diingati. Dengan itu pendengar mahupun penonton dapat menghayati perjalanan cerita. Secara
tidak langsung pendengar juga dapat melibatkan diri melalui penggunaan boneka ini. Terdapat
beberapa jenis boneka yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah
boneka sarung tangan, boneka tongkat, boneka jari, wayang kulit dan boneka mobail.Pada masa kini
penggunaan boneka semakin digemari ramai. Tujuan utama penghasilan boneka ialah untuk
memenuhi fitrah naluri kanak-kanak yang gemar bermain. Melalui bermain, pemikiran dan daya
fikiran kanak-kanak dapat diasah agar berfikiran lebih kreatif dan berinovasi dalam kehidupan. Selain
itu penggunaan boneka juga turut terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada masa
kini. Kesannya timbullah konsep pembelajaran yang berasaskan permainan. Hal ini secara tidak
langsung dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Disamping itu ia juga dapat mengelakkan pelajar
cepat bosan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Definisi boneka

Boneka merupakan salah satu daripada peralatan penting yang terkandung dalam
beberapa watak animasi yang dimanipulasikan oleh seorang dalang yang mahir.
Kamarudin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1998) mendefinisikan boneka
sebagai objek atau bahan yang digerak serentak dengan skrip bebas yang disesuaikan
dengan bahan yang diceritakan.
Manakala Jamilah Ahmad (1999) mentakrifkan boneka sebagai objek yang terdiri
daripada alat sebenar atau bahan ciptaan yang berbentuk orang, haiwan, tumbuh-
tumbuhan dan sebagainya yang digeraklakonkan oleh pemainnya dengan menggunakan
dialog atau mitos mengikut sesuatu watak atau cerita.
Dari segi binaan pula, boneka boleh dibahagikan kepada tiga peringkat, iaitu mudah
dan tingkas, sederhana dan rumit.
Boneka Sarung Tangan (Glove)

Bentuk ini biasanya terdiri daripada bahagian kepala dan badan sahaja.
Dikawal sepenuhnya oleh tangan yang mendiami bahagian dalam boneka berkenaan.
Diperbuat daripada karung kertas nipis atau sarung kaki yang diubahsuai menjadi bahagian
kepala sesuatu watak tertantu.
Manik, bola pingpong, guli, kain baldu dan kertas keras boleh digunakan untuk membina
bahagian mata, hidung dan mulut.
Manakala benang bulu dan kain baldu dijahit menyerupai sepasang telinga,misai dan
rambut.
Boneka jenis ini mudah dikendalikan dengan bahagian jari-jari tangan berfungsi
menggerakkan bukaan mulut boneka seiring dengan gerak mulut penggunanya.
Boneka Penuh

Boneka jenis ini lengkap dengan anggota tubuh badannya, iaitu daripada bahagian kepala hingga ke
bahagian kaki atau ekornya.

Mempunyai bentuk tiga dimensi yang boleh digantung menggunakan benang atau dilekatkan diatas
tapak yang sederhana saiznya.

Boneka jenis ini diperbuat daripada jahitan kain yang dimasukkan kapas atau kekabu supaya
menyerupaibentuk haiwan sebenar.

Murid-murid boleh merasa menggunakan tangan bentuk boneka haiwan tersebut kerana binaannya
hampir-hampir menyerupai hidupan sebenar.

Mata diperbuat daripada butang baju atau mata tiruan yang ada dijual di kedai-kedai terpilih.
Boneka kosong di tangan

Boneka jenis ini memerlukan tirai yang berperanan melindungi bahagian muka
dankepala penggunanya.

Jika tirai tiada, guru boleh menggunakanperalatan alternatif lain seperti kotak, pingan polisterin
dan sebagainya.

Situasi ini mengingkatkan keyakinan guru untuk bersuara berdasarkan jalan cerita ynag
telah dirancang.

Untuk memudahkan proses mengendalikan alat secara berkesan, sebuah kerusi
diperbuat sebagai tempat duduk guru di bahagaian belakang tabir, tirai atau kotak yang menjadi
pelindung tadi.

Anda mungkin juga menyukai