Anda di halaman 1dari 4

Hukum Sholat Jenazah

Hukum Sholat Jenazah adalah Fardhu Kifayah artinya wajib bagi kita umat muslim untuk mensholati
muslim lainnya yang telah meninggal, jika tidak dilaksanakan maka ini menjadi tanggung jawab
seluruh umat muslim.
Dalil keutamaan Sholat Jenazah
!abi "uhamad S#$ bersabda dalam hadistnya tentang keutamaan sholat jenazah
%Barangsiapa yang menghadiri jenazah hingga ikut menshalatkannya, maka dia mendapatkan satu
qirath, dan barangsiapa yang menyaksikannya hingga ikut mengantar ke kubur, maka mendapatkan
dua qirath. Ditanyakan, %Apakah yang dimaksudkan dengan dua qirath itu? &eliau menjawab,
%Seperti dua gunung yang besar. 'H(. "uttafa) *alaih+
Rukun Sholat Jenazah
!iat
&erdiri bila mam,u
-m,at kali takbir yang diselingi oleh bebera,a ba.aan
"emba.a al/Fatihah se.ara sirr setelah takbir ,ertama berdasarkan hadis yang
diriwayatkan oleh 0mam !asa1i, bahwa %"enurut sunnah, bahwa dalam shalat jenazah
hendaknya memba.a 2mmil 3uran 'al/Fatihah+ dengan ,elan/,elan dalam takbir ,ertama
"emba.a shalawat ke,ada !abi saw setelah takbir kedua
"endoakan mayat setelah takbir ketiga
salam
Niat Sholat Jenazah
!iat untuk jenazah laki/laki
4Ushalli 'alaa haadzal mayyiti arba'a takbiiraatin fardhal kifaayati makmuuman/imaaman lillaahi
ta'aalaa4
#rtinya Saya niat shalat atas mayyit 'laki/laki+ ini em,at takbir fardhu kifayah karena #llah S$5.
!iat untuk jenazah ,erem,uan
4Ushalli 'alaa haadzihil maytati arba'a takbiiraatin fardhal kifaayati makmuuman/imaaman lillaahi
ta'aalaa4
#rtinya Saya niat shalat atas mayyit ',erem,uan+ ini em,at takbir fardhu kifayah karena #llah S$5.
Tata Cara Sholat Jenazah
Takbir Pertama
Setelah takbir dilanjutkan dengan memba.a ta6awudz lalu dilanjutkan dengan memba.a al fatihah,
tan,a disertai dengan doa iftitah atau,un surat ,endek se,erti sholat ,ada umumnya. ini berdasarkan
,enda,at banyak ulama bahwa dalam sholat jenazah tidak diwajibkan memba.a doa iftitah.
&a.aan 5a6awwudz
789:;< =>?8@;< AB C>D EFGH
A'uudzubillaahi minasy syaithaanir rajiim
#rtinya #ku berlindung dari syaitan yang terkutuk
Ialu Dilanjutkan dengan memba.a surat #l Fatihah.
Takbir kedua
&a.aan setelah takbir kedua yaitu memba.a shalawat ke,ada !abi "uhammad S#$. berikut ba.aan
doanya . . .
JKGL 78M<:DN JKG OPQ>D >RP SRTB UH JKGL SRTB JKG V
W
Q
X
>DL 78M<:DN UH JKGL 78M<:DN JKG OY 8WK
Y
Z
Y
>RP SRTB U
X
H JKGL SRTB JKG [
\
Z
Y
7]K;H
S8^B S8R_ `aN A8R;>b;< Jc 78M<:DN UH
Allaahumma shalli 'alaa muhammadin, a 'alaa aali muhammadin, kamaa shallaita 'alaa ibraahiima,
a 'alaa aali ibraahiima. !a baarik 'alaa muhammadin, a 'alaa aali muhammadin, kamaa baarakta
'alaa ibraahiima, a 'alaa aali ibraahiima. "il 'aalamiina innaka hamiidum majiid.
#rtinya
%da #llah, berilah rahmat ke,ada "uhammad dan keluarganya, sebagaimana -ngkau telah
memberikan rahmat ke,ada 0brahim dan keluarganya. Sesungguhnya -ngkau "aha 5er,uji dan
"aha #gung. &erilah berkah ke,ada "uhammad dan keluarganya 'termasuk anak dan istri atau
umatnya+, sebagaimana -ngkau telah memberi berkah ke,ada 0brahim dan keluarganya.
Sesungguhnya -ngkau "aha 5er,uji dan "aha #gung.
Takbir ketiga
&a.aan doa setelah melakukan takbir ketiga adalah sebagai berikut . . .
e
X
aYSY;< A
X
BX fg 8YDWh
Y
< ig Fj
Y
;< Jk
Y
lYmg >RP >m>?nY ;< AB oX kXaYL pq:Y DYL rK
W
s
Y
L tq >RD
X
og K
W
uX vW <L og K
Y
wSB
Y
xW y\ LL og ;
Y
Lza
g
{W :
X
P
W
H
Y
L olG |
g
G<L oX cX>GL og R_Y QW <L og ;
Y
:W }XvW < 7]K;<
Q
X
>l;< iY <~
Y
GY L :
X
Wk
Y
;<
Y
lY
W
cX oX XL
Y
oX 9
X
LW Y ABX <

:8WwY >9 LW Y L
Y
oX KXMH AB <

:8WwY

MW H
Y
L XQ
X
<pY AW BX <: 8WwY <Q <p og ;
W
SXDWH
Y
L
Allaahummaghfirlahu, arhamhu, a 'aafihi, a'fu 'anhu, a akrim nuzuulahu, a assi'
madkhalahu, aghsilhu bimaa#in atsaljin abaradin, anaqqihi minal khathaayaa kamaa yunaqqats
tsaubul abyadhu minaddanasi, a abdilhu daaran khairan min daarihi, a ahlan khairan min ahlihi,
a zaujan khairan min zaujihi, aqihi fitnatal qabri a 'adzaabannaar.
#rtinya
da #llah, am,unilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, am,unilah kesalahannya, muliakanlah
kematiannya, la,angkanlah kuburannya, .u.ilah kesalahannya dengan air, es dan embun
sebagaimana men.u.i ,akaian ,utih dari kotoran, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik,
gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, gantilah istrinya dengan isri yang lebih baik,
hindarkanlah dari fitnah kubur dan siksa neraka.
Takbir Keempat
&a.aan doa setelah takbir ke em,at yaitu memba.a doa di bawah ini . . . .
gSYbDY >l

X}
W
YL g:Y 9W H
Y
>lBW :
X
TY 7]g K;<
Allaahumma laa tahrimnaa ajrahu, alaa taftinnaa ba'dah
#rtinya da #llah, janganlah -ngkau haramkan Kami dari ,ahalanya, dan janganlah -ngkau beri
fitnah ,ada kami setelah kematiannya.
Salam
5erakhir adalah melakukan salam dengan menengok ke kanan dan kekiri sebagaimana dalam sholat
biasanya . . .
og
g
>P
Y
:Y DYL
Y
C X <
g
R
Y
_W QY L
Y
7W
g
8WK
Y
GY {g
Y
u ;<
Assalaamu 'alaikum arahmatullaahi a barakaatuh
#rtinya 4Keselamatan, rahmat #llah dan keberkahan/!ya semoga untuk kalian semua4
Doa Sholat Jenazah
AY BX fY 8YDWh
Y
<
W
iY FW j

;< OY 8Wk

aY >R
Y
P
Y
>mY>?
Y
nY ;
W
< AY BX oX k
\
aYL
Y
pX:Y Y;
W
<L
Y
r
X
K
W
j

;<L
Y
tX >R
Y
;
W
>D
X
og K
W
uX vW <L
Y
og K
Y
wY SWB
Y
xW y\ L
Y
L
Y
og ;
Y
zg a
g
{W :
X
P
W
H
Y
L
Y
og l
W
GY |
g
GW <L
Y
oX cX>GY L
Y
og RW _Y QW <L
Y
og ;
Y
:W }XvW < 7]g K

;<
Y
Q
X
>l

;< i
X
<~
Y
GY L
Y
:
X
Wk
Y
;
W
< i
X
<~
Y
GY AW BX g~
W
GX H
Y
L
Y

Y
l

^Y ;
W
< og K
W
wX pWH
Y
L
Y
oX 9
X
LW Y AW BX <: 8WwY >9 LW Y L
Y
oX KXMW H
Y
AW BX <: 8WwY

MW H
Y
L
Y
XQ
X
<pY AW BX <: 8WwY <Q <pY og ;
W
SXDWH
Y
L
Y
e
X
aYS;<
All$$hummaghfir lahu !arhamhu !a %Aafihi !a&fu %ahu, !a Akrim 'uzulahu, !a !assi&
(adkh$lahu, !aghsilhu Bil (aa&i !ats)salji !al Bar$di, !a 'aqqihi (inal *h$th$$yaa *amaa
'aqqaitats )saubal Abyadh$ (inad +anasi, !a Abdilhu +aar$n *h$ir$n (in +aarihi, !a Ahlan
*h$ir$n (in Ahlihi, !a ,aujan *h$ir$n (in ,aijihi, !a Adkhilhul -annata, !a A&idhu (in %Adzaabil
.abri
da #llah, #m,unilah dia 'dari bebera,a hal yang tidak disukai+, maafkanlah dia dan tem,at/kanlah di
tem,at yang mulia 'Surga+, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. &ersihkan
dia dari segala kesalahan, sebagaimana -ngkau membersihkan baju yang ,utih dari kotoran, berilah
rumah yang lebih baik dari rumahnya 'di dunia+, berilah keluarga 'atau istri di Surga+ yang lebih baik
dari,ada keluarganya 'di dunia+, istri 'atau suami+ yang lebih baik dari,ada istrinya 'atau suaminya+,
dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan !eraka. 'H(. "uslim +
K
Y
GY og c

F
Y
Yc
Y
>l

BX og Y8Wc

F
Y
Y AW B
Y
L
Y
{
X

Y
yW
X
<
W
K
Y
GY oX 8
X
_W
Y
c
Y
>l

BX og Y8W8Y_W H
Y
AW B
Y
7]g K

;<
Y
.>aY>j
Y
a
W
H
g
L
Y
>aY:
X
P
Y
E
Y
L
Y
>aY:
X
8W
X
P
Y
L
Y
>aY:
X
8WX Z
Y
L
Y
>lY
X
X>vY L
Y
>aYSXMX >
Y
L
Y
>lYX8\B
Y
L
Y
>lY8\TY ;X :W }XvW < 7]g K

;<
Y
gSYbW DY >lYK

X
g

Y
L
Y
g:Y 9W H
Y
>lYBW :
X
TW Y
Y
7]g K

;<
Y
=
X
>R
Y
mW
X
<
W
.
All$$humaghfir /ihayyinaa !a (ayyitinaa !a Syaahidinaa !a 0h$$&ibinaa !a Sh$ghiirinaa !a
*abiirinaa !a +zakarinaa !a Untsaanaa. All$$humma (an Ahyaitahu (innaa "a Ahyihi %Alal 1slaam,
!a (an )aaffaitahu (innaa "ataaffahu %Alal 1imaan. All$$humma /aa )ahrimna Ajrahu !a /aa
)udhillanaa Ba&dahu
%da #llah #m,unilah ke,ada orang yang hidu, di antara kami dan yang mati, orang yang hadir di
antara kami dan yang tidak hadir ,laki/laki mau,un ,erem,uan. da #llah rang yang -ngkau
hidu,kan di antara kami, hidu,kan dengan memegang ajaran 0slam, dan orang yang -ngkau matikan
di antara kami, maka matikan dengan memegang keimanan. da #llah Jangan menghalangi kami
untuk tidak mem,er/oleh ,ahalanya dan jangan sesatkan kami se,eninggalnya. ' H(. 0bnu "ajah
, #hmad , dan lihat Shahih 0bnu "ajah +
Qg FW }
g
Y ;
W
< OY a
W
H
Y
`
Y
a

N
X
og RW _Y QW <L
Y
og ;
Y
:W }XvW >c
Y
.
\
TY ;
W
<L
Y
tX >c
Y
F
Y
;
W
< [
g
MW H
Y
OY a
W
H
Y
L
Y
Q
X
>l

;< i
X
<~
Y
GY L
Y
:
X
Wk
Y
;
W
< X lY
W
cX AW BX oX kXc
Y
V
Y
Q
X
<F
Y
9
X
[
X
W_Y L
Y
`
Y
XB EX J
W
cX =
q

Y
c
g
AY DW =Y
Y
c
g
= N
X
7]g K

;<
Y
7g8W_X : ;<.
All$$humma 1nna "ulaanabna "ulaanin "ii +zimmatika, !a 2abli -iaarika, "a .ihi (in "itnatil .$bri
!a %Adzaabin 'aari, !a Anta Ahlal !afaa&i !al 2aqqi. "aghfirlahu !arhamhu, 1nnaka Antal
0h$fuurur 3$hiim
%da, #llah Sesungguhnya Fulan bin Fulan dalam tanggungan"u dan tali ,erlindungan"u. eliharalah
dia dari fitnah kubur dan siksa !eraka. -ngkau adalah "aha Setia dan "aha &enar. #m,unilah dan
belas kasihanilah dia. Sesungguhnya -ngkau, 5uhan dang "aha engam,un lagi enyayang. 'H(.
0bnu "ajah. Iihat Shahih 0bnu "ajah dan #bu Dawud +
og l
W
GY W L
Y
>^Y Yc
Y
>

8WuX Bg =Y >P
Y
=W N
X
L
Y
oX X>lYu
Y
_Y J
W
cX pWz
X
c
Y
>l

uX TW Bg =Y >P
Y
=W N
X
oX D
X
<~
Y
GY AW GY J

lXvY OY a
W
H
Y
L
Y
`
Y
XR
Y
_W QY ;
Y
N
X
Y >Y_W < `
Y
XBW H
Y
Ag DW<L
Y
V
Y
SgWGY 7]g K

;<
Y
.
All$$humma %Abduka !abnu Amatikahtaaja 1laa 3$hmatika, !a Anta 0h$niyyun %An %Adzaabihi, 1n
*aana (uhsinan, "a ,id "ii 2asanaatihi, !a 1n *aana (usii&an "a )ajaaaz %Anhu
da, #llah, ini hamba"u, anak ham/ba"u ,erem,uan 'Hawa+, membutuh/kan rahmat"u, sedang
-ngkau tidak membutuhkan untuk menyiksanya, jika ia berbuat baik tambahkanlah dalam amalan
baiknya, dan jika dia orang yang salah, lewatkanlah dari kesalahan/nya. 'H(. #l/Hakim. "enurut
,enda,atnya Hadits ter/sebut adalah shahih. #dz/Dzahabi menyetujuinya , dan lihat #hkamul
Jana1iz oleh #l/#lbani, halaman +
sumber htt,la.asa.omi.s.blogs,ot..om.ara/sholat/jenazah/beserta/
ba.aannya.htmlizz#jkz
Follow us infounikindonesia on Fa.ebook