Anda di halaman 1dari 8

Panitia Sains/MWM/SMS BANTING

Rancangan Pengajaran
Negeri Selangor Daerah Banting
Sekolah SM Sains Banting Tarikh 11 Mei 2012
Kelas 1 Al-Farabi Saiz kelas 32 pelajar
akt! "#30-$#%0 pagi Te&poh '&init( )0 &init
Matapelajaran Sains Tingkatan 1 Bi*ang pe&belajaran +en,iasatan sainti-ik
Topik Kepelbagaian S!&ber *i B!&i
Te&a Jirim dalam Alam
Konsep !ta&a Me&ban*ing beza *iantara .a&p!ran *an sebatian
/asional 0nt!k &e&perbaiki ke&ahiran proses sains pelajar
1bjekti-
pe&belajaran
Memahami unsur, sebatian dan campuran
2asil pe&belajaran
1. Membanding dan membezakan sifat-sifat sebatian dan campuran
2. Mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti
+engetah!an lepas &!ri* Me&p!n,ai pengetah!an asas !ns!r3sebatian *an .a&p!ran
Ke&ahiran Sainti-ik *an ke&ahiran
ber-ikir
Me&ban*ing beza3 &e&b!at pe&erhatian3&e&b!at in-eren *an &e&b!at kesi&p!lan
Sikap sainti-ik *an nilai &!rni Bekerjasa&a3 &e&b!at kerja se.ara siste&atik *an berani
S!&ber pe&belajaran *an
pengajaran
'1( /!j!kan 2S+ *an /+T
B!k! Teks 4 Sains Tingkatan 1
'3( Alat 5 /a*as +iring petri3 &angk!k pijar3 ro* ka.a3 pen!n! b!nsen3 kasa
*a6ai3 kanta pe&besar3 t!ngk! kaki tiga3 &agnet3 spat!la3
'7( Bahan Serb!k besi3 serb!k s!l-!r
+en*ekatan
pe&belajaran
pe&belajaran berasaskan ink!iri pene&!an
Perkembangan
Pengajaran
Kandungan / Konsep
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
(Tindakan Guru dan Aktiviti Murid)
Catatan/Nota
1
Panitia Sains/MWM/SMS BANTING
Fasa 1
S8T 9ND0KS9 5
+8N:8NA;AN
'7 &init(
:a&barajah
S!s!nan zarah bagi
!ns!r3 .a&p!ran
*an sebatian
1# Me&perkenalkan objekti- pe&belajaran
2# Mengg!nakan teknik pen,oalan &enj!r!s
ke arah objekti- pe&belajaran
Soalan 4
S1# Ber*asarkan ga&barajah apakah bentuk
s!&ber b!&i terseb!t<
S2# Senaraikan .ontoh-.ontoh bagi !ns!r
sebatian *an .a&p!ran
S3# N,atakan *e-inasi sebatian *an .a&p!ran
S 4 !ns!r3 sebatian *an
.a&p!ran
S! 4 Sebatian 4 air3karbon
*ioksi*a *sb#
Campuran 4 tanah3
!*ara *sb
0ns!r 4 oksigen3
loga&3s!l-!r
S" 4 Sebatian 4 bahan ,ang
ter*iri *ari 2 = lebih !ns!r
,ang bergab!ng se.ara
ki&ia
Campuran # bahan ,ang
ter*iri *aripa*a 2 = lebih
!ns!r =sebatian ,ang
ber.a&p!r se.ara -izikal
Fasa 2
+8/K8MBAN:AN A
'+enerokaan(
'20 &init(
8ksperi&en
Me&ban*ing *an &e&bezakan si-at-
si-at sebatian *an .a&p!ran
:!r! &enerangkan *an &engarahkan
pelajar &enjalannkan eksperi&en
*ala& k!&p!lan '*engan bant!an
g!r!(#
+elajar &enjalankan !jikaji .a&p!ran
*an sebatian 'eksperi&en r!j!k &s
10%-107(
Membanding be$a
.a&p!ran 's!l-!r *an besi(
*an sebatian 'besi s!l-i*a(
setelah *ipanaskan
Fasa 3 +e&erhatian :!r! &engarahkan pelajar &e&b!at pe&erhatian Me&b!at pe&erhatian
2
Panitia Sains/MWM/SMS BANTING
+8/K8MBAN:AN B
'+enerangan(
'10 &init(
Me&b!at
kesi&p!lan
terha*ap .a&p!ran besi *an s!l-!r3hasil
pe&anasan .a&p!ran ,ang terbent!k 'besi
s!l-i*a(
Persamaan perkataan
Besi > s!l-!r besi s!l-i*a
Fasa %
+8/K8MBAN:AN ?
'Aplikasi 5 +enelitian(
'17 &init(
@a*!al !nt!k
&en!nj!kkan
persa&aan *an
perbezaan antara
.a&p!ran *engan
sebatian
:!r! &engarahkan pelajar &enja6ab soalan
*i*ala& le&baran kerja
Aktiviti A Mengkaji si%at&si%at 'ampuran
S1# Apakah 6arna serb!k besi *an serb!k s!l-!r<
S2# Apakah .a&p!ran serb!k besi *an serb!k
s!l-!r
ber!bah bent!k selepas *iga!l *engan sebati<
S3# Apakah ,ang tertarik kepa*a &agnet<
Mengapa<
S%# A*akah tin*akbalas ki&ia berlak! antara besi
*engan s!l-!r<
S7# Bolehkah besi *an s!l-!r *iasingkan *aripa*a
.a&p!ran terseb!t<
S)# Apakah kesi&p!lan ,ang *apat an*a b!at<
Ativiti ( Mengkaji si%at&si%at sebatian S1 4 2ita&
S2 4 Ti*ak
3
Panitia Sains/MWM/SMS BANTING
S1# Apakah 6arna bahan bahar! ,ang terbent!k<
S2# Dapatkah an*a &enge.a& serb!k besi *an
serb!k s!l-!r *ala& bahan bahar! terbent!k it!<
S3# A*akah bahan bahar! ,ang terbent!k tertarik
kepa*a &agnet< Kenapa<
S%# A*akah tin*akbalas ki&ia berlak! antara besi
*engan s!l-!r<
S7# Apakah kesimpulan ,ang *apat an*a b!at<
S)# Ber*asarkan pe&erhatian an*a3 se*iakan sat!
ja*!al !nt!k &en!nj!kkan persamaan dan
perbe$aan antara 'ampuran dengan sebatian
)a*apan S+
S3 4 Ti*ak kerana
!ns!r5bahan terseb!t ti*ak
*apat *iasingkan
&engg!nakan kae*ah ki&ia
S% 4 Aa
S7 4 Sebatian boleh
*iasingkan &engg!nakan
kae*ah ki&ia5ti*ak boleh
*iasingkan &engg!nakan
kae*ah -izikal
4
?a&p!ran ?iri-.iri Sebatian
Ti*ak A*akah
tin*akbalas
ki&ia terlibat
Aa
Ti*ak A*akah bahan
bar! terbent!k<
Aa
Aa A*akah
ko&ponen
*ala& bahan
&en!nj!kkan
.iri-.iri asaln,a
Ti*ak
Aa Bolehkah
ko&ponen
*ala& bahan
*iasingkan
&elal!i kae*ah
-izikal
Ti*ak
Panitia Sains/MWM/SMS BANTING
Fasa 7
+8N0T0+
'+entaksiran(
'10 &init(
/e-leksi pelajar *an
kesi&p!lan oleh g!r!
+elajar &en,atakan in-erens *aripa*a
eksperi&en
:!r! &e&b!at kesi&p!lan
,n%erens #
S!at! .a&p!ran *apat
*iasingkan *engan kae*ah
-izikal# Sebatian ti*ak
Kesimpulan # ?a&p!ran
*apat *iasingkan
&engg!nakan kae*ah
-izikal tetapi sebatian ti*ak
/espon &!ri* ,ang *ijangkakan 'sebel!& pengajaran( /e-leksi g!r! 'selepas pengjaran(
Sebel!& pengajaran
+elajar ber!pa,a &enjalankan eksperi&en se.ara
siste&atik *i*ala& k!&p!lan
+elajar ber!pa,a &e&ban*ing *an &e&bezakan
si-at-si-at .a&p!ran *an sebatian *engan bet!l
Selepas pengajaran
+elajar ber!pa,a &enjalankan eksperi&en se.ara
siste&atik *i*ala& k!&p!lan
+elajar seronok !nt!k belajar
2asil pe&belajaran ter.apai
5
Panitia Sains/MWM/SMS BANTING
Lembaran Kerja Amali
Soalan
Aktiviti A Mengkaji si%at&si%at 'ampuran
S1# Apakah 6arna serb!k besi *an serb!k s!l-!r<
S2# Apakah .a&p!ran serb!k besi *an serb!k s!l-!r ber!bah bent!k selepas *iga!l *engan sebati<
S3# Apakah ,ang tertarik kepa*a &agnet< Mengapa<
S%# A*akah tin*akbalas ki&ia berlak! antara besi *engan s!l-!r<
S7# Bolehkah besi *an s!l-!r *iasingkan *aripa*a .a&p!ran terseb!t<
S)# Apakah kesi&p!lan ,ang *apat an*a b!at<
Ativiti ( Mengkaji si%at&si%at sebatian
S1# Apakah 6arna bahan bahar! ,ang terbent!k<
S2# Dapatkah an*a &enge.a& serb!k besi *an serb!k s!l-!r *ala& bahan bahar! terbent!k it!<
S3# A*akah bahan bahar! ,ang terbent!k tertarik kepa*a &agnet< Kenapa<
S%# A*akah tin*akbalas ki&ia berlak! antara besi *engan s!l-!r<
S7# Apakah kesimpulan ,ang *apat an*a b!at<
6
Panitia Sains/MWM/SMS BANTING
S)# Ber*asarkan pe&erhatian an*a3 se*iakan sat! ja*!al !nt!k &en!nj!kkan persamaan dan perbe$aan antara 'ampuran
dengan sebatian
)a*apan S+
Disediakan oleh :
1. Pn Emy Mas!ra " #!lki$i %ahli &aniia'
2. Pn (orri)ar " M!hammad %ahli &aniia'
*
?a&p!ran ?iri-.iri Sebatian
Panitia Sains/MWM/SMS BANTING
3. +ik Ma)la,ai "ini Mar)!ki %-e!a Paniia'
.