Anda di halaman 1dari 8

1

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)


JADUAL3 :RINGKASAN MAKLUMAT BAGI SETIAP KURSUS/MODUL

1. NamaKursus/Modul Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab
Arabic Language Skills Teaching Methodology
2. Kod Kursus
BAM3023E
3. Nama Pensyarah Akademik (isi nama pensyarah yang mengajar)
4. Rasional Kursus/Modul
dalam Program
Kursusini sangat relevan dengan profesion keguruan khususnya kepada pelajar yang
mengikuti Program PISMP Pengajian Bahasa Arab di mana pelajar ini kelak akan terlibat
mengajar mata pelajaran Bahasa Arab di sekolah rendah yang akan menggunakan pelbagai
kaedah dalam pengajaran bahasa Arab.

5. Semester dan Tahun
ditawarkan
Semester 1, Tahun 1
6. Jumlah Jam Pembelajaran
Bersemuka Bukan Bersemuka
JumlahJam
PembelajaranTerbimbing dan
Pembelajaran Kendiri
K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran
K T A P
75

120

30 15 - 0
7. Nilai Kredit 3
8. Prasyarat ( jika ada) Tiada
9. Objektif
Pembelajaran
Pelajar dapat :
1. Memantapkankefahamantentangkaedah-kaedahpengajarankemahiran Bahasa Arab.
2. Mengamalkankaedahpengajaran yang efisyendalampengajajarandanpembelajaran
Bahasa Arab.
10. Hasil Pembelajaran Kursus
(Course Learning
Outcomes, CLO)
1. Menggunakan pengetahuan mengenai kaedah pengajaran kemahiran bahasa Arab yang
terkini dan berkesan di dalam pengajaran dan pembelajaran.

2. Merancang dan membina langkah-langkah dan aktiviti pengajaran kemahiran bahasa
Arab secara kreatif mengikut situasi dan keperluan semasa.

3. Mengaplikasi kaedah pengajaran kemahiran Bahasa Arab di dalam proses pengajaran
dan pembelajaran secara profesional dan beretika.

4. Menganalisis kaedah pengajaran kemahiran bahasa Arab yang berkesan secara
berterusan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
CLO
P
e
n
g
e
t
a
h
u
a
n

P
e
m
a
h
a
m
a
n

A
p
l
i
k
a
s
i

A
n
a
l
i
s
i
s


S
i
n
t
e
s
i
s

P
e
n
i
l
a
i
a
n


P
e
r
s
e
p
s
i

S
e
t

R
e
s
p
o
n
s

b
e
r
p
a
n
d
u

M
e
k
a
n
i
s
m
e

R
e
s
p
o
n
s

k
e
t
a
r
a

k
o
m
p
l
e
k
s

A
d
a
p
t
a
s
i


L
a
k
u
a
n

t
u
l
e
n

M
e
n
e
r
i
m
a

M
e
m
b
e
r
i

m
a
k
l
u
m

b
a
l
a
s

M
e
n
i
l
a
i

M
e
n
g
o
r
g
a
n
i
s
a
s
i

M
e
n
g
h
a
y
a
t
i

n
i
l
a
i


C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
C
6
P
1
P
2
P
3
P
4
P
5
P
6
P
7
A
1
A
2
A
3
A
4
A
5
1 x x x x x
2 x
3 x
4 x

2
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)
11. Kemahiran Boleh Pindah
(Transferable Skills, TS)
Pada akhir kursus, nyatakan kemahiran boleh pindah yang boleh diperolehi oleh pelajar.
Tandakan X dalam ruangan Ya atau Tidak.
BAM3023E Ya Tidak
TS1 X
TS2 X
TS3 X
TS4 X
TS5 X
TS6 X
TS7 X
TS8 X
TS9 X

Nota: Ya menunjukkan bahawa kursus ini menyumbang kepada perkembangan TS.
Tidak menunjukkan bahawa kursus ini tidak menyumbang kepada perkembangan TS.

Kod Kemahiran Boleh Pindah (TS)
TS1 merancang, berkolaborasi dan melaksanakan tugas dalam kumpulan.
TS2 berkomunikasi secara berkesan secara lisan dan bertulis dalam
konteks sosial dan akademik.
TS3 menggunakan kemahiran Teknologi,Maklumat dan Komunikasi.
TS4 mempamerkan komitmen ke arah kecemerlangan.
TS5 mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui kreativiti dan
inovasi.
TS6 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT).
TS7 mempamerkan kebolehan mengumpul, mensintesis dan
Menyampaikan maklumat.
TS8 kemahiran kepimpinan dan yakin melaksanakan tugas.
TS9 menampilkan keterampilan dan kualiti guru.
12. Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Serta
Pentaksiran
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

1. Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakanmelalui kuliah, tutorial, perbincangan, kuiz
dan ujian untuk menguji pencapaian pelajar dalam kursus ini.

Strategi Pentaksiran:

2. Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi kerja kursus sepenuhnya.
3. Kerja kursus terdiri daripada dua (2) komponen sahaja, iaitu projek (70%) dan UAK
(30%).
4. Soalan Kerja Kursus Projek akan digubal oleh pensyarah yang mengajar kursus
tersebut dan tempoh yang diberikan untuk menyiapkan tugasan ialah antara 4
hingga 6 minggu.
5. Kerja kursus UAK pula ditadbirkan pada akhir semester dan dilaksanakan mengikut
jadual yang ditentukan oleh IPGK. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) digunakan sebagai
panduan untuk menyediakan soalan UAK pada aras dan kemahiran yang
ditetapakan. (rujuk Buku Panduan Kerja Kursus)


3
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)
13. Sinopsis. .

Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar, bertutur,
membaca dan menulis. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran, faktor-faktor
yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu
dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis
penulisan khat dan imlak.

This course discusses on the methodology of teaching listening, speaking, reading, and
writing skills, describes the teaching steps for every skill, elaborates on the advantages and
shortcomings acquiring language skills, and discusses the practical methodology in writing
Khat and dictation.

14. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial
15. KaedahdanJenisPentaksiran
Kerja Kursus: 100%


4
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Program
( Programme Learning
Outcomes, PLO) dengan
Objektif Pendidikan
Program (Programme
Educational Objectives,
PEO)

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
PEO1 X
PEO2 X
PEO3 X X
PEO4 X
PEO5 X X X
PEO6 X

Nota: PLO merujuk kepadaHasil Pembelajaran Program dan PEO merujuk kepada Objektif
Pendidikan Program. Perincian PLO dan PEO adalah seperti yang berikut:

ObjektifPendidikan Program (PEO)
PEO1
Menggunakan ilmu dan kemahirankeguruan di sekolah, komuniti dan
persekitarannya.
PEO2 Mempamerkan penghayatan pembelajaran sepanjang hayat.
PEO3
Mempamerkan ciri-ciri profesionalisme guru yang unggul dan dicontohi,
berdaya saing pada peringkat local dan global serta menjaga amanah
ilmu.
PEO4
Menjana penyelesaian yang inovatif dalam bidang Bahasa Arab menerusi
kajian dan penyelesaian masalah.
PEO5
Mengamalkan ciri-ciri kepimpinan yang mampu mewujudkan kerja
berpasukan, kebolehan berkomunikasi serta bertanggungjawab dari segi
akhlak, social dan etika.
PEO6
Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, memperkukuh
bahasa Arab dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab serta mahir
berkomunikasi dalam bahasa Inggeris..

Hasil Pembelajaran Program (PLO)
PLO1
Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teor idan prinsip-
prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Bahasa Arab.
PLO2
Mengaplikasi pengetahuan untuk membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar.
PLO3
Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian
masalah,kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang Bahasa
Arab.
PLO4
Berkomunikasi secara berkesan dan mampu bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO5
Mempamerkan keupayaan dan kesungguhan melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO7
Berkebolehan membuat jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti untuk
menjalani pembelajaran berterusan.
PLO8
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindakbalas terhadap keperluan perubahan semasa.
PLO9
Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang
berkesan.
5
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)
17. PemetaanHasilPembelajaran
Kursus (Course Learning
Outcomes, CLO)
denganHasilPembelajaran
Program ( Programme
Learning Outcomes, PLO)


PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
CLO1 X
CLO2 X X
CLO3 X X
CLO4 X X

Nota: CLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Kursus dan PLO merujuk kepada Hasil
Pembelajaran Program. Perincian CLO dan PLO adalah seperti yang berikut:

Hasil Pembelajaran Program (PLO)
PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsip-
prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Bahasa Arab.
PLO2 Mengaplikasi pengetahuan untuk membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar.
PLO3
Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian
masalah,kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang Bahasa
Arab.
PLO4
Berkomunikasi secara berkesan dan mampu bekerjasama secara
efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi,
persekitaran dan komuniti.
PLO5
Mempamerkan keupayaan dan kesungguhan melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan .
PLO6
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO7
Berkebolehan membuat jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti
untuk menjalani pembelajaran berterusan.
PLO8
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas terhadap keperluan perubahan semasa.
PLO9
Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang
berkesan.

Hasil Pembelajaran Kursus(CLO)
CLO1

Menggunakan pengetahuan mengenai kaedah pengajaran kemahiran
bahasa Arab yang terkini dan berkesan di dalam pengajaran dan
pembelajaran.
CLO2

Merancang dan membina langkah-langkah dan aktiviti pengajaran
kemahiran bahasa Arab secara kreatif mengikut situasi dan keperluan
semasa.
CLO3 Mengaplikasi kaedah pengajaran kemahiran Bahasa Arab di dalam
proses pengajaran dan pembelajaran secara profesional dan beretika.
CLO4

Menganalisis kaedah pengajaran kemahiran bahasa Arab yang
berkesan secara bererusan untuk meningkatkan pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan.

6
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)
18.
KerangkaKursus/ModuldanJumlahJamPemb
elajaranPelajar (Student Learning Time, SLT)
SetiapTajuk
I
n
t
e
r
a
k
s
i

B
e
r
s
e
m
u
k
a

I
n
t
e
r
a
k
s
i

B
u
k
a
n

B
e
r
s
e
m
u
k
a

J
u
m
l
a
h

K
u
l
i
a
h

A
m
a
l
i

T
u
t
o
r
i
a
l

P
e
n
t
a
k
s
i
r
a
n

P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n

K
e
n
d
i
r
i

(
s
/
s

k
u
l
i
a
h
)

L
a
i
n
-
l
a
i
n

(
T
u
g
a
s
a
n
,

u
l
a
n
g
k
a
j
i

d
l
l
.
)

1 . :

6 - 3 - 6 15
2 . :

8 - 4 8 20

7
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)
3 .


.


) (
) (


8 - 4 8 20
4 . :

.
.

8 - 4 8 20
KerjaKursus / Amali 45 45
UlangkajiPeperiksaan 0
Peperiksaan 0
Jumlah 30 0 15 0 30 45 120
19. RujukanAsas
. ( 0229 ) . : .

. ( 0220 ) . : .
. ( 0220 ) . : .8
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)
RujukanTambahan
. ( 0222 .) . :

. ( 0222 ) . : .

. ( 0222 .) -
. :

. ( 0222 .)
. :

. ( 0220 .) :
.

. ( 0222 : .)
.

. ( 0222 : .)
.
20. Maklumat Tambahan Tiada