Anda di halaman 1dari 2

Pengenalan

Kewujudan seni visual telah wujud seusia dengan peradaban manusia,


namun masyarakat di Malaysia masih memandang sinis akan kepentingannya di
dalam membentuk nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Bermula dengan
lebih dikenali sebagai Seni Lukis dan Pertukangan/ Pekerjaan angan di era
sebelum merdeka sehinggalah beralih kepada Seni !isual sejak kebelakangan ini,
namun martabatnya masih diletakkan pada tempat yang sama.
Lantaran itu, sejajar dengan hasrat untuk membentuk warga negara yang
tahu menghargai budaya, mempunyai nilai-nilai n"rma kemasyarakatan yang luhur
berpaksikan kepada #ukun $egara, maka perubahan demi perubahan dilakukan ke
atas kurikulum pendidikan negara. Perubahan ini merangkumi pelbagai mata
pelajaran di sek"lah merangkumi peringkat rendah persek"lahan sehinggalah ke
peringkat tertinggi. Perubahan ini turut merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni
yang dikira akan dapat mengangkat martabat seni visual khasnya ke suatu
kedudukan yang lebih baik.
%i samping itu, ia juga menjadi serampang dua mata sebagai usaha
membentuk minda baru masyarakat Malaysia, tidak sekadar memandang seni dari
sudut estetikanya sahaja malahan mampu mengangkat darjat dan peranan seni
visual di dalam pembentukan ketamadunan negara.
Pendidikan Seni !isual menjurus kepada seni tampak dan amatlah berbe&a dari
seni lain seperti seni mu&ik, seni sastera, seni tari dan juga seni mempertahankan
diri. Pendidikan Seni !isual khasnya sek"lah rendah lebih menegaskan kegiatan
dalam pr"ses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan
kritikan. Pr"ses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui
penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi dan k"nsepsi murid. %engan ini, murid
diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual, meningkatkan lagi
kepekaan, menjadi pengkarya yang rasi"nal dan mampu mengendalikan kehidupan
dengan membawa bersama nilai yang disebutkan.
Kurikulum Pendidikan Seni !isual sek"lah rendah merangkumi empat bidang
iaitu menggambar, membuat rekaan dan '"rak, membentuk dan membuat binaan
dan kra( tradisi"nal. Murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspekti( yang lebih
luas samada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. Melalui ke(ahaman
aspek tersebut, murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual
dan mengamalkannya dalam kehidupan, terutama dalam meningkatkan nilai hidup.
Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang
tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang
diper"lehi bersama.
Selain itu, #an'angan Pengajaran )arian *#P)+ perlulah dititik beratkan kerana
ia amatlah sangat penting ketika melakukan Pengajaran dan Pembelajaran *P,P+ di
sek"lah. #P) ini merupakan strategi guru-guru untuk mengajar sesuatu bidang dan
teknik supaya guru mengikut standard kandungan yang telah di tetapkan "leh
Kementerian Pelajaran Malaysia dan dengan #P) ini juga dapat memberi
membimbing guru-guru supaya tidak terlepas pandang langkah-langkah yang perlu
dibuat. #P) yang baik akan membuat sesuatu pengajaran akan menjadi menarik
dan membuatkan murid-murid akan ser"n"k dan murid dapat mengaplikasikan
teknik-teknik itu di dalam mata pelajaran lain seperti sains.