Anda di halaman 1dari 69

F

F
A
A
I
I
L
L
M
M
E
E
J
J
A
A


GURU PRASEKOLAH
(
((S
SSe
eek
kko
ool
lla
aah
hh)
))

NAMA AGENSI : SK SERI AMAN
ALAMAT : FELDA BUKIT APING BARAT, 81900 KOTA TINGGI
NO. TELEFON : 07-8910588
NO. FAKS : 07-8910588
E-MAIL :luqmanhakimibrahim@gmail.com

N
NNa
aam
mma
aa :
:: L
LLU
UUQ
QQM
MMA
AAN
NN N
NNU
UUR
RR H
HHA
AAK
KKI
II M
MM B
BBI
II N
NN I
II B
BBR
RRA
AAH
HHI
II M
MM

J
JJa
aaw
wwa
aat
tta
aan
nn :
:: G
GGU
UUR
RRU
UU P
PPR
RRA
AAS
SSE
EEK
KKO
OOL
LLA
AAH
HH (
(( D
DDG
GG 4
441
11)
))
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


2
1.0 Maklumat Guru Prasekolah
Nama Nor Azmi Bin Mohammad
Jawatan Hakiki Guru Prasekolah
Gred Jawatan DG 41
Bahagian / Unit
Tarikh Lantikan 16 Januari 2012
Tarikh Sah Jawatan 16 Januari 2013
No. Fail JPNS/Sekolah A- XXXXX

2.0 Senarai Tugas Guru Prasekolah
Bertanggungjawab Kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Guru Penolong Kanan HEM,
Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Guru Panitia Dalam Membantu Merancang, Menyelaras,
Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:

2.I PENGURUSAN PRASEKOLAH

2.1.1 Pengurusan Kurikulum Prasekolah
2.1.2 Pengurusan Kokurikulum
2.1.3 Pengurusan Murid
2.1.4 Pengurusan Prasarana
2.1.5 Pengurusan Kewangan
2.1.6 Pengurusan Pembantu pengurusan murid.
2.1.7 Pengurusan Kewangan

2.2 BIDANG UMUM

2.2.1 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh Pengarah
Pelajaran, Timbalan Pengarah Pelajaran, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah, PPD
Kota Tinggi, Unit Prasekolah dan Guru Besar
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


3
3.0 Rukun Negara


BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA

mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di
mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu
cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai corak; membina satu
masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;


MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan
prinsip-prinsip yang berikut:-


Kepercayaan Kepada Tuhan
Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara
Keluruhan Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan Dan Kesusilaan


FAIL MEJA
Guru Prasekolah


4
4.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara

5.0 Teras Pendidikan
Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan
Bekerja dengan penuh tanggungjawab
Berusaha mengikis sikap dan mementingkan diri sendiri
Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan
Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara
Berpegang teguh kepada ajaran agama

6.0 Misi Kementerian Pelajaran Malaysia
Mewujudkan sistem pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya
saing dan ketahanan yang tinggi bagi memenuhi aspirasi kehendak individu, masyarakat dan
negara.


FAIL MEJA
Guru Prasekolah


5
7.0 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia
Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara.
Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

8.0 Nilai Teras Kementerian Pelajaran Malaysia
Berakhlak mulia
Amanah
Rajin
Ikram
Berilmu
Berfikir

9.0 Visi Jabatan Pelajaran Negeri Johor
Jabatan Pelajaran Selangor Terbilang Pada Tahun 2010
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


6
10.0 Misi Jabatan Pelajaran Negeri Johor
Mengupayakan sistem pengurusan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dan
berteraskan kepada dasar dan prinsip perkhidmatan awam dan falsafah pendidikan
kebangsaan dengan;
1. Melaksanakan semua skop dan fungsi perkhidmatan Teknologi Maklumat di Jabatan
Pelajaran Negeri Selangor berasaskan keperluan MS ISO 9001:2000
2. Membangunkan dan melaksanakan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
3. Mewujudkan prasarana yang lengkap dan persekitaran kerja yang kondusif
4. Membangunkan dan menguruskan sumber manusia dalam bentuk latihan meningkat
kecekapan di kalangan warga jabatan
5. Memastikan pencapaian akademik, kokurikulum dan sukan sekolah menengah dan
rendah sentiasa cemerlang di peringkat kebangsaan
6. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan dengan jabatan berpuas hati dengan
perkhidmatan yang diberikan

11.0 Piagam Pelanggan Jabatan Pelajaran Negeri Johor
KAMI BERJANJI AKAN MEMASTIKAN ANDA:-
Menerima layanan yang mesra, cepat dan berhemah bagi semua urusan di setiap unit di
jabatan ini
Menerima perkhidmatan yang cekap dan tepat serta sentiasa bersedia membantu apabila
anda membuat tindakan susulan ke atas perkhidmatan yang telah diberikan
Mendapat maklumat yang lengkap dan jelas dari mana-mana pegawai dan kakitangan
kami bagi semua urusan perkhidmatan di jabatan ini
Memperolehi kelulusan bagi permohonan yang layak, lengkap dan memenuhi syarat yang
telah ditetapkan dengan kadar segera
Merasa selesa dan berpuas hati dengan kemudahan yang kami sediakan semasa menerima
perkhidmatan yang diperlukan
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


7
12.0 Visi Sekolah

13.0 Misi Sekolah


14.0 Moto Sekolah
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


8
15.0 Matlamat Prasekolah
Pendidikan Prasekolah
bertujuan untuk
menyuburkan potensi murid
dalam semua aspek perkembangan,
menguasai kemahiran asas
dan memupuk sikap positif
sebagai persediaan
untuk masuk ke sekolah rendah


FAIL MEJA
Guru Prasekolah


9
16.0 Objektif Prasekolah

1. Mempunyai sifat peribadi perwatakan dan konsep diri yang positif
untuk menjadi warganegara yang patriotik.

2. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan
memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi.

3. Menggunakan Bahasa Inggeris dengan interaksi harian selaras
dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.

4. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.

5. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan
kemahiran menyelesai masalah.

6. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial.

7. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan
amalan kesihatan dan keselamatan yang baik.

8. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian murid
beragama Islam.

9. Mempunyai daya kreatif dan estetika untuk menghargai keindahan
alam dan warisan budaya.
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


10
17.0 Carta Organisasi Jurulatih Utama PrasekolahPPD

KETUA SEKTOR PENG. SEKOLAH
KETUA UNIT PRASEKOLAH
PENYELARAS JU
PEN. PENYELARAS JU
SETIAUSAHA
BENDAHARI
KEBAJIKAN PERHUBUNGAN PROTOKOL
LAWATAN
DOKUMENTASI
DATA INOVATIF
SUKAN

INOVATIF
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


11
GURU BESAR

PIBG


KEWANGAN


GPK KOKURIKULUM

1. SUKAN DAN PERMAINAN
2. UNIT BERUNIFORM
3. PERSATUAN DAN KELAB


1. PANATIA MATA PELAJARAN
2. PUSAT SUMBER SEKOLAH
3. PENYELARAS ICT
4. PEPERIKSAAN DALAMAN
5. PEPERIKSAAN AWAM
6. JADUAL WAKTU
7. KECERMERLANGAN AKADEMIK
8. DATA
9. PERKEMBANGAN STAF
10. PPSMI
11. PEMULIHAN
12. PRASEKOLAH
13. KIA2M
14. TRANSISI
15. J-QAF
GPK KURIKULUM

STAF SOKONGANGPK HEM

STAF SOKONGAN18.0 Carta Organisasi Sekolah
1. KANTIN
2. DISIPLIN
3. RMT
4. RIMUP
5. KEBAJIKAN
6. SPBT
7. LAWATAN
8. KESELAMATAN
9. PENDAFTARAN
10. BIMBINGAN
11. KESIHATAN
12. KECERIAAN
13. SMM

FAIL MEJA
Guru Prasekolah


12

PENGERUSI

NAIB PENGERUSI

SETIAUSAHA


BENDAHARI


AJKGURU PRASEKOLAH 2PEM. PENG. MURID

GURU TAHUN SATU


19.0 Carta Organisasi Kewangan Prasekolah


FAIL MEJA
Guru Prasekolah


13

PENGERUSI
PN ALIJAH BINTI MUHAMAD ( GURU BESAR
)
NAIB PENGERUSI
HAJI AHMAD BIN MARJUKI ( GPK 1 )
E ( GPK HEM )
EN.ABD RAZAK BIN MOHAIDEN
( GPK KOKO )


SETIAUSAHA
EN. NOR AZMI BIN MOHAMMAD ( GURU PRASEKOLAH )

BENDAHARI
PN JAMALIAH BINTI ABD SAMAD ( PPM )
AJKGURU DAMPING


PEM. PENG. MURIDGURU TAHUN SATU


WARIS MURID


20.0 Carta Organisasi Prasekolah


FAIL MEJA
Guru Prasekolah


14

PENGERUSI

NAIB PENGERUSI

SETIAUSAHA


AJK
21.0 Carta Organisasi Unit Keceriaan


FAIL MEJA
Guru Prasekolah


15
22.0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan
Pegawai Lain
Unit : Prasekolah
Jawatan : Guru Prasekolah

Tugas Pegawai Atasan
Yang Ada Hubungan
Tugas & Tanggungjawab
Kuasa Yang
Diberi
Tugas Pegawai Lain
Yang Ada Hubungan

PPD
(Pegawai Unit
Prasekolah)
Merancang dan
melaksanakan semua
program dan aktiviti
pengurusan prasekolah di
peringkat daerah.

Guru Besar
Meluluskan semua
program dan aktiviti
pengurusan prasekolah di
peringkat sekolah.


Guru Penolong Kanan
Memantau pelaksanaan
program dan aktiviti
pengurusan prasekolah di
peringkat sekolah


Guru Penolong Kanan
Kokurikulum
Mengurus, merancang dan
menyelaras pelaksanaan
program dan akiviti
pengurusan prasekolah di
peringkat sekolah.

Guru Panitia
Merancang dan
menyelaras pelaksanaan
program dan aktiviti
pengurusan prasekolah di
peringkat sekolah.


1. Pengurusan Kurikulum
Prasekolah

2. Pengurusan
Kokurikulum

3. Pengurusan Murid

4. Pengurusan Prasarana

5. Pengurusan Kewangan

6. Pengurusan Pembantu
Pengurusan Murid

7. Pengurusan Kewangan

8. Peningkatan
Profesionalisme


Melaksanakan
setiap program
atau aktiviti yang
berkaitan.


Mengambil tindak
ikut terhadap
surat-surat yang
diminitkan.


Menandatangani
dokumen-
dokumen yang
berkaitan.


Guru Dari Sekolah
Yang Sama.
Melaksanakan aktiviti
Prasekolah di peringkat
sekolah dan daerah

Jurulatih Utama dari
Daerah Lain
Membantu melaksanakan
aktiviti prasekolah di
peringkat sekolah dan
daerah

Pegawai PKG
Membantu melaksanakan
aktiviti prasekolah di
peringkat sekolah dan
daerah.

Pegawai di PPD
Melaksanakan aktiviti
Unit Prasekolah

Pembantu Pengurusan
Murid
Urusan kelas dan murid

Pembantu Tadbir
Urusan kewangan
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


16
23.0 Proses Kerja Guru Prasekolah

Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM
Fungsi Utama 1.1
MENYEDIAKAN RANCANGAN
TAHUNAN
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1
Terima panggilan mesyuarat/bengkel dari
PPD
PPD

Guru Besar

Guru Penolong Kanan


Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa
2 Hadir mesyuarat / Bengkel
3
Mengadakan perbincangan untuk memilih
dan menyusun tema
4
Memilih dan menyusun HP berdasarkan
buku KPK dan Huraian KPK
5
Menyediakan senarai semak matrik untuk
setiap komponen
6
Merancang cadangan aktiviti berdasarkan
HP dan Tema
7
Key in, cetak, bukukan dan tempatkan
di rak rujukan guru
8 Hantar 1 salinan ke PPD dan GB

FAIL MEJA
Guru Prasekolah


17


Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM
Fungsi Utama 1.2
MENYEDIAKAN RANCANGAN
HARIAN
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1
Menyediakan rancangan pelajaran harian
berdasarkan jadual waktu
Guru Besar

Guru Penolong kanan


Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa
2
Merancang aktiviti dan teknik pengajaran
dan pembelajaran berdasarkan HP dan
tema
3 Membina BBM yang sesuai
4 Menyediakan lembaran kerja
5
Cetak dan failkan rancangan pelajaran
harian
6
Hantar rancangan pelajaran harian kepada
GB untuk semakan dan pengesahanFAIL MEJA
Guru Prasekolah


18


Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM
Fungsi Utama 1.3
PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1 Menjalankan set induksi
Guru Besar

Guru Penolong Kanan

Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa
2

Melaksanakan langkah-langkah
pengajaran dan pembelajaran yang telah
dirancang

3
Memberi latihan berdasarkan kemahiran
yang diajar
4

Menilai keberkesanan sesi pengajaran dan
pembelajaran terhadap murid

5
Membuat pemulihan, pengukuhan dan
pengayaan
6 Membuat refleksi

FAIL MEJA
Guru Prasekolah


19
Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM
Fungsi Utama 1.4 MEMBUAT PENILAIAN MURID
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1 Mengenalpasti murid yang hendak dinilai
Guru Besar

Guru Penolong Kanan

Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa2 Memerhati pelakuan / tingkahlaku murid
3 Menentukan jenis rekod
4
Membuat catatan dan melengkapkan
rekod
5

Kemaskini rekod

6 Simpan di dalam fail peribadi muridFAIL MEJA
Guru Prasekolah


20
Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM
Fungsi Utama 2.1 MERANCANG TAKWIM TAHUNAN
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1
Terima takwim sekolah, daerah dan
negeri
Pegawai JPN

Pegawai PPD

Guru Besar

Guru Penolong Kanan

Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa2
Membina takwim tahunan prasekolah
selaras dengan takwim sekolah, daerah
dan negeri
3 Memurnikan takwim yang dibina
4
Cetak dan pamerkan di papan kenyataan
kelas
5 Hantar salinan kepada GB dan PPD
6 Melaksanakan aktiviti yang dirancang
7
Membuat laporan aktiviti yang telah
dilaksanakan
8 Hantar laporan ke PPD

FAIL MEJA
Guru Prasekolah


21
Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM
Fungsi Utama 2.2
PENGURUSAN SUKAN DAN
MOTIVASI MURID
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1
Terima arahan dari PPD/GB/GPK
Kokurikulum.
Pegawai JPN

Pegawai PPD

Guru Besar

Guru Penolong Kanan

Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa2
Hadir mesyuarat penetapan syarat dan
peraturan pertandingan di peringkat
PPD
3
Buat perlantikan jawatankuasa
pelaksana
4
Menyediakan murid-murid mengikut
acara yang dipertandingkan
5 Laksana aktiviti yang dirancang
6 Adakan mesyuarat penambahbaikanFAIL MEJA
Guru Prasekolah


22
Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM
Fungsi Utama 2.3
MERANCANG DAN MELAKSANA
AKTIVITI REKREASI
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1 Menubuhkan jawatankuasa lawatan
Pegawai JPN

Pegawai PPD

Guru Besar

Guru Penolong Kanan

Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa2 Merancang tempat dan tarikh lawatan
3
Mendapatkan maklumat terperinci
tentang tempat yang hendak dilawati
4
Memohon kebenaran membuat lawatan
dari PPD
5
Memberi taklimat kepada ibu bapa dan
mengedarkan surat kebenaran ibu bapa /
penjaga
6
Menghantar surat makluman ke tempat
lawatan
7 Menguruskan pengangkutan
8 Membuat lawatan
9 Menyediakan laporan dokumentasi
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


23
Proses Utama 3 PENGURUSAN MURID
Fungsi Utama 3.1
PERMOHONAN KEMASUKAN
MURID KE KELAS PRASEKOLAH
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1 Menerima surat arahan daripada PPD


Pegawai PPD

Guru Besar

Guru Penolong Kanan

Jawatankuasa
Pemilihan

Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa2 Mengiklankan pengambilan murid
3
Memperbanyakkan dan mengedar
borang permohonan
4
Merekod borang permohonan yang
dikembalikan
5
Memproses borang permohonan selepas
tamat tarikh tutup permohonan
6
Menyerahkan borang permohonan
kepada jawatankuasa pemilihan
7
Menghadiri mesyuarat jawatankuasa
pemilihan
8
Menghantar surat jawapan kepada ibu
bapa
9 Hantar laporan kepada PPDFAIL MEJA
Guru Prasekolah


24

Proses Utama 4 PENGURUSAN PRASARANA
Fungsi Utama 4.1
MEWUJUDKAN SUASANA KELAS
YANG KONDUSIF
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1
Menyenaraikan pusat pembelajaran
yang perlu diwujudkan


Guru Besar

Guru Penolong Kanan


Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa2
Menyediakan pelan lantai kelas
prasekolah
3
Membuat susun atur perabot dan
peralatan di setiap pusat
4 Melabelkan pusat-pusat pembelajaran
5
Menyediakan risalah tentang peralatan
dan fungsi setiap pusat pembelajaran
6
Memastikan keselamatan, kebersihan
dan keceriaan setiap pusat pembelajaran


FAIL MEJA
Guru Prasekolah


25
Proses Utama 4 PENGURUSAN PRASARANA
Fungsi Utama 4.2
MEWUJUDKAN PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN LUAR BILIK
DARJAH YANG SELAMAT
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1
Menyenaraikan lokasi untuk P&P di
luar kelas prasekolah


Guru Besar

Guru Penolong Kanan


Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa2
Menetapkan lokasi setiap kawasan P&P
yang dirancang
3
Memastikan semua peralatan di
kawasan luar kelas berfungsi dengan
baik dan selamat digunakan
4
Melaporkan kerosakan kepada pihak
pentadbir
5 Melabelkan semua peralatanFAIL MEJA
Guru Prasekolah


26
Proses Utama 5 PENGURUSAN KEWANGAN
Fungsi Utama 5.1
MEMBUAT ANGGARAN
PERBELANJAAN
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1 Menyenaraikan semua barang keperluan


Guru Besar

Guru Penolong Kanan


Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa2 Membuat nota minta
3 Berbincang dengan GB
4 Mengisi borang pesanan
5
Terima barang dan rekod dalam buku
stok
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


27

Proses Utama 5 PENGURUSAN KEWANGAN
Fungsi Utama 5.2
PENYELENGGARAAN KELAS
PRASEKOLAH
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1
Memeriksa peralatan di luar dan dalam
kelas prasekolah dari semasa ke semasa


Guru Besar

Guru Penolong Kanan


Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa2 Menyenaraikan peralatan yang rosak
3 Menyediakan laporan kerosakan
4 Hantar laporan kepada pihak pentadbir
5 Simpan di dalam fail sebagai rekodFAIL MEJA
Guru Prasekolah


28


Proses Utama 6 PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID ( PPM )
Fungsi Utama 6.1 PEMBIMBING PPM
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1
Menerima senarai tugas PPM daripada
GB


Guru Besar

Guru Penolong Kanan


Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa2
Memberi penerangan tentang tugas dan
tanggungjawab kepada PPM
3
Membimbing PPM untuk melaksanakan
tugasnya
4
Memastikan PPM melaksanakan
tugasnya dan menyemak laporan
tugasan harian PPM
5
Mengesahkan tugas yang telah
dilakukan oleh PPM


FAIL MEJA
Guru Prasekolah


29
Proses Utama 6 PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID ( PPM )
Fungsi Utama 6.2 MERANCANG MENU
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1
Menyenaraikan cadangan menu harian
bersama PPM


Guru Besar

Guru Penolong Kanan


Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa2 Menyusun jadual menu
3
Menyediakan resepi menu yang dipilih
sebagai rujukan PPM
4 Serah resepi yang lengkap pada PPM
5 Pamerkan menu di tempat yang sesuai
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


30
Proses Utama 7 PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI
Fungsi Utama 7.1 MENGURUSKAN HARI TERBUKA
Muka
surat ini
1 / 1

BIL PROSES KERJA
PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG /
PERATURAN
1
Merancang Hari Terbuka Prasekolah
mengikut takwim sekolah


Guru Besar

Guru Penolong Kanan


Pekeliling
Ikhtisas yang
sedang berkuat
kuasa2
Memberi arahan kepada PPM untuk
menyediakan surat makluman kepada
ibu bapa
3
Berbincang dengan ibu bapa tentang
perkembangan murid
4
Menyerahkan buku rekod profil murid
kepada ibu bapa untuk ditandatangani
5
Simpan buku rekod profil yang
dikembalikan oleh ibu bapaFAIL MEJA
Guru Prasekolah


31
24.0 Carta Aliran Kerja Guru Prasekolah
Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM
Fungsi Utama 1.1
MENYEDIAKAN RANCANGAN
PELAJARAN TAHUNAN
Muka
surat ini
1 / 1

Terima panggilan mesyuarat /
bengkel dari PPD /GB
Hadir Mesyuarat
Mengadakan perbincangan
untuk memilih dan menyusun
tema
Memilih dan menyusun HP
berdasarkan buku KPK dan
Huraian KPK
Sediakan senarai semak matrik
untuk setiap komponen
Sesuai ?
Tidak sesuai
?
Merancang cadangan aktiviti
berdasarkan HP dan Tema
Key in, cetak dan bukukan
Buat Pembetulan
Hantar 1 salinan kepada GB
Tamat
sesuai ?
Ya
Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


32
Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM
Fungsi Utama 1.2
MENYEDIAKAN RANCANGAN
PELAJARAN HARIAN
Muka
surat ini
1 / 1
Menyediakan rancangan
pelajaran harian berdasarkan
jadual waktu
Menyediakan aktiviti dan teknik
pengajaran dan pembelajaran
berdasarkan HP dan Tema
Membina BBM yang sesuai
Sediakan lembaran kerja
Cetak dan failkan rancangan
pelajaran harian
Hantarkan kepada GB untuk
semakan dan pengesahan
Tamat


Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


33

Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM
Fungsi Utama 1.3
PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
Muka
surat ini
1 / 1
Menjalankan set induksi
Melaksanakan langkah-langkah
pengajaran dan pembelajaran
yang telah dirancang
Memberi latihan berdasarkan
kemahiran yang diajar
Menilai keberkesanan pengajaran
dan pembelajaran terhadap murid
Membuat pemulihan, pengukuran
dan pengayaan
Membuat refleksi
Tamat
sesuai ?


Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


34
Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM
Fungsi Utama 1.4 MEMBUAT PENILAIAN MURID
Muka
surat ini
1 / 1

Mengenalpasti murid yang
hendak dinilai
Memerhatikan pelakuan/
tingkahlaku murid
Menentukan jenis rekod
Membuat catatan dan
melengkapkan rekod
Kemaskini rekod
Simpan di dalam fail peribadi
murid
Tamat
sesuai ?


Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


35
Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM
Fungsi Utama 2.1 MERANCANG TAKWIM TAHUNAN
Muka
surat ini
1 / 1

Menerima takwim sekolah,
daerah dan negeri
Membina takwim tahunan
prasekolah selaras dengan takwim
sekolah, daerah dan negeri
Memurnikan takwin yang dibina
Cetak dan pamerkan di papan
kenyataan kelas
Hantar salinan kepada GB dan PPD
Melaksanakan aktiviti yang
dirancang
Tamat
sesuai ?
Membuat laporan aktiviti yang
telah dilaksanakan
Hantar laporan ke PPD


Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


36
Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM
Fungsi Utama 2.2
MERANCANG SUKAN DAN
MOTIVASI MURID
Muka
surat ini
1 / 1

Menerima arahan daripada GB/
GPK Kokurikulum
Hadir mesyuarat penetapan syarat
dan peraturan pertandingan di
peringkat PPD
Buat pelantikan jawatankuasa
pelaksana
Sediakan murid mengikut acara
yang dipertandingkan
Laksanakan aktiviti yang dirancang
Adakan mesyuarat
penambahbaikan
Tamat
sesuai ?


Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


37
Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM
Fungsi Utama 2.3
MERANCANG DAN MELAKSANA
AKTIVITI REKREASI
Muka
surat ini
1 / 1

Menubuh jawatankuasa lawatan
Merancang tempat dan tarikh yang
sesuai
Mendapatkan maklumat
terperinci tentang tempat yang
hendak dilawati
Memohon kebenaran membuat
lawatan daripada PPD
Memberi taklimat kepada ibu bapa
dan mengedarkan surat kebenaran
ibu bapa / penjaga
Menghantar surat makluman ke
tempat lawatan
Tamat
sesuai ?
Menguruskan pengangkutan
Membuat lawatan
Menyediakan laporan dan
dokumentasi


Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


38
Proses Utama 3 PENGURUSAN MURID
Fungsi Utama 3.1
PERMOHONAN MASUK MURID KE
KELAS PRASEKOLAH
Muka
surat ini
1 / 1

Menerima surat arahan dari
PPD/sekolah
Mengiklan pengambilan murid
Memperbanyakkan dan
mengedarkan borang
permohonan
Merekod borang permohonan yang
dikembalikan
Memproses borang permohonan
selepas tarikh tutup permohonan
Menyerahkan borang permohonan
yang lengkap kepada
jawatankuasa pemilihan
Tamat
sesuai ?
Menghantar surat jawapan kepada
ibu bapa
Hantar laporan kepada PPD


Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


39
Proses Utama 4 PENGURUSAN PRASARANA
Fungsi Utama 4.1
MEWUJUDKAN SUASANA KELAS
YANG KONDUSIF
Muka
surat ini
1 / 1

Menyenaraikan pusat
pembelajaran yang perlu
diwujudkan
Menyediakan pelan lantai kelas
prasekolah
Membuat susun atur perabot dan
peralatan di setiap pusat P&P
Melabelkan pusat P&P
Menyediakan risalah tentang
peralatan dan fungsi setiap pusat
pembelajaran
Memastikan keselamatan,
kebersihan dan keceriaan setiap
pusat pembelajaran
Tamat
sesuai ?


Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


40
Proses Utama 4 PENGURUSAN PRASARANA
Fungsi Utama 4.2
MEWUJUDKAN PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN LUAR BILIK
DARJAH YANG SELAMAT
Muka
surat ini
1 / 1
Menyenaraikan lokasi untuk
P&P di luar kelas prasekolah
Menetapkan lokasi setiap kawasan
P&P yang dirancang
Memastikan semua peralatan di
kawasan luar kelas berfungsi dengan
baik dan selamat digunakan
Melapor kerosakan kepada pihak
pentadbir
Melabelkan semua peralatan
Tamat
sesuai ?


Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


41
Proses Utama 5 PENGURUSAN KEWANGAN
Fungsi Utama 5.1
MEMBUAT ANGGARAN
PERBELANJAAN
Muka
surat ini
1 / 1

Menyenaraikan semua barang
keperluan
Membuat nota minta
Mengadakan perbincangan
dengan GB
Setuju ?
Tidak setuju
Mengisi borang pesanan
Terima borang dan merekod dalam
buku stok
Buat Pembetulan
Tamat
sesuai ?
Ya


Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


42
Proses Utama 5 PENGURUSAN KEWANGAN
Fungsi Utama 5.2
PENYELENGGARAAN KELAS
PRASEKOLAH
Muka
surat ini
1 / 1

Memeriksa peralatan di luar
dan dalam kelas prasekolah
dari semasa ke semasa
Menyenaraikan peralatan yang rosak
Membuat laporan kerosakan dan
menghantar kepada pihak
pentadbir
Melapor kerosakan kepada pihak
pentadbir
Tamat
sesuai ?


Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


43

Proses Utama 6 PENGURUSAN PEMBNATU PENGURUSAN MURID ( PPM )
Fungsi Utama 6.1 PEMBIMBING PPM
Muka
surat ini
1 / 1
Menerima senarai tugas PPM
daripada GB
Menerangkan tugas dan
tanggungjawab yang mesti
dilaksanakan oleh PPM
Membimbing PPM untuk
melaksanakan tugasnya
Sempurna ?
Tidak sempurna
Terima borang dan merekod dalam
buku stok
Buat Perbincangan
Tamat
sesuai ?
Ya
Memastikan PPM melaksanakan
tugasnya dengan sempurna
Menyemak laporan tugasan
harian PPM
Mengesahkan tugas yang telah
dilakukan oleh PPM


Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


44

Proses Utama 6 PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID ( PPM )
Fungsi Utama 6.2 MERANCANG MENU
Muka
surat ini
1 / 1
Menyenaraikan cadangan menu
harian bersama PPM
Menyusun jadual menu
Menyediakan resepi menu yang
dipilih sebagai rujukan PPM
Serah resepi yang lengkap kepada
PPM
Tamat
sesuai ?
Pamerkan di tempat yang sesuai


Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


45

Proses Utama 7 PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI
Fungsi Utama 7.1 MENGURUSKAN HARI TERBUKA
Muka
surat ini
1 / 1
Merancang Hari Terbuka
Prasekolah mengikut takwim
sekolah
Memberi arahan kepada PPM untuk
menyediakan surat makluman
kepada ibu bapa
Mengadakan sesi perbincangan
dengan ibu bapa tentang
perkembangan murid
Menyerahkan buku rekod profil
murid kepada ibu bapa untuk
ditandatangani
Tamat
sesuai ?
Simpan buku rekod profil yang
dikembalikan oleh ibu bapa


Mula
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


46

25.0 Senarai Semak Guru Prasekolah

Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM
Fungsi Utama 1.1
MENYEDIAKAN RANCANGAN
TAHUNAN
Muka
surat ini
1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Terima panggilan mesyuarat / bengkel dari PPD


2 Hadir Mesyuarat


3
Mengadakan perbincangan untuk memilih dan
menyusun tema


4
Memilih dan menyusun HP berdasarkan berdasarkan
buku KPK dan Huraian KPK


5
Menyediakan senarai semak matrik untuk setiap
komponen


6
Menyediakan cadangan aktiviti berdasarkan HP dan
Tema


7 Key in, cetak dan bukukan


8 Hantar 1 salinan ke PPD dan GB


FAIL MEJA
Guru Prasekolah


47
Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM
Fungsi Utama 1.2
MENYEDIAKAN RANCANGAN
HARIAN
Muka
surat ini
1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1
Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan
jadual waktu


2
Merancang aktiviti dan teknik pengajaran dan
pembelajaran berdasarkan HP dan tema


3 Membina BBM yang sesuai


4 Menyediakan lembaran kerja


5 Cetak dan failkan rancangan pelajaran harian


6
Hantar rancangan pelajaran harian kepada GB untuk
semakan dan pengesahan

FAIL MEJA
Guru Prasekolah


48
Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM
Fungsi Utama 1.3
PELAKSANA PENGJARAN DAN
PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
Muka
surat ini
1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Menjalankan set induksi


2
Melaksanakan langkah-langkah pengjaran dan
pembelajaran yang telah dirancang


3 Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar


4
Menilai keberkesanan sesi pengajaran dan
pembelajaran terhadap murid


5 Membuat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan


6 Membuat refleksi

FAIL MEJA
Guru Prasekolah


49
Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM
Fungsi Utama 1.4 MEMBUAT PENILAIAN MURID
Muka
surat ini
1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Mengenalpasti murid yang hendak dinilai


2 Memerhati pelakuan / tingkahlaku murid


3 Menentukan jenis rekod


4 Membuat catatan dan melengkapkan rekod


5 Kemaskini rekod


6 Simpan di dalam fail peribadi murid

FAIL MEJA
Guru Prasekolah


50
Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM
Fungsi Utama 2.1 MERANCANG TAKWIM TAHUNAN
Muka
surat ini
1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Terima takwim sekolah, daerah dan negeri


2
Membina takwim tahunan prasekolah selaras dengan
takwim sekolah, daerah dan negeri


3 Memurnikan takwim yang dibina


4 Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas


5 Hantar salinan kepada GB dan PPD


6 Melaksanakan aktiviti yang dirancang


7 Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan


8 Hantar laporan ke PPD
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


51
Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM
Fungsi Utama 2.2
PENGURUSAN SUKAN DAN
MOTIVASI MURID
Muka
surat ini
1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Terima arahan dari PPD / GB / GPK Kokurikulum


2
Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan
pertandingan di peringkat PPD


3 Buat pelantikan jawatankuasa pelaksana


4 Sediakan murid mengikut acara yang dipertandingkan


5 Laksanakan aktiviti yang dirancang


6 Adakan mesyuarat penambaikan

FAIL MEJA
Guru Prasekolah


52
Proses Utama 2 PENGURUSAN KURIKULUM
Fungsi Utama 2.3
MERANCANG DAN MELAKSANA
AKTIVITI REKREASI
Muka
surat ini
1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Tubuhkan jawatankuasa lawatan


2 Merancang tempat dan tarikh lawatan


3
Dapatkan maklumat terperinci tentang tempat yang
hendak dilawati


4 Memohon kebenaran membuat lawatan dari PPD


5 Memberi taklimat kepada ibu bapa


6 Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa / penjaga


7 Menghantar surat makluman ke tempat lawatan


8 Menguruskan pengangkutan


9 Membuat lawatan


10 Menyediakan laporan dan dokumentasi


FAIL MEJA
Guru Prasekolah


53
Proses Utama 3 PENGURUSAN MURID
Fungsi Utama 3.1
PERMOHONAN KEMASUKAN
MURID KE KELAS PRASEKOLAH
Muka
surat ini
1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Terima surat arahan daripada PPD


2 Mengiklankan pengambilan murid


3 Mengedarkan borang permohonan


4 Merekod borang permohonan yang dikembalikan


5
Memproses borang permohonan selepas tamat tarikh
tutup permohonan


6
Menyerahkan borang permohonan kepada
jawatankuasa pemilihan


7 Menghadiri mesyuarat jawatankuasa pemilihan


8 Menghantar surat jawapan kepada ibu bapa


9 Hantar laporan kepada PPD

FAIL MEJA
Guru Prasekolah


54
Proses Utama 4 PENGURUSAN PRASARANA
Fungsi Utama 4.1
MEWUJUDKAN SUASANA KELAS
YANG KONDUSIF
Muka
surat ini
1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1
Menyenaraikan pusat pengajaran dan pembelajaran
yang perlu diwujudkan


2 Menyediakan pelan lantai kelas prasekolah


3
Membuat susun atur perabot dan peralatan di setiap
pusat


4 Melabelkan pusat-pusat pembelajaran


5
Menyediakan risalah tentang peralatan dan fungsi
setiap pusat pembelajaran


6
Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan
setiap pusat pembelajaran

FAIL MEJA
Guru Prasekolah


55
Proses Utama 4 PENGURUSAN PRASARANA
Fungsi Utama 4.2
MEWUJUDKAN PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN LUAR BILIK
DARJAH YANG SELAMAT
Muka
surat ini
1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1
Menyenaraikan lokasi untuk P&P di luar kelas
prasekolah


2
Menetapkan lokasi setiap kawasan P&P yang
dirancang


3
Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas
berfungsi dengan baik dan selamat digunakan


4 Melaporkan kerosakan kepada pihak pentadbir


5 Melabelkan semua peralatanFAIL MEJA
Guru Prasekolah


56
Proses Utama 5 PENGURUSAN KEWANGAN
Fungsi Utama 5.1
MEMBUAT ANGGARAN
PERBELANJAAN
Muka
surat ini
1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Menyenaraikan semua barang keperluan


2 Membuat nota minta


3 Berbincang dengan GB


4 Mengisi borang pesanan


5 Terima barang dan rekod dalam buku stok
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


57
Proses Utama 6 PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID ( PPM )
Fungsi Utama 6.1 PEMBIMBING PPM
Muka
surat ini
1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Menerima senarai tugas PPM daripada GB


2
Memberi penerangan tentang tugas dan tanggungjawab
kepada PPM


3 Membimbing PPM untuk melaksanakan tugasnya


4 Memantau pelaksanaan tugasan PPM


5 Menyemak laporan tugasan harian PPM


6 Mengesahkan tugas yang telah dilakukan oleh PPM

FAIL MEJA
Guru Prasekolah


58
Proses Utama 6 PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID ( PPM )
Fungsi Utama 6.2 MERANCANG MENU
Muka
surat ini
1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Menyenaraikan cadangan menu harian bersama PPM


2 Menyusun jadual menu


3
Menyediakan resepi menu yang dipilih sebagai rujukan
PPM


4 Serah resepi yang lengkap pada PPM


5 Pamerkan menu di tempat yang sesuai
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


59
Proses Utama 7 PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI
Fungsi Utama 7.1 MENGURUSKAN HARI TERBUKA
Muka
surat ini
1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1
Merancang Hari Terbuka Prasekolah mengikut takwim
sekolah


2
Memberi arahan kepada PPM untuk menyediakan
surat makluman kepada ibu bapa


3
Berbincang dengan ibu bapa tentang perkembangan
murid


4
Menyerahkan buku rekod profil murid kepada ibu bapa
untuk ditandatangani


5
Simpan buku rekod profil yang dikembalikan oleh ibu
bapa


FAIL MEJA
Guru Prasekolah


60
26.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja

26.1 Mematuhi Akta, Surat Pekeliling dan Surat Siaran KPM.

26.2 Menggunakan Panduan Mengurus Program dan Aktiviti yang dikeluarkan oleh KPM atau agensi-
agensi yang dipertanggungjawabkan oleh KPM.

26.3 Menggunakan prosedur kualiti proses berasaskan Sistem pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2000
yang diwujudkan oleh Jabatan Pelajaran Johor

26.4 Menggunakan Buku Panduan membuat kertas konsep atau cadangan dan Panduan Penyediaan
Laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Johor

26.5 Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secara rasmi dari semasa ke semasa
oleh Pengarah Pelajaran dan KPM.
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


61
27.0 Senarai Undang-Undang Pekeliling Fail Meja
SURAT PEKELILING IKHTISAS

1
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1986

Panitia Mata Pelajaran


2
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1987

Penyeliaan Pengajaran & Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah


3
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1 / 1988

Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Pereka Cipta Sekolah.


4
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1988

Pendidikan Jasmani ( Pindaan )


5
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1988

Kegiatan Khas Bagi Tahun Pembaca


6
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1988

Permohonan Kursus Melalui Kedutaan Asing


7
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 1988

Pelaksanaan Penggunaan Sebutan Baku Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Di Sekolah-Sekolah.
8
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 16 / 1988

Pelaksanan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1 , 1989.


9

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 17 / 1988

Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah ( KBSM ) Bagi Kelas Peralihan , Tingkatan 1 dan Tingkatan 2 Mulai 1989.
10
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1989

Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Program Bersepadu Sekolah Menengah (
KBSM ) Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 , 1989.


11
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1989

Guru-Guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina.
12
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1989

Pertukaran Bahasa Penghantar Murid Murid Sekolah Rendah
13
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1989
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


62

Pelaksanaan Bahasa Melayu Baku


14

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 15 / 1989

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Tahun 1 KBSR.
15
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1990

Peranan Baru Kakitangan Sumber ( KS ) dan Prosedur Pembayaran.


16
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1990

Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Guru Mata Pelajaran Matematik.


17
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1990

Pengecualian Mengikuti Kelas Peralihan Bagi Murid Di Sekolah Jenis Kebangsaan (SRJK ).
18
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1990

Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah ( KBSM ) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992.
19
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5 / 1991

Pelaksanaan Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV dan V) Tahun 1991 - 1992.


20
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1991

Sukatan Pelajaran dan Peruntukan masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah dan Menengah Atas.
21
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1991

Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah


22
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 991

Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas
(Tingkatan IV 1992 dan 1993,dan Tingkatan V 1993 dan 1994).
23
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 1991

Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan IV dan V KBSM 1992.24
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 13 / 1991

Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah Atas Mulai Tahun 1992.


25
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1992

Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan I dan Tingkatan II Fasa I, Projek KDP di 60
Buah Sekolah


26
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5 / 1992

Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993.27
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1993
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


63

Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah


28
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1993

Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah
29
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1 / 1994

Pembelian Enjin Terpakai dan Penyediaan Bilik Pameran Hasil Pembelajaran Kemahiran Hidup.
30
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1994

Pelaksanaan Bahasa Malaysia di SJK ( C ) dan SJK ( T ) dan Bahasa Inggeris di SK / SRK serta Kokurikulum
di Sekolah Rendah.


31
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1994

Penilaian Perkara Asas Fardu Ain ( PAFA ) Dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah ( UPSR ) Penilaian
Menengah Rendah ( PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ).
32
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1994

Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah.
33
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1994

Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu Dan Jadual pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR.
34
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1994

Pelaksanaan Kokurikulum Pada Tahun 5 dan Tahun 6 KBSR.


35
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1994

Penerimaan Sains Tambahan Sebagai Memenuhi Mengikut Kursus Sains Di Institusi Pengajian Tinggi.


36
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 1994

Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan
Tahun IV dan Sains Tahun IV Di Sekolah Rendah.


37
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1995

Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Menengah.


38
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1997

Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Cina / Bahasa Tamil Di Sekolah Kebangsaan.
39
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 26 / 1998

Garis Panduan Kurikulum Prasekolah


40
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1999

Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran


41
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 2002

Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)
dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)42
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 2002
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


64

Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Science And Technology (EST)


43
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 2002

Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan Di Sekolah Kebangsaan (SK)44
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 2002

Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Tahap Satu Sekolah Rendah


45
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 /2002

Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Mulai Tahun Satu Di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Dan (T)


46
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 2002

Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah
Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) Dan Tingkatan Enam
Mulai Tahun 2003.


47
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 2002

Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis
Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 2003.


48
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 2003

Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (LAB) Murid-Murid Sekolah Rendah Dan Menengah.


49
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 2004

Pelaksanaan Program Abakus Dan Aritmetik Mental Tahap Satu Sekolah Rendah.


50
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 2004

Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Di Sekolah Rendah Dan Menengah


51
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 2004

Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah Kepada Murid Sekolah.AKTA PENDIDIKAN
1
AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550)

Undang-Undang Malaysia (1996)

FAIL MEJA
Guru Prasekolah


65
28.0 Senarai Borang-Borang

BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN
1

Rekod Penerimaan Bahan Atau Maklumat Kurikulum
2

Rekod Penyerahan Bahan Atau Maklumat Kurikulum

3
Laporan Pemantauan Perolehan Dan Penyebaran Kurikulum JPN

4
Laporan Pemantauan Perolehan Dan Penyebaran Kurikulum PPD

5
Laporan Negeri Perolehan dan Penyebaran Kurikulum

6
Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum JPN


7
Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum PPD

8
Laporan Negeri - Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum

9
Laporan Pertandingan Kokurikulum Akademik PPD

10
Laporan Pertandingan Kokurikulum Akademik JPN

11
Laporan Negeri - Pertandingan Kokurikulum Akademik

12
Rekod Penerimaan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

13
Rekod Kertas Cadangan Kajian Tindakan Yang Terpilih

14
Laporan Pemantauan Projek Kajian Tindakan

15
Rekod Penerimaan Laporan Kajian Tindakan

16
Laporan Negeri Projek Kajian Tindakan

17 Instrumen Pemastian Standard (SKPM 2)
18 Instrumen Pemantauan Pengurusan Kurikulum PPD
19 Instrumen Pemantauan Persediaan Awal tahun (PPSAT)
20 Laporan Dapatan Utama Pemantauan
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


66
21 Instrumen Pemantauan Program Peluasan Prasekolah
22 Borang Maklumat Guru/Pembantu Pengurusan Murid
23 Borang Kemasukan Murid Prasekolah
24 Borang Laporan Kerosakan Bangunan PYG 01
25 Instrumen Pemantauan Kurikulum Prasekolah
FAIL MEJA
Guru Prasekolah


67
29.0 Norma Kerja Ketua Unit Prasekolah
Ia merupakan jangka masa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi
menyiapkan sesuatu kerja.

Bil Jenis Kerja
Masa Diambil
% setahun
( % )
Jumlah Unit Yang Boleh
Dijalankan Dalam Setahun
(hari)
1 Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan 7 17
2 Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian 15 36
3 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Prasekolah 32 77
4 Membuat Penilaian Murid 10 24
5 Merancang Takwim Tahunan 2 5
6 Pengurusan Sukan dan Motivasi Murid 5 12
7 Merancang dan melaksanakan aktiviti rekreasi 4 9
8 Permohonan Kemasukan Murid ke Kelas Prasekolah 2 5
9 Mewujudkan suasana kelas yang kondusif 5 12
10
Mewujudkan persekitaran pembelajaran luar bilik darjah
yang selamat
3 7
11 Membuat anggaran perbelanjaan 3 7
12 Penyelenggaraan kelas prasekolah 2 5
13 Pembimbing Pembantu Pengurusan Murid 5 12
14 Merancang Menu 2 5
15 Menguruskan Hari Terbuka 3 7
100

240FAIL MEJA
Guru Prasekolah


68
30.0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai

Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan;

Nama Pegawai :
Jawatan : GURU PRASEKOLAH
Bil Nama Jawatankuasa
Kekerapan
Mesyuarat
Setahun
Jenis Keanggotaan
1 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah


2 Jawatankuasa Pemilihan Murid


3 Jawatankuasa Pewaris


4 Jawatankuasa Hal Ehwal Murid


5 Jawatankuasa Ko-Kurikulum Sekolah


6 Jurulatih Utama Kurikulum Prasekolah


7
Jawatankuasa Majlis Pemuafakatan Prasekolah
Daerah


8


9


10

FAIL MEJA
Guru Prasekolah


69
31.0 Senarai Tugas Harian
Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan.
Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

Nama :
Jawatan : GURU PRASEKOLAH
Tarikh :

Bil Tugas Harian Catatan