Anda di halaman 1dari 15

II

STANDAR PENGUKURAN PEMBELAJARAN KONSEP KELAS


Masalah utama dalam konsep peneltan kelas adalah pen!em"an!an nst#umen$pe#an!kat
pen!uku#an %an! tepat& Peneltan la"o#ato# telah menla ke'epatan pem"ela(a#an melalu
pen!u(an) #alat) atau *aktu pen%elesaan& Pen%elesaan dde+nskan se"a!a se"uah standa#
dent+kas 'ontoh %an! "ena# se'a#a "e#tu#ut,tu#ut) atau te#kadan! dse"ut se"a!a de+ns
konsep&
Be"e#apa pe#tm"an!an men(adkan pen!uku#an$lan!kah,lan!kah te#se"ut %an! tdak 'o'ok
dalam peneltan kelas& Pe#tama) sepe#t %an! dkemukakan oleh -a##ol ./0123) pem"ela(a#an
konsep sekolah me#upakan "a!an dedukt+ dan 4e#"al ketka pem"ela(a#an konsep la"o#a#otum
se'a#a umum me#upakan ndukt+ dan non4e#"al& U( k#te#an dan kesalahan dalam pen%elesaan
me#upakan lan!kah %an! tdak la%ak ketka konsep da(a#kan den!an 'a#a dedukt+& Selan(utn%a)
pen!u(an n tdak melput aspek 4e#"al da# pem"ela(a#an konsep sepe#t penamaan dan
pende+nsan konsep&
Se"uah lan!kah tun!!al tdak 'ukup untuk men!uku# tn!kat pen!uasaan konsep& Peneltan
telah menun(ukkan "ah*a dent+kas %an! tepat da# 'ontoh,'ontoh dan de+ns konsep "ukan
me#upakan k#te#a %an! sama untuk pem"ela(a#an konsep& Su"(ek se#n! mampu
men!dent+kas den!an tepat 'ontoh,'ontoh konsep sementa#a tdak mampu mende+nskan
konsep& In menun(ukkan "ah*a te#dapat pe#"edaaan tn!kat pem"ela(a#an konsep& Selan(utn%a)
ada hal mena#k dalam stuas kelas dalam menentukan apakah ss*a mampu menun(ukkan
'ontoh da# suatu konsep5 men!hu"un!kan konsep untuk dtu#unkan) dnakkan) dan
men!koo#dnaskan konsep5 dan men!!unakan konsep dalam mem"entuk p#nsp,p#nsp dan
men%elesakan masalah& Oleh ka#ena tu) sepe#an!kat tu(uan p#laku memun!knkan du!aan da#
"e#"a!a tn!kat atau aspek pen!uasaan konsep %an! mun!kn akan le"h 'o'ok$tepat da#pada
se"uah lan!kah tun!!al da# ke'epatan pem"ela(a#an&
Pem"ela(a#an konsep mun!kn "e#"eda den!an ka#akte#stk konsep sepe#t komplekstas)
a"st#aks) dan nala#& Untuk mempe#kenankan peneltan pem"ela(a#an konsep se"a!a se"uah
+un!s da# ka#akte#sk te#se"ut) pen!uku#an %an! dlakukan ha#us 'o'ok dalam men!u(
"e#"a!a konsep&
Pen!uku#an pem"ela(a#an konsep kelas ha#us men!kut s+at,s+at6 .a3 men!u( aspek 4e#"al dan
non4e#"al da# pem"ela(a#an konsep) ."3 mem"olehkan pe#"edaan da# "e#"a!a tn!kat aspek
pen!uasaan konsep) dan .'3 dapat daplkaskan te#hadap "e#"a!a (ens konsep&
III
PENGEMBANGAN SEBUA7 SKEMA$POLA DALAM MENGUJI TINGKAT
PENGUASAAN KONSEP
Dalam men!em"an!kan pe#an!kat untuk menemukan k#te#a %an! du#akan pada "a!an
se"elumn%a) penuls melakukan se"uah analss lo!s da# s+at konsep) menn(au lte#atu# tentan!
p#oses ko!nt+ pada pem"ela(a#an konsep) p#osedu# pen!u(an %an! dadaptas d!unakan pada
peneltan,peneltan se"elumn%a tentan! pem"ela(a#an konsep %an! dlaksanakan d ttk pusat)
dan me#an'an! lan!kah$p#osedu# "a#u&
SI8AT KONSEP
Bou#ne ./0113 men%atakan "ah*a 9se"uah konsep ada ketka dua "uah atau le"h o"(ek,o"(ek
%an! "e#"eda atau ke(adan telah dkelompokkan atau d!olon!kan "e#sama dan datu# te#psah
da# o"(ek,o"(ek %an! ada pada "e"e#apa '# umum atau s+at masn!,masn!n%a .hal /3:&
Den!an men!am"l de+ns Bou#ne se"a!a ttk a*al kta) kta men%ada# "ah*a semua 'ontoh
da# konsep te#tentu sama,sama mem"e#kan s+at,s+at umum te#tentu& S+at umum n "oleh
dse"ut se"a!a sifat relevan da# suatu konsep& -ontoh da# suatu konsep te#tentu (u!a "e#"eda
da# %an! lann%a pada 'a#a,'a#a te#tentu& S+at,s+at n %an! "e#"eda da# suatu 'ontoh ke 'ontoh
lan tdak #ele4an dalam menentukan konsep dan oleh ka#enan%a dse"ut sifat yang tidak
relevan.
Konsep,konsep "asan%a d"e# nama den!an se"uah kata %an! datn! untuk mempe#tahankna
konsep& Se"uah a#t pentn! da# pen!ka#akte#sasan dan pen!komunkasan se"uah konsep
adalah de+nsn%a& Be#dasa#akan Klausmelee# .Klausmele#) 7a##s) Da4s) S'h*enn) dan 8#a%e#)
/01;3) konsep dapat dde+nskan se"a!a6 .a3 se'a#a st#uktu#) dpandan! da# se! s+at spes+k
%an! dapat dmen!e#t) ."3 se'a#a semantk .a#t kata3) dpandan! da# snonm atau antonm) .'3
se'a#a ope#asonal) dpandan! da# se! p#osedu# %an! dlaksanakan untuk mem"edakan konsep
den!an %an! lann%a) atau .d3 se'a#a aksomatk) dpandan! da# se! hu"un!an lo!s atau
nume#s&
Dalam suatu kelompok konsep %an! memlk s+at %an! sama) tap konsep dapat dnamakan
se"a!a sup#ao#dnat) koo#dnat) atau su"o#dnat "e#!antun! pada hu"un!annn%a te#hadap konsep
%an! lann%a& Suatu sup#ao#dnat memlk "e"e#apa tetap tdak semua nla s+at %an! #ele4an
da# konsep %an! d"e#kan& Suatu koo#dnat memlk (umlah s+at #ele4an %an! sama den!an
konsep %an! d"e#kan) tetap "e#"eda dalam nla s+at te#tentu %an! #ele4an& Se"uah su"o#dnat
memlk semua nla s+at %an! sama da# konsep %an! d"e#kan dan konsep lan %an!
dtam"ahkan& Se"uah 'ontoh mun!kn "sa men(elaskan pe#"edaan n& D"e#kan konsep an(n!)
he*an me#upakan konsep sup#ao#dnat) ku'n! me#upakan konsep koo#dnat) dan G#eat Dane
me#upakan konsep su"o#dnat&
Dua" "uah konsep atau le"h (u! dapat dhu"un!kan melalu suatu 4a#as$ke"e#a!aman atu#an&
Skolo!s S,R telah men!a'u pada hal n se"a!a katan& 7asl da# katan tam"ahan da# konsep
n telah dstlahkan se"a!a se"uah 9p#nsp: oleh Ga!ne ./01<3& Se"uah 'ontoh p#nsp %atu
pe#n%ataan 9panas mem"uat 'a#an men!uap den!an 'epat:& Ga!ne (u!a menun(ukkan "ah*a
p#nsp dapat dhu"un!kan da# satu ke %an! lann%a untuk mem"entuk p#nsp %an! le"h tn!!&
Pem"ela(a#an p#nsp %an! le"h tn!! te#se"ut mem"an!un apa %an! "asa kta se"ut se"a!a
p#o"lem sol4n!$men%elesakan masalah& -ontoh) p#nsp %an! men!hu"un!kan panas den!an
pen!uapan mun!kn dapat dkom"naskan den!an p#nsp 9Pakaan %an! "asah ke#n! oleh
pen!uapan:& Kom"nas da# dua p#nsp n akan men!haslkan p#nsp %an! le"h tn!!)
9Panas men!e#n!kan pakaan %an! "asah la"h 'epat:& Pe#n%ataan n (u!a mem"an!un se"uah
pen%elesaan da# masalah "a!amana mempe#'epat pen!e#n!an pakaan %an! "asah& 7al n
mena#k untuk d'atat "ah*a Gul+o#d ./01=3 men!a(ukan dua "uah klas$kelompok) atau konsep)
%an! mun!kn dapat dsatukan untuk mem"entuk hu"un!an) dan hu"un!an te#se"ut pada
akh#n%a dapat dkom"naskan kedalam suatu s%stem& Be#dasa#kan Gul+o#d) pastlah te#dapat
"e"e#apa t#ans+o#mas n+o#mas untuk pen%elesaan masalah %an! ada& Peneltan pada R > D
-ente# %atu selama ko#elas le"h dekat den!an n+o#mas Gul+o#d,model pem#osesan da#
mode lnea# S ? R Ga!ne&
Sn!katn%a) 'ontoh konsep me#upakan melput s+at,s+at %an! #ele4an atau tdak #ele4an
den!an konsep& -ontoh konsep %an! memlk semua nla s+at$at#"ut %an! #ele4an den!an
konsep) %atu ketka %an! "ukan 'ontoh keku#an!an satu atau le"h da# '#,'# n& Suatu
konsep "asan%a memlk nama dan dde+nskan se'a#a st#uktu#al) semant') ope#asonal atau
aksomats& Konsep te#se"ut mun!kn dapat dhu"un!kan te#hadap konsep sup#ao#dnat)
koo#dnat) dan su"o#dnat atau dkom"naskan den!an konsep,konsep lan untuk mem"entuk
p#nsp,p#nsp&
PROSES KOGNITI8 DALAM PEMBELAJARAN KONSEP
Suatu model p#oses ko!nt+ %an! dpe#lukan pada pem"ela(a#an konsep telah dusulkan oleh
Klausmee#)et al&) /01;3& Inte!#as hasl ekspe#ment la" se'a#a ntens+) Klausmee#
men!emukakan se"uah susunan h#a#ks da# p#oses ko!nt+& Pada tn!katan %an! le"h #endah
da# pen!uasaan konsep) p#oses n melput se"a!a "e#kut6 .a3 dsk#mnas$mem"edakan anta#a
"e#"a!a stmulas dan menan!!apn%a den!an tepat) ."3 dsk#mnas s+at #ele4an te#hadap %an!
tdak #ele4an da# 'ontoh konsep) dan .'3 men%mpulkan konsep se'a#a ndukt+ ketka t"a pada
suatu s+at #ele4an te#tentu) atau mempe#hatkan #elas lo!s anta#a s+at,s+at& Ban%ak manusa
(u!a mempe#olah kata,kata %an! me#ep#esentaskan konsep& Dua "uah tes te#tentu pada
kemah#an anak ke'l te#hadap suatu konsep me#upakan pela"elan %an! "ena# da# 'ontoh
konsep) dan dent+kas 'ontoh ketka d"e#kan la"el untuk konsep&
Se'a#a "e#samaan) analss s+at da# suatu konsep dan model da# p#oses ko!nt+ men!an(u#kan
sede#etan p#laku %an! akan mempe#kenankan kesmpulan da# pen!etahuan konsep& P#laku,
p#laku n melput dsk#mnas s+at5 dent+kas 'ontoh konsep dan %an! %an! "ukan 'ontoh5
pela"elan 'ontoh konsep5 d+e#ensas s+at %an! #ele4an dan tdak #ele4an5 de+ns da# konsep5
men!hu"un!kan konsep te#hadap konsep sup#ao#dnat) koo#dnat) dan su"o#dnat5 menun(ukkan
hu"un!an %an! tepat anta#a konsep,konsep dalam se"uah p#nsp5 dan men%elesakan masalah
den!an menun(ukkan hu"un!an %an! tepat anta#a p#nsp,p#nsp %an! #ele4an&
EKSPERIMEN SEBELUMN@A
Be"e#apa ekspe#men dlaksanakan pada -ente#) telah menla se"uah p#laku atau le"h %an!
telah du#akan& 8#ed#'k ./01<3 da Kalsh ./0113 mem"e#kan 'ontoh dan "ukan 'ontoh da#
konsep !eomet# kepada su"(ek usa kulah me#eka& T!a "uah pen!uku#an e#o# dpe#oleh untuk
tap su"(ek6 .a3 (umlah 'ontoh %an! tdak dtanda .e#o# eksklus3) ."3 (umlah non,'ontoh %an!
dtanda .e#o# nklus3) dan .'3 (umlah total e#o#&
Blount) Klausmee#) Johnson) 8#ed#') dan Ramsa% ./01=3 men!u( p#estas konsep tata "ahasa
t#ans+o#masonal pada ss*a SMP melalu sede#etan p#laku %an! melput se"a!a "e#kut6 .a3
#eko!ns$pen!akuan 'ontoh konsep) d"e#kan nama konsep) ."3 #eko!ns non,'ontoh konsep)
d"e#kan nama konsep) .'3 #eko!ns se"uah nama konsep) d"e#kan se"uah 'ontoh) .d3
#eko!ns de+ns konsep) d"e#kan se"uah 'ontoh) .e3 #eko!ns de+ns konsep) d"e#kan nama)
.+3 hasl nama konsep) d"e#kan se"uah 'ontoh) .!3 hasl nama konsep) d"e#kan de+ns) .h3
hasl de+ns konsep) d"e#kan nama) .3 hasl 'ontoh konsep ) d"e#kan nama&
T!a "uah pen!uku#an pada pen'apaan konsep !eomet# anak keas < dpe#oleh oleh Remstad
./01036 .a3 #eko!ns 'ontoh konsep me#upakan suatu susunan da# 'ontoh dan non,'ontoh) ."3
hasl de+ns konsep) d"e#kan nama) .'3 hasl 'ontoh konsep) d"e#kan nama&
7al te#se"ut han%alah "e"e#apa peneltan ke'l %an! telah men!!unakan pen!uku#an
pem"ela(a#an konsep %an! dusulkan pada pem"ahasan se"elumn%a& Aalaupun demkan)
peneltan,peneltan n mendemonst#askan kela%akan pem"uatan tem,tem untuk men!uku#
p#laku te#tentu& Be#a!am usa da# su"(ek dan s+at konsep %an! telah du( men%a#ankan
pen%esuaan tem,tem ke "e#"a!a pen!atu#an&
IB
SKEMA UNTUK MENGUJI TINGKAT PENGUASAAN KONSEP
Be#dasa#kan pada p#laku,p#laku %an! d"ahas pada "a!an se"elumn%a) suatu skema sstemats
unutk men!u( tn!kat pen!uasaan kosep telah dkem"an!kan& Skema n melput aspek 4e#"al
dan non4e#"al da# pem"ela(a#an konsep) d+e#ensas pe#"edaan tu(uan p#laku se'a#a kualtat+)
dan mampu dadaptaskan ke "e#"a!a (ens konsep& Tu!as pokok %an! "e#upa skema te#'antum
dalam kolom k# Ta"el / dan C& Item /a ? /Da pada ta"el / men%atakan pemlhan #espon da#
"e"e#apa alte#nat4e& Item /" ? /D" pada ta"el C se(a(a# den!an tem,tem %an! ada pada ta"el /)
tetap men%atakan hasl da# #espon& Dalam #an!ka mem"entuk tem,tem tes dalam kesesuaan
den!an skema) penuls tem ha#us memlk n+o#mas "e#kut te#kat konsep %an! du(6 .a3 nama
s+at %an! melput 'ontoh,'ontoh konsep) dan %an! #ele4an maupun tdak #ele4an den!an
konsep) ."3'ontoh dan non,'ontoh da# nla s+at$at#"ut) .'3 nama konsep) .d3 'ontoh dan non,
'ontoh da# konsep) .e3 se"uah de+ns konsep) .+3 nama konsep sup#ao#dnat) koo#dnat) dan
su"o#dnat) .!3 p#nsp %an! mel"atkan konsep) dan .h3 pe#masalahan %an! dselesakan den!an
p#nsp te#kat %an! me#upakan konsep&
-ontoh pen!!unaan skema untuk men!u( pen!uasaan konsep d"e#kan pada kolom ten!ah dan
kanan ta"el /& Item,tem dkem"an!kan untuk konsep !eomet#) se!empat) dan konsep "ahasa
In!!#s) +#ase kata "enda&
In+o#mas dmana tem,tem se! empat ddasa#kan se"a!a "e#kut6
At#"ut$s+at6 Gam"a# te#tutup) !am"a# "dan!) !am"a# sede#hana) 2 ss .2
sudut3) pan(an! ss #elat4e) uku#an sudut #elat4e) ss,ss
se(a(a#) uku#an !am"a#) o#entas$pedoman !am"a#
-ontoh nla at#"ut6 .!am"a# te#tutup3
Non,'ontoh nla at#"ut6 .!am"a# %an! tak te#tutup3
La"el konsep6 se!empat
-ontoh konsep6
Non,'ontoh konsep6
Nla at#"ut %an! #ele4an6 Gam"a# te#tutup) !am"a# "dan!) !am"a# sede#hana) 2 ss .2
sudut3
At#"ut tdak #ele4an6 Pan(an! ss #elat+) uku#an sudut #elat+) kese(a(a#an ss) uku#an
!am"a#) o#entas !am"a#
De+ns konsep6 Se"uah !am"a# "dan! te#tutup den!an 2 "uah ss
Konsep sup#ao#dnat6 Pol%!on$se! "an%ak
Konsep koo#dnat6 Se!t!a) se!lma) se!enam
Konsep su"o#dnat6 T#apeEum) la%an!,la%an!) (a(a# !en(an!) pe#se! pan(an!) "elah
ketupat) pe#se!
P#nsp6 Kelln!n%a me#upakan (a#ak dsekelln! se! empat
Stuas pe#masalahan6 Menemukan kelln! da# se!empat %an! d"e#kan
In+o#mas dmana tem,tem +#asa kata "enda dtuls se"a!a "e#kut6
At#"ut6 Se"uah kata atau le"h) %an! men!andun! se"uah penanda kata
"enda plhan dtam"ahkan den!an se"uah kata "enda .atau
pen!!ant kata "enda sepe#t kata !ant) dua "uah kata "enda)
atau !e#und3 %an! "e#pola NP .NM3 F N) %an! "e#ada pada
"e"e#apa poss dalam kalmat kelompok su"(ek) pelen!kap
setelah "e) o"(ek kata ke#(a) o"(ek p#eposs) o"(ek kata ke#(a
lan!sun!&
-ontoh nla at#"ut6 .penanda kata "enda3 some o+ the) se4e#al) man%) one) the) a)
the#) m%&
Non,'ontoh at#"ut6 .penanda non kata "enda3 p#ett%) #un) o#dna#l%) *asted)
mpo#tant
La"el konsep6 8#ase kata "enda
-ontoh konsep6 Se4en man) he) all the !old) onl% the lonel%) ou# aunt
Non 'ontoh konsep6 7a4e "een slo*l% de'lnn!) !on! to !o
Nla at#"ut %an! #ele4an6 Poss +#ase kata "enda) kata "enda) penanda kata "enda
At#"ut %an! tdak #ele4an6 Makna) (ens kelamn) kata kete#an!an) kata ke#(a
De+ns konsep6 Se"uah kata atau kelompok kata %an! mun'ul pada sem"a#an!
se"uah da# lma "uah poss pada suatu kalmat nt dan te#d#
da# se"uah kata "enda d akh# tempat dan sem"a#an! penanda
kata "enda %an! mendahulun%a .atau dsn!kat NP .NM3 F
N3
Konsep sup#ao#dnat6 Kalmat) unsu# kalmat
Konsep koo#dnat6 8#ase kata ke#(a) kelompok su"(ek
Konsep su"o#dnat6 Pelen!kap +#ase kata "enda) kata "enda) penanda kata "enda)
kelompok su"(ek
P#nsp6 Kelompok su"(ek da# suatu kalmat nt me#upakan +#ase kata
"enda& 8#ase kata "enda men!kut p#eposs sepe#t ke) dalam)
atas) dan lan,lan&) me#upakan o"(ek p#eposs
Stuas pe#masalahan6 Tentukan +#ase kata "enda pada kalmat %an! dmaksud
Ta"el /& Skema untuk men!u( tn!kat pe!uasaan konsep6 "entuk dasa# dan sampel tem plhan
Bentuk dasa# Sampel tem6 Geomet# Sampel tem6 "ahasa In!!#s
/a D"e#kan nama da# nla
at#"ut) ss*a mampu
memlh 'ontoh da# nla
at#"ut
/a& !am"a# manakah %an!
me#upakan !am"a#
te#tutupG
A&
B&
-&
D&
E&
/a& manakah d anta#a kata
"e#!a#s "a*ah "e#kut %an!
me#upakan penanda kata
"endaG
A& Be#% eas%
B& The man
-& An apple
D& Is a +a#me#
E& In the *oods
Ca D"e#kan se"uah 'ontoh
nla at#"ut) ss*a
mampu memlh nama
nla at#"ut te#se"ut
Ca
!am"a# n adalah
A& D ss
B& Padat
-& Te#tutup
Ca& apa nama stlah %an!
menandakan kata "e#!a#s
"a*ah "e#kutG In the !a#den)
se4e#al me p'ked some
+lo*e#s
D& Te#"uka
E& Ss se(a(a#
A& Kata ke#(a tam"ahan
B& Kata !ant
-& A#tkel
D& Penanda kata "enda
E& P#eposs
Da D"e#kan nama konsep)
ss*a mampu memlh
'ontoh da# konsep
te#se"ut
Da& !am"a# manakah %an!
me#upakan se!empatG
A&
B&
-&
D&
E&
Da& manakah +#ase "e#kut
%an! me#upakan +#ase kata
"endaG
A& Runnn! slo*l%
B& In the mo#nn!
-& Se4en men
D& A#e !on! home
E& T*o o+ the
2a D"e#kan nama konsep)
ss*a mampu memlh
non 'ontoh da# konsep
2a& !am"a# manakah %an!
"ukan se! empat
A&
B&
-&
D&
E&
2a& manakah da# kelompok
kata "e#kut %an! tdak
men!andun! +#ase kata
"endaG
A& 7e #an a*a%
B& Some o+ the !#ls
talked
-& Standn! n the #oad
D& 7a4e "een slo*l%
de'lnn!
E& D#& Doolttle
<a d"e#kan se"uah 'ontoh
konsep) ss*a mampu
memlh nama konsep
<a& n adalah !am"a#
A& Ja(a# !en(an!
B& Pe#se!
-& Belah ketupat
D& Se! empat
E& Pe#se! pan(an!
<a& Some men me#upakan
'ontoh da#
A& Pelenkap kete#an!an
B& Pola /
-& Kata !ant
D& Kata s+at
E& 8#ase kata "enda
1a d"e#kan se"uah nama
konsep) ss*a mampu
memlh nama,nama
at#"ut %an! #ele4an
den!an konsep
1a& semua se!empat
memlk
A& 2 ss
B& Semua ssn%a sama
-& C ssn%a sama
D& < ss
E& Ss %an!
"e#la*anan se(a(a#
1a& mana kah %an! me#upakan
'#,'# da# +#ase kata "endaG
A& Kata "enda
B& Kata ke#(a
-& O"(ek
D& Su"(ek
E& Kata s+at
=a d"e#kan nama se"uah
konsep) ss*a mampu
memlh nama,nama
at#"ut %an! tdak #ele4an
den!an konsep
=a& tdak semua se!empat
memlk
A& 2 sudut sku
B& 2 ss
-& Ss te#tutup
D& Ss %an! lu#us
E& 2 sudut
=a& manakah kata,kata "e#kut
%an! tdak pe#nah ada pada
+#ase kata "endaG
A& Penentu
B& Penanda kata "enda
-& A#tkel
D& Kata s+at
E& Kata kete#an!an
;a d"e#kan de+ns
konsep) ss*a mampu
memlh nama konsep
;a& semua "dan! te#tutup
den!an 2 ss dse"ut
A&Belah ketupat
B&T#apesum
-&Pe#se! pan(an!
D&Se!empat
E&Pe#se!
;a& kelompok kata %an!
te#d# da# penanda kata
"enda %an! dkut oleh
se"uah kata "enda dse"ut
A& Kelompok su"(ek
B& Pelen!kap
-& 8#ase kete#an!an
D& 8#ase kata "enda
E& Dua kata "enda
0a D"e#kan nama konsep)
ss*a mampu memlk
de+ns %an! tepat da#
konsep
0a& semua se! empat
me#upakan
A& Gam"a# "dan!
te#tutup den!an 2
ss
B& Gama"# "dan!
te#tutup den!an D
ss
-& Gam"a# "dan!
te#"uka den!an 2
ss
D& Gam"a# "dan!
te#tutup den!an 2
ss den!an ss
%an! "e#la*anan
sama
E& Gam"a# "dan!
te#tutup den!an 2
ss %an! tdak sama
0a& se"uah +#ase kata "enda
"e#pola
A& NP F NM
B& .NM3 F N
-& NP F BP
D& NM F ad(
E& Ad( F N
/Ha D"e#kan nama se"uah
konsep) ss*a mampu
memlh nama konsep
%an! sup#ao#dnat den!an
konsep %! d"e#kan
/Ha& semua se!empat (u!a
me#upakan
A& Belah ketupat
B& La%an!,la%an!
-& Se!t!a
D& T#apesum
E& Pol!on$se!
"an%ak
/Ha& semua +#ase kata "enda
me#upakan
A& 8#ase kata ke#(a
B& P#edkat
-& Pelen!kap
D& O"(ek p#eposs
E& Unsu# kalmat
//a D"e#kan nama se"uah
konsep) ss*a mampu
memlh nama konsep
%an! su"o#dnat den!an
konsep %an! d"e#kan
//a& manakah %an! "ena#G
A& Semua se!enam
me#upakan
se!empat
B& Semua t#apesum
me#upakan
se!empat
-& Semua ln!ka#an
(u!a me#upakan
//a& manakan "a!an "e#kut
%an! mem"entuk se"uah
+#aseG
A& Kata "enda plus kata
ke#(a
B& Kata ke#(a plus kata
s+at
-& Penanda kata "enda
plus kata "enda
se!empat
D& Semua se!t!a
me#upakan
se!empat
E& Semua se!lma
me#upakan
se!empat
D& P#eposs plus kata
"enda
E& Penanda kata "enda
/Ca D"e#kan nama dua "uah
konsep) ss*a mampu
memlh p#nsp %an!
"e#hu"un!an den!an
keduan%a
/Ca& manakah !a#s "e#at
%an! menun(ukkan kalln!
da# suatu se!empat
A&
B&
-&
D&
E&
/Ca& kalmat manakah %an!
men!hu"un!kan konsep +#ase
kata "enda den!an kelompok
su"(ek den!an tepatG
A& se"uah kelompok
su"(ek maupun se"uah
+#ase kata "enda %an!
mendahulu p#edkat
B& "e"e#apa kelompok
su"(ek me#upakan
+#ase kata "enda
-& semua +#ase kata
"enda me#upakan
kelompok su"(ek
D& semua kelompok
su"(ek dan +#ase kata
"enda me#upakan
kalmat
E& semua kelompok
su"(ek me#upakan
+#ase kata "enda
/Da D"e#kan pe#masalahan)
ss*a mampu memlh
(a*a"an %an! tepat
den!an mene#apkan
p#nsp
/Da& manakah 'a#a %an!
tepat untuk men'a#
kelln! da# se!empat
"e#kutG
A& a I "
B& a I " I ' I d
-& a F " F ' F d
D& a F "
E& Ca F C"
/Da& pada kalmat "e#kut n)
+#ase kata "enda telah d!a#s
"a*ah5 kalmat manakah
%an! kelompok su"(ekn%a
tdak d!a#s "a*ahG
A& The men #un a*a%
B& The% #an to the old
shed
-& Some men *e#e old
+#ends
D& Man% people lke the
mo4e
E& Tdak ada %an! tepat
Ta"el C&skema untuk men!u( tn!kat pen!uasaan konsep6 "entuk dasa# dan sampel tem hasl
Bentuk dasa# Sampel tem6 !eomet# Sampel tem6 "ahasa n!!#s
/" D"e#kan nama da# nla
at#"ut) ss*a mampu
mem"e#kan 'ontoh da#
nla at#"ut
/"& !am"a#lah se"uah
!am"a# te#tutup
/"& tuls lah se"uah kata %an!
me#upakan penanda kata
"enda
C" D"e#kan se"uah 'ontoh
nla at#"ut) ss*a
mampu mem"e#kan
nama nla at#"ut
te#se"ut
C"& apakah stlah %an!
tepat untuk
men!!am"a#kan ket!a
!am"a# "e#kutG
C"& apakah stlah untuk
men!!am"a#kan kat,kata
!a#s %an! d!a#s "a*ahG
In the !a#den) se4e#al men
p'ked some +lo*e#s
D" D"e#kan nama konsep)
ss*a mampu
mem"e#kan 'ontoh da#
konsep te#se"ut
D"& Gam"a#lah se"uah
se!empat
D"& Tulslah se"uah +#ase kata
"enda
2" D"e#kan nama konsep)
ss*a mampu
mem"e#kan non 'ontoh
da# konsep
2"& Gam"a#lah se"uah
!am"a# "dan! %an! "ukan
me#upakan se!empat
2"& len!kap kalmat "e#kut
tanpa men!!unakan +#ase kata
"enda& 9the She#++ s
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&:
<" d"e#kan se"uah 'ontoh
konsep) ss*a mampu
mem"e#kan nama
konsep %an! dmaksud
<"& dse"ut JJJJJ <"& dse"ut apakah "a!an
%an! d!a#s "a*ah n) ths
senten'eG
1" d"e#kan se"uah nama
konsep) ss*a mampu
mem"e#kan nama,nama
at#"ut %an! #ele4an
den!an konsep
1"& da+ta#lah '#,'# %an!
tepat men!ena semua
se!empat
1"& se"uah +#ase kata "enda
te#d# da# JJJJJJJJJJJ dan
JJJJJJJJJJJ
=" d"e#kan nama se"uah
konsep) ss*a mampu
mem"e#kan nama,nama
at#"ut %an! tdak #ele4an
den!an konsep
="& apakah '#,'# %an!
tepat da# "e"e#apa %an!
"ukan se! empat
="& manakah (ens kata %an!
tdak te#masuk ke dalam +#asa
kata "endaG
;" d"e#kan de+ns
konsep) ss*a mampu
mem"e#kan nama
konsep
;"& semua !am"a# "dan!
te#tutup den!an 2 "uah ss
dse"ut JJJJJJJJJJJJJ
;"& kelompok kata %an!
te#d# da# penanda kata
"enda dan dkut oleh se"uah
kata "enda dse"ut JJJJJJJJJ
0" D"e#kan nama konsep)
ss*a mampu
mem"e#kan de+ns
0"& "e#kan de+ns %an!
len!kap men!ena
0"& apakah %an! dmaksud
den!an #ase kata "endaG
%an! tepat da# konsep se!empat
/H" D"e#kan nama se"uah
konsep) ss*a mampu
mem"e#kan nama
konsep %an! sup#ao#dnat
den!an konsep %!
d"e#kan
/H"& se!t!a dan
se!empat dapat dse"ut
se"a!a JJJJJJJJJJJJ
/H"& se"uah +#ase kata "enda
dan se"uah +#ase kata ke#(a
me#upakan dua "a!an %an!
pentn! da# JJJJJJJJJJJ
//" D"e#kan nama se"uah
konsep) ss*a mampu
mem"e#kan nama
konsep %an! su"o#dnat
den!an konsep %an!
d"e#kan
//"& "e#kan nama se"uah
!am"a# !eomet# %an!
me#upakan (ens se!
empat
//"& se"utkan satu poss
kalmat %an! dapat ds oleh
+#ase kata "enda
/C" D"e#kan nama dua "uah
konsep) ss*a mampu
mem"e#kan p#nsp %an!
"e#hu"un!an den!an
keduan%a
/C"& apakah kelln! se!
empat tuG
/C"& apakah hu"un!an anta#a
se"uah +#ase kata "enda
den!an se"uah kelompok
su"(ekG
/D" D"e#kan pe#masalahan)
ss*a mampu
mem"e#kan (a*a"an
%an! tepat den!an
mene#apkan p#nsp
/D"& "e#apakah kelln!
da# se!empat d "a*ah
nG
/D"& tulslah se"uah kalmat
%an! +#ase kata "endan%a
d!unakan se"a!a se"uah
pelen!kap
B
TAMBA7AN SKEMA
Ban%ak "entuk dasa# %an! ada dalam ta"el / dan C mem"olehkan pe#umuman da# "e"e#apa tem
da# konsep %an! d"e#kan& -ontoh) tem den!an tpe / dan C "oleh dtuls untuk semua at#"ut
da# suatu konsep& Be"e#pa tem tpe D dan 2 "oleh dtuls) "e#"eda den!an 'ontoh,'ontoh konsep
den!an non 'ontoh konsep %an! "e#"eda dalam hal (umlah at#"ut %an! #ele4an %an! mun!kn
ku#an!& Sepe#t konst#uks sstemats da# pen!!an!!u %an! d"ahas oleh Guttman dan
S'hlesn!e# ./01=3& Se"uah konsep dapat danalss "e#dasa#kan (umlah +akto# .at#"ut #ele4an3
C +t C +t
< +t
2 +t
%an! dmlkn%a& Non 'ontoh dapat dkelompokkan "e#dasa#kan (umlah aspek %an!
mem"edakann%a da# konsep& Ka#ena (umlah n "e#tam"ah) "sa "e#ku#an!) dan pe#"edaan
anta#a 'ontoh dan non 'ontoh le"h (elas& Den!an mem"entuk pen!!an!!u dalam hal n) akan
memun!knkan (u!a menentukan aspek te#tentu %an! mem"uat ss*a melakukan kesalahan&
Skema n dapat d!unakan untuk men!u( se'a#a detl kemampuan ss*a dalam memsahkan
anta#a 'ontoh dan non 'ontoh da# konsep& Den!an meme"e#kan ss*a sede#etan pe#n%ataan
.'ontoh dan non 'ontoh3 dan memntan%a meme#ksa apakah tu te#masuk 'ontoh) seseo#an!
mun!kn menemukan konsep %an! tdak len!kap ."e"e#apa 'ontoh %an! tdak dpe#ksa3 dan
!ene#alsas %an! "e#le"han .non 'ontoh %an! dpe#ksa3& Pendekatan n akan sama den!an
kom"nas tem (ens D dan 2&
Jens tem "sa da"akan ketka me#eka tdak te#ta#k pada konst#ukto# tes) atau ketka n+o#mas
%an! tepat tdak ada atau tdak te#seda& -ontoh) (ens tem /H ? /D "sa da"akan ketka
pe#hatan d+okuskan han%a pada akuss konsep dan "ukan pada hu"un!an konsep den!an
konsep %an! lan& Dalam "e"e#apa kasus) suatu konsep sup#ao#dnat atau s"o#dnat %an! lo!s
tdak mudah te#lhat .'ontoh konsep su"o#dnat da# pe#se!3
Be"e#apa konsep tdak dde+nskan den!an stlah at#"ut %an! #ele4an) tetap le"h "ak se'a#a
semant') ope#asonal) atau aksomatk& Dalam kasus n) tem (ens 1 dan = tdak 'o'ok) dan
mod+kas,mod+kas tdak dpe#lukan& -ontoh) ketka se"uah konsep dde+nskan se'a#a
semant') ss*a pe#lu memlh atau mem"e#kan se"uah snonm atau antonm) d"e#kan nma
konsep .'ontoh "eaut+ul6 s%non%m) p#ett%5 antonm) u!l%3& Ketka suatu konsep dde+nskan
se'a#a aksomats) ss*a pe#lu untuk mem"e#kan nama komponen,komponen %an! "e#hu"un!an
den!an "entuk konsep .'ontoh) massa6 komponen,komponenn%a) !a%a dan pe#'epatan3& Dalam
kasus pende+nsan konsep se'a#a ope#asonal) tdak ada kese(a(a#an %an! (elas) dan tem tpe 1
dan = dapat da"akan&
BI
IMPLIKASI SKEMA
Pen%usunan tes dalam %an! sesua den!an skema %an! da(ukan memlk ka#akte#stk te#tentu
%an! san!at men!untun!kan dalam peneltan konsep kelas6 .a3 tem,tem dapat dtuls untuk
konsep pada sem"a#an! #anah mata pela(a#an) ."3 tu(uan mem"entuk se"uah h#a#k lo!s %an!
dapat men!kut pen!amatan tn!kat pen!uasaan konsep) dan .'3 ke"e#a!aman tu(uan dapat
mempe#lhatkan pe#"edaan kualtat+ %an! dhaslkan pe#lakuan ekspe#mental& Selan(utn%a)
tu(uan "eha4o#al telah d+o#mulaskan dalam se"uah 'a#a %an! mem"olehkan kesmpulan
"e#katan den!an p#oses ko!nt+ %an! dpe#lukan dalam pen'apaan konsep& Oleh ka#ena tu)
pen!!unaan skema dalam mem"entuk tes pen'apaan konsep dapat mem"e#kan hasl se'a#a
teo#ts se"ak emp#s

Anda mungkin juga menyukai