Anda di halaman 1dari 34

PANDUAN PELAKSANAAN

PROGRAM BINA INSAN GURU PPGINSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Berkuat kuasa mulai Jun 20
10JAN2012-IPGKIPTI MK 0
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
KANDUNGAN MUKA SURAT
1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 2
2. Falsafah Pendidikan Guru 2
3. Model Konseptual Pendidikan Guru 3
4. Jadual Pelaksanaan BIG PPG
! Pengenalan Progra" Bina Insan Guru
. Matla"at dan #b$ektif Progra" BIG PPG 14
%. #b$ektif Modul Pelaksanaan BIG PPG 1!
&. Ja'atankuasa Pelaksanaan dan Bidang (ugas 1
) *truktur +hli Ja'atankuasa Ker$a 1%
1,. Jadual Pelaksanaan Progra" BIG PPG 1)
11. Panduan dan Prosedur Pelaksanaan 2,
12. Peraturan dan +rahan (etap Progra" Perkhe"ahan BIG PPG 2!
13. Prosedur Kesela"atan BIG PPG 2!
14. Panel Modul 33
10JAN2012-IPGKIPTI MK 1
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Mala-sia adalah suatu usaha berterusan ke arah "e"perke"bangkan lagi potensi indi.idu se/ara
"en-eluruh dan bersepadu untuk "e'u$udkan insan -ang sei"bang dan har"onis dari segi intelek0 rohani0 e"osi0 dan
$as"ani berdasarkan keper/a-aan dan kepatuhan kepada (uhan. 1saha ini adalah bagi "elahirkan rak-at Mala-sia -ang
beril"u pengetahuan0 berketra"pilan0 berakhlak "ulia0 bertanggung$a'ab0 dan berkeupa-aan "en/apai kese$ahteraan diri
serta "e"beri su"bangan terhadap kehar"onian dan ke"ak"uran keluarga0 "as-arakat0 dan 2egara.
Falsafah Pendidikan Guru
Guru -ang berpekerti "ulia0 berpandangan progresif dan saintifik0 bersedia "en$un$ung aspirasi negara serta
"en-an$ung 'arisan kebuda-aan negara0 "en$a"in perke"bangan indi.idu0 dan "e"elihara suatu "as-arakat -ang
bersatu padu0 de"okratik0 progresif0 dan berdisiplin.
10JAN2012-IPGKIPTI MK 2


PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU
Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3 FPK 4 dan Falsafah
Pendidikan Guru 3 FPG 4 -ang "enekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan0 ke"ahiran dan nilai -ang
disepadukan "erentasi se"ua disiplin "ata pela$aran serta progra" -ang diran/angkan seperti ga"bar ra$ah
di ba'ah5
Model Konseptual Pendidikan Guru "enguta"akan akauntabiliti guru kepada tiga di"ensi uta"a0 iaitu kendiri0
ke"as-arakatan dan ketuhanan. 6itra guru dala" ketiga7tiga di"ensi ini di$el"akan dala" progra" -ang diran/angkan
seperti berikut5
10JAN2012-IPGKIPTI MK 3


8#9+2I

Kemahiran

Pengetahuan

Nilai

I2(:;:K

:M#*I

KEMASARAKATAN KENDIRI
MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU

KETU!AN AN
J+*M+2I

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Ke"uhanan 5Mengan$urkan peningkatan il"u0 pengha-atan dan a"alan indi.idu sebagai insan -ang per/a-a
dan patuh kepada a$aran aga"a.
Ke#as$araka"an 5 Menekankan peranan guru sebagai pendidik0 pe"i"pin dan sebagai agen perubahan.
Kendiri 5Men$urus kepada pe"binaan profesionalis"e0 da-a ketahanan0 patriotis"e0 pe"upukan buda-a
il"u dan pe"bentukan sahsiah dan berpekerti "ulia.
*elaras dengan FPK dan FPG0 "odel ini "engga"barkan suatu usaha "e"bina kekuatan dan ketahanan diri guru
berasaskan kepatuhan kepada (uhan dan kese$ahteraan ber"as-arakat. 9asrat ini dapat di/apai "enerusi pelaksanaan
kurikulu" pendidikan guru -ang "en-epadukan aspek7aspek pengetahuan0 ke"ahiran ikhtisas dan a"alan nilai7nilai
keguruan.Kurikulu" Bina Insan Guru Progra" Progra" I$a<ah *ar$ana Muda Perguruan3 PI*MP 4 digubal dengan
"enga"bil kira usaha "enter$e"ahkan ketiga7tiga aspek iaitu pengetahuan0 ke"ahiran dan nilai se/ara bersepadu -ang
diper$elas seperti berikut5
Penge"ahuan5 Merangku"i pengetahuan dan kefaha"an tentang kandungan il"u bidang penga$ian0 teori
pe"bela$aran0 bahan kurikulu"0 pentaksiran dan pengurusan persekitaran pe"bela$aran serta su"ber
berkaitan bidang penga$ian.
10JAN2012-IPGKIPTI MK 4
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Ke#ahiran 5 Merangku"i ke"ahiran intelek -ang "elibatkan penggunaan ke"ahiran berfikir aras tinggi dala"
pe"bela$aran0 pen-elesaian "asalah dan "e"buat keputusan= penggunaan il"u dan ke"ahiran dala"
pelaksanaan penga$aran pe"bela$aran= dan keupa-aan "e"indahkan pengetahuan dan ke"ahiran
-ang dikuasai dala" pelbagai situasi sebenar.
Nilai 5 Meru$uk kepada penerapan0 pengha-atan dan a"alan nilai7nilai "urni sebagai insan -ang per/a-a dan
patuh kepada a$aran aga"a dan kese$ahteraan ber"as-arakat serta "e"iliki dan "ena"pilkan
nilai0 etika dan a"alan -ang bertepatan dengan Prinsip :tika Ker$a Perkhid"atan +'a" dan Kod :tika
Keguruan Mala-sia.
10JAN2012-IPGKIPTI MK 5
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG )
Peringkat
Semeter
Per!akanaan
Pr" #"rma K$r$
J$m!a%
Jam
&atatan
1 2 dan 3
WAJ '(() ( Perk%ema%an ( )
Pr" #"rma #aa ( ( )* Jam )
A. Aktiviti di IPG ( IPG Based )
Taklimat Umum BIG ( 1 Jam )
Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam )
Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam )
Taklimat LK ( 2 Jam )
1
1
1
2
! Taklimat
dilaksanakan di
IPG "leh
Pens#arah
ke$ada $ela%ar
PPG
( 1 $ens#arah &3'
$ela%ar )
B. Kem Ke$im$inan ( $erkhemahan 2)1* +++
*endirikan khemah
*ala#sia ,er-as
Latihan alam Kum$ulan
Kem.ara / 0rienteerin-
Ta1kirah dan *"ral
Persem.ahan Kum$ulan
2e3leksi
Pela$"ran
2e3leksi
Persediaan
Perkhemahan
2
2
2
3
3
3
3
2
!
!
1'
1!
4' ilaksanakan di
sek"lah
( school based )
***Sema a!"#$#"# #%#
he%da!lah
d#&s!a%'d#(ala%!a%
oleh )ela(a& PPG
semasa
)e&!hemaha%
10JAN2012-IPGKIPTI MK *
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Peringkat
Semeter
Per!akanaan
Pr" #"rma K$r$
J$m!a%
Jam
&atatan
2 4 dan !
WAJ '(() ( &erama% + Akti,iti Kema-arakatan )
Pr" #"rma #aa . ((/ Jam )
1. ,eramah
A+ Pem.inaan Insan Guru 5an- 6eim.an- ( !m)la% sasa&a% - &a!a%
se(a,a" )
i. Guru se.a-ai insan mulia
ii. Kualiti $eri.adi dan $r"3esi"nalisma se"ran- -uru.
iii. Pem.ela%aran .erterusan dan seluas ha#at.
-+ Guru dan )u.un-an K"muniti ( !m)la% sasa&a% - mas.a&a!a"
se"em)a" )
i. ,a.aran -uru merealisasikan $endem"krasian $endidikan.
ii. Guru se.a-ai a-en $eru.ahan mas#arakat.
iii. )u.un-an sek"lah dan k"muniti ke arah $em.an-unan
$endidikan.
/+ Guru dan Akaunta.iliti Pr"3esi"nalisme ( !m)la% sasa&a% - &a!a%
se(a,a" )
i. Pem.inaan semula sika$ ke arah $erkhidmatan $endidikan
.ertara3 dunia
ii. Guru re3lekti3 men%ana ke.erkesanan tu-as.
iii. 7tika dan m"ral $r"3esi"nal.
iv. asar dan 8a8asan $endidikan dan im$likasin#a ke$ada
$eranan dan tan--un-%a8a. -uru.
3
ilaksanakan di
sek"lah ( school
based )
Pela%ar PPG
."leh memilih
ta%uk A9 B atau ,
untuk
dilaksanakan
10JAN2012-IPGKIPTI MK 0
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Peringkat
Semeter
Per!akanaan
Pr" #"rma K$r$
J$m!a%
Jam
&atatan
2. Aktiviti Kemas#arakatan
A+ Khidmat s"sial ( sasa&a% adalah m&#d se!olah )
i. khidmat s"sial dan ke.a%ikan (rumah ke.a%ikan9 h"s$ital9
rumah anak #atim9 $usat $en%a-aan 8ar-a emas dan lain:
lain)
ii. .antuan .en;ana (.an%ir9 ke.akaran9 .en;ana alam)
iii. -"t"n- r"#"n- (mem.ersihkan tanah $erku.uran9 rumah
i.adat9 $usat:$usat k"muniti9 khidmat ke.a%ikan dan lain:
lain).
< ilaksanakan di
sek"lah ( school
based ) atau
$ersekitaran
setem$at.
Pela%ar PPG
."leh memilih
ta%uk i9 ii atau iii
untuk
dilaksanakan
WAJ '(() ( Bengke! + Akti,iti Kema-arakatan )
Pr" #"rma #aa ' ((/ Jam )
1+ Ben-kel ( !m)la% sasa&a% - m&#d se!olah )
Ben-kel 7tiket dan 6"sial
i. Pen-u;a$an a8am
ii. Kesantunan .er.ahasa
iii. Terti. / ada. di me%a makan
iv. Pen-endalian *a%lis
v. 7tika .er$akaian
3 ilaksanakan di
sek"lah ( school
based )
Pela%ar PPG
."leh memilih
sekuran-:kuran-
SA0U ta%uk untuk
dilaksanakan
2+ Aktiviti Kemas#arakatan ( !m)la% sasa&a% 1 m&#d )
1. Khidmat ke$ada k"muniti
i. Kelas tam.ahan
ii. Klinik su.%ek .im.in-an / $em.ela%aran
iii. Kem$en kesedaran ( AAK9 A6=B dan se.a-ain#a )
< ilaksanakan di
sek"lah ( school
based )
Pela%ar PPG
."leh memilih
sekuran-:kuran-
SA0U ta%uk untuk
dilaksanakan
10JAN2012-IPGKIPTI MK 2
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Peringkat
Semeter
Per!akanaan
Pr" #"rma K$r$
J$m!a%
Jam
&atatan
WAJ'(() ( Perk%ema%an II + K%i1mat Kema-arakatan + Kem
M"ti,ai 1an Bim2ingan )
Pr" #"rma #aa )
1. Perkhemahan II : 3)2* ( kelas .im.in-an / m"tivasi )
a. Pen#ediaan ta$ak
.. Interaksi den-an k"muniti setem$at
;. Aktiviti ker"hanian / m"ral
d. Kem *"tivasi / ker%a#a / Kem Akil Bali-h / Kem 6"lat / Kem Pintar
,erdas
e. *ala#sia ,er-as dan $atri"tik
3. Latihan alam Kum$ulan ( LK )
i. 2een-ineerin- ( inter$ers"nal
ii. 7I, (7m"ti"nal > 6$iritual ,"m$eten;# :inter$ers"nel)
3! ilaksanakan di
sek"lah ( school
based )
'H.M
***Sema a!"#$#"# #%#
he%da!lah
d#&s!a%'d#(ala%!a%
oleh )ela(a& PPG
semasa
)e&!hemaha%
-. Jenis Khidmat *as#arakat (
i. Khidmat s"sial (khidmat s"sial dan ke.a%ikan (rumah
ke.a%ikan9 h"s$ital9 rumah anak #atim9 $usat $en%a-aan
8ar-a emas)
ii. -"t"n- r"#"n- (mem.ersihkan tanah $erku.uran9 rumah
i.adat9 $usat:$usat k"muniti9 dan khidmat ke.a%ikan).
iii. Bantuan .en;ana .antuan .en;ana (.an%ir9 ke.akaran9
.en;ana alam)
ilaksanakan di
sek"lah ( school
based ) atau
mas#arakat
setem$at.
Pela%ar PPG
."leh memilih
sekuran-:kuran-
satu %enis khidmat
mas#arakat untuk
dilaksanakan
3 ?
WAJ'(() ( Bengke! + La3atan Ben4%marking5Sek"!a%
&emer!ang ) Pr" #"rma #aa * ( (/ Jam )
10JAN2012-IPGKIPTI MK 3
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Peringkat
Semeter
Per!akanaan
Pr" #"rma K$r$
J$m!a%
Jam
&atatan
1. Ben-kel ( ( !m)la% sasa&a% &a!a% se(a,a" )
a+ Guru dan Perundan-an ( Akta Kanak:kanak )
b+ 6tandard Guru *ala#sia ( 6G* )
c+ Akta !!' / Akta Pendidikan
d+ 6urat Pekelilin- Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan
e+ =K2A
3 ilaksanakan di
sek"lah ( school
based )
Pela%ar PPG
."leh memilih
sekuran-:kuran-
satu ta%uk untuk
LAAP di
sek"lah.
2. La8atan Ben;hmarkin- ( sasaran murid sek"lah )
a+ La8atan ke sek"lah ;emerlan- ( se!olah ha&a)a% Ne4a&a ' Se!olah
/ls"e& ' Se!olah Ama%ah ' Se!olah -es"a&# ' Se!olah 5a,asa% '
Se!olah -e&)&es"as# T#%44# )
i. ,iri:;iri ke$im$inan (%enis ke$im$inan )
ii. Pen-urusan ( sistematik9 misi sek"lah9 visi sek"lah )
iii. Iklim sek"lah / Buda#a sek"lah
iv. In3rastruktur / In3"struktur Kurikulum
< ilaksanakan di
sek"lah ( school
based ) dan
.erdekatan
den-an sek"lah
anda.
WAJ'(() ( Bengke! + La3atan Ben4%marking5G$r$ &emer!ang )
Pr" #"rma #aa 6 ( (/ Jam )
1. La8atan Ben;hmarkin- ( ( !m)la% sasa&a% - !m)la% )ela(a& PPG )
a. In"vasi $eda-"-i Guru ,emerlan-
.. Amalan $en-a%aran dan $em.ela%aran Guru ,emerlan-
;. ,iri:;iri Pr"3esi"nalisme dan K"mitmen Guru ,emerlan-
La$"ran dan Penilaian 2e3lekti3
< Pela%ar PPG
se;ara
.erkum$ulan
dalam sese.uah
daerah
melakukan
la8atan
Ben;hmarkin-
10JAN2012-IPGKIPTI MK 10
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Peringkat
Semeter
Per!akanaan
Pr" #"rma K$r$
J$m!a%
Jam
&atatan
2. Ben-kel
a. 2e3leksi @AJIB BIG Perin-kat 1 hin--a 3
.. *a%lis Penutu$an BIG PPG $erin-kat IPG
3 ilaksanakan di IPG
den-an $ens#arah /
%urulatih
( 1 $ens#arah &3'
$ela%ar )
10JAN2012-IPGKIPTI MK 11
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
PROGRAM %INA INSAN GURU
%AGI PROGRAM PENSIS&A'A!AN GURU ( PPG )
*+ PENGENALAN PROGRAM %INA INSAN GURU
Guru adalah pe"bina generasi Mala-sia. Pe"bangunan "odal insan berkualiti tinggi "erupakan suatu keperluan
dala" usaha "elahirkan rak-at -ang beril"u0 berke"ahiran serta "e"iliki kekuatan spiritual dan sahsiah -ang unggul. Bagi
"en$a-akan 'a'asan dan "atla"at pendidikan ini0 guru7guru Mala-sia perlu "e"iliki dan "enguasai kekuatan il"u dan
intelek -ang tinggi0 penguasaan ke"ahiran profesional -ang "antap serta diperkasakan dengan penguasaan ke"ahiran dan
teknologi baru0 pengha-atan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah -ang terpu$i selaras dengan hasrat
negara.
>+B ?ato@ *eri +bdullah +h"ad Bada'i0 Perdana Menteri Mala-sia ketika "e"bentangkan 8an/angan Mala-sia
ke7) di Parli"en telah "enegaskan baha'a pendekatan kepada pe"bangunan "odal insan haruslah se/ara holistik0
"enekankan pe"bangunan il"u pengetahuan0 ke"ahiran0 "odal intelektual0 pe"buda-aan sikap progresif serta nilai etika
dan "oral -ang tinggi.
*elaras dengan hasrat ini0 pendidikan guru hendaklah berterusan sifatn-a dan berpaksikan hasrat serta ko"it"en
untuk "e"bentuk0 "e"upuk dan "elahirkan insan guru -ang berkualiti0 iaitu -ang "e"iliki pengetahuan dan ketra"pilan
profesional -ang tinggi serta /iri dan kualiti sahsiah -ang terpu$i.
10JAN2012-IPGKIPTI MK 12
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Kursus Bina Insan Guru 3BIG 4 "erupakan suatu 'ahana ke arah pe"binaan dan pe"bentukan kualiti insan guru
-ang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3 FPK 4 dan Falsafah Pendidikan Guru 3FPG4. Progra"
ini "elibatkan se"ua pela$ar Progra" I$a<ah *ar$ana Muda Perguruan ?engan Kepu$ian. Progra" ini direalisasikan dala"
tiga fasa -ang dilaksanakan dite"pat "asing A"asing dala" sepan$ang te"poh penga$ian. Melalui akti.iti -ang diran/ang0
pela$ar dapat "engenal diri (real-self) dan "a"pu "engaplikasikan pengetahuan dan pengala"an -ang diperolehi ke arah
pe"bangunan diri sebagai insan guru se/ara berterusan. Progra" ini diharap dapat "elahirkan guru7guru -ang "e"iliki
ke"antapan sahsiah dan kuasa profesional -ang tinggi serta sentiasa bersedia dan "a"pu "enangani pelbagai /abaran
pendidikan dan arus globalisasi.
Pelaksanaan Bina Insan Guru 3 BIG 4 lebih "enekankan kepada pe"bela$aran di luar bilik dar$ah se/ara ala"iah
dala" konteks dan situasi sebenar dala" usaha "e"perkasakan il"u0 ke"ahiran0 da-a intelek0 nilai dan akhlak keguruan di
kalangan pela$ar. ?i sa"ping progra" dan akti.iti -ang diran/ang se/ara khusus0 usaha pe"binaan insan guru -ang unggul
ini $uga diperkukuhkan "elalui akti.iti tutorial dan buda-a Institut Pendidikan Guru 3IPG4.
10JAN2012-IPGKIPTI MK 13
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
,+ MATLAMAT DAN O%-EKTIF PROGRAM %IG PPG
Progra" Bina Insan Guru 3 BIG 4 ber"atla"at untuk "elahirkan guru7guru -ang "e"pun-ai ke"antapan akhlak0 nilai7
nilai kerohanian dan keguruan0 da-a ketahanan diri -ang tinggi serta aura keguruan -ang selaras dengan prinsip 8ukun
2egara0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Pe"binaan insan guru "erupakan usaha
berterusan sepan$ang progra" pendidikan keguruan berasaskan kesedaran baha'a profesion keguruan adalah "ulia dan
guru adalah pe"bina generasi negara. Progra" BIG akan ber"ula dengan Peringkat 17 Perkhe"ahan I 3 4! Ja" 4 -ang
akan dilaksanakan pada se"ester ke dua dan ke tiga. ! $a" perta"a di laksanakan di IPGK dan 4, $a" lagi dilaksanakan
se/ara berasaskan sekolah 3 school based 4. Fokus akti.iti Peringkat 1 ini adalah untuk "e"beri peluang kepada pela$ar5
1. Me"aha"i realiti persekitaran dan responsif se/ara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran -ang
berbe<a.
2. Menggunakan il"u dan ke"ahiran dala" pelaksanaan sesuatu tindakan0 a"alan atau akti.iti
3. Mengha-ati /iri7/iri kerohanian0 nilai0 etika dan akhlak keguruan.
4. Menilai kesesuaian /iri personaliti kendiri dan ker$a-a keguruan serta "e"bina pe"ikiran positif terhadap ker$a-a
keguruan.
!. Berupa-a "engurus diri dengan "e"pa"erkan disiplin kendiri -ang tinggi0 kebolehan berdikari dan pena"pilan diri
-ang sesuai.
. Me"bina ke"ahiran berfikir aras tinggi dala" "e"buat keputusan dan "en-elesaikan "asalah.
%. Me"pa"erkan da-a ketahanan dan kekuatan $as"ani0 e"osi0 rohani 3 spritual 4 dan sosial.
10JAN2012-IPGKIPTI MK 14
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
&. Me"upuk se"angat berpasukan0 beker$asa"a dan bertanggung$a'ab dala" "elaksanakan tugas se/ara
berku"pulan.
). Berupa-a berfikir se/ara reflektif dan kritikal ke atas pengala"an0 kekuatan dan kele"ahan diri serta "enga"bil
tindakan pena"bahbaikan se/ara berterusan
.+ O%-EKTIF MODUL PELAKSANAAN %IG PPG
Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertu$uan untuk "en/apai ob$ektif berikut5

a. Men$adi ru$ukan dan panduan kepada pelaksana progra" BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Mala-sia
b. Me"astikan 'u$udn-a kesetaraan dan keseraga"an dala" pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru
di Mala-sia
/. Me"astikan pelaksanaan BIG PPG "e"enuhi "atla"at kurikulu" dan "en/apai hasil pe"bela$aran -ang
ditetapkan.
.
10JAN2012-IPGKIPTI MK 15
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
/+ 0ADANGAN -A&ATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLA! DAN %IDANG TUGAS
*truktur Ja'atankuasa Progra" Bina Insan Guru PPG 3 MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI 4
Pengerusi 5 Guru Pelatih PPG
(i"balan Pengerusi 5 Penolong Kanan KK
*etiausaha 5 Pela$ar PPG 3 Progra" Pensis'a<ahan Guru 4
Bendahari 5 ( Lan!"an se"olah )
Ahli -a1a"ankuasa 2
i. Pengerusi Ja'atankuasa Kerohanian dan Moral
ii. Pengerusi Ja'atankuasa Peralatan
iii. Pengerusi Ja'atankuasa Makanan
i.. Pengerusi Ja'atankuasa +kti.iti
.. Pengerusi Ja'atankuasa Keba$ikan dan Kesela"atan

10JAN2012-IPGKIPTI MK 1*
D!lan!" #en$!"% "e&erl%an a"!'!!
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
SENARAI TUGAS PELA-AR PPG UNTUK
PERLAKSANAAN PERINGKAT * %IG 3 PERK!EMA!AN
%il -a1a"an %idang Tugas
1. Pela$ar PPG Men-ediakan kertas /adangan pelaksanaan BIG PPG
Mengadakan "es-uarat7"es-uarat -ang berkaitan akti.iti.
Menguruskan surat "en-urat dan hubungan dengan agensi7agensi luar -ang terlibat
Me"buat post "orte" dan laporan pelaksanaan BIG PPG
Men-ediakan laporan penilaian BIG PPG
Pe"antauan pelaksanaan keseluruhan progra"
Men-ediakan anggaran perbelan$aan BIG PPG.
Men-ediakan laporan ke'angan pelaksanaan BIG PPG
Mengendalikan akti.iti kerohanian B "oral
Mengenalpasti fasilitator akti.iti kerohanian B "oral
Men-ediakan dan "e"astikan se"ua peralatan perkhe"ahan boleh digunakan.
Men-ediakan peralatan "e"asak
Men-ediakan peralatan siara-a
Men-ediakan bahan alat tulis
Men-ediakan peralatan ko"unikasi
Men-ediakan peralatan ke"bara dan orienteering
Menga'asi kuantiti bekalan "akanan
Men-ediakan "enu "akanan
Menga'asi kebersihan pen-ediaan "akanan dan "enga'al "utu pen-ediaan "akanan
Me"beri takli"at kepada se"ua $urulatih dan $a'atankuasa.
Men-elaraskan se"ua akti.iti sepan$ang perkhe"ahan.
Mengadakan "es-uarat C# GroupD setiap "ala"
Me"astikan se"ua akti.iti sepan$ang perkhe"ahan ber$alan "engikut $adual.
*entiasa berada di tapak perkhe"ahan.
*entiasa "en$aga keba$ikan dan kesela"atan $urulatih dan peserta
Men$adi pega'ai perhubungan dengan pihak luar sepan$ang perkhe"ahan
Men$adi pega'ai pengiring D;#D kepada EIP se"asa peras"ian penutup
10JAN2012-IPGKIPTI MK 10
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
%il -a1a"an %idang Tugas
Meran/ang dan "engendali akti.iti
Me"ilih dan "enentukan $urulatih B fasilitator "engikut kepakaran.
Men$adi te"pat ru$uk bagi pelaksanaan sesuatu akti.iti.
Me"astikan pelaksanaan akti.iti "engikut arahan dan prosedur -ang ditetapkan
Men-ediakan peralatan ke/e"asan dan ubat7ubatan
Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhe"ahan
Menguruskan insuran peserta
Men-ediakan ka'asan sela"at bagi setiap progra" BIG PPG
?an lain7lain -ang difikirkan perlu.

10JAN2012-IPGKIPTI MK 12
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
0ADANGAN -ADUAL PELAKSANAAN PROGRAM %INA INSAN GURU
PROGRAM PENSIS&A'A!AN GURU ( PPG ) PERINGKAT *
9ariB
Masa
1.,, A 2.,, petang 2.,, A 4.,, petang
4.,,
4.3, 4.3, A .3, petang
.3, A
&.,, "ala"
).,,
11.,,
9ari 1
(akli"at Pen-ediaan (apak
Perkhe"ahan0 Ikatan asas F
"endirikan khe"ah
Pen-ediaan dan
"endirikan khe"ah
*olat Gohor
8ehat
(akli"at Kesela"atan B
Panduan Ketika Ke/e"asan
dan +sas bantu Mula
Pengurusan ?iri0
*olat dan (a<kirah
H I/e
Breaking H
9ari B
Masa
!.3, A
.3, pagi
.3, A %.3,
pagi
&.,, A
1,.,,
pagi
1,.,, A
1,.3,
pagi
1,.3, A
12.3,
tengahari
12.3, A 2.,,
petang
2.,, A
!.,,
petang
!.,, A
.,,
petang
.,, A
&.,,
"l"
&.,, A 11.,,
"l"
9ari 2
I
i
-
a
"
u
l
l
a
i
B

t
a
<
k
i
r
a
h
B
M
o
r
a
l
M
a
l
a
-
s
i
a

6
e
r
g
a
s
B
M
e
n
a
i
k
k
a
n

B
e
n
d
e
r
a
B

;
a
g
u
2
e
g
a
r
a
k
u
+
k
t
i
.
i
t
i
K
1
?
+
P
+
2
+
k
t
i
.
i
t
i
8ehat B *olat .
Makan
+kti.iti
8ehat B
*olat
Makan
Mala"
+kti.iti
Mala"
kebuda-aan
9ari 3
Ma$lis
Penutupan
8as"i B
Menurunkan
Khe"ah dan
Pe"bersihan
Ka'asan
Bersurai
10JAN2012-IPGKIPTI MK 13
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
*+ PERAN0ANGAN A&AL DAN PERSEDIAAN PROGRAM

Progra" BIG PPG akan "en$adi satu akti.iti -ang se"purna $ika terdapat peran/angan dan persediaan dibuat
dengan teliti dan siste"atik. #leh sebab itu0 pela$ar PPG perlu "engadakan perbin/angan0 "es-uarat dan per"uafakatan
dala" "engenal pasti beberapa perkara penting sebelu"0 se"asa dan sesudah progra" di$alankan.
+ntara perkara -ang perlu diuruskan ialah5
a. Penubuhan dan pe"ilihan Ja'atankuasa Ker$a
b. Men-ediakan Kertas ker$a pelaksanaan dan "enge"ukakan kepada pihak sekolah untuk tu$uan kelulusan
/. Me"ilih dan "enentukan lokasi progra"
d. Meran/ang pengisian akti.iti.
e. Meran/ang perbelan$aan
f. Me"beri takli"at dan "eran/ang latihan asas kepada "urid7"urid B peserta takli"at kepada $urulatih B
fasilitator dan urusetia
g. Meran/ang dan "enentukan bantuan logistik -ang diperlukan
h. Mengenal pasti dan "en-ediakan peralatan -ang diperlukan
10JAN2012-IPGKIPTI MK 20
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
,+ TINDAKAN ANG PERLU DILAKSANAKAN
SE%ELUM AKTI4ITI PERINGKAT *
%il Perkara Isi Kandungan Tindakan
1. (akli"at Perta"a Progra" BIG
PPG Kepada Pela$ar
+. (akli"at 1"u" BIG
a. 8asional BIG PPG
b. #b$ektif BIG PPG
/. Model Konseptual BIG PPG 3 R%(%"
&ro )or#a )asa * h!n$$a + BIG
PPG4
d. *truktur #rganisasi
B. (akli"at Perkhe"ahan
a. Panduan pelaksanaan perkhe"ahan
3 ru$uk Buku Panduan Pelaksanaan 4
b. Penulisan 8efleksi B Folio
/. Persiapan a'al
d. :tika Peserta BIG PPG
e. Keadaan Fi<ikal
f. Peralatan
g. *tatus Kesihatan
h. Kuater"aster "akanan
i. Kuater"aster peralatan
$. Keba$ikan dan Kesela"atan
k. Jadual Pelaksanaan
6. (akli"at Kesela"atan di air
a. (eori kesela"atan di air
b. +rahan0 /iri dan dan langkah
kesela"atan di air
?iadakan di IPG
?ikendalikan oleh Pen-elaras
Progra" BIG PPG IPG
Bahan7bahan takli"at
E6? dan ;6?
Bahan ber/etak
10JAN2012-IPGKIPTI MK 21
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
?. (akli"at ;?K
a. (akli"at dan panduan pelaksanaan
;?K.
b. 6ara dan pengendalian ;?K
/. Bentuk7bentuk per"ainan ;?K
2. Mes-uarat Peran/angan
Pelaksanaan BIG PPG
Peran5angan Pelaksanaan Pr6gra#
i. ;okasi Progra"
ii. (arikh Progra"
iii. ;a'atan (apak
i.. Perhubungan luar
.. Peralatan
.i. Pe"bahagian tugas Ke" Ko"ander
BJurulatih B Fasilitator
.ii. Kos
.iii. Keba$ikan B "akanan
Pela$ar PPG dengan
Ja'atankuasa Pelaksana BIG
PPG peringkat sekolah.
SEMASA AKTI4ITI PERINGKAT *
%il Perkara Isi Kandungan Tindakan
1. (akli"at kepada peserta progra" i. Me"perkenalkan Jurulatih B Fasilitator
*iri BIG PPG kepada peserta.
ii. Pe"bahagian (ugas kepada peserta
iii. Keadaan Fi<ikal
i.. Peralatan
.. *tatus Kesihatan
.i. Kuater"aster "akanan
.ii. Kuater"aster peralatan
.iii. Keba$ikan dan Kesela"atan
iJ. Jadual Pelaksanaan
J. Pergerakan +kti.iti
1rusan pela$ar PPG
10JAN2012-IPGKIPTI MK 22
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Ji. ?isiplin Peserta
Jii. Peraturan Perkhe"ahan
Jiii. Jadual +kti.iti
Ji.. Pe"bahagian 2o"bor Peserta
32u"bering4.
2. Pelaksanaan +kti.iti i. +rahan tetap -ang "erangku"i
prosedur sebelu" akti.iti.
ii. Melaksanakan se"ua ko"ponen dala"
$adual
iii. Penilaian dan penulisan refleksi
1rusan pela$ar PPG
3. Penutup +kti.iti i. Protokol a/ara penutup siri BIG PPG
ii. Perbarisan
iii. 1/apan EEIP
1rusan pela$ar PPG
4. (indakan sebelu" per$alanan
pulang
1. Me"bersihkan peralatan dan ka'asan
perkhe"ahan.
2. Me"astikan peralatan adalah dala"
keadaan -ang baik.
3. Pe"ulangan peralatan dengan a"aun
-ang sa"a.
4. Men-usun peralatan.
1rusan pela$ar PPG
SELEPAS AKTI4ITI PERINGKAT *
%il Perkara Isi Kandungan
Tindakan
1. (indakan *elepas +kti.iti *, Me"buat refleksi B laporan
perlaksanaan BIG PPG
-, Men-ediakan doku"entasi audioB.ideo
Pen-elaras Progra" BIG
PPG IPG
10JAN2012-IPGKIPTI MK 23
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
SELEPAS AKTI4ITI PERINGKAT *
untuk tu$uan pelaporan dan penilaian
( R%(%" Pena"s!ran BIG PPG )
., Men-iapkan portfolio.
/, *urat Penghargaan kepada agensi
-ang "e"bantu progra" BIG PPG 3/th5
Polis0 Jabatan 9utan0 Jabatan Bo"ba
dan Pen-ela"at0 0 Jabatan ;aut B Marin0
Penghulu4 A (!"a &erl%,
10JAN2012-IPGKIPTI MK 24
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
PERATURAN DAN ARA!AN TETAP PROGRAM %IG PPG
Peraturan dan arahan tetap perkhe"ahan progra" Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supa-a
progra" dan akti.iti -ang diran/angkan dapat ber$alan dengan lan/ar0 berdisiplin0 sela"at dan "en/apai ob$ektif.
Peraturan dan arahan tetap -ang dikendalikan oleh pela$ar PPG kepada peserta adalah seperti berikut5
1. Me"atuhi arahan0 $adual akti.iti dan penglibatkan diri se/ara "en-eluruh dala" setiap akti.iti BIG PPG.
2. 9endaklah "en$alinkan hubungan silaturahi"0 kenal "engenal dan hor"at "enghor"ati antara satu sa"a lain.
3. 9endaklah "enga'al diri sendiri0 berdisiplin dan "e"pa"erkan tingkah laku -ang terpu$i sepan$ang perkhe"ahan
4. Peserta -ang beraga"a Isla" di'a$ibkan "enger$akan solat ber$e"aah di tapak perkhe"ahan apabila "asuk
'aktu solat.
!. Peserta di'a$ibkan "eghadirkan diri dan "enepati "asa dala" setiap progra" B akti.iti -ang dilaksanakan.
. Peserta "esti "en$aga dan bertanggung$a'ab terhadap peralatan -ang disediakan. 3?ilarang "erosak atau
"e"indahkan peralatan ke te"pat lain tanpa kebenaran4
%. Peserta dilarang "erokok sepan$ang "asa perkhe"ahan.
&. Peserta dilarang "e"buang sa"pah di "erata te"pat dan bertanggung$a'ab "en$aga kebersihan ka'asan.
). Peserta dilarang "enebang atau "erosakkan pokok dan perlu sentiasa "enga"alkan sikap "esra ala" sekitar.
1,. Peserta lelaki dilarang "asuk ke ka'asan perkhe"ahan pere"puan dan $uga sebalikn-a tanpa kebenaran.
11. Pergaulan sihat se/ara ku"pulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan pere"puan sepan$ang
perkhe"ahan adalah ditegah.
12. Peserta "esti sentiasa berpakaian -ang sesuai dengan akti.iti 3berlandaskan tuntutan aga"a 4 dan dilarang
"e"akai selipar atau kain pelikat di de'an "akan atau "ana7"ana ka'asan ras"i perkhe"ahan.
13. Peserta dilarang "e"ba'a dan "e"akai barang ke"as se"asa akti.iti perkhe"ahan.
10JAN2012-IPGKIPTI MK 25
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
14. *egala bentuk per$udian dan "inu"an keras dihara"kan sa"a sekali.
1!. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khe"ah selepas $a" 11.,, "ala".
1. Peserta dilarang "e"an/ing0 berburu0 "enangkap dan "e"bunuh fauna atau "erosakkan habitatn-a.
1%. Peserta dilarang "e"beli "akanan dan "inu"an dari luar se"asa akti.iti perkhe"ahan.
1&. Peserta dilarang keluar dari ka'asan perkhe"ahan ke/uali se"asa akti.iti ras"i atau dengan kebenaran.
1). Peserta bertanggung$a'ab terhadap pen$agaan diri0 peralatan dan harta persendirian.
2,. Peserta dilarang "e"bakar dala" ka'asan perkhe"ahan tanpa kebenaran.
21. Penggunaan peralatan berbaha-a dan berisiko perlu "endapat kebenaran dan penga'asan $urulatih B fasilitator.
22. Peserta dilarang "enggunakan telefon bi"bit tanpa kebenaran.
23. Peserta "esti "e"atuhi lain7lain arahan kesela"atan berkaitan pelaksanaan sesuatu akti.iti -ang dilaksanakan.
24. Peserta -ang "elanggar peraturan akan diberi a"aran atau dikenakan tindakan oleh Ja'atankuasa Kesela"atan B
1rusetia.
PERINGATAN
Pela7ar PPG dikehendaki berada bersa#a 8ela7ar dari #ula sehingga "a#a" ak"i9i"i 8erkhe#ahan dan 8ada se"ia8
ak"i9i"i $ang di7alankan+
Kenderaan ke5e#asan 8erlu disediakan dan berada se8an7ang #asa di ka1asan 8erkhe#ahan+
10JAN2012-IPGKIPTI MK 2*
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
SPESIFIKASI TA-UK %INA INSAN GURU PPG
PERINGKAT *
TA-UK : AKTI4ITI KANDUNGAN -AM INTERAKSI
*+ Ak"i9i"i di IPG (akli"at u"u" BIG
(akli"at perkhe"ahan
(akli"at kesela"atan di air
(akli"at ;?K
! Ja"
,+ Mendirikan Khe#ah Peran/angan0 pe"ilihan tapak0 pe"bahagian tugas
Pe"binaan khe"ah0 pen-ediaan dan pen-a$ian
"akanan
Pe"bubaran khe"ah
4, $a".
.+ Mala$sia 5ergas dan 8a"ri6"ik+ 2-an-ian patriotik
Menaikkan bendera
Ka'ad kaki
*ena"robik B akti.iti kalistenik
/+ La"ihan Dala# Ku#8ulan (LDK) 6adangan ta$uk dan akti.iti ;?K
I/e Breaking
Personaliti Guru dan Konflik Personaliti
8ealiti persekitaran
8ealiti diri dan "oti.asi keguruan
10JAN2012-IPGKIPTI MK 20
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
TA-UK : AKTI4ITI KANDUNGAN -AM INTERAKSI
Perubahan sikap
Pe"binaan self Aestee"
0a"a"an2
Pela(ar PPG boleh #e#!l!h a(%"-a(%" aa% a"!'!! LDK
sela!n d! aas 0an$ berses%a!an den$an "%rs%s dan
&esera,
;+ Ke#bara dan Orien"eering 6adangan akti.iti se"asa ke"bara dan orienteering.
Ber$alan lasak
+kti.iti pengha-atan ala"
Pengenalan arah "ata angin B kiblat
Pen-elesaian "asalah berkaitan dengan bila berlaku
ke/e"asan B ke/ederaan.
Per"ainan H (resure7huntH
0a"a"an2
Pela(ar PPG boleh #e#!l!h sebaran$ a"!'!! sela!n d! aas 0an$
berses%a!an den$an "%rs%s dan &esera,
<+ Ta=kirah : ak"i9i"i #6ral 6adangan ta$uk7ta$uk ta<kirah B "oral
+ku Ingin Men$adi +nak *oleh
Men/ontohi *aidina +li 5 8e"a$a 6e"erlang
Bila Iuran berbi/ara H .....perihal kepi"pinan..H
8asulullah Pe"i"pin (eladan
10JAN2012-IPGKIPTI MK 22
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
TA-UK : AKTI4ITI KANDUNGAN -AM INTERAKSI
6adangan ta$uk7ta$uk "oral
8ak-at 6e"erlang 2egara Ge"ilang
3 *+M 4 *a-a +nak Mala-sia
Pe"i"pin dan Kepi"pinan
Mala-sia 2egaraku (er/inta
0a"a"an2
Pela(ar PPG boleh #e#!l!h sebaran$ a(%" a1"!rah 2 #oral
sela!n d! aas 0an$ berses%a!an den$an "%rs%s dan &esera,
>+ Perse#bahan ku#8ulan Pe"bahagian ta$uk perse"bahan
Perlantikan haki" perse"bahan
Mengu"u"kan keputusan
?+ Refleksi 8efleksi akti.iti
8efleksi u"u"
10JAN2012-IPGKIPTI MK 23
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
PROSEDUR KESELAMATAN %IG PPG PERINGKAT *
SE%ELUM AKTI4ITI
1. Pela7ar PPG
a. Menguruskan borang kebenaran 'aris B pen$aga.
b. Me"astikan setiap peserta dilindungai insuranBtakaful P(KB.
/. (akli"at pelaksanaan BIG PPG Jurulatih0 dan se"ua +JK.
d. (akli"at pelaksanaan BIG PPG peserta B pela$ar
e. Me"ilih F Me"astikan tapak perkhe"ahan
f. Me"astikan peralatan dala" keadaan baik F sela"at digunakan
g. Me"aklu"kan kepada pihak7pihak -ang bertanggung$a'ab seperti Polis0Bo"ba dan Pen-ela"at dan hospital
terdekat
h. Me"astikan $urulatih -ang berkela-akan "en$alankan tugas
i. Me"astikan peserta "e"ulakan per$alanan di Institut dan ta"at di institut
$. Me"astikan peralatan F ubat7ubatan diba'a bersa"a
k. Me"astikan se"ua peserta B pela$ar dala" keadaan sihat sebelu"0 se"asa dan selepas akti.iti BIG PPG
l. Me"astikan pengangkutan pela$ar terurus dengan baik pergi dan balik
". Me"astikan borang7borang penilaian -ang berkaitan "en/ukupi untuk digunakan
10JAN2012-IPGKIPTI MK 30
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
SEMASA AKTI4ITI
1. KEM KOMANDAN
a. (iba lebih a'al di tapak perkhe"ahan
b. Me"astikan tapak perkhe"ahan sela"at dan ada ke"udahan air dan eletrik
/. Me"astikan se"ua $urulatih -ang dilantik sa"pai di tapak perkhe"ahan sebelu" "e"ulakan akti.iti
d. (akli"at kepada $urulatih tentang spesifikasi tugas dan kesela"atan pela$ar
e. (akli"at kepada pesertaB pela$ar tentang spesifikasi tapak perkhe"ahan
f. Me"astikan se"ua peserta "enduduki ka'asan -ang telah disediakan
g. Menentukan ka'asan B te"pat -ang sela"at berku"pul sekiran-a berlaku ke$adian -ang tidak diingini B 'aktu
ke/e"asan
2. -URULATI! AKTI4ITI KETA!ANAN
a. Me"buat tin$auan a'al ke lokasi akti.iti
b. D9ead 6ountD untuk "e"astikan se"uan-a sela"at
/. Me"astikan se"ua bilangan peralatan "en/ukupi dan sela"at digunakan
d. Me"buat laporan sekiran-a kehilangan B kerosakan peralatan kepada IM Peralatan
e. Melaporkan keadaan B perubahan struktur "uka bu"i di lokasi akti.iti kepada ke" ko"andan
f. Menun$uk /ara "enggunakan peralatan dengan betul dan sela"at
g. Me"beri penerangan tentang kesela"atan diri
h. Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan ke/ergasan pela$ar sebelu" "elaksanakan akti.iti
i. Men-ediakan satu pelan tindakan sekiran-a berlaku ke"alangan se"asa akti.iti
10JAN2012-IPGKIPTI MK 31
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
SELEPAS AKTI4ITI
1. KEM KOMANDAN
a. Meneri"a ;aporan ketua $urulatih
b. Meneri"a ;aporan Kuarter Master Keba$ikan dan Kesela"atan
/. Meneri"a ;aporan Kuarter Master Peralatan
d. Meneri"a ;aporan Kuarter Master Makanan
e. Meneri"a ;aporan Ke'angan daripada Bendahari.
f. Me"astikan peralatan -ang digunakan dibersihkan sele'at7le'atn-a 1hari selepas perkhe"ahan
g. Me"astikan se"ua peralatan "en/ukupi dan dala" keadaan baik
h. Me"astikan surat penghargaan dihantar kepada agensi -ang "e"bantu progra" BIG PPG /ontoh Polis0
Jabatan Bo"ba dan Pen-ela"at0 Polis Marin0 Jabatan 9utan dan lain7lain lagi
i. Men-ediakan si$il7si$il pen-ertaan kepada peserta -ang "enga"bil bahagian.
$. Me"astikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhe"ahan dihantar kepada "entor kuliah
berkenaan di IPG "asing7"asing 3 Mes! d!hanar &ada !nera"s! berse#%"a ber!"%n0a 4
10JAN2012-IPGKIPTI MK 32
PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
A!LI PANEL PENGGU%AL DAN PEMURNIAN
%UKU PANDUAN PELAKSANAAN %INA INSAN GURU3PPG
-ULAI ,@**
Bil. 2a"a Jabatan B Institut
1 Puan 9$h ?r.2oriati binti +bd08ashid Pen-elaras Pengarah
Pusat Penge"bangan +kade"ik0 IPGM0 KPM
2
(uan 9a$i 1st.+leas bin Mat Isa Pen.Pen-elaras Pusat Penge"bangan +kade"ik0 IPGM0 KPM
3
:n.Baharuddin bin +b. ;atiff Pen.Pen-elaras Pusat Penge"bangan +kade"ik0 IPGM0 KPM
4
:n. +h"ad *ukri b. Mustaffa +hli IPG Ka"pus ?arula"an0 Kedah ?arul +"an
!
(uan 9a$i 8uslan bin *aad +hli IPG Ka"pus *ultan +bdul 9ali"0 Kedah ?arul +"an
!
:n. Moha"ad 9afed< b. *alleh +hli IPG Ka"pus ?arula"an0 Kedah ?arul +"an
%
:n. 9isha"uddin bin 9assan +hli
IPG Ka"pus (e"enggong Ibrahi"0 Johor Baharu ?(
&
:n.Gakaria bin Mustaffa +hli
IPG Ka"pun Bahasa Mela-u0 Kuala ;u"pur
) (uan 9a$i 2orhi<an b. Gainol +hli IPG Ka"pus (e"enggong Ibrahi"0 Johor Baharu ?(
1, :n.Gulkapli bin Kagini +hli IPG Ka"pus Il"u Khas0 Kuala ;u"pur
10JAN2012-IPGKIPTI MK 33