Anda di halaman 1dari 417

Su Aud a A4

Manual de I nst rucci ones


:1..
'1,:l
.lri::.:::ri
:r;i.i:
. . ;
Prl ogo
Gr aci as por l a conf anza demost r ada al haber el eg do un Aud A4
Con el nuevo Audi 44 adqu er e Vd. un veh cul o dot ado de l a t cn ca ms moder na y de numer osos
equi pos dest nados a gar ant i zar
su comod dad de l os
que,
con segur i dad, di sf r ut ar Vd. por
compl et o en su conducci n di ar i a. Por el l o l e r ecomendamos que l ea at ent ament e est e Manual de
I nst r ucci ones, par a l l egar a f am l i ar zar se l o ant es
pos bl e
con su veh cul o.
Adems de nst r ucci ones par a
el manej o, est e manual cont ene i nf or maci n mpor t ant e sobr e el
cui dado, el f unci onami ent o y l a conser vaci n del val or de su veh cul o y l e of r ece al m smo t i empo
val i osos consej os pr ct i cos y
suger enci as, Apar t e de el l o, t amb n l e most r ar emos cmo conduc r
r esDet ando el med o amb ent e.
En l a document aci n de a bor do encont r ar ,
j unt o
a est e Manual de I nst r ucci ones, el Pl an de Asi s-
t enc a Tcni ca par a
su veh cul o. st e cont i ene, adems de i nf or maci n i mpor t ant e sobr e el
Servci o de Asi stenca Audi , otros datos, como por ej empl o l os rel ati vos a l os consumos de su veh"
cul o. La document ac n de a bor do t amb n i ncl uye manual es de i nst r ucc ones par a
det er mi nados
equi pami ent os opc onal es
( p.
ej . r ad o, navegac n, t el f onol . Le r ecomendamos que l l eve si empr e
l a document aci n de a bor do en el veh cul o.
En caso de que sur j an ms pr egunt as sobr e su veh cul o o de t ener l a mpr esi n de que f al t a i nf or -
maci n en I os manual es del m smo, di r . j ase a su concesi onar o Aud o al mpor t ador . Al l at ender n
con i nters todas sus preguntas. crti cas y
sugerenci as.
Le deseamos que di sf r ut e con su Audi 44 y que t enga s empr e buen v aj e.
Su AUDI AG
I C-ft
A v s o s o b r e l a v e l o c i d a d . . . . . . . . 4 1
O r d e n a d o r d e a b o r d o . . . . . . . . . . 4
V i s u a l i z a c i n d e me n s . . . . . . . . . 4 9
Abr i r y
cer r ar s7
Ci er r e cet r al zado 60
Se g u r o p a r a n o s . . . . 6 6
L l a v e d e c o n t r o l r e mo t o . . , . . . , . . 6 7
Cal ef acc y vent l aci n
est ac onar as
Ca l e f a c c i n a d i c i o n a l . . . .
Cal ef acci n de l os asi ent os
V o l a n t e t r m c o . , . , . . . . .
i ndi ce
Sobr e est e Manual de
I n s t r u c c i o n e s . . . . . . . . . . .
Manej o
P u e s t o d e c o n d u c c n . . . . . . . .
Cuadr o gener al
Consol a cent r al
I nst r ument os y t est i gos de
c o t r o l .
Cuadr o gener al del cuadr o de
i nst r ument os
I ndi cador de l a t emper at ur a del
l qui do r ef r i ger ant e
Cu e n t a r r e v o l u c o n e s . . , . . . . . . , ,
Rel oj di gi t al con i nd caci n de l a
f e c h a . . . ,
Rel oj por cont r ol r emot o . . . _ . . . .
l l umi naci n de l os i nst r ument os
Vel oc met r o con cuent aki l met r os
N v e l d e c o m b u s t i b l e . . . . . . . . . . .
Tecl a CHECK
I ndi cador de nt er ual os de ser vi c o
Tecla de puesta a cero
Test i gos de cont r ol . .
Si st ema nf ormat vo para el
^ c o n d u c t o r
( F l S )
. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9
I nt roducci n 29
Si s t e ma d e a u t o c h e q u e o . . . . . . . . 3 3
C e n i c e r o . . . . . . . . . . . . . 1 2 2
Encendedor y t omas de cor r i ent e 124
Co mp a f t i me n t o s . . . . . 1 2 6
C a l e f a c c i n y v e n t l a c n . . . . . . 1 3 1
C a l e f a c c i n y v e n t i l a c i n . . . . . . . . 1 3 1
C l i m a t i z a d o r . . . . . . . . . 1 3 6
. . . 1 4 7
. . . 1 5 5
. . . 1 5 6
. . . 1 5 7
I
:
9
I 1
Al ar ma ant r r obo . . 69
I 1
El eval unas el ct r i cos . 71
12
Techo cor r edi zo / def l ect or . . . . . . 75
L u c e s y v s b i l d a d . . . . . . . . . . . . . 7 9
j 4 L u c e s . . . . . 7 9
Luces i nt er or es A7
1 4
V i s i b i l i d a d . . . . . . . . . . . a 9
Li mpi apar abr i sas 92
t S
R e t r o v i s o r . . . . . . . . . . . 9 5
1 6
As e n t o s y c o mp a r t me t o s . . . 9 9
Aj ust e manual de l os asi ent os
r o
del ant er os 99
17
Aj ust e el ct r i co de l os asi ent os
l a
d e l a n t e r o s . . . . . . . . . . . 1 O 3
1 8
A p o y o l u mb a r . . . . . . 1 O 5
19
Memor i a del asi ent o del conduct or 105
1 9
A p o y a c a b e z a s . . . . . . 1 O A
2 0
R e p o s a b r a z o s . . . . . . 1 1 0
2 1
M a l e t e r o . . . . . . . . . . . . 1 1 1
22
Por t aequi paj es del t echo . . . . . . . . 1 l a
P o r t a b e b d a s . . . . . . . . 1 2 0
C o n d u c c n . . . . . . . . . 1 s a
D i r e c c n . . . . . . . . . . 1 5 4
C o n t a c t o . . . . . . . . . . 1 5 9
A r r a n c a r e l m o t o r , , . , , . , , . . , , . , . 1 6 1
P a r a r e f mo t o r . . . . . . . . 1 6 2
F r e n o d e ma n o . , . , , 1 6 3
Ayuda acst i ca de apar cami ent o 164
Re g u l a d o r d e v e l o c i d a d . . . . . . . . . 1 6 7
C a m b i o a u t o m t i c o . . . . . . . . . . . . 1 7 o
t i pt r oni c { cambi o aut omt i co de 5
170
1 7 a
1 4 6
146
1 4 9
1 9 3
ma r c n a s , , .
mul t t r oni co
Co mu n i c a c i n y a v e g a c n . . .
Vol ant e mul t i f unci
Tel f ono, t el emt i ca, navegaci n y
c D . . . . . . .
I nst al aci n par a t el +ono mvi l r r ed
D/ O si f unci n de manej o por voz
256
254
Co n d u c c n c o n r e mo l q u e . .
Co n d u c c i n c o n r e mo l q u e . , , ,
Di sposi t i vo desmont abi e par a
r e mo r q u e . . . .
294
294
1 9 9
215
2 1 7
2 1 7
264
269
Segur i dad
Conservac y l avado del
v e h c u l o . . . . . . . . . . . . . . 3 0 6
Ob s e r v a c o n e s g e n e r a l e s . . . . . . . . 3 0 6
Trabaj os de conservaci n en l a
C o n d u c c n s e g u r a . . . . . . . . . . . . 2 2 6
l n t r o d u c c i n . . . . . . . . - 2 2 6
Posi ci n cor r ect a de l os ocupant es 229
Z o n a d e l o s p e d a l e s . . . . . . . . . . . . 2 3 4
Col ocaci n cor r ect a del equi paj e 235
C n t u r o n e s d e s e g u r d a d . . . . . . 2 3 a
El por qu de l os ci nt ur ones de
s e g u r i d a d . . . . . . . . . . 2 3 a
Descr pci n bsi ca de un
a c c d e n t e . . . . . . . . . . . 2 4 O
El aj ust e cor r ect o de l os ci nt ur ones
d e s e g u r i d a d . . . - . - . . 2 4 2
T e n s o r e s d e l c i n t u r n . . . . . . . . . . 2 4 A
S i s t e m a d e a r b a g s . . . . . . . . . . . . 2 4 9
Descr pci n del si st ema de ai r bags 249
A r b a g s f r o n t a l e s . . . . . 2 5 1
Ai r b a g s l a t e r a l e s . . . . 2 5 4
Consej os para l a
c o n d u c c i n . . . . . . 277
paf t e et er i or del veh cul o . . . . . . . 306
27a
Trabaj os de conseruaci n del
i n t e r i o r d e l v e h c u l o . . . . . . . . . . . . . 3 r 3
274 f i po de combust i bl e y l l enado
2 a O d e l d e p s i t o . . . . . . . . . 3 1 a
2 4 3
G a s o l i n a . . . . . . . . . . . . . 3 1 a
2 8 4
G a s o i l . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 a
2 4 4
R e p o s t a r . . . . . . . . . . . . . 3 2 O
Compr obar y r eponer l qu dos . . 322
2 4 6
c a p . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2
246
cuadro general del compadi ment o
2 4 7 d e l m o t o r . . . . . . . . . . . 3 2 5
2 a B A c e i t e d e l o t o r . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 a
2 a g Si s t e ma d e r e f r i g e r a c i n . . . . . . . . . 3 3 1
249
293
. . . . . . . 3 4 1
R u e d a s y n e u m t i c o s . . . . . . . . . . 3 4 3
R u e d a s . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3
Accesori os y modf i caci ones
t c n c a s . . . . . . . . . . . . . 3 5 2
Accesori os y pi e2as de repuest o . . 352
Mo d i f c a c i o n e s t c n i c a s . . . . . . . . . 3 5 2
Mot or de gasol i na de 160 kW y 6
ci l i ndr os, con t r acci n t ot al . . . . . .
Mot or de gasol i na de 162 kW y 6
c l i ndr os, con t r acci n del ant er a
Mot or de gasol i na de 1 62 kW y 6
c l i ndr os, con t r acci n t ot al . , , . . .
Mot or Di esel de 74 kW y 4 ci l ndr os,
c o n t r a c c i n d e l a n t e r a . , , . . , , . , ,
Mot or Di esel de 96 kW y 4 ci l i ndr os,
c o n t r a c c i n d e l a n t e r a . . . . . . . . - .
Mot or Di esel de 96 kW y 4 ci l i ndr os,
c o n t r a c c i n d e l a t e r a . , , , . , , , . ,
Mot or Di esel de 96 kW y 4 ci l i dr os,
con t r acci n t ot al
Mot or Di esel de I OO kW y 4
ci l ndr os, con t r acc n del ant er a
Mot or Di esel de 120 kW y 6
ci l i ndr os, con t r acci n del ant er a
Mot or Di esel de 1 32 kW y 6
c i l i n d r o s , c o n t r a c c i n t o t a l , , , . , .
410
414
416
414
Eil
Emer genci as . . 355
3a4
344
344
344
346
387
347
390
Eme r g e n c a s
a o t i q u n . . .
T r i g u l o d e e me r g e n c a . . . . . .
E{ i n t o r , .
Her r ami ent as del veh cul o,
j uego
par a r epar aci n de neumt i cos y
C a m b i a r u n a r u e d a . . . . . . . . . . .
Remol car y ar r ancar el mot or
r e mo l c a n d o e l v e h c u l o . . . . . . . .
Fu s i b l e s y l mp a r a s d e
i n c a n d e s c e n c i a
Fusi bl es el ct r i cos
L mp a r a s d e i n c a n d e s c e n c j a , .
Da t o s t c n c o s . . . . . . . . . . .
O b s e r v a c i o n e s g e e r a l e s . . . . . .
Val i dez de l os dat os t cni cos . - . .
Dat os del mot or y pr est aci ones . ,
Pe s o s y c a r g a s d e r e mo l q u e . , . , ,
D me n s i o n e s y c a p a c i d a d e s . . . . .
Da t o s d i s t i n t i v o s d e l v e h c u l o . . . .
Por t adat os del veh cul o en el Pl an
de Asi st enci a Tcni c
C o n s u mo d e c o mb u s t i b l e . . . . . . .
D i me n s i o n e s y c a n t i d a d e s . . . . .
Mot or de gasol i na de 75 kW y 4
ci l i ndr os, con t r acci n del ant er a
Mot or de gasol i na de 96 kW y 4
ci l i dr os, con t r acci n del ant er a
Mot or de gasol i na de 1 1 O kW y 4
ci l i ndr os, con t r acci n del ant er a
Mot or de gaso i na de 1 20 kW y 4
ci l i ndr os, con t r acci n del ant er a
Mot or de gasol i na de 1 20 kW y 4
c i l i n d r o s , c o n t r a c c i n t o t a l . . . . . .
Mot or de gasol i na de 1 20 kW y 6
ci l ndr os, con t r acci n del ant er a
Mot or de gasol i na de 1 25 kW y 6
c l ndr os, con t r acci n del ant er a
Mot or de gasol j na de 140 kW y 4
ci l i ndr os, con t r accj del ant er a
Mot or de gasol i na de 140 kW y 4
c i l i n d r o s , c o n t r a c c i n t o t a l . . . . . .
Mot or de gasol na de 1 60 kW y 6
ci l i ndr os, con t r acci n del ant er a
.- y'r5-*:
422
. . 3 5 6
. . 3 5 6
. . 3 5 7
. . 3 5 4
. . 3 6 3
. . 3 6 9
. . 3 7 2
. . 3 7 7
. . 3 7 7
. . 3 a o
390
::"
*
: ge
ndi ce
400
402
404
406
404
al fabti co
Sobr e est e Manual el e I nst r ucci ones
Eq u i p a mi e n t o e i l u s t r e c i o t e s
Est e manual descri be el ni vel de equi pament o del veh cul o al cerre
de l a edi cn {vase el pi e
de mprent a al f j nal de est e manual }.
Al gunos de l os equi pament os aqu descrt os no est n di sponi bl es
t odav a o sl o l o est n en cert os pa ses.
Las l ust acones puede di f erenci ars de su veh cul o en al gn
det al l e, debndose ent nder como represent aci ones bsi cas.
Est r uct ur a cl el Manual de I nst r ucci ones
Est e manual se ha est ruct urado si gundo un esquema
que
f aci l i t a
l a bsqueda v l a consul t a de l a i nf ormaci n.
Capi t ul o, i ndi ce por cap t ul os e r cl i ce al f abt co
El cont eni do de est e manual est di vdi do en aDart ados de t amao
medi o, que a su vez f orman part e
de cap t ul os
(p.
ej . , "f vl anej o").
Para que pueda
ori ent arse mej or hemos asi gnado un col or det rmi -
nado a cada cap t ul o y dot ado el pi e de l as pgi nas de l a derecha
con pest aas para l ocal i zar l os di f ernt es cap t ul os. El cap t ul o del
manual qu se est consul t ando est marcado en el col or que se l e
ha asi gnado.
Las lustrociones de intrcduccin que prcceden
a cada captuo, as
como su represent aci n en el ndi ce si rven para
est ruct urar el
manual de i nst rucci ones y f acl i t ar l a ori ent aci n; asi mi smo, repre-
sent an de manera si mbl i ca el t ema al cual nt roducen.
El ndi ce, que va est ruct urado por capi t ul os, y el ndi ce al f abt co,
que se encuent r a al f i nal del manual y
es ms det al l ado, l e ayudar n
a encont rar con rapi dez l a i nf ormaci n que desea consul t ar
Apar t acl os
La mayor a de l os apaados son vl i dos para
t odos l os vehi cul os.
Sn embargo, y dado que l os veh cul os t i enen equi pami ent os
dst i nt os, hay apart ados goe no son vl dos para t odos l os veh
cul os. En est e caso l a val dez del apart ado se i ndca enci ma del
t t ul o del msmo. El mbi t o de val i dez se ndca a modo de ej empl o
con "Vl i do
Dara veh cul osr con al arma nt rrobo". De est e modo
sl o hace f al t a l eer l os apart ados vl i dos para
su veh cul o.
Si n embargo, dado que l as vari ant es de equi pami ent o son muy
di versas, l a dvi si n en apart ados no mpi de que, de vez en cuando,
se menc onen equi pami ent os de l os que su veh cul o no di spone-
Dchos equi pament os opconal es est n marcados con un ast eri sco
@ Las marcas regi st radas van marcadas con el si mbol o @. La f al t a
de est e si gno no si gni f i ca que
ci ert os t rmi nos
puedan
ut l i -
zarse l i brement e.
> El apart ado cont i na en l a pgi na
si gui ent e-
I Sgnf i ca el f n de un apaado.
Resur en e i nt r ocl ucc; r i
Cada aDart ado t i ene un t t ul o.
A cont i nuaci n se i ncl uye un resumen en l et ra cursi va, en el que se
xpl ca brevement e el cont eni do de est e apart ado.
Despus de l a f i gura se of rece normal ment e una nt roduccn en
l et ra de t amao medi o, en l a que se expl can l as operacones
que
hay que l l evar a cabo. Se ha marcado con un gun cada una de l as
operaci ones que
se deben real i zar
A cont nuaci n se encuent ra un t eo descrpt vo, que l e propot r
ci ona i nf ormaci n mport ant e v det al l ada sobre el t ema en cues-
t n.
I nd caci ones . j e ubi cac; n { l e coi npor l ent es
Las ndcacos de ubi caci n de compont es como "a l a
i zqui erda", "a l a derecha", "del ant e", "det rs" se ref eren a l a drec-
cl n de marcha del vehcul o. '
Sobre este
de Instrucci ones
E@t ro t pos de not as. En el t ext o encont rar con f recuenca una
dE *guda de una seat de pet i gro (p.
ej . +
A).
Est e t i po de
G de pel gro
l as encont rar j unt o
con er rest o de not as al f i nal
aE un apartado.
! c si mbol os sgnf i can l o si guent e:
O
cui daoot
. os t ext os en I os que
se encuent ra est e s mbol o l e avsan de que
se
pueden produci r
daos en su veh cuo.
*
"or"
relativa al medio ambente
Los t ext os marcados con est e s mbol o cont enen not as rel at i vas al
medi o ambi ent e.
E
"o,"
Los t ext os con est e s mbol o cot enen f ormaci n
adci onal . r
LG textos marcados con este smbolo contenen informacin
Elativa a su segurdad y le avsan del posble peligro
de accidente
y
de resultar herido.
i \ *
) ;
s a l e u o r ' d o s o d r n b a s r u a u a l d u r s u o s o o t a p o u
t a p
s a u o s r a ^ s e p s u r u r a a p e o t o s u r a u a r a d e n 6 ' l e t u a s o p e u o ' r e t a s o r u a r u e d t n b a s o t a p s o u n 6 t v
!
. 6 ! l
6 V
c o l
n z l
6 L l
l L l
z z L
0 6
t t t
6 t t
t 9 t
t 6
A L
a z ,
0 9 1
6 9 t
n n
z 6
V L
s 8
9 V l
s o l e f q o e u o d o l u o u u e d u 0 3
-
: o l u o t u e d t n b e u ! 6 a s
@
' ' ' '
D U a U l e p
u g t c e c t p u t e l e l e d s o p u e l ^
u o r c e o ^ e u o p e u a l s t s
l o
e l e d o p u e l ^
-
s o l o [ q o e u o d o l u 0 u u e d u o ]
-
: o t u o t u e d t n b o u r _ t 6 0 5
@
' '
o u e u o p o u r l
@
l u e l J o c e p e u o l / J o p o p u a c u l
@
.
c t u o l l t l l n u
_
' ' ' ' ' ' '
s e q c r e u
I
e p o c t l g u o l n e o t q u e S
-
l e n u e u
o t q u e S
-
e c l u r g e a u n l e e d r o l d n r r a l u l
@
' '
u 9 c e l l l u a ^ ^ u g r c c e l o l e c a p e u a l s l s
-
J O p e z r l e u r l 3
o t u o ! u e c r e d e o p e c l l s n c e e p n ^ e e l e d l o l d n r l e l u l
"
l o s e r e o
e l l l u e r s r o d
{ d s f )
u 9 r c e z r l r q e } s o a p o c r u g l t c o l o e u e l 6 o J
-
s o l o t q o e u o d
-
: o l u e r e d t n b o u r t 6 o s
: o t u e r u e d t n b o u n 6 a s
@
1 9
e u e u e d u o c e
l s p
o e q r l v
@
L Z I e l n p e l l o c u o c e l e l u e n g
@
( o p J ^ / A _ t , s o f , p r o p e t q u e c
' o l p e J ' u 9 l c e 6 o ^ e u )
s n l d u g t c e b a ^ e u p e u a N t S
,
o t p e u
-
. . . . . . . , : ] l : , . " o , n o e
u , : , 6 o s
@
' '
s e p t q e q e u o d
@
, . . . . . . . . . . : : . ' . : ? : . T . : 1 : : : : . " . l l i : ' "
* ' u a r l u ' J e , u '
@
o p e ^ r c e s o p
9 l s o
e u e g e d u o c e
l o p
6 e q r e
l a
e n b o p o s ! ^ e e p z n l
-
l e s o l o
s o r o o u e r e d
-
e u l l o s e 6 o p s o r o l o u e r e
-
o p e l u o S
o p r o q P a p J o p e u p r o
-
s e s l J q E r e d e ^ e l
/ e r d u | l
-
: e r e d s e r o l d n J l a l u t o s e 3 u e l e d
' ' .
s o l u e u n l s u l p o l p e n c
e J e l a r i e c e p z n l ^ s o l u l r u l e l u ! e J e d e c u e l e
e p e l s l o u e l l r c a p a n r u o c o r e o p s a r o s n l r o
@
z a
" "
s o a n l s e l o p o p e q r t t l u e o p t p u o s u o ^ o p e p l e l s t
o p e b e d e p u g r c u n ] : e u o q 6 u t ^ e o l ^ u o q 6 u t u o c
-
v a
s a c n l s e l o p e c u e s l e
l o p
u g r c e l n o o u
o
6 L
" " " s o c n l s e l o p r o l d n r o l u l o
L 6
"
S O i O l r o U o s a r o s ! ^ o r t a r s o l e p e c l J l c ? l o u g l c e l n 6 a u
o
z 9
o p e z t l e l l u o . e r r a l c e J e d i o t d n l l a l u l
o
e t J o n d e l a p e l l r u e W
@
l L
" , .
, ' . .
s o c u t c g l e s e u n l e ^ o l f
o
' o p u D u t
a p s o l u a w a p ^ s a o p D J t p u t s o l u o c e w e r u D p ! d p J a s J D z
- ! J D ! l ! w D l
u D d D p n A D a p g J ! ^ J a s
a l
I D J a u a o
o J p D n c a $ J
l e r a u a o
o r p e n S
u g l c c n p u o c o p o l s a n d
o l
a g z
u o r 3 c n D u o c a p o s o n i
I nst r ument os y t est i gos de cont r ol
Cuadr o
ger r er al
del cuadr o de i ns t r ument os
Fi g. 3 Cuadr o gener al del cuadr o d i nst r ument os
O
n d l c a c l o r c l e t e ' p e r a t u r a d e l l i q u i d o r e f r i q e r a n t e . . . .
@
Cu e n t a r r e v o l u c o n e s c o n r e o j d i g i t a l e i n d i c a c i n d e l a
t e . h " . . . .
O
l e . r
q o .
d . , o n r r o l . . .
Ve o c me t r o c o n c a mp o d e i n d i c a c i n p a r a e l
c u e n t d k l r n e t r o s
Ni v e d e c o mb J s t i b l e
Tecl as de aj ust e par a
q e ' o i
d i o r a l y
{ e r
h i . . .
T 5
1 6 , 1 6
22
@
o
@
E
I
Instrumentos y
testgos O"
"o.art
t
t 8
t 9
r >
-
--: nacn de l os i nst rument os
i g
:
>=_: :
. a di gt al con
-
_: : cador
de i nt erval os de serui co
20
-
S st ema nf ormat vo para l conduct or 29

-: :
a CHECK
19
i
- : : par aact i var el i ndi cador de nt er uat osdeser vi ci o
20
i
_: : i a
de puest a
a cero para el cuent aki l met ros
: : ci al i zador
2i
: a : l cendi do est conect ado, l os i ndcadores en el cuadro de
_i --ment os
est n i l umnados. Las escal as se i l umi nan adi conal -
-; -: :
si l as l uces est n encenddas. I
{ ndi cador
de l a t emper at ur a del
i qui do
refri gerante
: ndi cador para l a t emperat ura del l qudo ref ri gerant e
= pgno
14, f g. 3
@f unci ona
sl o con el encendi do coct ado.
: : ra
evt ar aver as en el mot or, t enga en cuent a l as si guent es obset r
ci ones sobre l os mrgenes de t emperat ura.
Zoa fta
: i l a aguj a se encuet ra an en el margen zquerdo de l a escal a,
: i gnf ca que el mot or no h al canzado t odav a su t emperat ura de
serui co. Evi t e un rgi men al t o de revol uci ones
V no somet a el mot or
a esf uerzos.
Zona normal
S conduci endo de modo normal l a aguj a se encuet ra en l a zona
cent ral . sgi f i ca que el mot or ha acanzado su t emperat ura de
servi co. Al somet er el mot or a grandes
esf uerzos y a at as t empera-
t uras ext erores, es posbl e que l a aguj a se despl ace haci a a
derecha, Est o carece de mport anca mi ent ras no se enci enda el
s mbol o de advert enci a l - en l a pant al l a
di gi t a del cuadro de
i nst rument os.
Si parpadea
el s mbol o en l a pant al l a dgt al , sgnf ca que l at em.
perot urc
del l qui do t ef ri gerant e es demasi ado al t o
que
el , i yel del
mi smo es dmasado baj o + pgno
36.
/
\ y' i cudado!
.
Los f aros adi ci onal es y
ot ras pezas
accesori as del ant e de l a
ent mda del ai re rf ri gerant e empeoran el ef ect o ref ri gerant e del
l qui do ref ri gerant e. Al somet er el mot or a grandes esf uerzos y
a
al t as t emperat uras ext eri ores exst e el pel i gro
de que
st e se
cal i ent e excesvament e.
.
El espl erf ront al srve t ambi n para repart i r adecuadament e el
are de ref ri geraci n durant e l a conduccj n. En caso de oue el
espl er est daado, el ef ect o ref ri gerant e empeora y
exi st e pel i gro
de que
el mot or se recal i ent e. Sol ci t e l a ayuda de un prof esona.
I
/\ ArENctN!
.
Tenga en cuenta las advertencas + pdgmo
32g,"Trabaja| et el
compart ment o del mot or" ant es de abri r el cap del mot or y de
comprobar el nivel del lqudo refrigerante.
.
No abra en nngn caso el cap cuando est sal i endo vapor o
lqudo efrigerante del msmo. De lo contrario exste pelgro de
que
se produzcan quemaduras.
Espere hasta que
dete de salir
vapor o lquido refrigerante.
l nstrumntos
Cuentarrevol uci ones
EI cuentorrevolucones muestro el rgimen de revolu-
ciones del motor por mnuto.
A un rgi men de revol uci onos i nf eri or a 1. 500 revol ucones por
mnut o se recomi enda poner una marcha ms cort a. La zona roj a
i ndi ca el nmero mxmo de revol ucones del mot oL rodado v a
t emperat ura de servco. Se recomi enda, si n embargo, a ms t ardar
al al canzar di cha zona, poner una marcha ms l arga, posconar
l a
pal anca sel ect ora en "D" o qui t ar
el pi e del acel erador.

SZ Cui dado!
La aguja del cuentarrevoluciones = pdgmo t4 fig. 3
@
slo deber
al canzar l a zona roj a durant e un breve perf odo
de t empo, de l o
contraro existe el peligro de que se averfe el motor. El comienzo de
l a zona roj a en l a escal a depende de cda mot or.
* Nota relativa al medio ambente
Al ponercon ant el ac l as marchas ms l argas, se consgue reduci r
el consumo
y
l os rudos. I
Rel oj di gi t al con i ndi caci n de l a
fecha
El vehculo est equipodo con un reloj de cuorzo o bien
con un reloj por
control remoto.
Fi g. 4 Ddal l odol
cuadro de instru-
mentos: Reloj dgtal
Ajuste de las horas
-
Pul se l a tecl a "MODE"; l a ndcaci n de l as horas
parpadea.
-
Pul se l a tecl a "+"
para
adel antar l a i ndi caci n de l as
horas.
-
Pul se l a tecl a
' L"
para
atrasar l a i ndi cacn de l as horas.
Aj uste de l os mi nutos
-
Pul se l a tecl a "MODE" l as veces que sean necesari as
hasta que parpadee
l a i ndi caci n de l os mnutos.
-
F! e l a t ecl a "+" para
adel ant ar l a i ndi caci n de l os
m5t os.
- D- , =
l a t ecl a
' L"
par a
at r asar l a i ndi caci n de l os
f i -i t os.
|iEite de la fecha
- >-
se l a t ecl a "l Vl ODE"
l as veces que
sean necesari as
r i a que par padee
l a i ndi caci n del d a.
- >-
Se l a t ecl a "+" o ben
, r, ,
para
sel ecconar el d a.
-
. i el va a pul sar
l a t ecl a " MODE" , ahor a par padea
l a i ndi -
=: i n del mes.
- : -
se l a t ecl a " +" o bi en, ! " par a
sel ecc onar el mes.
-
- el va a pul sar
l a t ecl a " MODE" ; ahor a par padea
l a i ndi -
: ci n del ao
( nmer o) .
- =, l se
l a t ecl a " +" o b en " r ' par a sel ecci onar el ao
^
J mer o) .
eo. rar l a i ndi caci n de l a f echa
- : Jl se
l a t ecl a " MODE"
l as veces que
sean necesar i as
- ast a
que par padee
l a i ndi cac n de l a f echa compl et a.
- t ul se
l a t eca
' L"
para
borrar l a i ndi caci n de l a f echa.
ysual i zar
l a i ndi cacn de l a f echa
-
" ul se
l a t ecl a " MODE"
l as veces que
sean necesar i as
hast a que par padee
l a i ndi caci n de l a f echa compl et a.
-
Pul se l a t ecl a " r "
par a
v sual i zar l a i ndi caci n de l a f echa.
Instrumentos
y
tes control
La ndcacn dej a de parpadear para
conf rmar que
el proceso de
aj ust e ha f al zado y que l a hora y l a f echa han quedado memori -
zadas.
Est ando el encendi do desconect ado. se puede act var durant e
al gunos segundos t ant o el rel oj dgi t al con ndcaci n de l a f echa
como l cuent aki l met ros pul sando l a t ecl aCECK- pgi no 14,
f s. 3
@.
r
V i do par a v ehi c ul os c o. r el oi de c ( ar z o r or c of r ol r emot o
Rel oj por
control remoto
F9. 5 Detalle del
cuadro de instru-
menios: Campo de
indicacin par el
smbolo de recepcin
Por
control remoto,
En el modo "rel oj de cuarzo por cont rol remot o", en el campo de
ndi caci n aparece e si mbol o para l a recepcn por
cont rol remot o
l una t orre de radi o emt i endo ondas) + f i g. 5. Los mi nut os y l a f echa
no pueden modf carse manual ment e.
l nstrumentos
de cont rol
S al vi aj ar con su veh cul o pasa a ot ro huso horaro. deber adap-
t arse manual ment e el i ndi cador de horas a l a hora del l ugar en cuss-
t n.
En caso de
que el rel oj no recba ni ngn mensaj e vl do, pasa por si
msmo, en el
pl azo
de t res d as. a f unci onar como "rel oj de cuarzo",
y desaparecer el s mbol o
para l a recepci n
por cont rol remot o. En
caso de
que
deban aj ust arse de nueva l a hora y l a f echa, se proce-
der como se descrbe en +
pgno t O "Rel oi di gt al con ndcacn
de l a f echa". r
l l umi naci n de l os i nst r ument os
Un f ot ot ransi st or nt egrado en el cuadro de nst rument os regul a l a
l umi nacn de l os nst rument os
(i l umi naci n
de ndi cadores
y
escal as). as como l a l umi nacn de l a consol a cent ral
y de l os
di spl ays.
Con l a l uz apagada
y el encendi do conect ado, l a i l umnaci n de I os
i nst rument os {ndcadores
y escal as} est encendi da. A medda
que
l a t uz del ent orno di smi nuye, va di smi nuyendo t ambi n l a l umna-
ci n de l os i nst rument os. Cuando l a cl ari dad de l a l uz del ent orno
es m ni ma se apaga l a i l umnaci n de l os i nst rument os Est a
f uncn
pret ende
recordar al conduct or
que enceda l a l uz de cruce
cuando I a l uz ext eri or sea nsuf i ci ent e. I
Velocmetro con
cuentaki l metros
El vetocmetro muestro lo velocidod
y lo dstoncio
recorrida.
Fi g. 6 l l um naci nde
los nstrumentos
Pul se l a tecl a "+"
para aumentar el ni vel bsi co de
cl ar i dad.
Pul se l a t ecl a' L"
par a r educi r el n vel bsi co de cl ar i dad.
Fi g. 7 Ddal l edl
m6ntos: cuentakilme-
tros
I
Instrumentos
y
testi qos de control t
I
-i : on del t ramo recorri do se real i za en ki l met ros
(km).
En
l rc
, ersi ones del model o l a i ndi caci n se ef ect a en mi l l as.
L!klmetros nferor
S : Fr(; l mt ros i nf eri or muest ra l os ki l met ros o ml l as que ha
r ' : a el veh cul o en t ot al .
Srt akl met ros superor
(cuent akl mt ros
-alizador)
t u_: akl met ros superi or muest ra el recorrdo ef ect uado desde
a ! t
-a
puest a
a cero del cuent aki l met ros, l \ edi ant e est e cuent a-
re: . os pueden
medrse recorri dos parci al es.
La l t i ma
poscn
ri G: rechos de 100 m o de 1/ 10 de mi l l . El cuent akl met ros
re' l r puede ponerse
a cero pul sando el bot n de puest a a cero
= ! no 18, i 9. 7.
rhdcacin
de avera
3 : o de que exi st a un f al l o en el cuadro de i nst rument os, se
rc: : -ar l a i ndj caci n dEF permanent ement e
en el campo de i ndi -
f f , : 1 del cuent aki l met ros parci al . Ll eve el veh cul o al t al l er
u-: o nt es para que
subsanen I a anomal a. l
Ni vel de combust i bl e
:
-di cador
f unci ona sl o co el encendi do conect ado.
: -ando l a aguj a l l ega a l a zona de reserva, en l a pant al l a di gi t al del
: -. : l ro de nst rument os - pgno 38 se i l umna el si mbol o
0J.
{_ rra quedan
t odav a aproxi madament e ent re 8 y 1 0 l i t ros de
=-bust i bl e. Est e avi so l e recuerda que debe repost ar.
a, Jesea sabe r cu I es l a ca paci dad del de psi t o
de co mbust bl e de
i L veh cul o, puede consul t arl o bao el apart ado Dat os t cncos
\ . y' i Cui dado!
No dej e nunca que el depsi t o se vac e por
compl et o. Con una
al mnt aci de combust i bl e rregul ar pueden aparecer probl emas
en l a combust i n. Est a es l a razn por l a qe puede l l egar cobus-
t i bl e sn quemar al sst ema de escape. Est o puede
t ener como
consecuenci a que se recal i ent e y se dae el cat al zador. I
Tecl a CHECK
F 9. 8 Ddal l e del
medos: Tecla CHECK
Con l a t ecl a CHECK s pueden
ej ecul ar l as si gui ent es f uncones:
Conect ar el rel oj dgt al y
el cuent aki l met ros
Con el encenddo desconect ado, se pueden act var durant e al gunos
segundos t ant o el rel oj dgt al con i ndcaci n de l a f echa como el
c u e n t a k | m e t r o s p u l s a n d o | a t e c | a c H E c K j f i g . 8 ' >
l nstrumentos tes s de cont rol
l ni ci ar el ci cl o de compr obaci n
( si st ema
de
aut ochequeo)
El si st ema de aut ochequeo
. , > pg no 33 compr ueba el est ado de
ci er t a f u nci ones y com ponent es del veh cul o. Se t r at a de u n pr oceso
cont i nuado s est conect ado el encendi do, t ambi n dur ant e l a
mar cha.
Pul sando l a t ecl a CHECK cuando el encendi do est conect ado, se
puede i ni ci ar a mano un " ci cl o de compr obaci n" . La compr obaci n
de f unci ones puede r eal i zar se con el mot or par ado o en mar cha
hast a una vel oci dad de 5 km/ h.
Vi sual i zar l as i ndi caci ones par a el conduct or
Si un s mbol o de pr i or i dad 1 par padea en l a pant al l a di gi t al
= pgi no 33o bi en si se avi sa del f al l o de una l mpar a medi ant e el
cont r ol de f al l o de l mpar as = pgi na 40, l a i ndi caci n cor r espon-
di ent e se puede vol ver a vi sual i zar pul sando br evement e l a t ecl a
CHECK. Por ej empl o:
Parar el motor y comprobar el ni vel de acei te
La i ndi caci n par a el conduct or que se ha vi sual i zado en l a pant al l a
di gi t al se apaga despus de unos 5 segundos.
Pr ogr amar el avi so sobr e l a vel oci dad
Pul sando I a t ecl a CHECK puede pr ogr amar se el l mi t e de avi so 1 del
avi so sobr e l a vel oci dad = pgi no 41, "L mi t e de avi so 1: Funci ona-
mi ent o" dur ant e l a mar cha. El l mi t e de avi so 2x del avi so sobr e l a
vel oci dad = pgi no 42, "L mi t e de avi so 2: Funci onami ent o" sl o
puede pr ogr amar se est ando el encendi do desconect ado' I
l ndi cador de i nt erval os de
servco
Et indicodor de intervolos de servicio le recuerdo lo
prxmo inspeccin.
Fi g. 9 Detal l e del
cuadro de i nstru-
mentos: l ndi cador de
i nterval os de servi ci o
I ndi caci n de l os ki l met r os que quedan hast a l a
pr xi ma i nspecci n
Pul sando br evement e l a t ecl a de ser vi ci o
@,
est ando el encendi do
conect ado, se vi sual i zan l os ki l met r os que quedan hast a l a
pr xi ma i nspecci n. Est e dat o se puede consul t ar con el mot or en
mar cha o
par ado. La i ndi caci n del r ecor r i do r est ant e se act ual i za
cada vez oue se enci ende el encendi do. Si n embar go, l os ki l met r os
r est ant es sl o se vi sual i zan si ya se han r ecor r i do 500 km desde l a
l t i ma i nspecci n.
Si se consul t an l os ki l met r os que quedan hast a l a pr xi ma i nspec-
ci n en veh cul os nuevos o despus de r eal i zar el ser vi ci o, l a f echa i
I
L.
I
l o
) n
: 3
OS
ec-
h a )
. mgr f i ! nwa i : =r el ser vi ci o se most r ar si empr e con l a si gui ent e i ndi ca-
f r r i r Mf l r a Eant al l a di gi t af dur ant e l os pr i mer os 500 km.
MrcE IN
-.---
KM
---
TAGEN (INSPECCIN
EN
----.
KM.-- DAS)
fl f;utni ttmrn ri ge para vehcul os con
,,LongLi fe
Servi ce,' .
moordatoro de i nspecci n
l mrm,d: Ia fal tan menos de 2.000 km para real i zar una i nspecci n,
dl une ar el encendi do apar ece est a i ndi caci n en l a
pant al l a
d'qnmE .
ffi HVICE IN 2OOO KM
---
TAGEN
(INSPECCIN
EN 2OOO KM
---
DhS}
0ms; c- s de unos 5 segundos, l a pant al l a di gi t al conmut a al modo
t @
* f , l caci n
nor mal . La i ndi caci n de l os ki l met r os que queoan
t................rrr
-3correr
se actual i za cada vez que se conecta el encendi do hasta
qr "' ega l a f echa en l a que se deba r eal i zar l a i nspecci n.
mspecci n
I
. - st o
despus de haber conect ado el encendi do apar ece en el
' r
sr l ay el mensaj e SERVI CEI
( I NSPECON) ;
si gni f i ca que se na
: " enzado I a f echa par a r eal i zar l a i nspecci n. Despus de unos 5
i i e_: undos, l a pant al l a di gi t al conmut a al modo de i ndi caci n
T: r ma t .
Foner a cer o el i ndi cador
I t al l er se encar gar de poner a cer o el i ndi cador despus de
' =al i zar
l a i nspecci n cor r espondi ent e. Si l a i nspecci n no ha si do
' al i zada
en un t al l er especi al i zado, el i ndi cador se debe ooner a
: er o de l a si gui ent e maner a:
.
Desconect e el encendi do.
.
Conect e el encendi do est ando l a t ecl a de ser vi ci o
@
> pg no 20, f i 9. 9 pul sada. En l a pant al l a di gi t al apar ece una de l as
dos i ndi caci ones si gui ent es: SERVTCE t N
- - - - -
KM f l NSPECCI N EN
__
- -
KM) o bi en SERVTCE! f l NSpECCt N) .
I nst r ument os
de cont rol
.
Mant enga pul sada l a t ecl a de puest a a cer o@hast a que l a i ndi -
caci n SERVTCE tN 2000
--
KM
---
TAGEN fl NSpECCtN EN 2000
--_
KM
- - -
D AS) o bi en SERVTCE! i l NSpEcCt N) apar ezca en el di spl ay.
Si no se pul sa l a t ecl a de puest a a cer o en l os pr xi mos 5 segundos,
se abandona el modo par a puest a
a cer o del i ndi cador .
Not a
.
No ponga a cer o el i ndi cador ent r e l os i nt er val os de ser vi ci o o
apar ecer una i ndi caci n f al sa.
o
Con I a bat er a desembor nada se conser van l os val or es de l os
i nt er val os de ser vi ci o.
v
.
Si hay una aver a de pr i or i dad 1
( s mbol o
r oj o) , no pueoe
compr obar se el k l omet r aj e que f al t a hast a que venza el pl azo par a
r eal i zar una i nspecci n. I
Tecl a de puesta
a cero
Con I a t ecl a d puest a a cer o "0, 0" = pg no 20, f i g. 9
@
se pueden
ei ecut ar l as si gui ent es f unci ones:
Poner a cer o el cuent aki l met r os par ci al i zador
El cuent aki l met r os super i or
( cuent aki l met r os par ci al i zador )
= pg no 78 puede poner se a cer o pul sando el bot n de puest a
a
cer o.
Poner a cer o el i ndi cador de nt er wal os de ser vi ci o
El i ndi cador de i nt er val os de ser vi ci o = pr i gi no 20se pueoe poner a
cer o pul sando el bot n de puest a a cer o. Si n embar go, el i ndi cador
de i nt er val os de ser vi ci o deber encont r ar se en el modo oe
puest a
a
cer o. I
Instrumentos s de cont r ol
Testi gos de control
Cuadro general
Los fesfigos de control llamon la otencin sobre determinados funciones o overos.
F9. 10 Cuadro de i nstrumentos con testi gos de
control
S st ema de cont r ol de emi si ones de
esca pe
> pgi no 23
l nst r ument os
; =' ogr ama
el ect r ni co de est abi l i za- = pgi no 25
Si stema de ai rbags fl [
I I
'
cest i n del mot or
( al t er nat i vo
a
"i l ) = pgi no 27
de cont rol
El testigo de control superviso el sistemo de airbogs y
el sistemo del tensor del cinturn.
El t est i go de cont r ol f j f i se enci ende dur ant e unos segundos al
conect ar el encendi do.
Ser seal de aver a si el t est i go de cont r ol f , l [ no se apaga o si se
enci ende, par padea o f l uct a dur ant e l a mar cha y si no se enci ende
al conect ar el encendi do.
A areructvl
Si hubi ese al guna anomal a, deber a hacer se r evi sar el ai r bag
i nmedi at ament e en un t al l er especi al i zado. De l o cont r ar i o, exi st e
el pel i gr o de que, en caso de acci dent e, no se act i ven ni el ai r bag
ni el t ensor del ci nt ur n.
Bl oqueo el ect rni co de rnarcha ;
El testigo de control muestro lo confrontacin de dotos
entre el vehculo y lo llove originol del mismo.
AI conect ar el encendi do t i ene l ugar una consul t a de dat os de l a
l l ave del veh cul o. Est a conf r ont aci n de dat os se i ndi ca al encen-
der se br evement e el t est i go de cont r ol i j ; ' .
Si se ut i l i za una l l ave del veh cul o no aut or i zada, el t est i go de
cont r ol pasa a par padear const ant ement e. Ya no es posi bl e poner
en mar cha el veh cul o = pgi no 60. a
: on
( ESP)
tF?
Atternador
3:
-uz de carret era
S,r.
Luz de posiCr.:
, , , , , , , : , i - : .
,.nt+;ii*,
= pgi no 26
,,,:;;t:+.r!a,,:
,,,
=.> pgino 27, Si st ema de pr ecal ent ami ent o
( :
)
Aver a de l os f r enos, f r eno de mano = pr i gi na 27
puest o
f nt er mi t ent es
( i nt er m t ent e
der echo) = pogi no 25
;/
! Fr ot a
l . : . =
- :
de aut ochequeo > pgi no 33 super vi sa un buen nmer o
1; , 1 r
"
*
: r 1es. Los f al l os de f unci onami ent o se vi sual i zan en l a
; r i ' - . . : i : i gi t al del cuadr o de i nst r ument os como s mbol os r oj os
. t , ' , . i 1
-
pel i gr o) o s mbol os amar i l l os
( pr i or i dad
2
-
, : : . = - c r a i .
5 st ema de cont rcl de emi si ones de escape
go de cont r ol . ql i ndi ca una anomal a en el si st ema de cont r ol
si ones de escape. Deber a l l evar el veh cul o, cuant o ant es, a
er especi al i zado par a que el i mi nen l a causa de l a anomal a.
g
l nstrumentos os de cont r ol
1i ; Co paf a vehi cul oi : co! t f eg adcr de vi oc; dad
Regul ador de vel oci dad t e
EI t est go de cont r ol 1Q del cuadr o de i nst r ument os per manece
encendi do cuando el r egul ador de vel oci dad est act i vaoo. r
i / al i do
i rari
vgh cul os: con ei ganche pa rf rcl qxe
Intermi tentes para remol que d+
El testgo porpodeo si estn en funcionomiento los
i nte r m ite ntes d el rem o I q u e.
Al poner l os i nt er mi t ent es, el t est i go de cont r ol el + par paoea
si empr e que el r emol que est acopl ado cor r ect ament e al veh cul o.
En el caso de que al guna l mpar a de l os i nt er mi t ent es no f unci one,
sea en el r emol que o en el veh cul o t r act or , no par padear el t est i go
de cont r ol . I
Si stema anti bl oqueo
(ABS)
{@}
El testigo de control superviso el funcionomiento del
ABS y del bloqueo electrnico del diferenciol EDg.
El t est i go de cont r ol { @) se enci ende dur ant e unos segundos al
conect ar el encendi do o al ar r ancar el mot or " El t est i go se apaga una
vez f i nal i zado el pr oceso
aut omt i co de ver i f i caci n.
El ABS est aver i ado si :
.
El t est go de cont r ol no se enci ende al conect ar el encendi do.
.
EI t est i go de cont r ol no se apaga despus de unos segundos.
.
El t est i go de cont r ol se enci ende dur ant e l a mar cha.
El veh cul o puede f r enar se t odav a con el si st ema de f r enos nor mal ,
es deci r si n el ABS, Le r ogamos que, en est e caso, acuda cuant o
ant es a un t al l er especi al i zadol Ms i nf or maci n sobr e el ABS
=> pgino 282.
Si hay una anomal a en el ABS se enci ende el t est i go l umi noso del
E5 t',.
Awera de todo el sstema de frenos
Si se enci ende el t est i go del ABS
( @) j unt o con el t est i go del si st ema
de f r enos @ = pgi na 27 l con el f r eno de mano qui t ado) , no sl o el
ABS est aver i ado si no t ambi n el si st ema de f r enos =
\ .
Si f al l a el s st ema de f r enos, en l a pant al l a di gi t al del cuadr o de
i nst r ument os se vi sual i za el s mbol o
( O) .
Tenga t ambi n en cuent a
l a = pgi na 35.
Aver a del bl oqueo el ect r ni co del di f er enci al
( EDS)
El EDS f unci ona conj unt ament e con el ABS. El t est i go de cont r ol del
ABS se encender { @ par a i ndi car que se ha aver i ado el EDS. Le
r ogamos que, en est e caso, acuda cuant o ant es a un t al l er especi a-
l i zado. Si desea ms i nf or maci n sobr e el EDS, consul t e
.> prigino 279.
/\ ArENctNl
.
Tenga en cuenta l as advertenci as del captul o = pgi na 323,
"Trabai ar en el compartmento del motor", antes de abri r el cap
y de compr obar el ni vel del l qui do de f r enos. )
c
i - a
- ^ i
- ; -
hrrso de que el testi go del si stema de frenos
(O)
se enci enda
e con el testgo del ABS rc)i , detenga i nmedi ata-
rnmre el vehcul o y compruebe el ni vel del l qui do de frenos del
l l ffi d@ Si el ni vel del l qui do de frenos del depsi to se hal l ase
1prui "ai o
de l a marca "Ml N", detenga el vehcul o, ya que exi ste
ffi l qro
de acci dente. Sol i ci te l a ayuda de un profesi onal .
\l l , S d ni vel del l qui do de frenos es correcto, entonces puede que
en el si stema de frenos se deba a un fal l o de l a funci n
del ABS. Cuando fal l a esta funci n. l as ruedas traseras
bl oquearse con rel ati va rapi dez. Baj o determi nadas
ri ururmstanci as puede produci rse un brusco vai vn l ateral en l a
l p@
trasera del vehcul o, con el consi gui ente pel i gro de derrapar.
fi l mrti ne con precauci n hasta el tal l er especi al i zado ms
Eeano y haga reparar l a avera.
'
r: a: r=xi c! i rs: acri Gi ri e soi l f e i r$ Ni ri r15i es
*esti go
de avi so sohre el ci nturn ,
, testigo de control se enciende poro recordor que hoy
rre obrochorse el cinturn de seguridod.
l espus de conect ar el encendi do, el t est i go de cont r ol se
* - ci ende dur ant e al gunos segundos par a r ecor dar que hay que
: r ochar se el ci nt ur n.
l r desea ms i nf or maci n sobr e l os ci nt ur ones de segur i dad,
: onsul t e > pgi no 238. J
Instrumentos de cont rol
l nt ermi t ent es G #
El testigo de control porpodeo si los intermitentes
estn octivodos.
Dependi endo del i nt er mi t ent e conect ado se enci ende el t est i go
i zqui er do Q o bi en el der echo * . Si l os i nt er mi t ent es si mul t neos
de emer genci a est n act i vados par padean al mi smo t i empo l os dos
t est i gos de cont r ol .
Si f al l a un i nt er mi t ent e, el t est i go par padear a una vel oci dad dos
veces mayor a l a nor mal .
Est o no es apl i cabl e si se l l eva r emol que. En el caso de que al guna
l mpar a de l os i nt er mi t ent es no f unci one, sea en el r emol que o en
e veh cul o t r act or , no par padear el t est i go de cont r ol . Si desea ms
i nf or maci n sobr e l os i nt er mi t ent es, consul t e = pgi na 85. r
t r i l i i o par vel hui cs: . on gP
Pr ogr ama el ect r ni co de est abi l i zaci n
(ESP)
@
El testigo controlo el progromo electrnico de estobiti-
zocin.
El t est i go de cont r ol 6 t i ene l as si gu ent es f unci ones'
.
Est ando el vehi cul o en mar cha, el t est i go par padea cuando el
ESP est act uando.
.
El t est go se enci ende al conect ar el encendi do mi ent r as se l l eva
a cabo el chequeo de l a f unci n dur ant e apr ox. 2 segundos.
.
El t est i go se enci ende s exi st e un f al l o en el ESP.
.
Se enci ende despus de haber desembor nado l a bat er a.
l
:l
E
,.r=..,r.r,.r-os y resrrgos
qe
conrror
I
.
El t est i goest encendi dosi el ESPest desconect ado. di gi t al del cuadr odei nst r ument os= p! i no36, det engael veh cul o
. p u e s t o q u e e l
ESp f u n c i o n a e n c o mb i n a c i n c o n e l ABS, s i f a l l a
d e i n me d i a t o y p a r e e l mo t o r . L a b o mb a d e l l q u i d o r e f r i g e r a n t e y a
el ABS t ambi n se enci ende el t est i go del ESp.
no se acci ona, por l o que exi st e pel i gr o de que el mot or se aver e. I
Si el t est i go de cont r ol se enci ende i nmedi at ament e despus de
ar r ancar el mot or , est o puede deber se a que el di sposi t i vo ha si do
desact i vado por el si st ema. En est e caso el ESP puede vol ver a act i - Luz de car r et er a =D
var se desconect ando y vol vi endo a conect ar el encen di do. El t est i go
de cont r ol se apaga si el si st ema vuel ve a est ar l i st o par a f unci onar . El t est i go de cont r ol per monece encendi do mi ent r os
Despus de haber desembor nado y vuel t o a embor nar l a bat er a se
est puest o l a l uz de cor r et er o'
enci ende el t est i go de cont r ol al conect ar el encendi do. Par a que el
t est i go de cont r ol vuel va a apagar se, es suf i ci ent e con r eal i zar un
El t est i go =D se enci ende al conect ar l a l uz de car r et er a o al acci onar
r ecor r i do cor t o gi r ando un poco el vol ant e.
l a l uz de r f agas'
p a r a o b t e n e r m s d e t a l l e s s o b r e e l
ESBv a s e =p g i n o 2 7 g . l
Pa r a o b t e n e r m s i n f o r ma c i n s o b r e l a l u z d e c a r r e t e r a v a s e
= pgi no 85. s
A,l ternador El
Luz de poscn :oo!
El testigo de control indico que hoy un follo en el olter-
rt L^^,
nodor o en el si stemo el ctri co del vehcuto.
-
"
' -
El te.sti go de control permonece encendi do mi entros
'
est puesto lo luz de posicin.
El t est i go de cont r ol El se enci ende a conect ar el encendi do.
Deber apagar se despus de ar r ancar el mot or .
El t est go de cont r ol a00i per manece encendi do mi ent r as est puest a
l a l uz de
posi ci n.
I
Si el t est i go de cont r ol El se enci ende dur ant e l a mar cha t odav a se
puede ci r cul ar , por l o gener al , hast a el pr xi mo t al l er especi al i zado.
Dado que, si n embar go, l a bat er a se i r descar gando, deber an
desconect ar se l os consumi dor es el ct r i cos
que
no sean i ndi soensa-
bl es.
O Cui dado!
Si dur ant e l a mar cha se enci ende adi ci onal ment e el s mbol o de
adver t enci a
( aver a
en el si st ema de r ef r i ger aci n) en l a pant al l a
j
] I
i : r i r i l j i l r ,
: : :
- a: . ai
i a l aaj . j i e
6@o' n del mot or : i '
fiilmm',;: se control superviso la gestin del motor en
' { l hi r i l sr : r : -
: encendi do, el t est i go de cont r ol f r F*
( El ect r oni c
Power
' l , , , i l l l f [ ' r [
: . : nci ende mi ent r as se r eal i za el chequeo de l a f unci n.
-
lll u,ota
l l j i r L- - : : a mar cha se enci ende el t est i go de cont r ol , si gni f i ca que
r i i i i ui l u- : : - omal a en l a gest i n del mot or . Se deber l l evar el veh -
l ; r r :
- - : di at ament e
a un t al l er especi al i zado par a que r evi sen el
r f l : l : - I
.
- -
. , : . : t : t
a. : t r . r ai i i t f , a; e: : i
S,*stema de precal ntarni ento Xtr
E: ::stigo de control se enciende mientros se esto
r
-.
30 I e nto nd o el motor.
- - : - do se enci ende el t est i go de cont r ol 1) 0, si gni f i ca que el mot or
. . 4' : si pr ecal ent ando. En cuant o se apague el t est i go, deber a
i - - : 1car el mot or cuant o ant es = pgi no 162. Con el mot or a t empe-
: : - 1a se ser vi ci o o bi en a t emper at ur as ext er i or es super i or es a +8
- - . e enci ende el t est i go l umi noso dur ant e apr ox. 1 segundo.
- . ' l
I I Nota
r
Si dur ant e l a mar cha par padea el t est i go de cont r ol del pr ecal en-
: : r - ni ent o, si gni f i ca que hay una anomal a en l a gest i n del mot or . El
- ot or
deber a hacer se r evi sar i nmedi at ament e.
l nst r ument os de cont r ol
o
En el caso de oue al conect ar el encendi do no se encendi ese el
t est i go, podr a deber se a un f al l o del si st ema de pr ecal ent ami ent o
El mot or deber a hacer se r evi sar . E
Si stema de frenos
(O)
EI testigo luminoso porpodeo si es muy bojo el nivel
del lquido de frenos, si hoy olguno onomolo en el ABS
o si el freno de mono est puesto.
Si par padea el t est i go de cont r ol
( O) ( est ando
el f r eno de mano
qui t ado) , det enga el veh cul o y r evi se el ni vel del l qui do de f r enos
=ZA > pgi na 335.
En caso de que se aver e el ABS se enci ende el t est i go de cont r ol del
ABS { G} j unt o con el t est i go de cont r ol del si st ema de f r enos
( O)
- 4.
Fr eno de mano puest o
El t est i go de cont r ol
( O)
est encendi do t ambi n si el f r eno de mano
est puest o. Adems, el avi so sobr e el f r eno de mano + pgi na 34
se act i va si conduce con el f r eno de mano ouest o dur ant e ms de 3
segundos ya una vel oci dad super i or a 5 km/ h.
,\
/ ! \ ATENCI ON!
.
Tenga encuent a l " " " Au@
"Tr abal ar en el compar t i ment o del mot or ", ant es de abr i r el cap
y de compr obar el ni vel del l qui do de f r enos. F
A ATENCINl
(conti nuaci n)
o
Si el testi go de control de l os frenos no se apaga o bi en si se
enci ende durante l a marcha, si gni fi ca que el ni vel del l qui do de
frenos en el depsi to es demasi ado baj o, por l o que exi ste pel i gro
de acci dente. Detenga el vehcul o y no conti ne l a marcha. Sol i ci te
l a ayuda de un profesi onal .
o
Si se enci ende el testi go l umi noso de l os frenos j unto con el
testgo de control del ABS, es posi bl e que exi sta una anomal a en
l a funci n regul adora del ABS. Cuando fal l a esta funci n, l as
ruedas traseras pueden bl oquearse con rel ati va rapi dez. Baj o
determi nadas ci rcunstanci as puede produci rse un brusco vai vn
l ateral en l a parte trasera del vehcul o, con el consi gui ente pel i gro
de derrapar. Gonti ne con precauci n hasta el tal l er especi al i zado
ms cercano y haga reparar l a avera.
Sfrstema informativo para
rntroducci n
fuenvaci ones general es
rfrfllisrsreno informotivo poro el conductor
(Ftg
en el
i i fi frr: de i nstrumenfos es el centro de i nformoci n
'trll#lL wer- sr/o.
Fi g. 11 Puesto de
conduccn: Pantal l a
d g t al del cuadr o de
i nstrumentos
l | l l l l [ i r m
e : ; ^r r o de i nf or maci n de su veh cul o.
per mi t e
i nf or -
rmrMmrLde rn,-:ra cmoda sobre el estado de funci onami ento actual
tl hrMl l fi l ci l r E :. ej ., de l os ki l metros que fal tan por recorrer hasta
l l l ]l l l l l {i l }ffi M n;: :arse Ia prxi ma i nspecci n para saber st es nece-
rmi l i l fl tntfi mri rl rrre-
-:l l das
preventi vas de manteni mi ento; adems, el FIS
-"nffi Jf66
1 *,;:3 ms i nformaci n. Tambi n of rece datos de radi o,
m*l 5l l nnq, fi Etennti ca y navegaci n si el vehcul o va dotado de di chos
ffi|muilIf|rmi.
Si st ema i nf ormat i vo el conduct or
( Fl S)
el conduct or
(Fl S)
En veh cul os dot ados de si st ema de navegaci n Audi * o bi en de
t el emt i ca Audi +, en l a pant al l a di gi t al del cuadr o de i nst r ument os
se vi sual i za l a i nf or maci n a var i os col or es y con una mej or def i ni -
ci n. El manej o de l os si st emas de navegaci n Audi + o bi qn de l a
t el emt i ca Audi * se descr i be en un Supl ement o al Manual de
I nst r ucci on es.
La i nf or maci n del FI S se muest r a en l a pant al l a di gi t al si t uada en
el cent r o del cuadr o de i nst r ument os > f i o. 1 1.
Not a
En veh cul os con cambi o aut omt i co, l as i ndi caci ones no se vt sua-
l i zan hast a que se haya puest o una gama de mar chas. t
l i l l Co
* ar e veh cul os: ao eaui ocmi ent o st nder
Equi pami ent o est ndar del cuadro de
nst rument os
Los informociones octuoles sobre el estodo de funcio-
nomiento del vehculo se visuolizon en lo pontollo
digitol que hoy en el centro del cuodro de instru-
mentos.
Aut onom a => pgino 32
Sistema informativo el conductor
(FlS)
= pgi no 177
\ i i ai o
t a v1. . c! : i Jg: cct F : , acn cen3dc. d+ a bor cq
Si stema i nformati vo
para el eonductor con
ordenador de a bordo
l ndi cador de l a f r ecuenci a de l a r adi o
.'i*i,it.F,#.*g.E--t4,1+
Avi so sobre l as puert as y el port n t rasero
Cont r ol de f al l o de l mpar as
Or denador de a bo- r do
Tel f ono y t el emt i ca*
=> pgi no 40
##f
Manual de I ns-
I
;
$
= pgna 32
t r uccr ones por
separ qoo
l ndi cador de f recuenea de l a radi o
Fi g. 12 Pantal l a
di gi tal : Informaci n
adi ci onal de l a radi o
Si el si st ema de aut ochequeo no hace que se vi sual i ce ni ngn f al l o
de pr i or i dad 2, dependi endo del equi po de r adi o y si l a r adi o est
conect ada, se i ndi car el nombr e de l a emi sor a o bi en l a f r ecuenci a
Posi ci ones de l a
pal anca
sel ect or a en el cambi o
aut omt i co de 5 mar chas
=> pgno 30
Posi ci ones de l a pal anca sel ect or a con mul t i t r o- = pg no 179
Si st ema de aut ochequeo = pgino 33
Avi so sobr e el f r eno de mano => pgino 34
sel ecci onada
j unt o
con una i nf or maci n compl ement ar i a una vez
haya desapar eci do el " OK" ,
Lo ant er i or ment e di cho es una i nf or maci n odi c onol que se of r ece
en el di spl ay de l a r adi o. I
Indcador de temperatura exl g4or
Fi g. 13 Pantal l a
di gi tal : Indi cador de
temperatura exterol
- a t emper at ur a ext er i or se vi sual i zar si el encendi do est conec-
: ad o = f i g. 1 3. En veh cu l os con ca m bi o a ut omt i co apar ece l a i nd i -
: aci n t r as haber puest o una gama de mar chas.
r
t emper at ur as i nf er i or es a +5
oC
aoar ece el s mbol o del hi el o
: : l ant e de l a i ndi caci n de t emper at ur a. Medi ant e est e s mbol o se
i : ' , / i er t e de que haypel i gr ode hel adas par a que se conduzca con l a
: : ci da pr ecauci n. Con el veh cul o par ado o bi en mar chando a baj a
e cci dad, puede ocur r i r que l a t emper at ur a i ndi cada sea al go supe-
-
: " a l a r eal , debi do al cal or i r r adi ado por
el mot or .
Si st ema i nf ormat i vo el conduct or
( Fl S)
Si en veh cul os con cl i mat i zador se conmut a l a pant al l a di gi t al a " F
( gr ados
Fahr enhei t ) , el i ndi cador de t emper at ur a ext er i or conmu-
t ar t ambi n aut omt i cament e a "F = pgi na 143.
Not a
Si se est n vi sual i zando dat os de navegaci n
t emper at ur a ext er i or se i ndi ca en l a segunda
r adi o. I
( gu a
a dest i no) , l a
l nea del di spl ay de l a
l o
j
; i a )
A nreructru1
No uti l i ce nunca el i ndi cador de temperatura exi eri or para cerci o-
rarse de que l as carreteras no estn hel adas. Tenga en cuenta que
a temperaturas exteri ores en torno a +5
' C
tambi n puede haber
hi el o en l a carretera, por l o que este i ndi cador avi sa ms bi en del
pel i gr o que exi st e de que se f or me hi el o.
Si stema i nformati vo ra el conduct or
(Fl S)
A,utonoma
Lo indicacin de lo outonoma ayudo a plonificar los
viojes.
Fi g. 14 Pantal l a
di gtal : Autonoma
En l a pant al l a di gi t al se i ndi ca l a est i maci n de l a aut onom a en km
= f i g. 14. st a l e i ndi ca cunt os ki l met r os puede ust ed r ecor r er
con el combust i bl e que queda en el depsi t o si si gue conduci endo
de l a mi sma maner a. La aut onom a se i ndi ca en f r acci ones de 10
Km.
Par a cal cul ar l a aut onom a se t oma como base el consumo de l os
l t i mos 30 km. Conduci endo de un modo ms moder ado aument ar
l a aut onom a. I
Avi so sobre l as
mal etero
puert as y el cap del
Fi g. 15 Pantal l a
dgi tal : Avi so sobre l as
puertas
V
el portn
trasero
El avi so sobr e l as puer t as y el por t n t r aser o se vi sual i za si , est ando
el encendi do conect ado. hay por l o menos uno puer t a, el cap o el
por t n t r aser o si n cer r ar . E[ s mbol o i ndi ca t ambi n qu puer t a( s]
est ( n) abi er t a( s) " En l a f i gur a >f i g. 15 se i ndi ca que l a puer t a del
conduct or y l a puer t a t r aser a der echa est n abi er t as.
Si el cap o bi en el por t n t r aser o est n abi er t os, par padea l a zona
cor r espondi ent e en l a pant al l a di gi t al . El avi so sobr e l a puer t a / el
por t n t r aser o se apaga en cuant o se han cer r ado t odas l as puer t as,
el cap y el por t n t r aser o
En l os veh cul os con si st ema i nf or mat i vo par a el conduct or y or de-
nador de a bor do* , l a i ndi caci n sobr e l as puer t as / el cap del mal e-
t er o puede apagar se pul sando br evement e l as t ecl as de manej o del
or denador de a bor do = pgi no 46. Si n embar go, el avi so sobr e l as
puer t as / el por t n t r aser o vuel ve a encender se en cuant o se modi -
f i ca el est ado de l as puer t as, del cap o del por t n t r aser o. I
Si st ema i nf ormat i wo
el conduct or ( Fl S)
Si st ema de
l nt roducci n
aut ochequeo
F9. 16 Pantal ta
di gi tal : Si stema de
autochequeo
El si st ema de aut ochequeo ver i f i ca el f unci onami ent o de ci er t os
d sposi t i vos del veh cul o. Se t r at a de un pr oceso cont i nuado si est
conect ado el encendi do, t ambi n dur ant e l a mar cha.
En l a pant al l a di gi t al del cuadr o de i nst r ument os se i ndi ca l a exi s-
t enc a de anomal as en el f unci onami ent o o bi en l a necesi dad de
r eal i zar t r abaj os de r epar aci n o i nspecci n. Al mi smo t i empo
suenan seal es acst i cas. Di chas seal es acst i cas se acompaan,
segn pr i or i dades, por s mbol os l umi nosos de col or r oj o o amar i l l o.
Los s mbol os r oj os i ndi can pel i gr o,
mi ent r as que l os amar i l l os son
una adver t enci a. Adems de l os s mbol os r oj os pueden
vi sual i zar se
i nst r ucci ones adi ci onal es, como ayuda par a el conduct or , en l a
pant al l a di gi t al .
Consej os para
l a conducci n
Adems de los testigos de controt y de tos smbolos en
lo pontollo
digitol del cuodro de instrumentos. se
visualizan tombin indicaciones poro el conductor.
En l a pant al l a di gi t al apar ece una i ndi caci n par a el conduct or si el
cont r ol de f al l o de l mpar as => pgi no 40i ndi ca l a aver a de una
l mpar a, si se ci r cul a con el f r eno de mano puest o
o bi en ant es de
engr anar una gama de mar chas en l os veh cul os con cambi o aut o-
mt i co.
Adems, si empi eza a par padear un s mbol o de pr i or i dad
1 en l a
pant af f a di gi t al > pg no 33, el conduct or puede vi sual i zar i ndi ca_
ci ones par a l a conducci n.
Vi sual i zar l as i ndi caci ones par a el conduct or
Un ej empl o: en l a pant al l a se vi sual i za el s mbol o par a
una anomal a
de l a pr esi n del acei t e del mot or i l . Si ahor a pul sa l a t ecl a CHECK,
en l a pant al l a apar ece l a si gui ent e i ndi caci n par a
el conduct or :
Parar el motor y comprobar el ni vel de acei te
La i ndi caci n par a el conduct or que se ha vi sual i zado en l a
pant al l a
di gi t al se apaga despus de unos 5 segundos.
pul sando
br eve-
ment e l a t ecl a CHECK se puede vol ver a vi sual i zar l a i ndi caci n par a
el conduct or .
Not a
Las i ndi caci ones par a el conduct or f r eno de mano puest o y pi sar el
f r eno par a i nt r oduci r una gama de mar chas a veh cul o par ado, no
pueden ser vi sual i zadas de nuevo. Est as i ndi caci ones par a
el
conduct or no se bor r an de l a pant al l a di gi t at hast a que
se qui t a
el
f r eno de mano o bi en se engr ana una gama de mar chas. I
Si st ema i nf ormat i vo a el conduct or
( Fl S)
Avi so sobre el f reno de mano
-
Oui t e el f r eno de mano.
En el caso de que est conduci endo i nadver t i dament e con el f r eno
de mano puest o se oi r un zumbi do
( soni do
de avi so) y en l a
pant al l a di gi t al se vi sual i za'
Freno de mano puesto
El avi so sobr e el f r eno de mano se act i va si conduce con el f r eno de
mano puest o dur ant e ms de 3 segundos y a una vel oci dad super i or
a 5 km/ h. r
Vl i do pa16 veh cul s: con cmb o manu!
Veri f i caei n de f unci ones: Cambi o manual
Despus de conect ar el encendi do, el cont r ol de aut ochequeo
pr ocede aut omt i cament e a r eal i zar una ver i f i caci n de var i as
f unci ones. Si no hay f al l o al guno en l as f unci ones ver i f i cadas, se
encender dur ant e al gunos segundos l a i nscr i pci n OK
= pgi no 33, f i g. 16.
Si hubi ese anomal as, st as se i ndi car n en l ugar de l a i nscr i pci n
OK. Al mi smo t i empo se emi t e una seal acst i ca de avi so.
Si no apar ece OK, ni se i ndi ca f al l o al guno, ent onces hay que
compr obar el si st ema de aut ochequeo. I
i / l dg pra vehi t ul os: eon cambs aut omal l co
Veri f i caci n de f unci ones: Cambi o
automtco
Despus de conect ar el encendi do, el cont r ol de aut ochequeo
or ocede aut omt i cament e a r eal i zar una ver i f i caci n de var i as
f unci ones. Si l a
pal anca sel ect or a est en "P" o "N" se vi sual i za
pr i mer o
Pi sar el freno para i ntroduci r marcha con el vehcul o parado.
Al sel ecci onar una gama de mar chas
( ' R' , ' D' ,
et c. ) , se bor r a l a i ndi -
caci n ant er i or y se vi sual i za l a f unci n de aut ochequeo. Si no hay
f al l o al guno en l as f unci ones ver i f i cadas, se encender dur ant e
al gunos segundos l a i nscr i pci n OK= pgi no 33, f g. 16.
Si hubi er a f al l os, desapar ece l a i ndi caci n par a el conduct or unos
15 segundos despus del ar r anque del mot or y Al mi smo t i empo se
emi t e una seal acst i ca de avi so.
Si no apar ece OK, ni se i ndi ca f al l o al guno, ent onces hay que
compr obar el si st ema de aut ochequeo. I
I
I
I
t
Smbol os roj os
Det enga el veh cul o.
Pare el mot or.
Compr uebe l a anomal a. En caso necesar i o, sol i ci t e
ayuda de per sonal especi al i zado.
(@) Avera de l os frenos
FRENOS
= pgi na 35
v, Pr esi n del acei t e del
ACEI TE demasi ado baj a
Si st ema i nf ormat i vo r a el conduct or ( Fl S)
Los s mbol os r oj os muest r an anomal as de pr i or i dad 1
( pel i gr o) .
Al vi sual i zar se un s mbol o r oj o se emi t en t r es seal es acst i cas de
avi so sucesi vas. El s mbol o par padear hast a que se el i mi ne el f al l o.
Si son vor l os l as anomal as de pr i or i dad 1, l os s mbol os se vi sual i zan
uno t r as ot r o, pudi endo ver se cada uno de el l os dur ant e al r ox. 2
segunoos. I
^A,nomal a en el si stema de frenos
(O)
Los overos en el sistemo de frenos deberon subso-
norse lo ontes posible.
Si par padea el s mbol o
( O)
en l a pant al l a di gi t al , si gni f i ca
que hay una aver a en el si st ema de f r enos. Adems del
s mbol o, en l a pant al l a di gi t al se vi sual i za una de l as dos
i ndi caci ones par a
el conduct or :
Comprobar ni vel l qui do f renos y ni vel del acei t e
hi dr ul i co
At enci n!
Aver a f renos
(ABS).
Ll evar el veh cul o al t al l er
-
Det enga el veh cul o.
-
Compr uebe el ni vel del l qui do de f r enos => pgi no 335.
En caso de que se aver e el ABS, se enci ende el t est go de cont rol
del ABS F) j unt o
con el s mbol o de aver a del si st ema de f renos
(O)
=z\.
Un smbolo rojo indico peligro.
F9. 17 Pantal l a
di gi tal : Avi so sobre el
ni vel del l qui do refri -
9erante
motor -,> pgina 36
Si st ema i nf ormat i vo el conduct or
( FI S)
A,nomal a en el si stema de refri geraci n
Los overos en el sistemo de refrigerocin debern
re po ro rse i n m ed i oto m ente.
Si par padea el s mbol o en l a pant al l a di gi t al , si gni f i ca
que l a t emperot uro del l qui do ref ri gerant e es demasi ado
al t a o que el ni vel del mi smo es demasi ado baj o. Adems
del s mbol o, en l a pant al l a di gi t al se vi sual i za l a si gui ent e
i ndi caci n par a el conduct or :
Parar el mot or y comprobar el ni vel de l qui do
refrigerante
-
Det enga el veh cul o.
Pare el mot or.
Compr uebe el ni vel del l qui do r ef r i ger ant e
= pgino 333.
Aada l qui do ref ri gerant e si es necesari o = pgi no 333.
No ponga el veh cul o en mar cha hast a que el s mbol o se
haya apagado.
En caso necesar i o, sol i ci t e l a ayuda de un pr of esi onal .
Si el ni vel del l qui do r ef r i ger ant e es cor r ect o, es posi bl e que l a
anomal a se deba a un f al l o del vent i l ador del r adi ador .
Si adems se enci ende el t est i go de cont r ol del al t er nador
- pg na 26, es posi bl e que se haya r ot o l a cor r ea pol - V.
\ . 7 i Cui dado!
No si ga conduci endo si se vi sual i za el s mbol o J par a i ndi car una
aver a del si st ema de r ef r i ger aci n, ya que exi st e pel i gr o de que se
aver e el mot or . r
Anomal a en l a presi n del acete del motor
v'
Los onomolos de la presin del aceite del motor
deber n su bso n o rse i n m ed i ato m e nte.
Si par padea el s mbol o t z: en l a pant al l a di gi t al , si gni f i ca
que l a pr esi n del acei t e es demasi ado baj a. Adems del
A nreruclru1
.
Tenga en cuenta l as advertenci as del captul o => pti gi na 323,
"Trabal ar en el comparti mento del motor", antes de abri r el cap
y de comprobar el ni vel del l qui do de frenos.
o
Si el ni vel del l qui do de frenos que hay en el depsi to es dema-
si ado baj o exi st e pel i gr o de acci dent e.
No
si ga conduci endo! Sol i -
ci te l a ayuda de un profesi onal .
o
Si se enci ende el t est go l umi noso de l os f r enos
l unt o
con el
testi go de control del ABS, es posi bl e que exi sta una anomal a en
l a funci n regul adora del ABS. Cuando fal l a esta funci n, l as
ruedas traseras pueden bl oquearse con rel ati va rapi dez. Baj o
determi nadas ci rcunstanci as puede produci rse un brusco vai vn
Iateral en l a parte trasera del vehcul o, con el consi gui ente pel i gro
de derrapar. Gonti ne con precauci n hasta el tal l er especi al i zado
ms cercano y haga reparar l a avera,
s mbol o,
en l a pant al l a
di gi t al
se vi sual i za
l a si gui ent e
i ndi _
; a i n par a
el conduct or :
Panar
el mot or y comprobar
el ni vel de acei t e
-
3et enga
el veh cul o
-
?are
el mot or.
-
Compruebe
el ni vel del acei t e
del mot or = pgi na
329.
-
En caso necesar i o.
sol i ci t e
l a ayuda
de un pr of esi onal .
Itrlivel
de aceite
del m<
S er ni ver de acei t e d"r , . no"ot
demasi ado
baj o
= pogi no
330.
t or es demasi ado
baj o, aada acei t e
hJiwel
de acete
del motor
correcto
: ^: , | : f Tb: t :
=" si gue parpadeando
aunque
sea correct o
et ni vet de : cet t e,
sol i ci t e l a ayuda de r
--, ot or
t ampoco
a"o", a
si , Jl "?; : 1: : i : : ' '
No si sa conduci endo!
Et
E ,o."
: l t est i go de l a pr esi n
de acei t e i : no es un i ndi cador del
ni vel del ni smo. por
el l o deber a
cont r ol ar se
"l
n uef Ue ac- u. : "on
r . ugul a_
' i dad,
l o mej or ser a al r epost ar .
I
- - - - - -
4! - . ^ ^ ^ - ^ 6l r | nduc t of
Si stema
i nformati vo
el conduct or ( Fl S)
; i ; do pa
vh ri j l 6s:
a. n eqxi Feaj eel s
es: rdr
S mbol os
amarl l os
Un smbolo
omorillo
seolizo
uno odvertencio.
e
Ni vel de combust i bl e
baj o
Fi g. 18 pant al l a
di gi tal : Ni vel de
combustbl e
baj o
=> pcigino
3g
: or
rc
e)
:> pdqno
39
O":
ff"
,,
,r-uz.oe"mi 1nauqrn::81
=>"psi na*
",
&
Si st ema i nf ormat i vo
a el conduct or
( Fl S)
Pasti l l a det freno desgastacl a
.> pgina 39
l n
1v
Reguf aci n di nmi ca del
=> pgi no 39
al cance de l as l uces* aver i ada
Los s mbol os amar i l l os muest r an anomal as de pr i or i dad 2
( adver -
t enci a) .
Al i l umi nar se un s mbol o amar i l l o se emi t e una seal acst i ca de
adver t enci a. La f unci n que se i ndi que deber compr obar se l o
ant es
posi bl e. Si son var i as l as anomal as de pr i or i dad 2' se i l umi -
nar n I os s mbol os sucesi vament e dur ant e unos 2 segundos' r
\ i i i da p 5 \ i chi aui ss: ccn Fi S. co ori l ef rt rl c dc ? bordG
S mbol os amarl l os
tJn smboto omorllo seolizo uno odvertencio'
n'l
Ni vel de combust i bl e baj o > pgino 38
, : . nl : i
L o s s mb o | o s a ma r i | | o s mUe s t r a n a n o ma | a s d e p r i o r i d a d 2 ( a d v e r -
t enci a) .
Al i l umi nar se un s mbol o amar i l l o se emi t e uno seal acst i ca de
adver t enci a. La f unci n
que se i ndi que deber compr obar se l o
ant es posi bl e. Si son var i as l as anomal as de pr i or i dad 2' se i l umi -
nar n l os s mbol os sucesi vament e dur ant e unos 2 segundos !
I
;
t
!
I

t
1
r

t
Ni vel de combustbl e
baj o l
Si est e s mbol o l - 11 se i l umi na
por pr i mer a vez, hay t odav a de 8 a 10
l i t r os de combust i bl e en el depsi t o de su veh cul o' Repost e
combust i bl e cuant o ant es = pgi no 320' l
= pgino 39
Si st ema i nf ormat i vo el conduct or
( Fl S)
Comprobar el ni vel de acei te del nrotor tr1, Avi so sobre l a vel oci dad 1 O
Si se i l umi na el s mbol o P . . habr
que
del mot or cuant o ant es => pgi no 329
si es necesar i o = pgi no 330. s
Sensor del acei te del motor averi ado
g*,,,
Si se enci ende el s mbol o ! a, . , . , acuda a un t al l er especi al i zado par a
que r evi sen el sensor del ni vel de acei t e. Hast a ent onces y por
r azones de segur i dad se deber compr obar el ni vel de acei t e cada
vez que se vaya a r epost ar = pgi no 329. t
i 4 i c =
= r d
r e i i c x l o s : i c r : i r z d e f r c a 4 l i Dr t ! a
*z de marcha autorntca averada &D
l l l l i i ' r i L: r -
- a
el s mbol o @: , , l al uz de mar cha aut omt i ca est
r u{ r ui i l r i mdr a
a: - r da
a un t al l er especi al i zado par a que r epar en l a l uz de
,i l turtmmfnu r -:: rn ti ca. I
rMi i i l l l as
de l os frenos del anteros
@g@stadas
i
l ,
qf f i r i i l i r ur n' n
- :
: l s mbol o
r ( ) i ,
acuda a un t al l er especi al i zado par a que
r l t $l r ummr i as : : st i l l as de l os f r enos de l as r uedas del ant er as
( y, por
' l l | | i l | | l Ml l uM
t t a : : gur i dad, t ambi n l as de l as r uedas t r aser as) . 1
Si se vi sual i za el s mbol o O, si gni f i ca que l a vel oci dad de mar cha ha
sobr epasado l a vel oci dad pr ogr amada. Reduzca l a vel oci dad
=> pgi na 41 . t
l i i l a i -' 6. vei i r. l as: a+ reGi l l aci f i i rrs; o aJei al ca. re {i e i ae: ! 4e3
Regul aci n del a cance de l as I uces
averada &
Si se vi sual i za el s mbol o { D, si gni f i ca que l a r egul aci n di nmi ca
del al cance de l as l uces est aver i ada. Acuda a un t al l er especi al i
zado par a que r epar en I a r egul aci n di nmi ca del al cance de l as
l uces.
Vl ; c ! . ! ei f ; nl i si c F! g, co c. Car i sdc. r j e a i i . r r dc
Ni vel de agua de l avado, baj o
compr obar el ni vel de acei t e
y aadi r l qui do r ef r i ger ant e
Si se i l umi na el s mbol o i l ,
l avapar abr i sas y l avaf ar os*
l l ene de agua de l avado el depsi t o del
- > pgi no 341. s
. i i i * * a a. l a?i i r l +s: cc' : l : S, ca* o denadai c bcr do
Avi so sobre l a vel oci dad 2 t
Si se i l umi na el s mbol o L! . , si gni f i ca que l a vel oci dad de mar cha ha
sobr epasado l a vel oci dad pr ogr amada. Reduzca l a vel oci dad
- . > pgi na 41. 2
Sisterna inforrnatiwo
el conduct or
(Fl S)
l i ; do
p! ra vchi cl s: crl Fl S, . cr1 orderdr de a bor{i o
Tensi n de l a batera i ncorrecta 3
Si se enci ende el s mbol o [ 3, acuda a un t al l er especi al i zado
par a
que compr ueben l os si gui ent es component es:
. l a cor r ea t r aPezoi dal
o
el r egul ador
. el est ado de l a bat er a
Tenga en cuent a t ambi n el t est i go de cont r ol del al t er nador
-.> pgi no 26.t
Vi l i a t e. e vnh ct es: 4ai Fi s, ccn. r i er 6dt i de e bor { i o
Cont rol de f al l o de l mparas &
EI control de fotlo de lmporos superviso el estodo de
los lmporos del vehculo.
Si se det ect a
que una l mpar a del veh cul o f al l a o bi en que ha
dej ado de f unci onar , dur ant e l os pr i mer os 5 segundos se vi sual i za
un t ext o expl i cat i vo
j unt o con el s mbol o del cont r ol de f al l o de
l mpar as f t . Si , por ej empl o, f al l a el i nt er mi t ent e t r aser o i zqui er do,
en l a pant al l a di gi t al del cuadr o de i nst r ument os se vi sual i za l a
si gui ent e i nf or maci n
par a el conduct or :
Intermtente trasero i zqui erdo
Est a i ndi caci n adi ci onal se bor r a pasados 5 segundos' Pul se br eve-
ment e l a t ecl a CHECK si desea vi sual i zar de nuevo l a i ndi caci n
par a
el conduct or .
El f al l o de l a l mpar a que se i ndi ca puede t ener var as causas:
. La l mpara est estropeada
-,> pti gi no 380-
o El f usi bf e est "f undi do" = pgi no 377, "Cambi ar un f usi bl e"'
. Las conexi ones cabl eadas son def ect uosas'
Las sust i t uc n
y r epar aci n de conexi ones cabl eadas
y l mpar as
deber r eal i zar se en un t al l er especi al i zado'

A nreruclru!
.
Las l mparas de i ncandescenci a estn bai o presi n y pueden
expl otar al cambi arl as,
por l o que exi ste pel i gro de resul tar heri do
al cambi ar l as.
o En el caso de l as l mparas de descarga de gas*
(l uz
xenn)' hay
que trabaj ar con gran prudenci a y profesi onal i dad al manei ar el
.o-pon"nt" de al ta tensi n del vehcul o' De no hacerl o as exi ste
pel i gro de muerte.
Avi so sobre l a
I nt roducci n
vel oci dad
EI dispositivo de oviso sobre lo velocidod posiblito
circulor sin olconzor uno determinado velocidod
mxima.
Fi g. 19 Pantal l a
di gi tal : Avi so sobre l a
vel oci dad
El di sposi t i vo de avi so de vel oci dad advi er t e al conduct or cuando
st e sobr epasa una vel oci dad mxi ma pr ogr amada pr evi ament e. En
cuant o l a vel oci dad del veh cul o sobr epase en unos 10 km/ h l a vel o
ci dad pr ogr amada, se emi t e una seal acst i ca de avi so. Al mi smo
t i empo apar ece un s mbol o de adver t enci a en l a pant al l a di gi t al
= f i g. 19.
El di sposi t i vo de avi so de vel oci dad t i ene dos I mi t es de avi so* que
f unci onan de f or ma i ndependi ent e y asumen t ar eas un poco di f e-
r e nl es:
.
L mi t e de avi so 1' 6 => pgi na 41
Si st ema i nf ormat i vo ra el conductor
(Fl S)
.
L mi t e de avi so 2@, > pgi no 42
Not a
I ndependi ent ement e del di sposi t vo de avi so sobr e l a vel oci dad.
hay que at ener se a l a vel oci dad mxi ma aut or i zada con ayuda del
vel oc met r o. I
L mi t e de avi so 1: Funci onament o
El lmite de oviso 1 puede modificarse duronte la
morcho.
En el caso del l mi t e de avi so 1, l a vel oci dad mxi ma puede aj ust ar se
dur ant e l a mar cha. Est e ai ust e per manece hast a desconect ar el
encendi do en caso de que no se modi f i que o se bor r e pr evi ament e.
El s mbol o del di sposi t i vo de avi so sobr e l a vel oci dad en l a pant al l a
O del l i mi t e de avi so 1 > f i g. 19 se vi sual i za si se super a l a vel o-
ci dad mxi ma pr ogr amada. Se apagar de nuevo cuando l a vel o-
ci dad del veh cul o sea i nf er i or a l a vel oci dad mxi ma pr ogr amada.
El s mbol o de avi so se apagar t ambi n cuando l a vel oci dad del
veh cul o sobr epose en unos 40 km/ h, dur ant e unos 1 0 segundos por
l o menos, l a vel oci dad mxi ma pr ogr amada. Per o no por el l o se
bor r ar l a vel oci dad pr ogr amada. r
Si st ema i nf ormat i vo el conduct or
( Fl S)
Lmi te de avi so I r Programaci n
pr ogr amar ot r a vel oci dad o dur ant e un t empo ms pr ol ongado
para
borrar l a memori a. r
vl i do par a veh{ cul os: con Fi S, con cr denador de a bor do
L mi t e de avi so 2: Funci onament o
El lmte de cvso 1 se progrcms medisnte fs teclo
CHECK.
F 9. 20 Det al l e del
cuadro de i nstru-
mentos: Tcl a CHECK
EI l mi te de ovi so 2 sl o puede modi fi corse con el
en ce n d i d o desco n ecto d o.
En el l mi t e de avi so 2, l a vel oci dad mxi ma sl o se puede al ust ar o
bor r ar con el encendi do desconect ado. La pr ogr amaci n del l mi t e
de avi so 2 se r ecomi enda
par a
cuando el conduct or desee cue se l e
r ecuer de una det er mi nada vel oci dad mxi ma. Por ej empl o, al
ci r cul ar por una pa s con l mi t es de vel oci dad o bi en si se pr escr i be
una vel oci dad mxi ma par a l os neumt i cos de i nvi er no.
El s mbol o de avi so sobr e l a vel oci dad del l mi t e de avi so 2 O" se
vi sual i za en l a pant al l a si se super a l a vel oci dad mxi f na pr ogr a-
mada. La di f er enci a con el l mi t e de avi so 1 consi st e en oue sl o
vol ver a apagar se cuando l a vel oci dad del veh cul o sea i nf er i or a l a
pr ogr amaoa. I
Pr ogr amar l a vel oci dad mxi ma
-
Conduzca a l a vel oci dad mxi ma deseada.
-
Pul se br evement e l a t ecl a CHECK > f i g. 20.
Bor r ar l a vel oci dad mxi ma
-
Ci r cul e a ms de 5 km/ h
-
Pul se l a t ecl a CHECK dur ant e ms de 1 segundo.
Al sol t ar l a t ecl a, en l a pant al l a di gi t al se encender br evement e el
s mbol o de avi so sobre l a vel oci dad
@
para que l a vel oci dad
mxi ma se ha memori zado. La vel oci dad mxi ma quedar progra-
mada hast a que se vuel va a pul sar el veri f i cador brevement e para
o
: e
l e
. 1l ; co pare ?e* rl os: l on F; : . ae ordenei j ri Ce bor j c
Lmi te de avi so 2: Enstel l en
(Aj ustar)
El lmite de oviso 2 se manejo mediante interruptores
dispuestos en la polonco del limpioparobrisos.
F9. 21 Detal l e del
cuadro de i nstru-
mentos: Tecl a CHECK
Fi g. 22 Pal anca del
l mpi aparabri sas: Inte-
rruptor-sel ector de
funci ones
Si st ema i nf ormat i vo el conduct or
( Fl S)
Pr ogr amar l a vel oci dad mxi ma
-
Desconect e el encendi do.
-
Pul se br evement e l a t ecl a CHECK en el cuadr o de i nst r u-
ment os . > f i g. 21. El cuent aki l met r os y el r el oj di gi t al
es t n i l umi nados ahor a.
-
Pul se l a t ecl a CHECK dur ant e un m ni mo de 2 segundos .
En el di spl ay se vi sual i za I a vel oci dad mxi ma que est
pr ogr amada act ual ment e o b en el s mbol o t achado del
I mi t e de avi so 2. si es que ant es no se hab a pr ogr amado
ni nguna vel oc i dad mxi ma.
-
Pul se el conmut ador - sel ect or de f unci ones en l a pal anca
del I i mpi apar abr i sas
@
= t i S. 22, en l a par t e super i or o
bi en i nf er i or , par a modi f i car el val or pr ogr amado. Un
aument o o di s mi nuci n de I a v el oci dad podr al mac e-
nar se a i nt er val os de 10 km/ h.
Bor r ar l a vel oci dad mxi ma
-
Desconect e el encendi do.
-
Pul se br evement e l a t ecl a CHECK en el cuadr o de i nst r u-
ment os . >f i ' . 21, El cuent aki l met r os y el r el oj di gi t al
est n i l umi nados ahor a.
-
Pul s e l a t ecl a CHECK dur ant e un m ni mo de 2 s egundos .
En l a pant al l a di gi t al apar ece l a i ndi c aci n de l a v el o-
ci dad mxi ma pr ogr amada en est e moment o.
-
Pul se l a t ecl a Reset di spuest a en I a pal anca del l i mpi apa-
r abr i sas
@
+ f i g. 22hast a que apar ezca t achado el
s mbol o de adver t enci a del l mi t e de avi so 2.
l a
I
I
Si st ema i nf ormat i vo a el conduct or
( Fl S)
Unos segundos despus de r eal i zar el pr oceso de aj ust e se apaga l a
i l umi naci n del cuent aki l met r os y del r el oj di gi t al . r
Ordenador de a bordo
: J1i d+ para veh; rl as: rof i F! : , c$n r. j endr de e bcrdo
I nt roducci n
El ordenodor de o bordo informo sobre el consumo
medio, la velocidod media, el consumo actuol, la outo-
nomo y lo durocin delvioje.
Fi g. 23 I nd caci n del
ordenador de a bordo:
Consumo actual
La si gui ent e i nf or maci n par a el conduct or es val or ada por el or de
nador de a bor do y vi sual i zada en l a pant al l a di gi t al del FI S:
Aut onom a = pgino 47
Consumo medi o = pgino 48
Consumo act ual = pgi na 48
La i nf or maci n sobr e est os 5 dat os, es deci r , aut onom a, dur aci n
del vi aj e, consumo medi o, vel oci dad medi a y consumo act ual se
vi sual i zan en l a pant al l a di gi t al del FI S en el or den descr i t o
= f i g. 23.
Los val or es de consumo
( consumo
medi o y consumo act ual ) , l a
aut onom a v l a vel oci dad se vi sual i zan en el si st ema mt r i co de
medi da. En l as ver si ones par a det er mi nados pa ses, se expr esan en
el si st ema i ngl s de medi ci n. r
. , / ; i do
pr vehi c! i cs: an l S, aoi l odndrr aj e a bcrro
Memori a
EI ordenodor de a bordo va equipodo con dos memo-
rios de funcionomiento outomtico.
Fi g. 24 Pantal l a di gi tal
del ordenador de a
bordo: Ni vel de
memori a 1
El ni vel de memor i a que se est vi sual i zando en l a pant al l a di gi t al
se puede r econocer por l os nmer os vi sual i zados de un mooo
nver so
( en
negat i vo) - >f i g. 24. Los dat os de l a memor i a par a un
sol o r ecor r i do
( ni vel
de memor i a
' l
) se vi sual i zan si en l a pant al l a
Ci gi t al apar ece un 1. Si apar ece un 2, en l a pant al l a di gi t al se vi sua-
i zan l os dat os de l a memor i a par a t odos l os r ecor r i dos
( n vel
de
"nemor i a 2) .
h4emor i a par a un sol o r ecor r i do
- a memor i a par a un sol o r ecor r i do r ecoge l os dat os r el at i vos a l a
- onducci n desde que se conect a hast a que
se desconect a el
" ncendi do.
Si se cont i nua el vi aj e en el pl azo de 2 hor as despus de
- aber
desconect ado el encendi do, l os nuevos val or es ser vi r n
: : mbi n de base par a cal cul ar l as i nf or maci ones act ual es oar a el
Si st ema i nf ormat i vo r a el conduct or
( Fl S)
conduct or . Si el vi aj e se i nt er r umpe dur ant e ms de 2 hor as, l a
memor i a se bor r a de un modo aut omt i co.
Memor i a par a t odos l os r ecor r i dos
La memor i a par a t odos l os r ecor r i dos no se bor r a de un modo aut o
mt i co, a di f er enci a de l o que sucede con l a memor i a par a
un sol o
r ecor r i do. De est e modo puede deci di r por s mi smo cual es el
moment o adecuado par a r eal i zar l a val or aci n de l a i nf or maci n
par a
el conduct or . I
: l al o par, rhi ci ss: ccn FS. ron rdsncor i e bqrl o
Tecla Fleset
Lo tecla de seleccin poro vsuolizor los diferentes
dotos en lo pontollo digitol se encuentro en lo polonco
del limpioporobrisos.
F 9. 25 Pal anca del
Ii mpi aparabri sas: Tecl a
ReseL
Si st ema i nf ormat i vo ra el conduct or
(FI S)
Pul sando br evement e l as veces necesar i as l a t ecl a Reset , que est
si t uada en l a pal anca del l i mpi apar abr i sas, se pueden sel ecci onar
l os si gui ent es campos de i ndi caci n:
.
Memor i a par a un sol o r ecor r i do
( ni vel
de memor i a 1)
.
Memor i a par a t odos l os r ecor r i dos
( ni vel
de memor i a 2)
.
Navegaci n/ Tel emt i ca*
o
Pant al l a di gi t al apagada
Vl i do
t ai a
vei r c*! csr ccn Fi 5, co crdena. or de i rorl
Manej o
El ordenador de o bordo se moneja
rruptores dispuestos en lo polonco
brisos.
medionte dos inte-
del limpiaporo-
Nota

Pul se br evement e l a t ecl a Reset
par a
sel ecci onar l os di f er ent es
campos de i ndi caci n. Si mant i ene pul sada l a t ecl a " Reset " dur ant e
un segundo, se pondr a cer o el val or act ual
( p.
ej . , el val or de
consumo act ual > pgi na 44, f i 1. 23l ' .
.
EI si st ema de aut ochequeo vi sual i zar l a i ndi caci n de cual qui er
f al l o, aunque l a pant al l a di gi t al est apagada. I
Fi g. 26 Pal anca del
l i mpi aparabri sas:
El ementos de manej o
del ordenador de a
bordo
Sel ecci onar una f unci n
-
Pul se I a zona super i or o i nf er i or del conmut ador - sel ect or
de f unci ones
@
= t i S. 26. Se vi sual i zar n una t r as ot r a
l as 5 f unci ones del or denador de a bor do.
Poner l a f unci n a cer o
-
Sel ec ci one l a f unc i n des eada.
-
Pul se l a t ecl a Reset
@
por l o menos dur ant e 1 segundo.
Pul sando l a t ecl a Reset pueden ponerse u a"ro , oa si gurent es
vat ores:
o
Dur aci n del vi aj e
o
Consumo medi o
o
Vel oci dad medi a
El or denador de a bor do sl o puede manej ar se si el encendi do est
conect ado. Al conect ar el encendi do se vi sual i za l a f unci n que
est aba sel ecci onada ant es de desconect ar l o. Adems, apr et ando
br evement e el i nt er r upt or - sel ect or
de f unci ones
@
o l a t ecl a Reset
( 9, /
pueoe I nt er r ump r se
el avi so sobr e l a dur aci n del vi ai e
= pgi no 47.
Si se desembor na l a bat er a, quedan
bor r ados t odos t os val or es
pr ogr amados.
I
Vi do p6ra veh crl os: con Fl S, con ordadr de a bor. Jo
Autonoma
Si st ema i nf ormat i vo
a el conduct or ( Fl S)
' l ci c
para vehi cul os: con Fi S. con rdet ador de a l l ordo
Duraci n del vi aj e
Lo indicacin de lo durocin det vioje le recuerda que
debe hacer uno pouso.
En l a pant al l a
di gi t al se i ndi ca el t empo t r anscur r i do desde que se
bor r l a memor i a por l t i ma vez. Cuando qui er a cal cul ar el t i empo
de l a dur aci n del vi aj e a par t i r de un det er mi nado moment o habr
que bor r ar l a memor i a pul sando l a t ecl a Reset = pgi na 46, f i g. 26
@
Memor i a par a
un sol o r ecor r i do
Si el vi aj e se i nt er r umpe dur ant e ms de 2 hor as, el vat or de l a dur a_
ci n del vi aj e se bor r a de un modo aut omt i co.
Memor i a par a t odos l os r ecor r i dos
El val or de l a dur aci n del vi aj e si gue pr ogr amado
aunque el encen_
di do est desconect ado. Si se cont i na el vi aj e, se aade el t i emDo
del nuevo r ecor r i do.
Avi so sobr e l a dur aci n del vi aj e
Despus de dos hor as de vi aj e se vi suar i za aut omt cament e r a i ndi -
caci n 2: 00. Al mi smo t i empo par padea l a i ndi caci n de l a dur aci n
del vi aj e. El avi so sobr e dur aci n del vi aj e l e r ecuer da al conduct or
que deber a hacer una
pausa.
Bast ar con pul sar br evement e el i nt er r upt or _sel ect or
de f unci ones
o bi en f a t ecl a Reset => pgi no 46, f i g. 26 par a bor r ar est e av so.
Si cont i nua el vi aj e o si hace una pausa de menos de l 0 mi nut os, el
avi so sobr e l a dur aci n del vi aj e se act i var de nuevo cuando l a
dur aci n t ot al del vi aj e sea de 4: 00 hor as, 6: 00 hor as, - et c. Si n
embar go, si hace una pausa de ms de l 0 mi nut os, se bor r ar el
cont ador del avi so par a l a dur aci n det vi ai e. I
Nota
0r
a
La indicacin de lo autonomo oyudo o plonificor
los
viajes.
En l a pant al l a di gi t al se i ndi ca l a est i maci n de l a aut onomi a en km.
Est a l e i ndi ca cunt os ki l met r os puede
ust ed r ecor r er con el
combust i bl e que queda
en el depsi t o si si gue conduci endo de I a
mi sma maner a. La aut onom a se i ndi ca en f r acci ones de l 0 km.
Par a cal cul ar l a aut onom a se t oma como base el consumo de l os
l t i mos 30 km. Conduci endo de un modo ms moder ado aument ar
l a aut onom a. l
Si st ema i nf ormat i vo a el conduct or
( Fl S)
V, i d6 para vh cul as: cn Fi S, con ordenadoa de a bordo
Consumo medi o de combust i bl e
Lo indicacin del consumo medio oyuda a planificor
los viojes.
En l a pant al l a di gi t al se vi sual i za el consumo medi o de combust i bl e
en l / 100 km, det er mi nado desde l a l t i ma vez que se bor r l a
memor i a. Con ayuda de est e i ndi cador es posi bl e adapt ar el est i l o
de conducci n a l o
que
se desee consumi r . Si desea det er mi nar el
consumo medi o par a un nuevo per i odo de t i empo, bor r e l a
memor i a con l a t ecl a Reset = pgi no 46, f i g. 26. Una vez bor r ada, y
dur ant e l os pr i mer os 30 met r os de r ecor r i do, apar ece un cer o.
Memor i a par a un sol o r ecor r i do
Si el vi aj e se i nt er r umpe dur ant e ms de 2 hor as, el val or del
consumo medi o se bor r a de un modo aut omt i co.
Memor i a par a t odos l os r ecor r i dos
El val or del consumo medi o si gue pr ogr amado aunque el encendi do
est desconect ado. Si se pr osi gue el vi aj e, ent r ar n en el cl cul o l os
nuevos val or es. I
Vl i do Fe. a veh cuos: con Fl S, con crdenador de a bordo
Vel oci dad meda
La indicacin de Io velocidod medio ayudo o plonificor
los viajes.
En l a pant al l a di gi t al se vi sual i za l a vel oci dad medi a en km/ h, det er -
mi nada desde l a l t i ma vez
que
se bor r l a memor i a. Si desea det er -
mi nar l a vel oci dad medi a par a un nuevo per i odo de t i empo, bor r e l a
memor i a con f a t ecl a Reset = pgi na 46, f i g. 26.
Memor i a par a un sol o r ecor r i do
Si el vi aj e se i nt er r umpe dur ant e ms de2 hor as, el val or de l a vel o-
ci dad medi a se bor r a de un modo aut omt i co.
Memori a para todos l os recorri dos
El val or de [ a vel oci dad medi a si gue pr ogr amado aunque el encen-
di do est desconect ado. Si se pr osi gue el vi aj e, ent r ar n en el
cl cul o l os nuevos val or es. I
Vl i do D6r veh cul os: con FI S, con ordenador de a bodo
Consumo act ual
Con ayuda de este indicador puede ahorrarse combus-
tble.
En l a pant al l a di gi t al se i ndi ca el consumo act ual en l / 100 km. Con
ayuda de est e i ndi cador es posi bl e adapt ar el est i l o de conducci n
a l o oue se desee consumi r .
El cl cul o del consumo se r eal i za en f r acci ones de 30 met r os. Con el
veh cul o par ado, se vi sual i zar el consumo r egi st r ado en l t i mo
l uga r .
Si el consumo act ual se sel ecci ona poco despus de ar r ancar el
mot or , dur ant e l os pr i mer os 30 40 met r os de r ecor r i do se vi sual i -
zar el consumo medi o. I
Vi sual i eaei n de meni s
i i Cc f : a 3 \ ' eni aul as: r s* c; i r i Gcr l - esi cci caf : a
Introducei n
Si st ema i nf ormat i vo a el conduct or
( Fl S)
Al gunas de l as f unci ones de su veh cul o se pueden aj ust ar , act i var y
cont r ol ar medi ant e mens,
( p.
ej . , l a cal ef acci n/ vent i l aci n est a-
ci onar i as* ) . Adems, ut i l i zando l os mens puede
sel ecci onar se l a
i nf or maci n que se desea vi sual i zar en l a pant al l a di gi t al del Fl S.
Est o es posi bl e sl o con el encendi do conect ado. El manej o se
ef ect a medi ant e l a t ecl a deI mEl l que se encuent r a en l a consol a
central = fi g.27.
El men i ni ci al l e i nf or ma sobr e l as f or mas de vi sual i zaci n oosi -
bl es:
Ei nstel l en
(Aj ustar)
Abfragen
(Consul tar)
Men aus
(Men
desacti vado)
Hi l fe Gyuda) r
Fi g. 27 Consol a
central : Tecl a de
manej o para sel ec-
ci onar mens
Fi g. 28 Pant al l a
di gi tal : Men i ni ci al
Si st ema i nf ormat i vo ra el conduct or
(Fl S)
Vado par* vehi cuos: ccn cal e acn si ci oari a
Gont rol ar el men
Con lo tecla
(-wu'l y et botn giratorio / pulsador en
lo consolo central se puede octivor el men. Al hacerlo
se llevon a cobo los consultas y los o.usfes.
Fi g. 29 Consol a
central : Tecl a de men
t !
F 9. 30 Consol a
central : Funci ones del
botn gi ratori o /
pul sador
Funci ones de l a t ecl a
@=
f i g. 29y del bot n gi r at or i o
/ pul sador > f i g. 30
Acti var el men
-
Pul se l a t ecl a
t Menu
l .
Sel ecci onar y aj ust ar
-
Gi re et botn gi ratori o / pul sador.
I nt r oduci r y conf i r mar
-
Pul se el bot n gi r at or i o/ pul sador .
Gi r ando el bot n gi r at or i o / pul sador es posi bl e sel ecci onar mens
o bi en modi f i car l os val or es de ai ust e. Los val or es sel ecci onados se
i ndi can sobr e f ondo r oj o.
Pul sando el bot n gi r at or i o / pul sador se act i va l a opci n sel ecci o-
nada o bi en se conf i r man l os val or es ai ust ados. I
Vl i do
ger vehi cul os: can al el acci n est aci onari a
Modos de i ndi caci n
El men iniciol del FIS ofrece 4 formos de visualizo-
cin.
A l os modos de i ndi caci n del men i ni ci al = pgi na 49, f i 1. 28 se
han asi gnado l as si gui ent es f unci ones:
Ei nst el l en
( Aj ust ar )
o
St andhei zung/ - Lf t ung*
( Cal ef acci n/
vent i l aci n est i ci ona-
ri as)* = pgi no 52
.
Uhr
( Rel oj )
= pgi no 52
.
Comput er
( Or denador )
, > pgi na 52
o
Tempoal ar m { Avi so sobr e l a vel oci dad) = pgi na 41
Abf r agen ( Consul t ar )

Servi ce = pgi no 20
Men aus
( Men
desact i vado)
En l a pant al l a di gi t al apar ecen t odas l as i ndi caci ones que
se vi sua_
l i zan en l os veh cul os si n i ndi caci n de men.
Hi l f e
( Ayuda)
La f unci n de ayuda l e per mi t e sel ecci onar l as opci ones
adecuadas. I
\ ' i da
Fr a
veh c l os: n a; i ei 4ci esi aai of r 6r i 6
Acti var l a funci n de ayuda
El FIS dispone de uno funcin de oyudo.
Fi g.3l Panrai l a di gtal
del Fl S: Men i ni ci al , se
ha sel ecci onado l a
opci n HILFE (Ayuda)
Sst ema i nf ormat i vo ra el conduct or
(Fl S)
Fi g. 32 Pant al l a
di gi tal : Snopsi s de l a
opci n Hi l fe
(Ayuda)
Act i ve I a f unci n de ayuda de l a si gui ent e maner a:
-
Pul se l a t ecl a
t Meu l . Se vi sual i z a el men i ni ci al
.> ptigina 49, fig.28.
-
Sel ecci one I a f unci n H l f e
( Ayuda)
medi ant e el bot n
g i r at or i o/ pu l sad or .
-
Act i ve l a opci n sel ecci onada pul sando el bot n gi r a-
t or i o/ pul sador .
-
Pul se nuevament e el bot n gi r at or i o/ pul sador par a sal i ' r
del men Hi l f e
( Ayuda) .
El men Hi l f e
(Ayuda)
l e proporci ona i nf ormaci n. En est e men no
se pueden r eal i zar aj ust es.
Los s mbol os de l a pant al l a di gi t al t i enen el si gui ent e si gni f i cado: )
Si st ema i nf ormat i vo
el conduct or
(FI S)
Barra de sel ec- Funci n sel ecci onada
Fondo roi o
(act i vo)
ci n
/
' :
Y
'
. , . : . : , : .
T-t
'
signo de confirmacin .
Seleccionada
i
i;i.:
:
, . . . , . : :
r , , . : " l
, 1, - . . i r . +' . , . ' . . r ,
t . : . r l
Proceda de l a si gui ente manera
para efectuar l os ai ustes:
-
Pul se l a t ecl a f f r enL; l
Se vi sual i za el men i ni ci al
= pgi no 49,fi 1.28'
-
Sel ecci one l a opci n Ei nst el l en
( Aj ust ar ) gi r ando el bot n
g i rato ri o/Pu l sador.
-
Pul se el bot n
gi r at or i o/ pul sador ' Se vi sual i zan t odos l os
mens.
-
Gire el botn
giratoriolputsador hasta
que se active la
l nea deseada
( f ondo r oj o) + f i g' 33'
-
Pul se el botn gi ratori o/pul sador'
-
Si es necesar i o,
posi ci one l a f l echa sel ecci n en " Pgi na
si gui ent e" o " Pgi na ant er i or "
y conf i r me ot r a vez'
pul sando el bot n
gi r at or i o/ pul sador '
Si h a s e | e c c i o n a d o e | me n Co mp u t e r ( o r d e n a d o r } y l a h a a c t i v a d o
pul sando el bot n gi r at or i o/ pul sador . se vi sual i zan. dos ni vel es de
t r denador
( Comput er 1 y comput er 2) ' Ahor a se debe sel ecci onar
y
act i var el ni vel deseado medi ant e el bot n gi r at or i o/ pul sador '
Cont i nuaci n
> pg no 53, "Ef ecf uar a ust es
( 2e par t e) "'
Casi l l a
No sel ecci onada
^;r.;.i
ii'1$i{tiffi;1$,$ffi
lg#'ff*::l$ffi
V
Tri ngul o haci a abai o Pgi na si gui ent e
I
I
I
t
!
Vl i do
para veh cul os: con cal ef acci n est acl onarl a
Efectuar aj ustes
(1q
Parte)
Los olusfes en et FIS se reolizon con lo oyudo de
mens.
Fi g.33 Pantal l a
dgi tal : Men Ei nste-
l l en
(Ai ustar), se ha
sel ecci onado l a oPci n
Computer
(ordenador)
Vl i do para veh cul os: con cal ef acci n est aconari a
Efectuar aj ustes
(!e
parte)
Si stema i nformati vo el conductor
(Fl S)
-
Gi re el botn gi ratori o/pul sador hasta que se acti ve l a
l nea deseada
(fondo
roj o) + fi g. 34.
-
Act i ve o desact i ve ahor a l a f unci n sel ecci onada
poni endo un si gno de conf i r maci n
( par a
" s " ) en l a
casi l l a o bi en no poni ndol o ( par a
" no" ) .
-
Si desea vol ver al men ant er i or , gi r e el bot n gi r a-
tori o/pul sador hasta Zurck
(Retorno),
= fi g. 35 y pl sel o
cuando se encuent r e en di cha posi ci n.
Para ci ertos aj ustes es preci so tambi n entrar val ores, p. ej ., para
aj ust ar l a f echa. Est o t ambi n se r eal i za gi r ando el bot n
gi r at or i o/ pul sador . r
o
l
Fi g.34 Pantal l a
di gi tal : Men
Computer 1
(Orde-
nador 1 l , se ha sel ec-
ci onado l a opci n de
men Reichweite
(autonoma)
F9.35 Pantal l a
di gi tal : Men
Computer 1
(Orde-
nador I ), se ha selec-
ci onado l a opci n de
men Zurck (Retorno)
Cont i nue con el aj ust e como se i ndi ca a cont i nuaci n:
Si st ema i nf ormat i vo el conduct or
( Fl S)
Vl do par a vehi cul os: con cal ef acci n est aci onar i a
Ej empl o de f unci onament o 1l
e part e)
El ejemplo de funcionomiento muestro una ojuste
completo controlodo por mens.
Par a aj ust ar . p. ej . , l a f echa pr oceda de l a si gui ent e maner a:
-
Pul se l a t ecl a ( Menu l . Se vi sual i za el men i ni ci al
> pgina 49, fig. 28.
-
Gi r e el bot n gi r at or i o/ pul sador hast a que se act i ve
Ei nstel l en
(Aj ustar)
+ fi g. 36.
-
Pul se el bot n gi r at or i o/ pul sador . Se vi sual i zan l as
opci ones de men de Ei nst el l en
( Aj ust ar ) .
-
Gi r e el bot n gi r at or i o/ pul sador hast a que se act i ve Uhr
( Rel oj )
+ f i g. 37.
-
Pul se el bot n gi r at or i o/ pul sador . Apar ecer el men de
aj ust e Uhr
( Rel oj ) .
Cont i nuaci n => pgi no 55, "Ej empl o de f unc onami ent o
( 2c
par t e) ".
I
F9.36 Pantal l a
di gi tal : Men i ni ci al , se
ha sel ecci onado l a
opci n Ei nstel l en
(Austarl
Fi g. 37 Pant al l a
di gi tal : Men Ei nste-
l l en
(Aj ustar),
se ha
sel ecconado l a opci n
Uhr
(Rel oj )
Vl i do para veh cul os: con cal ef acci n est aci onari a
Ej empl o de funci onami ento
(2e parte)
Fi g.38 Pantal l a
di gi tal : Men Uhr
(Relol),
se ha selecco-
nado Datum
(Fecha)
Fi g.39 Pantal l a
di gi tal : Men Uhr
(Relol),
se ajusta
Datum
(Fecha)
Cont i ne con el aj ust e de l a f echa t al como se i ndi ca a cont i -
n uac i n:
Si st ema i nf ormat i vo el conduct or
(Fl S)
Gi re el botn gi ratori o/pul sador hasta que se acti ve
Datum
(Fecha)
+ fi g. 38.
Si se encuent r a una casi l l a vac a del ant e de Dat um
( Fecha) , pul se el bot n gi r at or i o / pul sador . Ahor a
apar ece un si gno de conf i r maci n en l a casi l l a. Se vi sua-
l i zar l a l ti ma fecha aj ustada.
Gi re el botn gi ratori o/pul sador hasta acti var l a i ndi ca-
ci n de l a fecha y pul se el botn gi ratori o/pul sador. La
i ndi caci n del d a empezar a par padear = f i g. 39.
Gi r e el bot n gi r at or i o / pul sador haci a l a i zqui er da o
haci a l a der echa hast a que se vi sual i ce el d a cor r ect o.
Pul se el bot n gi r at or i o/ pul sador . El nmer o del mes en
cuesti n empezar a parpadear.
I nt r oduzca, en caso dado, el mes y el ao t al como se ha
descri to anterormente.
Cont i nuaci n + pgi na 56, "Ej empl o de f unci onami ent o
( 3e
oar t e) ". I
Si stema i nformati vo
el conductor
(Fl S)
Vl i do para vehi cul os; con cal ef accn est acoart a
Ej empl o de funci onami ento
(3e parte)
Fi g.40 Pantal l a
di gi tal : Men Uhr
(Rlo), se ha selecco-
nado zurck
(Retorno)
Fi nal i ce el aj ust e de l a f echa de l a si gui ent e maner a:
-
Gi re el botn gi ratori o/pul sador hasta que se acti ve
Zurck + fi g. 40.
-
Pul se el botn gi ratori o / pul sador. Aparecer de nuevo el
men Einstellen
(Aiustarl.
-
Pul se de nuevo el bot n gi r at or i o / pul sador . El men
i ni ci al apar ece de nuevo. r
Abri r y
cerrar
Llaves
Descri pci n
Abri r v cerrar
Fi g.42 Ll ave prncpal
(l l ave
despl egabl e de
control remoto)
Fi g. 41 Juegodel l aves
y l l avero con el cdi go
de l a l l ave
-
Pul se el bot n de desbl oqueo par a despl egar o pl egar l a
l l ave + f i g. 42
- f l echa- .
Con su veh cul o se l e ent r egan dos
( en
al gunos pa ses t ambi n
cuof r o) l l aves pr i nci pal es ( l l aves
de cont r ol r emot o)
@V
una l l ave de
emer genci a
@
= f i g. 41 . Con est as l l aves se puedeabr i r t odas l as
cer r adur as. Adems hay un l l aver o de pl st i co
@con
el nmer o de
l l ave que se r equi er e par a pedi r una l l ave que haya podi do per der se
+\ .
La l l ave de emer genci a sl o se deber a usar se pr ovi si onal ment e si
n o S e e n c u e n t r a o s i s e h a p e r d i d o | a | | a v e p r i n c i p a | , >
eE
!
I
Abri r cerrar
El l l aver o de pl st i co
@
no se deber a guar dar nunca en el veh cul o
par a evi t ar que una per sona no aut or i zada pueda hacer un dupl i -
cado de l a l l ave. I
Ll ave de repuesto
En caso de que desee encargar una l l ave de repuest o, es
necesari o t ener en cuent a l o si gui ent e:
-
Por r azones de segur i dad, di r j ase a un Ser vi ci o Of i ci al
Audi .
-
I ndi que el cdi go de su l l ave.
Si se ext ravi ase al guna l l ave, es necesari o acudi r a su Servi ci o
Of i ci al Audi
para bl oquear d chal l ave. Para el l o es necesari o l l evar a
di cho Ser wi ci o Of i ci al Audi t odes l as l l aves y el l l aver o. Adems, I a
pr di da de una l l ave o del l l aver o debe ser comuni cada a su
c ompa a de s egur os .
Sl o con el cdi go de l a l l ave puede hacer se una l l ave de r epuest o.
El nmer o de l a l l ave se encuent r a en el l l aver o de pl st i co
= pgi no 57, f i g. 41
@
qr " . " l e ent r eg
j unt o con el veh cul o.
Si vendi ese su veh cul o, ent r egue el l l aver o de pl st i co al
comor ador . I
Nota
A ilreuctout
.
Extraga si empre l a l l ave cuando abandone el vehcul o, aunque
sea por un corto espaci o de ti empo. Esto es de especi al i mpor-
tanci a si se quedan ni os en el vehcul o, ya que podran poner el
motor en marcha o acci onar equi pami entos el ctri cos
(p.
ei .,
el eval unas el ctri cos), con el consi gui ente pel i gro de acci dente.
.
i
No extraga l a l l ave de l a cerradura antes de que el vehcul o se
parel De l o contrari o, el vol ante podra bl oquease de repente, con
el consi gui ente pel i gro de acci dente.
di ar l a pi l a de l a l l ave
Fi g.43 Ll ave pri nci pal
despl egada
Fi g.44 Carcasa del
emi sor si n pi eza de l a
l l ave
Abri r cerrar
Le r ecomendamos que acuda a un t al l er especi al i zado par a l l evar a
cabo el cambi o de l a pi l a. Si qui er e cambi ar ust ed mi smo l a pi l a
gast ada, pr oceda del si gui ent e modo:
o
Despl egue l a l l ave.
.
Separ e con cui dado l a par t e de l a l l ave
@
= f i g. 43 y l a car casa
del emi sor
@
haci endo pal anca y gi r ando al mi smo t i empo con un
dest or n i l l ador .
.
Ret i r e l a cubi er t a de l a car casa del emi sor =f i g. 44 en l a di r ec-
ci n de l a f l echa.
o
Saque l a pi l a gast ada de l a cubi er t a de l a car casa.

Col oque l a pi l a nueva. Asegr ese al col ocar l a pi l a de que el
si gno "+" de l a pi l a seal e haci a abaj o. La pol ar i dad cor r ect a se
i ndi ca t ambi n en l a t apa de l a car casa del emi sor .
o
Col oque l a t apa con l a pi l a puest a en l a par t e t r aser a de l a
car casa del emi sor y haga pr esi n sobr e ambas par t es a l a vez.
o
Col oque l a car casa del emi sor en l a par t e de l a l l ave y apr i et e
ambas par t es una cont r a ot r a hast a que hagan t ope.
* , oa" rel at va al medi o ambaent e
Por f avor , r espet e el medi o ambi ent e al t i r ar l as pi l as.
Nota
.
La pi l a nueva debe t ener l a mi sma especi f i caci n que l a or i gi nal .
o
Cada vez que se cambi e l a pi l a deber si ncr oni zar se de nuevo el
si st ema, par a habi l i t ar ot r a vez l a aper t ur a y ci er r e del veh cul o con
ef mando a di st anci a = pg na 68. 1
I . ada l l ave pr i nci pal t i ene una pi l a ( pi l a pl ana) que est al oj ada en l a
: apa
@
de l a car casa del emi sor > f i g. 43.
Abr i r cerrar
Bl oqueo el ectrni co de marcha cc'
EI bloqueo electrnico de marcho impide que una
persono no outorizoda pueda poner el funcionomiento
el vehcul o.
En l a empuadur a de l a l l ave hay un chi p. que desact i va el bl oqueo
el ect r ni co de mar cha aut omt i cament e en cuant o se i nt r oduce l a
l l ave en el cont act o. Si despus de par ar
el veh cul o se saca l a l l ave
del cont act o, se act i va aut omt i cament e el bl oqueo el ect r ni co de
mar cha.
Nota
o
Su veh cul o sl o se podr ar r ancar con una l l ave or i gi nal Audi
codi fi cada del modo correcto > pgi no 23.
.
Baj o det er mi nadas ci r cunst anc as no podr ar r ancar se el veh -
cul o, si en el
j uego
de l l aves se encuent r a una l l ave per t eneci ent e
a
un veh cul o de ot r a mar ca. I
Ci erre cent ral zado
Descri pci n
Con el cierre centrolizodo se bloquean o desbloqueon
de un modo centrolizodo todos los puertos, el portn
trosero y lo tapo del depsito de combustible.
Al abr i r y al cer r ar el veh cul o medi ant e el ci er r e cent r al i zado se
bl oquean o desbl oquean al mi smo t i empo t odos l as puer t as y l a
t apa del depsi t o de combust i bl e. Al abr i r el veh cul o se desbl oquea
el por t n t r aser o. Si n embar go. par a abr i r l o hay que acci onar el
asi der o. Su veh cul o puede
abr i r se o cer r ar se
por
cont r ol r emot o
= pgi nl o 67 obi en con l a l l ave en l a puerta del conductor.
Tambi n l as vent ani l l as se podr n abr i r y cer r ar de f or ma cent r al i -
zada = pgi na 74. Si se ut i l i za el ci er r e cent r al i zado, el t echo cor r e-
di zo / def l ect or * sl o podr cer r ar se, per o no abr i r se.
El ci er r e cent r al i zado est equi pado con un si st ema de segur i dad
ant i r r obo: Si el veh cul o se ci er r a con l a l l ave desde f uer a, l as
pal ancas i nt er i or es de aper t ur a de l as puer t as dej an de f unci onar . l o
que di f i cul t a que per sonas no aut or i zadas puedan ent r ar en el veh -
cul o.
En caso de f al l o del ci er r e cent r al i zado, podr n acci onar se por sepa-
r ado t odas l as cer r adur as. En caso necesar i o, l a t apa del depsi t o
puede desbl oquear se medi ant e el di sposi t i vo de desbl oqueo de
emer genci a. Desbl oqueo de emer genci a de l a t apa del depsi t o
> pgno 321.
Ci er r e aut omt i co*
El ci er r e aut omt i co bl oquea a par t i r de una vel oci dad de apr ox. 15
km/ h t odas l as puer t as y el por t n t r aser o.
El veh cul o se desbl oquea de nuevo aut omt i cament e cuando se
ext r ae l a l l ave. Adems, el conduct or puede desbl oquear el veh cul o
act i vando l a f unci n de aper t ur a cb del mando del ci er r e cent r al i -
zado ot i r ando una vez de l a pal anca de aper t ur a de l a puer t a. La
puer t a se abr e si se t i r a por segunda vez del t i r ador de l a puer t a.
Si l o desea, en un t al l er especi al i zado se puede adapt ar el si st ema,
pasando de ci er r e cent r al i zado a ci er r e aut omt i co.
{
l o
r h -
Not a
o
Si l o desea, en un t al l er especi al i zado se puede adapt ar el
si st ema, pasando
de ci er r e cent r al i zado a ci er r e cent r al i zado de
segur i dad o vi cever sa.
o
Si el ci er r e cent r al i zado est aver i ado, l a puer t a del conduct or y
el por t n t r aser o pueden ser bl oqueados y desbl oqueados con l a
l l ave. Desbl oqueo de emer genci a de l a t apa del depsi t o
=> pgi na 321. Bl oqueo de emergenci a de l as puertas -> pgi no 65
.
El segur o ant i r r obo y l a al ar ma ant i r r obo* no podr n ser act i -
vados en caso de que
el ci er r e cent r al i zado no f unci one.

No dei ar obj etos de val or en el i nteri or del vehcul o. Aun estando
cerrado, el vehcul o no es una caa fuerte. r
Abri r cerrar
Abri r con l a l l ave
F9.45 Movi mentos
de l a l l ave para abri r y
cefral
-
Gi r e l a l l ave haci a l a i zqui er da en l a cer r adur a de l a puer t a
del conduct or hast a al canzar l a posi ci n de aper t ur a
@
=+ fi g. 45.
-
Levant e l a mani l l a par a abr i r l a puer t a.
o
Se desbl oquear n t odas l as puer t as. l a t apa del depsi t o y el
por t n t r aser o.
.
El si st ema de segur i dad ant i r r obo se desact i va. I
Cerrar con l a l l ave
pa-
t o
)
)
r . 1 5
cu l o
r al t -
La
ema,
-
Gi r e l a l l ave haci a l a der echa en
del conduct or hast a al canzar l a
> fi s. 45 >
\.
l a cer r adur a de l a ouer t a
posi ci n de ci er r e
@
A nreruclru1
Si el vehcul o ha si do cerrado desde fuera y el si stema de segu-
ri dad anti rrobo est acti vado, no deber permanecer ni nguna
persona en el vehcul o, en especi al s setrata de ni os, ya que ni
l as puertas ni l as ventani l l as se podrn abri r desde el i nteri or. Con
l as puertas bl oqueadas se ver di fi cul tada l a ayuda del exteri or en
caso de emergenci a, por l o que exi ste pel i gro de muerte.
Abr i r cerrar
o
Se bl oquear n t odas l as puer t as y el por t n t r aser o.
.
Las l uces i nt er i or es que se encuent r an en posi ci n de conexi n
por cont act o de puer t a se apagan.
.
Lasvent ani l l asvel t echo cor r edi zo* se i r n cer r ando mi ent r as se
mont engo l a l l ave en l a posi ci n de ci er r e.
.
El si st ema de segur i dad ant r r obo se act i va i nmedi at ament e.
Cer r ar el veh cul o si n act i var el si st ema de segur i dad
ant i r r obo
Con el si st ema de segur i dad ant i r r obo act i vado se di f i cul t a que l e
abr an el veh cul o. Si se ha act i vado el si st ema de segur i dad ant i -
r r obo, l as pal ancas de aper t ur a de l a puer t a y el i nt er r upt or del
ci er r e cent r al i zado no f unci onan +
\ .
Si al guna per sona se queda en el veh cul o, st e puede cer r ar se si n
act var el si st ema de segur i dad ant i r r obo.
Par a el l o, gi r e l a l l ave en l a cer r adur a de l a puer t a del conduct or dos
veces sucesi vament e hast a al canzar l a posi ci n de ci er r e
@
= pgi no 61, fi g. 45.
Si el si st ema de segur i dad ant i r r obo no est act i vado, pueden
desbl oquear se l as puer t as del veh cul o desde el i nt er i or . Ti r ando
una vez de l a pal anca de aper t ur a de l a puer t a se desbl oquea l a
puer t a cor r espondi ent e y se abr e si se vuel ve a t i r ar de el l a.
lii I *o."
.
Tenga en cuent a que l a al ar ma ant r r obo* t ambi n quedar act i -
vada si se ci er r a el veh cul o si n act i var el segur o ant i r r obo. Por l o
t ant o, es pr eci so desconect ar pr evi ament e el si st ema de vi gi l anci a
del habi t cul o par a evi t ar que se di spar e l a al ar ma i nvol unt ar i a-
ment e.
o
Si l a puer t a del conduct or est abi er t a, no podr bl oquear se.
Habr que bl oquear l a por separ ado despus de cer r ar l a. As se evi t a
que el veh cul o quede cer r ado por equi vocaci n. I
I nt errupt or del ci erre cent ral i zado
El cierre centrolizodo puede ser monejodo desde el
interior medonte el nterruptor situodo en lo puerto
del conductor.
t
t
B
I
t
Fi g. 46 Det al l e de l a
puerta del conductor:
Conmutador del ci erre
central i zado
A nreructwt
Si el veh cul o ha si do cer r ado desde f uer a y el si st ema de segu-
ri dad anti rrobo est acti vado, no deber permanecer ni nguna
per sona en el veh cul o, en especi al si se t r at a de ni os, ya que ni
l as puer t as ni l as vent ani l l as se podr n abr i r desde el i nt er i or . Con
l as puertas bl oqueadas se ver di fi cul tada l a ayuda del exteri or en
caso de emergenci a, por l o que exste pel gro de muerte.
Bl oquear todas l as puertas y el portn del
mal etero
-
Pul se l a tecl a i nferi or * + pgi na 62, fi g.46 >
A.
Desbl oquear todas l as puertas y el portn del
mal etero
-
Pul se l a t ecl a super i or cb.
Si su veh cul o es bl oqueado con el i nt er r upt or del ci er r e cent r al i -
zado, se deber t ener en cuent a l o si gui ent e:
.
No es posi bl e abr i r l a puer t as ni el por t n t r aser o desde el ext e-
r l or ( como medi da de segur i dad, p. ej . . al par ar en un semf or o) .
.
Las puer t as pueden desbl oquear se o abr i r se por separ ado desde
el i nt er i or t i r ando r epect i vament e una vez o bi en dos veces de l a
pal anca de aper t ur a de l a puer t a.
.
Si l a puer t a del conduct or est abi er t a. no queda bl oqueada
( despus
de acci onar l a f unci n de ci er r e en el i nt er r upt or del ci er r e
cent r al i zado) , par a evi t ar que l a puer t a se ci er r e por equi vocaci n y
no se pueda ent r ar en el veh cul o. Habr que bl oquear l a por sepa-
r ado despus de cer r ar .
o
En el caso de que en un acci dent e se di spar en l os ai r bags, l as
puer t as, bl oqueadas desde el i nt er i or . se desbl oquear n aut omt i -
cament e par a posi bi l i t ar el acceso de ayuda ext er na al i nt er i or del
veh cu l o.
Abri r cerrar
Nota
Si se ha act i vado el seguro ant i rrobo, el nt errupt or del ci erre cent ra-
l i zado no f unci onar . 1
Vl do para vehi cul os: con ci erre cent ral i zado de seguri dad
Ci erre cent ral i zado de seguri dad
El cierre centralizodo de seguridod permite desblo-
queor slo la puerto del conductor y Io topo del dep-
sito de combustble. El resto del vehculo permonece
bloqueodo.
Desbl oquear l a puerta del conductor y l a tapa
del depsi to
-
Gi r e l a l l ave uno vezen l a di r ecci n de aper t ur a o bi en
pul se uno
yez
l a t ecl a de apert ura del cont rol remot o.
A nreruclru1
El i nterruptor del ci erre central zado funci ona tambi n con el
encendi do desconectado. Con este i nterruptor podr bl oquear
automti camente todas l as puertas y el portn trasero. Si l as
puertas estn bl oqueadas se ver di fi cul tada l a ayuda desde el
exteri or en caso de emergenci a, por efl o no deberan dej arse
nunca ni os en el vehcul o si n observarl os. Si l as puertas estn
bl oqueadas se ver di fi cul tada l a ayuda desde el exteri or en caso
de emergenci a, por l o que exi ste pel i gro de muerte.
I
t
t
I

.A,bri r
y
cerrar
Desbl oquear todas l as puertas, el portn trasero
y l a tapa del depsi to.
-
En el pl azo de 5 segundos, gi re l a l l ave dos
yeces
en l a
di r ecci n de aper t ur a o bi en pul se dosveces, t ambi n en
el pl azo de 5 segundos, l a t ecl a de aper t ur a del cont r ol
remoto.
Al abr i r sl o l a puer t a del conduct or se desact i var i nmedi at ament e
el si st ema de segur i dad y l a al ar ma ant i r r obo*. I
Portn trasero
Fi g.47 Posi ci ones del
ci l i ndro de ci erre de l a
cerradura del portn
trasero
Fig. 48 Asidero en la
cefradura del portn
traselo
Se r ecomi enda acci onar si empr e el por t n t r aser o por
control remoto.
Abri r el portn trasero
-
Ej erza presi n sobre el asi dero =+ f i g. 48 y l evante el cap
del mal et er o al mi smo t i empo.
Cerrar el portn trasero
-
Baj e- el por t n y ci r r el o dndol e un pequeo i mpul so
=4.
Mant ener el capo del mal et er o per manent ement e
bl oqueado
Si se gi r a l a l l ave haci a l a der echa = f i g. 47
@y
se e*t r u" l a mi sma
est ando l a aber t ur a del bomb n en posi ci n hor i zont al , el por t n
t r aser o dej ar de est ar i nt egr ado en el si st ema de ci er r e cent r al i -
zado, quedando bl oqueado per manent ement e.
@ @
po
Ahor a, el por t n t r aser o sl o puede abr i r se pul sando l a t ecl a de
desbl oqueo del cont r ol r emot o.
Gi r ando ot r a vez l a aber t ur a del bomb n a su posi ci n ver t i cal , el
por t n t r aser o vol ver a i nt egr ar se al si st ema de ci er r e cent r al i zado.
Desbl oquear y abr i r el por t n t r aser o
Si se gi r a I a l l ave haci a l a i zqui er da > pgi no 64, f i g. 47
@
hast a
que l a aber t ur a del bomb n est en posi ci n hor i zont al , el por t n
t r aser o se abr e. En est a posi ci n no podr
ext r aer se l a l l ave.
Gi r ando ot r a vez l a aber t ur a del bomb n a su posi ci n ver t i cal , el
por t n t r aser o vol ver a i nt egr ar se al si st ema de ci er r e cent r al i zado
y l a l l ave podr ext r aer se.
Abri r cerrar
Bl oqueo de emergenca de l as puertas
En coso de averiorse el cierre centrolizodo fulimento-
cin de corrientd, deber cerrorse codo puerto por
separodo.
Fi g.49 Di sposi ti vo de
bl oqueo de emergenci a
en l as puertas
Fi g.50 Bl oqueo de
emergenci a de l as
puertas
t
A nreructrut

Despus de cerrar el portn trasero, compruebe ti rando de l si
efecti vamente est cerrado, ya que, de l o contrari o, podra abri rse
durante l a marcha, aunque est cerrado con l l ave.
Pel i gro
de acci -
dente!
.
No vae nunca con el portn trasero entreaberto o abi erto,
pues podran i ntroduci rse gases de escape en el habi tcul o.

Pel i gro de i ntoxi caci n !
I
Abri r
y cerrar
Con est e f i n, en l a par t e f r ont al de l as puer t as si n bomb n se
ha i nt egr ado un di sposi t i vo de bl oqueo de emer genci a
( vi si bl e sl o con l a puer t a abi er t a) .
-
Abr a l a puer t a.
-
Reti re l a tapa +
Pgi no
65,fi q.49.
-
Col oque l a l l ave en ngul o de 90 gr ados con r espect o al
r evest i mi ent o de l a puer t a e i nt r odzcal a en l a di r ecci n
de l a fl echa > pgi no 65, fi g. 50.
Despus de cerrar l a puert a no es posi bl e abri rl a desde el ext eri or.
Si el seguro para ni os no est puest o, t rando una vez de l a pal anca
de apert ura se desbl oquear l a puert a y, t i rando una segunda vez.
se abri r. Si el seguro para ni os est puest o, adems de t i rar 2
veces del t i rador de puert a desde dent ro habr que abri r l a puert a
desde el ext eror. t
Seguro
para ni os
Seguro
para ni os en l as puertas traseras
El seguro
paro nios impide que se obron los puertas
troseros desde el interior.
Fi g.51 Seguro para
ni os en l as puertas
traseras
Las ouer t as t r aser as est n equi padas con un segur o par a
ni os. El segur o puede ser act i vado y desact i vado con l a
l l ave del veh cul o.
Acti var el seguro
Para
ni os
-
Gi r e l a I l ave en l a di r ecci n
@
= f i g. 51.
Desacti var el seguro
Para
ni os
-
Gi r e l a l l ave en l a di r ecci n
@.
I
i
I
f f i se: - . : par a n os act vado, l a pal anca
i nt er or de aoer -
[ [ t r r . r r : : 1o f unci onar , por l o que
st a sl o se oodr abr i r
rrbka
..he de
-fii-Ehrcn
control remoto
r[il no.r
.emoto
permite
el btoqueo y desbtoqueo del
nnc rcr control remoto.
f f i r 3e: Jt ar l as si gui ent es f unci ones:
-
f bl ' g . : esbl oquear el veh cul o
- l *nq' e:
el oortn trasero
i . i l f f i
sssbl oqueo del veh cul o se ver i ndi cado al par padear
t l b n: : - ni t ent es. Adems, con el i nt er r upt or en
posi ci n
de
r mf f i t : r : cnt act o de puer t a, l as l uces i nt er i or es se enci enden
{m!r a-::' ntca mente.
' t r
r . . su pi l a est i nt egr ado en l a empuadur a de l a l l ave de
r r i l r i l t l m, : : 3.
El r ecept or se encuent r a en el habi t cul o de veh _
ur r S "m, : : e acci n mxi mo depende de di ver sas ci r cunst an_
r [ , f , i l | l
est medi o gast ada, el r adi o de acci n se r educe.
u, t i l l h{ @ : : :
- i r ol
r emot o t i ene una pal et n abat i bl e que si r ve par a
r r yl r r : sbt oquear manual ment e el veh cul o. as como oar a
ilffimmur {t
-:ior.
i ma: i ebe ser i ni ci al i zado por un t al l er especi al i zado
r t l t Fq. - e deba sust i t ui r una l l ave o al r epar ar o i nt er cambi ar
i l nf l r m =- : : pt or . Sl o ent onces podr vol ver a ut i l i zar se el
LoilllllU gtrT'::3.
Abrir cerrar
El cont r ol r emot o cumpl e con t odos l os cr i t er i os de aut or i zaci n y
f ue homol ogado par a su ut i l i zaci n por l a Of i ci na Feder al par a
Li cenci as de Tel ecomuni caci n de l a Repbl i ca Feder al de Al emani a
( Feder al
Appr oval s Of f i ce For Tel ecommuni cat i ons Of The Feder al
Republ i c Of Ger many) . Todos l os component es est n mar caoos
segn l as nor mas vi gent es act ual ment e. La l i cenci a ant er i or si r ve de
base par a l a homol ogaci n en ot r os pa ses.
Nota
.
El cont r ol r emot o se desact i va aut omt i cament e si se conect a el
encend i do.
o
El f unci onami ent o del cont r ol r emot o puede ver se af ect ado de
f or ma t empor al por i nt er f er enci as pr ocedent es de emi sor es que
se
encuent r en en l as i nmedi aci ones del veh cul o y que t r ansmi t an en
l a mi sma f r ecuenci a ( p.
ej . un t el f ono mvi l , una emi sor a oe
t el evi si n) . r
Desbl oquear y bl oquear el veh cul o
F9.52 Ll ave de
control remoto: Tecl as
t
:
Abri r cerrar
Desbl oquear el vehcul o
0
-
Pul se l a tecl a
@
= pgi no 67, fi g.52 durante aproxi ma-
dament e 1 segundo.
Bl oquear el veh cul o
0
-
Pul se l a t ecl a
@
dur ant e apr oxi madament e 1 segundo.
Abri r el portn trasero
-
Pul se l a t ecl a
@
dur ant e un segundo como m ni mo.
Los i nt er mi t ent es se enci enden dos veces par a
conf i r mar oue se ha
abi er t o el veh cul o. Si el veh cul o se desbl oquea con l a t ecl a
@
y
ni nguna puer t a o el por t n t r aser o se abr en en l os pr xi mos 60
segundos, el veh cul o quedar bl oqueado aut omt i cament e de
nuevo. Est a f unci n evi t a un desbl oqueo per manent e e i nvol unt ar i o
del veh cul o.
En l os veh cul os equi pados con ci er r e cent r al i zado de segur i dad. al
pul sar una vez l a t ecl a
@se
desbl oquean sl o l a puer t a del
conduct or y l a t apa del depsi t o de combust i bl e, desbl oquendose
t odo el veh cul o si di cha t ecl a se pul sa dos veces.
Los i nt er mi t ent es par padean una sl a vez par a i ndi car que l as
puer t as y el por t n t r aser o han quedado bi en cer r ados.
Adems, al abr i r el veh cul o se act i va l a memor i a del asi ent o y de l os
r et r ovi sor es* que se ha pr ogr amado en l a l l ave. El asi ent o del
conduct or y l os r et r ovi sor es ext er i or es adopt an aut omt i cament e l a
posi ci n pr ogr amada.
Adems, al abr i r y cer r ar el veh cul o, l as l uces i nt er i or es que
se
encuent r an en posi ci n de conexi n por cont act o de puer t a
se
enci enden o apagan aut omt cament e.
\
Arervclru1
Si el vehcul o ha si do cerrado desde fuera y el si stema de segu-
ri dad anti rrobo est acti vado, no deber permanecer ni nguna
persona en el vehcul o, en especi al si se trata de ni os. ya que ni
l as puertas n l as ventanl l as se podrn abri r desde el i nteri or. Con
l as puertas bl oqueadas se ver di fi cul tada l a ayuda del exteri or en
caso de emergenci a, por l o que exi ste pel i gro de muerte.
Nota
.
El cont r ol r emot o sl o deber acci onar se cuando l as puer t as y el
por t n
t r aser o est n cer r ados.
.
El cont r ol r emot o no deber a acci onar se si n est ar obser vando el
veh cul o mi ent r as t ant o.
.
No se deber a pul sar l a t ecl a de ci er r e 0 ant es de i nt r oduci r l a
I l ave en l a cer r adur a de encendi do, par a que el veh cul o no quede
cer r ado de un modo i nvol unt ar i o y se act i ve adems l a al ar ma ant i -
r r obo*. En caso de que est o suceda, pul se l a t ecl a de desbl oqueo
G. t
Si ncroni zacn
Si no pudiero bloqueor o desbloqueor el vehculo con
la llove de control remoto, hobr que sncronizarlo.
-
Si el veh cul o est cer r ado con l l ave, br al o i nt r odu-
ci endo l a l l ave en l a cer r adur a de l a puer t a del conduct or .
-
Pul se l a t ecl a de desbl oqueo
0 de l a l l ave por cont r ol
remot o.
F
! lll
f c m
r :
. ?
a a nt l -
l - e o
) con
rl o.
t t -
i uct or.
t r ol
l a l l ave en el cont act o y conect e el encendi do.
. desconect ar el encendi do y ext r ai ga l a l l ave.
t ecl a de desbl oqueo 0 o l a t ecl a de bl oqueo B. r
rt^
ftrna antirrobo
' - l a : _ l : aon al ar ma ant i r r obo
bi pci n
ffino hoce que se dispore lo alarmo si el vehculo
rdre con violencia.
b*r ca de l a al ar ma ant i r r obo se pr et ende i mpedi r l a aper t ur a o
dl f r : el veh cul o. El si st ema emi t e seal es de adver t enci a
r s . acst i cas cuando det ect a que se i nt ent a abr i r el veh cul o
@ *c' enc a.
d8i .no
se acti va el si stema?
t l nc=- l a ant i r r obo se act i va aut omt i cament e al cer r ar el veh cul o
@r ave por l a puer t a cer r ada del conduct or o con el cont r ol
i l ; i cf f , . La al ar ma se act i va unos 30 segundos despus de haber
rrrai :J el vehcul o.
rno
se desacti va el si stema?
nc- ; r el veh cul o, l a al ar ma ant i r r obo sl o queda desact i vada si se
r r i i : a el cont r ol r emot o. Si no se abr e el veh cul o en un pl azo de 60
r e; - ados t r as emi t i r l a seal de cont r ol r emot o, el veh cul o vol ver
: ' t quear se de un modo aut omt i co.
Abr i r cerrar
Si el desbl oqueo del veh cul o se pr oduce con l a l l ave por l a puer t a
del conduct or , el r est o de l a puer t as, el por t n t r aser o y l a t apa del
depsi t o per manecen cer r ados.
Si el veh cul o se abr e con l a l l ave por l a puer t a del conduct or ,
despus de abr i r l a puer t a, se deber i nt r oduci r l a l l ave en el
cont act o y conect ar el encendi do en un pl azo de 15 segundos par a
desact i var l a al ar ma ant i r r obo. Si nose conect a el encendi do en el
pl azo de 15 segundos. se di spar a l a al ar ma.
Cundo
se di spar ar l a al ar ma?
Con el veh cul o cer r ado se cont r ol an l as si gui ent es zonas:
.
Compar t i ment o del mot or
( caP)
. Mal et er o
. Puer t as
o
l ncl i naci n del veh cul o
o Encendi do
o
Radi o
( sl o
con apar at o de r adi o or i gi nal Audi )
.
Habi t cul o del veh cul o = pt i gi na 70.
La al ar ma se di spar ar si al gui en accede a una de l as zonas menci o-
nadas.
La al ar ma se di spar ar t ambi n si se desbl oquea y abr e el por t n
t r aser o con l a l l ave.
Cmo
se desact i va l a al ar ma?
La al ar ma dej a de f unci onar si el veh cul o se abr e con el cont r ol
r emot o o s se conect a el encendi do con l a l l ave, l o que t i ene como
consecuenci a l a "desact i vaci n" de l a al ar ma ant i r r obo. La al ar ma
dej a de f unci onar t ambi n en cuant o ha f i nal i zado el ci cl o de f unci o-
na m ent o.
!

a
I
t
t
t
Abri r cerrar
Intermi tentes
Un br eve par padeo de l os i nt er mi t ent es i ndi car el cor r ect o ci er r e
de l as puer t as, del cap y del por t n
t r aser o al cer r ar el veh cul o.
Si no se pr oduce el par padeo, habr que compr obar l as puer t as, el
cap y el por t n t r aser o. Con l a al ar ma act i vada, l os i nt er mi t ent es
sl o par padean despus de cer r ar l as puer t as, el cap o el por t n
t r ase r o.
Di odos l umi nosos
Tr as cer r ar el veh cul o par padear el di odo l umi noso di spuest o en
el ant epecho de l a puer t a del conduct or dur ant e unos 30 segundos
en sucesi n r pi da y despus ms l ent ament e. Est o i ndi ca oue el
s st ema de al ar ma ant i r r obo, i ncl ui da l a vi gi l anci a del habi t cul o,
est l i st a par a f unci onar . Si el di odo, despus de haber cer r ado el
veh cul o par padease dur ant e unos 30 segundos per manent ement e,
si gni f i ca que l a al ar ma ant i r r obo f al l a.
liil ,o,"
.
Par a gar ant i zar el per f ect o f unci onami ent o de l a al ar ma ant i -
r r obo hay que compr obar , ant es de abandonar el veh cul o, si est n
cer r adas t odas l as puer t as, t odas l as vent ani l l as y
el t ecno cor r e-
di zo* .
.
Si se abr e el veh cul o con l a l l ave por l a puer t a del conduct or , el
mando par a ci er r e cent r al i zado sl o vol ver a f unci onar oor
compl et o t r as haber conect ado el encendi do.
.
La al ar ma se di spar ar si , est ando act i vada, se desembor na uno
de l os dos pol os de l a bat er a. r
Vl i do par a veh cul os: con al ar ma anr t r r ooo
Vi gi l anci a del habi t cul og
Lo vigiloncio del hobitculo hoce que se dispore lo
olormo s detecto olgn movimiento en el vehculo.
F9.53 Interruptor de
l a vi gi l anci a del habi t
cul o
La vi gi l anci a del habi t cul o se deber a desact i var si exi st e l a
posi bi l i dad de que, p. ej . , ani mal es o al gn obj et o que
pudi er a mover se de su l ugar di spar e l a al ar ma =
A.
l u
vi gi l anci a i nt egr ada de pr ot ecci n
cont r a el r emol cado
deber desconect ar se en caso de que el veh cul o deba
t r anspor t ar se ( p.
ej . , por f er r ocar r i l o por bar co) o deba
r emol car se.
Desact i var l a vi gi l anci a del habi t cul o
-
Ti r e del i nt er r upt or
@
con el s mbol o I a , n l ado del
compar t i ment o por t aobj et os de l a puer t a del conduct or
+ f i g. 53.
Abr i r cerrar
I
I
t e l a
t ^
L O
)
I
s:*
"ehcul o.
Srrar l a vi gi l anci a de protecci n contra
'Eado
- D i nt er r upt or
@
con el s mbol o a un l ado del
Il Eni mento
portaobj etos de l a puerta del conductor
=gry,i no 70,ti 1.53.
-ri &E
el vehcul o.
h oesacti vado l a vi gi l anci a de habi tcul o, se encender el
, e t ecl a . Adems, el di odo di spuest o en el ant epecho de
f f - t a
3el conduct or se encender dur ant e apr oxi madament e 3
l t ms Tr as el ci er r e del veh cul o. el di odo l umi noso d spuest o
i l Jr mececho de l a puer t a del conduct or par padea dur ant e unos
h r ccs
en sucesi n r pi da, Unos 30 segundos despus pasa a
r l medeo ms l ent o. La vi gi l anci a del habi t cul o vol ver a act i -
a- : omt i cament e l a pr xi ma vez que se bl oquee el veh cul o.
l cl ' ne oesacti vado l a vi gi l anci a de protecci n contra el remol cado,
dd@o de l a t ecl a est ar encendi do. Adems, el di odo
f uxst o
en el ant epecho de l a puer t a del conduct or se encender
r r : a apr oxi madament e 3 segundos. Tr as el ci er r e del veh cul o, el
f uc . mi noso di spuest o en el ant epecho de l a puer t a del
@r r - ct or par padea dur ant e unos 3 segundos en sucesi n r pi da,
t r r : xi ma vez que se ci er r e el veh cul o, l a vi gi l anci a de pr ot ecci n
ur n- r - a el r emol cado quedar de nuevo aut omt i cament e act vada.
el
El eval unas el ct ri cos
Vl i do pr a veh cul os: con el eval unas el ct r i cos
Mandos
Fi g. 54 Detal l e de l a
puerta del conductor:
Mandos
^ l
uct or
/i\ nrrrucrru1
Si el vehcul o ha si do cerrado desde fuera y el si stema de segu-
ri dad anti rrobo est acti vado, no deber permanecer ni nguna
persona en el vehcul o, en especi al si se trata de ni os, ya que ni
l as puertas ni l as ventani l l as se podrn abri r desde el i nteri or. Con
l as puertas bl oqueadas se ver di fi cul tada l a ayuda del exteri or en
caso de emergenci a, por l o que exi ste pel i gro de muerte.
Abri r y
cerrar
I nt errupt ores de l os el eval unas del ant eros
@
Conmut ad or = pgi no 71, f i g. 54 para l a vent ani l l a de l a puert a
del conduct or
@
Conmut ador par a l a vent ani l l a de l a puer t a del acompaant e
Interruptores de los elevalunas traseros*
@
I nt errupt or para l a vent ani l l a de l a puert a t rasera i zqui erda
@
I nt errupt or para l a vent ani l l a de l a puert a t rasera derecha
@
I nt errupt or de seguri dad
Vl i do par a veh cul os: co el eval unas el ct r i cos
Mandos en l a puert a del conduct or
El conductor puede
occionor todos los elevolunas elc-
tricos del vehculo.
Los mandos del el eval unas di sponen de dos ni vel es de
f unci n:
Abr i r l as vent ani l l as
-
Pul se el conmut ador hast a el el pr i mer ni vel y mant n-
gal o as hast a que l a vent ani l l a al cance l a posi ci n
deseada.
-
Pul se el conmut ador brevement e hast a el segundo ni vel
par a abr i r l a vent ani l l a aut omt i cament e.
Cerrar l as vent anl l as
-
Ti r e del conmut ador hast a el pr mer ni vel y mant ngal o
as hast a que l a vent ani l l a al cance l a posi ci n deseada.
-
Ti re del conmut ador brevement e hast a el segundo ni vel
par a
cer r ar l a vent ani l l a aut omt i cament e.
I nt errupt or de seguri dad
Con el i nt errupt or de seguri dad => pgi no 71, f i g. 54
@
es posi bl e
desconect ar l os i nt errupt ores de l as
puert as
t raseras. Sl o cuando
est e nt errupt or est baj ado-ser posi bl e abri r y cerrar l as vent ani -
l l as desde l os asi ent os t raseros.
EI s mbol o que hay en el i nt er r upt or de segur i dad se i l umi na si
se han desconect ado l os el eval unas de l as puert as t raseras
(l a
t ecl a
no est baj ada).
A nreruclrut
.
Extraga si empre l a l l ave cuando abandone el vehcul o, aunque
sea por un corto espaci o de ti empo. Esto es de especi al i mpor-
tanci a si se quedan ni os en el vehcul o, ya que podran arrancar
el motor o acci onar equi pami entos el ctri cos
(p.
ej . el eval unas
el ctri cos), con el consi gui ente pel i gro de acci dente. Los el eva-
l unas quedarn desconectados sl o despus de haber abi erto l a
puerta del conductor o l a del acompaante.
.
No ci erre nunca l a ventani l l as de un modo descui dado o
descontrol ado, ya que pueden produci rse magul l aduras.
o
Si ci erra el vehcul o desde fuera, no deber permanecer
ni nguna persona en el mi smo, ya que, en un caso de emergenci a,
l as ventani l l as no podrn abri rse desde el i nteri or.
g a r o
a d a .
ni vel
r s i b l e
n o o
I ec t a
pueden
abr i r se o cer r ar se hast a unos di ez mi nut os
*
r ' aUer
desconect ado el encendi do. Los el eval unas
esconect ados sl o despus de haber abi er t o t a puer t a
hrto'
o l a del acompaante. I
;
{r
t f rru : ' r - : s: aon el eval unas et ect rcos
l hnrtador
en l a puerta
del acompaante
I|
Jas puertas
traseras
&cstos puertos
se encuentro dispuesto un conmu-
fr poro lo correspondiente ventonitto.
Fi g.55 Dsposi ci n del
mando en l a puerta del
acompaante
- : s mandos del el eval unas di sponen de dos ni vel es de
' - r ci n:
Abr i r cerrar
Abri r l as vent ani l l as
-
Pul se el conmut ador hast a el el pr i mer ni vel y mant n_
gal o as hast a que l a vent ani l l a al cance l a posi ci n
deseada.
-
Pul se el conmut ador br evement e hast a el segundo ni vel
par a abr i r l a vent ani l l a aut omt i cament e.
Gerrar l as vent ani l l as
-
Ti r e del conmut ador hast a el pr i mer ni vel y mant ngal o
as hast a gue l a vent ani l l a al cance l a posi ci n
deseada.
-
Ti re del conmut ador brevement e hast a el segundo ni vel
par a cer r ar l a vent ani l l a aut omt i cament e.
Nota
Las vent ani l l as pueden abr i r se o cer r ar se hast a unos di ez mi nut os
despus de haber desconect ado el encendi do. Los el evar unas se
desconect an sl o despus de abr i r una de l as puer t as
del ant er as r
Abri r v cerrar
Vl i do para veh cul os: con el eval unas el ct ri cos
^Apertura y cerre central zado de l as
vent ani l l as
AI mismo tiempo que se obre y cierra el vehculo
pueden obrirse y cerrorse tambin los ventanillos.
Abri r l as ventani l l as con l a l l ave
-
Mant enga l a l l ave en l a cer r adur a de l a puer t a del
conduct or en posi ci n de aper t ur a hast a que se abr an
t odas l as vent ani l l as.
Abri r l as ventani l l as con el control remoto
-
Pul se l a t ecl a de aper t ur a
I hast a que se haya al canzado
l a posi ci n deseada.
Cerrar l as ventani l l as con l a l l ave
-
Mant enga l a l l ave en l a cer r adur a de l a puer t a del
conduct or en posi ci n de ci er r e hast a que se ci er r en
t odas l as vent ani l l as +
\ .
Cerrar l as ventani l l as con el control remoto
-
Pul se l a t ecl a de ci er r e 0 hast a que se hayan cer r ado
t odas l as vent ani l l as +
\ .
Al sol t ar l a l l ave o l a t ecl a de ci er r e del cont r ol r emot o se i nt er r um-
pi r el pr oceso de aper t ur a o el de ci er r e de l as vent ani l l as.
\
ereructrut
.
No ci erre nunca l as ventani l l as si n prestar l a sufi ci ente aten-
ci n, ya que exi ste pel i gro de resul tar heri do.
.
Por motvos de seguri dad, si se uti l i za el control remoto sl o se
debera hacer uso de l a apertura y ci erre a unos 2 metros de
di stanci a del vehcul o. Durante l a uti l i zaci n del botn de ci erre
debe si empre observarse el movi mi ento de l as ventani l l as para
evi tar que al gui en sufra un acci dente. Al sol tar l a tecl a se i nte-
rrumpe de i nmedi ato el proceso de ci erre.
L
Vl i do para veh cul os: con el eval unas el ct ri cos
Anomal as en el f unci onami ent o
La subi da y l a baj ada aut omt i cas no f unci onan
Despus de desembornar y haber vuel t o a embornar l a bat er a, l a
subi da y baj ada aut omt i cas no f unci onan. La f unci n puede rest a-
bl ecerse del si gui ent e modo:
.
Haga que l a vent ani l l a suba t i rando permanent ement e
del i nt e-
rrupt or del el eval unas hast a el t ope.
.
Suel t e el i nt errupt oryvuel va a t i rar de l durant e un segundo. El
di sposi t i vo aut omt i co est act i vado de nuevo. t
Abr r r y cer r ar
E
6r e 3
ie-e
Bra
fte-
o
corredi zo / defl ector
' n q" _: : o
cor r edi zo/ def l ect or
Fcicin
- f f i
=r - : zo / def l ect or se manej a con el mando gi r at or i o
' l i l b
s. =
- ando
gi r at or i o se puede aj ust ar a di f er ent es ni vel es
nme : r a l evant ar o cor r er el t echo v sl o f unci ona con el
f f i : : :
-
ect ad o. La posi ci n de t echo def l ect or sl o se puede
, t n| i l ' r : : csi ci n del mando gi r at or i o
@.
dt l i l l : : . - : di zol def l ect or se ouede abr i r o cer r ar hast a unos 10
l nnt mn G : e: ous de haber desconect ado el encendi do. Si n
=
' ando
del t echo cor r edi zo/ def l ect or dej a de f unci onar
: : abr e una de l as puer t as del ant er as. I
V i do par a vehi cul os: con t echo cor r edr zo/ dcf i ect or
Abri r/ Levant ar
Si se abre el techo corredizo dejndolo en lo posicin
de confort, se reduce el ruido provocodo por el viento.
F9. 56 Detal l e del
revestmi ento del
techo: Mando gi ratori o
para el techo corre-
di zol defl ector
Posi ci n de conf ort
-
Gi r e el mando hast a l a posi ci n
@
+ f i g. 56 hast a que se
oi ga que encast r e. El t echo se abr i r ni cament e hast a
al canzar l a posi ci n de conf or t , en l a cual el r ui do del
vi ent o no mol est a.
Abr i r por compl et o
-
Gi r e el mando a l a posi ci n
@.
En est a posi ci n, el r ui do
pr ovocado por el vi ent o puede r esul t ar mol est o.
Levant ar
-
Gi r e el mando a l a posi ci n de par t i da
@.
= ' a . l a
: - i ' est a-
: ?l I nt e-
- r d o . El
Abri r cerrar
-
En l a posi ci n
de parti da, pul se brevemenfeel mando
para l evantar el techo por compl eto.
-
Para abri r el techo en una posi ci n i ntermedi o, pul se y
montengo el mondo pul sodo
hasta que el techo al cance
l a posi ci n
deseada.
El pr ot ect or sol ar dest i nado a pr ot eger de l a r adi aci n sot ar se
abr i r al mi smo t i empo que el t echo cor r edi zo. Con el t echo cer r ado
se puede cer r ar el par asol
manual ment e,
Si dej a su veh cul o al sol l e aconse. j amos que ci er r e el pr ot ect or
sol ar . Sobr e t odo si l l eva cer r ado el pr ot ect or sol ar , asegr ese de
que l e t echo cor r edi zo / def l ect or quede cer r ado al apar car o en caso
de l l uvi a r epent i na.
Par a obt ener ms i nf or maci n sobr e el ci er r e de conf or t vase
= pgi na 76.t
Vl i do para veh cl os: con t echo corredi zo/ def ect or
Gerrar
-
Ti re del mando brevemente para cerrar el techo defl ector
de un modo automti co. Ti rando de nuevo brevemente
del mando. el t echo def l ect or puede det ener se en cual _
qui er posi ci n
+
A.
Ci er r e de segur i dad
Ef techo corredi zo est equi pado con uno proteccn
contro sobre-
cor go. Si no se pudi er a cer r ar del modo nor mal . puede cer r ar se
t i r ando per manent ement e
del mando.
par a
el l o, el mando deber
encont r ar se en l a posi ci n
@
=> pgi no 75, f i g. b6 =
A.
A nrervclwr
No ci erre nunca el techo corredi zo /defl ector descui dada o i ncon-
trol adamente. De l o contrari o exi ste pel i gro de resul tar heri do.
por
el l o, extrai ga si empre l a l l ave al abandonar el vehcul o.
Vl i do para veh cul os: con t echo corredi zo / def l ect or V ci erre cent ral i ad
Gi erre de confort
EI techo corredizo / deflector puede
cerrorse tombin
desde el exterior.
-
Mant enga l a l l ave en l a cer r adur a de l a puer t a
del
conduct or en posi ci n de ci er r e u opr i ma l a t ecl a de
ci er r e del cont r ol r emot o hast a que quede
cer r ado el
t echo corredi zo / def l ect or > A.
Cerrar
-
Gi r e el mando a l a posi ci n
@+
pgi na 75, t i g. 56 par a
cerrar el techo .+
\.
Cerrar el techo defl ector
-
Ti r e del mando por l a mol dur a cor r espondi ent e en l a
parte posteri or
del mi smo y montngoto en eso posi ci n
hast a que el t echo def l ect or haya descendi do hast a l a
posi ci n
deseada.
l rnt,l l nrr nl tr-c el techo corredi zo
/defl ector descui dada
o i ncon_
l rfi mmrl rc=
Je l o contrari o
exi ste pel i gro
de resul tar heri do.
I
V l d o p a a v e h t c r r l o s : c o n l e c h o c o f r e c t t o / c J e f l e c t o r
Acci onami ent o
de emergenca
En coso de emergencio,
el techo corredizo podr
cerrorse monuolmente.
a ) a o e d i i o , / { l e f l e c t o r
s o a r
rrci ttn
sol ar corredi zo
/ defl ector
, r r oi l r La: : : : - es del t echo pr oducen
cor r i ent e par a
el vent i l ador
ldf, iililtm- tl :: : :
..
r Mt i mi : - : - =: t t o es el mi smo que el de un t echo cor r edi zo
/
uilrlllll{ilr:-
-
-
--al.
m! r { qf { :
-
=^: o i nt er i or va uni do al t echo sol ar y no pueoe
ser
i l n16l ai :i : : ::r separado.
I
: i ,
F9. 57 Detal te del
revesti mi ento
del
techo: Punto de apl i ca.
ci n del destoni l l ador
Fi g. 58 Oetai l e del
revesti mi ento
del
techo: Mani vel a para
acconami ento
de
emergenci a
d
rlilililtllililtltliltllllillltl
: , ; l : i - :
Abri r cerrar
Col oque con cui dado l a par t e pl ana del dest or ni l l ador
( her r ami ent as
de a bor do) en l a par t e t r aser a del cr i st al
de l a l mpar a = pgi no 77, f i g. 57.
Ext r ai ga el cr i st al de l a l mpar a haci a abaj o.
Ext r ai ga l a mani vel a de l a par t e i nt er i or de l a cubi er t a de
l a caj a de f usi bl es + pgi no 377.
I nt r oduzca l a mani vel a
@
en el or i f i ci o hexagonal
@
hast a l l egar al t ope > pgi na 77, f i g. 58 .
Mant enga l a mani vel a apr et ada y g r el a par a cer r ar el
t echo.
Despus hay que vol ver a encaj ar el cr i st al de l a l mpar a
i nt r oduci endo pr i mer o l os sal i ent es de pl st i co y apr e-
t ando el cr i st al haci a ar r i ba.
Ll eve el veh cul o al t al l er par a que subsanen l a aver a. r
Lrces y vi si bi l i dad
Lrces
Encender y apagar l as l uces
-.
Luces y vi si bi l i dad
Apagar l as l uces
-
Gi r e el conmut ador de l as l uces a l a
posi ci n
O.
La l uz de cr uce sl o f unci ona con el encendi do conect ado. Dur ant e
el ar r anque y t r as desconect ar el encendi do se pasa aut omt i ca-
ment e a l uz de posi ci n.
En al gunos pa ses, adems de l a l uz de posi ci n, se enci ende l a l uz
de cr uce, per o con l umi nosi dad r educi da.
@ ,o,"
.
Si despus de ext raer l a l l ave no se desconect a el al umbrado,
ent onces sonar un zumbador mi ent ras est abi ert a l a puert a del
cond uctor.
o
Deben t enerse en cuent a l as prescri pci ones l egal es al ut i l i zar l os
di sposi t i vos de seal i zaci n y de i l umi naci n descri t os. I
F9. 59 Detal l e del
tabl ero de i nstru-
mentos: Conmutador
de l as l uces
Encender l a l uz de posi ci n
-
Gi re el i nterruptor de l as l uces =+ fi g. 59 a l a posi ci n :ooi .
Encender l a l uz de cruce o l a tuz de carretera fl uz
de marcha)
-
Gi r e el conmut ador de l as l uces a l a posi ci n
l D
-
Despl ace l a pal anca de l a l uz de car r et er a haci a del ant e
= pgina 85.
Luces vi si bi l i dad
Vl i do para veh cul os: con l uz de marcha aut omt i ca
Luz de marcha automtca (control ada
por
fotosensor)
Si el interruptor de los luces se encuentro en lo posi-
cin "AUTO", lo luz de morcho se encender o se
opagor en funcin de lo luminosidod ombentol.
Fi g. 60 Deral l e del
tabl ero de i nstru-
mentos: Conmutador
de l as l uces
La l uz de cr uce cont r ol ada por sensor posee l as mi smas
propi edades que l a l uz de marcha > pgi no 79.
Act i var l a l uz de marcha
-
Gi re el i nt errupt or de f as l uces + f i g. 60 hast a l a posi ci n
AUTO.
Desacti var l a l uz de marcha
-
Gi r e el conmut ador de l as l uces a l a posi ci n
O.
Cuando el i nt errupt or de l as l uces se encuent ra en l a posi ci n AUTO,
se enci ende al margen del i nt errupt or el s mbol o correspondi ent e.
Al encenderse aut omt i cament e I a l uz de marcha, se enci enden l a
l uz de cruce, l a l uz de posi ci n. l as l uces t raseras y l a i l umi naci n de
l as mat r cul as.
Con el i nt errupt or de l as l uces + pgi no 7g Ud. puede encender
manual ment e l a l uz de posi ci n, l a de marcha y l as l uces ant i ni ebl a
(del ant e y det rs).
Dent ro de l a carcasa del ret rovi sor i nt eri or del veh cul o se encuen-
t r an unos sensor es que mi den l a l umi nosi dad ambi ent al . Si l a l umi -
nosi dad di smi nuye
(p.
ej . al ent rar en un t nel ) por debaj o del val or
aj ust ado en f bri ca, l a l uz de marcha se enci ende aut omt cament e.
En cuant o aument e de nuevo l a l umi nosi dad ambi ent al se apagar
l a l uz t ambi n de manera aut omt i ca 3 / i \ .
Nota
o
Si l a l uz de mar cha aut omt i ca est act i vada, al desconect ar el
encend do se apaga l a l uz de cr uce, y al sacar l a l l ave del cont act o
se apaga l a l uz de posi ci n.
t
A nreruclru1

La l uz de marcha automti ca debe entenderse ni camente
como una funcn de ayuda al conductor. En ni ngn caso exi me al
conductor de su responsabi l i dad de control ar l a l uz de marcha y
de encender o apagar manual mente l as l uces en funci n de l as
condi ci ones meteorol gi cas o de vi si bi l i dad. Los fotosensores no
detectan, por ej empl o, l a l l uvi a o l a ni ebl a; en tal es condi ci ones
meteorol gi cas, as como cuando conduzca en l a oscuri dad,
deber encender si empre l a l uz de marchal O.
.
Deben tenerse en cuenta l as prescrpci ones l egal es al uti l i zar
l os di sposi ti vos de seal i zaci n y de i l umi naci n descri tos.
fTo
- 5 Dl a
u mt -
a l or
nt e.
l ar a
.
t : e- e que col ocar cual qui er t i po de adhesi vo en el par abr i sas,
N [
- Ea
del ant e del sensor . De l o cont r ar i o. podr a pr ovocar que
m' ! l : E nar cha aut omt i ca o l a f unci n ant i desl umbr ant e aut om-
E m,
' et r ovi sor
i nt er i or no f unci one bi en o no f unci one en abso-
iltL
.
- n anomal a se i ndi ca medi ant e un s mbol o de adver t enci a &o
n a : : adr o de i nst r ument os = pr i gi na 39.
.
: n t ener se en cuent a l as pr escr i pci ones l egal es al ut i l i zar l os
n' : s i i vos de seal i zaci n v de i l umi naci n descr i t os. l
i r l : ; : - : . , ghi cul os: con f ar os ant i ni ebl a
Faros ant i ni ebl a
f D
kt el conmutador de los luces se encienden tombin
s foros ontinieblo.
Encender l os faros anti nebl a
fD
-
EI nt errupt or de l as l uces i ; + pt i gi na 79, f i g. 59 no debe
gi r ar se hast a el s mbol o f D.
-
Gi r e pr i mer o el conmut ador de l as l uces a l a posi ci n
- : oo:
o bien
7D.
-
Ti re del i nt errupt or de l as l uces hast a el pri mer encast re
v-,/.
l . : n l os f ar os ant i ni ebl a encendi dos se i l umi na el s mbol o f D i r nt o
: conmut ador de l as l uces. r
Luces vi si bi l i dad
Val r do par a vehr cul os: con l uz t r aser a ant ni ebl a
Luz trasera anti ni ebl a 0t
Con el interruptor de los /uces se encende tombin lo
I uz trasero o nti n i eb Io.
-
El i nterruptor de l as l uces i ; + pgi no 79,fi g. 59 no debe
gi r ar se hast a el s mbol o 0t .
-
Ponga pri mero el i nterruptor de l as l uces
"A
> pgi na 79,
fi g. 59 en l a posi ci n i ooi o bi en
ZD.
-
Ti r e a cont i nuaci n del i nt er r upt or de l as l uces hast a el
segundo encast r e
@
p. r . conect ar l a l uz t r aser a ant i -
ni ebl a.
Si l a l uz t r aser a ant i ni ebl a est encendi da, se i l umi nan l os s mbol os
f D
y 0t
j unt o
al i nt er r upt or .
El di sposi t i vo de r emol que mont ado de f br i ca est concebi do de
f or ma que l a l uz t r aser a ant i ni ebl a del veh cul o t r act or se apague
aut omt i cament e cuando se l l eva un r emol que con l uz t r aser a ant i -
ni ebl a.
O
cui dadol
Par a evi t ar desl umbr ar a l os veh cul os que vi enen por det r s, l a l uz
t r aser a ant i ni ebl a sl o se debe ut i l i zar segn i ndi quen l as di sposi -
ci ones l egal es r espect i vas. I
: a l
y
s
no
rs
t ar
Luces vi si bi l i dad
Vl i do para veh cul os: con sensor de l as l uces
Funci n comng home y l eavi ng home Cf
Las funciones coming home y leoving home sirven
poro iluminar el entorno en Ia oscuridad. Se encienden
los luces ontiniebla, lo luz de posicin, los luces
troseros y Ia iluminocin de lo matrculo.
Fi g.61 Detal l e del
tabl ero de nstru-
mentos: Funcones
comi ng home y l eavi ng
home
Acti var l as funci ones
-
Pul se br evement e el bot n C >t i g. 61, par a sacar l o de
su posi ci n de aj ust e.
-
Gi r e el bot n hast a l a posi ci n 1.
-
Pul se el bot n de nuevo par a i nt r oduci r l o en su posi ci n
or i gi nal , evi t ando as que pueda cambi ar de posi ci n por
error.
Desacti var l as funcones
-
Pul se br evement e el bot n C >t i g. 61, par a sacar l o de
su posi ci n de aj uste.
-
Gi re el botn hasta l a posi ci n 0.
-
Pul se el bot n de nuevo par a i nt r oduci r l o en su posi ci n
or i gi nal , evi t ando as que pueda cambi ar de posi ci n por
error.
Las funci ones comi ng home y l eavi ng home funci onan medi ante
f ot osensores i nst al ados en l a carcasa del ret rovi sor i nt eri or. El
si st ema est l i st o para f unci onar si se dan l as si gui ent es condi -
ci ones:
.
El bot n Q se encuent ra en l a oosi ci n 1.
.
La l uz de marcha y el encendi do est n desconect ados.
.
Poca l uz; l os sensores no capt an o capt an muy poca l umi no-
si dad.
Si t uaci n comi ng home
Si el si st ema est act i vado y el veh cul o rodeado de oscuri dad, se
enci enden l as l uces ext eri ores correspondi ent es en cuant o se abre
l a puert a del conduct or.
Ment ras una de l as puert as o el port n t rasero est n abi ert os, l a
i l umi naci n ext eri or permanecer encendi da un mxi mo de 2
mi nut os.
Una vez cerrados el port n t rasero y t odas l as puert as, l as l uces
ext eri ores permanecen encendi das aproxi madament e 30 segundos
par a i l umi nar el cami no.
La duraci n de l a i l umi naci n t ras abandonar el veh cul o vi ene aj us-
t ado de f bri ca y se puede modi f i car, en caso necesari o, en un t al l er )
I
L-
i n
por
SE
br e
t a
t
oos
rj us-
r l l er )
Gc; l i zado
( puede
al ar gar el t i empo de i l umi naci n hast a l os 60
- r S' r dos) .
l haci n l eavi ng home
1, , - - ces ext er i or es cor r espondi ent es se enci enden al desbl oouear
' Fr cul o con l a t ecl a O de l a l l ave por cont r ol r emot o.
. - : esconexi n de l as l uces ext er i or es se l l eva a cabo aut omt i ca_
r r - r e al abr i r al puer t a del conduct or o t r as el bl oqueo oost er i or
r mt i co
del veh cul o despus t r anscur r i dos 60 segundos
= gino 67.
Nota
.
Si desea ut i l i zar si empr e l as f unci ones comi ng home y l eavi ng
cne, puede dej ar l as act i vadas per manent ement e.
El si st ema sl o
r e act i va cuando l a l uz es muy dbi l , ya que f unci ona con un f ot o_
EF SOr.
.
S se ut i l i za el veh cul o par a r eal i zar a menudo r ecor r i dos cor t os
: e noche. al ut i l i zar si empr e l as f unci ones comi ng home y l eavi ng
- cr ne
se car ga mucho l a bat er a.
par a
que l a bat er a del veh cul o
- : s empr e suf i ci ent ement e car gada, asegr ese de que r eal i za
- - ' : l bi n
de vez en cuando r ecor r i dos ms l ar gos.
r
Con l as f unci ones comi ng home y l eavi ng home, al conect ar el
: - cendi do se apagan l as l uces ant i ni ebl a que puedan est ar encen-
: das.
.
Debent ener seen cuent a l as pr escr i pci ones
l egal esal ut i l i zar l os
: sposi t i vos de seal i zaci n y de i l umi naci n descr i t os. r
Luces vi si bi l i dad
l l umi naci n de l os i nst rument os
Se puede regulor la cloridod de los instrumentos y de
las pontollos y lo iluminocin de lo consolo centrol.
Fi g.62 l l umnaci n de
l os i nstrumentos
-
Pul se l a t ecl a " +" par a aument ar el ni vel de cl ar i dad.
-
Pul se l a t ecl a " - " par a r educi r el ni vel de cl ar i dad.
Con el encendi do conect ado
Al conect ar el encendi do se puede r egul ar l a cl ar i dad bsi ca de l os
i ndi cador es en el cuadr o de i nst r ument os.
Est ando l as l uces encendi das
Est ando l as l uces encendi das se puede r egul ar adi ci onal ment e l a
cl ar i dad de l os i nst r ument os, de l a pant al l a di gi t al y de l a i l umi na-
ci n en l a consol a cent r al pul sando l as t ecl as
Luces vi si bi l i dad
Vl i do para veh cul os: con regul aci n del al cance de I as l uces
Regul aci n del al cance de l as l uces 4D
Estondo la luz de cruce puesto,
el olcance de los faros
puede regulorse en funcin del estodo de corgo del
vehculo.
Fi g,63 Regul aci n del
al cance de l as l uces
Pul se brevemente el botn 4D + fi g. 63, para sacarl o de
su posi ci n de aj ust e.
Gi r e el bot n a l a posi ci n de aj ust e deseada.
Pul se el bot n de nuevo par a i nt r oduci r l o en su posi ci n
or i gi nal , evi t ando as que pueda cambi ar de posi ci n por
error.
Posi ci ones de aj uste
Las posi ci ones de aj ust e se cor r esponden apr oxi madament e con
l os si gui ent es est ados de car ga:
Asi ent os del ant eros ocupados, mal et ero vac o
Todos l os asi ent os ocupados, mal et ero vac o
Todos l os asi ent os ocupados, mal et ero l l eno
Sl o con conduct or, mal et ero con equi paj e
@
o
@
@
O cui dado!
Regul e si empr e el al cance de l as l uces de modo que no se
desl umbr e a qui en ci r cul a en sent i do cont r ar i o. Si el veh cul o va
car gado al mxi mo habr que r egul ar el al cance de l as l uces par a
que
no desl umbr en. I
Val i do par a vehi cul os: con l uz de xenn
Regul aci n di nmi ca del al cance de l as
l uces
En veh cul os con l uz de xenn, l os f ar os se adapt an aut omt i ca-
ment e, al conect ar el encendi do y dur ant e l a mar cha, en f unci n de
l a car ga del veh cul o y de l a cond ucci n
( p.
ei . a I acel er ar y al f r ena r ) .
Cual qui er f al l o se i ndi car medi ant e un s mbol o de adver t enci a del
si st ema de aut ochequeox = pgi na 39. 1
rt ermt ent es si mul t neos de emergenci a
!.l :oso de peligro, los intermitentes simultdneos de
r:.gencio sirven poro llamar la otencin de los otros
ir,'Cuctores sobre su vehculo.
Fi g. 64 Consol a
central : Interruptor
para ntermitentes
si mul tneos de emer-
genci a
-
Pul se el mando A + f i g. 64 par a encender o apagar l os
i nt er mi t ent es si mul t neos de emer genci a.
l : r l os i nt er mi t ent es si mul t neos de emer genci a conect ados
: : r padean t odos l os i nt er mi t ent es del veh cul o al mi smo t empo.
- : s t est i gos de l os i nt er mi t ent es y el t est i go de cont r ol del
:
- cpi o
i nt er r upt or A par padean si mul t neament e. Los i nt er mi -
: : nt es si mul t neos de emer genci a f unci onan t ambi n con et encen
: Co desconect ado.
i r caso de acci dent e con act i vaci n del ai r bag, se enci enden aut o
- t i cament e
l os i nt er mi t ent es si mul t neos de emer genci a.
Luces vi si bi l i dad
Nota
Deber encender l os i nt er mi t ent es si mul t neos de emer genci a por
ej empl o
.
al al canzar l a col a de un at asco,
.
cuando t enga una aver a o emer genci a,
.
cuando sea r emol cado o ust ed mi smo r emol oue a ot r o
veh cul o. I
Pal anca de l os i nt ermi t ent es i l
y de l a l uz
de carretera =D
Con lo polonco de los intermitentes y de la luz de corre-
tero se monejon tombin lo luz de oporcomiento y lo
luz de rfogas.
Fi g. 65 Pal anca de l os
ntermtentes y de l a
l uz de carfetefa
Luces vi si bi l i dad
La pal anca de i nt er mi t ent es y de l uz de car r et er a t i ene l as
si gui ent es f unci ones:
.lrttst'rrnttants'-f
'|
-
Despl ace l a pal anca haci a ar r i ba hast a el t ope
= pti gi no 85, fi g.65 para poner el i ntermi tente de l a
der echa o bi en haci a abaj o, par a el de l a i zqui er da.
-
Despl ace l a pal anca hast a el punt o en que of r ece r esi s-
t enci a
( ar r i ba
o abaj o) y mant ngal a en esa posi ci n par a
que el i nt er mi t ent e si ga par padeado, p. ej . , al cambi ar de
ca rri l .
-
Despl ace l a pal anca un poco en di r ecci n al punt o que
ofrece resi stenci a y vuel va a sol tarl a si desea acti var el
i ntermi tente tres veces.
Luz de carretera iD
-
Despl ace l a pal anca haci a adel ant e par a encender l a l uz
de carretera.
-
Despl ace l a pal anca a l a posi ci n i ni ci al par a vol ver a
desconect ar l a l uz de car r et er a.
Luz de rfagas ED
-
Despl ace l a pal anca haci a el vol ant e par a acci onar l a l uz
de rfagas.
Luz de aparcami ento
P
-
Desconect e el encendi do.
-
Despl ace l a pal anca haci a ar r i ba o haci a abaj o par a
encender l a l uz der echa o l a l uz i zqui er da de apar ca-
mi ent o.
Not as sobr e l as f unci ones
o
Los i nt er mi t enf esf unci onan sl o con el encendi do conect ado. El
t est i go cor r espondi ent e o bi en * del cuadr o de i nst r ument os
t ambi n par padea cuando est n f unci onando l os i nt er mi t ent es
> pgina 22.
o
Despus de pasar una cur va, l os i nt er m t ent es del an de
f unci onar aut omt i cament e.
.
La l uz de corretero sl o puede
encenderse estando l a l uz de
cr uce conect ada. En el cuadr o de i nst r ument os se encender
ent onces el t est i go de l a l uz de car r et er a 3D.
o
La l uz de r f ogosest encendi da mi ent r as se mant enga l evan-
t ada l a pal anca, aunque no se hayan encendi do l as l uces. En el
cuadr o de i nst r ument os se encender ent onces el t est i go de l a l uz
de carretera !D.
.
Est ando l o l uz de opor comi ent o conect ada, se i l umi nan con
menor i nt ensi dad el f ar o y l a l uz t r aser a del l ado cor r espondi ent e
del veh cul o. La l uz de apar cami ent o sl o f unci ona con el encendi do
desconect ado.
O Cui dadol
Ut i l i ce l a l uz de car r et er a y l a de r f agas si empr e que no desl umbr e
a l os dems conduct or es.
I
I
I
a
Luces
vi si bi l i dad
) ar a
; : ado.
El
9i t os
,rtes
' an-
l
I l uz
t e
r oo
Luces
i nteri ores
Luces
de l ectura
del anteras
y l uz
de l a guant era
_---------------
ll
ittlyingc,ar
o",o
tombin
luces
de lectt
poonte.
uro poro
el conductor
y
el acom-
Fig. 66 Detalle
del
revestimiento
del
techo: l tumi naci n
delantera
del habit_
cul o
El i nt errupt or
bascul ant ^e
@=
f i g. 66 para
el manej o
de l a
I u z d e I a n te ra d e I h a b i t c u t e n J i a-s-sTJui".,,
ti. ru n
"
I o n
"., Conexi n
por
cont act o
de puert a
-
Posi ci one
el i nt errupt or
@
en el cent ro.
Luz del habi t cul o
encendi da
-
Posi ci one
el i nt er r upt or
@
en l .
Luz
del haOtacul o
apagada
- posi ci one
el i nterruptor
@
en O.
Luces
de l ectura
detanteras
S
-
Pul se
una de , u" , " 11:
@
par a
encender
o apagar
t a l uz de l ectura
derecha
o l a i i qui erO
Luz de fa guantera
-
Abr a l a guant er a
del l ad. o. def
acompaant e;
est ando
encendi da
l a l uz de
suantera ,"
"n."noj j t]L1""
".
J:
de marcha'
l a l uz de l a
cer r ar l a.
r er a
aut omt i cament e
y se apagar
al
con l a conexi n
por
contactode
p.uerta,
ra ruz der habi tcuro
se
enci ende
at desbtoquear
et,vehcuto
"
;i
";;;l ;r";;"ertas.
ndems,
;,1,"""ff
:i f i
;iJ
"#':;
i: lu*,
"
r"
""
L" 0,7 11'
"n ""
n o o. r_u
bl oquear
"j ; ; i l ; ; ; vcsundos
despus
de cer r ar l as puer t as.
Al
hab t cul o.
r onect ar
el encendi do
se apaga l a l uz del
En el caso de que
una puer t a
est . abi er t a
ms de 1O mi nut os,
;:::: lnTfi
Ti:a-
ra I uz a utomtica
menie pa-ra'luii",.
q u" ."
La l umi nosi dad
de l as l ucer
medianre,";*H;;.;:;:f"t",rXi:il,""T.H:'.:;:iJ.:.f
,
Luces y vi si bi l i dad
l l umi naci n amb ent al
Lo i l umi noci n ombi ental i l umi na el ementos de
mondo importontes.
F9. 67 Detal l e del
revestmento del
techo: l l umi naci n
ambi ent al
Al conect ar el encendi do se act i va aut omt i cament e l a i l umi naci n
de l os t i r ador es de l as puer t as.
Al encender l a l uz de posi ci n o l a l uz de mar cha, se enci ende
t ambi n una l uz ms ar r i ba del par abr i sas. La consol a cent r al oueda
i l umi nada desde ar r i ba.
La i l umi naci n ambi ent al no se puede apagar manual ment e. t
Luces de l ectura traseras
F9. 68 Detal l e del
revetmi ento del
tsho: Luces de l ectura
tE*ras
Las l uces de l ect ur a se enci enden y apagan con i as t ecl as R. I
D,
,m-
wffi
w,w
l l umi naci n del mal et ero
Fi g. 69 Detal l e de l a
parte superi or del
mal etero: l l umi naci n
del maletero
La l uz se encuent r a en l a oar t e super i or del mal et er o. Se ha i nst a-
l ado ot r a l uz en l a par t e i nt er i or , debaj o del bor de de car ga.
La i l umi naci n + f i g. 69 se enci ende aut omt cament e al abr i r el
por t n t r aser o. Si el por t n t r aser o est ab er t o dur ant e ms de 10
mi nut os, l a i l umi naci n del mi smo vuel ve a apagar se
aut omt i cament e. I
Luces vi si bi l i dad
Vi si bi l i dad
Vl i do oar a vehi cul os: con or abr i sas t r mi co
Gal ef acci n del parabrsas @
La calefaccin del porobrisos sirve poro desempo-
orlo.
Fi g.70 Conmutador
para l a cal efacci n del
parabri sas
-
Pul se l a t ecl a @, par a encender o apagar l a cal ef acci n
del par abr i sas + f i g. 70.
La cal ef acci n del par abr i sas sl o f unci ona con el mot or en mar cha.
Mi ent r as est conect ada l a cal ef acci n, se enci ende un t est i go de
cont r ol en l a t ecl a. Con el mot or f r o y una t emper at ur a ext er i or i nf e-
r i or a unos +5"C. en el modo AUTO se conect a aut omt i cament e l a
cal ef acci n del par abr i sas. El t i empo de cal ef acci n depende de l a
t emper at ur a ext er or y dur a, como mxi mo, 6 mi nut os. La t emper a-
t ur a del habi t cul o se t i ene que aj ust ar de maner a que el cl i mat i -
zador despr enda cal or . Si se sel ecci ona @, l a cal ef acci n del par a- )
Luces vi si bi l i dad
br i sas se act i va aut omt i cament e a t emoer at ur as ext er i or es
i nf er i or es a apr ox. +5"C. El t i empo de cal ef acci n depende de l a
t emper at ur a ext er i or y dur a. como mxi mo, 6 mi nut os.
En el pr ogr ama ECON, l a cal ef acci n del par abr i sas per manece
desact i vada.
Nota
.
Si se f or mase una gr i et a en el par abr i sas ( p.
ej . por el i mpact o de
una pi edr a) , l a cal ef acci n del par abr i sas se desact i va aut omt ca-
ment e par a que l a gr i et a no se haga ms gr ande.
.
Le r ecomendamos que cambi e i nmedi at ament e el cr st al par a
que pueda segui r ut i l i zando el cl i mat i zador si n l i mi t aci n al guna. r
Luneta trasera trmi ca @
Lo calefaccin de la luneto trosero srve poro desem-
poor l o l uneto de humedod.
Fi g.71 Interruptor
para l uneta trmi ca
-
Pul se l a t ecl a @,
par a encender o apagar l a cal ef acci n
de l a l unet a t r aser a = f i g. 71.
La l unet a t r mi ca sl o f unci ona con el encendi do conect ado. Si l a
cal ef acci n de l a l unet a t r aser a est conect ada, se enci ende el
t est i go de cont r ol de l a t ecl a.
A t emper at ur as ext er i or es super i or es a 0 "C, l a l unet a t r mi ca se
desconect a aut omt i cament e al cabo de unos 10 mi nut os.
Mi ent r as l a cal ef acci n de l a l unet a t r mi ca est encendi da, l a
super f i ci e de l os r et r ovi sor es ext er i or es t ambi n se ver cal ef ac-
t ada* en f unci n de l a t emper at ur a ext er i or .
* , oa" rel at i va al medi o ambi ent e
Tan pr ont o est desempaada l a l unet a t r aser a, deber a apagar se l a
cal ef acci n de l a mi sma. Un menor consumo de cor r i ent e r eper cut e
f avor abf ement e en el consumo de combust i bl e = pgi no 292. t
II
Par asol es
Lo utti zoci n de
porosol es puede oumentor l o segu-
ridad en corretero.
Fi g. 72 Par asol
V l i a l o D: l r t c i l r L l ! l o s : c o r r p e - s j l r l r l J [ ] i r 5 l l l
f r l ' l ! ' i r L l c l l i i s
1 s t l r s y i _ r n i r l u l t 1 r a $ l r r i r
Persi ani l l a Parasol
Los ventoni l l os de l os puertos del fondo y l a l uneto
trosero von
provi stos de una persi oni l l o porasol '
Los par asol es
O
put u el conduct or
y el acompaant e
puecl en
ext r aer se de sus f i j aci ones cent r al es
y gi r ar se haci a l as puer t as
- -
f i g. 72.
Los espej os de cor t es a de l os par asol es van pr ovi st os de una t apa'
Al abr i i l cubi er t a
@
se conect a aut omt i cament e
l a i l umi naci n
del espej o" si t uada n el r evest i mi ent o del t echo' La i l umi naci n se
apagar al cer r ar l a cubi er t a
y al poner el par asol en su posi c n
i n i c i a l . r
Fi g. 73 Per si ani l l a
enrol l ada en una de l as
puertas del fondo
Fi g. 74 Tecl a Par a
l a
persi ani l l a el ctri ca de
l a l uneta
Luces vi si bi l i dad
Persi ani l l a parasol (puert as
t raseras)
-
Desenr ol l e l a per si ani l l a y engnchel a en l os ganchos
que van en el mar co super i or de l a puer t a > pgi no 91,
f i g. 73.
Persi ani l l a parasol (l unet a
t rasera)
-
Pul se l a t ecl a par a baj ar o subi r I a per si ani l l a par asol
el ct r i ca de l a l unet a t r aser a > pgi no
gI , f i g. 74.
La persi ani l l a parasol de l a l unet a t rasera se desact i va aut omt i ca-
ment e en cuant o ha al canzado l a posi ci n f i nal correspondi ent e. Si ,
mi ent ras l as vent ani l l a sube o baj a se pul sa de nuevo l a t ecl a, l a
persi ani l l a pasa a despl azarse en l a di recci n cont rari a. Si se desco-
nect a el encendi do mi ent ras l a persi ani l l a est subi endo o baj ando,
l a per si ani l l a no se desact i va de i nmedi at o, si no una vez al canzada
l a
posi ci n
f i nal .
Nota

Si l a per si ani l l a de l a l unet a t r aser a es acci onada r epet i dament e
en un br eve espaci o de t i empo, es posi bl e que se di spar e l a pr ot ec-
ci n de sobr ecar ga. En est e caso, el si st ema no
podr
act i var se
hast a que haya pasado un cor t o per i odo de esper a.
o
Debi do a que el mat er i al de l a per si ani l l a pi er de f l exi bi l i dad a
t emper at ur as i nf er i or es a l os cer o gr ados, l a el ect r ni ca de manej o
se desconect a en cuant o l a t emper at ur a ext er i or al canza l os 5. C
baj o cer o. La per si ani l l a podr vol ver a f unci onar cuando el habi t -
cul o del veh cul o haya al canzado una t emper at ur a super i or a l a del
val or l mi t e menci onado. I
Li mpi aparabrsas
Li mpi aparabri sas
Q
Con lo polonco del limpioporobrisos se monejon el
limpioporabrisos y el borrido outomtico del
I i m pi a/l ova po ro b risos.
F9. 75 Pal anca del
l mpi aparabri sas
La pal anca del l i mpi apar abr i sas = f i g. 75 t i ene l as
si gui ent es posi ci ones:
Barri do breve
-
Despl ace l a pal anca haci a abaj o hast a l a posi ci n
@,
si
sl o desea l i mpi ar el par abr i sas br evement e.
Barri do a i nt erval os Qi
-
Mueva l a pal anca haci a ar r i ba hast a el encast r e
@.
Luces vi si bi l i dad
-
Despl ace el i nt er r upt or
@
p. r u det er mi nar l a dur aci n
de l as pausas de bar r i do.
Barri do l ent o
-
Mueva l a pal anca
haci a ar r i ba hast a el encast r e
@.
Bar r i do r pi do
-
Mueva l a pal anca haci a ar r i ba hast a el encast r e
@.
Bar r i do aut omt i co del l i mpi a/ l avapar abr i sas
-
Ti r e de l a pal anca hast a l a posi ci n
@.
-
Suel t e l a pal anca.
El l avapar abr i sas
dej a de f unci onar y el
l i mpi apar abr i sas
f unci ona t odav a dur ant e unos 4
segunoos.
Desact i var
el l i mpi apar abr i sas
-
Ti r e de l a pal anca
hast a l a posi ci n
bsi ca
@.
i l i mpi apar abr i sas y el l avapar abr i sas sl o f unci onan con et encen_
r rdo conect ado.
l uando se desconect a el l i mpi apar abr i sas,
a l os pocos segundos el
=razo real i za de manera aut omt i ca un l t i mo recorri do.
i dems de por l os ni vel es aj ust ados, l a duraci n de l as pausas
del
: arri do a i nt erval os se regul a en f unci n de l a vel oci dao.
-cs di f usores t rmi cos de l avado del parabri sas
se cal ent arn si el
: rcendi do est conect ado.
: i desea l i mpi ar el par abr i sas y l l eva l as l uces encendi das, t i r e
: . evement e de I a pal anca; de l o cont rari o, se act i var t ambi n el
: st ema de l avado de l os f aros*. De esa f orma gast ar a l nnecesari a_
- ent e
agua de l avado.
A inrruclru]
Para tener una buena vi si bi l i dad y conduci r con seguri dad es
i mpresci ndi bl e que l a escobi l l a est en perfecto estado
=> ptgi no 94, "Cambi ar l as escobi l l as del l i mpi aparabri sas".
De l o
contrari o exi ste pel i gro de accdente.
O
Cui dadot
Si se han pr oduci do hel adas, ant es de acci onar el l i mpi apar abr i sas
compr uebe si se ha hel ado l a escobi l l a. Si act i va el si st ema l i moi a_
par abr i sas
est ando l a escobi l l a hel ada, st a podr an
det er i or ar se e
i ncl uso se podr a aver i ar el mot or del si st ema l i mpi apar abr i sas.
Nota
Ant es de empr ender un vi aj e l ar go, asegr ese de que el depsi t o del
s st ema f avacr i st al es est l l eno. Ll enar el depsi t o = pgi no 341. 1
t
Luces vi si bi l i dad
Vsl i r l o pr a veh cul os: r on l l v f ar os
Lavafaros
Fi g. 76 Faro con
eyector de l avado
despl egado
Con l as l uces conect adas, acci one el bar r i do aut omt i co del
l i mp i a / l a v a p a r a b r i s a s = p g i n o 9 2 , f i g . 7 5
@t i r a n d o
d e l a
p a l a n c a d u r a n t e m s d e 1 s e g u n d o .
Par a ef ect uar el l avado, l os eyect or es de l avado de l os f ar os sal dr n
del par achoques por l a pr esi n de agua = f i g. 76.
A i nt er val os r egul ar es, p. ej . , al i r a r epost ar , deber a l i mpi ar se l a
suci edad que se haya i ncr ust ado en l os f ar os
( p.
ej . , l os r est os de
i nsect os) .
Par a poder est ar segur o de su f unci onami ent o en i nvi er no, deber a
l i mpi ar se l a ni eve que pueda haber en l os sopor t es de l os eyect or es
o, en su caso, el i mi nar el hi el o con un aer osol ant i hi el o. r
Cambi ar I as escobi l l as del l i mpi apar abr i sas
Si lo escobillo limpioporobrisos de su vehculo est en
perfecto estodo, Ud. gozoro de uno visibilidod mejor.
Extraer l a esco.
F9. 78 Col ocar l a
escobl l a
Fi g.77
bi l l a
d)@
I
Luces y vl sroi l roao
i l
Ext raer l a escobi l l a
-
Separ e el br azo del l i mpi apar abr i sas del par abr i sas.
-
Despl ace el el ement o de bl oqueo de l a escobi l l a en l a
di recci n de l a f l echa = pgi no 94, f i g. 77
@.
Aguant e al
mi smo t i empo l a escobi l l a.
-
Saque l a escobi l l a
@
del al o ami ent o del br azo del
l i m pi apar abr i sas.
Col ocar l a escobi l l a
-
Echar haci a at r s el el ement o de bl oqueo de l a nueva
escobi l l a. Ahor a se puede ver el al oj ami ent o de l a esco-
bi l l a.
-
Col oque l a escobi l l a nueva en el al oj ami ent o del br azo
del l i mpi apar abr i sas + pgi no 9a, f i g. 78@.
-
Despl ace el el ement o de bl oqueo de l a escobi l l a en l a
di r ecci n de l a f l echa
@
hast a que se per ci ba que
encast r a en el br azo del l i mpi apar abr i sas.
-
Repl i egue el br azo del l i mpi apar abr i sas col ocndol o
nuevament e sobre el cri st al .
t ^ ,
l A
ATENCION!
.
i No
conecte el encendi do si l os brazos l i mpi aparabri sas del an-
|
teros estn l evantados! Los l i mpi aparabri sas vol veran a l a posi -
|
ci n de descanso, daando as l a pi ntura del cap.
I
Retrovi sor
Retrovi sor i nteri or con aj uste manual para
poscn ant desl umbrant e
Posi ci n normal
-
Col oque l a pal anqui t a del bor de i nf er i or del espej o
mi r ando haci a adel ant e.
Col ocar el retrovi sor en posi ci n
anti desl umbrante
-
Col oque l a pal anqui t a del bor de i nf er i or del espej o
mi r ando haci a at r s. r
A ATENcl Nl
(conti nuaci nl

Las escobi l l as se debera l i mpi ar regul armente con un
producto l i mpi acri stal es para evi tar que se embadurnen l os cri s-
tal es. Si l a suci edad es excesi va
(p.
ej ., restos de i nsectos), l as
escobi l l as se pueden l i mpi ar tambi n con una esponj a o trapo. De
l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
. Por moti vos de seguri dad se deben cambi ar l as escobi l l as una
o dos veces al ao.
Luces vi si bi l i dad
Vl i do par a veh cul ost con r et r ovi sor i nt er i or con aj ust e aut omt i co par a posi ci n
a nt i desl u mbr ant e
Retrovi sor nteror con aj uste automtco
para posci n
ant i desl umbrant e
La funcin ontideslumbronte outomdtico se
puede
octivor o desoctivor en caso necesorio.
Func n ant desl um br ant e
La f unci n ant i desl umbr ant e se act i va cada vez
que
se conect a el
encendi do. El t est i go ver de que hay en l a car casa del r et r ovi sor se
enci ende.
Cuando l a f unci n ant desl umbr ant e est act i vada, el r et r ovi sor
i nt er i or se oscur ece out omt i cament e dependi endo de l a i nci denci a
de l a l uz. La f unci n ant i desl umbr ant e se v anul ada sr :
.
se enci ende l a i l umi naci n del habi t cul o
.
se engr ana l a mar cha at r s
Sensor es par a l a l uz de mar cha aut omt i ca*
Con l a ayuda de l os sensor es que se encuent r an en el espej o r et r o-
vi sor i nt er i or , cuando el i nt er r upt or de l as l uces se encuent r a en l a
posi ci n AUTO l a l uz de cr uce se enci ende y se apaga aut omt i ca-
ment e en f unci n de l a l umi nosi dad ambi ent al => pgi no
g0.
E ,o."
.
Si se desacti va l a funci n anti desl umbrante del retrovsor i nte-
ri or, se anul a tambi n l a funci n anti desl umbrante automtca de
l os retrovi sores exteri ores.
o
La f unci n aut omt i ca ant i desl umbr ant e de l os r et r ovi sor es sl o
es ef ect i va si l a per si ani l l a par asol r par a l a l unet a t r aser a est enr o-
l l ada o bi en si no hay ot r os obj et os que obst acul i cen l a i nci denci a
de l a l uz en el r et r ovi sor .
.
Si t ene que col ocar cual qui er t i po de adhesi vo en el par abr i sas,
no l o haga del ant e de l os sensor es. De l o cont r ar i o. podr a pr ovocar
que l a l uz de mar cha aut omt i ca o l a f unci n ant i desl umbr ant e
aut omt i ca del r et r ovi sor i nt er i or no f unci one bi en o no f unci one en
absol ut o. t
F9. 79 Retrovi sor nte-
ri or con aj uste para
posi ci n ani desl um-
brante: Testigo de
control e i nterruptor
Desacti var l a funci n anti desl umbrante
-
Pul se l a t ecl a
@
+ f i g. 79. El t est i go de cont r ol
@
se
a pag a.
Acti var l a funci n anti desl umbrante
-
Pul se l a t ecl a
@
+ f i g. 79. El t est i go de cont r ol
@
se
enc ende.
t
t l
^ i ^
Retrovi sores exteri ores
Los retrovisores exteriores se ajuston elctricomente.
F9.80 Detal l e del
reposabrazos: Mando
gratori o
Ajustar los retrovisores exteriores
-
Gi r e el mando a l a posi ci n > f i g. B!
@
( r et r ovi sor
ext e-
r i or del conduct or ) o a l a posi ci n
@
( r et r ovi sor
ext er i or
del acompaant e) .
-
Ut i l i ce el mando gi r at or i o par a posi ci onar
l os r et r ovi -
sor es ext er i or es de modo que t enga una buena vi si bi -
l i dad haci a at r s.
Abati r ambos retrovi sores exterores*
-
Gi r e el mando a l a posi ci n
@.
Se r ecomi enda abat i r * l os r et r ovi sor es ext er i or es, por ej empl o, al
apar car o en I ugar es muy angost os.
Luces vi si bi l i dad
Cal efacci n de l os retrovi sores*
Si est act i vada l a l unet a t r mi ca . > pt i gi no 9e l a super f i ci e de l os
r et r ovi sor es se cal ent ar en f unci n de l a t emper at ur a ext er i or .
Funci n de i ncl i naci n del r et r ovi sor ext er i or del
aompaant e*
Al poner l a mar cha at r s, se i ncl i na l i ger ament e haci a abaj o l a
super f i ci e del espej o si empr e que se haya conmut ado a di cho r et r o-
vi sor , es deci r , con el mando gi r at or i o en posi ci n = f i g. 80
@.
Est o
per m t e ver el bor di l l o al apar car el veh cul o.
La super f i ci e del r et r ovi sor vuel ve a su posi ci n or i gi nal al desen-
gr anar l a mar cha at r s, cuando se conduce haci a adel ant e a una
vel oci dad super i or a l os 15 km/ h y cuando se col oca el mando gi r a-
t or i o en l a posi ci n i zqui er da
@o
en l a posi ci n neut r al
@.
Memori a para l os retrovi sores exteri ores*
En l as ver si ones con memor i a par a l as posi ci ones del asi ent o del
conduct or , al memor i zar l a posi ci n del asi ent o se memor i za
t ambi n aut omt i cament e l a de l os r et r ovi sor es ext er i or es
= pgi no 105.
O
Cui dado!
a
Los r et r ovi sor es convexos o asf r i cos* aument an et camoo
vi sual , per o l os obj et os se ven ms pequeos. Por el l o, t al es r et r ovi -
sor es son sl o r el at i vament e apr opi ados par a cal cul ar l a di st anci a
que hay hast a l os l os veh cul os que vi enen det r s.
o
Si por al gn i nf l uj o ext er i or
( p.
ej . , un gol pe al mani obr ar ) var i ase
l a posi ci n de l a car casa del r et r ovi sor , habr que
abat i r el ct r i ca-
ment e l os r et r ovi sor es hast a hacer t ope. La car casa del r et r ovi sor no
se debe col ocar en ni ngn caso a mano en l a posi ci n de par t i da, ya
que el l o i r a en det r i ment o del f unci onami ent o de l a mecni ca del
retrovi sor.
t r o-
\ t a
t e-
de
; ol o
nf o-
c r a
l
e e n
Luces vi si bi l i dad
Nota
En el caso de que f al l e el aj ust e el ct r i co de l os r et r ovi sor es, st os
podr n ser aj ust ados manual ment e, pr esi onando sobr e el bor de de
l os espej os. I
Vl i do par a veh cul os: con r et r ovi sor ext er i or con aj ust e aut omt i co par a posi ci on
a nt i desl umbr ant e
Aj uste automti co de l a
Poscn
anti desl umbrante de l os retrovi sores
exterores
Los r et r ovi sor es ext er i or es se oscur ecen conj unt ament e con el
r et r ovi sor i nt er i or con ai ust e aut omt i co par a posi ci n ant i desl um-
br ant e. Est ando el encendi do conect ado se oscur ecen aut omt ca-
ment e l os r et r ov sor es dependi endo de l a i nci denci a de l a l uz
( p.
ei .
l uz de f ar os desde at r s) .
Si se enci ende l a i l umi naci n del habi t cul o o bi en al
poner l a
mar cha at r s, l os r et r ovi sor es vuel ven al ni vel de cl ar i dad i ni ci al
( si n
f unci n ant i desl umbr ant e) .
Nota

Si se desacti va l a funci n automti ca anti desl umbrante del
retrovi sor i nteri or, se anul a tambi n l a funci n automti ca anti des-
l umbrante de l os retrovi sores exteri ores.

La f unci n aut omt i ca ant i desl umbr ant e de l os r et r ovi sor es sl o
es ef ect i va si l a per si ani l l a par asol * par a l a l unet a t r aser a est enr o-
l l ada o bi en si no hay ot r os obj et os que obst acul i cen l a i nci denci a
de l a l uz en el r et r ovi sor . I

Asi entos
y comparti mentos
, Aj ust e manual de l os asi ent os
del ant eros
Mandos para el aj uste del asi ento
El asiento dispone de vorios funciones de oiuste.
Fi g. 81 Mandos en el
asi ento del conductor
Al gunos de l os equi pami ent os r el aci onados per t enecen sl o a
det er mi nadas ver si ones del model o o son si mpl ement e equi pos
opci onal es.
Mandos
@
Ef ect uar el aj ust e l ongi t udi nal
@
Ai ust ar l a al t ur a del asi ent o
Asientos
Af ust ar ef apoyo l umbar* = pt i gi no 105
Aj ust ar l a i ncl i naci n del r espal do r
Vl i do par a vehi cul ost con as ent os de aj ust e manual
Aj ust e l ongi t udi nal de l os asi ent os
Levant e l a pal anca
O
- t S. 81 y despl ace el asi ent o
hast a l a
posi ci n
deseada.
Suel t e l a pal anca
@
y si ga despl azando el asi ent o hast a
que encaj e el bl oqueo.
A nreruclru!
El asi ento del conductor no deber regul arse en senti do l ongi tu-
di nal mi entras se conduzca. De l o contrari o exi ste pel i gro de acci -
dente.
Vl i do par a vehi cul os: con asi ent os de aj ust e manual
Aj ustar l a al tura del asi ento
Subi r el asi ent o
-
Ti r e de l a pal anca
@
+ f i g. 81 haci a ar r i ba.
Baj ar el asent o
-
Ti r e de l a pal anca
@
haci a abaj o.
o
@
i
Asi entos arti mentos
Vl i do par a vehi cul os: con asi ent os de aj ust e manual
Aj ust e de l a i ncl i naci n del respal do
-
No se apoye sobr e el r espal do.
-
Con l a mano, gi r e l a r ueda
@=
pgi na
g9,
aj ust ar l a i ncl i naci n del r espal do.
Vl i do par a vehi cul ost con asi ent os depor t i vos de aj ust e r nanual
Mandos para el aj uste del asi ento
(asi ento
deport i vo)
El osiento dispone de vorias funciones de ajuste.
Fi g. 82 Mandos en el
asi ento del acompa-
ante
Al gunos de l os equi pami ent os r el ac onados per t enecen
sl o a
det er mi nadas ver si ones del model o o son si mpl ement e equi pos
opci ona l es.
Mandos
@
Ef ect uar el aj ust e l ongi t udi nal
@
Pr ol ongar el coj n
@
A ust ar l a i ncl i naci n del asi ent o
@
Aj ust ar l a al t ur a del asi ent o
@
Aj ust ar ef apoyo l umbar * = pgi no 105
@
Aj ust ar l a i ncl i naci n del r espal do I
f i g. 81 par a
A iareruclru1
Los respal dos de l os asentos del anteros no deben estar dema.
si ado recl i nados al conduci r. De l o contrari o, l os ci nturones de
seguri dad y el si stema de ai rbags no podran cumpl i r con su
funci n protectora, con el consi gui ente pel i gro de acci dente.
[
nreruclrut
o
El asi ento del conductor no deber regul arse en al tura mi en-
tras se conduzca. De l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
.
Acte con precauci n al aj ustar l a al tura del asi ento. Si se hace
si n prestar atenci n o de modo i ncontrol ado, podran produci rse
magul l adur as.
. ai i do par a veh cul os: con asi ent os depor t i vos de aj ust e manua{
Aj ust e l ongi t udi nal de l os asi ent os
-
Levant e l a pal anca
A>
pgi no 100, f i g. 82 y despl ace el
asi ent o hast a l a posi ci n deseada.
-
Suel t e l a pal anca
O
y si ga despl azando el asi ent o hast a
que encaj e el bl oqueo.
[
ArEruclrut
El asi ento del conductor no deber regul arse en senti do l ongi tu-
di nal mi entras se conduzca. De l o contrari o exi ste pel i gro de acci -
dente.
. al r do par a vehi cul os: co as ent os depor t vos de aj ust e manual
Coj n del asi ento
Prol ongar el coj n del asi ent o
-
Despl azar haci a ar r i ba l a t ecl a
@=
pgi na 100, f i g. 82.
-
Despl azar el coj n del asi ent o haci a adel ant e, hast a
al canzar l a posi ci n deseada.
Acort ar el coj n del asi ent o
-
Despl azar haci a ar r i ba l a t ecl a
@.
-
Despl azar el coj n del asi ent o haci a at r s, hast a l l egar a
l a posi ci n deseada. r
Asi entos
Vl i do para veh cul os: con asi et os deport i vos de aj ust e manua
Aj ustar l a superfi ci e del asento
-
Ti r e de l a pal anca
@+
pgi no 100, f i g. 82 haci a ar r i ba y
aj ust e l a posi ci n del asi ent o cambi ando de l ugar el peso
del cuer po.
Vl i do para veh cul osr con asent os deport i vos de aj ust e manual
Aj ustar l a al tura del asi ento
Subi r el asi ent o
-
Ti r e de l a pal anca
@>
pgi no l OO, f i g. 82 haci a ar r i ba
( movi mi ent os
de bombeo) .
Baj ar el asi ent o
-
Opr i ma l a pal anca
@
haci a abaj o
( movi mi ent os
de
bombeo) .
\
Areruclru1
o
La superfi ci e de asi ento del asi ento del conductor no se deber
aj ustar mi entras se conduzca. De l o contrari o exi ste pel i gro de
acci dente.
.
Acte con precauci n al aj ustar l a al tura del asi ento. Si se hace
si n prestar atenci n o de modo i ncontrol ado, podran produci rse
magul l adur as.
Asi entos
y
com
Vl i do para vehi cul os: con asi ent os deport i vos de aj ust e manual
Aj ust e de l a i ncl i naci n del r espal do
No se apoye sobr e el r esPal do.
Con l a mano, gi r e l a r ueda
@>
pgi na 100, f i g' 82par a
aj ust ar l a i ncl i naci n del r espal do.
A nreruclnr
Los respal dos de l os asi entos del anteros no deben estar dema-
si ado recl i nados al conduci r. De l o contrari o, l os ci nturones de
seguri dad y el si stema de ai rbags no podl an cumpl i r con su
funci n protectora, con el consi gui ente pel i gro de acci dente.
I
iArsruorvt
.
El asi ento del conductor no deber regul arse en al tura mi en-
tras se conduzca. De l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
. Acte con precauci n al aj ustar l a al tura del asi ento. Si se hace
si n prestar atenci n o de modo i ncontrol ado, podran produci rse
magul l adur as.
Asientos
Aj uste el ctri co de l os asi entos
del anteros
Vl i do para veh cul os: con asent os de aj ust e el ct ri co
Aj ustar el asi ento
El manejo de los interruptores obedece o Ia lgico de
lo construccin
y del funcionamiento de los asientos.
Fi g.83 Asi ento del an-
tero: Mandos para el
auste
Fi g.84 Asi ento del an.
tero: Mandos para el
auste de los asentos
Los conmut ador es par a r egul ar el coj n del asi ent o y el
r espal do est n en consonanci a con el asi ent o en l o que
r espect a a di sposi ci n, di seo yf unci onami ent o del mi smo'
Los asi ent os se r egul an pul sando l os i nt er r upt or es en
f unci n de est a l gi ca.
Aj ustar el asi ento en senti do l ongi tudi nal
-
Despl ace el mando
@^=
t i g. 83 haci a adel ant e o haci a
at r s @=f i g. 84+\ .
Aj ustar l a al tura del asi ento
-
Ti r e del mando
@
o bi en despl cel o haci a ar r i ba o haci a
abajo +
y'\.
Aj ustar l a al tura de l a parte del antera del asi ento
-
Despl ace l a par t e d- el ant er a del mando
@
naci a ar r i ba o
hac i aabaj o@=4.
Asi ent os
Aj ustar l a al tura de l a parte trasera del
-
Despl ace l a p, ar t e t r aser a del mando
@
haci a
hac i aabaj o@=\ .
Mandos
@
Aj ust e del asi ent o
@
nust e del respal do
@
npoyo l umbar*
Val i do par a veh cul os: con asi ent os de a ust e el ct r i co
Aj ust ar l a i ncl i naci n del respal do
asi ento
ar r i ba o
Fi g.85 Asi ento del an-
tero: Mando para l a
i ncl i naci n del
respal do
-
Despl ace el mando haci a adel ant e o haci a at r s en l a
di r ecci n de l a f l echa + f i g. 8b par a aj ust ar l a i ncl i naci n
del r espal do +
\ .
A nrervclrv!
Los respal dos de l os asi entos del anteros no deben estar dema-
si ado recl i nados al conduci r. De l o contrari o, l os ci nturones de
seguri dad y el si stema de ai rbags no podran cumpl i r con su
funci n protectora, con el consi gui ente pel i gro de acci dente.
A areructru1

El aj uste el ctri co de l os asentos del anteros funcona tambi n
con el encendi do desconectado o con l a l l ave extrada.
por
el l o. no
deberan dej arse ni os en el vehcul o si n prestarl es atenci n, ya
que exi ste pel i gro de acci dente.
.
Por moti vos de seguri dad, el asi ento sl o deber aj ustarse con
el vehcul o parado. De l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
o
Acte con precauci n al austar l a al tura del asi ento. Si se hace
si n prestar atenci n o de modo i ncontrol ado, podran produci rse
magul l adur as.
la n-
Vl i do par a veh cul os: con apoyo l umbar
Apoyo l umbar
El apoyo lumbor puede
ojustorse a lo curvoturo
noturol de la columno vertebrol.
Asi entos y
com mentos
Con el apoyo l umbar se sost i ene ef i cazment e l a cur vat ur a nat ur al de
l a col umna ver t ebr al , evi t ndose el nat ur al cansanci o oue
ocasi onan l os vi aj es l ar gos. t
Memori a del asent o del
conduct or
Vl i do par a vehi cul os: con asi ent os de aj ust e el ct r i co v memor a
Descri pci n
Con los teclos de memoria de Io puerta
del conductor
pueden memorizorse y activarse cuotro posiciones
diferentes del asiento y de |os retrovisores exteriores*.
F9.87 Puerta del
conductor: Sstema de
memori a
Fi g.86 Asi ento del an.
tero: Pl aca regul adora
pafa apoyo l umbar
]
Aj ustar el arqueami ento
-
Par a obt ener un mayor ar queami ent o, pul se
l a oar t e
del ant er a de pl aca r egul ador a =+ f i g.
g6.
-
Par a obt ener un menor ar queami ent o, pul se l a par t e
t r aser a de l a pl aca r egul ador a.
Regul aci n de l a al tura
-
Par a que el ar queami ent o est a mayor al t ur a, pul se l a
par t e super i or de l a pl aca r egul ador a.
-
Par a que el ar queami ent o est a menor al t ur a, pul se l a
par t e i nf er i or de l a pl aca r egul ador a.
I
I
I
Asi entos
rti mentos
Tecl as de memor i a
Con l as t ecl as de memor i a 1, 2, 3y 4 = pgi na 105, f i g' 87 es posi bl e
al macenar
y act i var l as posi ci ones del asi ent o y de l os r et r ovi sor es
ext er i or es* de, como mxi mo. cuat r o conduct or es'
Tecl a STOP
Si se oul sa l a t ecl a STOP de modo que sobr esal ga un poco, l a
memor i a
par a l a posi ci n de l os asi ent os no f unci ona' Se i l umi nar
l a i nscr i pci n
( ) t F j unt o a l a t ecl a STOP
( sl o
apr eci abl e con l as l uces
encend i das) .
Las oosi ci ones memor i zadas
per manecen en l a memor i a' Ahor a' l a
posi ci n del asi ent o y de l os r et r ovi sor es ext er i or es* sl o pueden
r egul ar se del modo convenci onal medi ant e el aj ust e el ct r i co'
Recomendamos hacer uso de l a t ecl a STOP par a desact i var el
si st ema de memor i a, si el veh cul o es ut i l i zado de f or mo t empor ol
por un conduct or del que no se deban al macenar l os ai ust es que
r eal i ce.
Nota
Las posi ci ones memor i zadas
podr n act i var se t ambi n medi ant e el
cont r ol r emot o. = Pg no
107. 1
Vl i do para vehi cul os: con asi ent os de aj ust e el ct ri co y memora
Memori zar ai ustes
Para al macenar l os aj ustes, l a tecl a STOP deber estar opri -
mi da
( no
debe sobr esal i r ) .
-
Aj uste el asi ento del conductor > pdgi no 103'
-
Aj uste ambos retrovi sores exteri ores > pgi no 97'
-
Pul se l a t ecl a [ l EM0 v
mant ngal a
pul sada' Pul se adi ci o-
nal ment e una de l as t ecl as de memor i a dur ant e al menos
un segundo.
-
Suel t e l as t ecl as. Las posi ci ones est n ahor a memor -
zadas en l a t ecl a de memor i a sel ecci onada'
Al memor i zar aj ust es nuevos en l a mi sma t ecl a de memor i a se
bor r an l os aj ust es ant er i or es de l a t ecl a. Se r ecomi enda comenzar
con l a t ecl a de memor i a 1 y asi gnar l as t ecl as de memor i a r est ant es
a ot r os conduct or es.
Al cer r ar el veh cul o medi ant e el cont r ol r emot o
( l l ave de cont r ol
r emot o) se al macena l a l t i ma posi ci n del asi ent o
y de l os r et r ovi -
sor es y se asi gna al cont r ol r emot o. Al abr i r el veh cul o, l os r et r ovi -
sor es ext er i or es se aj ust an aut omt i cament e a l a posi ci n pr ogr a-
mada ant er i or ment e; t ambi n el asi ent o del conduct or se posi ci ona
segn el l t i mo aj ust e del mi smo al abr i r l a puer t a del conduct or '
Si n embar go, no por el l o se bor r ar n l os ai ust es memor i zados en
l as t ecl as de memor i a 1 a 4. Est os aj ust es pueden act i var se en t odo
moment o. I
Vl i do gar a vehi cul os: con asi ent os de aj ust e el dct r i co y memor r a
Activar ajustes
los o.ustes memorizodos
pueden octivarse tonto
medionte los teclas de memoria como medionte el
control remoto
(ttove
de control remotd'
Actvar medante l as tecl as de memori a
-
Si l a puert a del conduct or est abi ert a,
pul se brevement e
l a t ecl a de memor i a
que desee.
l a(
) l
' ovi -
ovl -
r a-
ona
:or.
e n
l ooo
-
Si l a puer t a del conduct or est cer r ada, habr que
mant ener pul sada l a t ecl a de memor i a deseada hast a
que el asi ent o y l os r et r ovi sor es ext er i or es al cancen l a
posi ci n memor i zada.
Acti vaci n medi ante el control remoto
-
Desbl oquee el veh cul o con el cont r ol r emot o y abr a l a
puer t a del conduct or ant es de que pasen unos 10
mi nut os.
Si l a ouer t a del conduct or no se abr e ant es de que pasen unos 10
mi nut os despus de desbl oquear el veh cul o con el cont r ol r emot o,
habr que act var el aj ust e de l a posi ci n del asi ent o medi ant e de
l as t ecl as de memor i a.
Asientos
Vl i do para veh cul os: con asent os de aj ust e el ct ri co y memora
Establ ecer correspondenca con l a l l ave
por control remoto
Paro poder activor medionte lo llove de control remoto
los posiciones memorzodos, hobrd que estoblecer
uno correspondencio entre lo llove y los teclas de
memorio.
Gorrel aci n entre tecl as de memori a y l l aves de
control remoto del vehcul o
-
Act i ve l as oosi ci ones deseadas
que deban asi gnar se a l a
l l ave medi ant e l a t ecl a de memor i a cor r espondi ent e'
-
Mant enga l a t ecl a de memor i a pul sada y pul se t ambi n
ant es de que pasen 10 segundos l a t ecl a de aper t ur a de
l a l l ave de control remoto.
-
Suel t e l a t ecl a de memor i a despus de apr oxi mada-
ment e 2 segundos.
Borrar l a programaci n de l a l l ave de control
remoto en l a tecl a de memori a
-
Mant enga l a t ecl a i l E[ 10
pul saOa y pul se t ambi n. ant es
de que pasen 10 segundos, l a t ecl a de aper t ur a de l a l l ave
por control remoto.
-
Suel te l a tecl a [l E]tl 0 despus de pasados unos 2
segu ndos.
Cada vez que se pr ogr ama l a l l ave, se bor r a l a ant er i or pr ogr ama-
ci n de l a mi sma.
[
nrEruclru1
.
Por moti vos de seguri dad, el aj uste del asi ento deber efec'
tuase si empre con el vehcul o parado' De l o contrari o exi ste
pel i gro de acci dente.
. En caso de emergenci a. podr i nterrumpi rse cual qui er proceso
de acti vaci n opri mi endo l a tecl a "STOP" o bi en pul sando breve-
mente una de l as tecl as de memori a.
r e nt e
Un opoyocobezos ajustodo de ocuerdo o lo estoturo de
los ocupontes ofrece, junto
con el cinturn de segu_
ridod, uno proteccin
eficoz.
Asi entos
Recomendamos pr ogr amar l as dos l l aves de cont r ol r emot o sumi _
ni st r adas de f br i ca en l as t ecl as de memor i a 1 y 2. Encaso oe nece_
si dad, se podr n encar gar dos l l aves ms con di sposi t i vo de cont r ol
r emot o al Concesi onar i o Audi y pr ogr amar l as
en l as t ecl as 3 v 4. I
Apoyacabezas
Apoyacabezas
en l os asi entos del anteros
-
Aj ust e el apoyacabezas de modo que el bor de super i or
del mi smo se hal l e como m ni mo a l a al t ur a de l os oi os o
i ncl uso ms al t o > f i g. 88.
Aj ust ar l a al t ura haci a abaj o
-
Agar r e el apoyacabezas por l os l ados con amoas manos.
-
Apr i et e el bot n
@
=> f i g. 88 y aj ust e el apoyacabezas de
modo que el bor de super i or del mi smo s e hal l e como
m ni mo a l a al t ur a de l os oj os o ms al t o.
Aj ust ar l a i ncl i naci n
-
Agar r e el apoyacabezas con l a manos por
ambos l ados e
i ncl nel o haci a adel ant e o haci a at r s.
Desmont ar l os apoyacabezas
-
Ti r e del apoyacabezas haci a ar r i ba hast a l l egar al t ope.
-
Opr i ma l a t ecl a
@
y ext r ai ga el apoyacabezas.
Mont ar l os apoyacabezas
-
I nt r oduzca el apoyacabezas en sus gu as hasr a que
encast r e de un modo audi bl e.
Los apoyacabezas pueden aj ust ar se en al t ur a e i ncl i naci n.
Debern aj ust arse de acuerdo a l a est at ura del ocupant e. Un apoya_
cabezas correct ament e ai ust ado of rece, j unt o
con el cnt urn de
segur i dad, una pr ot ecci n
ef i caz.
La ef i caci a mxi ma se l ogra si se aj ust a el borde superi or del apoya_
cabezas como m ni mo a l a al t ur a de l os oj os o i ncl uso ms al t o. r
I
Fi g. 88 As ent osdel an-
teros: Apoyacabezas
Aj ust ar l a al t ura haci a arri ba
-
Agar r e el apoyacabezas por l os l ados con amoas manos.
I
i o
Apoyacabezas de l as pl azas l ateral es del
asi ento trasero
Fi g.89 Pl azas l ate-
ral es del asi ento
trasero: Apoyacabezas
Aj ust ar l a al t ura haci a arri ba
-
Agar r e el apoyacabezas por l os l ados con ambas manos.
-
Aj ust e el apoyacabezas de modo que el bor de super i or
del mi smo se hal l e como m ni mo a l a al t ur a de l os oj os o
i ncl uso ms al t o + f i g. 89.
Aj ust ar l a al t ura haci a abaj o
-
Agar r e el apoyacabezas
por l os l ados con ambas manos.
-
Apr i et e el bot n
@
+ f i g. 89 y aj ust e el apoyacabezas de
modo
que el bor de super i or del mi smo se hal l e como
m ni mo a l a al t ur a de l os oj os o ms al t o'
Asi entos
Desmont ar l os aPoYacabezas
-
Ti r e del apoyacabezas haci a ar r i ba hast a l l egar al t ope.
-
Opr i ma l a t ecl a
@
- t i S. 89 y, al mi smo t i empo, ext r ai ga
el apoyacabezas.
Mont ar l os apoyacabezas
-
I nt r oduzca l as bar r as del apoyacabezas en sus gu as
hast a
que encast r en de un modo audi bl e' r
Vl i do para vehi cul os: con apoyacabezas cent ral t rasero
Apoyacabezas central del asento tr
os
de
l ya-
e
oya-
. t Aj ustar l a al tura haci a arri ba
-
Agar r e el apoyacabezas
por l os l ados
Fi g.90 Pl aza central
del asi ento trasero:
Apoyacabezas
con ambas manos. )
Asi entos
-
Aj ust e el apoyacabezas de modo que el bor de super i or
del mi smo se hal l e como m ni mo a l a al t ur a de l os oi os o
i ncl uso ms al t o > pgi no 109, f i 1. 90.
Aj ust ar l a al t ura haci a abaj o
-
Agar r e el apoyacabezas por l os l ados con ambas manos.
-
Pr esi one l a t ecl a
@
y aj ust e el apoyacabezas de modo
que el bor de super i or del mi smo se hal l e como m ni moa
l a al t ur a de l os oj os o i ncl uso ms al t o.
Desmont ar el apoyacabezas
-
Ti r e del apoyacabezas haci a ar r i ba hast a l l egar al t ope.
-
Apr i et e l a t ecl a
@=
pgi no 109, f i g. 90y, al mi smo
t i empo, ext r ai ga el apoyacabezas.
Mont ar l os apoyacabezas
-
I nt r oduzca l as bar r as del apoyacabezas en sus gu as
hast a que encast r en de un modo audi bl e. r
Vl i do para vehi cul os: con reposabazos del anl ero
Reposabrazos
EI reposabrozos puede ojustorse o vorios niveles y
contiene un portoobjetos.
Fi g.91 Reposabrazos
entre el asento del
conductor y el del
acompaante
Aj ust e del reposabrazos
-
Par a aj ust ar l a i ncl i naci n del r eposabr azos hay que
abat i r l o pr i mer o hast a su posi ci n ms baj a.
-
Levnt el o a cont i nuaci n, encast r e por encast r e, hast a
al canzar l a posi ci n deseada.
Abri r el port aobj et os
-
Pr esi one l a pal anca de desbl oqueo > f i g. 91.
Hay que t ener present e que, con el reposabrazos abat i do, queda
rest ri ngda l a l i bert ad de movi mi ent os del brazo. Por el l o. no
deber a l l evar se abat i do al ci r cul ar
por
l a ci udad. I
zos
|l
Mal et ero
Cargar el mal etero
EI equipaje debe colocorse en el lugar ms seguro.
Fi g.92 Los obetos
pesados deberan
transportarse l o ms
adel ante posi bl e.
Par a asegur ar se de que el veh cul o mant i ene sus buenas
pr opi edades de mar cha, se deber t ener en cuent a l o
si gui ent e:
-
Repar t a l a car ga de una maner a equi l i br ada.
-
Los obj etos pesados deberan transportarse l o ms
adel ant e posi bl e + f i g. 92.
-
Suj et e l os bul t os suel t os con una r ed par a equi paj e* o
con ci nt as de suj eci n no el st i cas a l as ar gol l as de
amarre = pgi no 112.
Asi ent os
y
com rti mentos
Not a
La pr esi n de l os neumt i cos se debe adapt ar a l a car ga. Consul t e
en caso necesar i o el adhesi vo con l os val or es de pr esi n que encon-
t r ar en el mont ant e de l a puer t a = pgi no 344, f i q. 245. a
A nreructru|
.
Los obetos que se encuentren en el mal etero y que no estn
asegurados pueden moverse y modi fi car l as condi ci ones de
marcha de su vehcul o.
o
Los obj etos que se encuentren en el habi tcul o y que no estn
asegurados pueden despl azarse vi ol entamente haci a adel ante en
caso de acci dente o mani obras bruscas, provocando l esi ones a l os
ocupants del vehcul o.
r
Guarde si empre todos l os obj etos en el mal etero y uti l i ce para
el l o ci nchas adecuadas para asegurarl os, sobre todo si se trata de
obj etos pesados.
.
Si transporta obj etos pesados en su vehcul o, tenga en cuenta
que l a modi fi caci n del centro de gravedad de su vehcul o puede
suponer una al teraci n de l as propi edades de marcha del mi smo.
.
Tenga en cuenta l as i ndi caci onesde= pgi no226,"Conduc'
ci n segura"
Asi entos
Argol l as de amarre
En el moletero se hon integrodo cuotro argollos de
omorre
paro sujetor el equipoje.
Red para equi paj e
La red poro equipoje evita que se muevon los bultos de
poco peso.
Fi g.94 Red para equi -
pale extendida
Enganche pr i mer o l os ganchos del ont er os en l as ar gol l as
de amar r e.
Enganche a cont i nuaci n l os ganchos f r oser osen l as
ar gol l as de amar r e. r
Fi g.93 Di sposi ci n de
l as argol l as de amarre
en el maletero
Asegur e l a car ga medi ant e l as ar gol l as de amar r e
= fi g. 93
-fl echas-.
Tenga en cuent a l os consej os r el at i vos a l a segur i dad
+ pgino 236.t
Asi entos
rti mentos
lo
, l i do par a veh cul os: co mal l a par a equl pal e
Mal l a/red
para equPaj e
Lo mollo poro equipoie/red
portoobietos evto que los
objetos ligeros
queden sue/tos
y puede utilizorse
paro
depostar obietos.
Fg.95 Red para equi -
pal e extendi da
Fi g.96 Red para equi -
pai e enganchada
Mal l a
para equi Paj e
-
Fi j e l a mal l a par a equi paj e a l as cuat r o ar gol l as > f i g' 95'
Red portaobjetos
-
Enganche l os ganchos de l a r ed por t aobj et os en l as ar go-
l l as Oe amar r e en el pi so de l a zona de r emat e del mal e-
t er o > f i g. 96.
-
Con ayuda de una l enget a
pl i egue haci a abaj o l os
ganchos de sui eci n
@=
t i S. 96 en l a par t e super i or del
mal et er o, t i r e de l a r ed haci a ar r i ba y cuel gue l as ar gol l as
de l a mal l a par a equi paj e en l os ganchos'
Los ganchos t ambi n se pueden ut i l i zar para col gar bol sos' bol sas'
etc.
Si en l os ganchos no se f i j a nada, st os se abat en aut omt i cament e'
\
Areruclrut
La red portaobietos est concebida
para soportar un peso
mximo de 5 kg. Los obietos pesados no quedan bien asegurados'
por l o que exi ste pel i gro de acci dente.
equi -
ol l as
q
Asi entos
Vl i do par a veh cul os: con bandei a par a t r anspor t ar obl et os sucl os
Bandej a
para obj etos suci os
Lo bandejo se debero utilizar poro tronsportor obietos
sucios o moiodos.
Fi g. 97 Bande aexpan-
dda para transPortar
obi etos sucos en el
mal etero
F9.98 Cubi erta de
protecci n para el
respal do abatdo
Extraer l a bandej a para transportar obj etos
suci os
-
Abr a el cap del mal et er o.
-
Pr esi one l a t ecl a
@
> t i g. 97.
-
Ext i enda l a cubi er t a
Pl egada @.
A,bri r l a tapa del saco para obj etos al argados
-
Abr a el cap del mal et er o.
-
Ti re de l a tecl a
@.
Cubi erta de protecci n para el respal do abati do
-
Abat a el r espal do haci a adel ant e > pgi no 116'
-
Col oque l a cubi er t a sobr e el r espal do abat i do
@
+ f i g. 98.
La bandej a par a t r anspor t ar obi et os suci os en el espaci o de car ga
se compone de una l mi na pl egabl e de mat er i al s nt t i co que, en
caso necesar i o,
puede ext ender se por t oda l a super f i ci e de car ga y
por enci ma del par achoques = f i g. 97. La cubi er t a de pr ot ecci n
par a el r espal do puede ut i l i zar se por separ ado. si n l a cubi er t a del
espaci o de car ga. Se compone de dos par t es y puede pl egar se par a
cubr i r 1/ 3 o bi en 2/ 3 del r espal do'
Nota
La bandel a par a t r anspor t ar obj et os suci os sl o deber a pl egar se y
guar dar se en su al oj ami ent o si est compl et ament e seca' r
l . g a
, e n
r ga y
i on
r del
r p a r a
Portaobj etos l ateral
En el compartimento loterol izquierdo del moletero se
encuentro el lector de CD-ROM poro el sistema de
novegoci nx.
Fi g. 99 Mal etero:
Recubrmento l ateral
con comparti mento
cerrado
Fi g. 100 Mal etero:
Lector de CD-ROM para
el si stema de navega-
cn
Asi entos
-
Par a abr i r . t i r e de l a empuadur a haci a adel ant e
+ f i g. 99.
Lect or de CD- ROM par a si st ema de navegaci n*
El l ect or de CD- ROM par a el si st ema de navegaci n = f i g. 100 se
encuent r a en est e compar t i ment o del mal et er o. Su manej o se
descr i be en el Manual de I nst r ucci ones cor r espondi ent e. I
Asi entos
y com
Vl i do par a vehi ul os: col l r espal do abat r bl e
Ampl i ar el mal et ero
Pora omplior el moletero podrn obotirse hacio
odelonte ombos
portes del respoldo
juntas o por sepo-
rodo.
Fi g. 101 Pal anca de
desbl oqueo del
respal do
Fi g. 102 Bl oquear el
respal do
Abat i r el respal do
-
Opr i ma l a pal anca de desbl oqueo
@
+ f i g' 101 en l a
di r ecci n de l a f l echa.
-
Abat a el r esPal do.
I ncorporar el resPal do
-
I ncor por e el r espal do y asegr ese de que encaj a bi en
+
\ .
Si el r espal do ha encaj ado cor r ect ament e,
ya no se
Oe er
poder ver l a mar ca r oj a del pasador
@'
Bl oquear el resPal do
-
Gi r e l a l l ave haci a l a der echa en l a cer r adur a de l a pal anca
de desbl oqueo.
Desbl oquear el resPal do
-
Gi r e l a l l ave haci a l a i zqui er da en l a cer r adur a de l a
pal anca de desbl oqueo + f i g. 102.
Un respal do encaj ado correct ament e
(posi ci n normal ) puede
bl oquearse
y desbl oquearse con l a l l ave en l a pal anca de desbl o-
queo. As se evi t a que desde el habt cul o se pueda acceder al mal e-
t e ro.
A,
ATENCIONI
o El respal do debe haber quedado bi en encaj ado
para poder
garanti zar el efecto protector del ci nturn de seguri dad en l a
pl aza central del asi ento trasero'
. El respal do debe haber quedado bi en encal ado para que, en
caso de un frenazo repenti no, l os obi etos del mal etero no puedan
pasar al habi t cul o. )
T
t
l"
T
?
/
\7 i Cui dado!
Con obj et o de que l os ci nt urones de l as pl azas l at eral es del asent o
t rasero no queden apri si onados al i ncorporar el respal do y puedan
daarse, se deber poner at enci n en que l os ci nt urones se encuen-
t r en en l a concavi dad- gu a. l
Bandej a portaobj etos
Lo bondeja
portoobietos ubicodo detrs del respaldo
del osiento trosero
puede utilizorse
poro depostor
prendos de vestir ligeros.
A nreruclrvl
En l a bandej a portaobetos no se debern col ocar obi etos pesados
o de materi al duro. De ser as, se pone en pel i gro a l os ocupantes
del vehcul o en caso de frenazo repenti no, con el consi gui ente
pel i gro de resul tar heri do.
/
\ 7 Cui dado!
Hay asegurarse de que l os obj et os t ransport ados no daen l os f i l a-
ment os el ct ri cos de l a l unet a t rmi ca.
Asi entos
Vl i do par a veh cul os: con saco pr a
Saco
para obj etos al argados
Con oyuda del soco poro obietos olorgodos se pueden
tronsportor obietos lorgos en el nterior
@.
ei. esqued,
de una monero ti mpi o
Y
si n door el hobi tcul o.
Fi g. 103 Detal l e del
asento trasero desde
atrs: Tapa del saco
para obi etos al argados
I
--t
I
^1
t an
l
Nota
Para poder garant zar una perf ect a desai reaci n, no debern
obst rui rse l as ranuras de desai reaci n ent re l a l unet a y el
oort aobi et os. I
Fi g. 104 Modode
asegurar el saco para
obj etos al argados en el
ci erre del ci nturn de
seguri dad central del
asi ento trasero
Asentos
Cargar
-
Abr a el
por t n
t r aser o.
-
Opr i ma l a t ecl a de desbl oqueo de l a
obj et os al ar gados + pgi no 117, f i g.
haci a abaj o.
-
Abat a haci a adel ant e el r eposabr azos cent r al t r aser o.
-
Pr esi one haci a abaj o l a t ecl a de desbl oqueo de l a t apa
del saco par a obj et os al ar gados en el habi t cur o y
ext r ai ga l a t apa.
-
Ext r ai ga y despl i egue el saco.
-
I nt r oduzca ahor a l os obj et os a t r avs del mal et er o en el
saco >, 4.
Asegur ar
-
I nt r oduzca el ci nt ur n de segur i dad
@=
pgi no I I 7,
f i g. 104 del saco en el ci er r e del ci nt ur n cent r al
@.
-
Tense el ci nt ur n por su ext r emo l i br e
@.
Guar dar
-
Ci er r e l a t apa del di sposi t i vo de car ga en el mal et er o.
-
Pl i egue el saco cui dadosament e.
-
Ci er r e l a t apa en el habi t cul o.
A inrrructru1
Despus de cargar el saco. ste debe ser asegurado con el
ci nt ur n de segur i dad.
Not a
Asegr ese de que el saco est seco del t odo ant es de pl egar l o. I
Port aequi paj es
del t echo
Descri pci n
Con el portaequipajes
del techo es posible tronsportar
bultos adicionoles.
Cuando haya que t r anspor t ar car gas sobr e el t echo, se t endr en
cuent a l os si gui ent e:
o
En el t echo de su veh cul o van i nt egr ados unos canal i l l os de
desage aer odi nmi cos. no podr n usar se por t aequi paj es del t echo
cor r i ent es. Recomendamos ut i l i zar l os sopor t es bsi cos del
pr ogr ama de accesor i os or i gi nal es Audi .
.
Est os sopor t es bsi cos son l a base de un si st ema comol et o de
por t aequi paj es del t echo. Por r azones de segur i dad. si n embar go,
habr que l l evar l as cor r espondi ent es suj eci ones adi ci onal es par a
t r anspor t ar equi paj e, bi ci cl et as, t abl as de sur f , esqu es y bot es. En
l os Ser vi ci os Of i ci al es Audi podr n adqui r i r se t odos l os compo-
nent es de est e s st ema.
t apa del saco par a
103
- f l echa- yg r el a
;
I
t
;
\
lefr
l or
e n
e
ecno
r go,
pat a
s . En
O
cui dado!
Si se ut i l i zan ot r os si st emas de por t aequi paj es, o si no se mont an
segn l as i nst r ucci ones, queda excl ui do de l a gar ant a cual qui er
dao que haya podi do or i gi nar se en el veh cul o. El si st ema de
por t aequi paj es del t echo se deber f i j ar segn l as i nst r ucci ones
sumi ni st r adas.
Puntos de fi j aci n
El portoequipojes del techo se deber fijor slo en los
puntos morcodos.
F9. 105 Puntos de fi i a-
ci n para soportes
bsi cos
Montaj e
Al mont ar l os pi es del sopor t e, hay que asegur ar se de que l os
mi smos asi ent en ent r e l as mar cas de f l echas de l a mol dur a de
est anquei zado que hay en el t echo + f i g. 105. Las mar cas son sl o
vi si bl es con l as puer t as abi er t as. I
Asi entos
Carga del techo
Lo cargo deltecho debe ir bien osegurodo. Siempre
que se tronsporto corgo en el vehculo voran los
propedodes de morcha.
La car ga aut or i zada sobr e el t echo de su veh cul o es de 75 kg. Par a
cal cul ar l a car ga del t echo se t oma como base el peso del si st ema
de por t aequi paj es y el de l a car ga.
Si se usan si st emas de menor r esi st enci a, el por t aequi paj es no
deber car gar se hast a al canzar el peso mxi mo per mi t i do. Si se
ut i l i zan si st emas por t aequi paj es de menor r esi st enci a, st os sl o se
deber n car gar hast a al canzar el peso mxi mo per mi t i do que se
i ndi ca en l as i nst r ucci ones de mont ai e.
A ereruclrut
.
La carga sobre el techo debe estar ben asegurada. De l o
contrari o exi ste pel i gro de acci dente.

No deber sobrepasarse ni l a carga admi si bl e del techo ni l as
cargas permi ti das sobre ej es ni el peso total autori zado del vehi
cul o. De l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
.
S se transportan obj etos pesados o de gran vol umen sobre el
techo, hay que pensar que varan l as propi edades de marcha por
haber vari ado el centro de gravedad y, en su caso, por l a mayor
superfi ci e de resi stenci a al vi ento. por l o que exi ste pel i gro de
acci dente. Por l o tanto, el esti l o de conducci n y l a vel oci dad
debern adecuarse a estas ci rcunstanci as.
* , o, " rel at i va al medi o ambi ent e
A menudo, por r azones de comodi dad, el por t aequi paj es del t echo
per manece mont ado a pesar de no ut i l i zar se. si n embar go, debi do )
Asi ent os
y
com mentos
a l a mayor r esi st enci a al ai r e, su veh cul o consume ms combus-
t i bl e de un modo i nnecesar i o. Por el l o, l e r ecomendamos
desmont ar el por t aequi paj es del t echo despus de haber l o
ut i l i zado. r
Port abebi das
Port abebi das del ant ero I
Fi g. 106 Detal l e del
tabl ero de nstru-
mentos: Portabebi das
Par a abr i r ,
pr esi one el s mbol o de l a cubi er t a del por t a-
bebi das > f i g. 106
Par a cer r ar , despl ace el por t abebi das haci a adent r o hast a
que encaj e.
A reruclru1
.
Mi entras el vehcul o est en marcha no ponga bebi das
cal i entes en l os soportes para bebi das. Las bebi das cal i entes
podran verterse y produci r quemaduras.
o
No uti l i ce vasos o tazas de materi al duro
(p.
ej ' , vi dri o. porce-
l ana) . Los mi smos podr an pr oduci r her i das en caso de acci dent e.
Asrenros y
"o-p"r.r-"".o=
Ei l
Por t abeb das
del ant er o
en el reposabrazos cent ral
En l a consol a cent r al se
pueden col ocar un mxi mo de dos
bebi das> f i g. 108 .
Port abebi das en el reposabrazos t rasero
Fi q. 107 Repo-
sabrazos entre el
asi ento del conductor y
el del acompaante
F 9. 108 Por t abeb das
en el reposabrazos
del antero
Fi g. 109 Portabebi das
en el reposabrazos
trasero
Abr i r el por t abebi das
-
Pul se sobr e el s mbol o
@
= pgi no 121, f i g. 109.
Abr i r el compar t i ment o
-
Pr es i one l a pal anc a de desbl oqueo > f i g. 107.
/\ ArENcl Nl
.
Mi ent r as el veh cul o est en mar cha no ponga bebi das
cal i entes en l os soportes para bebi das. Las bebi das cal i entes
podr an ver t er se y pr oduci r quemadur as.

No ut i l i ce vasos ot azas de mat er i al dur o
( p.
ej . , vi dr i o, por ce-
l ana) . Los mi smos podr an pr oduci r her i das en caso de acci dent e.
Asi ent os' ! / com
^A,justar el brazo de sujecin
-
Par a aj ust ar el br azo cor r espondi ent e
@,
st e se debe
desbl oquear pr i mer o en l a di r ecci n de l a f l echa. r eal i -
zando el aj ust e dur ant e l a mi sma oper aci n.
El br azo de suj eci n deber aj ust ar se de modo que quede cei do al
por t abeb das.
En l a consol a cent r al se pueden col ocar un mxi mo de dos bebi das
Ceni cero
Ceni cero del ant ero
Fi g. 110 Consol a
central : Ceni cero
abi erto
Abr i r el ceni cer o
-
Pr esi one br evement e sobr e l a mol dur a f r ont al del ceni -
c e r o @+ f i g . 1 1 0 .
Ext raer l a carcasa del ceni cero
-
Agar r e l a car casa del ceni cer o
@
+ f i g. 1 10 por sus
concavi dades l at er al es y ext r i gal a haci a ar r i ba.
Col ocar l a carcasa del ceni cero
-
Haci endo un poco de pr esi n, i nt r oduzca l a car casa en
su al oj ami ent o.
A nreruclru1
.
Mentras el vehcul o est en marcha no ponga bebi das
cal i entes en l os soportes para bebi das. Las bebi das cal i entes
podran verterse y produci r quemaduras,
o
No uti l i ce vasos o tazas de materi al duro
(p.
ej ., vi dri o, porce-
l ana). Los mi smos podran produci r heri das en caso de acci dente.
/\ IATENCIN!
No uti l i ce
j ams el ceni cero como si fuera una papel era, ya que
exi ste pel i gro de i ncendi o.
Ceni cero trasero
Fi g. 111 Ceni cer o
trasel o
Abri r el cencero
-
Abr a l a t apa.
Ext raer l a carcasa del ceni cero
-
Tome l a car casa por l a t apa abi er t a > f i g. 11 1 y ext r i gal a
haci a ar r i ba.
Asientos mentos
Col ocar l a carcasa del ceni cero
-
Abr a l a t apa del ceni cer o e i nt r oduzca a pr esi n l a
car casa en su al oj ami ent o hast a que l l egue al t ope.
,A nrervclrvl
No uti l i ce
j ams el ceni cero como si fuera una papel era, ya que
exi ste pel i gro de i ncendi o.
Asi entos
Encendedor
y
corrent e
V l i d o p a r a v e h r c l o s : c o n e n c e n d e d o r
Encendedor
t omas de
Lo tomo de corriente de 12 voltios del encendedor
puede utilizorse tombin poro occesorios elctricos.
Fi g. 112 Encendedor
en l a consol a central
En f unci n del equi pami ent o del v eh cul o, podr encont r ar
en s u v eh cul o un enc endedor es camot eabl e o bi en uno f i j o.
El f unci onami ent o de ambas ver si ones es i dnt i co.
Manej o del encendedor
-
Pr esi one br evement e sobr e l a
posi ci n
mar cada
> f i g. 112
- f l ec ha-
par a abr i r l a c ubi er t a del enc endedor .
-
I nt r oduzca el bot n del encendedor a
pr esi n.
-
Esper e a que sal t e el bot n del encendedor .
-
Saoue el enc endedor de i nmedi at o.
-
Enci enda su ci gar r i l l o con l a espi r al al r oj o del encen-
dedor .
-
l nt r oduzca el encendedor de nuevo en l a t oma de
cor r i e nt e.
Manej o de l a t oma de cor r i ent e
-
Pr esi one br evement e sobr e l a posi ci n mar cada
> f i g. 1 12
- f
l echa- par a abr i r l a c ubi er t a del enc endedor .
-
Ext r ai ga el encendedor .
-
I nt r oduzca el conect or del apar at o el ct r i co en l a t oma
de cor r i ent e del encendedor .
El encendedor = f i g. 112va equi pado con una t oma de cor r i ent e de
12 vol t i os a l a que se pueden conect ar accesor i os el ct r i cos. La
absor ci n de pot enci a no debe ser super i or a l os 100 vat i os.
:
a
I l e
pn
C
a---
- :
. : :
/\ i ArENcl N!
.
Tome pr ecauci ones al ut i l i zar el encendedor el ct r i co. Si se
ut i l i za el encendedor de f or ma descui dada o si n pr est ar at enci n
se pueden ocasi onar quemadur as.
.
El encendedor f unci ona t ambi n con el encendi do desconec-
tado o con l a l l ave extrada. Por el l o, no deberan dei arse ni os en
el vehcul o si n prestarl es atencn, ya que exi ste pel i gro de
i ncendi o. )
t a
e d e
A i ATENcl N!
(conti nuaci nl
.
Las tomas de corri ente y, por l o tanto, l os accesori os conec-
tados funci onan tambi n con el encendi do desconectado o con l a
l l ave extrada. Por el l o, no deberan dei arse ni os en el vehcul o si n
prestarl es atenci n, ya que exi ste pel i gro de que resul ten heri dos.
\7 Cui dado!
Par a que l as t omas de cor r i ent e no se daen, l e r ogamos que sl o
ut i l i ce cl avi l as adecuadas par a l as mi smas.
Nota
La bat er a se i r descar gando si hay accesor i os el ct r i cos conec-
t ados a
pesar
de est ar el mot or
par ado.
r
Asi entos
Vl i do Dar a veh cul os: con t oma de cor r i ent e en el mal et er o
Toma de corri ente
Lo tomo de corriente de 12 voltios puede utlizorse
po ro cu o I qu ie r occeso rio elctr co.
Fi g. 113 Det al l e del
revestimiento lateral
del mal etero: Toma de
corrente de 12 vol ti os
-
Levant e l a cubi er t a de l a t oma de cor r i ent e + f i g. 113
- f l echa-
e i nt r oduzca l a cl avi j a del apar at o el ct r i co en
cuest i n.
A l a t oma de cor r i ent e de 12 vol t i os puede conect ar se cual qui er
accesor i o el ct r i co. La absor ci n de pot enci a no debe ser super i or
a l os 1 00 vat i os.
Asi entos
/\ Af,ENcrN!
Las tomas de corri ente y, por l o tanto, l os accesori os conectados
funci onan tambi n con el encendi do desconectado o con l a l l ave
extrada. Por el l o, no deberan dej arse ni os en el vehcul o si n
prestarl es atenci n, ya que exi ste pel i gro de que resul ten heri dos.
O Cui dadol
Par a que l as t omas de cor r i ent e no se daen. l e r ogamos que sl o
ut i l i ce cl avi j as adecuadas par a l as mi smas.
Nota
Compart i ment o en l a consol a cent ral
Compart i ment o para l a document aci n
de a bordo
Compart i ment os en l os revest i mi ent os
de las puertas
Ganchos para l a ropa
Portacasetes*
Bandej a port aobj et os
Compart i ment o en el revest i mi ent o l at e-
ral del mal et ero
> pgina 128
> pgina 128
= pgina 129
= pgina 129
> pgina 130
= pgi no 117
= pgina 115
La bat er a se i r descar gando si
t ados a oesar de est ar el mot or
hay accesor i os el ct r i cos
par ado. r
conec-
Al gunos de l os compar t i ment os r el aci onados per t enecen sl o a
det er mi nadas ver si ones del model o o son si mpl ement e equi pos
opci ona l es.
Compart ment os
Cuadro general
Poro su comoddod, encontror comportimentos en
diferentes lugores del vehculo.
A cont i nuaci n l e r el aci onamos l os compar t i ment os que encont r ar
en su veh cul o:
Bot i qu n + pgi no 356
Tri ngul o de emergenci a > pgi na 356
Guant er a
( r ef r i ger aci n
de l a guant er a, = pgi no 127
cambi ador de CDs)
/\ i ArENctN!
No col oque ni ngn obj eto sobre el tabl ero de i nstrumentos. stos
podr an sal i r despedi dos haci a el habi t cul o dur ant e l a mar cha
(por
ej empl o al acel erar o al tomar una curva) y el conductor
podra del ar de prestar atencn a l a carretera, con el consi gui ente
pel i gr o de acc dent e.
Guant era
Lo guantero puede cerrorse con llove y dispone de
iluminocin.
F9. 114 Guantera
A, bri r l a guant era
-
Ti r e de l a empuadur a de l a t apa en l a di r ecci n de l a
f l echa = f i g. 114 y abr a l a t apa haci a abaj o.
Cerrar l a guant era
-
Despl ace l a t apa haci a arri ba, hast a que encast re.
La i l umi naci n l uce si , est ando abi ert a l a guant era, est conect ada
l a l uz de posi ci n o l a de marcha.
En l a cubi ert a se encuent ran soport es para un bol graf o y un
cuaderno de not as.
Asi entos
Cambi ador de CDs*
El cambi ador de CDs para el equi po de-radi o se encuent ra en l a
guant er a. El manej o del cambi ador de CDs se descr i be en el manual
de i nst rucci ones corresDondi ent e.
,A inrruclrul
Por razones de seguri dad, l a guantera debera estar sempre
cerrada durante l a conducci n. De l o contrari o exi ste pel i gro de
acci dente.
Vl i do par a vehi cul osr con cl i mat i zador y mi ni bar
Mi ni bar en l a guant era
El minibor slo est refrigerodo si el climatizodor est
en funcionomiento.
F9. 115 Guantera con
mi ni bar abi erto
T
) S
l
,t' \
11
-
Abr a l a guant er a + f i g. 114.
Asi entos
-
Abr a l a t apa del mi ni bar + pgi no I 27, f i g. 1, 15
-
Conect e o desconect e l a r ef r i ger aci n medi ant e el
mando gi r at or i o
@.
El mi ni bar sl o est r ef r i ger ado si en el cl i mat i zador se ha sel ecci o_
nado el modo de r ef r i ger aci n. Le r ecomendamos que
desconect e
el mi ni bar si en el cl i mat i zador se ha sel ecci onado el modo de cal e_
f acci n.
@ ,o."
La est er i l l a "ant i r esbal ami ent o",
puede sacar par a l i mpi ar l a. I
que se encuent r a en el mi ni bar , se
Portaobjetos E
Fi g.116 Portaobi etos
en l a consol a central
-
Par a cer r ar , despl ace el compar t i ment o haci a adent r o
hast a que encaj e.
En l a consol a cent r al , j unt o
al f r eno de mano, hay ot r o por t aobj et os
En l os veh cul os dot ados de si st ema de navegaci n+ encont r ar
ust ed l os el ement os de mando de di cho si st ema en l ugar del
compar t ment o. I
Comparti mento para l a documentaci n del
vehcul o
Fi g. 117 Zona deba o
del vol ante: Comparti -
mento para l a docu-
mentaci n de a bordo
-
Guar de si empr e l a document aci n de a bor do en el
compar t i ment o pr evi st o par a t al f i n + f i g. 117. r
C
E
E
/
;
;
t
i
-
Par a abr i r , pr esi one
sobr e l a cubi er t a E = f i g. 1 16.
Compart i ment o en el revest i mi ent o de l a
puert a
En los revestimientos interiores de las puertos se ho
colocado u n portoobjetos.
Fi g. 118 Revest i -
mi ento de l a puerta
con portaobetos
A inreruclru1
Uti l i ce l os portaobetos de l os revesti mi entos de l as puertas sl o
para guardar obj etos pequeos que no sobresal gan de l os
mi smos, con el fi n de no obstacul i zat l a zona de sal i da de l os
ai rbags l ateral es.
Asi entos
Ganchos para l a ropa
Encima de los puertos troseros vo un goncho poro lo
ropo.
F 9. 119 Zona pol
enci ma de l as puertas
traseras: Ganchos para
l a ropa
A inreruoru1
.
Tenga en cuenta que no se debe obstacul i zar el campo de
vi si n haci a atrs al uti l i zar l os percheros.

En l os percheros se debe col gar sl o ropa l i gera. En l os bol si l l os
no deben encontrarse obj etos pesados ni afi l ados.
. Para no reduci r l a efi caci a de l os ai rbags para el rea de l a
cabeza+, se recomi enda no uti l i zar perchas para l a ropa.
Asi entos
Vl do ora vehi cul os: con pof t acaset es
Portacasetes
Los casefes bin cojd podrn guordorse en los
co m pa rti mentos d el po rto cosetes.
Fi g. 120 Comparti -
mento para casetes en
l a consol a central
-
Pr esi one l a t ecl a = f i g. 120 par a abr i r el compar t i ment o.
-
l nt r oduzca l a caset e con el l ado de l a ci nt a haci a ar r i ba.
-
Par a cer r ar , despl ace el al oj ami ent o haci a adent r o hast a
que encaj e.
Cuando haya puest o una casset t e aparecer una seal roj a a l a
i zoui erda.
El ret ent or de bobi na i mpi de que se af l oj e el rebobi nado de l a caset e
y se sal ga l a ci nt a. I
Vl i do par a vehi cul osr con por t aobj et os en e as ent o del ant er o
Compart i ment os en l os asent os
del ant eros
En lo porte frontol del osiento delontero se encuentro
u n po rto objetos extro b I e.
F9. 121 Parte frontal
de un asi ento del an-
tero con el portaob-
etos
extrado.
Abr i r
-
Levant e l a empuadur a y t i r e del compar t i ment o.
Gerrar
-
I nt r oduzca el compar t i ment o t ot al ment e. hast a que
encast r e.
Nota
t
La car ga mxi ma que puede l l evar es de 1 kg. r
Cal ef acci n y vent i l aci n
Cal ef acci n y vent i l aci n
: do par a veh cul os: con si st ema de cal ef acci n y vent i l aci n
Descri pci n
Con el sistemo de colefoccin y de ventilocin puede
obtenerse uno temperotura ogrodoble en el hobit-
cul o.
F9. 122 Mandos de l a
cal efacci n y de l a
venti l acn
La pant al l a di gi t al i zqui er da i ndi ca l a t emper at ur a sel ecci onada
par a el l ado del conduct or y l a der echa, par a el l ado del acompa-
a nt e.
Las f unci ones se act i van y desact i van pul sando br evement e l as
t ecl as. El di odo de l a t ecl a est i l umi nado si l a f unci n cor r esoon-
di ent e est act i vada.
Cal ef acci n
y vent i l aci n
La r ej i l l a si t uada ent r e l as t ecl as
f G) y [ l
debe quedar l i br e; t r as l a
mi sma se encuent r an sensor es de medi ci n.
.
No cubr a l a r ej i l l a.
.
No l i mpi e l a r ej i l l a con un aspi r adot pues podr a daar l os di spo-
si t i vos de medi ci n
que
se encuent r an t r as l a mi sma.
Cuadr o gener al de l os mandos
@
Tecl as de sel ecci n de t emper at ur a del l ado del
conduct or
Deshel ar l os cr i st al es
Tecl as de sel ecci n par a vent i l aci n . . . . .
Tecl as par a di st r i buci n de ai r e .
Tecl as de sel ecci n de t emper at ur a del l ado del
acom Daant e
@
Tecl a de r eci r cul aci n de ai r e
@
De s c o n e c t a r l a c a l e f a c c i n . . . . .
Fi l t r o de i mpur ezas
Con ayuda del f i l t r o de i mpur ezas
( f i l t r o
de par t cul as) se r et i enen o
r educen l as i mpur ezas del ai r e del ext er i or
( p.
ej . , pol vo, pol en) .
El el ement o f i l t r ant e de i mpur ezas debe cambi ar se r espet ando l os
i nt er val os pr evi st os en el Pl an de Asi st enci a Tcni ca, par a que no
di smi nuya el r endi mi ent o de l a cal ef acci n ni de l a vent i l aci n
Si el f i l t r o dej ase de cumpl i r su f unci n cor r ect ament e ant es de l o
debi do por que el veh cul o ci r cul a por zonas donde el ai r e ext er i or
cuent a con muchas i mpur ezas, habr que cambi ar l o adi ci onal -
ment e ent r e l os i nt er val os Dr evi st os,
@
@
@
@
t 5 z
t 5
133
133
t
I J J
134
Asi ent os v cor Yr nar t i ma- +oo
Cal ef acci n
vent l ac n
Nota
I
iArervclrut
Para l a seguri dad vi al es i mportante
que todas l as ventani l l as
".tn "*.i t",
Ue hi el o y ni eve y que no estn empaadas' Sl o as
""
puJ" g"t"nti zar una buena vi si bi l i dad' De l o contrari o exi ste
peti gro Oe acci dente. Aprenda a manei ar l os si stemas de cal efac-
i i O"' v O" venti l aci n as como l os si stemas de deshi el o
y desem-
paado de l os Parabri sas.
Lado del acomPaant e
-
Pu l s e l a t e c l a
! o
b i e n l a t e c l a
@>
p g i n o 1 3 1 ' f i 7 ' 1 2 2
@
hast a al canzar l a t emper at ur a
deseada'
La t emper at ur a sel ecci onada
se i ndi ca enci ma de l as t ecl as'
Cuando se al canza l a pot enci a mxi ma de cal ef acci n'
en el di spl ay
s e v i s u a I i z a MAX. S s e h a s e l e c c i o n a d o | a t e mp e r a t u r a m n ma , e n
el di spl aY se vi sual i za MI N'
Mant eni endo
pul sadas a l a vez l as t ecl as
Q
y
@
aet l ado del
c o n d u c t o r o b i e n d e | a c o mp a a n t e , e | a j u s t e d e | a t e mp e r a t u r a d e |
I a d o d e | c o n d u c t o r p u e d e p a s a r s e a | | a d o d e | a c o mp a a n t e y v i c e -
ver sa. El nuevo ai ust e de l a t emper at ur a
se muest r a en el di spl ay
cor r espondi ent e.
Si se desea vol ver a aj ust ar l a t emper at ur a ant e-
r i or , el conduct or o bi en el acompaant e
deber sel ecci onar l a
de
nuevo en el l ado del di spl ay
que l e cor r esponda' I
V l i d o p a r a J . h , . u l n s . c o . s i s e ma c l e c d l Fl a c c i o n
y v e Fl i l d c i o l
Deshel ar
(6]
El porobri sas
Y
l os venton!l os
se deshi el on
o desem-
poon l o ms rPi do
Posi bl e'
-
Pul se l a t ecl a @) =>
pgi no 131 , f i g'
122 par a act i var est e
mooo.
-
Pul se de nuevo l a t ecl a f
wl par a desact i var
est e modo'
La t emperat ura se regul a aut omt cament e'
El caudal mxi mo de
ai re
procede pri nci pal ment e de l os di f usores 1 y 2 => pgi na 145'
Si se
pul sa l a t ecl a
(61, l a reci rcul aci n de ai re quedar
desact i vada. I
. Par a
que l a cal ef acci n
y l a vent i l aci n f unci onen cor r ect ament e'
d e b e r a r e t i r a r s e e l h i e | o , | a n i e v e o l a h o j a r a s c a q u e s e e n c u e n t r e n
en l a ent r ada de ai r e del ant e del par abr i sas'
o El ai r e que sal e por l os di f usor es y ci r cul a
por t odo el habi t cul o
es absor bi o a t r avs de l as r anur as di spuest as debaj o de l a l unet a
t r aser a. Por el l o, di chas r anur as no deber n obst r u r se con pr endas
de vest i r o si mi l ar es. I
Va l i ' l a p a r d v e n r c l r l o \ ' c o '
'
i s l a mo J e
" a l e t a '
c ' n y v e n l l a c ' n
Aj ustar
l a temperatura O B
Lo temperoturo
interior
puede regulorse
poro el lodo
del conductor Y
poro et todo del ocompoonte'
Lado del conduct or
-
Pul s e l a t ecl apo bi en l at ec l a
@=
pgi no 131' f i g' 122
@
hast a al canza l a t emperat ura deseada'
n
- :
"r
.*"
i " 1
Y
t n
l el
f -
Y
i e-
l e
. al i do par a veh cul os: con si st ema de cal ef acci n y vent i l aci n
Regul aci n del vent i l ador
0 E
Et rgimen de revoluciones del ventilodor se puede
disminuir o oumentor
-
Pul se l as tecl as
Q
o bi en
@=
pgi no 131 , fi g. 122
@
para aj ust ar el vent i l ador al ni vel deseado
(caudal
de
ai r e) .
El caudal de ai r e puede aj ust ar se a sus necesi dades. En el di spl ay
se vi sual i zan unas bar r as que r epr esent an l a pot enci a del vent i l ador .
El vent i l ador ' deber a est ar si empr e aj ust ado a un ni vel baj o cuando
se ci r cul e a baj a vel oci dad.
Cuando
qui er a evi t ar se que ent r e ai r e cont ami nado del ext er i or
( ol or )
en el i nt er i or del veh cul o. conect e l a r eci r cul aci n de ai r e
pul sando l a t ecl a f G' l = pgi no 131, f i g. 122
@. t
. , l i do par a vehi cul os: con si st ema de cal ef acc n y vent i l aci n
Di st ri buci n del ai re
Lo distrbucin deloire puede modificarse.
Las t ecl as
6, @V@=
pgi no 131, f i g.
"122
@
podrn pul sarse
por separado o en combi naci n. Las t res t ecl as t i enen el si gui ent e
si gni f i cado. Los nmeros hacen ref erenci a a l os di f usores de ai re
= pgi na 135, f i }. 123.
Aire hacia los cristales f6]
Al pul sar est a t ecl a sal e t odo el ai re de l os di f usores 1 y 2. A di f e-
renci a del modo de f unci onami ent o [ d)
no se modi f i ca el caudal de
a t r e.
Cal ef acci n
y
vent i l aci n
Ai re haci a el conduct or/ acompaant e f El
Todo el ai re sal e
por
l os di f usores 3 y 4 del t abl ero de i nst rument os
y por l a consol a cent ral t rasera.
Aire hacia la zona reposapis fT)
Todo el caudal de ai re va a l os di f usores 5 y a l os de debaj o de l os
asi ent os del ant eros.
Nota
En l as posi ci ones ant eri orment e descri t as hay si empre ci ert a una
f uga de ai re haci a l os dems di f usores. r
Vl do para veh cul osr con sst ema de cal ef acci n y vent i l aci n
Reci rcul aci n de ai re [61
Con et modo de recirculacin de oire se evito gue entre
oire del exterior con impurezos en el interior del vehi
culo.
Act i var l a reci rcul aci n de ai re
-
Pul se l a t ecl a
@t =
pgi no 131 , f i g. 122- ^.
Desact i var l a reci rcul aci n de ai re
-
Pul se de nuevo l a t ecl a
[ G' 1,
o bi en
-
pul se l a t ecl a
[ 6-).
En el modo de reci rcul aci n de ai re se aspi ra el ai re del i nt eri or del
habi t cul o y se hace ci rcul ar. Recomendamos act i var l a reci rcul a-
ci n de ai re en l os si gui ent es casos:
;
este
r oo.
r o oe
1 45.
Al pasar un t nel o en un at asco,
para evi t ar que ent re ai re cont ami -
nado con gases de escape en el i nt eri or del habi t cul o'
/\ ArENclNl
Vo debera vi ai arse demasi ado ti empo con esta modal i dad de
venti l aci n, dado
que al no entrar ai re fresco l os cri stal es
podran
empaarse.
con el peligro d"
""9td9nt11u' 1"llo
ttpon"'
Cal ef acci n Y
vent i l acn
Nota
Por mot i vos de segur i dad, el
f unci ona si est oPr i mi da l a
modo de r eci r cul aci n de ai r e no
t ecl a [ ] =
Pg no
131, f i g' 122' t
Vl i do par a veh cul os: con si st ema de cal ef acci n
y vent r l act on
Desact i var
el vent i l ador
de l a cal ef acci n
Desact i var
-
Pul se l a t ecl a
(b-rFl . el vent i l ador
queda desact i vado
y se
bl oquea l a ent r ada de ai r e del ext er i or '
Adi ci onal ment e,
el vent i l adorvuel ve
a act i varse si se pul sa de nuevo
i " i ""1. [ bFr l o bi en si se pul sa l a t ecl a
@
del vent i l ador o de sel ec-
ci n de t emPerat ura. I
I
I
Cal ef acci n
y vent i l aci n
ral i do para vehi cul os: con si st ema de cal ef acci n y vent i l aci n
Di fusores de ai re
Los di fusores de ai re + fi g. 123
@ v @
pueden manej arse
de l a si gui ent e maner a.
Di fusores
@ v @
-
Par a abr i r
y cer r ar gi r e l as r uedeci l l as mol et eadas l at e-
r al es.
-
Par a aj ust ar l a di r ecci n del caudal de ai r e que sal e por
l os di f usor es mueva en l a di r ecci n deseada el asi der o
si t uado en el cent r o de l a r ej i l l a cor r espondi ent e.
Fi g. 123 Tabl ero de i nstrumentos: Di sposi ci n de
los difusores de aire
De t odos l os di f usores de ai re sal e sal e ai re f resco, cal ent ado o si n
cal ent ar, dependi endo de l a di st ri buci n de ai re sel ecci onada
> pog no 131, f i g. t zz@y@.
Los di f usores
para l a cal ef acci n de l a zona para l os pi es t rasera van
debai o de l os asi ent os del ant eros. Los mi smos se regul an conj unt a-
. "ni ". on l os di f usores
@'
r
Cal ef acci n y vent i l aci n
Vl do para vehi cul os: con si st ema de cal ef acci n y vent i l aci n
I ndi caci ones para el aj ust e
A continuocin nuestros recomendociones poro
reolizor el ojuste en determinodos situociones.
Deshel ar el par abr i sas y l as vent ani l l as
.
Pul se l a t ecl a de t emper at ur a
@
l as veces necesar i as hast a que
en el di spl ay se vi sual i ce MAX.
.
Pul se l a t ecl a ( - d) .
Evi t ar que se empaen el par abr i sas y l as vent ani l l as
.
Aj ust e l a vent i l aci n al ni vel a l l l l l o b en l l l l l l
( se
vi sual i za en el
di spl ayl .
.
En caso necesar i o. aument e un poco l a t emper at ur a con l as
t ecl as de sel ecci n de t emper at ur a A y E.
.
Tect as de d st r buci n de ai r e a
@v@,
g@@
o bi en
[ e]
@
Cal ent ar el habi t cul o t an r pi do como sea posi bl e
o
Aj ust e l a vent i l aci n al ni vel l l l l l l .
o
Aj ust e el r egul ador de l a di st r i buci n de ai r eBv@
o
Aj ust e el r egul ador de l a t emper at ur a MAX.
.
Abr a l os di f usor es 3.
Cal ent ar el habi t cul o de un modo conf or t abl e
Una vez que l os cr i st al es se hayan desempaado y se haya al can-
zado l a t emper at ur a deseada, r ecomendamos r eal i zar el si gui ent e
aj ust e:
.
Aj ust e l a vent i l aci n al ni vel l l l o bi en l l l l
( se
vi sual i za en el
di spl ay) .
.
Aj ust e el ni vel de cal ef acci n deseado medi ant e el r egul ador de
t emper at ur a
@Q.
.
Pul se el r egul ador de di st r i buci n de ai r e
[ Tl
o bi en f Tl f - .
.
Aj ust e l os di f usor es 3 y 4 segn sus deseos.
Vent i l aci n
( ai r e
f r esco)
Con el si gui ent e aj ust e sal e ai r e f r esco, si n cal ent ar , por l os di f u-
sor es 3 y 4:

Aj ust e el ni vel deseado con l a t ecl a de sel ecci n del ni vel de
vent i l aci n
@
( ni vel
mxi mo par a caudal de ai r e mxi mo) .
o
Sel ecci one el ni vel MI N con l a t ecl a de sel ecci n de t emDer at ur a
o.
.
Abra l os di f usores 3 y 4. I
Cl i mat i zador
Vl i do par a vel - cul os: con cl mat i zador
Descri pci n
En cualquier estocin del oo, el climotizodor
montiene de formo outomtico lo temperoturo selec-
cionodo en el hobitculo.
Le r ecomendamos el si gui ent e aj ust e:
-
Sel ecci one una t emper at ur a de 22" C 121 , 67 " Cl .
-
Pul se l a t ecl a
f -UTo
I > pgi na 139, f i g. 124.
Est e aust e es l a manera ms rpi da de consegui r una t emperat ura
agradabl e en el habi t cul o. Por est e mot i vo. l e recomendamos que
no modi f i que el aj ust e, a no ser que no se encuent re a gust o con
di cha t emper at ur a o que l as ci r cunst anci as l o exi l an.
Cal ef acci n vent i l aci n
5l cl i mat i zador es una combi naci n de un si st ema aut omt i co de
cal ef acci n y vent i l aci n y un gr upo r ef r i ger ador que se encar ga de
deshumedecer y enf r i ar el ai r e del habi t cul o.
. Jna vez aj ust ada l a t emper at ur a, el cl i mat i zador l a mant i ene cons-
ant e de un modo t ot al ment e aut omt i co. Par a el l o, va r egul ando
aut omt i cament e l a t emper at ur a del ai r e que va sal i endo, el
nmer o de r evol uci ones del vent i l ador
( caudal
de ai r e) y l a di st r i bu-
ci n del ai r e. El si st ema t ambi n t i ene en cuent a l a i r r adi aci n sol ar ,
por l o que no es necesar i o l l evar a cabo un r eaj ust e post er i or a
mano. Por el l o, el modo aut omt i co = pgi no l 40of r ece casi
si empr e l as mej or es condi ci ones par a que l os ocupant es del veh -
cul o se encuent r en a gust o en t odas l as est aci ones del ao.
Le r ogamos que t enga en cuent a l o si gui ent e:
En el modo de r ef r i ger aci n se r educe l a humedad del ai r e en el
habi t cul o. De est e modo se evi t a que se empaen l os cr i st al es.
Cuando en el ext er i or l a humedad del ai r e y l as t emper at ur as son
el evadas, es posi bl e que got ee agua condensada del evapor ador del
gr upo r ef r i ger ador , f or mndose un pequeo char co debaj o del veh -
cul o. Est o es nor mal y no si gni f i ca que haya ni nguna f uga.
Cuando l a t emper at ur a ext er i or es baj a, y si el vent i l ador no se hal l a
en posi ci n de deshi el o. st e no pasa a un r gi men ms al t o hast a
que el l qui do r ef r i ger ant e haya al canzado una t emper at ur a suf i -
ct enr e.
Si se pone el veh cul o en mar cha pi sando el acel er ador a f ondo, el
compr esor del cl i mat i zador se desconect ar br evement e par a
mant ener el ol eno r endi mi ent o del mot or .
Par a gar ant i zar l a r ef r i ger aci n del mot or cuando el mi smo est
somet i do a esf uer zos ext r emos, se desconect a el compr esor si l a
t emper at ur a del l qui do r ef r i ger ant e es excesi va.
Fi l t r o de i mpur ezas
Con ayuda del f i l t r o de i mpur ezas
( f i l t r o
de par t cul as y de car bn
act i vo) se r et i enen o r educen l as i mpur ezas del ai r e del ext er i or
( p.
ej . , pol vo, pol en) .
El el ement o f i l t r ant e de i mpur ezas debe cambi ar se r espet ando l os
i nt er val os pr evi st os en el Pl an de Asi st enci a Tcni ca, par a que no
di smi nuya el r endi mi ent o del cl i mat i zador .
Si el f i l t r o dej ase de cumpl i r su f unci n cor r ect ament e ant es de l o
debi do por que el veh cul o ci r cul a por zonas donde el ai r e ext er i or
cuent a con muchas i mpur ezas, habr que cambi ar l o adi ci onal -
ment e ent r e l os i nt er val os
pr evi st os.
O cui dado!
o
Si t uvi er a l a sospecha de que se ha aver i ado el cl i mat i zador ,
deber a act i var se el modo ECON par a evi t ar daos post er i or es y
hacer compr obar el si st ema en un t al l er especi al i zado.

Cual qui er r epar aci n del cl i mat i zador Audi r equi er e conoci -
mi ent os y her r ami ent as especi al es. Por est a r azn, en caso de
exi st i r al guna anomal a, acuda a un t al l er especi al i zado.
Nota
.
Par a no per j udi car el r endi mi ent o de l a cal ef acci n ni de l a r ef r i -
ger aci n y par a evi t ar que se empaen l os cr i st al es, l a ent r ada de
ai r e del ant e del par abr i sas no debe quedar obst r ui da por hi el o,
ni eve u hoj as.
o
El ai r e que sal e por l os di f usor es y ci r cul a por t odo el habi t cul o
es absor bi do a t r avs de l as r anur as di spuest as debaj o de l a l unet a
t r aser a. Por el l o, di chas r anur as no deber n obst r ui r se con pr endas
de vest i r o si mi l ar es.
o
El r endi mi ent o pt i mo del cl i mat i zador se consi gue con l as
vent ani l l as y el t echo cor r edi zo/ def l ect or * cer r ados. No obst ant e, si
Cal ef acci n y vent i l aci n
el habi t cul o se ha cal ent ado excesi vament e por
haber est ado
expuest o al sol , podr a acel er ar se el pr oceso de enf r i ami ent o
abr i endo br evement e l as vent ani l l as. r
C"l "f """, or, y. r"rra, t "", on l ! i l
lste cuodro generol te oyudor o fomiliorizorse rpidomente con los mondos del climotizodor.
f"
-lHdH'**
i tsflffi
EI t= "li#6lffi-"
ffi
c:
!-
(-
t=
l - l
t l
,',f;- ,;;
= E
ffi
= E
- a pant al l a di gi t al i zqui er da i ndi ca l a t emper at ur a sel ecci onada
car a el l ado del conduct or v l a der echa, par a el l ado del acompa-
aa nt e.
- as f unci ones se act i van y desact i van pul sando br evement e l as
i ecl as. El di odo de l a t ecl a est i l umi nado si l a f unci n cor r espon-
di ent e est act i vada.
La r ej i l l a si t uada ent r e l as t ecl as
@ V@
debe quedar l i br e; t r as l a
mi sma se encuent r an sensor es de medi ci n.
.
No cubr a l a r ej i l l a.
.
No l i mpi e l a r ej i l l a con un aspi r ador , pues podr a daar l os di spo-
si t i vos de medi ci n
que
se encuent r an t r as l a mi sma.
Tecl a(s)
taui-l
oo
( i zqui er da y der e-
cha)
@
@
GcoN l
rcFn
@
Fi g. 124 Mandos del cl mat i zador
Si gni f i cado
Modo aut omt i co
Sel ecci n de t emper at ur a par a el l ado
del conduct or y el l ado del acompaant e
Deshi el o
Modo manual de r eci r cul aci n de ai r e
Desconexi n del gr upo r ef r i ger ador
Desconexi n del cl i mat i zador
( al t er nat i va a [ 61]
Modo aut omt i co de r eci r cul aci n de ai r e
( al t er nat i va
a [ r r - ] l
Cal ef acci n vent i l aci n
Tecla(s)
BE
(en
el cent ro)
@
Lr=,
g
Si gni fi cado
Aj ust e de l as r evol uci ones del vent i l ador
Ai r e haci a l os cr i st al es
Caudal de ai r e que sal e de l os di f usor es
Ai r e haci a el espaci o r eposapi s
+18 " C, en l a pant al l a di gi t al se vi sual i za LO. A t emper at ur as por
enci ma de +29 "C se vi sual i za Hl . Si se ha ai ust ado l a t emper at ur a
m ni ma o bi en l a mxi ma. el di soosi t i vo f unci ona const ant ement e
of r eci endo, segn l a t emper at ur a aj ust ada, un r endi mi ent o mxi mo
de r ef r i ger aci n o cal ef acci n. No se ef ect a ni nguna r egul aci n de
l a t emDer at ur a.
Nota
Pul sando l a t ecl a [ Er o I dur ant e un poco ms de t i empo en el l ado
del conduct or , el aj ust e de t emper at ur a del l ado del conduct or
puede pasar se al l ado del acompaant e yvi cever sa. El nuevo aj ust e
de t emper at ur a se muest r a en l a pant al l a di g t al . r
Vl i do par a vehi cr i l os: con ci i mal i zdor
Sel ecci onar l a t emperat ura
O E
La temperoturo del habitculo puede regulorse poro el
lodo del conductor y poro el lodo del ocompoonte.
-
Pul se l as t ecl as
Q
o bi en
E
qu" hay debaj o del di spl ay
=> pgi no 139, i g. 124 hast a haber aj ust ado l a t emper a-
t ur a deseada par a el l ado del conduct or y el del acompa-
a nt e.
El aj ust e de t emper at ur a cor r espondi ent e se vi sual l zar enci ma de
l as t ecl as.
Pul sando l a t ecl a
f
auTo I dur ant e un poco ms de t i empo en el l ado
del conduct or , el aj ust e de t emper at ur a del l ado del conduct or
puede pasar se al l ado del acompaant e y vi cever sa. El nuevo aj ust e
de t emper at ur a se muest r a en l a pant al l a di gi t al . Si se desea vol ver
a ai ust ar l a t emper at ur a ant er i or , el conduct or o bi en el acompa-
Las t ecl as par a el a ust e de l a di st r i buci n del ai r e
@, @V I
pueden pul sar se por separ ado o bi en en combi naci n. I
V l i d o p r a v e h i c L l l o s i c o n c l i ma t i z a d o f
Modo automtico
[zTo
Ajuste estndor poro todos los estociones del oo.
Act i var el modo aut omt i co
-
Sel ecci one una t emper at ur a ent r e +18
' C
( 64
" F)
y +29
' C
(30. 00
"c).
-
Pul se l a tecl a
fTutol
> pgi no 139,fi g. 124.
El modo aut omt i co mant i ene l a t emoer at ur a const ant e v deshume-
dece el ai r e dent r o del habi t cul o. La t emper at ur a, el caudal y l a
di st r i buci n del ai r e se r egul an de maner a aut omt i ca par a poder
al canzar l o ant es posi bl e l a t emper at ur a deseada en el habi t cul o o
bi en par a mant ener l a const ant e. Los cambi os de l a t emper at ur a
ext er i or y l os pr ovocados por l a acci n del sol en l a t emper at ur a del
habi t cul o se comoensan aut omt i cament e.
Est e modo oper a sl o en el mar gen de t emper at ur as que va desde
+1 8
' C
hast a +29
' C.
Si se sel ecci ona una t emper at ur a por debaj o de
ant e deber sel ecci onar l a de nuevo en el l ado del di spl ay que l e
cor r esponda. I
. i l i do par a vehi cul os: con cl mat i zdor
Deshel ar
[dl
El parobrisos y los ventonillos se deshielon o desem-
poon Io ms rpido posible.
-
Pul se l a tecl a
(w-t= pgno 139,fi g. 124para acti var este
modo.
-
Para desacti var, vuel va a pul sar l a tecl a
[w-)
o l a tecl a
t-ur-1.
La t emper at ur a se r egul a aut omt i cament e. El caudal mxi mo de
ai r e pr ocede pr i nci pal ment e de l os di f usor es 1 y 2 = pgi na 145.
Si se pul sa l a t ecl a
[ w] ,
l a r eci r cul aci n de ai r e y el modo ECON
quedar n desact i vados. I
. l i do par a vehi cul os: con cl i mat i zador
Reci rcu I ac i n d e a i re : activa c i n m a n ua |
[<-)
Con el modo de recirculacin de oire se evito que entre
oire del exterior con impurezas en el interior del vehi
cul o.
Act i var l a reci rcul aci n de ai re
-
Pul se l a t ecl a @>
pgi no 139, f i g. na=
S.
Cal ef acci n
y
vent i l aci n
Desacti var l a reci rcul aci n de ai re
-
Pul se de nuevo l a tecl a
[-),
o bi en
-
pul se l a tecl a
[AUrol ,
o bi en
-
pul se l a tecl a
(6^1.
En el modo de r eci r cul aci n de ai r e se aspi r a el ai r e del i nt er i or del
habi t cul o y se hace ci r cul ar . Recomendamos act i var l a r eci r cul a-
ci n de ai r e en l os si gui ent es casos:
o
Al pasar un t nel o en un at asco, par a evi t ar que ent r e ai r e cont a-
mi nado con gases de escape en el i nt er i or del habi t cul o.
I
iArEruclru1
No debera vi aj ar demasi ado ti empo con esta modal i dad de venti -
l aci n porque no entra ai re fresco y, al estar el grupo refri gerador
desconectado, podran empaarse l os cri stal es.
Pel i gro
de acci -
dente!
or
Modo ECON
(econmi co)
LE99\U
EI modo ECON sirve para ohorror combustble.
-
Para activar, pulse la tecla
Geb
= pgino 139,
f i g. 124.
-
Par a desact i var , vuel va a pul sar l a t ecl a
GcM
o l a t ecl a
ta-t.
Cal ef acci n vent i l aci n
En el modo ECON, el gr upo r ef r i ger ador est desconect ado. El
aj ust e de l a cal ef acci n y de l a vent i l aci n se ef ect a de un modo
aut omt i co. "ECON" si gni f i ca "econmi co". La desact i vaci n del
gr upo r ef r i ger ador
( compr esor )
ahor r a combust i bl e.
Tenga en cuent a que en el modo ECON l a t emper at ur a del habi t -
cul o no puede ser i nf er i or a l a t emper at ur a ext er i or . No se
pr oduce
una r ef r i ger aci n ni se el i mi na l a humedad del ai r e. Por est o exi st e
pel i gr o de que se empaen l os cr i st al es.
Al sel ecci onar el modo ECON, se desconect ar en l os veh cul os
Di esel l a cal ef acci n adi ci onal , con el consi gui ent e ahor r o de
combust i bl e.
Nota
Si t r as desconect ar el modo econmi co
( ECON) ,
que equi val e a
act var el cl i mat i zador , per manece encendi do el di odo de l a t ecl a,
hay al gn component e del cl i mat i zador def ect uoso. Si hubi er a
al guna anomal a en el f unci onami ent o, acuda a un t ai t er
esoeci al zado.
Vl i do par a veh cl os: con modo aut omt l co de r eci r cul aci n de ai r e
Reci rcul aci n de ai re: act i vacn
automtca
[6]
Un sensor de colidod del oire detecto concentrociones
elevodos de impurezos de /os goses del combustible
(yo
sea gosoil o gosolind en el are exterior y conecto
outomticomente lo recirculocin de oire.
E',ffiffi-i
Ftr.Yr",.::l
-
t ' ' ' . , t e d
@EEG@' E@ESEiEF
[#it
= ' H
W%
Act i var l a reci rcul aci n de ai re
-
Pul se l a t ecl a
[ -el
= f i g. 125.
Desact i var l a r eci r cul aci n de ai r e
-
Pul se de nuevo l a t ecl a
[ e, 1.
o bi en
-
pul se l a t ecl a
I nr ol ,
o bi en
-
pul se l a t ecl a
I w) .
F9. 125 Tecl a para l a
reci rcul aci n de ai re
automti ca
Ines
ile
,cto
r la
ire
El modo aut omt i co de r eci r cul aci n de ai r e deber a est ar si empr e
act i vado.
El si st ema est l i st o par a f unci onar apr ox. 30 segundos despus de
conect ar el encendi do I ar r ancar el mot or . Dur ant e est e per i odo
i ni ci al en el veh cul o sl o ent r a ai r e f r esco.
Si el sensor de l a cal i dad del ai r e del cl i mat i zador det ect a ai r e cont a-
mi nado pr ocedent e del ext er i ot el sensor deci de de un modo aut o-
mt i co si l as i mpur ezas del ai r e pueden ser r educi das medi ant e el
f i l t r o de i mpur ezas que se mont a de ser i e o si es necesar i o
conmut ar al modo de r eci r cul aci n de ai r e. Si exi st en gr andes
concent r aci ones de i mpur ezas, se cambi a aut omt i cament e del
cl i mat i zador al modo de r eci r cul aci n de ai r e y se ci er r a l a ent r ada
de ai r e ext er i or . En cuant o se r eduzca el ni vel de i mpur ezas del ai r e
ext er i or se dej a ent r ar ai r e f r esco al habi t cul o.
El modo aut omt i co de r eci r cul aci n de ai r e est l i mi t ado a un
mxi mo de 12 mi nut os. Si con l a r eci r cul aci n de ai r e act i vada se
empaan l os cr i st al es, pul se i nmedi at ament e l a t ecl a [ @- ) .
En segn qu condi ci ones de f unci onami ent o
( p. ej .
en f dl
o bi en
[ <, 1)
l a f unci n aut omt i ca de r eci r cul aci n de ai r e se desconect a.
En "ECON" y a t emper at ur as i nf er i or es a apr ox. 8' C baj o cer o, el
modo aut omt i co de r eci r cul aci n de ai r e se l i mi t a a 12 segundos. I
Cal ef acci n
y
vent l acn
Vl do par a vehi cul os: con cl i mat zador
Cambi o de l a un dad de medi da de l a
temperatura
El indicador de temperaturo puede combiorse de "C
@rodos
centgrodod o "F
@rodos
Fohrenheiil y vice-
verso.
-
Mant enga pul sada l a t ecl a del modo de r eci r cul aci n de
ai re
[G-)
y pul se brevemente l a tecl a ms
(+)
del prese-
l ect or de t emper at ur a i zqui er do
( l ado
del conduct or )
> pgi no 139,fi 1.124.t
Vl i do para veh cul osi con cl i mat i zador
Encendi do y apagado del cl mat zador
Desacti var el cl i mati zador en vehcul os con
tecla
[-Fr]
-
Pul se l a t ecl a
@.
el cl i mat i zador se desact i va y ya no
entra ai re del exteri or.
Desacti var el cl i mati zador en vehcul os con
tecla
[G]
-
Pul se l a t ecl a
Q
del r egul ador de r evol uci ones del vent i -
l ador hast a que no apar ezca ni nguna i ndi caci n ms en
l a pant al l a di gi t al . El cl i mat i zador se desact i va y ya no
entra ai re del exteri or.
Cal ef acci n y vent i l aci n
Act i var el cl i mat i zador en veh cul os con t ecl a
l'bFtrr
-
Pul se de nuevo l a t ecl a
[ br F] ,
o bi en
-
pul se l a tecl a (ai o-],
o bi en
-
pul se una de l as t ecl as de di st r i buci n de ai r e
6. @
o
fn-']
TYJ.
Act i var el cl i mat i zador en veh cul os con t ecl a
f q-l
-
Pul se l a t ecl a
@
del r egul ador de r evol uci ones del vent i -
l adot o bi en
-
pul se l a t ecl a
I eUi o l , o bi en
-
pqb" una de l as t ecl as de di st r i buci n de ai r e
@, @
o
g
Adems, el cl i mat i zador se act i va de nuevo si se
pul sa
una de l as
t ecl as del vent i l ador o del pr esel ect or de t emper at ur a. I
Vl i do par vehi cul os: co cl i mat i zador
Regul aci n del vent i l ador
O @
El rgimen de revoluciones del ventilodor prefijodo
outomticamente puede reducirse o oumentorse.
-
Pul se l as t ecl as
Q
o bi en
@
si t uadas en el cent r o del
panel de manej o => pgi no 139, f i g. 124 par a aj ust ar el
vent i l ador al ni vel deseado
( caudal
de ai r e) .
El cl i mat i zador r egul a aut omt i cament e l as r evol uci ones del vent i -
l ador en f unci n de l a t emper at ur a del habi t cul o. No obst ant e, el
caudal de ai r e t ambi n se puede r egul ar manual ment e segn sus
necesi dades. En el di spl ay se vi sual i zan unas bar r as que r epr e-
sent an l a pot enci a del vent i l ador . I
Di
Cal ef acci n
y
vent i l aci n
: do para vehi cul os: con cl mat i zador
Di fusores de ai re
Los di f usor es de ai r e + f i g. 126
@ V @
pueden manej ar se
de l a si gui ent e maner a.
Di fusores
@ V @
-
Par a abr i r y cer r ar gi r e l as r uedeci l l as mol et eadas l at e-
ra l es.
-
Par a aj ust ar l a di r ecci n del caudal de ai r e que sal e por
l os di f usor es, despl ace el asi der o si t uado en el cent r o de
l a r ej i l l a cor r espondi ent e en l a di r ecci n deseada. El
caudal de ai r e que sal e por l os di f usor es puede aj ust ar se
en di r ecci n ver t i cal u hor i zont al .
Fi g. 126 Tabl ero de nstrumentos: Di sposi ci n de
los difusores de aire
El aj ust e de l os di f usor es se r eal i za de un modo aut omt i co o
manual . en f unci n del modo de f unci onami ent o el egi do. De l os
di f usor es sal e ai r e f r esco. ya sea cal ent ado o si n cal ent ar . o bi en ai r e
f ro.
Los di f usor es par a l a cal ef acci n de l a zona r eposapi s t r aser a van
debaj o de l os asi ent os del ant er os. Los mi smos se r egul an conj unt a-
ment e con l os di f usor es
@.
fdl *o,"
Si el cl i mat i zador se encuent ra en el modo de ref ri geraci n. el ai re
sal e pri nci pal ment e de l os di f usores
@V @
Para que se al cance
Cal ef acci n
y vent i l aci n
una ref ri geraci n suf i ci ent e, l os di f usores
@ V @
no deber an
cerrarse nunca del t odo. t
Vl i do para vehi cul os: con cl i mat i zador
Dst rbucn del ai re
Lo distribucn del aire prefijodo outomdticomente
puede modificorse.
Las t ecl as
6, @ v I
pueden pul sar se por separ ado o en combi -
naci n. Par a vol ver al modo de di st r i buci n aut omt i ca de ai r e hay
que, o bi en desconect ar una a una l as cor r espondi ent es f unci ones,
o bi en pul sar l a tecl a f7-.).
Las t r es t ecl as t i enen el si gui ent e si gni f i cado. Los nmer os hacen
referenci a a l os di fusores de ai re = pgi no 1 45, i i g. 126.
Ai re haci a l os cri stal es [d]
Al pul sar est a t ecl a sal e t odo el ai r e de l os di f usor es 1 y 2. A di f e-
r enci a del modo de f unci onami ent o f 6]
no se modi f i ca el caudal de
ai r e.
Ai re haci a el conductor/acompaante
(l
Todo el ai r e sal e por l os di f usor es 3 y 4 del t abl er o de i nst r ument os
y por l a consol a cent r al t r aser a.
Ai r e haci a l a zona r ePosaPi s [ O
Todo el caudal de ai r e va a l os di f usor es 5 y a l os de debaj o de l os
as ent os del ant er os. t
Vl i do par a vehi cul os: con cl i mat zador
Uso econmi co del cl i mati zador
IJn uso econmco del climotizodor oyudo o ohorror
combustible.
Cuando el cl i mat i zador se encuent r a en el modo de r ef r i ge-
r aci n se r educe el r endi mi ent o del mot or , l o que r eper cut e
en el consumo de combust i bl e. Par a r educi r al mxi mo el
t i empo de f unci onami ent o se deber n t ener en cuent a l os
si gui ent es
punt os:
-
Si desea ahor r ar combust i bl e, sel ecci one el modo ECON'
-
S dur ant e l a mar cha abr e l as vent ani l l as o el t echo cor r e-
di zo*, sel ecci one el modo ECON.
-
Si el veh cul o se ha cal ent ado demasi ado a consecuenci a
de l a i r r adi aci n sol ar , abr a br evement e l as puer t as y l as
vent ani l l as.
ar
ffi ruot" relativa al medio ambiente
Al ahor r ar combust i bl e r educe al mi smo t i empo l a emi si n de gases
cont am nant es de su veh cul o. I
i
I
a
I
q
t
t
!
s
n
n
c
f
t]),!
j
:f
r
i o par a vehi cul os: con cl i mat i zador
Programaci n
de l as
l l etee
A! conector et encendido se activa outomticomente
el
ojuste del ctimotizodor asignodo o lo llove.
: l aj ust e act ual del cl i mat i zador se memor i za aut omt cament e
y se
asi j na a l a l l ave ut i l i zada. Al ar r ancar el veh cul o se act i va aut om-
t i cament e el aj ust e del cl i mat i zador asi gnado a l a l l ave' De est e
modo, cada conduct or con l l ave pr op a t i ene su aj ust e pr ef er i do-
asi gnado aut omt i cament e a su l l ave, por l o que no t ene
que et ec-
t uar l o una y ot r a vez.
Nota
Cal ef acci n
vent i l aci n
Si se
par a el mot or est ando en f unci onami ent o l a r eci r cul aci n de
a r e. l cl i mat i zador cambi a aut omt i cament e al modo de ai r e
fresco. I
Cat ef acci n Y
vent l aci n
est aconaras
Vl i do par a vehi cul os: con cal ef acci on est aci onar i a
Descri pci n
Lo colefaccin
y to ventilocin estoconarios
funcionon independientemente
del motor y sirven
poro colentor o enfrior el habitdculo, respectivomente'
La cal ef acci n est aci onar i a f unci ona i ndepend ent ement e
del
mot or en combi naci n con el cl i mat i zador ' Funci ona por l a combus-
t i n del combust i bl e. Si r ve pr i nci pal ment e par a cal ent ar el hab t -
cul o y f aci l i t a el deshi el o de l os cr i st al es'
La cal ef acci n est aci onar i a
puede ut i l i zar se, t ant o est ando el mot or
oar ado como dur ant e l a mar cha, como cal ef acci n adi ci onal
( p'
ej ' '
en l a f ase de cal ent ami ent o del mot or ) '
Lavent i | aci nest aci onar i at ambi nf unci onai ndependi ent ement e
de| mot or . Per mi t e, act i vandoe| mot or de| vent i | ador . r educi r not a-
bl ement e l a t emper at ur a del habi t cul o cuando el veh cul o ha
est ado aPar cado al sol .
El manej o de l a cal ef acci n est aci onar i a
y de l a vent i l aci n est aci o-
nar i a se ef ect a a t r avs de l a i ndi caci n del cuadr o de i nst r u-
ment os. A t r avs de mens puede pr ogr amar se l a hor a de act i va-
ci n y l a dur aci n de f unci onami ent o' La dur aci n de
f unci onami ent o de l a cal ef acci n o de l a vent i l aci n est aci onar i a se
l e-
r l
) s
) N.
rTe-
ci a
l as
En caso de
aj ust es. se
oue ot r o conduct or ut i l i ce sus l l aves y ef ect e ot r os
bor r ar n l os aj ust es ant er or es. I
. a i do para vehi cuos: con t echo sol ar
Venti l ador sol ar / techo sol ar
Si to irrodiacin solar es suficiente, despus de desco-
nector el encendido, el ventilodor
poso outomtico-
mente ol modo de funcionomento solor, poro que
entre oire fresco.
Desous de desconect ar el encendi do el mot or del vent i l ador
f unci ona con l a ener g a sol ar al macenada en el t echo sol ar ' Par a
consegui r una vent i l aci n pt i ma deben est ar ab er t os l os di f usor es
3y 4= pgi na 145, f i l . 126.
La vent i l aci n f unci ona sl o con el t echo cor r edi zo cer r ado o en
oosi ci n def l ect or a.
Gal ef acci n vent i l aci n
puede aj ust ar ent r e 1 5 y 60 mi nut os. La conexi n y desconexi n
puede ef ect uar se adems con un cont r ol r emot o+.
Si se ha pr ogr amado el r el oj t empor i zador y el si st ema se pone en
mar cha medi ant e el cont r ol r emot o. el modo oper at i vo
que se act i va
( cal ef acci n
o vent i l aci n est aci onar a) vi ene det er mi nado
por l a
t emper at ur a que Vd. hab a aj ust ado en l a uni dad de manej o e i ndi -
caci n de l a cal ef acci n / vent i l aci n o bi en cl i mat i zador y por l a
t emoer at ur a medi da en el habi t cul o del veh cul o.
Nota
.
Cuando sl o queda l a r eser va de combust i bl e en el depsi t o, l a
cal ef acci n est aci onar i a no se
puede
conect ar .
o
La cal ef acci n/ vent i l aci n est aci onar i a t ambi n se desconect a
aut omt i cament e si l a bat er a t i ene un ni vel de car ga baj o. Par a no
sobr ecar gar [ a bat er a, l e aconsej amos que no ut i l i ce l a cal ef ac-
ci n/ vent i l aci n est aci onar i a var i as veces segui das.
.
Par a el f unci onami ent o de l a cal ef acci n/ vent i l aci n est aci o-
nar i a no se pr eci sa ni ngn ai ust e especi al del cl i mat i zador . No
obst ant e, r ecomendamos abr i r l os di f usor es de ai r e > pgi no 145.

Si ut i l i za combust i bl e bi odi esel RME no debe ut i l i zar l a cal ef ac'
ci n estaci onari a.
.
Cada vez
que
se desact i ve l a cal ef acci n est aci onar i a, segui r n
f unci onando dur ant e br eve t i empo l a bomba de ci r cul aci n y el
vent i l ador de ai r e de combust i bl e, par a asegur ar un enf r i ami ent o
ms r oi do del cal ef act or .
A nreruclru1
. La cal efacci n estaci onari a no debe uti l i zarse en reci ntos
cerrados. De l o contrari o exi ste pel i gro de i ntoxi cacn.
.
La cal efacci n estaci onari a no debe estar en funci onami ento
mi entras reposte gasol i na. De l o contrari o exi ste pel i gro de
i ncendi o.
o
Debi do a l as al tas temperaturas que se al canzan al estar en
funci onami ento l a cal efacci n estaci onari a, el vehcul o debe apar-
carse de manera que l os gases de escape que sal en a al tas tempe-
raturas por l a parte i nferi or de l a cubi erta del motor puedan sal i r
si n i mpedi mentos y no entren en contacto di recto con materi al es
que puedan i nfl amarse fci l mente.
, ' al i do para vehi cul os: con cal ef acci n est aconari a
Programaci n
Lo colefoccin / ventilacin estocionoria se monejo
con el botn girotorio/pulsodor de lo consola central.
F9. 127 Puesto de
conducci n: Pantal l a
di gi tal del Fl S, men
Enstellen
(Alustes),
se
ha sel ecci onado Stand-
hezung
(Cal efaccn
estaci onari al
Fi g. 128 Puest ode
conduccn: Pantal l a
del Fl S, men
Heizen/Lften
(Calentar/ventilar),
se
ha sel ecci onado el
Ti mer 3
(Rel ol
tempori -
zador 3)
Cal ef acci n
y
vent l acn
El manej o y l a programaci n se efecta.n medi ante l os
aj ust es r eal i zados en l a pant al l a di gi t al del cuadr o de i nst r u-
mentos + pgino 49 y = pgino 50.
-
Pul se l a t ecl a
f Meu l . Se vi sual i za el men i ni ci al
= pgino 49, fig.28.
-
Gi re el botn gi ratori o/pul sador hasta que se acti ve
(fondo
roj o) Ei nstel l en
(Aj ustar).
-
Pul se el bot n gi r at or i o/ pul sador . Se vi sual i zan l os di f e-
r ent es mens que se pueden aj ust ar .
-
Desde est os mens puede sel ecci onar se del mi smo
modo el men Standhei zung/-Lftung
(Cal efacci n
/
vent i l aci n est aci onar i a) + f i g. 127.
-
Pul se el bot n gi r at or i o/ pul sador . Se vi sual i za el men
Hei zen/Lften
(Cal entar
/ venti l ar).
-
Act i ve l a f unci n deseada gi r ando o bi en pul sando el
bot n gi r at or i o/ pu l sador
( /
si gno de conf i r maci n
-
s , D
casi l l a
-
no) y pr oceda, en caso dado, al aj ust e de l os
datos restantes> pgi na 150.
Se puede el egi r ent r e:
Cal ef acci n vent i l aci n
Hei zung Ei n
(Act i var
cal ef ac-
ci n) Lf t ung
Ein
(Activar
ven-
t i l aci n)
Timer 1 2 3
{Reloj
temporizador I
231
xx:xx/xx.xx.
Duracin xx min
Incl . Motor
La cal ef acci n/ vent i l aci n
est aci onari a se act i va
i nmedi at ament e
Se activa el temporizador
sel ecci onado en cada caso
> pgina 153
> pgino 152
Puest a en mar cha del r el oj > pgi no 150
t empor i zador sel ecci onado
en cada caso
( hor a/ f echa)
Duraci n de funci ona- + pti gi no 150
mi ento del rel oj tempori za-
dor sel ecci onado en cada
caso o para el empl eo si n
r el oj t empor zador
Cal or par ci al par a el pr eca-
l ent ami ent o del mot or
Vl i cl o par a vehr col osr con cal et accr or l est acr o a a
Tempor i zadol aj ust ar l a hor a
dur aci n
de i ni ci o y l a
Los dotos poro lo colefoccin/ventilocin estocionorio
se ojuston mediInte el FlS.
Fi g. 129 Puesto de
conducci n: Pantal l a
del Fl S. men
Hei zen/Lften
(Cal entar/ventl ar),
se
ha sel ecci onado el
Tmer 3
(Rel oi
tempor-
zador 3)
F9. 130 Puesto de
conducci n: Pantal l a
del Fl S, men
Hei zen/Lften
(Cal entar/venti l ar),
se
ha sel ecci onado l a
duraci n de funci ona-
mi ento del Ti mer 3
(Rel oj
tempori zador 3)
Si se ha aj ust ado i ncl . Mot or
( no
di sponi bl e en t odos l os model os) ,
par a opt i mi zar el pr ecal ent ami ent o el mot or r eci be adi ci onal ment e
una par t e del cal or aj ust ado par a l a t emper at ur a est aci onar i a. I
no
Sel ecci onar el tempori zador
-
Sel ecci one el men Hei zen/Lften
(Cal entar
/ venti l ar).
-
Gi r e el bot n gi r at or i o/ pul sador hast a que se act i ve
Ti mer I 2 3
(Tempori zador
1 2 3).
-
Pul se el bot n gi r at or i o/ pul sador l as veces que sean
necesar i as hast a que par padee una de l as ci f r as del
tempori zador.
-
Gi r ando el bot n gi r at or i o/ pul sador , sel ecci one el t empo-
ri zador deseado = pgi no 1 50, fi 9.129.
-
Pul se de nuevo el bot n gi r at or i o/ pul sador par a aj ust ar
el t empor i zador sel ecci onado.
Aj ustar l a hora de acti vaci n
-
Pul se el botn gi ratori o/pul sador hasta que se acti ve
xx:xx/xx.xx.
-
Pul se el bot n gi r at or i o/ pul sador . La i ndi caci n de l as
horas parpadea.
-
Aj ust e l as hor as gi r ando el bot n gi r at or i o / pul sador .
-
Pul se nuevament e el bot n gi r at or i o/ pul sador . La i ndi ca-
ci n de l os mi nut os par padea.
-
Aj ust e de l a mi sma f or ma l os mi nut os, el d a y el mes.
-
Pul se el bot n gi r at or i o/ pul sador . Ahor a puede r eal i zar
ot r os aj ust es o bi en abandonar el men con Zur ck
( Ret or no) .
Cal ef acci n
y vent i l aci n
Aj ustar l a duraci n de funci onami ento
-
Pul se el bot n gi r at or i o/ pul sador hast a que se act i ve
Dauer xx Mi n
(Duraci n
xx mi n) + pgi no 150,fi 1.130.
-
Pul se el bot n gi r at or i o/ pul sador . La dur aci n de f unci o-
nami ent o empi eza a par padear .
-
Aj ust e l a dur aci n deseada gi r ando el bot n gi r at or i o /
pul sador ( en
i nt er val os de 5 mi nut os ent r e 15 y 60) .
-
Opr i ma el bot n gi r at or i o / pul sador . Ahor a puede
real i zar otros aj ustes o bi en abandonar el men con
Zur ck
( Ret or no) .
Si l a cal ef acci n/ vent i l aci n est aci onar i a ha si do act i vada medi ant e
l a opci n de men Hei zung Ei n o bi en Lf t ung Ei n
( conect ar
cal ef ac-
ci n o conect ar vent i l aci n) , o bi en si ha si do act i vada por medi o del
cont r ol r emot o. l a dur aci n de f unci onami ent o que r i ge es l a
pr ogr amada en el t empor i zador 1 + pgi na 153.
La cal ef acci n / vent i l aci n est aci onar i as pueden pr ogr amar se con
30 d as de ant el aci n como mxi mo. Si se i nt r oduce una f echa ant e-
r i or a est e pl azo, el si st ema l a bor r a e i ndi ca l a f echa t ope admi si bl e.
Si se sel ecci ona una f echa ya pasada, l a mar ca de aj ust e vuel ve a l a
f echa del d a act ual . Si l a hor a aj ust ada ya se ha pasado, se aj ust a
ent onces l a f echa del d a si gui ent e. r
ta
l s
I
pofi.
d
da
rl, s
]a
irxp-
r 3
dor 3)
Cal ef acci n vent i l aci n
Vl i cJo par a vehi cul ost con cal ef acci n est aci ona i a
Act i var el t empori zador
Si se deseo conector la colefoccin
/ ventitocin esto_
cionorios con posterioridod
se deberd haber octivado
p ri m ero el te m po ri zo dor.
F9. 131 Puesto de
conducci n: Pantal l a
del Fl S, men
Hei zen/Lften
(Cal entar/venti l ar),
se
ha sel ecci onado el
Ti mer 3
(Rel o
tempori -
zador 3)
Fi g. 132 Puesto de
conducci n: Di spl ay
del rel oj di gi tal , tempo-
ri zador acti vado
Despus de aj ust ar el t empor zador , l a hor a de act i vaci n y
l a dur aci n del f unci onami ent o, act i ve el t empor i zador de l a
si gu ent e maner a:
-
Gi r e el bot n gi r at or i o/ pul sador
hast a que se act i ve
Ti mer 1 2 3
( Tempor i zador
1 2 3) .
-
Ponga un si gno de conf i r maci n pul sando br evement e el
bot n gi r at or i o
/ pul sador
= f i g. 131.
-
Ahor a puede r eal i zar ot r os aj ust es o bi en abandonar el
men con Zur ck ( Ret or no) .
Los t empor i zador es act i vados se r epr esent an en l a pant al l a di gi t al
del r el oj di gi t al de l a si gui ent e maner a:
ill
s
Cal ef acci n est aci onar i a
Venti l aci n estaci onari a
Despus de aj ust ar el t empor i zador se vi sual i zan l os dos s mbol os
al mi smo t i empo en el di spl ay del r el oj .
Los s mbol os par padean
cuando l a cal ef acci n est aci onar i a o l a
vent l aci n est aci onar i a est n en f unci onami ent o. I
" t !
. 3l r do par a veh cul os: con cal ef acci n est ac onar i a
Acti vaci n i nmedi ata
Lo colefoccin / ventilacin estacionorio tambin se
p
ued e octivo r i n med iata mente.
F9. 133 Puesto de
conduccn: Pantal l a
del Fl S, men
Heizen/Lften
(Calentar/ventilarl,
se
ha sel ecci onado el
TIMER 3
(Tempori zador
3)
-
Sel ecci one en el men Hei zen/Lften
(Cal entar/venti l ar),
l a l nea Hei zung Ei n
(Conectar
cal efacci n) o bi en Lftung
Ei n
( Conect ar
vent i l aci n) .
-
Ponga un si gno de conf i r maci n pul sando el bot n gi r a-
t or i o / pul sador > f i g. 133. As se conect a l a cal ef ac-
ci n/venti l aci n estaci onari a.
-
Ahor a puede r eal i zar ot r os aj ust es o bi en abandonar el
men con Zurck
(Retorno).
El t i empo de f unci onami ent o depende del aj ust e r eal i zado en Ti mer
1
( t empor i zador
11. r
Cal efacci n vent l acn
Vl i do oara veh cul os: con cal ef acci n est aci onari a
Desacti vaci n i nmedi ata
La colefoccin/ventilacin estacionorio se puede
desoctivo r to m bin mo n uo I mente.
-
Sel ecci one en el men Hei zen/Lften
(Cal entar/venti l ar),
l a l nea Hei zung Ei n
(Conectar
cal efacci n) o bi en Lftung
Ei n
( Conect ar
vent i l aci n) > f i g. 133.
-
Bor r e el si gno de conf i r maci n pr esi onando el bot n
gi ratori o / pul sador. As se desconecta l a cal efacci n /
vent i l aci n est aci onar i a.
-
Ahor a puede r eal i zar ot r os aj ust es o bi en abandonar el
men con Zur ck
( Ret or no) .
r
Cal ef acci n vent i l aci n
Vl i do par a veh cul os: con cal ef acci n est aci onar i a, con cont r ol r emol o
Manej o por control remoto
Lo c o I efa cci n/ve nti I o ci n esto ci o n o ri o to m b i n
puede conectorse y desconectorse medionte el control
remoto.
Act i var
-
Pul se l a t ecl a de act i vaci n = f i g. 134
@.
hast a que se
enci enda el t est i go de cont r ol
@.
La f unci n Hei zung Ei n
( Conect ar
cal ef acci n) o bi en Lf t ung Ei n
( Conect ar
vent i -
l aci n) est act i vada.
Desact i var
-
Pul se l a t ecl a de desact i vaci n
@
hast a que se enci enda
el t est i go de cont rol (3). La f unci n Hei zung Ei n
(Conect ar
cal ef acci nl o bi en Lf t ung Ei n
( Conect ar
vent i l aci n)
est desact i vada.
Cambi o de pi l as
-
Ret i r e haci a at r s l a t apa de l as pi l as del cont r ol r emot o
= f i g. 135 y qu t el a.
-
Cambi e l as pi l as. El posi ci onami ent o cor r ect o se i ndi ca
en el compar t i mi ent o par a l as pi l as. Las pi l as nuevas
deben t ener el mi smo cdi go de especi f i caci n que l as
or i gi nal es
( 1, 5
V) .
-
Ci er r e l a cubi er t a de l as pi l as.
El modo operat i vo que se act i va
(cal ef acci n
o vent i l aci n est aci o-
nar i a) vi ene det er mi nado por l a t emper at ur a que Vd. hab a aj ust ado
en l a uni dad de manej o e i ndi caci n de l a cal ef acci n / vent i l aci n
o bi en cl i mat i zador y por l a t emper at ur a medi da en el habi t cul o del
veh cu l o.
El t i empo de f unci onami ent o de l a cal ef acci n est aci onar i a o de l a
vent i l aci n est aci onari a depende del t i empo que se haya aj ust ado
en Ti mer 1
(t empori zador
1).
Fi g. 134 Cont r ol
remoto para calefac-
ci n / venti l aci n esta.
ci onari a
Fi g. 135 Cont r ol
remoto para calefac-
cn / venti l acn esta-
ci onari a, cambi o de
batera
Cal ef acci n vent i l aci n
Para ahorrar combust i bl e se puede desact i var l a cal ef acci n
adi ci onal pul sando brevement e l a t ecl a
GC0i ]
del cl i mat i zador. r
t c
)r
t ^
l c
Si qui er e vol ver a poner en mar cha el si st ema una vez t r anscur r i do
el t empo de f unci onami ent o, pul se pr i mer o l a t ecl a de desact i va-
ci n
@ v
despus l a t ecl a de act i vaci n
@.
Si se ut i l i za l a t ecl a de desact i vaci n
@
par a desact i var , se enci ende
el t est i go de cont r ol de emi si n
@
dur ant e unos 3 segunoos.
Li cenci a de emi si n
El cont r ol r emot o cumpl e con t odos l os cr i t er i os de aut or i zaci n y
f ue homol ogado par a su ut i l i zaci n por l a Of i ci na Feder al par a
Li cenci as de Tel ecomuni caci n de l a Repbl i ca Feder al de Al emani a
{ Feder al Appr oval s Of f i ce For Tel ecommuni cat i ons Of The Feder al
Republ i c Of Ger many) .
Todos l os component es est n mar cados segn l as nor mas vi gent es
act ual ment e.
La l i cenci a descr i t a si r ve de base par a l a homol ogaci n en ot r os
oa ses.
* , o, " rel at i va al medi o ambi ent e
Las pi l as vac as se debern desechar respet ando el medi o
amb ent e. r
. : do par a vehi cul osi con mot or Di esel
Cal ef acci n adi ci onal
Los veh cul os di esel est n pr ovi st os con una cal ef acci n adi ci onal
par a que se cal dee el habi t cul o ms r pi dament e. La cal ef acci n
adi ci onal se act i va y desact i va aut omt i cament e a una t emper at ur a
ext er i or i nf er i or a unos + 5 "C y est ando el mot or en mar cha, en
f unci n de l a t emper at ur a del l qui do r ef r i ger ant e.
Cal ef acci n y vent i l aci n
Vl i do par a vehi cul os: con cal e{ acci n de l os asi ent os
Cal ef acci n de l os asent os
Lo superficie y el respoldo de los osientos delonteros y
de los plozos lateroles de los osientos traseros pueden
co I e nto rse el ctric a m ente.
Fi g. 136 Detal l e del
tabl ero de nstru-
mentos: Ruedecl l as
mol eteadas para l a
cal efacci n del asi ento
Fi g. 137 Consol a
central trasera: Ruede-
ci l l as mol eteadas para
l a cal efacci n del
asi ento
Asi ent os del ant eros
-
Gi r e l a r uedeci l l a mol et eada
@
o bi en
@
+ f i g. 136 par a
act i var l a cal ef acci n del asi ent o del conduct or o del
acompaant e, r espect i vament e, y par a r egul ar el ni vel de
cal ef acci n de l os mi smos.
Asi ent o t rasero
-
Gi r e l a r uedeci l l a mol et eada
@o
bi en
@+
f i g. 137 par a
act i var l a cal ef acci n* de l as pl azas i zqui er da y der echa
del asi ent o t r aser o y par a r egul ar el ni vel de cal ef acci n.
Si l a ruedeci l l a mol et eada se encuent ra en l a posi ci n 0, l a cal ef ac-
ci n del asi ent o est desact i vada. El campo de regul aci n abarca
del 1 al 6.
La cal ef acci n de l os asi ent os t rmi cos t raseros f unci ona sl o
cuando est n ocuoados.
/
V Cui dado!
Par a que l os el ement os cal ef act or es del asi ent o t r mi co no se
daen, se deber a evi t ar poner se
de r odi l l as en l os asi ent os o
somet er l os mi smos a car gas excesi vas en un sol o punt o. I
4,.
Dr
-
t!
3 r
1rTr
Cal ef acci n vent i l aci n
6r a
l d e
: do par a vehi cul os: con cal ef acci n del vol ant e
Vol ant e t rmi co
Lo calefaccin del volonte se enciende y se opogo
junto
con lo colefoccin del osiento del conductor.
Activar
-
Gi r e l a r uedeci l l a mol et eada
@+
pgi no 156, f i 1. 136
hast a dej ar l a en una posi ci n en l a que se enci enda l a
cal ef acci n del asi ent o del conduct or.
Desact i var
-
Gi re l a ruedeci l l a mol et eada
@
+ pdgi na 156, f i g. 136
hast a l a posi ci n 0.
Nota
Si l a t emper at ur a del vol ant e es i nf er i or a unos 20' C, al encender l a
cal ef acci n del asi ent o del conduct or se enci ende aut omt i ca-
ment e t ambi n l a cal ef acci n del vol ant e. No obst ant e, l a t emper a-
t ur a de l a cal ef acci n del vol ant e est pr ef i j ada, por l o que no puede
r egul ar se. r
l at a
Dna
: i o n -
- i ^ ^
Conducci n
Conducci n
Di recci n
Aj ust ar l a posi ci n del vol ant e
EI volonte se puede regular en olturo y longitud sin
escolonomienfos.
c
g
EI
Fi g. 138 Pal anca
debaj o de l a col umna
de di recci n
Ti r e de l a pal anca = f i g. 138 haci a abaj o =+
\
Despl ace el vol ant e a l a posi ci n deseada.
Apr i et e ent onces l a pal anca haci a ar r i ba, hast a que
encast r e en l a col umna de di r ecci n.
Enc
rrl::
%rE
{riry
d a {
\
Arerucrul
.
El vol ante no deber aj ustarse nunca mi entras se conduce, ya
que exi ste pel i gro de acci dente.
.
Por razones de seguri dad no deber conduci rse hasta que l a
pal anca vuel va a estar bi en encastrada, ya que de no ser as podra
moverse el vol ante y provocar un acci dente.
Contacto
.
: o par a vehi cu os: co mot or de gasol i na
Cont act o en veh cul os con mot or de
gasol i na
El motor puede orroncorse o pororse con lo llave.
Fi g.139 Posi ci onesdel
contacto
Encendi do desconect ado
@
i n l a posi ci n = f i g. 139
@
el encendi do est desconect ado y el
. r ot or par ado, y puede bl oquear se l a di r ecci n
r ar a
bl oquear l a di r ecci n est ando l a l l ave ext r a da hay que gi r ar el
; ol ant e hast a que el el ement o de bl oqueo de l a di r ecci n encast r e
: e un modo audi bl e. Se r ecomi enda bl oquear si empr e l a di r ecci n
: l abandonar el veh cul o. Est o di f i cul t a
que
su veh cul o sea r obado
- 4.
Conducci n
Encend do conect ado
( posi ci n
de mar cha)
@
Si no se puede gi r ar l a l l ave hast a est a posi ci n o se hace con di f i -
cul t ad, habr que gi r ar el vol ant e par a desact i var el bl oqueo de l a
di r ecci n.
Ar r ancar el mot or
@
En est a posi ci n se ar r anca el mot or . Dur ant e el ar r anque l os f ar os
pasan a l uz de posi ci n y se desconect an l os consumi dor es i mpor -
t ant es de el ect r i ci dad. Despus de ar r ancar el mot or , l a l l ave vuel ve
a l a posi ci n
@.
Ant es de r epet i r el ar r anque hay que gi r ar l a l l ave a l a posi ci n
@:
El bl oqueo de r epet i ci n de ar r anque en el cont act o i mpi de que el
mot or de ar r anque engr ane con el mot or del veh cul o en mar cha y
que por el l o pueda aver i ar se.
Nota
En el caso de que se haya desembor nado yvuel t o a embor nar l a
bat er a del veh cul o hay que esper ar en l a posi ci n de encendi do
@
apr ox. 5 segundos ant es de ar r ancar , r
A nreructru1
.
i No
extraga l a l l ave del contacto antes de que el vehcul o se
pare! De l o contrari o podra bl oquease l a di recci n, con el consi -
gui ente pel i gro de acci dente que esto supone.
.
Cuando abandone el vehcul o, aunque sea por un corto espaci o
de ti empo, se extraer si empre l a l l ave. Esto es de especi al i mpor-
tanci a si se quedan ni os en el vehcul o, ya que podran poner el
motor en marcha o acci onar equi pami entos el ctri cos
(p.
ej .,
el eval unas el ctri cos), con el consi guente pel gro de acci dente.
Conducci n
Vl i do par a vehi cul osr con mot or Di esel
Contacto en vehcul os con motor Di esel
El motor puede arroncorse o pororse con lo llave.
Fi g. 140 Posi ci onesdel
contacto
Al i ment aci n de combust i bl e i nt er r umpi da ( encendi do
desconectado)
@
En l a posi ci n = f i g. 140
O,
l a al i ment aci n de combust i bl e est
i nt er r umpi da y el mot or par ado, y puede bl oquear se l a di r ecci n.
Par a bl oquear l a di r ecci n est ando l a l l ave ext r a da hay que gi r ar el
vol ant e hast a que el el ement o de bl oqueo de l a di r ecci n encast r e
de un modo audi bl e. Se r ecomi enda bl oquear si empr e l a di r ecci n
al abandonar el veh cul o. Est o di f i cul t a que
su veh cul o sea r obado
=4.
Posi ci n de pr ecal ent ami ent o y de mar cha
@
En est a posi ci n podr pr ecal ent ar se
el mot or . No deber a est ar
conect ado ni nguno de l os consumi dor es el ct r i cos pr i nci pal es
dur ant e el pr ecal ent ami ent o, ya que en est e caso se esf uer za l a
bat er a de un modo i nnecesar i o.
Si no se puede gi r ar l a l l ave hast a est a posi ci n o se hace con di f i -
cul t ad, habr que gi r ar el vol ant e par a desact i var el bl oqueo de l a
di r ecci n.
Arrancar el motor
@
En est a
posi ci n
se ar r anca el mot or . Dur ant e el ar r anoue l osf ar os
pasan a l uz de posi ci n y se desconect an l os consumi dor es i mpor -
t ant es de el ect r i ci dad. Despus de ar r ancar el mot or , l a l l ave vuel ve
a l a posi ci n
@.
Ant es de r epet i r el ar r anque hay que gi r ar l a l l ave a l a posi ci n
@:
El bl oqueo de r epet i ci n de ar r anque en el cont act o i mpi de que el
mot or de ar r anque engr ane con el mot or del veh cul o en mar cha y
que por el l o pueda aver i ar se.
Bl
: -:
:rrJ
A,
ot
5"i
.1r
a
=
'i3[r15
T E }
/\ iArENcrNl
.
i No
extraga l a l l ave del contacto antes de que el vehcul o se
pare! De l o contrari o podra bl oquease l a di recci n, con el consi -
gui ente pel i gro de acci dente que esto supone.
o
Cuando abandone el vehcul o, aunque sea por un corto espaci o
de ti empo, se extraer si empre l a l l ave. Esto es de especi al i mpor-
tanci a si se quedan ni os en el vehcul o, ya que podran poner el
motor en marcha o acci onar equi pami entos el ctri cos
(p.
ej .,
el eval unas el ctri cos), con el consi gui ente pel i gro de acci dente.
di f i -
l e l a
f ar os
mpor -
uel ve
,n
@,
u e e l
cha
y
o s e
onsi -
paci o
mpor-
ner el
tnte.
: do para veh cuos: con cambi o aut omt i co
Bl oqueo de extraccn de l a l l ave
Lo llove slo se puede extroer s lo polonco selectoro se
encuentra en lo posicn "P".
Con el encendi do desconect ado, l a l l ave sl o podr
ext r aer se
: uando l a pal anca sel ect or a del cambi o aut omt i co se hal l e en l a
posi ci n "P" ( bl oqueo
de apar cami ent o) . La pal anca sel ect or a queda
bl oqueada despus de ext r aer l a l l ave. I
Arrancar el motor
Observaci ones general es
Su vehculo slo se podr orrancor con lo llove orginol
Audi.
-
Ponga el f r eno de mano t i r ando del mi smo hast a el t ope.
-
Col oque l a pal anca del cambi o en punt o muer t o
( cambi o
aut omt i co: pal anca sel ect or a en posi ci n P o bi en N)
- 4.
-
Si su veh cul o di spone de cambi o manual , pi se el pedal
del embr ague hast a el f ondo.
Con el mot or f r o, despus del arranque podr a oi rse un breve
t abl et eo ya que en l a compensaci n hi drul i ca del
j uego
de vl vu l as
ha de al canzarse an l a presi n de acei t e necesari a. Est o es normal
y carece de i mport anci a.
Conducci n
Si el mot or no ar r ancase. . .
.
= pgi na 369, "Ayuda de ar r anque"
.
= pti gi no 372, "Remol car y arrancar el motor remol cando el
veh cul o"
\
Areruclru1
No arranque nunca el motor en reci ntos cerrados, ya que exi ste
pel i gro de i ntoxi caci n.
O cui dado!
Evi t e t odo rgi men el evado de revol uci ones y no pi se a f ondo el
acel erador hast a que el mot or no haya al canzado su t emperat ura de
servi ci o, ya que exi st e el pel i gro de que se dae el mot or.
* , oa" rel at i va at medi o ambi ent e
El mot or no deber cal ent arse al ral ent . Arranque en segui da. De
est e modo evi t ar emi si ones i nnecesari as de su veh cul o. I
Vl do para veh cul os: con mot o. de gasol i na
Motor de gasol i na
-
Gi r e l a l l ave a l a posi ci n
@>
pgi no 159, f i g. 139 per o
no acel er e al hacer l o.
-
Suel t e l a l l ave en cuant o ar r anque el mot or
( el
mot or de
ar r anque no debe gi r ar al mi smo t i empo) .
No acel ere ant es ni durant e el proceso de arranque si el mot or est
fro o a temperoturo de servicio.
Conducci n
Si el mot or no arranca habr que i nt errumpi r el proceso de arranque
despus de 10 segundos y repet rl o pasado aproxi madament e
medi o mi nut o.
Con el mot or muy cal i ent e, es posi bl e que despus de arrancar haya
que pi sar un poco el acel erador. t
Vl i do para veh cul os: con mot or Desel
Motor Di esel
-
Gi r e l a l l ave de encendi do a l a posi ci n
@+
pgi no 160,
f i g. i 40. El t est i go de pr ecal ent ami ent o O- 0 se encender
si el mot or se pr ecal i ent a.
-
Gi r e l a l l ave de encendi do a l a posi ci n
@
pur " ar r ancar
en cuant o se apague el t est i go. No pi se el acel er ador .
-
Suel t e l a l l ave de encendi do en cuant o ar r anque el mot or
( el
mot or de ar r anque no debe gi r ar al mi smo t i empo) .
Sst ema de precal ent ami ent o
Los mot ores Di esel est n equi pados con una i nst al aci n de
preca-
l ent ament o, cuyos t i empos de precal ent ami ent o vi enen det ermi -
nados por l a t emperat ura ext eri or y l a del l qui do ref ri gerant e.
No deber a est ar conect ado ni nguno de l os consumi dores el c-
t ri cos pri nci pal es durant e el precal ent ami ent o, ya que en est e caso
se esf uerza l a bat er a de un modo i nnecesari o.
Arranque el mot or en cuont o se apague el t est i go de precal ent a-
miento T' o.
Con el mot or a t emperat ura de servi ci o o bi en a t emoerat uras ext e-
ri ores superi ores a +8o C, el t est i go de precal ent ami ent o se
enci ende durant e aprox. un segundo. Est o si gni f i ca que el mot or se
puede arranca r i n med ato m ente.
Si el mot or no arrancase i nt errumpa el proceso de arranque
despus de 10 segundos y vuel va a i ni ci ar l o despus de medi o
mi nut o.
Arrancar despus de haber vaci ado el depsi t o de
combust i bl e
En caso de que se haya vaci ado el depsi t o compl et ament e, el
proceso de arranque en l osveh cul os Di esel puede durar ms de l o
normal , hast a un mi nut o, despus de repost ar. Est o es debi do a que
el si st ema de combust i bl e t i ene que vaci arse de ai re ant es de
arrancar. I
Parar el motor
-
Gi re l a l l ave a l a posi ci n
@
+ pgi no 159, fi g. 139.
O Cui dadot
Al somet er el mot or a gr andes esf uer zos, despus de par ar el mot or
se pr oduce un acumul aci n t r mi ca en el compar t i ment o del mot or
l o que puede ocasi onar una aver a del mi smo. Por el l o. dej e
f unci onar el mot or al r al ent dur ant e apr oxi madament e 2 mi nut os
ant es de apagar l o.
r-l
L-u ruot"
Despus de par ar el mot or y t ambi n con el encendi do desconec-
t ado, es posi bl e que el vent i l ador del r adi ador si ga f unci onando
dur ant e un mxi mo de 10 mi nut os. Tambi n es posi bl e que se
enci enda de nuevo en caso de que l a t emper at ur a del l qui do r ef r i -
gef
cal
o l
Fr
ir
EI I
mt)
For
- r
Gonducci n
ci or se
l o
l e
) a q u e
e
ger ant e
aument e debi do a una acumul aci n
t r mi ca o que
cal ent e el compar t i ment o
del mot or t odav a ms debi do al
de l as i r r adi aci ones
sol ar es. I
Oui t ar el f r eno de mano
-
Levant e l i ger ament e
l a pal anca
del f r eno de mano y
pul se
al mi smo t i empo el bot n de bl oqueo > f i g. 141
- f
l echa- .
-
Baj e ent onces l a pal anca por compl et o > A.
En el caso de que est conduci endo i nadver t i dament e
con el f r eno
de mano puest o
se oi r un zumbi do ( soni do
de avi so) y en l a
pant al l a
di gi t al se vi sual i za:
Freno de mano puesto
El avi so sobr e el f r eno de mano se act i va si conduce con el f r eno de
mano puest o
dur ant e ms de 3 segundos y a una vel oci dad super i or
a 5 km/ h.
con el f r eno de mano puest o y er encendi do conect ado, se enci ende
el t est i go l umi noso del f r eno de mano
( O) .
/
V Cui dado!
Despus de haber se par ado
el vehi cul o, deber poner se
si empr e el
f r eno de mano y adems poner una mar cha si er cambi o es manuar ,
o bi en, col ocar l a pal anca
sel ect or a en l a posi ci n
, , p, , si
se t r at a de
un cambi o aut omt i co.
I
SE
efecto
Freno
de mano
Freno
de mano
El freno de mono puesto
evito que
el vehculo se
muevo de un modo involuntorio.
Pr OtOr
! otor,
,
J t OS
Fi g. 141 Detal l e de l a
consol a cental : Freno
de mano puesto
Poner el f r eno de mano
-
Ti r e de l a pal anca
del f r eno de
/\ iArENctN!
Tenga en cuenta que el freno de mano debe qui tarse por compl eto.
Si se qui ta
el freno de mano sl o parci al ment",
pr.i " produci rse
un cal entami ento
excesi vo de l os frenos traseros, l o que puede
afectar al funci onami ento
del si stema de frenos, con ef con"i _
gui ente pel i gro
de acci dente.
mano haci a ar r i ba.
Conducci n
Aparcar
Paro evitar que el vehculo estocionado se desplace
involuntoriamente, se deber tener en cuento lo
siguiente:
-
Par e el veh cul o con el f r eno de oi e.
-
Ponga el f r eno de mano t i r ando del mi smo hast a el t ope.
-
Pare el mot or.
-
Ponga l a pr i mer a mar cha en l os veh cul os con cambi o
manual o bi en posi ci one l a pal anca
sel ect or a en " p, , si se
t r at a de un veh cul o con cambi o aut omt i co >, / i \ .
En subi das y baj adas hay que t ener en cuent a, adems,
l o si gui ent e:
Gi re el vol ant e de modo que el veh cul o se despl ace en di recci n al
bordi l l o. en caso de que se mueva.
Ayuda acst i ca de aparcami ent o
Vl i do par a veh cul os: con ayuda de apar cami ent o de 4 canal es
Ayuda de aparcami ento trasera
La oyuda de oparcomiento le oviso si hoy obstricutos
detrds del vehculo.
Descri pci n
La ayuda acst i ca de aparcami ent o t rasera
(ayuda
de aparcami ent o
de 4 canal es) mi de l a dst anca ent re el veh cul o y un posi bl e obst -
cul o con ayuda de sensores de ul t rasoni dos. Los sensores se
encuent ran en el parachoques t rasero.
El rea de medi ci n de l os sensores empi eza aproxi madament e a
una di st anci a de:
Sensores laterales
0,60 m
Acti var
La ayuda de apar cami ent o se act i va al poner l a mar cha at r s. La
act i vaci n se conf i r ma medi ant e una seal acst i ca br eve.
Gonduci r mar cha at r s
El avi so sobr e l a di st anci a al ci r cul ar mar cha at r s empi eza en el
moment o en que se det ect a un obst cul o que se encuent r a en el
campo de medi ci n de l a ayuda de apar cami ent o. Al di smi nui r l a
di st anci a ent r e st e y el veh cul o, d i smi nuyen t am bi n l os i nt er val os
de t i empo ent r e l os pi t i dos.
A una di st anci a i nf er i or a 0, 30 m suena un pi t i do per manent ement e.
A p a r t i r d e a q u n o s e d e b e r a c o n d u c i r m s ma r c h a a t r s . >
I

I
I

s
fl
P
JII!
I-
I
a
I

a
a
G
i
r t
n
ss
/\ iArENctNt
.
Estando el vehcul o cerrado no deber permanecer ni nguna
persona en el vehcul o, en especi al s se trata de ni os. Si l as
puertas estn bl oqueadas se ver di fi cul tada l a ayuda desde el
exteri or en caso de emergenci a, por l o que exi ste pel i gro de
muerte.
o
No deberan dej arse nos en el vehcul o si n prestarl es aten_
ci n. El l os podran qui tar, p. ej ., el freno de mano o l a marcha, por
l o que el vehcul o podra ponerse en movi mi ento y ocasi onar un
acci dente.
I t o
/os
r or
f avor , t enga en cuent a que cuando se l e ha avi sado una vez de
a cer can a de un obst cul o baj o. st e puede desapar ecer del
: l cance de medi ci n del si st ema. por l o que el si st ema dej ar de
: vi sar l e de l a or esenci a del mi smo.
Posi bl es f al l os
Si al ar r ancar se oyese una seal acst i ca de avi so dur ant e al gunos
segundos. si gni f i car que hay un f al l o en el si st ema de ayuda de
apar cami ent o. Si se si gue pr oduci endo el f al l o hast a desconect ar el
ncendi do, no se emi t i r l a seal acst i ca al i nt ent ar act i var el
s st ema de nuevo. Ll eve el veh cul o al t al l er par a que subsanen l a
aver a.
Si el si st ema t i ene al gn f al l o, al poner l a mar cha at r s no se emi t i r
r i nguna seal acst i ca.
) ar a
poder gar ant i zar el f unci onami ent o de l a ayuda de apar ca-
' ni ent o,
l os sensor es deben mant ener se l i mpi os y l i br es de hi el o.
A nreruclru1
.
Los sensores ti enen ngul os muertos en l os cual es l os obj etos
no pueden ser detectados. Fj ese especi al mente en ni os
pequeos y ani mal es, ya que l os sensores no l os detectan
si empre. De no prestar l a sufi ci ente atenci n exi ste pel i gro de
acci dent e.
.
La ayuda de aparcami ento no puede reempl azar l a atenci n del
conduct or . El conduct or asume l a r esponsabi l i dad de apar car y
real i zar mani obras si m i l ares.
O Cui dadol
Cuando se l e ha avi sado ya de l a cer can a de un obst cul o baj o
codr a suceder que, al segui r acer cndose, di cho obst cul o baj o
desapar ezca del al cance de medi ci n del si st ema, por l o que el
si st ema no l e segui r avi sando de l a pr esenci a del mi smo. Baj o
Conducci n
ci er t as ci r cunst anci as, el si st ema t ampoco det ect a obj et os t al es
como cadenas par a i mpedi r el paso de veh cul os, l anzas de
r emol que, bar r as ver t i cal es f i nas y pi nt adas o cer cas, por l o que
exi st e el pel i gr o de daar el veh cul o.
V l i d o Da r a v e h c u l o s : c o n a v u d a d e a p a r c a mr e t o d e B c a a l e s
Ayuda de aparcami ent o del ant era y t rasera
Lo oyudo de oporcamiento le oviso si hay obstculos
delonte o detrs de su vehculo.
Fi g. 142 Detal l e de l a
consol a central , nte-
rruptor para ayuda de
aparcami ento
Descr i pci n
La ayuda acst i ca de apar cami ent o del ant e y det r s
( ayuda
de apar -
cam ent o de 8 canal es) mi de l a di st anci a ent r e el veh cul o y un
posi bl e obst cul o con ayuda de sensor es de ul t r asoni dos. La
di st anci a se mi de a t r avs de l os 8 sensor es di st r bui dos en l os par a-
c h o q u e s ( 2 e n e | c e n t r o y 2 e n | o s | a t e r a | e s , r e S p e c t V a me n t e ) . >
t e a
. ^
: , ^
i 3 0 s
Conducci n
El r ea de medi ci n de l os sensor es empi eza apr oxi madament e a
una di st anci a de:
Sensores l at eral es
Parho'ques trqerg,rcentro
Parachoques del ant ero cent ro
0.60 m
1, 50 m
1, 00 m
Acti var
La ayuda de apar cami ent o se act i va aut omt i cament e al ooner l a
mar cha at r s. Una seal acst i ca br eve conf i r ma que se ha act i -
vaoo.
Tambi n es posi bl e act i var manual ment e l a ayuda de apar cami ent o
pul sando el i nt er r upt or P, a que hay en l a consol a cent r al
=) pgi no 165, f i } . 142. La act i vaci n se conf i r ma t ambi n medi ant e
un pi t i do br eve de conf i r maci n. Al mi smo t i empo se i l umi na el
di odo del i nt er r upt or .
EI si st ema debe ser act i vado manual ment e si se apar ca hocl o
adel ant e o bi en al acer car se a un obst cul o que hay del ant e y se
desea r eci bi r un avi so sobr e l a di st anci a que queda hast a el mi smo.
Desact i var
El si st ema se desact i va aut omt i cament e cuando se sobr eoasan l os
15 km/ h. Adems, el si st ema se desact i va aut omt i cament e al
apagar el mot or .
La ayuda de apar cami ent o t ambi n se puede
desact i var manuat -
ment e con el i nt er r upt or Pr yt > pgi no 165, f i g. 142.
Seal es acst i cas
El avi so sobr e l a di st anci a par a el conduct or se ef ect a medi ant e
seal es acst i cas gener adas por l os t r ansmi sor es de soni do del an-
t er o y t r aser o. Si ust ed l o desea, en un t al l er especi al i zado se
puede
modi f i car el vol umen y el t ono de l as seal es.
Conduci r mar cha at r s
El avi so sobr e l a di st anci a al ci r cul ar mar cha at r s empi eza en el
moment o en que se det ect a un obst cul o que
se encuent r a en el
campo de medi ci n de l a ayuda de apar cami ent o. Al di smi nui r l a
di st anci a ent r e st e y el veh cul o, di smi nuyen t ambi n l os i nt er val os
de t i empo ent r e l os pi t i dos.
A una di st anci a i nf er i or a 0, 30 m suena un pi t i do per manent ement e.
A par t r de aqu no se deber a conduci r ms mar cha ar r as.
Por f avor , t enga en cuent a que cuando se l e ha avi sado una vez de
l a cer can a de un obst cul o baj o, st e puede desapar ecer del
al cance de medi ci n del si st ema, por l o que el si st ema dej ar de
avi sar l e de l a pr esenci a del mi smo.
Conduci r haci a adel ant e
El avi so sobr e l a di st anci a se ef ect a de l a mi sma f or ma oue al
conduci r haci a at r s. Si n embar go, el r ea de medi ci n del ant er a es
al go ms r educi da.
Mani obr ar
Si se cambi a de mar cha al mani obr ar
( p.
ej . , de l a mar cha at r s a una
mar cha haci a adel ant e) se desact i van t empor al ment e l as seal es
acst i cas. La seal acst i ca de avi so sobr e l a di st anci a vol ver a
sonar en cuant o el veh cul o det ect e que se est apr oxi mando a un
obst cu l o.
Posi bl es f al l os
Si al poner l a mar cha at r s o al act i var l a ayuda de apar cami ent o con
el i nt er r upt or escucha un pi t i do que dur a unos segundos y se
enci ende el di odo del conmut ador , si gni f i ca que exi st e un f al l o en el
si st ema de ayuda de apar cami ent o. Si el f al l o per si st e hast a desco-
nect ar el encendi do, al i nt ent ar de nuevo act i var l a ayuda de apar -
cami ent o se enci ende el di odo, per o no se emi t e l a seal acst i ca.
L | e v e e | v e h c u | o a | t a | | e r p a r a q u e s u b s a n e n | a a v e r a ' >
I
a

p.
i
I
a
o
rt
t.-
:':(
: z
: :N-
*rt*
n e l
) 4 el
; r l a
rt' a l os
nent e.
t ez oe
t l
a o e
a l
I er a es
s a u n a
a l es
: r A
l o a u n
nt o con
l o en el
r desco-
e apar -
r u st i ca.
Si hay al gn f al l o en el si st ema. al act i var l a ayuda par a el apar ca-
r ni ent o no se emi t e ni nguna seal acst i ca.
par a
poder gar ant i zar el f unci onami ent o de l a ayuda de apar ca-
T| i ent o, l os sensor es deben mant ener se l i mpi os y l i br es de hi el o.
\
inreruclrul
.
Los sensores ti enen ngul os muertos en l os cual es l os obj etos
no pueden ser detectados. Fj ese especi al mente en ni os
pequeos y ani mal es, ya que l os sensores no l os detectan
si empre. De no prestar l a sufi ci ente atenci n exi ste pel i gro de
acci dente.
o
La ayuda de aparcami ento no puede reempl azar l a atenci n del
conductor. El conductor asume l a responsabi l i dad de aparcar y
eal i za mani obras si mi l ares.
\7 Gui dado!
Cuando se l e ha avi sado ya de l a cer can a de un obst cul o baj o
podr a suceder que, al segui r acer cndose, di cho obst cul o baj o
desapar ezca del al cance de medi ci n del si st ema, por l o que el
si st ema no l e segui r avi sando de l a pr esenci a del mi smo. Baj o
ci er t as ci r cunst anci as, el si st ema t ampoco det ect a obj et os t al es
como cadenas par a i mpedi r el paso de veh cul os, l anzas de
r emol que, bar r as ver t i cal es f i nas y pi nt adas o cer cas, por l o que
exi st e el pel i gr o de daar el veh cul o. r
Conducci n
Regul ador de vel oci dad
Vl i do para veh cul os: con regul ador de vel oci dad
l nt roducci n
Con el regulodor de velocidod se montiene lo velo-
cidod constonte.
con ayuda de est e equi po puede mant ener se const ant e, hast a
donde l o per mi t a l a pot enc a del mot or , cual qui er vel oci dad supe-
r i or a apr ox. 30 km/ h. Los l mi t es son l os que i mponen l a pot enci a
del mot or o bi en el ef ect o del f r eno mot or . Est e si st ema ayuda, par t i -
cul ar ment e en vi aj es l ar gos, a descansar el pi e der echo.
El t est i go de cont r ol
' l ' 1
del cuadr o de i nst r ument os per manece
encendi do cuando el r egul ador de vel oci dad est act i vado.
\
Areructrul
Por moti vos de seguri dad, el regul ador de vel oci dad no deber
uti l i zarse en caso de trfi co denso o en una cal zada en mal estado
(p.
ej . hel adas, aquapl ani ng, gravi l l a, etc.), ya que exi ste pel i gro de
acci dente.
/
\7 Cui dado!
En veh cul os con cambi o manual : si el di sposi t i vo est act i vado no
deber poner se l a mar cha en punt o muer t o, si n ant es desembr agar ,
ya que el mot or subi r a de r evol uci ones y. bai o det er mi nadas
ci r cunst anci as, podr a aver i ar se.
Conducci n
Nota
Si se conduce por una pendi ent e pr onunci ada.
el r egul ador de vel o_
ci dad no puede mant ener const ant e l a vel oci dad. La vel oci dad
aument a debi do al peso del veh cul o. Cambi e a t i empo a una
mar cha ms cor t a o f r ene el veh cul o pi sando el pedal
del f r eno.
Vl i do par a vehi cul os: con r egul ador de vel oci cl ad
Programar l a vel oci dad
Lo velocidod deseodo tiene que progromorse.
Al sol t ar l a t ecl a
@
se al macenar y mant endr const ant e l a vel o-
ci dad act ual . r
Val i do par a veh cul osi con r egui ador de vel oci dad
Modi f i car l a vel oci dad pr ogr amada
Lo velocidod programodo puede
ser modificodo.
Acel eraci n
-
Despl ace l a pal anca
@
haci a ar r i ba. en di r ecci n a
+f i s. 1a3
@.
-
Suel t e l a pal anca par a pr ogr amar l a vel oci dad act ual .
Decel eraci n
-
Despl ace l a pal anca
@
t r aci a ar r i ba, en di r ecci n a
+f i s. 1a3
Q.
-
Suel t e l a pal anca par a pr ogr amar l a vel oci dad act ual .
Tambi n puede aument ar l a vel oci dad pi sando
el acel er ador . Al
sol t ar el pedal del acel er ador , el si st ema est abl ecer de nuevo aur o-
mt i cament e l a vel oci dad pr ogr amada ant er i or ment e.
Per o si sobr epasa l a vel oci dad dur ant e ms de 5 mi nut os en ms de
10 km/ h, l a vel oci dad pr ogr amada se bor r a. Se deber pr ogr amar
una nueva vel oci dad.
Pul sar br evement e l a pal anca
@
Cada vez que pul se br evement e l a pal anca
@
haci a ar r i ba, en di r ec-
ci n a = f i g. 143
@,
l a vel oci dad pr ogr ama
aument ar en unos
2kml h.
)
Conduzca a l a vel oci dad deseada.
Ti r e de l a pal anca
@
haci a l a posi ci n
act var el si st ema.
Pr esi one br evement e l a t ecl a
@.
Fi g. 143 Mandos del
regul ador de vel oci dad
=+ f i g. 143
O
p. r .
r a >
- E
Cada vez que pul se brevement e l a pal anca
@
haci a abaj o, en di rec-
ci n + p g i no 1 68, f i g. 1 43
C),
l a vel oci dad programada di smi nui r
en unos 2kml h. t
; i o par a veh cul os: con r egul ador de vel oc dad
Desacti vaci n temporal del si stema
F 9. 144 Mandos del
regul ador de vel oci dad
El r egul ador de vel oci dad se desact va pr ov si onal ment e de
l a si gui ent e maner a:
-
Pi se el f reno o
-
el embr ague
( en
caso dado) o
-
despl ace l a pal anca
@
+ f i g. 144 hast a l a posi ci n
@
( si n
encast r ar ) .
Conducci n
Al desconect ar el di sposi t i vo provi si onal ment e se mant ene l a vel o-
ci dad ant eri orment e programada.
Para recuperar l a vel oci dad ant eri orment e programada, qui t e el pi e
del pedal del f reno o del embrague y t i re del mando
@
hast a
l l evarl o a l a posi ci n
@.
Si al desconect ar provi si onal ment e el di sposi t i vo no hab a ni nguna
vel oci dad programada, se podr programar, como si gue, una nueva
vel oci dad: Conduzca a l a vel oci dad deseada y pul se ent onces breve-
ment e l a t ecl a = pgi no 168, f i g. 1 43
@
t Srrt .
A nTe-ructru1
Recupere la velocidad programada slo si sta no es excesiva para
las condiciones de trfico reinantes. De lo contrario existe peligro
de accidente.
Vl do para veh cul os: con regul ador de vel oci dad
Desacti vacn total del di sposi ti vo
Durante l a marcha
-
Despl ace l a pal anca A+ pgi no
ci n
@
( encast r ada) .
Con el vehcul o parado
-
Desconect e el encendi do. r
168, f i 1. 143 a l a posi -
Cambi o aut omt i co
Cambi o aut omt i co
t i pt roni c
(cambi o
aut omt i co
5 marchas)
Vl i do par a veh cul os: con cambi o aut omt i co de b mar chas
I nt roducci n
Vl i do par a vehi cul os: con cambi o aut omt i co de 5 mr chas
Observaci ones para l a conducci n con el
cambi o aut omt i co
El combio o uno marcha ms largo / corto se reoliza de
un modo outomti co.
Fi g. 145 Detal l e de l a
consol a central :
Pal anca sel ectora con
tecl a de bl oqueo
Conducci n
-
Pi se el f r eno y mant ngal o pi sado.
-
Mant enga pul sada l a t ecl a de bl oqueo ( t ecl a
en l a empu_
adur a de l a pal anca
sel ect or a) , l l eve l a pal anca a l a posi _
ci n deseada, p. ej . , D > pgi no l 7l , y suel t e l a t ecl a de
bl oqueo.
de
El veh cul o est dot ado de un cambi o aut omt i co de 5 mar chas de
mando el ect r ni co. El cambi o de mar chas se l l eva a cabo out omt -
camente.
En al gunos model os y por r azones de consumo y
medi oambi en_
t al es, el cambi o se ha di seado de f or ma que l a vel oci dad mxi ma
del veh cul o sl o se puede al canzar con l a gama de mar chas S.
El cambi o est equi pado t ambi n con un si st ema t i pt r oni c. Est e
di sposi t i vo per mi t e al conduct or cambi ar l as mar cha s monuol ment e
t pg no 175. f
Es
- -
trN:r
'1
E
t?'
: 4
on el
,olzo de
l etal l e de l a
ntl :
,ctora con
bqueo
n l a empu-
a a l a posi -
a t ecl a de
-
Espere un poco hast a que se haya conect ado el cambi o
( se
not a un l i ger o t i r n) .
-
Oui t e el pi e del pedal del f r eno y acel er e >
\ .
Det enerse por un breve espaci o de t i empo
-
En caso de det ener se por un br eve espaci o de t i empo, p.
ej . , ant e un semf or o, mant enga el veh cul o par ado
pi sando el f r eno.
-
No acel er e.
Est aci onar
-
Pi se el f r eno y mant ngal o pi sado =
[ .
-
Ponga el f r eno de mano t i r ando del mi smo hast a el t ope.
-
Mant enga pul sada l a t ecl a de bl oqueo. col oque l a
pal anca sel ect or a en l a posi ci n P y suel t e l a t ecl a de
bl oqueo.
El mot or sl o puede arrancarse si l a pal anca sel ect ora est en posi -
ci n P o bi en N = pt i gi no 161.
Para aparcar sobre t erreno l l ano bast a con engranar l a posi ci n P de
ra pal anca sel ect ora. En pendi ent es deber a ponerse pri mero el
{reno
de mano y, segui dament e, posi ci onar l a pal anca sel ect ora en
p.
As se evi t a que se cargue en exceso el mecani smo de bl oqueo,
. esul t ando
ms f ci l sacar l a pal anca sel ect ora de l a posi ci n P.
Cambi o aut omt i co
Vl i do par a vehi cul os: con camb o aut omt co de 5 mar chas
Posi ci ones de l a
pal anca
sel ect ora
En este oportodo se describen todas los posiciones de
lo
palonco
selectoro.
Fi g. 146 Pant al l a
dgtal : Posi ci ones de l a
palanca selectora
La posi ci n de l a pal anca sel ect or a se muest r a en el campo de i ndi -
caci n al i l umi nar se el si gno cor r espondi ent e.
\
nrenrorut
.
Mi entras se sel ecci ona una marcha, con el coche parado y el
motor en marcha, no hay que acel erar. De l o contrari o exi ste
pel i gro de acci dente.
.
Durante l a marcha, no col oque nunca l a pal anca sel ectora en l a
posi ci n R o bi en B
ya que exi ste pel i gro de acci dente.
Cambi o aut omt i co
P
-
Bl oqueo de apar cami ent o
Las r uedas mot r i ces est n bl oqueadas en est a posi ci n.
El bl oqueo de apar cami ent o sl o debe sel ecci onar se si el veh cul o
est porodo = A.
Par a posi ci onar l a pal anca sel ect or a en P y par a sacar l a de est a pos -
ci n hay que mant ener apr et ada l a t ecl a de bl oqueo
( que
hay en l a
empuadur a de l a pal anca sel ect or a) ypi sar el pedal del f r eno al
mi smo t i empo.
R
-
Mar cha at r s
En est a posi ci n, l a mar cha at r s est ouest a.
La mar cha at r s sl o deber engr anar se est ando el veh cul o por odo
y el mot or al r al ent =
\ .
Par a poner l a pal anca sel ect or a en l a posi ci n R deber pul sar el
bot n de bl oqueo y pi sar al m smo t i empo el pedal de f r eno.
Est ando el encendi do conect ado, l as l uces de mar cha at r s se
enci enden al poner l a pal anca sel ect or a en l a posi ci n R.
N
-
Punt o muer t o
( r al ent O
Est a es l a posi ci n de punt o muer t o.
D
-
Posi ci n per manent e par a mar cha adel ant e
En est a posi ci n, l a sel ecci n de mar chas adel ant e ms l ar gas o
ms cor t as se r eal i za de un modo aut omt i co en f unci n del
esf uer zo del mot or . de l a vel oci dad de mar cha y del pr ogr ama di n-
mi co de cambi o de mar chas
( DSP) .
Pi se el pedal del f r eno par a sacar l a pal anca sel ect or a de l a posi ci n
N y col ocar l a en l a posi ci n D a vel oci dades i nf er i or es a b km/ h o
bi en con el veh cul o par ado =
\ .
Baj o det er mi nadas ci r cunst anci as ( p.
ej . , al ci r cul ar por r ut as mont a-
osas o con r emol que) puede r esul t ar vent aj oso pasar a cambi ar l as
mar chas de un modo manual = pgi no 175 par a adapt ar o monol a
r el aci n de t r ansmi si n adecuada a l as condi ci ones de mar cha.
S
-
Posi ci n par a conducci n depor t va
Par a conduci r de un modo depor t i vo se deber a sel ecci onar l a
posi -
ci n S. Al r et r asar el cambi o a una mar cha ms l ar ga se apr ovecha
por compl et o l a pot enci a del mot or .
.
Par a si t uar l a pal anca sel ect or a en l a posi ci n S por t i endo deN
con el veh cul o par ado o ci r cul ando a menos de 5 km/ h, no bast a
con mant ener opr i mi da l a t ecl a de bl oqueo: odemr s se debe
mant ener pi sado el pedal de f r eno >
\ .
.
Par a si t uar l a pal anca sel ect or a en l a posi ci n S por t i endo deD
hay que opr i mi r l a t ecl a de bl oqueo.
t a
L!
a
:l
-ad
EAI
a
:ak
J,el
/\ iArENcrN!
o
No col oque nunca l a pal anca sel ectora en l a posi ci n R o bi en
P durante l a marcha. De l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
o
Con el motor en marcha, y estando l a pal anca sel ectora en
cual qui er posi ci n (excepto
P y N), hay que mantener parado el
vehcul o con el pedal del freno, ya que ni a ral ent se i nterrumpe
del todo l a transmi si n de fuerza
(el
vehcul o "se arrastra"). Si con
el vehcul o parado se ti ene una gama de marchas engranada, hay
que cui dar si empre de no acel erar i nadverti damente (p.
ej .. al
trabaj ar en el comparti mento del motor). pues el vehcul o se
pondra en movi mi ento i nmedi atamente (baj o
determi nadas
ci rcunstanci as, i ncl uso con el freno de mano bi en puesto), con el
consi gui ente pel i gro de acci dente.
.
Antes de abri r el cap del motor y eal i zar trabal os con el
motor en marcha, ponga l a pal anca sel ectora en P y fi j e el freno de
mano. De l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente. Es necesari o
tener en cuenta si empre l as advertenci as > pgi no 323, "Trabaj ar
en el comparti mento del motor". )
::::
"
l a posi -
ovecha
r o d e N
ebasta
l o d e D
I
o bi en
I
dente.
I
r e n
I
d o e l
I
rumpe
I
. Si c o n
I
da, hay
I
- , al
I
s el
l as
I
, c onel
I
I
nel
I
heno de
I
l saf ro
I
rrabaiar
I
I
3 *o."
.
Si dur ant e l a conducci n se oosi ci onase er r neament e l a
: al anca sel ect or a en N, ent onces habr que qui t ar el pi e del acel e-
- ador
y aguar dar a que el mot or gi r e a r al ent , ant es de pasar a l as
; amas
de mar chas D S.

En al gunos model os y por r azones de consumo y medi oambi en-
: al es, el cambi o se ha di seado de f or ma que l a vel oci dad mxi ma
: el veh cul o sl o se puede al canzar con l a gama de mar chas S. I
Cambi o aut omt co
Vl i do para vehi cul os: con cambi o aut omt i co de 5 marchas
Bl oqueo de l a pal anca sel ectora
El bloqueo de Ia polonco selectoro evto que puedo
engronorse por error uno marcha
Y
que, entonces, se
ponga el vehculo en movimiento.
@llw
Fi g. 147 Bl oqueo de l a
pal anca sel ectora
La pal anca sel ect or a puede desbl oquear se de l a si gui ent e
maner a:
-
Conect e el encendi do.
-
Pi se el pedal de f r eno y, a l a vez, mant enga pul sada l a
t ecl a de bl oqueo.
Cambi o aut omt i co
Bl oqueo aut omt i co de l a pal anca sel ect or a O
Con el encendi do conect ado, l a pal anca sel ect or a est bl oqueada
en l as posi ci ones P y N. Par a sacar l a de esas posi ci ones
habr
que
pi sar el f r eno. Con l a pal anca en l as posi ci ones P N, en l a pant al l a
di gi t al apar ece el si gui ent e avi so:
Pi sar el freno para i ntroduci r marcha con el vehcul o parado.
Adems se i l umi na el s mbol o O) par a el bl oqueo aut omt i co de l a
pal anca sel ect or a en el campo de i ndi caci n de l as mar chas.
El bl oqueo de l a pal anca sl o f unci ona con el veh cul o par ado y a
vel oci dades de hast a 5 km/ h. A una vel oci dad super i or a l os b km/ h
se desconect a aut omt i cament e el bl oqueo de l a pal anca en l a posi -
ci n N.
Si se cambi a r pi dament e pasando por enci ma de l a posi ci n N
( p.
ej . , de R a D) , l a pal anca sel ect or a no se bl oquea. Est o per mi t e p. ej . ,
sacar a un veh cul o que se haya quedado at ascado "bal ancen-
dol o". La pal anca sel ect or a se bl oquea si est ms de 1 segundo en
l a posi ci n N y no se est pi sando el pedal del f r eno.
Tecl a de bl oqueo
La t ecl a de bl oqueo de l a pal anca sel ect or a i mpi de cambi ar de
f or ma i nvol unt ar i a a ci er t as posi ci ones de l a pal anca
sel ect or a.
Apr et ando est a t ecl a, l a pal anca sel ect or a quedar desbl oqueada.
La f i gur a muest r a. en ot r o col or . l as posi ci ones en l as que se debe
puf sar f a t ecl a de bl oqueo = pgi na 173, t i g. 147.
Bl oqueo de ext r acci n de l a l l ave de encendi do
Una vez desconect ado el encendi do, l a l l ave podr
ext r aer se sl o si
l a pal anca se hal l a en l a posi ci n P. Mi ent r as l a l l ave est ext r a da,
l a pal anca sel ect or a est ar bl oqueada en l a posi ci n p.
r
Vl i do par a vehi cul os: con cambi o aut omt i co de 5 mar chas
Di sposi ti vo ki ck-dorrun
Este dispositivo posibilita
uno ocelerocin mxima.
Pi sando el acel er ador a f ondo hast a sobr epasar el punt o dur o, se
cambi a a una mar cha ms cor t a, en f unci n de l a vel oci dad y del
r gi men del mot or . El cambi o a l a pr xi ma mar cha ms l ar ga no se
ef ect uar hast a el moment o de al canzar el r gi men de r evol uci ones
mxi mo or edet er mi nado.
A ierrructru1
Tenga en cuenta que si la carretera est resbaladiza, al accionar el
dispositivo kick-down las ruedas motrices podran patinar, con et
consiguiente peligro de derrapar.
Vl do par a veh cul os: co cambi o auf omt i co de 5 mar chas
Programa di nmi co de cambi o de marchas
(DSP)
EI cambio automtico dispone de mando electrnico.
El cambi o aut omt i co de su veh cul o d spone de mando el ect r -
ni co. La sel ecci n de l a mar cha se r eal i za aut omt i cament e en
f unci n del pr ogr ama pr ef i j ado.
Si se conduce con moder aci n, el cambi o el i ge el pr ogr ama ms
econmi co. Engr anando con ant el aci n l as mar chas ms l ar gas y l o
ms t ar de posi bl e l as ms cor t as, se consi gue r educi r el consumo.
Si se conduce con r api dez, con acel er ones y cont i nuos cambi os de
vel oci dad, apur ando l a vel oci dad mxi ma o acci onando el di sposi -
t i vo ki ck- down, el cambi o aut omt i co pasa al pr ogr ama de conduc-
:l
ap
i(
:3
9a
ac
:rt
:en
?irc
a c l
lofl
.
NUI
30fr
3,tr
Irt
xi mo.
dur o, se
l ad y del
ar ga no se
r ol uci ones
rarchas
ectrni co.
l o el ect r o-
l ent e en
. ama
ms
as l ar gas Y
l o
i consumo.
s cambi os
de
l : el di sPosi -
r a de conduc-
ci n depor t i va. Al r et r asar l a conexi n de mar chas ms l ar gas, se
apr ovechan por compl et o l as r eser vas de pot enci a del mot or . El
paso a una mar cha ms cor t a se r eal i za a un r gi men de r evol u-
ci ones del mot or ms al t o.
La sel ecci n del pr ogr ama de mar cha ms f avor abl e es un pr oceso
cont nuado. I ndependi ent ement e de l o ant er i or , t ambi n es posi bl e
pasar a un pr ogr ama de mar cha depor t i vo, pi sando br uscament e el
acel er ador . Ent onces, el cambi o el i ge una mar cha ms cor t a, per mi -
t i endo as una acel er aci n r pi da
( p.
ei . al adel ant ar ) , si n que se
t enga que pi sar el acel er ador par a l l egar al ki ck- down. Despus de
que el cambi o haya vuel t o a pasar a una mar cha ms l ar ga, vol ver
a conect ar se el pr ogr ama de or i gen si se conduce en consonanci a
con el mi smo.
La el ecci n de l a mar cha en t r amos mont aosos se adapt ar cont i -
nuament e a l as cuest as y pendl ent es. De est a f or ma se evi t an l os
const ant es cambi os en l a subi da. Si se pi sa el pedal del f r eno en
baj adas, el cambi o engr ana una mar cha ms cor t a. De est e modo se
puede apr ovechar el f r eno mot or si n cambi ar manual ment e. I
Cambi o aut omt co
Vl i do par a vehi cul osr con camb o aut omt i co de 5 mar chas
Modo t i pt roni c
Eltiptronc hoce posible que el conductor pueda
combior los marchos tombin de un modo monuol.
F 9. 148 Consol a
central : Cambi ar l as
marchas manual mnte
(tptroni cl
F 9. 149 Pant al l a
di gi tal : Cambi ar l as
marchas manual mente
(tptronic)
Cambi o aut omt i co
Pasar a cambi ar l as mar chas de un modo
manual
-
Despl ace haci a l a der echa l a pal anca sel ect or a par t i endo
de l a posi ci n D. En cuant o se haya pasado a cambi o
manual , en l a pant al l a
se vi sual i zar S 4gZ l i l umi nn-
dose l a mar cha que se est ut i l i zando.
Poner una marcha ms l arga
-
Despl ace br evement e l a pal anca sel ect or a
( en
l a posi ci n
t i pt r oni c) haci a adel ant e> pgi no l 7E, t i g. 148
O.
Poner una marcha ms corta
-
Despl ace br evement e l a pal anca sel ect or a
( en
l a posi ci n
t i pt r oni c) haci a at r s
Q.
Se puede conmutar al cambi o manual tanto sobre l a marcha como
con el veh cul o oar ado.
Al acel er ar , el cambi o, que t i ene engr anadas l as mar chas 1 , 2, 3 4,
pasa de f or ma aut omt ca a l a pr xi ma
mar cha ant es de al canzar el
mxi mo r gi men de r evol uci ones per mi t i do del mot or .
Si se sel ecci ona una mar cha ms cor t a, el cambi o aut omt i co
cambi ar l a mar cha cuando el mot or ya no pueda pasar se de r evo-
l uci ones al cambi ar a l a mar cha ms cor t a.
Con el di sposi t i vo ki ck- down, se cambi a a una mar cha ms cor t a en
f unci n de l a vel oci dad y del r gi men de r evol uci ones del mot or . t
Vl i do par a vehi cul os: con cambi o aut omt i co de S mar chas
Programa de emergenca
Existe un progromo de emergencio poro el coso de que
el sistemo se overe.
En caso de una aver a del si st ema, el cambi o pasa aut omt i cament e
al pr ogr ama de emer genci a. Lo ant er i or quedar
conf i r mado al
encender se o apagar se t odos l os segment os del campo de i ndi ca-
ci n.
La pal anca sel ect or a se podr segui r col ocando en t odas l as posi -
ci ones. En l as posi ci ones D y S. el cambi o se queda en l a 4e mar cha.
La mar cha at r s R puede segui r ut i l i zndose. Si n embar go, el
bl oqueo el ect r ni co par a l a mar cha at r s est desact i vaoo.
El pr ogr ama manual de cambi o de mar chas
( t i pt r oni c)
est desco-
nect ado si el pr ogr ama de emer genci a se ha act i vado.
Si el cambi o ha pasado a f unci onar en el pr ogr ama de emer genci a,
haga r epar ar l a aver a cuant o ant es.
v
Lo
c )
For
- P
p.
furt
- h
pi
-s t
:.FC1J
:ar-b
*i a
que
rente
t l
d ca-
rosi-
tfcha.
. i i do para veh cul os: con cambo aut omt i co de 5 marchas v vol ant e t i ot ronc
Vol ante con tptronc
Los mondos dispuestos en el volante permiten ol
conductor cambiar de marcho manuolmente.
Fi g.150 Vol ante:
Mandos del tptroni c
Poner una marcha ms l arga
-
Pul se br evement e una de l as t ecl as de sel ecci n en l a
parte superi or > fi g. 150
O.
Poner una marcha ms corta
-
Pul se br evement e una de l as t ecl as de sel ecci n en l a
parte i nferi or + fi g. 150
Q.
Las t ecl as de sel ecci n est n act i vadas si l a pal anca sel ect or a se
encuent r a en l as posi ci ones D S o bi en en el pr ogr ama manual de
cambi o de mar chas
( t i pt r oni c) .
Las t ecl as de sel ecci n del vol ant e
est n encendi das si el pr ogr ama manual de cambi o de mar chas
est acti vado.
Cambi o automti co
El manej o del programa manual de cambi o de marchas puede
segui r real i zndose, como es nat ural , con l a pal anca sel ect ora en l a
consol a cent ral .
mul t i t roni c@
Vl i do para veh cul os: con mul t i t roni c@
Introducci n
Su veh cul o est dot ado de un cambi o vari abl e cont i nuo de mando
el ect rni co
(mul t i t roni c@l .
A di f erenci a de como sucede en un
cambi o aut omt i co t radi ci onal , el cambi o de vel oci dades se real i za
de un modo progresi vo y no escal onado. De est a f orma se consi gue,
ent re ot ras cosas, opt i mi zar el conf ort de t racci n y reduci r el
consumo.
La sel ecci n del desarrol l o correspondi ent e en el cambi o
(engranar
una marcha ms l arga o ms cort a) se l l eva a cabo de una f orma
t ot al ment e aut omt ca, en f unci n de l os programas pref i j ados
= pgi no l 82, "Programa di nmi co de regul aci n
(DRP)".
El cambi o est equi pado t ambi n con un si st ema t i pt roni c. Est e
di sposi t i vo permi t e al conduct or cambi ar l as marchas t ambi n
monuolmente = pgina | 83.
Por f avor, t enga en cuent a que en su cambi o mul t i t roni c@, a di f e-
renci a de l os cambi os aut omt i cos convenci onal es, l a t ransmi si n
de l a f uerza no se real i za a t ravs de un convert i dor de par, si no
medi ant e un embrague de di scos ml t i pl es. Por est e mot i vo, al
det enerse t emporal ment e est ando l a pal anca sel ect ora en posi ci n
D, S o bi en R. el "comport ami ent o de arrast re" del veh cul o al ral ent
es menos pronunci ado. Est o deber a t enerl o en cuent a sobre t odo
en pendi ent es, si pasa de ut i l i zar un cambi o aut omt i co conven-
Cambi o aut omt i co
ci onal con conver t i dor de par a uno con mul t i t r oni c@ yt odav a no
se ha acost umbr ado a est a car act er st i ca =
l A en "l ndi caci ones
par a f a conducci n con mul t i t r oni c@", pgi no 178. t
Vl i do l ar a veh cul os: con mul t i t r onacO
l ndi caci ones para l a conducci n con
mul t i t roni c@
Lo relocin de tronsmisin varo continuomente.
F9. 151 Detal l e de l a
consol a central :
Pal anca sel ectora con
tecl a de bl oqueo
Poner en marcha el veh cul o
-
Pi se el f r eno y mant ngal o pi sado.
-
Mant enga pul sada l a t ecl a de bl oqueo
( t ecl a
en l a empu-
adur a de l a pal anca sel ect or a) , l l eve l a pal anca
sel ect or a
a l a posi ci n deseada, p. ej . , D, y suel t e l a t ecl a de
bl oqueo.
-
Esper e un poco hast a que se haya conect ado el cambi o
( se
not a un l i ger o t i r n) .
-
Oui t e el pi e del pedal del f r eno y acel er e +, 4.
Det enerse por un breve espaci o de t i empo
-
Pi se el pedal de f r eno hast a que el veh cul o se det enga.
-
Mant enga el pedal de f r eno pi sado ( p. ' ej .
al par ar ant e un
semf oro) de manera que el veh cul o no pueda avanzar
ni ret roceder.
-
No acel er e.
-
Ant es de poner en mar cha el veh cul o en una pendi ent e
pr onunci ada, ponga el f r eno de ma o par a evi t ar que
pueda poner se en movi mi ent o =>, 4.
Aparcar
-
Pi se el f r eno y mant ngal o pi sado > A.
-
Ponga el f r eno de mano t i r ando del mi smo hast a el t ope.
-
Mant enga pul sada l a t ecl a de bl oqueo, col oque l a
pal anca sel ect or a en l a posi ci n P y suel t e l a t ecl a de
bl oqueo.
El mot or sl o puede arrancarse si l a pal anca sel ect ora est en posi -
ci n Po bi en N = pgi no 161.
Para aparcar sobre t erreno l l ano bast a con engranar l a posi ci n P de
l a pal anca sel ect ora. En pendent es deber a ponerse pri mero el
f reno de mano y, segui dament e, posi ci onar l a pal anca sel ect ora en
P. As se evi t a que se cargue en exceso el mecani smo de bl oqueo,
resul t ando ms f ci l sacar l a pal anca sel ect ora de l a posi ci n p.
)
1
a
ttl
pe
a
se
p

=l
De
a
pa
mbi o
9ng a.
r t e un
,nza
I i e nt e
l ue
r l t ope.
en posi -
n Pd e
' o
el
f or a en
) queo,
i n P.
A nrerusru1
.
Mi entras se sel ecci ona una marcha, con el coche parado y el
motor en marcha, no hay que acel erar, De l o contrari o exi ste
pel i gro de acci dente.
.
Tenga en cuenta que, si se deti ene temporal menre y l a pal anca
sel ectora est en posi ci n
4 S o bi en R. si gue produci ndose una
pequea transmi si n de fuerza. Por este moti vo, al parar hay que
pi sar el pedal de freno adecuadamente y al arrancar, en caso nece-
sari o, uti l i zar el freno de mano para que el vehcul o no se mueva
-
De l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
.
Durante l a marcha, no col oque nunca l a pal anca sel ectora en l a
posi ci n R o bi en P, ya que exi ste pel i gro de acci dente.
Cambi o automtco
Vl do para vehi cul os: con mul t t roni c@
Posi ci ones de l a pal anca sel ectora
En este oportodo se describen todas los posiciones de
lo polonco selectoro.
Fi g. 152 Pant al l a
di gi tal : Poscones de l a
pal anca sel ectora
La posi ci n de l a pal anca sel ect or a se muest r a en el campo de i ndi -
caci n al i l umi nar se el si gno cor r espond ent e.
P
-
Bl oqueo de apar cami ent o
Las r uedas mot r i ces est n bl oqueadas en est a posi ci n.
El bl oqueo de apar cami ent o sl o debe sel ecci onar se si el veh cul o
esr parcdo=
A.
Par a posi ci onar l a pal anca sel ect or a en P y par a sacar l a de est a posi -
ci n hay que mant ener apr et ada l a t ecl a de bl oqueo
( que
hay en l a
empuadur a de l a pal anca sel ect or a) ypi sar el pedal del f r eno al
mi smo t i empo
Cambi o aut omt i co
R
-
Mar cha at r s
Al poner l a mar cha at r s, el cambi o sel ecci ona aut omt i cament e l a
rel aci n de transmi si n ms baj a.
La mar cha at r s sl o deber engr anar se est ando el veh cul o por odo
y el mot or al r al ent >
\ .
Par a poner l a pal anca sel ect or a en l a posi ci n
R deber oul sar el
bot n de bl oqueo y pi sar al mi smo t i empo el pedal
de f r eno.
Est ando el encendi do conect ado, l as l uces de mar cha at r s se
enci enden al poner l a pal anca sel ect or a en l a posi ci n R.
N
-
Punt o muer t o
( r al ent 0
Est a es l a posi ci n de punt o muer t o.
D
-
Posi ci n per manent e par a mar cha adet ant e
En est a posi ci n el cambi o sel ecci ona l a r el aci n de t r ansmi si n
pt i ma en f unci n de l a car ga del mot or , de l a vel oci dad y del
pr ogr ama di nmi co de r egul aci n ( DRP) .
Pi se el pedal del f r eno par a sacar l a pal anca sel ect or a de l a posi ci n
N y col ocar l a en l a posi ci n D a vel oci dades i nf er i or es a 5 km/ h o
bi en con el veh cul o par ado =
\ .
Baj o det er mi nadas ci r cunst anci as ( p.
ej . vi aj ando por car r et er as
mont aosas o al conduci r con r emol que ) puede r esul t ar muyvent a-
j oso
cam bi ar pr ovi si onal ment e al modo t i pt r oni c = pg i no I 83 par a
ai ust at monual ment el a r el aci n de t r ansmi si n a l as condi ci ones
de mar cha.
S
-
Posi ci n para conducci n deporti va
Par a conduci r de un modo depor t i vo se deber a sel ecci onar l a oosi -
ci n S. Al r et r asar el cambi o a una mar cha ms l ar ga se apr ovecha
por compl et o l a pot enci a
del mot or .
.
Par a si t uar l a pal anca sel ect or a en l a posi ci n S por t i endo
deN
con el veh cul o par ado o ci r cul ando a menos de 5 km/ h, no bast a
con mant ener opr i mi da l a t ecl a de bl oqueo: odems se debe
mant ener pi sado el pedal de f r eno =
\
en "Posi ci ones de l a
pal anca sel ect or a". pgi no 171.
.
Par a si t uar l a pal anca sel ect or a en l a posi ci n S por t i endo deD
hay que opr i mi r l a t ecl a de bl oqueo.
Nota
o
Si dur ant e l a conducci n se posi ci onase er r neament e l a
pal anca sel ect or a en N, ent onces habr que qui t ar el pi e del acel e-
r ador y aguar dar a que el mot or gi r e a r al ent , ant es de pasar a l as
gamas de mar chas D S.
.
En al gunos model os y por r azones de consumo y medi oambi en-
t al es, el cambi o se ha di seado de f or ma que l a vel oci dad mxi ma
del veh cul o sl o se puede al canzar con l a gama de mar chas S. I
I
T
e
F
f-
I
I
L.a
m
/\ iArENcrN!
.
No col oque nunca l a pal anca sel ectora en l a posi ci n R o bi en
P durante l a marcha. De l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
.
Con el motor en marcha y l a pal anca sel ectora en D o bi en S,
hay que mantener parado el vehcul o con el pedal del freno, ya que
ni a ral ent se i nterrumpe del todo l a transmi si n de fuerza
(el
vehcul o "se arrastra"l . Si con el vehcul o parado se ti ene una
gama de marchas engranada, hay que cudar si empre de no
acel erar i nadverti damente
(p.
ej ., al trabaj ar en el comparti mento
del motor). pues el vehcul o se pondra en movi mi ento i nmedi ata-
mente
(baj o
determi nadas ci rcunstanci as, i ncl uso con el freno de
mano bi en puestol , con el consi gui ente pel i gro de acci dente.
.
Antes de abri r el cap del motor y real i zar trabaj os con el
motor en marcha, ponga l a pal anca sel ectora en P y fi j e el freno de
mano. De l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente. Es necesari o
tener en cuenta si empre l as advertenci as = pgi na 323, "Trabaj ar
en el comparti mento del motor".
F
n
!e-
: l o par a vehi cui os: con mul t i t r oi c@
Bl oqueo de l a pal anca sel ect ora
El bloqueo de lo polonco selectora evita que puedo
engronorse por error uno morcho y que, entonces, se
pongo el vehculo en movimiento.
F9. 153 Bl oqueo de l a
pal anca sel ectora
La pal anca sel ect or a puede desbl oquear se de l a si gui ent e
maner a:
-
Conect e el encendi dc .
-
Pi se el pedal de f r eno y, a l avez, mant enga pul sada l a
t ecl a de bl oqueo.
Cambi o automti co
Bl oqueo aut omt i co de l a pal anca sel ect or a @
Con el encendi do conect ado, l a pal anca sel ect or a est bl oqueada
en l as posi ci ones P y N. Par a sacar l a de esas posi ci ones habr que
pi sar el f r eno. Como r ecor dat or i o par a el conduct or . si l a pal anca
sel ect or a est en l as posi ci ones P N. en l a pant al l a di gi t al del
cuadr o de i nst r ument os apar ece el si gui ent e avi so:
Pi sar el freno para i ntroduci r marcha con el vehcul o parado.
Adems se i l umi na el s mbol o
( O
par a el bl oqueo aut omt i co de l a
pal anca sel ect or a en el campo de i ndi caci n de l as mar chas.
El bl oqueo de l a pal anca sl o f unci ona con el veh cul o par ado y a
vel oci dades de hast a 5 km/ h. A una vel oci dad super i or a l os 5 km/ h
se desconect a aut omt i cament e el bl oqueo de l a pal anca en l a posi -
ci n N.
Si se cambi a r pi dament e pasando por enci ma de l a posi ci n N
( p.
ej . , de R a D) , l a pal anca sel ect or a no se bl oquea. Est o per mi t e p. ej . ,
sacar a un veh cul o que se haya quedado at ascado "bal ancen-
dol o". La pal anca sel ect or a se bl oquea si est ms de 1 segundo en
l a posi ci n N y no se est pi sando el pedal del f r eno.
Tecl a de bl oqueo
La t ecl a de bl oqueo de l a pal anca sel ect or a i mpi de cambi ar de
f or ma i nvol unt ar i a a ci er t as posi ci ones de l a pal anca sel ect or a.
Apr et ando est a t ecl a, l a pal anca sel ect or a quedar desbl oqueada.
La f i gur a muest r a, en ot r o col or , l as posi ci ones en l as que se debe
pul sar l a t ecl a de bl oqueo = f i g. 153.
Bl oqueo de ext r acci n de l a l l ave de encendi do
Una vez desconect ado el encendi do, l a l l ave podr ext r aer se sl o si
l a pal anca se hal l a en l a posi ci n P. Mi ent r as l a l l ave est ext r a da,
l a
pal anca sel ect or a est ar bl oqueada en l a posi ci n P. r
to
trF
b
d
t ea
Tna
I
Este dispositivo posibilito
uno acelerocin mdximo.
Pi sando el acel er ador a f ondo hast a sobr epasar el punt o
de r esi s_
t enci a se cambi a a una mar cha ms cor t a en f unci n de l a vel oci dad
y de l as r evol uci ones del mot or . Mi ent r as se est pl sando
el pedal
del acel er ador , el r gi men del mot or se r egul ar aut omt i cament e
par a que el veh cul o acel er e al mxi mo.
Cambi o automtco
Val i do para veh cul os: con mul t i t roni c@
Dispositivo kick-dornn
La sel ecci n del pr ogr ama
de mar cha ms f avor abl e es un pr oceso
cont i nuado. I ndependi ent ement e
de l o ant er i or , t ambi n es posi bl e
pasar a un pr ogr ama
de mar cha depor t i vo, pi sando br uscament e el
acel er ador . Ent onces, el cambi o sel ecci ona una r el aci n de t r ansmi -
si n ms baj a, per mi t i endo
as una acel er aci n r pi da
( p.
ej . al
adel ant ar ) , si n que se t enga que pi sar el acel er ador par a l l egar al
ki ck- down. Despus de que el cambi o haya vuel t o a pasar
a una
mar cha ms l ar ga, vol ver a conect ar se el pr ogr ama
de or i gen si se
conduce en consonanci a con el mi smo.
La r el aci n de t r ansmi si n en t r amos mont aosos se adaot ar
cont i nuament e a l as subi das. Si se acci ona el pedal del f r eno cuest a
abaj o el cambi o pasar aut omt i cament e
a una mar cha i nf er i or . As
aument a el ef ect o de f r enado del mot or .
S est conect ado el r egul ador de vel oci dad* en t r amos monr a_
osos, el cambi o sel ecci ona aut omt i cament e
una r el aci n de
t r ansmi si n i nf er i or par a mant ener l a vel oci dad pr ogr amada.
Est o
t i ene como consecuenci a, si n embar go, , n ur r n"nt o d"l r gi men de
r evol uci ones del mot or .
I
I
I
I
n
A nreructrut
Tenga en cuenta que si ta carretera est resbal adi za, al acci onar el
di sposi ti vo ki ck-down tas ruedas motri ces podran pati nar,
con el
consi gui ente pel i gro
de derrapar.
Vl i do par a veh cul os: con mul t t r oni c@
El combio multitronic@ dispone de mondo electrnico.
El cambi o de su veh cul o di spone de mando el ect r n co. La sel ec_
ci n de l a r el aci n de t r ansmi si n se r eal i za de f or ma aut omt ca en
f unci n de l os pr ogr amas
memor i zados.
Si se conduce con moder aci n, el cambi o el i ge el pr ogr ama
ms
econmi co. Engr anando con ant el aci n l as mar chas ms l ar gas y l o
ms t ar de posi bl e l as ms cor t as, se consi gue r educi r el consumo.
Si se conduce con r api dez, con acel er ones y cont i nuos cambi os de
vel oci dad, apur ando l a vel oci dad mxi ma o acci onando el di sposi _
t i vo ki ck- down, el cambi o aut omt i co pasa al pr ogr ama
de conduc-
ci n depor t i va.
6 0 e
rs. .
-
I t
f e
LESI A
) . . As
l e
. Est o
r en oe
, : : car a veh cul os: con mul t i t r oni c@
Modo t i pt roni c
il progromo monuol de combio de marchas tiptronic
germite
ol conductor combior de formo monuol entre
ses relocones de tronsmisin
@omos
de morcho).
Fi g. 154 Consol a
central : Cambi ar l as
mal chas manual mente
(tptronc)
F 9. 155 Pant al l a
di gi tal : Cambar l as
marchas manual mente
(ti ptronc)
Gambi o automtco
Pasar a camb ar l as mar chas de un modo
manual
-
Despl ace haci a l a der echa l a pal anca sel ect or a par t i endo
de l a posi ci n D. En cuant o se haya conmut ado a manual ,
se vi sual i zar 6 5 4 3 21 en l a pant al l a, i l umi nndos e l a
mar cha que se est ut i l i zando.
Poner una mar cha ms l ar ga
-
Despl ace br evement e l a pal anca sel ect or a
( en
l a posi ci n
t i pt r oni c) haci a adel ant e + f i g. 154
O.
Poner una marcha ms cort a
-
Despl ace br evement e l a pal anca sel ect or a
( en
l a posi ci n
t i pt r oni c) haci a at r s
Q.
El t i pt r oni c per mi t e al conduct or cambi ar de f or ma manual ent r e
sei s r el aci ones de t r ansmi si n
( gamas
de mar cha) . Se puede
conmut ar al cambi o manual t ant o sobr e l a mar cha, par t i endo de l a
gama de mar chas D, como con el veh cul o par ado.
Al acef er ar , el cambi o,
que se encuent r a en l as mar chas 1, 2, 3, 4y 5,
engr ana de f or ma aut omt i ca l a pr xi ma mar cha poco ant es de
al canzar el nmer o mxi mo
per mi t i do
de r evol uci ones del mot or .
En el caso de que haya sel ecci onado una mar cha ms cor t a de l a
que se est i ndi cando en l a pant al l a d gi t al del cuadr o de i nst r u-
ment os + f i g. 155, el cambi o aut omt i co esper a par a engr anar l a
mar cha ms cor t a hast a que ya no sea posi bl e que el mot or se pase
de r evol uci ones.
Si va di smi nuyendo l a vel oci dad
( p.
ej . , al f r enar ) el cambi o engr ana
aut omt i cament e l a or xi ma mar cha ms cor t a en cuant o se
a | c a n z a e | n me r o d e r e v o | u c i o n e s m n i mo p r e v i s t o . >
Cambi o aut omt i co
Al pasar a una mar cha ms cor t a en pendi ent es
aument a el ef ect o
del f r eno mot or .
Si se acci ona el di sposi t i vo ki ck- down. se cambi a a una mar cha ms
cor t a en f unci n de l a vel oci dad y del r gi men de r evol uci ones del
motor. I
Vl i do par a vehi cul os: con ml t i t r oni c@
Programa de emergenci a
Existe un progromo
de emergencio pora el coso de que
el sistemo se overe.
En caso de una aver a del si st ema, el cambi o pasa aut omt i cament e
al pr ogr ama de emer genci a. Lo ant er i or quedar
conf i r mado al
encender se t odos l os segment os del panel i ndi cador .
I ndi caci n en l et r a i nver sa
Si l a i ndi caci n se vi sual i za en l et r a i nver sa ( en
negat i vo) se puede
segui r conduci endo. Si n embar go. deber a hacer ver i f i car cuant o
ant es el cambi o mul t i t r oni c@.
Par padeo de l a i ndi caci n
El par padeo de l a i ndi caci n avi sa que hay una anomal a gr ave en el
f unci onami ent o. Conduzca despaci o y con pr ecauci n
hast a el
pr xi mo t al l er especi al i zado par a que r epar en l a aver a. I
Vl i do par a vehi cul os: con mul t t r oni c@, con vol ant e t pt r on c
Vol ante con tptronc
Los marchas pueden seleccionarse tambin en el
volonte.
Fi g. 156 Vol ante
deporti vo: Mandos del
ti ptroni c
Poner una mar cha ms l ar ga
-
Pul se br evement e una de l as t ecl as de sel ecci n en l a
par t e super i or > f i g. 156
O.
Poner una marcha ms corta
-
Pul se br evement e una de l as t ecl as de sel ecci n en l a
par t e i nf er i or + f i g. 156
Q.
Las t ecl as de sel ecci n est n act i vadas si l a pal anca sel ect or a se
encuent r a en l as posi ci ones
D S o bi en en el pr ogr ama manual de
cambi o de mar chas ( t pt r oni c) .
Cambi o automti co
El manej o del pr ogr ama manual de cambi o de mar chas puede
segui r real i zndose, como es nat ural , con l a pal anca
sel ect ora en l a
consol a cent ral .
Comuni caci n
Comuni caci n y navegac n
Vol ant e mul t i f unci n
Vl r do par a vehi cul os: con vol ant e mul t i l unci n con man( i os par a l a r acl i o
Manej o de l a radi o
En el volante se hon dispuesto unos mandos
poro
las
funciones elementales de lo radio.
F9. 157 Vol ante:
tecl as para el manei o
de l a radi o
Con obj et o de que el manej o de l a r adi o no l e di st r ai ga dur ant e l a
conducci n, se han di spuest o en el vol ant e unos manoos con sus
f unci ones el ement al es = f i g. 157. Est o sl o r i ge par a veh cul os
dot odos de f br i co con r adi o. La r adi o, el r epr oduct or de caset es o
el l ect or de CDs pueden segui r manej ndose si n l i mi t aci n al guna,
t ambi n en el mi smo apar at o. Una descr i pci n det al l ada de l a
mi sma se encuent r a en el manual de i nst r ucci ones de l a r adi o.
Pul sando est as t ecl as puede ust ed sel ecci onar l as si gui ent es
f unci ones:
Tecl a Radi o Casete CD
6
Bsqueda de f r e-
Avance r pi do A
Avance al pr xi mo
v
cuencl as nacl a
t t ul o del CD ^
adel ant e ^
fi)
Bsqueda de fre- Rebobinado Retroceso al ttulo
\y
cuencl as nacl a
rp do V ant eri or del CD V
atrs V
@
Subi r el vol umen 2
@
Baj ar el vol umen z
@
Tecl as de presi n-
t oni a
(Preset )
haci a at rs
(
@
Tecl as de presi n-
tona
(Preset)
haci a adel ant e >
Los aj ust es real i zados con l as t ecl as son vl i dos oara el modo
operat i vo en el que se encuent ra el equi po de radi o. Con l as t ecl as
@ v @
pueden escucharse sucesi vament e hast a 1 2 emi soras
previ ament e programadas. Si en l as t ecl as de presi nt on a no hay
ni nguna emi sor a memor i zada o si l as emi sor as no se si nt oni zan
correct ament e, puede que sl o se oi ga un rui do de f onoo. I
' r l anej o
de l a r adi o
Y
del t el f ono
el vol ante se hon di spuesto unos mondos poro l os funci ones el ementol es de l o rodi o y del tel fono'
Con obj et o de que el manej o de l a r adi o no l e di st r ai ga dur ant e l a
conducci n, se han di spuest o en el vol ant e unos mandos par a l a
r adi o y el t el f ono con sus f unci ones el ement al es = f i g' 158' Est o
sl o r i ge sl o par a veh cul os dot ados de f br i ca con r adi o y t el -
f ono. La r adi o, el r epr oduct or de caset es, el l ect or de CDs o el t el -
f ono pueden segui r manej ndose si n l i mi t aci n al guna' t ambi n en
el mi smo apar at o.
Pul sando est as t ecl as puede ust ed sel ecci onar l as s gui ent es
f u nci ones:
Fi g. 158 Vol ant e:
tecl as para el manei o
de l a radi o y del tel -
fono
Radi o
Bsqueda de f r ecuen-
ci as haci a adel ant e A
Bsqueda de f r ecuen-
ci as haci a at r s V
Casete
Avance rpi do A
Rebobi nado r pi do V
CD Tel fono
(di sPosi -
t i vo manos l i br es)
Avance al pr xi mo Hoj ear en l a agenda l os
t t ul o del CD A
nmer os de t el f ono
haci a el i ni ci o
( memor i a
de t el f ono) A
Hoj ear en l a agenda l os
nmer os de t el f ono
haci a el f i nal
( memor i a de
t el f ono) v
Si stema de manej o
por voz
Ret r oceso al t t ul o
ant er i or del CD V
Conmut aci n r adi o / t el f ono ?
Comuni caci n y
n
Las t ecl as si r ven par a el apar at o que se est usando en ese
momenl o.
El avance en l a agenda con l os nmer os de t el f ono se ef ect a por
or den al f abt i co segn el nombr e del abonado haci a el f i nal de A a
Z o bi en haci a el i ni ci o de Z a A. Si se mont ene pul sada l a t ecl a
@
o bi en
@se
pr ocede a una bsqueda r pi da de l os nmer os de t el -
f ono memor i zados.
Si desea una descr i pci n det al l ada del t el f ono Audi , de l a t el em_
t i ca Audi y del si st ema de manej o por voz Audi , l e r ogamos que
consul t e l os manual es de i nst r ucci ones cor r espondi ent es. I
Baj ar el vol umen z
I
I
fxr
Tel fono, tel em ti ca, navegaci n
vcD
: : o par a veh cul os: con t el emt i ca Audi
Ll amada de emergenci a
(SOS) y de servi ci o
El vehculo va dotodo de un dispositivo odicionol con
el que se puede pedir ayudo en situociones de emer-
gencio y de peligro.
F9. 159 Ll amada SOS
y de servi ci o
La t el emt i ca of r ece a l os pasaj er os, adems de l a posi bi -
l i dad de habl ar por t el f ono con t oda comodi dad, ot r as
f unci ones par a i ncr ement ar su segur i dad. Debaj o de l a
cubi er t a = f i g. 159 se encuent r a l a uni dad de l l amada de
emer genci a par a l as l l amadas SOS y de ser vi ci o.
Ll amada SOS manual
-
Par a abr i r se deber oul sar sobr e l a cubi er t a.
Comuni caci n nav acr on
-
Pul se l a t ecl a SOS.
Ll amada de ser vi ci o
-
Par a abr i r se deber pul sar sobr e l a cubi er t a.
-
Pul se l a t ecl a de l l amada de ser vi ci o.
La l l amada SOS t r ansmi t e a l a cent r al de ser vi ci o de Audi i nf or ma-
ci n i mpor t ant e r el at i va al l ugar en el que se encuent r a su veh cul o
y a l a i dent i dad del mi smo. Si se encuent r a en una si t uaci n de
emer genci a o de pel i gr o puede envi ar una l l amada SOS manual
pul sando l a t ecl a SOS. Adems se env a una l l amada SOS aut om-
t i ca si se ha di spar ado un ai r bag o t ensor del ci nt ur n.
Pul sando l a t ecl a de l l amada de ser vi ci o se env a una l l amada de
ser vi ci o. Al r eci bi r est a l l amada, l a cent r al de ser vi ci o de Audi env a
ayuda en caso de aver a
( por
ej empl o, si se ha pi nchado una r ueda) .
En el manual de i nst r ucci ones cor r espondi ent e encont r ar una
descr i oci n det al l ada de l a t el emt i ca Audi .
Nota
Le r ogamos que t enga en cuent a que una l l amada de emer genci a
( SOS) puede
t ener como consecuenci a l a i nt er venci n de l a pol i c a,
con l os consi gui ent es cost es, por l o que sl o deber a ef ect uar se en
casos de emer genci a. El usuar i o del veh cul o puede ser hecho
r esponsabl e de l as consecuenci as or i gi nadas por el uso i ndebi do de
est e di sposi t i vo. I
llllllll
Lgm__ :
llllllll
Comuni caci n
Vl i do par a veh cl i l os: con t el f ono Auol
I nst al acn f i j a del t el f ono / de t a
t el emt i ca
El telfono vo fijodo en un soporte en Io consolo
centrol.
Fi g. 160 Mont a ef i o
del tel fono/de l a tel e"
mtca
-
Pul se l as t ecl as de desbl oqueo que hay a i zqui er da y
der echa + f i g. 160, par a ext r aer el t el f ono oe su
sopo r t e.
Si desea una descri pci n exact a del t el f ono Audi o de l a t el emt i ca
Audi , l e r ogamos que consul t e l os manual es de i nst r uccl ones
correspondent es. t
Val r do par a vehi cul os: con vol anl e mul t r f r nci on par a el manej o de l a r a( l i o y del i e1f ono
j nst al aci n
f i j a, con si st er a cl e ma ei o pof voz, con t el f ono AucJi
Not as rel at vas al f unci onami ent o
del
tel fono
Cada vez que se conect e el encendi do o bi en el t el f ono, el si st ema
r eal i za, t r as ent r ar el nmer o
pl N,
una l ect ur a aut omt i ca de l a
memor i a de l a t ar j et a Sl M.
El pr oceso de l ect ur a dur a ent r e 1 5 y 60 segundos, dependi endo de
l os dat os memor i zados en l a t ar j et a Sl M. En l a pant al l a
del si st ema
i nf or mat i vo del conduct or ( Ff S)
apar ece mi ent r as t ant o
pOR
FAVOR
ESPERE. . . .
Mensaj es de est ado del t el f ono
En l a pant al l a di gi t al del cuadr o de i nst r ument os podr n apar ecer
l os si gui ent es mensaj es de est ado del t el f ono:
POR FAVOR ESPERE
COLOCAR SIM
I NTRODUCI R PI N
stN SERV|C|O
LLAMADA
COMUNICA
TELFONO
APAGADO
Se pr ocede a una l ect ur a de l a memor i a de l a
t ar j et a SI M
La t ar j et a SI M f al t a en el aur i cul ar de mando.
Todav a no se ha i nt r oduci do el nmer o
pl N
No hay conexi n a l a red de tel fonos.
Ent r a una l l amada ext er na. En el caso de oue
se t r ansmi t a adi ci onal ment e el nmer o de
t el f ono de qui en l l ama, st e apar ecer al t er -
nando con LLAMADA.
El nmer o mar cado comuni ca.
El t el f ono no est conect ado.
I
rT_Tffi
tffi-titrl
E=::F',',[rF.'lf _T.._S
.q*r:,r_.
l-rT.I
ETABLECER
]tMADA
TIO HAY DATOS
TI.EGADA DE
.
DATOS ACTIVA
: : par a vehi cul os: con vol ant e mul t i f unci n par a el manej o de l a r ad o y del t el f ono de
' r st al aci D
f i j a, con si st ema de manej o por voz, con t el f ono Audi
Cambi ar el i di oma
- a i ndi caci n de l os mensaj es de est ado del t el f ono se
: f ect a aut omt i cament e en el i di oma del que di spone l a
: ar j et a Sl M. Por l o gener al , el i di oma es el al emn si se t r at a
l e t ar j et as de pr oveedor es de r ed al emanes. Si desea
: ambi ar el i di oma de un modo manual , habr que sel ec-
: i onar en el aur i cul ar de mando el men " Ai ust es del t el -
' ono"
-
" l di oma" . r
Comuni caci n
Vl i do par a vehi cul os: con l el f ono Audi
Conector para aparato de faxy transmi si n
de datos
En este interfoz se puede conector un ordenodor
porttil o un oporoto de fox.
F9. 161 Interfaz para
transmsn de datos,
al l ado del freno de
mano
El i nt er f az mont ado de f br i ca se encuent r a en l a consol a cent r al
> f i g . 1 6 1 .
En est e i nt er f az se puede conect ar un or denador por t t i l o un
aDar at o de f ax a l a r ed de t el ecomuni caci n Audi
( t el f ono
Audi ) .
Si desea una i nf or maci n det al l ada, consul t e el Manual de I nst r uc-
ci ones Tel f ono Audi o bi en el Manual de I nst r ucci ones Tel emt i ca
Audi .
Los cabl es adapt ador es se pueden adqui r i r en l os Ser vi ci os
Of i ci al es Audi o en t endas esoeci al i zadas. I
Se est estableciendo la conexin.
' ' r '
: . , .
. -
t ,
l
La memor i a de l a t ar j et a SI M no cont i ene
ni ngn dat o.
A inie*ai u.nfrariojos o at'inte*t'seiaI
de datos estn l l egando dqtos,o u fqx.,-,

i : ema
AVOR
r ecer
d e l a
l .
ando.
I
o PI N
I
Je
que
o o e
a al t er -
I
Comuni caci n
Val i do par a vehi cul os: con si st ema de manej o por voz
Sstema de manej o por voz
(SBS)
El sistema de monejo por voz permite
monejor et tel-
fono del vehculo con lo voz.
El si st ema de manej o por voz se act i va al acci onar el i nt er r upt or del
vol ant e muf t i f unci n+ pgi no 187, i g. l bg
O.
Est ando el di sposi -
t i vo act i vado, el conduct or puede habl ar por t el f ono si n t ener
que
apar t ar l as manos del vol ant e. Con el veh cul o se ent r ega un mant at
de i nst r ucci ones apar t e donde se descr i be det al l adament e el
si st ema de manej o por voz. r
Vl r do par a vehi cul os: con si st ema de navegaci n
Si stema de navegacn
El Si st ema de Navegaci n Audi se manej a medi ant e l os mandos de
l a consol a cent r al . Los dat os de navegaci n se vi sual i zan en l a
pant al l a del cuadr o de i nst r ument os.
En el Si stema de Navegaci n Audi
pl us,
l os el ementos de mando
par a navegaci n, r adi o, CD y TV* se encuent r an a ambos l ados de l a
pant al l a en l a consol a cent r al . Los dat os de navegaci n se vi sua_
l i zan adi ci onal ment e en l a pant al l a del cuadr o de i nst r ument os.
El di sposi t i vo l ect or del veh cul o par a t ar j et as chi p del t i br o de r ut a
el ect r ni co*
( Audi
l ogbook) se encuent r a en l a par t e
suoer i or
i zqui er da de l a guant er a. En l a pant al l a del si st ema de navegaci n
Pl us se of r ece ms i nf or maci n r el at i va al modo oper at i vo cor r es_
pondi ent e.
En l os manual es cor r espondi ent es encont r ar una descr i oci n
det al l ada del Si st ema de Navegaci n Audi y del Si st ema de Naveoa-
ci n Audi Pl us. r
Vl i do para vehi cul os: con si st ema de navegaci n y Audi cd changer
Audi cd changer
(cargar
CD)
El "Audi
cd changer" se encuentro en lo guontero.
Fi g. 162 Aud cd
changer en l a guantera
rn:
JJrt
t:
=
:l
f
!H
3 "
ns
De*
Gargar un CD
-
Pul se brevemente l a tecl a
[-l -o]o-l
@
+ f i g. 162 e i ntro-
duzca el CD en l a pl et i na ( D. El CD se car ga aut omt i ca-
ment e en l a pr xi ma posi c n l i br e del cambi ador de
CDs. El di odo l umi noso de l a t ecl a cor r espondi ent e
@
dej a de parpadear.
Cargar todos l os CDs
-
Mant enga pul sada I a t ecl a
f l ono l @ e i nt r oduzca l os
CDs, uno t r as ot r o, en l a pl et i na
@.
Los di odos l umi nosos
de l as tecl as
@
tran dej ado de p-arpadear.
>
d
l ntera
Car gar un CD en una posi ci n det er mi nada
-
Pul se br evement e l a t ecl a
f ToD
l @. Los di odos l umi -
nosos de l as t ecl as
@
par padean si l as posi ci ones de
memor i a no est n ocupadas. Una vez ocupadas, l os
t est i gos est n encendi dos per manent ement e.
-
Pul se br evement e l a t ecl a deseada
@e
i nt r oduzca un CD
en l a pl et i na
@.
I nt r oduzca l os CDs en l a pl et i na con l a car a i mpr esa haci a ar r i ba,
uno por uno y si n i ncl i nar l os
@.
No haga nunca pr esi n par a i nt r oduci r l os CDs en l a pl et i na
@.
Los
CDs se col ocan aut omt i cament e en el cambi ador de CDs.
Despus de haber car gado un CD en el cambi ador de CDs hay que
esper ar un moment o hast a que se enci endan l os di odos l umi nosos
r ol os l at er al es
( no
se ven en l a f i gur a) en l a pl et i na
@.
Est o si gni f i ca
que l a pl et i na
@
est l i st a par a car gar el pr xi mo CD.
Si ha sel ecci onado una posi ci n en l a que ya se encuent r a un CD, el
di sposi t i vo l o expul sa. Ret i r e el CD expul sado y car gue el CD que
desee. r
. : i do par a veh cul os: con s st ema de navegac n y Aud cd changer
Audi cd changer
(expul sar
CDs)
Expul sar un CD
-
Pu l se brevemente l a tecl a
@.
en l as tecl as
@
se
enci enden l os di odos l umi nosos de l as posi ci ones de
memor i a ocupadas.
Comuni caci n
-
Pul se br evement e l a t ecl a cor r espondi ent e
@.
El di spo-
si t i vo expul sa el CD sel ecci onado.
Expul sar todos l os CDs
-
Mant enga pul sada l a t ecl a
@
dur ant e ms de dos
segundos. Se expul sar n, uno a uno, t odos l os CDs del
cambi ador de CDs. r
I nst al aci n para t el f ono mvi l
(red
Dl g si n f unci n de manej o
por voz
Vl i do par a vehi cul os: con i nst al ci n par a t el f ono mvi l , si n si st ema de manei o por voz
l nt roducci n
Lo instolocin reolizodo en fbrico le permite conector
en el vehculo su propio telfono mvil.
La i nst al aci n par a t el f ono mvi l r eal i zada en f br i ca se encuent r a
en l a consol a cent r al o en el r eposabr azos.
Est a i nst al aci n l e per mi t e conect ar en el veh cul o l os t el f onos
mvi l es cor r i ent es.
El di sposi t i vo manos l i br es y l a posi bi l i dad pt i ma de t r ansmi si n
( gr aci as
a l as ant enas i nt egr adas en el veh cul o) pueden ser ut i l i -
zadas por compl et o. Adems se car ga el acumul ador del t el f ono
mvi l .
En su Ser vi ci o Of i ci al Audi o bi en en t i endas especi al i zadas
d i s p o n e n d e | a d a p t a d o r a d e c u a d o p a r a S u t e | f o n o m v i | . >
i nt ro-
r t i ca-
oe
i e @
Comuni caci n na
Not a
r
Si l a i nst al aci n par a el t el f ono mvi l est ubi cada en l a consol a
cent r al , el t el f ono puede manej ar se medi ant e l as t ecl as del vol ant e
mul t i f unci n* . Adems, en l a pant al l a del cuadr o de nst r ument os
se i ndi can l as f unci ones del t el f ono. El vol umen del t el f ono ouede
aj ust ar se. dur ant e una l l amada t el ef ni ca, medi ant e el r egul ador de
vol umen del equi po de r adi o.
o
En veh cul os con i nst al aci n par a t el f ono mvi l en l a consol a
cent r al no se di spone de est as f unci ones.
Vl i do par a veh cul osi con vol ant e mul t i l unci n, con i nst al aci n paf a t el l ono mvi l , si n
sr st ema oe manet o Dor voz
Not as rel at vas al f unci onament o
del
tel fono
Cada vez que se conect e el encendi do o bi en el t el f ono, el si st ema
r eal i za, t r as col ocar el t el f ono mvi l en el adapt ador , una l ect ur a
aut omt i ca de l a memor i a de l a t ar j et a Sl M.
El pr oceso de l ect ur a dur a ent r e 30 segundos y 2 mi nut os, depen-
di endo de l os dat os memor i zados en l a t ar j et a Sl M. En l a pant al l a
del si st ema i nf or mat i vo del conduct or ( Fl S)
apar ece mi ent r as t ant o
POR FAVOR ESPERE....
Mensaj es de est ado del t el f ono
En l a pant al l a di gi t al del cuadr o de i nst r ument os podr n apar ecer
l os si gui ent es mensaj es de est ado del t el f ono:
POR FAVOR ESPERE
COLOCAR SIM
I NTRODUCI R PI N
slN sERvtcto
LLAMADA
coMuNrcA
TELFONO
APAGADO
ESTABLECER
TLAMADA
NO HAY DATOS
LLEGADA DE
DATOSACTIVA
Se pr ocede a una l ect ur a de l a memor i a de I a
t ar j et a SI M
La t ar j et a SI M f al t a en el aur i cul ar de mando.
Todav a no se ha i nt r oduci do el nmer o
pl N
No hay conexi n a l a red de tel fonos.
Ent r a una l l amada ext er na. En el caso de oue
se t r ansm t a adi ci onal ment e el nmer o de
t el f ono de qui en l l ama, st e apar ecer al t er -
nando con LLAMADA.
El nmer o mar cado comuni ca.
El t el f ono no est conect aoo.
Se est est abl eci endo l a conexi n.
La memor i a de l a t ar j et a SI M no cont i ene
ni ngn dat o.
Al i nterfaz de i nfrarroj os o al i nterfaz seri al
de datos estn l l egando datos o un fax.
I
I
r
7-
t
I
[ ; -
uomunrcacron y navegacron
Ei l
: --c para veh cul os: con nst al aci n para t el f ono mvi l , si n si st ema de maeo por voz
Funci ones
Con lo tecla poro hobtorQd se pueden oceptor o inte-
rrumpir llomodos.
F9. 163 Tecl a para
habl ar en el adaptador
para el telfono mvil
(en
vehcul os si n
vol ante mul ti funci n)
Fi g.164 Tecl a para
habl ar en el vol ante
mul ti funci n
Aceptar o i nterrumpi r l l amadas
-
Pul se l a t ecl a par a habl ar
[ / ( ( l
en el adapt ador del mvi l o
bi en en el vol ant e mul t i f unci n*.
Tecl a par a habl ar
En f unci n del equi pami ent o del veh cul o, se acept an o i nt e-
r r umpen l l amadas al acci onar l a t ecl a par a habl ar en el adapt ador
del t el f ono mvi l = f i g. 163 o en el vol ant e mul t i f unci n*
= f i g. 164.
Agenda
El si st ema de manej o por voz of r ece l a posi bi l i dad de cr ear y ut i l i zar
una agenda. La agenda di spone de 50 r egi st r os vac os. Est a agenda
se puede ut i l i zar i ndependi ent ement e del model o de mvi l y f or ma
par t e del si st ema de manej o por voz de su veh cul o.
Los nmer os que t enga memor i zados en l a t ar j et a SI M de su mvi l
se pueden sel ecci onar medi ant e l as t ecl as del mvi l . En veh cul os
con vof ant e mul t i f unci nx se ouede r eal i zar l a sel ecci n med ant e
l as t ecl as de f unci n del vol ant e. De est a maner a se puede manej ar
el mvi l si n qui t ar l as manos del vol ant e.
Funci ones adi ci onal es*
Las f unci ones adi ci onal es sl o est n di sponi bl es en veh cul os con
vol ant e mul t i f unci n*. Adems de poder manej ar el si st ema de
manej o por voz cmodament e con l as t ecl as del vol ant e, con l as
t ecl as
@
y
f Fl se pueden pasar l os r egi st r os de l a t ar j et a SI M del
mvi l . Pul sando br evement e l a t ecl a par a habl ar
Pel
l l amar al
r egi st r o que est sel ecci onado. Puede asi gnar l e un nombr e a un
r egi st r o mant eni endo pul sada l a t ecl a par a habl ar y pr onunci ando
ef nombre deseado > pgi no 209.
Cuando el nmer o sel ecci onado se ha memor i zado en l a agenda del
si st ema de manej o por voz, en l a pant al l a di gi t al del cuadr o de
i nst r ument os aoar ecen al t er nat i vament e el nmer o v el nombr e
Comuni caci n
cor r espondi ent e con una f l echa del ant e en i nt er val os de 3
seg u ndos.
/
\7 Cui dado!
Si ext r ae el mvi l del adapt ador mi ent r as se l l eva a cabo una
l l amada, podr a cor t ar se l a comuni caci n. Al ext r aer el mvi l se
cor t a l a conexi n con l a ant ena par a mvi l es i nst al ada de f br i ca. l o
que r educe l a cal i dad de emi si n y r ecepci n de seal es. Asi mi smo
se i nt er r umpe el pr oceso
de car ga de l a bat er a del mvi l y. adems.
el mvi l podr a emi t i r r adi aci ones en er habi t cur o der veh cur o.
por
ese mot vo, no se di spone de un "modo pr i vado" par a
el si st ema de
manej o por voz. t
Vl i do par a veh cul ost con i nst al ac n par a mvi l
l Mont ar el adapt ador
El adaptador del telfono mvit debe colocorse en el
olojomiento delvehculo previsto
o tatfin.
-
T
a(
Fi g. 165 Mont a edel
adaptador
I nt r oduzca el adapt ador del t el f ono mvi l
@
+ f i g. 165
con el di sposti vo de retenci n en l a l engei a_gua del
al oj ami ento para el adaptador (especfi co
para cada veh_
cul o) @.
Encaj e el adapt ador
@
pr esi onando
haci a abaj o l a par t e
post er i or
del mi smo.
Nota
Par a evi t ar f al l os del si st ema, asegr ese de que el adapt ador queda
bi en f i j ado. I
A inreruclru1
o
Por favor no di strai ga su atenci n del trfi co. Como conductor,
Ud. tambi n es responsabl e de l a seguri dad vi al .
por
ese moti vo,
uti l i ce l as funci ones descri tas sl o cuando l a si tuaci n del trfi co
se l o permi ta y no pi erda nunca el controt sobre su vehcul o; de l o
contrari o se corre el pel i gro de acci dente.
.
El si stema de manej o por voz no se debe uti l i zar en si tuaci ones
de emergenci a, ya que nuestra voz se modi fi ca en si tuaci ones de
estrs. Ef f o podra suponer que no se pudi era real i za l a l l amada o
que no se eal i zara a ti empo. Marque el nmero de emergenci a a
mano.
adaptador Y
exlleeIle
: : o oara veh cul os: con i nst al aci n para t el f ono mvi l
Tel f ono mvi l : i nt roduci rl o
en el
Comuni caci n
l ntroduci r el mvi l
-
Col ooue el t el f ono mvi l en el adapt ador = f i g' 166'
-
Pr esi one el t el f ono
par a que encast r e en el al oj ami ent o'
Extraer el mvil
-
Pul se el bot n de desbl oqueo
@
+ f i g' 167'
-
Ext r ai ga el t el f ono mvi l haci a ar r i ba'
Nota
Fi g. 166
mvi l
l ntroduci r el
A inrerucru1
Compruebe
que el tel fono mvi l quede correctamente encai ado'
Si el mvi l no se encuentra correctamente
encai ado en el adap-
tador,
puede sal i r despedi do en caso de acci dente' hi ri endo a
al gn ocuPante del vehcul o.
/
\7 Cui dado!
Si no se encast r a bi en el mvi l en su al oi ami ent o'
podr a caer se
dur ant e l a mar cha Y
daar se'
Montal e
del
of
)
= f i g.
165
a-gua
del
' a
cada
veh -
rai o l a Parte
E| a d a p t a d o r v a r a s e g n e | t e | f o n o m v i l q u e s e u t i l i c e , p o r I o q u e
podr a ser di f er ent e al que r epr esent amos en est e manual ' r
Fi g. 167
mvil
apt ador
queda
Extraer el
Comuni caci n y na
Vl i do para veh cul os: con i nst al aci n para t el f ono mvi l
Desmont ar el adapt ador
Val r do par a vehi cul os: con i nst al aci n par a mvi l , con vol ant e mul t i f unc n, si n si st ema de
manej o por voz
Memori zar nombres en l a agenda
Los nombres y los correspondientes nmeros de tet-
fono de la torjeta SIM de su telfono mvil pueden
memorizarse en lo agendo.
-
Sel ecci one un regi stro de l a tarj eta SIM estando el tel _
fono mvi l en su si ti o.
-
Mant enga pul sada l a t ecl a par a habl ar
[ 4) . Sonar un
pi t i do.
-
Pr onunci e el nombr e baj o el que debe memor i zar se est e
r egi st r o. Sonar un pi t i do
dobl e.
-
Repi t a el nombr e. Unos t onos cada vez ms agudos
i ndi can que se ha acept ado l a ent r ada.
Si no se ha acept ado l a ent r ada, el si st ema i nvi t a a r epet i r l a
medi ant e unos t onos cada vez ms gr aves y un pi t i do.
El di l ogo se puede f i nal i zar en cual qui er moment o pul sando
l a
t ecl a par a habl ar f T) .
liill ,o,"
o
Si desea memor i zar var i os nombr es que se par ezcan, l e aconse_
j amos que aada i nf or maci n adi ci onal ( por
ej empl o un apel l i do) .
.
El di l ogo se puede f i nal i zar en cual qui er moment o pul sando
l a
t ecl a par a habl ar
P?.
.
La agenda si r ve excl usi vament e par a el si st ema de manej o por
voz; l os r egi st r os no quedan memor i zados en l a t ar j et a SI M del t el _
f ono mvi l . I
Fi g. 168 Desmontar el
adaptador
-
Extrai ga el tel fono mvi l del adaptador.
-
Desbl oquee pul sando
si mul t neament e l os bot ones@y
@
del al o ami ent o par a el adapt ador del veh cul o.
-
Saque con cui dado el adapt ador del sopor t e. r
Comuni caci n on
: , o para veh cul os: con nst aaci n para mvi l , con vol ant e mul t i f unci n, sn sst ema de
manej o por voz
Sel ecci onar un nombre de l a agenda
Pul se l a tecl a para habl ar
[4.l .
Tr as l a seal acst i ca, pr onunci e el nombr e deseado.
: l si st ema pone de mani f i est o haber r econoci do el nombr e
r edi ant e unos t onos cada vez ms agudos, Se sel ecci ona el i nt er -
?cut or .
Jnos t onos cada vez ms gr aves y un pi t i do ponen de mani f i est o
: ue no se ha r econoci do el nombr e e i nvi t an a r epet r l o.
l l di l ogo se puede f i nal i zar en cual qui er moment o pul sando l a
: ecl a par a habl ar [ 4) .
.
- - r par a vehi cul os: con i nst al aci n par a mvi l , con vol ant e mul t i f unci n, si n si st ema de
manej o por voz
Bor r ar nombr es de l a agenda
I nst al aci n
para t el f ono mvi l
(red
Dl A con f unci n de manej o
por voz
Vl i do para vehi cul os: con i nst al aci n para t el f ono mvi l
l nt roducci n
La instalocin realizoda en fbrico le permite conector
en el vehculo su propio telfono mvil.
La i nst al aci n Dar a t el f ono mvi l ef ect uada en f br i ca se encuent r a
en l a consol a cent r al ,
Est a i nst al aci n l e per mi t e conect ar en el veh cul o l os t el f onos
mvi l es cor r i ent es.
El di sposi t i vo manos l i br es y l a posi bi l i dad pt i ma de t r ansmi si n
( gr aci as
a l as ant enas i nt egr adas en el veh cul o) pueden ser ut i l i -
zadas por compl et o. Adems se car ga el acumul ador del t el f ono
mvi l .
En l os Ser vi ci os Of i ci al es Audi o bi en en t i endas especi al i zadas
di sponen del adapt ador adecuado par a su t el f ono mvi l .
r-l
L-u ruot"
.
Si l a i nst al aci n oar a el t el f ono mvi l est ubi cada en l a consol a
cent r al , el t el f ono puede manej ar se medi ant e l as t ecl as del vol ant e
mul t i f unci n*. Adems, en. l a pant al l a del cuadr o de i nst r ument os
se i ndi can l as f unci ones del t el f ono. El vol umen del t el f ono puede
aj ust ar se, dur ant e una l l amada t el ef ni ca, medi ant e el r egul ador de
vol umen del equi po de r adi o.
o
En veh cul os con i nst al aci n par a t el f ono mvi l en l a consol a
cent r al no se di spone de est as f unci ones. t
Los registros de la ogendo se pueden borror
-
Pul se l a t ecl a RT@.
-
Sel ecci one un r egi st r o con l as t ecl as
@
y
@.
-
Mant enga pul sada l a t ecl a par a habl ar
pql .
l uando el si st ema r econoce l a or den bor r a de l a agenda el
r emor i zado. I
regst ro
Comuni caci n
Vl i do par a vehi cul osi cor l vol ant e mul t i f u ci n, con i nst al aci par a t el f o o mvi 1, con
si st ema de manei o por vo
Not as rel at vas al f unci onami ent o del
tel fono
Cada vez que se conect e el encendi do o bi en el t el f ono, el si st ema
r eal i za, t r as col ocar el t el f ono mvi l en el adapt ador , una l ect ur a
aut omt ca de l a memor i a de l a t ar j et a Sl M.
El pr oceso de l ect ur a dur a ent r e 30 segundos y 2 mi nut os, depen-
di endo de l os dat os memor i zados en l a t ar i et a Sl M. En l a pant al l a
del si st ema i nf or mat i vo del conduct or
( Fl S)
aoar ece mi ent r as t ant o
POR FAVOR ESPERE.,..
Mensaj es de est ado del t el f ono
En l a pant al l a di gi t al del cuadr o de i nst r ument os podr n apar ecer
l os si gui ent es mensaj es de est ado del t el f ono:
ESTABLECER
LLAMADA
NO HAV DATOS
LLEGADA DE
DATOS ACT]VA
Se est. establ eci endo l a conexi n.
La memor i a de l a t ar j et a SI M no cont i ene
ni ngn dat o.
Al i nterfaz de i nfrarroj os o al i nterfaz seri al
de datos estn l l egando datos o un fax.
POR FAVOR ESPERE
COLOCAR SIM
I NTRODUCI R PI N
stN sERvtcto
LLAMADA
coMuNtcA
TELFONO
APAGADO
Se pr ocede a una l ect ur a de l a memor i a de l a
t ar i et a SI M
La t i j et a SI M f al t a en el aur i cul ar de mando.
Todav a no se ha i nt r oduc do el nmer o PI N
No hay conexi n a l a red de tel fonos.
Ent r a una l l amada ext er na. En el caso de oue
se t r ansmi t a adi ci onal ment e el nmer o de
t el f ono de qui en l l ama, st e apar ecer al t er -
nando con LLAMADA.
El nmer o mar cado comuni ca.
El t el f ono no est conect ado.
E
: : c para vehi cul os: con i nst al acn para t el f ono mvi l y sst ema de maneJo por voz
Funci ones
El sistemo de monejo por voz se activo con lo tecla
nro hoblor situodo en el adoptodor poro el telfono
nvil o con la del volonte multifuncin*.
Fi g,169 Tecl a para
habl ar en el adaptador
para el telfono mvl
(en
vehculos sin
vol ante mul tfunci n)
Fig. 170 Tecla para
habl ar en el vol ante
mul ti funci n
Comuni caci n
Acti var el si stema de manej o por voz
-
Pul se l at ecl a par a habl ar P. r l en el adapt ador del mvi l o
bi en en el vol ant e mul t i f unci n*.
Tecl a par a habl ar
El si st ema de ma nej o por voz se act i va, en f unci n del equi pami ent o
del veh cul o, pul sando l a t ecl a par a habl ar
[ El en el adapt ador par a
el mvi l = f i g. 169 o bi en en el vol ant e mul t i f unci n* = f i g. 170.
Mi ent r as se est escuchando una l i st a de r egi st r os, con l a t ecl a par a
habl ar se puede sel ecci onar un r egi st r o
( por
ej empl o un nmer o de
t el f ono) . Par a acept ar una l l amada ent r ant e, bast a con pul sar l a
t ecl a par a habl ar
[ 4] ; cuando desee f i nal i zar l a l l amada, sl o t endr
que pul sar l a t ecl a de nuevo.
Par a poder habl ar deber apar ecer l a i ndi caci n SPEAK en l a
pant al l a de l a r adi o
( l a
r adi o debe est ar encendi da) o bi en en el
di spl ay del cuadr o de nst r ument os
( en
l os veh cul os con vol ant e
mul t i f unci n*) . Cuando el si st ema est encendi do, se podr n dar
r denes par a manej ar l as f unci ones del si st ema y par a modi f i car l a
agenoa.
Agenda
El si st ema de manej o por voz of r ece l a posi bi l i dad de cr ear y ut i l i zar
una agenda. La agenda di spone de 50 r egi st r os vac os. Est a agenda
se puede ut i l i zar i ndependi ent ement e del model o de mvi l y f or ma
par t e del si st ema de manel o por voz de su veh cul o.
Los nmer os que t enga memor i zados en l a t ar j et a SI M de su mvi l
se pueden sel ecci onar medi ant e l as t ecl as del mvi l . En veh cul os
con vof ant e mul t i f unci n* se
puede
r eal i zar l a sel ecci n medi ant e
l as t ecl as de f unci n del vol ant e. De est a maner a se puede manej ar
el mvi l si n qui t ar l as manos del vol ant e.
Comuni caci n acr on
Funci ones adi ci onal es*
Las f unci ones adi ci onal es sl o est n di sponi bl es en veh cul os con
vol ant e mul t i f unci n*. Adems de poder manej ar el si st ema de
manej o por voz cmodament e con l as t ecl as del vol ant e, con l as
t ecl as
@
y
@
se pueden pasar l os r egi st r os de l a t ar j et a SI M del
mvi l . Pul sando br evement e l a t ecl a par a habl ar
P"l
l l amar al
r egi st r o que est sel ecci onado. Si mant i ene l a t ecl a par a habl ar
pul sada se act i va el manej o por voz del si st ema. Par a memor i zar un
r eg st r o en l a agenda t endr que pr onunci ar l a or den MEMORI ZAR
NOMBRE y el nombr e en cuest i n.
Cuando el nmer o sel ecci onado se ha memor i zado en l a agenda del
si st ema de manej o por voz. en l a pant al l a di gi t al del cuadr o de
i nst r ument os apar ecen al t er nat i vament e el nmer o y el nombr e
cor r espondi ent e con una f l echa del ant e en i nt er val os de 3
segu noos.
O cui dadol
Si ext r ae el mvi l del adapt ador mi ent r as se l l eva a cabo una
l l amada, podr a cor t ar se l a comuni caci n. Al ext r aer el mvi l se
cor t a l a conexi n con l a ant ena par a mvi l es i nst al ada def br i ca, l o
que r educe l a cal i dad de emi si n y r ecepci n de seal es. Asi mi smo
se i nt er r umpe el pr oceso de car ga de l a bat er a del mvi l y, adems,
el mvi l podr a emi t i r r adi aci ones en el habi t cul o del veh cul o. Por
ese mot i vo no se of r ece l a posi bi l i dad de un "modo pr i vado" par a el
si st ema de manej o por voz. I
Vl i do par a vehi cul os: con i nst al aci par a t el f ono mvi l
Mont ar el adapt ador
El adoptodor del telfono mvil debe colocorse en el
alojomiento del vehculo previsto o tol fin.
Fi g. 171 Mont al edel
adaptador
I nt r oduzca el adapt ador del t el f ono mvi l
@
=+ f i g. 171
con el di sposi t i vo de r et enci n en l a l enget a- gu a del
al oj ami ent o par a el adapt ador
@.
Encaj e el adapt ador
@
pr esi onando haci a abaj o t a par t e
oost er i or del mi smo.
/\ iArENctN!
.
Por favor no di strai ga su atenci n del trfi co. Como conductor,
Ud. tambi n es responsabl e de l a seguri dad vi al . Por ese moti vo,
uti l i ce l as funci ones descri tas sl o cuando l a si tuaci n del trfi co
se l o permi ta y no pi erda nunca el control sobre su vehcul o; de l o
contrari o se corre el pel i gro de acci dente.
o
El si stema de manej o por voz no se debe uti l i zar en si tuaci ones
de emergenci a, ya que nuestra voz se modi fi ca en si tuaci ones de
estrs. El l o podra suponer que no se pudi era real i zar l a l l amada o
que no se rcal i zara a tempo. Marque el nmero de emergenci a a
mano.
Comuni caci n
t a l
[0 | ruota
Par a evi t ar f al l os del si st ema, asegr ese de que el adapt ador queda
bi en f i j ado. r
: 1i do par a vehi cul os: con nst al aci n par a t el f ono mvi l
Tel f ono mvi l : i nt roduci rl o en el
adaptador y extraerl o
Pora utilizor el dispositivo monos Iibres, el telfono
mvil debe estr colocado en el adoptador.
Fi g. 173
mvi l
Extraer el
l ntroduci r el mvi l
-
Col oque el t el f ono mvi l en el adapt ador = f i g. 172.
-
Pr esi one el t el f ono par a que encast r e en el al oj ami ent o.
Extraer el mvi l
-
Pul se el bot n de desbl oqueo
@
+ f i g. 173.
-
Ext r ai ga el t el f ono mvi l haci a ar r i ba.
Fi s. 172
mvi l
Introducr el
A iarerucru1
Compruebe que el tel fono mvi l quede correctamente encaj ado.
Si el mvl no se encuentra correctamente encaj ado en el adap-
tador, puede sal i r despedi do en caso de acci dente, hi ri endo a
al gn ocupant e del veh cul o. )
>
Comuni caci n
O cui dadol
Si no se encast r a bi en el mvi l en su al oj ami ent o, podr a caer se
dur ant e l a mar cha y daar se.
Nota
El adapt adorvar a segn el t el f ono mvi l que se ut i l i ce, por l o que
podr a ser di f erent e al que represent amos en est e manual . r
Vl do para vehi cul os: con i nst al aci n para t el f ono mvi l
Desmont ar el adapt ador
Ext r ai ga el t el f ono mvi l del adapt ador .
Desbl oquee pul sando si mul t neament e l os bot ones
@y
@
= f i g. 174 del al oj ami ent o par a el adapt ador del veh -
cul o.
-
Saque con cui dado el adapt ador del sopor t e. r
Vl do par a veh cul os: con nst al aci n par a t el l ono mvi l
Di l ogo
Observociones o tener en cuento duronte el dilogo
con el dispositivo monos libres.
En est e Manual de I nst r ucci ones denomi namos di l ogo al t i empo
en el que el si st ema de manej o por voz puede r eci bi r r denes
habl adas y gui ar l e par a l l evar a cabo l as di f er ent es f unci ones. El
si st ema r esponde t ambi n medi ant e mensaj es habl ados y l e ayuda
a r eal i zar l as f unci ones di sponi bl es. El di l ogo se i ni ci a y se i nt e-
r r umpe pul sando l a t ecl a par a habl ar f 4l .
Dur ant e el di l ogo no se emi t en mensaj es del si st ema de navega-
ci n.
Al r eci bi r una l l amada t el ef ni ca. el di l ogo se i nt er r umpe i nmedi a-
t ament e; par a acept ar l a l l amada bast a ent onces con pul sar l a t ecl a
par a habl ar [ 4. ] .
Ayuda del si st ema de manej o por voz cuando no se
rrconocen l as rdenes
Si el si st ema no r econoce una or den, l e r esponde con <Podr a
r epet i r ? par a que pr onunci e l a or den con mayor cl ar i dad. Tr as el
t er cer i nt ent o f al l i do el si st ema r esponde con el mensai e <cance-
l ado y el di l ogo f i nal i za.
Tenga en cuent a l os si gui ent es aspect os par a que el
si st ema l e ent i enda si n
Pr obl emas:
o
Habl e con nor mal i dad y no exager e l a acent uaci n ni pr ol ongue
mucho l as pausas ent r e l as pal abr as.
.
I nt ent e pr onunci ar con cl ar i dad.
Fi g. 174 Desmontar el
adaptador
Comuni caci n y na ct on
Procure evi t ar l os rui dos que puedan conf undi r al si st ema, como
Vl i do para veh cul os: con i nst al aci n para t el f ono mvi l
Manej o del di sposi ti vo manos
cerrar puert as, vent anas o el t echo corredi zo.
.
No di sponga l os di f usores de ai re apunt ando al mi crf ono del
si st ema.
o
Si conduce a al t as vel oci dades, l e recomendamos que
habl e ms
f uert e para que su voz se di st i nga por enci ma de l os rui dos provo-
cados por l a vel oci dad.
.
Evi t e durant e el di l ogo rui dos paral el os (por
ej empl o, que ot ros
ocupant es del veh cul o habl en).
o
No habl e mi ent ras el si st ema emi t e un mensaj e.
.
Ya que el mi crf ono est di ri gi do a l a posi ci n del conduct or,
sl o l deber a manej ar el si st ema.
.
Si t i ene
que
real i zar una l l amada en una si t uaci n con mucho
rui do, l e recomendamos que l o haga a t ravs de l a agenda en vez de
pronunci ar el nmero de t el f ono. As evi t ar
que
el si st ema se
pueda
equi vocar a l a hora de ent ender l os nmeros. I
libres
Las funciones del dispositivo manos
medio nte rdenes hobladas.
rdenes para el manejo por voz
libres se octivon
INTRODUCIR PIN
Tras pronunci ar est a orden se puede
i nt roduci r el cdi go PI N del t el f ono
+ pgino 207.
RETLAMADA
Tras pronunciar esta orden se marca
de nuevo el l t i mo nmero marcado
+ pgino 209.
Tras pronunci ar una orden, el si st ema responde y, en caso nece-
sari o, l e gu a medi ant e i ndi caci ones.
Comuni caci n Y
nave
r denes
par a el manej o
rdenes
SELECCIONAR NOMBRE
MEMORIZAR NOMBRE
BOBRAR NOMBRE
ESCUCHAR AGENDA
BORRAR AGENDA
de l a agenda
Efecto
Tras
pronunci ar est a orden se puede
marcar el nmero de t el f ono memo-
r i zado en l a agenda con di cho nom-
bre+ pgi no 210.
Tras pronunci ar est a orden se puede
memori zar en l a agenda un nombre
j unt o con su nmero de t el f ono
correspond iente =
Pg
i na 209.
Tras pronunci ar est a orden se puecl e
bor r ar de l a agenda un nombr e
j unt o
con su nmero de t el f ono corres-
pondi ent e =>
Pgi no
212.
Tras pronunci ar est a orden se puede
escuchar f a agenda =
Pgi na
211.
Tras
pronunci ar est a orden se puede
borrar l a agenda ent era o bi en un
nombr e que cont enga l a mi sma
=> pgino 212.
rdenes posi bl es:
Orden
MARCAR
MEMORIZAR
CANCELAR / CANCELADO
REPETIR
Orden
CORREGIR
Efecto
Se mar ca un nmer o de t el f ono.
Se memor i za el cdi go PI N o se
memor i za en l a agenda un nombr e
con su nmer o de t el f ono.
Fi nal i za el di l ogo.
Se r epi t e el nombr e o t odas l as ci f r as
que se hayan r econoci do. A cont -
nuaci n el si st ema emi t e el mensaj e
<Conti ne, por favor>
Por
si desea
aadi r ms ci f r as al nmer o o dar
al guna ot r a or den.
Efecto
Se bor r a el nombr e o l a l t i ma
secuenci a de ci f r as
que se haya pr o-
nunci ado. Se r epi t en l os bl oques de
ci f r as
que se hayan i nt r oduci do
ant es. A cont i nuaci n el s st ema
emi t e el mensai e <Cont i ne, Por
f avor > por si desea aadi r ms ci f r as
al nmer o o dar al guna ot r a or den.
Se bor r an t odas l as ci f r as i nt r oduci -
das. El si st ema l e i nf or ma con el
mensaj e <El nmero ha si do borrado.
Conti ne,
por favor>
Por
si desea
i nt r oduci r ms ci f r as o dar al guna
or den,
I
:
a
a
a
a
V l r l i ( l o p a r v e l r i 0 ! 1 o s : c o r r r l s t r l a c l d r l p a r t e l i o n o r i l o v I
rdenes
Los rdenes hocen que el si stemo ei ecute uno funci n
que se ho seleccionodo con onterioridod.
Con una ser i e de r denes pr edet er mi nadas dur ant e o al f i nal del
di l ogo se sol i ci t a al si st ema que r eal i ce det er mi nadas f unci ones'
t
BORRAR
i l r a v e l l i c L t l o s c o I i s t a l a c i a i , t o a f 1 e l f o t ) o t v i l
nt r oduci r PI N
)tro
poder uti l i zor el si stema hoy que i ntroduci r un
- di go Pl N.
-
Pul se l a t ecl a par a habl ar
pq, l .
-
Tr as l a seal acst i ca, pr onunci e l a or den I NTRODUCI R
PI N.
, 1a vez r econoci da l a or den, podr i nt r oduci r el cdi go Pl N.
i l cdi go PI N sl o se puede i nt r oduci r si :
.
el encend do y
r
el t el f ono mvi l est n conect ados.
: r ede
i nt r oduci r ci f r as que vayan del cer o al nueve. Despus de
: : da secuenci a de ci f r as
( el
si st ema r econoce una secuenci a si Ud.
' : al i za
una pausa br eve) el si st ema r epi t e l as ci f r as que ha r econo-
- do. El si st ema no r econoce combi naci ones de ci f r as
( como
di ez,
. ei nt i ci nco) , si no sl o ci f r as pr onunci adas i ndi vi dual ment e
( como
- no, cer o; dos, ci nco) .
Obser vaci ones sobr e l a i nt r oducci n del cdi go PI N:
.
S i nt r oduce un cdi go PI N con ms de 8 ci f r as, el si st ema l e di ce
<El cdi go PI N es demasi ado l ar go>.
o
Si i nt r oduce un PI N i ncor r ect o, el si st ema l e di ce <El cdi go PI N
no es correcto>.

Si se i nt r oduce t r es veces segui das un cdi go PI N i ncor r ect o, se
: l oquea l a t ar j et a Sl M. Par a desbl oquear l a t ar j et a t endr que i nt r o-
: uci r el cdi go PUK
( Per sonal
Unbl ock Key) . El cdi go PUK no se
puede i nt r oduci r por r denes habl adas; sl o medi ant e el t ecl ado.
Comuni caci n na
Ej empl o de cmo i nt r oduci r el cdi go PI N:
Orden Condi ci n Mensaj e Efecto
I NTRODUCI R PI N La t ar j et a SI M <El cdi go Pl N, Di l ogo
est i nst al ada y el por f avor >
t el f ono encen-
d i d o .
Si no se pr onunci a ni nguna or den, a l os 5 segundos Di l ogo
se escucha el pr xi mo mensaj e.
p. ej. CERO UNO
DOS TRES
No se pronunci a
ni nguna or den
MEMORI ZAR
<Cero uno dos Di l ogo
tres>
<Gomandos Di l ogo
posi bl es:
memori zar,
repetir, corre-
gi r, borrar o
i ndi car ms
ci fras>
<El cdi go PI N Di l ogo
ha si do memo-
ri zado>
Fi n del
di l ogo.
en cual qui er moment o pul sando l a El di l ogo se puede f i nal i zar
t ecl a par a habl ar
[ 4] .
Not a
o
Si i nt r oduce un cdi go PI N con ms de 8 ci f r as, el si st ema l e di ce
<El cdi go PI N es demasi ado l ar go>.
o
Si i nt r oduce un PI N i ncor r ect o, el si st ema l e di ce <El cdi go PI N
no es correcto>.
: . 1. . . ' ' " . . : . ' . . : . . ' : : ! . . . . . . +i . ' ; ; ; - ; ' . . | ' , : . l i . . . . . . . . . . . ' ; ' : . ; . . . . ;
Comuni caci n
o
Si se i nt r oduce t r es veces segui das un cdi go
pl N
i ncor r ect o, se
bl oquea l a t ar j et a Sl M. Par a desbl oquear l a t ar j et a t endr que i nt r o-
duci r el cdi go PUK
( Per sonal
Unbl ock Key) . El cdi go
pUK
no se
puede i ntroduci r por rdenes habl adas; sl o medi ante el tecl ado. I
Val do par a vehi cul ost con i nst al ac n par a t el f ono mvi l
Marcar nmero
Se establece conexin con un nmero morcodo o
trovs del sistemo de monejo por voz.
-
Pul se l a t ecl a par a habl ar
[ 4. ] .
El s st ema l e i ndi ca que
est act i vado medi ant e una seal acst i ca.
-
Pr onunci e ent onces l a or den MARCAR NMERO.
Cuando el si st ema ha ent endi do est a or den, l e sol i ci t a el nmer o de
t el f ono. Ent onces el si st ema est abl ece l a conexi n con el nmer o
deseado. El nmer o se puede i nt r oduci r como una cadena de ci f r as
( pr onunci ando
t odas l as ci f r as segui das con pequeas pausas) o
bi en pr onunci ando l as ci f r as una a una con pausas ms pr ol on-
gadas. Puede i nt r oduci r ci f r as que vayan del cer o al nueve. Despus
de cada secuenci a de ci f r as
( el
si st ema r econoce una secuenci a si
Ud. r eal i za una pausa br eve) el si st ema r epi t e l as ci f r as
que
ha r eco-
noci do. El si st ema no r econoce combi naci ones de ci f r as
( como
di ez,
vei nt i ci nco) , si no sl o ci f r as pr onunci adas i ndi vi dual ment e ( como
uno, cer o; dos, ci nco) .
Observaci ones sobre l os nmeros de tel fono:

Si se i nt r oduce un nmer o con ms de 20 ci f r as, el si st ema
avi sar con el mensaj e <El nmer o es demasi ado l ar go>.
.
Ant es de l as 20 ci f r as se puede
aadi r un Ms
( +) .
Ej empl o de cmo i nt r oduci r un nmer o de t el f ono:
Orden
MARCAR
NMERO
p. ej. CERO
SIETE TRES
UNO
No se pronun-
ci a ni nguna
orden
TRES NUEVE
DOS
MARCAR
Condci n Mensaj e Efecto
Mvi l encen- <El nmer o, Di l ogo
di do. por favor>
<Cero siete Dilogo
tres uno>
Si no se pr onunci a ni nguna or den, a l os 5
segundos se escucha el pr xi mo mensaj e.
Di l ogo
<Gomandos Dilogo
posibles: mar-
car, repetir,
corregir o
indicar ms
cifras>
<Tres nueve Dilogo
dos>
<Marcando el Dilogo
-
Se
nmero> marca un
nmero de t el -
fono 0731392.
Fi n del di l ogo.
El di l ogo se puede f i nal i zar en cual qui er moment o pul sando l a
t ecl a par a habl ar
pql .
Nota
o
Si se nt roduce un nmero con ms de 20 ci f ras, el si st ema
avi sar con el mensaj e <El nmero es demasi ado l argo>.
.
Ant es de l as 20 ci f ras se puede aadi r un Ms
(+).
r
.
r o par a veh cul os: con r nst al aci n par a t el f ono mvi l
Rel l amada
-
Pul se l a t ecl a par a habl ar
[ - / q, . l .
-
Tr as l a seal acst i ca, pr onunci e l a or den RELLAMADA.
l uando el si st ema r econoce l a or den, vuel ve a mar car el l t i mo
- mer o
al que se haya l l amado con el si st ema de manej o por voz.
Ej empl o de l a or den RELLAMADA:
Orden Condi ci n Mensaj e Efecto
RELLAMADA Mvi l encen- <Mar cando el Di l ooo
di do. nmer o>
Fi n. del di l ogo.
: l di l ogo se puede f i nal i zar en cual qui er moment o pul sando l a
: ecl a par a habl ar
[ &. l .
-
Co par a veh cul os: con i nst al aci n par a t el f ono mvi l
Memori zar nombres en l a agenda
En la ogendo del sistemo de monejo por voz se pueden
memorzor nombres con sus respectivos nmeros de
telfono.
-
Pul se l a t ecl a par a habl ar
P*. l .
Una seal acst i ca i ndi ca
oue el si st ema est act i vo.
-
Pr onunci e a cont i nuaci n l a or den MEMORI ZAR
NMERO.
Comuni caci n
Cuando el si st ema ha r econoci do est a or den, l e pi de que pr onunci e
el nombr e y un nmer o de t el f ono par a poder memor i zar l os en l a
agenda. En l a agenda se pueden memor i zar hast a 50 r egi st r os.
Puede i nt r oduci r ci f r as que vayan del cer o al nueve. El nmer o se
puede
i nt r oduci r como una cadena de ci f r as
( or onunci ando
t odas
l as ci f r as segui das con pequeas pausas) o bi en pr onunci ando l as
ci f r as una a una con pausas ms pr ol ongadas. Despus de cada
secuenci a de ci f r as
( el
si st ema r econoce una secuenci a si Ud.
r eal i za una pausa br eve) el si st ema r epi t e l as ci f r as que ha r econo-
ci do. El si st ema no r econoce combi naci ones de ci f r as
( como
di ez,
vei nt i ci nco) , si no sl o ci f r as pr onunci adas i ndi vi dual ment e
( como
uno, cer o; dos, ci nco) .
Con l a or den MEMORI ZAR se memor i za el r egi st r o en l a agenda.
El r egi st r o memor i zado se vi sual i za ent onces en l a pant al l a di gi t al
del cuadr o de i nst r ument os, most r ando en i nt er val os de 3
segundos el nombr e y el nmer o pr ecedi dos de una f l echa.
Orden
'
Condi ci n Mensaj e Efecto
MEMORI ZAR La agenda no <El nombr e, Di l ogo
NOMBRE est l l ena. por favor>
EMPRESA XYZ <Repita el
nombre, por
'
favor>
EMPRESA XYZ
CERO UNO DOS
TRES
CUATRO CTNCO
sErs
<El nmero,
por favor>
<Cero uno dos
tres>
<Cuatro ci nco
sei s>
Si no se pronunci a. ni nguna orden, a l os 5 segun-
dos se escucha el prximo mensaje.
Gomuni caci n
Orden Condicin Mensaje
No se oronun- <Comandos
ci a ni nguna posi bl es:
orden memorizar,
repetir. corre-
gir, borrar o
i ndi car ms
cifras>
MEMORIZAR <El nombre ha Dilogo
-
El
sido memori- nombre
zado> EMPRESAXYZ
con el nmero
01 23456 queda
memori zado.
Fi n del di l ogo.
El di l ogo se puede f i nal i zar en cual qui er moment o pul sando l a
t ecl a par a habl ar Pql .
Nota
.
Si se i nt r oduce en l a agenda un nmer o con ms de 20 ci f r as, el
si st ema avi sar con el mensaj e <El nmer o es demasi ado l ar go>.
.
Ant es de l as 20 ci f r as se ouede aadi r un Ms
( +) .
o
Si desea bor r ar o cor r egi r conj unt os de ci f r as t endr que pr onun-
ci ar l as r denes bor r ar o bi en cor r egi r , r espect i vament e.
o
Si pr onunci a l a or den r epet i r , el si st ema r epi t e t odas l as ci f r as
que haya r econoci do.
o
Si desea memor i zar var i os nombr es que se par ezcan, l e aconse-
j amos que aada i nf or maci n adi ci onal
( por
ej empl o un apel l i do) .
.
El di l ogo se puede f i nal i zar en cual qui er moment o pul sando l a
t ecl a par a habl ar [ 4, . l .
r
La agenda si r ve excl usi vament e par a el s st ema de manei o por
voz; l os r egi st r os no quedan memor i zados en l a t ar j et a SI M del t el -
f ono mvi l . r
Vl i do par a veh cul os: con i nsl al aci n par a t e1f ono mvi i
Sel ecci onar un nombre de l a agenda
-
Pul se l a tecl a para habl ar
[-&.l .
-
Tr as l a seal acst i ca,
pr onunci e l a or den SELECCI ONAR
NOMBRE.
Una vez r econoci da l a or den por par t e del si st ema, Ud. puede de
sel ecci onar un r egi st r o de l a agenda par a l l amar al nmer o en cues-
t i n. El si st ema r econoce mej or l os r egi st r os si l a per sona que l os
pr onunci a es l a mi sma que l os gr ab.
Ej empl o de cmo sel ecci onar un r egi st r o de l a agenda:
Efecto
Di l ogo
Orden Condi ci n
SELECCI ONAR El t el f ono
NOMBRE mvi l est
encendi do; l a
agenda no est
vac a.
EMPRESA XYZ
Mensaje Efecto
<El nombre, Di l ogo
por favor>
<Empresa Dilogo
xYz>
Si no se pr onunci a ni nguna or den, a l os 5
segundos se escucha el pr xi mo mensaj e.
Di l ogo
Orden Condi ci n
No se pronunci a
ni nguna or den
Mensaje Efecto
<Comandos Dilogo
posibles:
seleccionar,
repetir, corre-
gir>
<Marcando el Di l ogo
-
Se
nmero> marca el
nmer o del
registro corres-
pondi ent e a
Empresa XYZ.
Fi n del di l ogo.
MARCAR
Comuni caci n
acabe de l eer el cont eni do de l a agenda, Ud. puede act i var l o de
nuevo y sel ecci onar uno de l os r egi st r os pr onunci ando el nombr e
en cuest i n.
Ej empl o de l a or den ESCUCHAR AGENDA:
Orden Condi ci n Mensaj e Efecto
Di l ogo
-
El si s-
t ema l ee el
cont eni do de l a
agenda
Fi n del di l ogo.
Ej empl o de cmo sel ecci onar un r egi st r o:
ESCUCHAR La agenda no
AGENDA est vac a.
Orden Condicin
! l di l ogo se puede f i nal i zar en cual qui er moment o pul sando l a
: ecl a para habl ar
[ 4. . l .
r
r , L l o p a r a v e h i c o l o s i c o n i n s t a l a c i i l p a r a t e l f o n o n v i l
Escuchar l a agenda
Existe lo posibilidad de escuchar el contenido de lo
ogendo del sistema de moneio por voz.
-
Pul se l a t ecl a par a habl ar
[ v* 1.
El si st ema est act i vado
cuando suena l a s eal acst i c a.
-
Pr onunci e a cont i nuaci n l a or den ESCUCHARAGENDA.
Jna vez reconoci da est a orden, el si st ema l ee el cont eni do de l a
agenda. Si pul sa l a t ecl a par a habl ar [ 4] al escuchar un nombr e, se
l amar al nmer o de t el f ono cor r espondi ent e. Cuando el si st ema
ESCUCHAR
AGENDA
La agenda no
est vaca
-
Se
pul sa l a t ecl a
para habl ar [Z-)
al escuchar el
r egi st r o al que
se qui er e l l a-
mar .
Mensaje
<Marcando el
nmero>
Efecto
Di l ogo
-
Se
r epi t e el nom-
br e al que se
qui er e l l amar .
Se mar ca el
numer o.
Fi n del di l ogo. I
Comuni caci n
Vl r do par a vehr cLt i osr con i nst al act on par t el f ono mvi l
Borrar nombres de l a agenda
Los registros de la ogendo se pueden
borror
-
Pul se l a t ecl a par a habl ar
@.
Una seal acst i ca i ndi ca
que
el si st ema est act i vo.
-
Pr onunci e ent onces l a or den BORRAR NOMBRE.
Una vez r econoci da l a or den por par t e del si st ema, Ud. puede
bor r ar
un r egi st r o de l a agenda.
Ej empl o de cmo borrar un regst ro de l a agenda:
Orden Condicin Mensaje Efecto
BORRAR NOM- La agenda no <El nombre, Di l ogo
BRE est vaca. por favor>
EMPRESAXYZ
<Desea borrar Dilogo
Empresa XYZ?>
Si no se pr onunci a ni nguna or den. a l os 5 segun- Di l ogo
dos se escucha el pr xi mo mensaj e.
Nota
o
Si el usuar i o no ha ent endi do el nombr e pr onunci ado por el
si st ema, puede pedi r l e que l o r epi t a medi ant e l a or den r epet i r .
o
Si el usuar i o r esponde no, el si st ema r eacci ona con <Cancel ado>
y fi nal za el di l ogo. I
Vl i cl o par a vehi cr ul os: con i nst al aai n oar a i el f ono nr vi l
Borrar l a agenda
Ud. puede borror regstros de la ogendo e incluso lo
ogendo completo.
-
Pul se l a t ecl a par a habl ar
pq) .
-
Tr as l a seal acst i ca, pr onunci e
l a or den BORRAR
AGENDA.
Cuando el si st ema r econoce l a or den, se pueden bor r ar r egi st r os de
l a agenda o bi en l a agenda compl et a.
Ej empl o de cmo bor r ar l a agenda por compl et o:
No se pronun-
ci a ni nguna
orden
s
<Gomandos Dilogo
posibles: s, no,
fepetir, coffe-
gir>
<El nombre ha Di l ogo
sido borrado>
Orden
BORRAR
AGENDA
No se pr onun-
ci a ni nguna
orden
Gondi ci n Mensaj e Efecto
La agenda no <Oui er ebor r ar Di l ogo
est vaca. toda l a
agenda?>
Si no se pronunci a n nguna orden, a l os 5 segun- Di l ogo
dos se escucha el prxi mo mensaj e.
'
Fi n del di l ogo.
El di l ogo se puede f i nal i zar en cual qui er moment o pul sando
l a
t ecl a par a habl ar
P<1.
<Comandos Di l ogo
posi bl es: S,
no>
Condi ci n Mensaje
<Est
seguro?>
Si no se pr onunci a ni nguna or den, a l os 5 segun
: os se escucha el pr xi mo mensa. i e.
Orden
s
\ o se pr onun
ci a ni nguna
or oen
S
l j empl o de cmo bor r ar un
Efecto
Di l ogo
Di l ogo
<Gomandos Di l ogo
posi bl es: S,
no>
<La agenda ha Di l ogo
-
Se
si do bor r ada> bor r an t odos
l os r egi st r os.
Fi n del di l ogo
r egi st r o de l a agenda:
Mensaj e Efecto
<Oui er e Di l ogo
bor r ar t oda l a
agenda?>
Comuni caci n
Or den Gondi ci n
No se pr onun- Al esuchar el
ci a ni nguna r egi st r o que se
or den desea bor r ar ,
se pul sa l a
t ecl a par a
habl ar
P. ") .
Si no se pr onunci a ni nguna or den, a l os 5
segundos se escucha el pr xi mo mensaj e.
<Comandos
posi bl es: S.
no>
<El nombr e ha Di l ogo
-
El
si do borrado> regi stro queda
bor r ado y el si s-
t ema l ee l os
r eg st r os que
quedan en l a
agenda.
Se han l e do
t odos l os r egi s-
t r os.
Fi n del di l ogo
Nota
Mi ent as el si st ema si ga l eyendo l a agenda, Ud. puede i r bor r ando
ms r egi st r os pul sando l a t ecl a par a habl ar
[ "t q] .
I
Mensaj e Efecto
<Oui er e Di l ogo
borrai
(nom-
bre)?>
No se pr onun-
ci a ni nguna
or den
s
Or den
BORRAR
AGENDA
\ o se pr onun
l l a nr nguna
I r oen
NO
Condi ci n
La agenda no
est vac a.
Si no se pronunci a ni nguna orden, a l os 5
segundos se escucha el prxi mo mensaj e.
<Comandos
posi bl es: S,
no, repeti r>
Di l ogo
-
El si s-
t ema l ee el con-
t eni do de l a
agenoa.
1l
Comuni caci n
Val r do par a vehi cul ost con i nst al aci n par a t el f ono mvi i
Observaci ones sobre l a agenda
Poro crear un registro deben tenerse en cuento las
si g u i entes i n d i co ci o nes.
.
I nt ent e no memor i zar en l a agenda cont r ol ada por voz nombr es
que se par ezcan mucho acst i cament e.
o
Si el si st ema no r econoce un nombr e
( por
ej empl o, por que el
r eg st r o I o memor i z ot r o usuar i o con una pr onunci aci n di st i nt a) ,
puede dar l a or den Escuchar agenda par a que el si st ema l e l ea
t odos l os r egi st r os. Si pul sa l a t ecl a par a habl ar [ * l al escuchar un
nombr e, se puede sel ecci onar l a ent r ada cor r espondi ent e.
.
Se r econocen l as ci f r as del cer o al nueve. Pr onunci e l as ci f r as con
cl ar i dad par a que el si st ema pueda r econocer l as si n pr obl emas.
Si el si st ema emi t e el mensaj e <Funci n no di sponi bl e>, compr uebe
l os si gui ent es punt os:
o
Est
el t el f ono encendi do?
r
Se
ha i nt r oduci do el cdi go PI N?
Val i do par a veh cul os: con i nst al aci on par a t e1f ono r r ovi l
Ll amadas al extranj ero
A continuocin le explicomos cmo morcor los
prefijos necesoros.
Consej os para marcar un nmero extranj ero:
o
Si desea r eal i zar una l l amada al ext r anj er o, puede pr onunci ar
ant es del nmer o l a pal abr a ms
( +) .
o
Despus de ms
( +)
hay que pr onunci ar el pr ef i j o del pa s en
cuest i n. Por ej empl o, el pr ef i j o de Al emani a es 49 y el de Gr an
Br et aa es 44.
.
Det r s del pr ef i j o del pa s hay que pr onunci ar el pr ef i j o de l a
l ocal i dad, dej ando el cer o
( 0)
si l o l l evar a.
Ej empl o de l l amada a Gr an Br et aa:
Orden Condi ci n Mensaj e Efecto
MARCAR Mvi l encen- <El nmer o, Di l ogo
NMERO di do. por favor>
Ms CUATRO <Ms cuatro
CUATRO cuatro>
SIETE TRES <Si ete tres
UNO uno>
TRES NUEVE
DOS
MARCAR
<Tres nueve
dos>
<Marcando el
nmero>
A nreructrut
El si stema de manej o por voz no se debe uti l i zar en si tuaci ones de
emergenci a, ya que nuestra voz se modi fi ca en si tuaci ones de
estrs. El l o podra suponer que no se pudi era real i za l a l l amada o
que no se real i zara a tempo. Por consi gui ente, l e recomendamos
que si al guna vez t i ene que mar car el t el f ono de emer genci a, l o
haga a mano.
Fi n del di l ogo. r
Radi ot el f onos y equi pami ent o
de negoci os
Radi ot el f onos y equi pami ent o de
negoci os de i nstal aci n fl j a
Radi otel fonos
El mont aj e post er i or de r adi ot el f onos en el veh cul o r equi er e, por
l o gener al , una aut or i zaci n. Audi aut or i za el mont aj e de r adi ot el -
f onos per mi t i dos en el veh cul o si empr e y cuando

l a i nst al aci n de l a ant ena se haga de maner a pr of esi onal .
.
l a ant ena se encuent r e f uer a del habi t cul o
( ut i l i zando
un cabl e
ai sl ado y medi ant e una adapt aci n ant i r r ef l ect ant e de l a ant ena) ,
o
l a pot enci a de emi si n ef ect i va en el punt o base de l a ant ena no
sea super i or a 10 vat i os.
Consul t e a un Ser vi ci o Of i ci al Audi o pr egunt e en t i endas especi al i -
zadas par a i nf or mar se de l as posi bi l i dades de mont aj e y f unci ona-
mi ent o de r adi ot el f onos con una pot enci a
de emi si n suDer i or .
Equi pami ent o de negoci os
El mont aj e post er i or en el veh cul o de apar at os domst i cos y de
negoci os est per mi t i do, si empr e y cuando st os no i nf l uenci en en
modo al guno l a at enci n di r ect a del conduct or en el veh cul o y
cuent en con un di st i nt i vo CE. Los apar at os mont ados con post er i o-
r i dad que puedan d st r aer l a at enci n del conduct or en el veh cul o
deben cont ar si empr e con una l i cenci a de t i po par a ese veh cul o y
un di sti nti vo e.
Comuni caci n
Nota
.
El mont aj e post er i or de apar at os el ct r i cos o el ect r ni cos en
est e veh cul o af ect a a su l i cenci a de t i po y puede l l evar baj o det er -
mi nadas ci r cunst anci as a l a r et i r ada del per mi so de ci r cul aci n.
.
Le r ogamos obser ve l as i nst r ucci ones de manej o de l os t el -
f onos mvi l es y de l os r adi ot el f onos.
Radi otel fonos mvi l es
Si se ut i l i zan t el f onos mvi l es o r adi ot el f onos cor r i ent es pueden
pr oduci r se i nt er f er enci as en l a el ect r ni ca del veh cul o. Los mot i vos
pueden ser l os si gui ent es:
o
no hay ant ena ext er or ,
.
l a ant ena ext er i or est mal i nst al ada.
. pot enci a de emi si n super i or a 10 vat i os.
Por ello, no se deben usor telfonos mviles ni radiotetfonos en el
i nteri or del vehcul o si n antena exteri or o con antena exteri or mal
i nst al ada=
A.
Adems se debe t ener en cuent a que sl o con una ant ena ext er i or
se puede apr ovechar el al cance pt i mo del apar at o.
A nrrucrrut
El uso de tel fonos mvi l es o radi otel fonos en el i nteri or del veh-
cul o si n antena exteror o con antena exteri or mal i nstal ada puede
ser perj udi ci al para l a sal ud debi do a l a formaci n de campos el ec-
tromagntcos extremos. >
e^
P- r
Comuni caci n
Le rogamos observe l as i nst ruccones de manej o de l os t el f onos
mvi l es y de l os radi ot el f onos. I
I
I
a
0
c
n
p
ff,
ci
dr
A
utT
pn
pu
HomeLi nk@
Mando
a di st anci a
uni versal por
control
remoto
: r do par a veh cul os: con mando a di st anci a uni ver sal po cont r ol r emot o Homel i nk@
Descri pci n
El mondo o O,rror",
HomeLink@ puede
ser progromado
mediante los
emi sores monuol es de di sposi ti vos yo
exi stentes.
Con el mando a di st anci a uni ver sal por cont r ol r emot o Homel i nk@
puede
act i var desde el i nt er i or del habi t cul o,
de un modo conf or _
t abl e, di sposi t i vos t al es como, p. ej . , puer t as
de gar aj es y de sol ar es,
sr st emas de segur i dad, l a i l umi naci n
de l a cas, et c.
El mando a di st anci a uni ver sal HomeLi nk@
l e of r ece l a posi bi l i dad
t cn ca de sust i t ui r t r es emi sor es manual es, per t eneci ent es
a di f e_
r ent es di sposi t i vos de su casa, por un sol o emi sor ( el
mando a
di st anci a uni ver sal por cont r ol r emot o) . Est a posi bi l i dad
exi st e en el
caso de l a mayor a de emi sor es par a
el acci onami ent o
oe meca_
n smos de aper t ur a de l as puer t as
de l os gar aj es y de ot r o t po de
puer t as
en el ext er i or . La pr ogr amaci n
de cada uno de t os em sor es
manuat es en su mando a di st anci a por cont r ol r emot o se l l eva a
cabo en I a par t e
der echa del par achoques
del ant er o, ya que ah es
donde est ubi cada l a uni dad de cont r ol .
Ant es de poder
manej ar l os si st emas medi ant e el mando a di st anci a
un ver sal por cont r ol r emot o HomeLi nk@
se debe r eal zar una
pnmer a pr ogr amaci n
del apar at o emi sor . Si l os si st emas no se
pueden
act i var a pesar de haber r eal i zado ya l a pr ogr amaci n.
se
deber compr obar si l os si st emas en cuest i n
cdi go var i abf e = pgi no
219.
HomeLi nk@
t rabaj an con un
E ro."
Una l i st a de l os emi sor es manual es compat i bl es
se puede
obt ener
medi ant e l a consul t a por f ax: +49 ( 0) 6g3g gO7
2g3333g. Si desea
obt ener ms i nf or maci n
sobr e Homel i nk@ y / o bi en sobr e l os
pr oduct os
compat i bl es con HomeLi nk@, l l ame al nmer o gr at ui t o
de Homel i nk@ ( 0)
08000466 35465 o bi en, de un modo at t er nat i vo,
al nmer o +49 ( 0)
6838 907 277, o vi si t e l a pgi na
Web de Home-
Li nk@: www. homel i nk. com.
I
A arerucrrvr
En el momento de programar
et mando a di stanci a uni versal por
control remoto HomeLnk@, habr que asegurarse de que no hay
personas
ni obj etos cerca. Si durante el proceso
de programacn
se acti va i nvol untari amente
l a puerta de un garaj e podra resul tar
heri da al guna persona
o bi en ori gi narse daos mai eri ates.
HomeLi nk@
Vl i do par a veh cul os: con mando a di st ncl a uni vef sal por cont r ol r emot o HomeLi nk@
Programaci n del emsor
Lo progromacin
del mondo o distancio universal por
control remoto HomeLink@ se llevo o cobo en el
porosol del lodo del conductor y en el porochoques
delontero.
Fi g. 175 Parasol del
l ado del conductor
Fi g. 176 Parte derecha
del parachoques del an-
tero
Pr ogr amaci n en el par asol
-
Conect e el encendi do
( per o
no ar r anque el mot or ) .
-
Pul se l as dos t ecl as ext er i or es del mando a di st anci a
uni ver sal por cont r ol r emot o HomeLi nk@ = f i g. 175
hast a que empi ece a par padear el t est i go
@
+ f i g. 17b
( despus
de apr ox. 20 segundos) . De est e mooo se
bor r an t odos l os dat os al macenados hast a el moment o.
-
Pul se l a t ecl a Homel i nk@ que desea pr ogr amar .
-
Mant enga l a t ecl a pul sada y esper e hast a que el di odo
l umi noso
@
+ f i g. 175 empi ece a par padear . El mdul o
Homel i nk@ se mant i ene ahor a dur ant e unos 5 mi nut os
en el modo de aut oadapt aci n. Est o se i ndi ca por medi o
de un par padeo l ent o despus de sol t ar l a t ecl a. >
En
- t \
p
p
TI
- p l
tr,
SI
pf
- Er
di r
a(
La di s
Li nk@
deseal
S i s e s
t ac n,
este c
t aci n.
por
t a 1
Las do:
a nt er i o
Homel i nk@
-
Pngase ahor a del ant e de su veh cul o con el emi sor
manual or i gi nal del mecani smo de acci onami ent o de l a
puer t a del gar aj e o del di sposi t i vo que qui er a pr ogr amar
en l a t ecl a del mando a di st anci a uni ver sal HomeLi nk@
= pgi no 21 8, f i g. 176.
En el parachoques
del ant ero
-
Mant enga el emi sor manual or i gi nal del apar at o a
pr ogr amar por debaj o del f ar o del ant er o der echo,
pr xi mo al par achoques
de su veh cul o => pgi na 2l g,
f i q . 1 7 6 .
-
Acci one l a t ecl a de act i vaci n del emi sor manual or i gi nal .
-
Pr est e at enci n a l os i nt er mi t ent es de su veh cul o mi en-
t r as est act i vando el emi sor manual .
par a
conf i r mar que
su mando a di st anci a Homel i nk@ ha quedado
bi en
programado, l os i nt ermi t ent es se ence\ dern t res veces.
-
En el caso de que l os i nt er mi t ent es no se hayan encen-
di do t r es veces, ser necesar i o r epet i r el mi smo pr oceso
a ot r a di st anci a del par achoques.
La di st anci a necesar i a ent r e el emi sor manual y el mdul o Home_
Li nk@ ubi cado en el par achoques depende de l os si st emas que se
desean programar. Es posi bl e que se deban real i zar vari os i nt ent os.
Si se sobrepasa el l mi t e de ci nco mi nut os en el modo de aut oadap_
t aci n, l os i nt ermt ent es del veh cul o se encendern una vez. En
est e caso se deber empezar de nuevo con el proceso de aut oadap-
t acn. Repi t a el proceso de programaci n
en el parasol empezando
por l a t ercera operaci n.
Las dos t ecl as rest ant es se programan
t ambi n del modo descri t o
ant erorment e. En el caso de real i zar l a programaci n
di rect ament e
despus de haber pr ogr amado l a pr i mer a t ecl a, empi ece i gual -
ment e por l a t er cer a oper aci n en el par asol .
En el caso de que. a pesar de haber l l evado a cabo con xi t o l a
pr ogr amaci n, no se pueda abr i r l a puer t a del gar aj e u ot r os di spo_
si t i vos con l as t ecl as del HomeLi nk@, es posi bl e que el si st ema no
t r abaj e con un cdi go f i j o si no con un cdi go var i abl e. Se deber
ef ect uar adi ci onal ment e una pr ogr amaci n de cdi go
var i abf e= pgi no 219. t
Vl i do par a vehi cul os: con f i ando a di st anci a uni ver sal por cont r ol r eot o HomeLi nk@
Pr ogr amaci n de cdi go var i abl e
En el caso de olgunos sisfernds es necesorio reolizor
odicionolmente Io progromocin
det cdigo vorioble
del mondo a distoncio universol por control remoto
HomeLink@.
l dent i f i caci n del cdi go vari abl e
-
Pul se l a t ecl a ya pr ogr amada
del HomeLi nk@ y mant n-
gal a pul s ada.
-
Pr est e at enci n al di odo l umi noso
@
del Homel i nk@
> pgi no 218, f i g. 175. Si el di odo l umi noso par padea
pr i mer o r pi dament e y pasa, despus de unos 2
segundos, a est ar encendi do const ant ement e, el di sposi -
t i vo cor r espondi ent e, p. ej . , un emi sor par a abr i r l a
puer t a del gar aj e, est pr ogr amado con un cdi go
var i abl e.
-
Pr ogr ame el cdi go var i abl e como si gue:
HomeLi nk@
Act i vaci n de l a uni dad mot ora de un emi sor
para abri r l a puert a de un garaj e
-
Local i ce l a t ecl a de aj ust e en l a uni dad mot or a del emi sor
par a abr i r l a puer t a del gar aj e. En l ugar y el col or de l a
t ecl a puede var i ar en f unci n del f abr i cant e del emi sor
par a abr i r l a puer t a del gar aj e.
-
Pul se l a t ecl a de aj ust e de l a uni dad mot or a del emi sor de
l a puer t a del gar aj e ( nor mal ment e
se enci ende una " i ndi -
caci n l umi nosa par a el aj ust e" en l a uni dad mot or a) .
Ahor a di spone de unos 30 segundos par a pr ogr amar l a
t ecl a del HomeLi nk@ en el par asol .
Programaci n en el parasol
-
Pul se br evement e l a t ecl a del Homel i nk@ que ya hab a
si do pr ogr amada.
-
Vuel va a pul sar l a t ecl a del HomeLi nk@ par a f i nal i zar l a
pr ogr amaci n del cdi go var i abl e.
Despus de haber programado el parasol , el emi sor para
abri r l a
puert a del garaj e deber a reconocer l a seal del HomeLi nk@ y el
mecani smo deber a ponerse en marcha cuando se
pul sa
l a t ecl a
HomeLi nk@. En caso necesari o, ahora puede cont i nuarse con l a
programaci n de l as dems t ecl as.
Nota
.
La pr ogr amaci n del cdi go var i abl e es ms senci l l a y ms
r pi da si se r eal i za ent r e dos per sonas. En el caso de al gunos
emi sor es par a abr i r l a puer t a del gar aj e puede ser necesar i o pul sar
l a t ecl a Homel i nk@ una t er cer a vez par a f i nal i zar el pr oceso oe
aj ust e.
.
Si suren di f i cul t ades al ef ect uar l a programaci n del cdi go
vari abl e, puede resul t ar de ut i l i dad l a consul t a del manual de
i nst rucci ones del emi sor para abri r l a puert a del garaj e o l a del
d i sposi t i vo correspond ent e. r
Vl i do par a vehi cul os: con mando a di st anci a un ver sal por cont r ol r emot o Homel i k@
Manej o del HomeLi nk@
Los dispositivos progromodos se occionon con los
teclas del HomeLink@ dispuestos en el porosol del Iodo
del conductor.
-
Conect e el encendi do
( per o
no ar r anque el mot or ) .
-
Pul se l a t ecl a del HomeLi nk@ pr ogr amada> pgi no 218,
f i g. 175. El di sposi t i vo pr ogr amado en est a t ecl a
( p.
ej . , l a
puert a del garaj e) se act i va.
Ef di odo l umi noso del Homel i nk@ - pgno 278, t i 1. 175 est
encendi do mi ent ras est n
pul sadas
l as t ecl as de manei o. I
Vl do par a veh cul os: con mando a di st anci a uni ver sal por cont r ol r emot o HomeLi nk@
Borrado de l a programaci n de l as t ecl as
del HomeLi nk@
Con las dos teclos exteriores de lo unidad de monejo se
borro todo lo progromocin del HomeLink@.
-
Conect e el encendi do
( per o
no ar r anque el mot or ) .
-
Pul se l as dos t ecl as ext er i or es hast a que el di odo l umi -
noso empi ece a par padear + pgi no 2l B, f i g. 175.
-
Suel te l as tecl as.
) espus de bor r ar I a pr ogr amaci n
de l as t ecl as del mando a
l i st anci a uni ver sal por cont r ol r emot o HomeLi nk@, el mando a
l i st anci a se encuent r a ot r a vez en el modo de aj ust e, por t o que se
cuede vol ver a pr ogr amar en cual qui er moment o.
r-')
[-lJ ruot"
.
La pr ogr amaci n de l as t ecl as no se puede bor r ar por separ ado.
.
Por r azones de segur i dad l e r ecomendamos bor r ar l a pr ogr ama_
ci n de l as t ecl as del Homel i nk@ ant es de vender el veh cul o. I
: ! i do par a veh cul os: con mando a di st anci a uni ver sal por cont r ol r emot o HomeL nk@
Reprogramacn de una t ecl a del
Home| -i nk@
Los teclas del HomeLnk@ se pueden reprogromor por
seporodo sin modificor lo progromocin
det resto de
los teclas.
En el parasol
-
Pul se l a t ecl a del Homel i nk@ que desee r epr ogr amar
hast a que el di odo l umi noso + pgi no 2I B, f i g. l 7S
empi ece a par padear
l ent ament e.
HomeLi nk@
En el parachoques del antero
-
Mant enga el emi sor manual or i gi nal par a abr i r l a puer t a
del gar aj e u ot r os di sposi t i vos di r ect ament e por debaj o
del f ar o del ant er o der echo. pr xi mo al par achoques de
su veh cul o + pg no 218, f i 1. 176. La di st anci a r eque-
r i da depende del si st ema que desee pr ogr amar .
-
Act i ve
( pul se)
ahor a el em sor manual or i gi nal par a abr i r
l a puerta del garaj e u otro dsposi ti vos.
-
Pr est e at enci n a l os i nt er m t ent es de su veh cul o mi en-
t r as est act i vando el emi sor manual . Par a conf i r mar que
su mando a di st anci a Homel i nk@ ha quedado bi en
pr ogr amado, l os i nt er mi t ent es se encender n t r es veces.
-
En el caso de que l os i nt er mi t ent es no se hayan encen-
di do tres veces, ser necesari o repeti r el mi smo proceso
a ot r a di st anci a del par achoques.
Los i nt er mi t ent es se enci enden t r es veces par a conf i r mar que se ha
bor r ado l a pr ogr amaci n del di sposi t i vo que est aba pr ogr amado
ant es en el HomeLi nk@ y que se ha pr ogr amado el nuevo si st ema.
Pul se l a t ecl a del Homel i nk@ que acaba de pr ogr amar par a manej ar
el nuevo si st ema.
Nota
Es posi bl e que sea necesari o real i zar vari os nt ent os para l l evar a
cabo l a programaci n. La posi ci n en l a que se i nt ent a real i zar el
aj ust e deber a mant enerse durant e un m ni mo de 1b segundos
ant es de cambi arl a. Prest e at enci n a l os i nt ermi t ent es mi ent ras
est real i zando est a operaci n.
HomeLi nk@
V l i c l o p a r a v e h i c u l o s : c o n ma n d o a d i s t a n c i a u n l v e f s a l p o f c o r r l r o l r e r o l o Ho me L i l l k @
Decl araci n de conf ormi dad
En l a t abl a si gui ent e se r el aci onan l os nmer os de cer t i f i caci n r el a-
t i vos a l a homol ogaci n del mando a di st anci a uni ver sal Home-
Li nk@ en l os pa ses cor r espondi ent es.
Nmero de certificacin
RTT/D/X2064
98.3142-266
D800038K
Ft 98080106
97619 RD
RTTE 207541008747
JCI OsJUL2OOO RTTE
RTTE20754tOO87847
TRA24/5t109/5
ts-3418-00
DG PG F/4/341 032fi B 000257 3
12433/1 051 0-03J
wf t122t98
N199030970
NO20000026
G2104569-Z8198
u RT-G P-CLBT-431
-66120021
C
JCI O3JUL2OOO RTTE
97619 RD
Pas
Sueci a
Sui za
Repbl i ca Esl ovaca
Espaa
Repbl i ca Checa
Turqu a
Hungr a
Chi pr e
Nmero de certificacin
Ue9901 95
BAKOM 98. 0746. K. P
R 267 2001 N
041 6 00
c TU2 0 0 0 3 R1 1 9 4
042s/TG M-TR/JOCO-E U RO
BB-5793-1 /2000
MCW129/95 1212000
Pas
Bl gi ca
Di namar ca
Al emani a
Fi nl a ndi a
Fr anci a
Gi br al t a r
G r eci a
Gr an Br et aa
l r l a nda
l sl and i a
I t a I i a
Luxembur go
Mal t a
Pases Baj os
Nor uega
Austri a
Pol on i a
Por t ugal
Reuni n, Mar t ni ca, et c.
HomeLi nk@
-<ffi%Iittfinnt
I
il
I
I
Conducci n
Conducc n segur a
I nt r oducci n
La seguri dad es l o pri mero
Paro nosotros, su seguridad es muy importonte.
En el si gui ent e cap t ul o encont r ar i nf or maci n i mpor -
t ant e, consej os y avi sos que deber a l eer y t ener en cuent a
por su segur i dad y l a de sus acompaant es.
Equi pami ent os de segur i dad
Los equipomientos de seguridad formon parte del
concepto de proteccin de |os ocupontes del vehculo
y pueden reducir el riesgo de lesiones en coso de acci-
dente.
No ponga en j uego
su segur i dad ni l a de sus acompaant es. En
caso de acci dent e, l os equi pami ent os de segur i dad pueden r educi r
el r i esgo de suf r i r l esi ones. La si gui ent e l i st a cont i ene par t e del
equi pami ent o de segur i dad que l e of r ece su Audi :
.
Ci nt ur ones de segur i dad de t r es punt os opt i mi zados par a t odas
l as pl azas,
o
l i mi t ador de l a f uer za del ci nt ur n en t odas l as ol azas.
.
t ensor del ci nt ur n par a l as pl azas l at er al es,
.
aj ust e de l a al t ur a de l os ci nt ur ones del ant er os,
o
ai r bags f r ont al es,
.
ai r bags l at er al es en l os r espal dos de l os asi ent os del ant er os y
del asi ent o t r aser o*,
.
ai r bags par a el r ea de l a cabeza*,
. punt os de ancl aj e* "l SOFl X" par a asi ent os par a ni os "l SOFl X" en
l as pl azas ext er i or es del asi ent o t r aser o,
.
apoyacabezas r egul abl es en al t ur a,
.
col umna de l a di r ecci n r egul abl e.
Los equi pami ent os de segur i dad ci t ados act an en conj unt o par a
of r ecer l a mayor pr ot ecci n posi bl e a l os ocupant es del veh cul o en
caso de acci dent e. De nada si r ven l os equi pami ent os de segur i dad )
: - f
A nrruclrut
.
Este captul o conti ene i mportante i nformaci n rel ati va al
comportami ento del conductor y de l os acompaantes en el veh-
cul o. Encontrar ms i nformaci n rel ati va a l a seguri dad del
conductor y de l os acompaantes a l o l argo de este Manual de
Instrucci ones y en otros documentos de l a documentaci n de a
bordo.
o
Asegrese de que l a documentaci n de a bordo se encuentra
si empre en el vehcul o. Esto hay que tenerl o en cuenta, sobre todo,
si se presta el vehcul o o se vende.
I
J c f
s y
K" en
3i se adopt a una posi ci n i ncor r ect a en el asi ent o o si no se r egul an
l ut i l i zan cor r ect ament e.
r or
est e mot i vo deseamos i nf or mar l e sobr e l a i mpor t anci a de
: i chos equi pami ent os, cmo pr ot egen, qu hay que t ener en cuent a
Jar a su uso y cmo sacar el mayor pr ovecho de l os mi smos. Est e
: ap t ul o r ecoge i ndi caci ones i mpor t ant es que deber an t ener en
: uent a t odos l os ocupant es del veh cul o par a r educi r el r i esgo de
suf r i r l esi ones en caso de acci dent e.
La seguri dad es cosa de todos r
Ant es de empr ender l a mar cha
El conductor sempre es responso ble de sus ocompo-
ontes y de lo seguridod de su vehculo.
Por su segur i dad y l a de sus acompaant es, t enga en
cuent a si empr e ant es de empr ender l a mar cha l os
si gui ent es punt os:
-
Asegr ese de que el si st ema de i l umi naci n y seal i za-
ci n del veh cul o f unci ona a l a per f ecci n.
-
Cont r ol e l a pr esi n de i nf l ado de l os neumt i cos.
-
Asegr ese de que t odas l as l unas gar ant i zan una cl ar a y
buena vi si bi l i dad haci a el ext er i or .
-
Asegur e el equi paj e que pudi er a l l evar + pgi no 111.
-
Asegr ese de que ni ngn obj et o pueda ent or pecer el
r ecor r i do de l os pedal es.
Conducci n segur a
Aj uste l os espej os, su asi ento y el apoyacabezas a su
estatu ra.
I ndi que a l os acompaant es que r egul en sus apoyaca-
bezas a su al t ur a.
Asegur e a l os ni os en asi ent os par a ni os adecuados y
con el ci nt ur n de segur i dad cor r ect ament e abr ochado
> pgi na 261.
Si nt ese en una posi ci n cor r ect a. I ndi que a l os acompa-
ant es cmo deben sent ar se cor r ect ament e
=> pgino 99.
Col quese y abr chese el ci nt ur n de segur i dad cor r ec-
t ament e. I ndi que a l os acompaant es cmo deben abr o-
charse correctamente el ci nturn > pgi no 238.t
Aspect os que i nf l uyen a l a segur dad en l a
conducci n
La seguridod en lo conduccn depende del tipo de
conduccin que reolice el conductor y del comporto-
miento de todos y codo uno de |os ocupontes del vehi
cul o.
Como conduct or , sobr e Ud. r ecae l a r esponsabi l i dad de
t odos l os ocupant es del veh cul o. Si su segur i dad dur ant e l a
conducci n se v al t er ada, no sl o se pone en pel i gr o su
segur i dad y l a de l os ocupant es del veh cul o, si no t ambi n
l a de ot r os usuar i os de l a v a pbl i ca = A. Por est e mot i vo: )
par a
r l o en
r i dad
Conducci n
No per mi t a que, p. ej . , l os ocupant es del veh cu o o una
l l amada t el ef ni ca l e di st r ai gan de l a conducci n.
No conduzca j ams
si su capaci dad par a l a conducci n
est al t er ada
( p.
ej . por el ef ect o de medi cament os,
al cohol u ot r o t i po de dr ogas) .
Respet e el Cdi go de [ a Ci r cul aci n y no sobr epase
nunca l os l mi t es de vel oci dad.
Adapt e l a vel oci dad a l as condi ci ones de l a cal zada. del
t r f i co y met eor ol gi cas.
En vi aj es l ar gos, haga pausas r egul ar ment e ( en
cual qui er
caso, no conduzca ms de dos hor as segui das) .
Evi t e conduci r si se encuent r a cansado o si se si ent e
est r esado por f al t a de t i empo.
/\ ATENCIN!
Si l a seguri dad en l a conducci n se v afectada durante l a marcha,
aumentar el pel i gro de sufri r l esi ones.
Pr
Ot
Pc
Qu
cs/
tcl
rosi ci n
correct a de l os
ccupant es
=osi ci n
correct a del conduct or
)ue el conductor odopte una posicin correcta en su
:si ento es i mportonte poro que pueda conduci r de
'trmo
seguro y relajodo.
Fi g. 177 D st anci a
mni ma entre el
conductor y el vol ante
Conducci n
Fi g. 178 Ai ust e
cofrecto del apoyaca-
bezas del conductor
Por su pr opi a segur i dad y par a r educi r el pel i gr o de suf r i r
l esi ones en caso de acci dent e, r ecomendamos al conduct or
que r eal i ce l os si gui ent es aj ust es:
-
Aj ust e el vol ant e de maner a que exi st a una di st anci a
m ni ma de 25 cm ent r e el vol ant e y el pecho > f i g. 177 '
-
Aj ust e l a l ongi t ud del asi ent o del conduct or de t al f or ma
que sea posi bl e pi sar a f ondo el pedal del acel er ador , el
del f r eno y el del embr ague con l as pi er nas l i ger ament e
f l exi onadas +
\ .
-
Asegr ese de que al canza el punt o ms al t o del vol ant e.
-
Regul e el apoyacabezasdet al maner a queel bor des upe-
r i or del apoyacabezas est a l a mi sma al t ur a que l a par t e
super i or de l a cabeza del ocupant e en cuest i n
+ f i g. 178.
Conducci n
Col oque el r espal do del asi ent o en posi ci n ver t i cal , de
maner a que l a espal da descanse por compl et o sobr e el
r esoal do.
Col quese y abr chese el ci nt ur n de segur i dad cor r ec-
tamente + pgino 238.
Mant enga ambos pi es en el espaci o r eposapi s con el f i n
de t ener si empr e el cont r ol sobr e el veh cul o.
Aj ust e del asi ent o del conduct or = pgi no 9e' Asi ent os y compar-
t i ment os".
Posi ci n cor r ect a del acompaant e
El ocompoante debe guordor uno distoncio mnimo
de seguridod de 25 cm respecto ol tablero de instru-
mentos, poro que el oirbog, en coso de dispororse,
ofrezco lo moyor segurdod posible.
Por su propi a seguri dad y para reduci r el pel i gro de suf ri r
I esi ones en caso de acci dent e, r ecomendamos al acompa-
ant e que r eal i ce l os si gui ent es aj ust es:
A i ATENCIN!
(conti nuaci n)
.
No col oque sus manos nunca en ef vol ante de manera i nco-
rrecta
(en
fa posi ci n de l as aguj as de un rel oj que marcan l as 12,
en el centro del vol ante, etc.). En esos casos, si se di spara el ai rbag
del conductor, se pueden sufri r l esi ones en brazos, manos y
cabeza.
.
Para reduci r el ri esgo de l esi ones del conductor en caso de
frenazo o acci dente, no conduzca j ams
con el respal do del
asi ento demasi ado recl i nado haci a atrs. El efecto protector
pti mo del si stema de ai rbags y de l os ci nturones de seguri dad
sl o se puede al canzar si el respal do del asi ento se encuentra en
posi ci n verti cal y el ci nturn va bi en col ocado y abrochado.
Cuanto ms haci a atrs est recl i nado el respal do del asi ento,
mayor ser el ri esgo de sufri r l esi ones, ya que sta no es una posi -
ci n correcta para l a conducci n y el ci nturn de seguri dad no
pasa por donde debera.
.
Col oque el apoyacabezas en posi ci n correcta para que su
funci n protectora no quede anul ada.
A nrerucru
Si el conductor adopta una posi ci n i ncorrecta en su asi ento,
aumenta el ri esgo de sufrr l esi ones graves en caso de acci dente.
r
Aj uste el asi ento del conductor de manera que exsta una
di stanci a de al menos 25 cm entre el pecho del conductor y el
centro def vof a nte = pg i no 229, i g. 177. Si l a di stanci a es i nferi or
a 25 cm, el si stema de ai rbag no l e podr proteger correctamente.
o
Si por moti vos fsi cos no pudi era mantener l a di stanci a mni ma
de 25 cm, pngase en contacto con un tal l er especi al i zado. Al l l e
ayudarn a comprobar si se puede real i zar al guna modi fi caci n
tcni ca.
.
Durante l a marcha, mantenga el vol ante si empre col ocando
ambas manos en una posi ci n equi val ente a l as aguj as de un rel oj
que marca l as nueve o l as tres. De esa forma se reduce el pel i gro
de sufri r l esi ones si se di spara el ai rbag del conductor.
Gonducci n
Despl ace el asi ent o del
que pueda +
\ .
Col oque el r espal do del
maner a que l a espal da
r espal do.
acompaant e haci a at r s t odo l o
asi ent o en posi ci n ver t i cal , de
descanse por compl et o sobr e el
Regul e el apoyacabezas de t al maner a que el bor de supe-
r i or del apoyacabezas est a l a mi sma al t ur a que l a par t e
super i or de l a cabeza del ocupant e en cuest i n
> pdgino 233.
Mant enga ambos pi es en el espaci o r eposapi s del
acom paant e.
Col quese y abr chese el ci nt ur n de segur i dad cor r ec-
tamente = pgina 242.
i l ai r bag del acompaant e se puede desconect ar en casos excep-
ci onafes > pgi na 243.
- j ust e def as ent o del acompaant e = pgi no 99, ?si ent os y
: om oa r t i ment os".
A nreruclrut
Si el acompaante adopta una posi ci n i ncorrecta en su asi ento,
aumenta el ri esgo de sufri r l esi ones graves en caso de acci dente.
.
Aj uste el asi ento del acompaante de manera que exi sta una
di stanci a de al menos 25 cm entre el pecho del acompaante y el
tabl ero de i nstrumentos. Si l a di stanci a es i nferi or a 25 cm, el
sstema de ai rbag no l e podr proteger correctamente.
A iATENqNl
(continuacinl
o
Si por moti vos fsi cos no pudi era mantener l a di stanci a mni ma
de 25 cm, pngase en contacto con un tal l er especi al i zado. Al l l e
ayudarn a comprobar si se puede real i zar al guna modi fi caci n
tcni ca.
. Durante l a marcha, l os pi es debern mantenerse si empre en l a
zona reposapi s. Baj o ni ngn concepto debern col ocarse sobre
el tabl ero de nstrumentos o l os asi entos, ni sacarse por l a venta-
ni l l a. Si un ocupante del vehcul o no va sentado correctamente, en
caso de frenazo o acci dente el ri esgo de resul tar heri do es mayor.
Si va mal sentado y se di spara un ai rbag, ste podra provocarl e
l esi ones mortal es.
.
Para reduci r el ri esgo de l esi ones del acompaante en caso de
frenazo o acci dente, no ci rcul e
j ams
con el respal do del asi ento
demasi ado recl i nado haci a atrs. El efecto protector ptmo del
si stema de ai rbags y de l os ci nturones de seguri dad sl o se puede
al canzar si el respal do del asi ento se encuentra en posi ci n
verti cal y el ci nturn va bi en col ocado y abrochado. Cuanto ms
haci a atrs est recl i nado el respal do del asi ento, mayor ser el
ri esgo de sufri r l esi ones, ya que sta no es una posi ci n correcta
para l a conducci n y el ci nturn de seguri dad no pasa por donde
debera.
o
Col oque el apoyacabezas en posi ci n correcta para que su
funci n protectora no quede anul ada.
Conducci n
Posi ci n cor r ect a de
pl azas t r aser as
l os ocupant es de l as
Los ocupontes de los plozos
troseros deben sentorse
con lo espoldo recto y en posicin verticol, con los pies
en el espacio reposopis y con el cinturn de segu-
ridod bien colocodo y obrochado.
Par a r educi r el r i esgo de suf r i r l esi ones en caso de f r enazo
o acci dent e, l os ocupant es de l as pl azas
t r aser as del veh -
cul o deber n t ener en cuent a l o si gui ent e:
-
Regul e el apoyacabezasdet al maner a que el bor de supe-
r i or del apoyacabezas est a l a mi sma al t ur a que l a par t e
super i or de l a cabeza del ocupant e en cuest i n
> pgina 233.
-
Mant enga ambos pi es en el espaci o r eposapi s par a el
as ent o t r aser o.
-
Col quese y abr chese el ci nt ur n de segur i dad cor r ec-
t ament e > pgi no 243.
-
Si l l eva ni os en el veh cul o, ut i l i ce un si st ema de sui e-
ci n de ni os adecuado => pdgi no 261.
A ATENCtNl
(conrnuaci n)

Las posi bi l i dades protectoras de l os ci nturones de seguri dad
sl o se pueden al canzar pl enamente si el respal do del asi ento se
encuentra en posi ci n verti cal y el ci nturn va bi en col ocado y
abrochado. Si l os ocupantes de l as pl azas traseras no van
sentados con l a espal da recta y en posi ci n verti cal , en caso de
acci dente aumenta el pel i gro de que resul ten heri dos, ya que el
ci nturn no l es pasa por donde debera.
A areruclrur
Si l os ocupantes de l as pl azas traseras van mal sentados, se
exponen a un mayor ri esgo de sufri r l esi ones en caso de acci -
dente.
.
Col oque el apoyacabezas en posi ci n correcta para que su
funci n protectora no quede anul ada.
Aj ust e correct o de l os apoyacabezas
Jn opoyocabezos bien ojustodo es parte importonte
7e lo proteccin de los ocupontes del vehculo y puede
'educir
en lo moyoro de occidentes el peligro de sufrir
'teridos.
Fi g,179 Apoyaca-
bezas bi en austado
vsto desde del ante
Fi g.180 Apoyaca-
bezas bien aiustado
visto de lado
Conducci n
Para que l a protecci n que ofrece un apoyacabezas sea
efecti va, ste debe estar bi en aj ustado.
-
Regul e el apoyacabezas de t al maner a que el bor de supe-
r i or del apoyacabezas est a l a mi sma al t ur a que l a par t e
super i or de l a cabeza del ocupant e en cuest i n
+ pgi no 233,fi 1.179y+ pgi no 233,fi 1.18O.
Aj ust e del asi ent o de l os apoyacabezas = pgi na 108.
Ej empl os de posi ci ones ncorrect as al
sentarse
Si los ocupontes adopton uno posicin incorrecta, en
coso de occidente oumento el riesgo de que sufron
lesiones groves o mortoles.
Los ci nt ur ones de segur i dad sl o pr ot egen debi dament e si
se han col ocado y abr ochado cor r ect ament e. Cuando un
A nreructrvt
Si va en un asi ento con el apoyacabezas desmontado o mal regu-
l ado para su estatura, aumentar el ri esgo de sufri r l esi ones
graves,
.
En caso de col i si n, un apoyacabezas mal aj ustado puede
provocar l a muerte.
.
Un apoyacabezas mal aj ustado aumenta el pel i gro de sufri r
l esi ones en caso de una mani obra brusca o un frenazo.
.
Los apoyacabezas deben estar si empre aj ustados correcta-
mente de acuerdo con l a estatura.
Conducci n
ocupant e del habi t cul o est mal sent ado, el ci nt ur n no
pasa por donde deber a, l o que r educe l a f unci n pr ot ect or a
de l os ci nt ur ones de segur i dad y aument a al mi smo t i empo
el r i esgo de r esul t ar her i do. Como conduct or , Ud. es r espon-
sabl e de su segur i dad y de l a de l os dems ocupant es del
veh cul o, sobr e t odo cuando se t r at a de ni os.
-
No per mi t a que ni ngn ocupant e del veh cul o se si ent e
de maner a i ncor r ect a dur ant e l a mar cha > A.
La si gui ent e l i st a cont empl a una ser i e de el empl os de qu posi -
ci ones pueden ser pel i gr osas par a t odos l os ocupant es del veh cul o.
La l i st a no es compl et a; si mpl ement e quer emos
hacer e
compr ender l a i mpor t anci a de est e t ema.
Recuer de, si empr e que el veh cul o est en mar cha:
.
no se ponga de pi e en el veh cul o,
.
no se ponga de pi e en l os asi ent os,
.
no se ar r odi l l e en l os asi ent os,
.
no i ncl i ne el r espal do del asi ent o demasi ado haci a ar r as.
.
no se apoye nunca en el t abl er o de i nst r ument os.
.
no se t umbe en el asi ent o t r aser o,
.
no se si ent e en l a par t e del ant er a del coj n del asi ent o,
.
no se si ent e de medi o l ado,
.
no saque el cuer po por l a vent ana,
.
no saque l os pi es por l a vent ana,
.
no ponga l os pi es sobr e el t abl er o de nst r ument os.
.
no ponga l os pi es sobr e el acol chado del asi ent o,
.
no l l eve a nadi e en el espaci o r eposapi s,
o
abr chese si empr e el ci nt ur n de segur i dad,
.
no l l eve a nadi e en el mal et er o.
Zona de l os pedal es
Pedal es
Bojo ningn concepto deber encontrorse
joms
ningn objeto que pudiero entorpecer el occiono-
miento de los pedoles o su recorrido.
-
Asegr ese de que pueda pi sar a f ondo en t odo moment o
el pedal del acel er ador , del f r eno y del embr ague.
-
Asegr ese de que l os pedal es pueden vol ver en t odo
moment o a su posi ci n de par t i da.
Ut i l i ce excl usi vament e al f ombri l l as que dej en l i bre l a zona de l os
pedal es y que se puedan f i j ar de al gn modo al espaci o reposapi s.
'
N
I
g

a
ca
f,
!r
G
.:,
-
s:
v
T

I
I
I
,
t
::' r:
IfF.l
I t
E
s h
&
tu
A arerucrrut
Cual qui er posi ci n i ncorrecta aumenta el ri esgo de sufri r l esi ones
graves en caso de acci dente.
o
Si un ai rbag se di spara y al canza a un ocupante por no estar
sentado correctamente, ste l e puede produci r heri das graves e
i ncl uso l a muerte.
.
Antes de i ni ci ar l a conducci n, adopte una posi ci n correcta y
mantngal a durante l a marcha. Antes de emprender l a marcha,
i ndi que a sus acompaantes que se si enten correctamente y que
mantengan di cha posi ci n mi entras se ci rcul e = pgi na
g9,
' Asi entos
y comparti mentos".
' al l ar a
uno de l os ci r cui t os de f r eno, par a f r enar el coche deber
; ar el oedal de f r eno ms de l o nor mal .
A iArENctN!
Si hay al gn obstcul o que i mpi de acci onar debi damente al guno
!e l os pedal es, se puede produci r un acci dente.
.
No col oque nunca obj etos en el espaci o reposapi s del
:onductor. Di cho obj eto podra entrar en l a zona de l os pedal es,
' npi di endo
o di fi cul tando su manej o. Si se vi era forzado a real i zar
:na mani obra brusca o un frenazo, no podra acci onar al guno de
os pedal es, con el pel i gro de acci dente que el l o conl l eva.
- l f ombr i l l as en el l ado del conduct or
-:/o se deben utilizar olfombrillos que queden fijados
:1 el espocio reposopis y que no entorpezcon el
-lonejo
de los pedoles.
-
Asegr ese de que l a al f ombr i l l a est bi en f i j a dur ant e l a
mar cha y que no ent or pece el uso de l os pedal es +
\ .
: r l o se deben usar al f ombr i l l as que dej en l i br e el r ea de l os
: : dal es y que puedan f i j arse para evi t ar que se muevan. En cual -
: -i er t al l er esoeci al i zado encont rar al f ombri l l as adecuadas.
Conducci n
A ATENcl N!
(conti nuaci n)
.
Asegrese de que l as al fombri l l as van si empre bi en fi j as.
.
No col oque nunca una al fombri l l a sobre otra, ya que reduci ra
l a zona de l os pedal es y perj udi cara el manej o de l os mi smos, con
el consi gui ente ri esgo de provocar un acci dente.
Col ocaci n
r
Mal et er o
correct a del equpaj e
El equipoje o cuolquier otro objeto que se puede trons-
portor deber llevorse bien fijodo en el moletero.
Si hay obj et os que se mueven dent r o del mal et er o, pueden
per j udi car a l a segur i dad en l a conducci n o i ncl uso modi -
f i car l as pr opi edades de mar cha de su veh cul o por el
despl azami ent o del cent r o de gr avedad.
-
Repar t a l a car ga de maner a equi l i br ada por t odo el mal e-
t er o = pgi no 111.
-
Los obj et os pesados deber n i r l o ms adel ant e posi bl e
del mal et er o.
-
Los obj et os pesados se pueden f i j ar con l a ayuda de l as
ar gol l as de amar r e que hay en el mal et er o > pgi no 236
o bi en con l a r ed* pr evi st a par a el l o.
Si hay al gn obst cul o que i mpi de acci onar debi dament e al guno
de l os pedal es, se puede produci r un acci dente con sus correspon-
di entes consecuenci as.
Conducci n
A nrerucru!
.
Si hay obj etos que se mueven dentro del mal etero, pueden
perj udi car a l a seguri dad en l a conducci n o i ncl uso modi fi car l as
propi edades de marcha de su vehcul o por el despl azami ento del
centro de gravedad.
o
Guarde todos l os obetos que transporte en el mal etero y fj el os
a l as argol l as de amarre.
.
Al transportar obj etos pesados se modi fi can l as propi edades
de marcha y el centro de gravedad del vehcul o. Atenci n: pel i gro
de acci dente. Por l o tanto, el esti l o de conducci n y l a vel oci dad
debern adecuarse a estas ci rcunstanci as.
.
No sobrepase nunca l as cargas autori zadas sobre l os ej es ni el
peso mxi mo autori zado = pgi no 390, "Di mensi ones y canti -
dades". Si se sobrepasan l as cargas autori zadas sobre l os ej es o
el peso mxi mo autori zado, se pueden ver modi fi cadas l as propi e-
dades de marcha del vehcul o, l o que podra provocar acci dentes,
l esi ones vari as o daos en el vehcul o.
.
No dee su vehcul o si n vi gi l ar, sobre todo cuando el portn del
mal etero est abi erto. Un ni o podra entrar en el mal etero y
cerrar el portn desde dentro. En ese caso, di cho ni o quedara
encerrado y no podra vol ver a sal i r por s sol o, con el pel i gro que
eso conl l eva.
.
No dee que l os ni os
j ueguen
ni dentro del vehcul o ni en sus
proxi mi dades. Cuando abandone el vehcul o, ci erre y bl oquee
todas l as puertas del mi smo, i ncl ui do el portn del mal etero.
.
No l l eve nunca un pasaj ero en el mal etero. Todos l os ocupantes
del vehcul o debern l l evar el ci nturn de seguri dad bi en col ocado
y abrochado + ptgino 238.
Nota
.
Si el ai re del habi t cul o se va renovando, l os cri st al es no se
empaarn con t ant a f aci l i dad. El ai re que se va "consumi endo" se
escapa por unas ranuras de vent i l aci n gue hay di spuest as por
debaj o de l a l unet a t rasera. Asegrese de que l as ranuras de vent i -
l aci n no queden t apadas.
o
Si desea adqui ri r unos ci nt urones para asegurar l a carga del
mal et ero que sean adecuados para l as argol l as de amarre, di r j ase a
un di st ri bui dor de accesori os. r
Argol l as de amarre
Cuolquier objeto que no quede osegurodo de ninguno
manero represento un peligro poro los ocupontes del
vehculo.
En el mal et ero se han i nt egrado argol l as de amarre para
suj etar el equi paj e > pgi na 1 12.
-
Ut i l i ce l as ar gol l as de amar r e par a f i j ar de maner a segur a
el equi paj e o l a car ga que l l eve en el mal et er o =
\
en
" Car gar el mal et er o" , pgi no 111.
Si se pr oduce una col i si n o un acci dent e, cual qui er obj et o, por
pequeo y l i ger o que sea, puede desar r ol l ar f uer za suf i ci ent e como
par a pr ovocar her i das muy gr aves. La magni t ud de l a "ener g a"
depende f undament al ment e de l a vel oci dad del veh cul o y del peso
del obj et o en cuest i n. Si n embar go, el f act or ms i mpor t ant e es l a
vel oci dad del veh cul o.
Un ej empl o: En el veh cul o se encuent r a un obj et o de 4, 5 kg de peso
que no est asegur ado de ni nguna maner a. En un choque f r ont al a
Conducci n
--a vel oci dad de 50 km/ h, est e obj et o desarrol l a una f uerza corres-
: : ndi ent e a l a de 20 veces su peso. Est o si gni f i ca que el peso del
: : j et o en cuest i n aument a hast a l os 90 kg aproxi madament e. Es
' : : i l
i magi nar qu heri das podr a causar di cho "proyect i l " que f l ot a
; - el habi t cul o si gol pea a al guno de l os ocupant es del veh cul o.
A ATENCINI
Si los objetos que se guardan en el maletero se amarran a las argo-
llas con cuerdas o cinturones no apropiados o en mal estado, en
caso de accidente o frenazo podran ceder y causar lesiones a los
ocupantes del habitculo.
.
Para evitar que cualquier tipo de objeto pase del maletero al
habitculo. utilice siempre cuerdas o cinturones adecuados que
s amarren bien a las argollas,
r
No fiie
jams
un asiento para nios a las argollas de amarre.
Ci nt ur ones de
Ci nt ur ones de segur i dad
El por qu de l os ci nt ur ones de
segur i dad
La f unci n pr ot ect or a de l os ci nt ur ones de
segur i dad
Es errnea lo ideo generolizado de que en coso de occi-
dente los ocupontes del vehculo pueden omorti-
guorse con las monos.
Fi g. 181 Conduct or
con el ci nturn abro-
chado
Est demost r ado que l os ci nt ur ones de segur i dad of r ecen una
buena pr ot ecci n en caso de acci dent e. Por eso, en l a mayor a de
l os pa ses es obl i gat or i a l a ut i l i zaci n de l os ci nt ur ones de segu-
r i dad.
Los ci nt ur ones de segur i dad bi en puest os mant i enen a l os
ocupant es del veh cul o en l a posi ci n cor r ect a = f i g. 1 81. Los ci nt u-
r ones absor ben en gr an medi da l a ener g a ci nt i ca que pueda l i be-
r ar se. Evi t an adems l os movi mi ent os descont r ol ados, que, por su
par t e, pueden pr ovocar her i das gr aves = pgi na 239, "l ndi caci ones
de segur i dad i mpor t ant es r el at i vas al uso de l os ci nt ur ones de segu-
r i dad" .
Los ocupant es del veh cul o que l l evan l os ci nt ur ones de segur i dad
bi en puest os se benef i ci an en gr an medi da del hecho de que l a
ener g a ci nt i ca sea absor bi da por l o ci nt ur ones de segur i dad.
Tambi n l a est r uct ur a de l a par t e del ant er a y ot r as car act er st i cas
de segur i dad pasi va de su veh cul o, p. ej . , el s st ema de ai r bags,
gar ant i zan una absor ci n de l a ener g a ci nt i ca l i ber ada. De est e
modo di smi nuye l a ener g a ci nt i ca que se est l i ber ando y, al
mi smo t i empo, el r i esgo de r esul t ar her i do.
Nuest r os ej empl os descr i ben l o que pasa en el caso de choques
f r ont al es. Como es nat ur al , est os pr i nci pi os de l a f si ca son t ambi n
vl i dos par a cual qui er ot r o t i po de acci dent e y par a veh cul os con
si st ema de ai r bags. Por est e mot i vo hay que poner se l os ci nt ur ones
ant es de r ecor r er cual qui er t r ayect o, aunque sl o sea "hast a l a
pr xi ma esqui na". Asegr ese t ambi n de que t odos l os ocupant es
se han abr ochado el ci nt ur n =
\ .
Las est ad st i cas r el at i vas a l os acci dent es de ci r cul aci n han demos-
t r ado que qui en se pone el ci nt ur n de segur i dad del modo cor r ect o
cor r e un menor r i esgo de r esul t ar her i do y t i ene una mayor posi bi -
f i dad de sobr evi vi r en caso de acci dent e gr ave + pgi no 24O,
" Descr i oci n bsi ca de un acci dent e" .
Si se t r anspor t a a ni os en el veh cul o se deber n t ener en cuent a
aspect os de segur i dad especi al es - + pgi no 261, "Lo que se debe
saber si se l l evan ni os en el veh cul o" . )
A
f .
;
fl
O'Et
reg
. j
d e s
rnei
zd
T1
r n d i
r e l a
s e g
El us
cons
^
. t -
ci n s
y conl
t
L a l
para
r
ptim:
segurir
exactal
j de segr
j de resu
i ^aaryi-lacl
\ arErucrnrt

Abrchese el ci nturn antes de poner
el vehcul o en marcha,
tambi n si ci rcul a por l a ci udad. Esto tambi n ri ge para l os
ocupantes del asi ento trasero. De no hacerl o as, exi ste pel i gro de
resul tar heri do.
o
rambi n ras muj eres embarazadas
deberan i l evar er ci nturn
de seguri dad si empre abrochado. De este modo se garanti za
l a
mej or protecci n posi bl e
del f eto = pgi no
244,,,Mu' !eres
embara_
zadas: modo de abrochar el ci nturn de tres puntos y col ocar l a
banda del ci nturn,' .
nd caci ones
de segur i dad
i mpor t ant es
' el at i vas
al uso de l os ci nt urones
de
segffi
El uso correcto de los cinturones
de seguridod reduce
consideroblemente
et petigro
de resuttr herido.
A nrervcrrur
r.
.
Los ci nturones de seguri dad sl o ofrecen l a mxi ma protec_
ci n si se est sentado del modo correcto = pgi no gg,,Asi entos
y comparti mentos",
o
La posi ci n
de l a banda del ci nturn es de gran i mportanci a
para que l os ci nturones de seguri dad ofrezcan un protecci n
pti ma + pgi na 242,,,E1 auste correcto de l os ci nturones de
seguri dad". Asegrese que l os ci nturones de seguri dad se ponen
exactamente como se descri be en este captul o. Si l os ci nturones
de seguri dad estn mal puestos
se corre un ri esgo mucho mayor
de resul tar heri do en caso de acci dente.
A i ATENC|NI
(conti nuaci n)
.
La banda del ci nturn no deber estar apri si onada ni retorci da
y no deber rozar con cantos cortantes.
o
Un sl o ci nturn no deber ser uti l i zado nunca por dos
personas (tampoco
s se trata de ni os). Si su ni o va sentado en
su regazo, es muy pel i groso
abrocharse el ci nturn de seguri dad.

La banda del ci nturn no deber desl i zarse sobre obj etos
duros ni frgi l es (gafas,
bol grafo, etc.l ya que stos podran
producr
heri das en caso de acci dente.
o
Las pr endasdevest i r
gr uesasysuel t as ( p.
ej . , un abr i goenci ma
de un chaquetal di fi curtan er aj uste correcto dL ros ci nturones de
seguri dad, por l o que reducen su capaci dad de protecci n.
o
El ci nturn deber mantenerse l i mpi o. ya que si est muy suci o
se podra ver perj udi cado
er funci onami ento
der di sposi ti vo auto-
mti co del mi smo+ pti gi no
316,,,Ci nturones
de seguri dad,,.
o
Habr que evi tar que el el emento de encastre del ci erre se
obture con papel o si mi l ares, ya que en este caso no puede
encaj ar
l a l engeta de ci erre.
o
La l engeta sl o deber i ntroduci rse en el ci erre del asi ento
correspondi ente, ya que de l o contrari o quedara
mermado el
efecto protector
de l os ci nturones.
o
Compruebe con regul ari dad el estado de l os ci nturones de
seguri dad. En caso de descubri r desperfectos
en el tej i do del
ci nturn, en sus uni ones, en el di sposi ti vo automti co de enro_
l l ado o en el ci erre, se deber susti tui r el ci nturn correspondente
en un tal l er especi al i zado.
.
Los cnturones de seguri dad no deben desmontarse ni modi fi _
carse de ni ngn modo. No ntente reparar l os ci nturones de segu_
ri dad por Vd. mi smo. )
il
r*
il
Ci nturones de
A ATENCIN!
(conti nuaci n)
.
Los cinturones de seguridad que durante un accidente fueron
sometidos a esfuerzos considerables y con ello expandidos,
deben cambiarse en un taller especializado. Adems se deben
comprobar los puntos de anclaje de los cinturones.
Descr i pci n bsi ca de un
acc dent e
Las l eyes f si cas y l os acci dent es f r ont al es
Los enormes fuerzos que se originon en coso de occi-
dente deben ser obsorbidos.
Fi g. 182 Un vehcul o
en el que l os ocupantes
no l l evan abrochado el
ci nturn de seguri dad
va en di recci n a un
muro.
Fi g. 183 El vehcul o
choca contra el muro
Es f ci l expl i car de qu modo act an l as l eyes f si cas en el caso de
un acci dent e f ront al :
En cuant o el veh cul o est en movi mi ent o se ori gi na t ant o en el
veh cul o como en l os ocupant es del mi smo una energ a debi da al
movi mi ent o, que se l l ama "energ a ci nt i ca" = f i g. 182. La
magni t ud de l a "energ a ci nt i ca" depende f undament al ment e de l a
vel oci dad y del peso del veh cul o y de l os ocupant es. Cuant o mayor
sea l a vel oci dad del vehi cul o y el peso del veh cul o y de l os
ocupant es t ant o mayor ser l a energ a que deber ser absorbi da en
caso de acci dent e.
-
a
Si n embargo, el f act or ms i mport ant e es l a vel oci dad del veh cul o.
Por ej empl o, mi ent ras l a vel oci dad se dupl i ca pasando de 25 km/ h a
50 km/ h. l a energ a ci nt i ca correspondi ent e se cuadrupl i ca. Dado
que l os ocupant es del veh cul o de nuest ro ej empl o no l l evan abro-
chado el ci nt urn de seguri dad, en el caso de choque con un muro
es absorbi da t oda l a energ a ci nt i ca por est e l t i mo = f i g. 183. La
consecuenci a de un acci dent e baj o est as ci rcunst anci as seri an
heri das graves o i ncl uso pel i gro de muert e. )
ehcul o
el muro
caso de
I e n e l
ebi da al
ent e de l a
l i o mayor
i or bi da en
| eh cul o.
25 km/ h a
r ca. Dado
' /an abro-
r un mur o
i : 9. 183. La
ser i an
: - r
ci r cul ando a una vel oci dad compr endi da ent r e 30 km/ h y 50
r
-
h, l as f uer zas que act an sobr e el cuer po en caso de acci dent e
: , : den suoer ar con f aci l i dad l os 1 0. 000 Newt on. Exor esado en
: : so, est e es el val or cor r espondi ent e a una t onel ada
( 1. 000
kg) . Las
' - : r zas
que act an sobr e su cuer po aument an cuant o mayor sea l a
, - cci dad a l a que ci r cul e. Est o si gni f i ca: al dupl i car l a vel oci dad se
: - : dr upl i can l as f uer zas que act an sobr e su cuer po.
- : s ocuoant es del veh cul o oue no se han abr ochado l os ci nt ur ones
: : segur i dad no est n " uni dos" al veh cul o. En caso de acci dent e
' - : nt al ,
est as per sonas se despl azar n con l a mi sma vel oci dad a l a
: - : ci r cul aba el veh cul o ant es del choque. r
_l . u
sucede con l os ocupant es que no
evan el ci nt ur n de segur i dad abr ochado?
-)s ocupontes que no lleven el cinturn de seguridod
:irochodo corren el resgo de sufrir heridos groves o
.cluso
mortoles.
Fi g. 184 El conductor
que no lleve puesto el
ci nturn de seguri dad
se ver l anzado haca
adel ante.
Ci nt ur ones de
Fi g. 185 El ocupante
del asiento trasero que
no l l eve el ci nturn de
seguri dad abrochado
se ver l anzado haci a
adel ante.
En el caso de choque f r ont al , l os ocupant es del veh cul o se ver n
l anzados de un modo i ncont r ol ado
por el i nt er i or del habi t cul o,
gol pendose. p. ej . , cont r a el vol ant e, el t abl er o de i nst r ument os o
el par abr i sas + f i g. 184. Los ocupant es del veh cul o que no l l even
abr ochado el ci nt ur n de segur i dad podr an ser cat apul t ados al
ext er i or del veh cul o. Est o puede pr oduci r her i das gr aves o i ncl uso
mor t al es.
Es er r nea l a i dea gener al i zada de que en caso de acci dent e se
puede par ar el gol pe con l as manos. I ncl uso ci r cul ando a poca vel o-
ci dad, en caso de choque act an sobr e el cuer po f uer zas que no
pueden cont r ar r est ar se apoyndose.
Tambi n es i mpr esci ndi bl e que l os ocupt n' d"l asi ent o t r aser o se
abr ochen el ci nt ur n ya que, en caso de acc dent e, se ver an
l anzados de un modo i ncont r ol ado
por
el habi t cul o. Si un
ocupant e del asi ent o t r aser o no l l eva el ci nt ur n abr ochado, no sl o
se pone en pel i gr o a s mi smo si no t ambi n a l os ocupant es de l os
asi ent os del ant er os = f i g. 185. r
'
a
=
T{
il
a
ir
a/
!:
t
Ci nt ur ones de segur i dad
El aj uste correcto de l os
ci nt ur ones de segur dad
Abr ochar l os ci nt ur ones de segur i dad de
t r es punt os
Antes de orroncor hay que obrochorse los cinturones
de seguridad
Fi g. 186 Ai ust e del
apoyacabezas y col o-
cacn del ci nturn
Fi g. 187 Asi ento del
conductof: cerre y
l engeta de ci erre del
ci nturn
Aj ust e l a par t e del ant er a del asi ent o y el apoyacabezas
ant es de ponerse el ci nt urn = pgi no 99,
' Asi ent os
y
com par t i ment os" .
Ti r e de l a l enget a del ci nt ur n y col oque est e l t i mo
sobr e el pecho y l a r egi n pl vi ca de un modo uni f or me.
=4.
I nt r oduzca l a l enget a en el ci er r e cor r espondi ent e al
asi ent o hast a que encast r e de un. modo audi bl e
+ f i g. 187.
Haga l a pr ueba del t i r n en el ci nt ur n par a compr obar
que ha quedado bi en encast r ado en el ci er r e.
Los ci nt ur ones de segur i dad de t r es punt os cuent an con un di spo-
si t i vo aut omt i co de enr ol l ado del ci nt ur n. Est e si st ema aut om-
t co gar ant i za una t ot al l i ber t ad de movi mi ent os si se t i r a despaci o
del ci nt ur n. Est e si st ema aut omt i co queda bl oqueado en el caso )
T
,
t
I
: ' : f r enazos. Tambi n bl oquea l os ci nt ur ones al acel er ar , al r ecor r er
- - : as
mont aosas y en l as cur vas.
A nreruqu

Asegrese de que l a banda del ci nturn est bi en col ocada
-
pgi na 242, i g. 1 86. De no ser as exi ste el pel i gro de resul tar
heri do > pti gi no 243, "Col ocaci n de tos ci nturones de seguri dad
de tres puntos".
r
Introduzca l a l engeta sl o en el ci erre del asi ento correspon-
dente. En caso contrari o queda mermado el efecto protector y
aumenta el pel i gro de resul tar heri do.
Ci nturones de
Col ocaci n de l os
de tres puntos
cnt urones de segurdad
La colocacin correcto de lo bondo del cinturn es de
gron importoncio poro gorontizor el efecto protector
de los cinturones de seguridod.
\/
w
ffi )F\,
l f tffi ffi ffi I i l I \,/,
F(flret)rl \d
l#\ r--
(w)
\e
zas
s y
1 0
r f me .
t a l
r oDar
di spo-
I t om-
r spaci o
el caso
Fi g.188 Col ocaci nde
l a banda del hombro y
de l a banda abdomi nal
Par a adapt ar el ci nt ur n de segur i dad a su cuer po se di spone de l os
si gui ent es d i sposi t i vos:
o
Aj ust e de l a al t ur a del ci nt ur n
.
Asi ent os del ant er os con r egul aci n de al t ur a
Ci nturones de
E
r
q
t
I
Muj eres embarazadas: modo de abrochar
el ci nt urn de t res punt os y col ocar l a
banda del ci nt ur n
Lo mejor monero de proteger el feto es que lo mujer
emborozodo lleve obrochodo el cinturn del modo
correcto.
Fi g. 189 Col ocac nde
l a banda del cnturn
en el caso de muj eres
embarazadas
Tambi n l as muj er es embar azadas deber an l l evar el
ci nt ur n de segur i dad si empr e abr ochado.
-
Aj ust e l a par t e del ant er a del asi ent o y el apoyacabezas
ant es de ponerse el ci nt urn > pgi no 99,
' Asi ent os
y
com oar t i ment os" .
Z
:n
cd
-)(
/\ ArENctN!
.
La banda del hombr o no deber pasar nunca por enci ma del
cuel l o, si no que deber pasar aproxi madamente por el centro del
hombro y quedar bi en cei da al busto. La banda abdomi nal
deber pasar por l a regi n pl vi ca y quedar bi en cei da a el l a, no
debi endo pasar por enci ma del abdomen > pgi no 243, fi g. 188.
En caso necesari o habr que ti rar un poco de l a mi sma haci a
abaj o.
.
Asegrese si empre de que l a banda del ci nturn de seguri dad
se ha col ocado del modo correcto. Si l os ci nturones de seguri dad
estn mal puestos pueden produci rse heri das tambi n en el caso
de acci dentes poco graves.
.
Un cnturn de seguri dad que no va bi en cei do al cuerpo
puede ser l a causa de que se produzcan heri das, ya que el cuerpo
si gue despl azndose haci a adel ante en caso de acci dente debi do
a l a energa ci nti ca, hasta verse frenado bruscamente por el
ci nturn.
3ogi ndol o por l a l enget a, t i r e uni f or mement e del
: i nt ur n, col ocndol o por enci ma del pecho y l o ms
abaj o posi bl e f r ent e a l a r egi n pl vi ca, de modo que no
se ej er za pr esi n al guna sobr e el abdomen
= pg no 244, f i g. 189, +
[ .
I nt r oduzca l a l enget a en el ci er r e cor r espondi ent e al
asi ent o hast a que encast r e de un modo audi bl e
= pgi no 242,fi 1.187.
Haga l a pr ueba del t i r n en el ci nt ur n par a compr obar
que ha quedado bi en encast r ado en el ci er r e.
Ci nturones de
Aj ust e de l a al t ura del ci nt urn
Medionte el ojuste de lo alturo del cinturn se puede
regular la posicin de los cinturones de seguridod de
tres puntos en lo zono del hombro de ocuerdo o lo
olturo de lo persono.
Fi g. 190 Asi ent o
del antero: Auste de l a
al tura del ci nturn
(dspostvo-gua)
Despl ace haci a ar r i ba o haci a abaj o l a t ecl a con el di spo-
si t i vo- gu a, de modo que l a banda del hombr o se desl i ce
apr oxi madament e por el cent r o del mi smo, per o en
ni ngn caso sobre el cuel l o > f i g. 190, = A
"n
"Col oca-
ci n de l os ci nt ur ones de segur i dad de t r es punt os" ,
pgino 243.
Compr uebe a cont i nuaci n que el di sposi t i vo- gu a ha
e n c a s t r a d o b i e n d a n d o u n t i r n b r u s c o a | c i n t u r n . >
En el caso de muj eres embarazadas, l a banda abdomi nal debe i r
cei da a l a regi n pl vi ca, l o ms abaj o que sea posi bl e, para que
no se ej erza ni ngn ti po de presi n sobre el abdomen.
Ci nt ur ones de
Nota
Par a adapt ar l a posi ci n de l a banda del ci nt ur n en l os asi ent os
del ant er os se puede ut i l i zar t ambi n el a ust e de l a al t ur a de l os
asi ent os. I
Aj ust e del ci nt ur n de l a pl aza cent r al del
as ent o t r aser o
Lo plaza centrol del osiento trosero dispone de un
cinturn abdominol.
F9. 191 Ci nturn
abdomi nal : Al argar el
ci nturn
Fi g. 192 Ci nturn
abdomnal : Acortar el
cnturn
Al ar gar el ci nt ur n
Par a al ar gar el ci nt ur n habr que mant ener l a l enget a de ci er r e en
ngul o r ect o con r espect o a l a banda del ci nt ur n y cor r er l a banda
del ci nt ur n hast a al canzar l a l ongi t ud deseada.
Opr i mi endo l a l enget a de ci er r e cont r a l a hebi l l a en di r ecci n
l ongi t udi nal se f aci l i t a el aj ust e del ci nt ur n = f i g. 191
Acor t ar el c nt ur n
Par a acor t ar el c nt ur n bast a con t i r ar del ext r emo del mi smo.
La banda del c nt ur n r est ant e puede sost ener se medi ant e l a cor r e-
der a de
pl st i co.
Si el ci nt ur n se ha abr ochado del modo cor r ect o, l a t ecl a r oj a se
encuent r a en l a Oar t e ext er i or del ci er r e.

I
E
t
urnrurones oe segurrqao
af
3f el
\
Areruclru1
r
El respal do asi mtri co del asi ento trasero debe estar bi en
encastrado para que se pueda garanti zar el efecto protector de l os
ci nturones de seguri dad en l a pl aza central del asi ento trasero
-
pgi na 116, "Ampl i ar el mal etero".
r
El ci nt ur n abdomi nal debe quedar si empr e bi en cei do a l a
' egi n
pl vi ca.
.
Por moti vos de seguri dad, se debera encaj ar si empre l a banda
ebdomi nal del ci nt ur n en el ci er r e si el ci nt ur n no se ut i l i za.
l esabr ochar l os c nt ur ones de sequr i dad
tecla rojo del cierre srve poro soltor el cinturn de
olojomiento en el cierre.
Fi g. 193 Extraer l a
l engeta del ci erre
-
Pul se l a t ecl a r oj a que hay en el ci er r e del ci nt ur n
+ f i g. 193. La l enget a del ci er r e es expul sada por l a
f uer za de un muel l e.
-
Acompae con l a mano el ci nt ur n par a que el di sposi -
t i vo aut omt i co de enr ol l ado del ci nt ur n pueda
f unci onar con mayor f aci l i dad. r
Bl oquear permanent ement e l os ci nt urones
de segur i dad
Los cinturones de seguridod de tres puntos pueden
bloquearse permonentemente poro fijor un osiento
poro nios.
Par a f i j ar un asi ent o par a ni os se pueden bl oquear per manent e-
ment e l os ci nt ur ones de segur i dad de t r es punt os del asi ent o del
acompaant e y de l as pl azas del asi ent o t r aser o + pgi no 269,
"Fi j ar el asi ent o par a ni os". Est e bl oqueo del ci nt ur n gar ant i za
una posi ci n f i j a del asi ent o par a ni os en el veh cul o.
" e
en
: a n d a
l n
n o .
a cor r e-
oj a se
\
arenrclrvl
En ni ngn caso se deber col ocar en el asi ento del acompaante
un asi ento para ni os en el que el ni o vi aj a de espal das a l a di rec-
ci n de marcha si el ai rbag del acompaante est actvado
= pgi no 263, "Empl eo de asi entos para ni os en el asi ento del
acompaante". De l o contrari o exi ste pel i gro que se produzcan
heri das graves o mortal es.
:
\
Ci nt ur ones de ur i dad
Tensores del
Funci onami ent o
ci nt ur n
En el coso de que se produzcon colisiones frontoles o
loteroles los cinturones de tres puntos que estn obro-
chodos se tensorn outomticomente en funcin de la
g rovedod del accidente.
Los ci nt ur ones de segur i dad del conduct or y del acompaant e
i ncor oor an t ensor es del ci nt ur n en l os di sDos t i vos de enr ol l ado
aut omt i co de l os ci nt ur ones aut omt i cos de t r es punt os.
En el caso de col i si ones f r ont al es, el si st ema es act i vado medi ant e
sensor es en f unci n de l a gr avedad del acci dent e. En l os ci nt ur ones
de segur i dad de t r es punt os que est n abr ochados, el di sposi t i vo
aut omt i co de enr ol l ado del ci nt ur n cor r espondi ent e pr ocede a
t ensar el ci nt ur n en l a di r ecci n cont r ar i a a l a de sal i da del mi smo
+
\
en "Not as i mpor t ant es r el at i vas a l os t ensor es del ci nt ur n".
En el caso de col i si ones gr aves se di spar ar n adi ci onal ment e l os
ai r bags = pgi no 249, "Si sl ema de ai r bags". Los t ensor es del
ci nt ur n no se act i var n si se col i si ona con l a oar t e t r aser a del veh -
cul o o en caso de vuel co. r
Not as i mpor t ant es r el at vas a l os t ensor es
del ci nt ur n
Nota
.
Lost ensor es del ci nt ur n noseact i var n en el caso de col i si ones
f r ont al es, l at er al es o t r aser as de poca gr avedad, o bi en si el veh cul o
vuel ca o en el caso de acci dent es en l os
que
el veh cul o no se ve
af ect ado por f uer zas consi der abl es desde l a par t e del ant er a del
mi smo.
.
Una act i vaci n de l os t ensor es del ci nt ur n puede veni r acompa-
ada de l a f or maci n de humo. Est o no si gni f i ca que se haya pr odu-
ci do un i ncendi o.
.
Si se pr ocede a desguazar el veh cul o o a desmont ar al gunas
pi ezas del si st ema es i mpr esci ndi bl e obser var l as nor mas de segu-
r i dad al r espect o. Su Ser vi ci o Of i ci al Audi conoce est as nor mas,
cuyo cont eni do est t ambi n a su di sposi ci n. r
>
t -
l
,
Ii
/\ ArENcrN!

Todos l os trabaj os que se real i cen en el si stema, as como el
desmontaj e y montaj e de pi ezas del si stema debi dos a otros
trabaj os de reparaci n sl o debern ser l l evados a cabo en un
t al l er especi al i zado.
.
El si stema sl o protege en un ni co acci dente. El si stema de
tensores del ci nturn deber cambi arse si l os tensores del
ci nturn ya se han actvado una vez.
! S
Si st ema de ai r bags
Descri pci n del si st ema de
a i r bags
Cbservaci ones general es
sobre el si st ema
Je ai r bags
El oirbog formo porte de un concepto totol de segu-
'idod
pasivo.
- cs ai r bags f r ont al es of r ecen, en combi naci n con l os ci nt ur ones
: e segur i dad de t r es punt os, una pr ot ecci n adi ci onal par a t a zona
: e l a cabeza y del pecho del conduct or y de su acompa ant e en col i -
: : ones f r ont al es gr aves,
i n el caso de col i si ones l at er al es gr aves, l os ai r bags l at er al es y par a
: l r ea de l a cabeza r educen a un m ni mo el pel i gr o de l esi ones de
3s ocupant es en l a par t e del cuer po ms di r ect ament e af ect ada por
: l i mpact o =
\ .
i dems de su f unci n nor mal de pr ot ecci n, l os ci nt ur ones de
segur i dad deben suj et ar en l a posi ci n
cor r ect a a l os ocuoant es del
; eh cul o en caso de acci dent e, de modo que l os ai r bags puedan
i nchar se y of r ecer una pr ot ecci n
adi ci onal .
l l si st ema de ai r bags f unci ona sol ament e con el encendi do conec-
: ado. La di sponi bi l i dad de f unci onami ent o del si st ema de ai r bags
st cont r ol ada el ect r ni cament e y se i ndi ca medi ant e el t est i go de
: ont r ol del si st ema.
El si st ema se compone esenci al ment e de:
.
un si st ema el ect r ni co de cont r ol y vi gi l anci a
( uni dad
de cont r ol
sensor es) .
Si stema de ai rba
o
dos ai r bags f r ont al es

l os ai r bags l at er al es y par a el r ea de l a cabeza,
.
el t est i go de cont r ol del cuadr o de i nst r ument os.
El si stema est averi ado si :
.
al conect ar el encendi do no se enci ende el t est i go de cont r ol ,
o
despus de conect ar el encendi do, el t est i go de cont r ol no se
apaga t r anscur r i dos 3 segundos.
.
despusde conect ar el encendi doel t est i gode cont r ol seapaga
y vuel ve a encender se,
.
el t est i go de cont r ol se enci ende o bi en par padea mi ent r as se
conouce.
i
l el
I
I
I
I
ones
r cu l o
ve
el
) mpa-
l r od u-
segu-
AS,
/\ ArENctN!
.
El si stema de ai rbags no es ni ngn susttuto del ci nturn de
seguri dad, si no que forma parte de un concepto total de segu-
ri dad pasi va del vehcul o. El si stema de ai rbags sl o protege de
forma pti ma en combi naci n con l os ci nturones de seguri dad
abrochados. Por este moti vo, l os ci nturones de seguri dad debe-
ran f fevarse si empre abrochados => pti gi no 238,"E| porqu de l os
ci nturones de seguri dad".
.
Los ci nturones de seguri dad y el si stema de ai rbags sl o desa-
rrol l an su mxi ma capaci dad de protecci n si l os ocupantes estn
sentados correctamente = pdgino 99,
'Asientos
y
compartmentos". >
D
Si st ema de
A ATENCIN
!
(conti nuaci n)

Si l os ocupantes no se abrochan l os ci nturones de seguri dad,
se i ncl i nan haci a adel ante durante l a marcha o no estn sentados
correctamente y se produce un acci dente, stos se exponen a un
mayor ri esgo de resul tar heri dos si el si stema de ai rbags se
di spara.
o
Si el si stema de ai rbags est averi ado, ste deber ser revi sado
i nmedi atamente en un tal l er especi al i zado. De l o contrari o se
corre el pel i gro de que l os ai rbags no se acti ven si se produce un
acci dente.
.
En l os componentes del si stema de ai rbags no deben l l evarse
a cabo modi f i caci ones de ni ngn t i po.
.
El si stema de ai rbags sl o protege en un ni co acci dente. Si se
di spara un ai rbag debe cambi arse todo el si stema. Cuando un
tal l er especi al i zado susti tuya el si stema de ai rbags, o un mdul o
de ai rbag, deber documentarl o en l os comprobantes de servi ci o
correspondi entes del Pl an de Asi stenci a Tcni ca. No es necesari o
renovar el si stema de ai rbags si n moti vo expreso.
.
En caso de vender el vehcul o, entregue al comprador l a docu-
mentaci n de a bordo, Tenga en cuenta que en el l a se i ncl uye
tambi n l a documentaci n en l a que se ha anotado l a posi bl e
desacti vaci n del ai rbag del acompaante.
.
Al desguazar el vehcul o o determi nadas pi ezas del si stema de
ai rbags y de l os tensores de l os ci nturones habr que tener en
cuenta si empre l as normati vas de seguri dad vl i das.
Cundo
se dspararn l os ai rbags?
EI sistema de oirbogs se octvo en coso de producirse
colisiones groves.
El si st ema de ai r bags est conceb do de f or ma que se act i ve par a el
conduct or y el acompaant e en caso de col i si ones f r ont al es gr aves.
En el caso de col i si ones l at er al es gr aves, l os ai r bags l at er al es se
di spar ar n en el l ado del veh cul o af ect ado por el acci dent e
i unt o
con el r espect i vo ai r bag par a el r ea de l a cabeza.
Dependi endo del acci dent e pueden act i var se al mi smo t i empo l os
ai r bags f r ont al es, l os l at er al es y el r espect i vo ai r bag par a el r ea de
l a cabeza.
Si el choque f r ont al o l at er al es l eve, si el choque se pr oduce en l a
Dar t e t r aser a del veh cul o o en el caso de vol car no se act i va el
si st ema de ai r bags. En est os casos, l os ocupant es se ver n pr ot e-
gi dos por l os ci nt ur ones de segur i dad como de cost umbr e.
Fact or es que condi ci onan el d spar o de l os ai r bags
El mar gen de act i vaci n del si st ema de ai r bags no se puede det er -
mi nar en gener al ya que l as ci r cunst anci as en l as que se pr oduce un
acci dent e son muy di ver sas. Fact or es como p. ej , l a consi st enci a del
obj et o cont r a el que choca el aut omvi l
( dur o.
bl ando) , el ngul o de
choque, l a vel oci dad del veh cul o, et c. . j uegan aqu un papel i mpor -
t a nt e.
La decel er aci n que se pr oduce al chocar es deci si va par a l a act i va-
ci n del si st ema de ai r bags. Los di f er ent es sensor es di spuest os en
el veh cul o y l a uni dad de cont r ol se encar gan de r econocer l a
gr avedad de l a col i si n y act i van l os si st emas de sui eci n per t i -
nent es en el moment o
pr eci so.
Si l a decel er aci n del veh cul o
dur ant e l a col i si n se mant i ene por debaj o de l os val or es de r ef e-
r enci a pr ef i j ados en l a uni dad de cont r ol , el si st ema de ai r bags no
I

I
I
I
I
1,,
l*
It
tt
rse
a e l
] vES.
;e
nr o
I l os
)a de
) n l a
t l
ote-
ls
! et er -
t ce un
: i a del
ul o de
t mpor -
acti va-
i tos en
l a
)rt-
t o
l refe-
ags no
s act i var aunque el veh cul o quede f uer t ement e def or mado a
: usa del acci dent e.
Nota
) ur ant e el i nf l ado del ai r bag se pr oduce un pol vo f i no. Est o es
r or mal y no si gni f i ca que se haya pr oduci do un i ncendi o en el
eh cul o. I
Ai rbags f ront al es
Descri pci n de l os ai rbags f ront al es
El sistema de oirbags no es nngn sustituto de los
c i ntu ron es de seg u rid ad.
Si st ema de ai
Fi g. 195 A r bag del
acompaante en el
tablero de nstru-
mentos
El ai r bag f r ont al par a el conduct or se encuent r a en el acol chado del
vol ant e + f i g. 194. El ai r bag f r ont al par a el acompaant e est
mont ado en el t abl er o de i nst r ument os, enci ma de l a guant er a
> f i g. 195. Los l ugar es de mont aj e est n i ndi cados con l a pal abr a
"AI RBAG".
Los ai r bags f r ont al es of r ecen, en combi naci n con l os c nt ur ones
de segur i dad de t r es punt os, una pr ot ecci n adi ci onal par a l a zona
de l a cabeza y del pecho del conduct or y de su acompaant e en col i -
si ones f r ont al es gr aves =\ en "Not as de segur i dad i mpor t ant es
r ef at i vas a f os ai r bags f r ont al es", pgi no 252. t
Fi g.194 Ai rbag del
conductor en el vol ante
I
EI
,
t
Si st ema de
Funci onami ent o de l os ai r bags f r ont al es
El riesgo de que se produzcon heridos en lo cobezo y
en el trox se reduce grocios o los oirbags completa-
mente hi nchodos.
Fi g. 196 Ai rbags fron-
tal es hnchados
El si st ema de ai r bags est concebi do de f or ma que en caso de col i -
si ones f r ont al es gr aves se act i ve el ai r bag del conduct or y el del
acompaant e.
Dependi endo del acci dent e pueden act i var se al mi smo t i empo l os
ai r bags f r ont al es, l os ai r bags par a el r ea de l a cabeza y l os l at e-
r a I es.
Al act i var se el si st ema, l as bol sas de ai r e se l l enan con gas pr ope-
l ent e y se hi nchan pr ot eg endo l a par t e f r ont al del conduct or y del
acompaant e = pg no 252, f i g. 1 96. Los ai r bags se hi nchan en
mi l si mas de segundo a gr an vel oci dad par a pr opor c onar una
pr ot ecci n
adi ci onal en caso de acci dent e. El movi mi ent o de l os
ocupant es se ve amor t i guado al sumer gi r se en el ai r bag compl et a-
ment e hi nchado, l o que r educe el r i esgo de l esi ones en l a cabeza y
el t r ax.
El di seo especi al del ai r bag per mi t e l a sal i da cont r ol ada de gas
cuando el ocupant e ej er ce pr esi n sobr e l a mi sma. De est a f or ma,
l a cabeza y el t r ax quedan pr ot egi dos al ser envuel t os suavement e
por el ai r bag. Despus del acci dent e se desal oj a t ant o ai r e que el
ai r bag ya no est or ba l a vi si bi l i dad. r
Not as de segur i dad i mpor t ant es r el at i vas a
l os ai r bags f r ont al es
Observondo los normos relotivos ol sistemo de oirbags
se reduce consideroblemente el peligro de resultor
herido.
/
G
a

tf
d
a
c
a

If,
n
IE
o
-
m
a
.
{a
rE
qr

oo
1r
a
:ilt

Fi g. 197 Di stanci a de
seguri dad respecto al
vol ante
t
I
h
t
cabeza y
a f or ma,
vement e
I que el
I VAS A
orbogs
Jl tor
rtanca de
specto al
A nreructru1
.
Es mportante que el conductor y el acompaante guarden una
di stanci a mni ma de 25 cm con respecto al vol ante y al tabl ero de
i nstrumentos, respecti vamente = fi g. 197.
Si
no se respeta l a
di stanci a mni ma, el sstema de ai rbags no puede proteger correc-
tamente a l os ocupantes y exi ste pel gro de muerte! Adems, l os
asi entos del anteros y l os apoyacabezas deben estar si empre
correctamente aj ustados de acuerdo a l a al tura de l os ocupantes.

Si no se l l eva el ci nturn de seguri dad abrochado, si se
despl aza haci a un l ado o haci a adel ante, o bi en si no se si enta en
una posi ci n correcta, aumenta el pel i gro de sufri r l esi ones. Di cho
mayor ri esgo aumenta en caso de que l e gol pee un ai rbag que se
haya di sparado.
.
No l l eve nunca ni os en el asi ento del antero si haberl es abro-
chado el ci nturn. Si se produce un acci dente y el si stema de
ai rbags se acti va, el ni o podra resul tar gravemente heri do o
mori r = pgi na 261 ,
"Ll evar a l os ni os de forma segura".
o
En ni ngn caso se deber col ocar en el asi ento del acompa-
ante un asi ento para ni os en el que el ni o vi aj a de espal das a
l a di recci n de marcha si no se ha desacti vado el ai rbag del acom-
paante. Si , en casos excepci onal es, es necesari o l l evar un ni o en
el asi ento del acompaante uti l i zando un asi ento para ni os en el
que el ni o vi aj a de espal das a l a di recci n de marcha, deber
desacti varse pri mero el ai rbag del acompaante medi ante el i nte-
rruptor de fl ave* = ptgi no 258, "Desacti var l os ai rbags". De l o
contrari o se corre el pel i gro de que sufra heri das graves o
mortal es,
.
Entre l os pasaj eros sentados del ante y el rea de acci n de l os
ai rbags no deben i nterponerse otras personas, ani mal es u
obj etos.
Si st ema de
A i ATENCIN
!
(conti nuaci nl
o
La pl aca acol chada del vol ante y l a superfi ci e del mdul o para
ai rbag del tabl ero de i nstrumentos en el l ado del acompaante no
deben ser pegados ni revesti dos o verse al terados en modo
al guno. Estas partes sl o deben l i mpi arse con un pao seco o
humedeci do con agua. Asi mi smo no se deben col ocar accesori os
adi ci onal es como por ej empl o soportes para bebi das o para tel -
fonos en l os revesti mi entos de l os mdul os de ai rbag.
.
Todos l os trabaj os que se real i cen en el ai rbag as como el
desmontaj e y montaj e de al guno de sus componentes a causa de
otras tareas de reparaci n
(p.
ej . desmontal e del vol antel deben
ser l l evados a cabo sol amente en un tal l er especi al i zado.
Nota
En caso necesar i o, es posi bl e desconect ar el ai r bag del acompa-
ante medante el i nterruptor de l l ave* ) pgi na 258,"Desacti var
l os ai r bags". r
I
Si st ema de a
Ai r bags l at er al es
Vl i do p6r a veh cul os: co ai r Lr ags l a er al es
Descr i pci n de l os ai r bags l at er al es
El oirbog loteral incremento la proteccin de los
ocupontes, en coso de colisin loterol, octuondo
conjuntomente con el sistemo de oirbogs pora el reo
de lo cobezo
(SIDEGUARD.
Fi g. 198 Lugar de
montaj e del ai rbag
l ateral en el asi ento del
conductor
Los ai r bags l at er al es se han mont ado en el acol chado de l os
r espal dos de l os asi ent os del ant er os y de l as pl azas l at er al es de l os
asi ent os t r aser os* - ) pgi no 254, f i g. 1 98. Los l ugar es de mont al e
est n i ndi cados con l a pal abr a " Al RBAG" .
Los ai r bags l at er al es of r ecen, en combi naci n con l os ci nt ur ones de
segur i dad de t r es punt os, una pr ot ecci n adi ci onal de l a par t e supe-
r i or del cuer po { pecho, abdomen y pel vi s) de l os ocupant es del veh -
cul o en el caso de col i si ones l at er al es gr aves +
\ en
"Not as de
segur i dad mpor t ant es r el at i vas a l os ai r bags l at er al es", pgi no 255.
En el caso de col i si ones l at er al es, l os ai r bags l at er al es r educen el
pel i gr o de l esi ones de l os ocupant es en l a par t e del cuer po ms
di r ect ament e af ect ada por el i mpact o.
Si se act i van l os ai r bags l at er al es, y con el f i n de i ncr ement ar l a
pr ot ecci n de l os ocupant es del l ado af ect ado, se di spar ar n
t ambi n l os ai r bags par a el r ea de l a cabeza
( SI DEGUARD) *= pgi no 256. t
Vl i do par vehi cr l os: con ai r bags l at e al es
Funci onami ent o de l os a r bags l at er al es
El riesgo de que se produzcon heridos en el trox se
reduce grocios o los oirbogs loteroles completomente
hi nchodos.
F9. 199 Arbags l ate-
ral es hi nchados
Dependi endo del t po de col i si n l at er al se di spar ar el ai r bag
l at er al del l ado del veh cul o en el que se ha pr oduci do el i mpact o
- T t o . t Yv .
I
I
,
!
I
r
I
I
i ependi endo del acci dent e pueden act i var se al mi smo t i empo l os
:
- bags
f r ont al es, l os ai r bags par a el r ea de l a cabeza y l os l at e-
l . - ando el si st ema se act i va. el saco de ai r e se l l ena de gas pr ope-
1I e.
- : s ai r bags se hi nchan en mi l si mas de segundo a gr an vel oci dad
: : r a pr opor ci onar una pr ot ecci n adi ci onal en caso de acci dent e,
: - r ant e el i nf l ado del ai r bag se pr oduce un pol vof i no. Est o es
- : r mal
y no si gni f i ca que se haya pr oduci do un i ncendi o en el veh -
: - l o.
i movi mi ent o de l os ocupant es se ve amor t i guado al sumer gi r se en
: a r bag compl et ament e hi nchado, l o que r educe el r i esgo de
: si ones en l a par t e super i or del cuer po
( pecho,
abdomen y pel vi s)
- as
cer cana a l a Duer t a. I
Si st ema de
Vl l do para veh cul os: con ai rbags l at eral es
Not as de seguri dad i mport ant es rel at vas a
l os ai rbags l at eral es
Observando los normas relotivos ol sistema de oirbogs
se reduce considerablemente el peligro de resultar
herido.
A reruclru1
o
Si l os ocupantes no se abrochan l os ci nturones de seguri dad,
se i ncl i nan haci a adel ante durante l a marcha o no estn sentados
correctamente y se produce un acci dente, stos se exponen a un
mayor ri esgo de resul tar heri dos si se di spara el si stema de
ai rbags l ateral es. Esto debe tenerse en cuenta, sobre todo, si se
trata de ni os que vi aj an si n i r sentados en un asi ento para ni os
adecuado= ptgi no 263, "l nformaci n i mportante rel ati va a l a
seguri dad i nfanti l y a l os ai rbags l ateral es".
o
Si l os ni os no van sentados correctamente, en caso de acci -
dente el ri esgo de resul tar heri dos ser mayor. Lo anteri or es de
especi al i mportanci a para l os ni os que van en el asi ento del
acompaante, si se di spara el si stema de ai rbags en caso de acci -
dente. Lo anteri or puede tener como consecuenci a heri das muy
graves e i ncl uso mortal es > pti gi no 261, "Ll eva a l os ni os de
forma segura".
.
Para no entorpecer el funci onami ento de l os ai rbags l ateral es,
en l as puertas no se debe fi j ar ni ngn ti po de accesori o, como p.
ej . portabebi das.
. En l os ganchos para l a ropa del vehcul o sl o se debe col gar
ropa l i gera. En l os bol si l l os de l as prendas de vesti r col gadas no se
deben encontrar obj etos punti agudos o pesados. )
i
I
Si st ema de
Nota

Si el ai r bag f r ont al del acompaant e est desact vado, t ambi n
l o est el ai r bag l at er al del acompaant e.
r
Si l o desea, su veh cul o of r ece l a
posi bi l i dad
t cni ca de desac-
t i var l os ai r bags l at er al es t r aser os en un t al l er especi al i zado. I
Ai r bags par a el r ea de l a cabeza
( SI DEGUARDS)
Val ' do par a vehr cul os: con al r bags par a el ar ea de l a cabeza
Descr i pci n de l os ai r bags par a el r ea de
l a cabeza
El airbog poro el reo de lo cobezo incremento lo
proteccin de los ocupontes, en coso de colisin
loterol, octuando conuntomente con el sistemo de
oirbags loteroles.
Fi g. 200 Lugar de
montal e de l os ai rbags
para el rea de l a
cabeza: enci ma de l as
puertas
Los ai r bags par a el r ea de l a cabeza se encuent r an a ambos l ados
del habi t cul o, enci ma de l as puer t as > f i g. 200. Los l ugar es de
mont aj e est n i ndi cados con l a pal abr a "Al RBAG".
Los ai r bags par a el r ea de l a cabeza of r ecen, en combi naci n con
l os ci nt ur ones de segur i dad de t r es punt os y l os ai r bags l at er al es,
una pr ot ecci n adi ci onal par a el r ea de l a cabeza ydel cuel l o de l os )
A i ATENCIN!
(conti nuaci n)
a
Los l ateral es de l os respal dos no deben ser expuestos a
grandes fuerzas como p. ej . gol pes fuertes o pi sotones ya que de
l o contrari o el si stema puede resul tar deteri orado. En este caso,
l os ai rbags l ateral es no se di spararan.

Por ni ngn motvo se deben uti l i zar fundas para l os asi entos
que no hayan si do especi al mente homol ogados para ser uti l i -
zados en asi entos Audi con ai rbag l ateral . Dado que el saco de ai re
sal e del respal do del asi ento, si se uti l i zaran fundas no homol o-
gadas se reduci ra consi derabl emente l a funci n protectora del
ai rbag l ateral .
.
Los desperfectos de l os tapi zados ori gi nal es o de l a costura en
el rea del mdul o del ai rbag l ateral deben repararse i nmedi ata-
ment e en un t al l er especi al i zado.
o
Los mdul os de l os ai rbags en l os asi entos del anteros no
deben haber si do daados en modo al guno ni presentar gri etas o
araazos profundos. Se prohi be expresamente cual qui er ntento
de abri rl os por l a fuerza.
.
Todos l os trabaj os que se real i cen en l os ai rbags l ateral es as
como el desmontaj e y montaj e de al guno de sus componentes a
causa de otras tareas de reparaci n
(p.
ej . desmontaj e de l os
asento) deben l l evarse a cabo sol amente en un tal l er especi al i -
zado. De l o contrari o puede produci rse un fal l o en el funci ona-
mi ent o de l os ai r bags.
eza
r a de
l o
) n
nde
,ugar
de
b l os ai rbags
e de l a
rrci ma
de l as
r mbos
l ados
r gar es
cl e
naci n
con
gs l at er al es,
cuel l o
de l os
ocupant es del veh cul o en el caso de col i si ones l at eral es graves
=
\ en "Not as de seguri dad i mport ant es rel at i vas a l os ai rbags
para el rea de la cabeza", pgino 258.
Junt o a ot ras medi das const ruct i vas, t al es como ref uerzos t ransver-
sal es en l os asi ent os y una est ruct ura del veh cul o est abl e, el SI DE-
GUARD supone el desarrol l o consecuent e de l a orot ecci n de l os
ccupant es en caso de col i si ones l at eral es. I
. : i do par a veh cul os: con ai r bags par a el r ea de l a cabeza
Funci onami ent o de l os a r bags par a e r ea
de l a cabeza
EI riesgo de que se produzcan heridos en la cabeza y
en el cuello en coso de colisiones loteroles se reduce
gracios o los oirbogs completomente hinchados.
Fi g.201 Ai rbags para
el rea de la cabeza
hi nchados
S st ema de
Dependi endo del t i po de col i si n l at er al se di spar ar el ai r bag par a
el r ea de l a cabeza
unt o
con el ai r bag l at er al cor r espondi ent e del
l ado del veh cul o donde se ha pr oduci do el i mpact o > f i g. 2O1.
Si se act i va el si st ema, el ai r bag se i nf l a con gas pr opel ent e,
cubr i endo t oda l a zona de l as vent anas e i ncl uyendo l os mont ant es
de l as puer t as. Est o si gni f i ca que el si st ema pr ot ege al mi smo
t i empo a l os ocupant es que est n sent ados en el l ado en el que se
pr oduce l a col i si n, sea en l as pl azas
del ant er as o en l as t r aser as. El
gol pe que pudi er a dar se l a cabeza en el i nt er i or del veh cul o o con
c er t os obj et os pr oveni ent es del ext er i or se ve amor t i guado
medi ant e el ai r bag hi nchado par a el r ea de l a cabeza. La r educci n
de l as car gas que act an sobr e al cabeza y unos movi mi ent os ms
at enuados de l a mi sma r edundan t ambi n en un menor pel i gr o de
l esi ones en l a zona del cuel l o. El ai r bag par a el r ea de l a cabeza que
se ha di spar ado of r ece t ambi n pr ot ecci n en el caso de que se col i -
si one en ngul o obl i cuo, ya que cubr e el mont ant e del ant er o de l a
puer t a.
Dependi endo del acci dent e pueden act i var se al mi smo t i empo l os
ai r bags f r ont al es, l os ai r bags par a el r ea de l a cabeza y l os l at e-
r a l es.
Los ai r bags se hi nchan en mi l si mas de segundo a gr an vel oci dad
par a pr opor ci onar una pr ot ecci n adi ci onal en caso de acci dent e.
Dur ant e el i nf l ado del ai r bag se pr oduce un pol vo f i no. Est o es
nor mal y no si gni f i ca que se haya pr oduci do un i ncendi o en el
veh cul o. r
Si st ema de
Vi i do para vehi cul os: con ai rbags para el rea de l a cabeza
Not as de seguri dad i mport ant es rel at i vas a
l os ai rbags para el rea de l a cabeza
Observondo Ios normos relotivos ol sistemo de oirbogs
se reduce consideroblemente el peligro de resultar
herido.
I

t
;
Desact i var l os ai rbags
Desact i var l os ai r bags
Los oirbogs desoctivados deberon volver a octivarse
ton pronto como seo posible poro que cumplon os su
funcin protectoro.
Los ai r bags sl o se deber n desact i var en al gunos
casos, p. ej .:
o
En el caso excepci onal de que sea necesar i o ut i l i zar un asi ent o
par a ni os en el asi ent o del acompaant e en el que el ni o va
sent ado de espal das a l a di r ecci n de mar cha > pgi no 261, "Lo
que se debe saber si se l l evan ni os en el veh cul o" . )
A ATENGN!
(conti nuaci nt
o
Si se montan accesori os no adecuados en l a zona de l os
ai rbags para l a cabeza y se di sparan l os ai rbags, l a funci n protec-
tora de l os mi smos puede verse reduci da consi derabl emente. Si el
ai rbag para el rea de l a cabeza se di sparara y se hi nchase,
al gunas partes de di chos accesori os podran sal i r despedi das por
el habi tcul o pudi endo provocar heri das a l os ocupantes
> pgino 352.
.
Todos l os trabaj os que se real i cen en el ai rbag de l a cabeza as
como el desmontaj e y montaj e de al guno de sus componentes a
causa de otras tareas de reparaci n
(p.
ej . el desmontaj e del reves-
ti mi ento del techo) deben l l evarse a cabo sol amente en un tal l er
especi al i zado. De l o contrari o puede produci rse un fal l o en el
funci onami ento de l os ai rbags.
A inreruclrul
.
En el rea de accn de l os ai rbags para el rea de l a cabeza no
debe haber ni ngn obj eto que i mpi da que l os ai rbags se hi nchen
compl etamente.
.
En l os ganchos para l a ropa del vehcul o sl o se debe col gar
ropa l i gera. En l os bol si l l os de l as prendas de vesti r col gadas no se
deben encontrar obj etos punti agudos o pesados. Adems, para
col gar prendas de vesti r no se deben uti l i zar perchas para l a ropa.
.
Entre l as personas sentadas
unto
a l as puertas y el radi o de
acci n de l os ai rbags para el rea de l a cabeza no debe haber otras
personas (p.
ej . ni osl o ani mal es. Asi mi smo, durante l a marcha
no deben asomarse l a cabeza, l os brazos o l as manos por l a venta-
ni l l a.
.
Los parasol es no deben gi rarse haci a l as ventani l l as si se han
fi j ado obj etos en el l os
(p.
ej ., bol grafos, mando a di stanci a para l a
puerta del garaj e). Estos obj etos podran produci r heri das si se
di spara el ai rbag para el rea de l a cabeza.
o
En l as puertas traseras sl o se deben uti l i zar persi ani l l as
parasol que mantengan l i bre el rea de acci n de l os ai rbags y no
perj udi quen su efi caci a.
ttec-
S l
i pol
a as
e 5 a
wes-
al l er
{
torse
tsi su
os
s e nt o
va
' .
" L o
.
Si no es posi bl e mant ener una di st anci a m ni ma de 25 cm ent r e
: cent r o del vol ant e y el est er nn a pesar de que el asi ent o del
: : nduct or est cor r ect ament e aj ust ado.

Si per sonas con mi nusval as f si cas necesi t an di sposi t i vos espe-
: al es en el r ea del vol ant e.
.
Si se mont an ot r os asi ent os
( p.
ej . asi ent os or t opdi cos si n
:
. bags
l at er al es) .
- r j ase a un Ser vi ci o Of i ci al Audi par a saber si se pueden desact i var
: r bags en su veh cul o y de cul es se t r at a.
Di sposi t i vo de cont r ol del si st ema de ai r bags
: adavez que se conect a el encendi do se enci ende el t est i go de
: cnt r ol del si st ema de ai r bags dur ant e al gunos segundos.
Desact var el ai r bag del acompaant e s se desea
r , t i l i zar un as ent o par a ni os
l esact i ve el ai r bag del acompaant e en el caso excepci onal de que
sea necesar i o ut i l i zar un asi ent o par a ni os en el asi ent o del acom-
: aant e en el oue el ni o va de esoal das a l a di r ecci n de mar cha.
Si n embar go, r ecomendamos col ocar l os asi ent os par a ni os ni ca-
: 1ent e en el asi ent o t r aser o par a evi t ar que se t enga que desact i var
: l ai r bag del acompaant e. > pgi no 261.
A nrervctrvt
.
En nngn caso se deber col ocar en el asi ento del acompa-
ante un asi ento para ni os en el que el ni o vi aj a de espal das' a
l a di recci n de marcha si no se ha desacti vado el ai rbag del acom-
paante. Si no est desacti vado, el ni o corre pel i gro de muerte.
> pgi no 263, "Empl eo de asi entos para ni os en el asi ento del
acompaante".
Si st ema de
A ATENCIN!
(conti nuaci nl
.
En cuanto se haya dej ado de uti l i zar el asi ento para ni os en el
asi ento del acompaante, el ai rbag del acompaante debera
vol ver a acti varse con el i nterruptor de l l ave*.
Nota
Si el ai r bag del acompaant e est desact i vado, t ambi n l o est el
ai r bag l at er al del acompaant e. Los dems ai r bags del veh cul o
si guen est ando l i st os par a f unci onar . r
Si st ema de
Vl i do par a vehi cul os: con i nl er r upt or de l l ave par a el ai r bag del acompaant e
I nt errupt or de l l ave para el ai rbag del
acompaant e
Con el interruptor de llove situado en lo guontera
puede desoctivarse el oirbag del ocompoante.
El i nt er r upt or de l l ave par a desact i var el ai r bag del acompa-
ant e se encuent r a en l a guant er a = f i g. 2Q2.
-
Par a desact i var el ai r bag del acompaant e, gi r e l a l l ave
del veh cul o a l a posi ci n
@.
-
Par a vol ver a act i var el ai r bag del acompaant e, gi r e l a
l l ave del veh cul o a l a posi ci n
@.
Si es Vd. mi smo qui en desact i va el ai r bag del acompaant e ut i l i -
zando el i nt er r upt or de l l ave, el t est i go de adver t enci a "PASSENGER
AI RBAG OFF" queda encendi do par a r ecor dar l e que el ai r bag est
desact i vado =+ f i g. 203. Tenga en cuent a t ambi n el t est i go de
cont r ol del AI RBAG que
se encuent r a en el cuadr o de i nst r ument os
= pgi no 23.
Nota
Si el ai r bag del acompaant e est desact i vado, t ambi n l o est el
ai r bag l at er al del acompaant e. Los dems a r bags del veh cul o
si guen est ando l i st os par a f unci onar . I
I
i
I
F9.202 Interruptorde
llave para desactivar el
ai rbag del acompa-
ante
Fi g.2O3 Testgo de
advertenci a si el ai rbag
del acompaante se ha
desacti vado por medi o
del i nterruptor de l l ave
T
t :
,
I
I
A nrrruclru1
.
En el caso excepci onal de que sea necesari o uti l i zar un asi ento
para ni os en el asi ento del acompaante en el que el ni o va de
espal das a l a di recci n de marcha, habr que desacti var el ai rbag
del acompaante. De no hacerse as, el ni o corre pel i gro de
muerte.
.
Para di sponer de nuevo de l a funci n protectora del ai rbag,
vuel va a acti var el ai rbag del acompaante desacti vado en cuanto
ya no se necesi te el asi ento para ni os.
.
La responsabi l i dad de que el i nterruptor de l l ave se encuentre
en l a posi ci n correcta recae excl usi vamente en el conductor.
Ll evar a l os ni os de f orma
rnF-
lave
e l a
rt i l i -
:::-

r ent os
I
iento
I
vade
I
rirbas
I
I
I
9,
I
uant o I
I
I
rentre
I
p.
I
:'J,'""'
Ll evar a l os ni os de
Lo que se debe saber si
ni os en el veh cul o
I nt r oducci n
forma sesfura
se l l evan
Los estadstcas relotivos o /os accidentes de circulo-
cin demuestron que es ms seguro llevor o los nios
en el asiento trosero que en el osiento del ocompa-
ante.
Los ni os menor es de 12 aos deben i r en el asi ent o t r aser ol ) . En
f unci n de l a edad, de l a al t ur a y del peso, l os ni os se deber n
l l evar en el asi ent o t r aser o. ya sea suj et os en un asi ent o par a ni os
o bi en con l os ci nt ur ones de segur i dad del veh cul o.
por
mot i vos de
segur i dad, el asi ent o par a ni os deber a est ar col ocado en l a pl aza
cent r al del asi ent o t r aser o o det r s del asi ent o del acompaant e.
Las l eyes f si cas que act an en caso de acc dent e t ambi n ej er cen
su i nf f uenci a sobr e l os ni os que hay en el veh cul o + pgi no 240,
"Descr i pci n bsi ca de un acci dent e". A di f er enci a de l os adul t os, l a
muscul at ur a y l a est r uct ur a sea de l os ni os t odav a no est desa-
r r ol l ada por compl et o. Por di cho mot i vo, l os ni os cor r en un mayor
r i esgo de r esul t ar her i dos.
Par a r educi r est e r i esgo de r esul t ar her i do sl o se per mi t e l l evar a
l os ni os en asi ent os especi al ment e di seados par a el l os.
Ut i l i ce sl o asi ent os par a ni os que t engan una aut or i zaci n of i ci al ,
que sean adecuados par a el ni o y que cumpl an con l a nor ma ECE-
" Se deber n t ener en cuent a l as pr escr i pci ones l egal es que puedan d f er i r
en est e Dunt o.
R 44, 3. ECE- R si gni f i ca: Nor ma de l a Comi si n Econmi ca Eur opea,
que cf asi f i ca l os asi ent os par a ni os en 5 cat egor as = pt i gi no 264,
"Cl asi f i caci n de l os asi ent os par a ni os en gr upos". Los asi ent os
par a ni os homol ogados segn l a nor ma ECE- R 44, 3 l l evan en el
asi ent o el di st i nt i vo de cont r ol ECE- R 44, 3
( una
E mayscul a en un
c r cul o y, debaj o, el nmer o de cont r ol ) .
Le r ecomendamos que ut i l i ce asi ent os par a ni os del pr ogr ama de
accesor i os or i gi nal es de l os Ser vi ci os Of i ci al es Audi . Con di cho
pr ogr ama se of r ece l a gama compl et a de asi ent os par a ni os de
t odas l as edades baj o el nombr e "Huckepack". Est os asi ent os par a
ni os han si do di seados y compr obados par a su ut i l i zaci n en
veh cul os Audi y cumpl en l a nor ma ECE- R 44. 3.
Si se desea mont ar y ut i l i zar asi ent os par a ni os se deber n t ener
en cuent a l as di sposi ci ones l egal es cor r espondi ent es y l as i nst r uc-
ci ones de mont aj e del f abr i cant e del asi ent o par a ni os +l A en
"l ndi caci ones de segur i dad i mpor t ant es par a el manej o de asi ent os
par a ni os", pr i gi na 262. t
I
I
Ll evar a l os ni os de forma
I ndi caci ones de segur i dad i mpor t ant es
par a el manej o de asi ent os par a ni os
Lo correcto utilizocin de los asientos para nios
reduce consideroblemente el peligro de resultar
herido.
A i ATENCIN!
(contnuacnl

Si l os ni os se apoyan, durante l a marcha, haci a adel ante, o si
estn sentados de forma i ndebi da, se exponen en caso de acci -
dente a un mayor ri esgo de resul tar heri dos. Lo anteri or es de
especi al i mportanci a para l os ni os que van en el asi ento del
acompaante, si se di spara el si stema de ai rbags en caso de acci -
dente. Lo anteri or puede tener como consecuenci a heri das muy
graves e i ncl uso mortal es.

La posi ci n de l a banda del ci nturn es de gran i mportanci a
para que l os ci nturones de seguri dad ofrezcan un protecci n
pti ma + pgi no 242, "E| auste correcto de l os ci nturones de
seguri dad". Es i mpresci ndi bl e tener en cuenta l as i nstrucci ones
del fabri cante del asi ento para ni os en l o rel ati vo a l a col ocaci n
correcta de l a banda del ci nturn. Si l os ci nturones de seguri dad
estn mal puestos pueden produci rse heri das tambi n en el caso
de acci dentes poco graves
.
En ni ngn caso se deber col ocar en el asi ento del acompa-
ante un asi ento para ni os en el que el ni o vi aj a de espal das a
l a di recci n de marcha si el ai rbag del acompaante est acti vado
=> ptgina 263.
.
Hay que tener mucho cui dado si se uti l i zan asi entos para ni os
que van atorni l l ados a l os ci nturones que hay en el vehcul o. Hay
que asegurarse de que l os torni l l os ej erzan su funci n de soporte
en toda l a l ongi tud del tal adro roscado y de que sean apretados a
un par de apri ete de 50 Nm. De l o contrari o exi ste pel i gro de que
se produzcan heri das graves o i ncl uso mortal es, Le recomen-
damos que encargue l a real i zaci n de estos trabaj os a su tal l er
especi al i zado.

\
Areruclru1
.
Todos l os ocupantes del vehcul o debern l l evar el ci nturn de
seguri dad abrochado durante l a marcha, sobre todo si se trata de
ni os.
o
Los ni os de estatura i nferi or a 1,50 m o bi en menores de 12
aos no deben uti l i zar l os ci nturones de seguri dad del vehcul o si n
i r sentados en un asi ento para ni os, ya que en caso de acci dente
podran resul tar heri dos en l a zona del abdomen y del cuel l o.
.
En nngn caso se deber l l evar ni os
-
ni si qui era bebs
-
en el
regazo de otras personas.
.
Un asi ento para ni os adecuado ofrece una buena protecci n
= pgino 264, ?sientos para nios"
.
En un asi ento para ni os sl o se deber l l evar un ni o.
.
No dee nunca el ni o en el asi ento para ni os si n observarl o.
o
No permi ta nunca al ni o que vi aj e en el vehcul o si n i r asegu-
rado.
o
No permi ta nunca al ni o que se ponga de pi e durante l a
marcha o que se arrodi l l e sobre el asi ento. En caso de acci dente,
el ni o severa l anzado por el i nteri or del vehcul o. por l o que
tanto l como l os dems ocupantes del vehcul o podran produ-
ci rse heri das graves e i ncl uso mortal es,
r 5
-
roct-
ly
a
;.
I
dad

zso
I
I
a- l
sa
I
ado
I
. l
I nos
I
av
I
:^" I
l osa
I
qu"
I
- l
ler
I
l r
Empl eo de asi ent os para ni os en el
asi ent o del acompaant e
Los osientos poro nios deberdn fijorse siempre en el
esiento trosero.
nr mot i vos de seguri dad l e recomendamos que mont e l os asi ent os
: ara ni os en el asi ent o t rasero. Si n embargo. si en casos excepci o-
al es ut i l i za un asi ent o para ni os en el asi ent o del acompaant e,
: eber t ener en cuent a l as si gui ent es advert enci as:
A nreructrut
.
Si el ai rbag del acompaante est acti vado no se deben uti l i zar
asi entos para ni os en el l ado del acompaante en l os cual es el
ni o va sentado de espal das a l a di recci n de marcha. Dado que
estos asi entos se encuentran en el campo de acci n del ai rbag del
acompaante exi ste el pel i gro de que el ni o resul te gravemente
heri do o i ncl uso muera si se di spara el ai rbag en caso de acci -
dente.

Si , en casos excepci onal es, es necesari o l l evar un ni o en el
asento del acompaante uti l zando un asi ento para ni os en el
que el ni o vi aj a de espal das a l a di recci n de marcha, deber
desacti varse pri mero el ai rbag del acompaante medi ante el i nte-
rruptor de fl ave* > pgi no 258, "Desacti var l os ai rbags". De l o
contrari o se corre el pel i gro de que sufra heri das graves o
mortal es.
.
En cuanto se haya dej ado de uti l i zar el asento para ni os en el
asi ento del acompaante, el ai rbag del acompaante debe vol ver
a acti varse con el i nterruptor de l l ave*.
i
.
Si se utl i zan asi entos para ni os en l os que el ni ova sentado
en l a di recci n de marcha, el asi ento del acompaante deber
col ocarse l o ms atrs posi bl e.
Ll evar a l os nos de f orma
Vl do par a veh cul os: con ai r bags l at er al es
I nf ormaci n i mport ant e rel at i va a l a
seguri dad nf ant l y a l os ai rbags l at eral es
Los nios no deben estor nunco en el rea de accin
de los airbogs lateroles.
Fi g.204 Posi cn nco-
rrecta de un no que
no va sueto en su
asento y puede
resul tar herdo por el
ai rbag l ateral
Fi g.205 Posi ci n
correcta de un ni o que
va bien suieto en su
asento para ni os
Ll evar a l os ni os de f orma
Los ai r bags l at er al es of r ecen una mayor pr ot ecci n de r os
ocupant es en el caso de col i si ones l at er al es.
Par a poder gar ant i zar est a f unci n pr ot ect or a en caso de col i si n, el
ai r bag l at er al se hi ncha en cuest i n de mi l si mas de segundo
= pgi no 2S4, "Funci onami ent o de l os ai r bags l at er al es, , .
En est e pr oceso, el ai r bag desar r ol l a una f uer za t al que podr a
causar her i das si l os ocupant es no est n sent ados en una oosi ci n
er gui da o si hay obj et os ent r e el r ea de acci n del ai r bag l at er al y
l os ocuoant es.
Esto es de especi al i mportanci a para l os ni os que se ttevan en el
vehcul o si n cumpl i r l as di sposi ci ones fegal es correspondi entes.
Posi ci n i ncor r ect a: pel i gr o de r esul t ar her i do por el
ai r bag l at er al
En caso de di spar o del ai r bag l at er al , el ni o ser a gol peado en l a
cabeza por l a bol sa de ai r e y pr obabl ement e r esul t ar a gr avement e
her i do + pgi no 263, f i g. 2O4.
Posi ci n cor r ect a: un asi ent o par a ni os adecuado
pr ot ege al ni o
El ni o va asegur ado en el asi ent o t r aser o con un asi ent o
par a
ni os
adecuado par a su edad = pgi no 263, f i g. 205. Ent r e el ni o y el
r ea de acci n de l os ai r bags l at er al es queda suf i ci ent e espaci o.
De est a maner a, el ai r bag se puede despl egar si n obst cul os y
al canzar su mxi ma ef i caci a en caso de acci dent e.
A nrervcrrur
Para evitar que se produzcan heridas graves en caso de accdente,
los nios se debern asegurar en el vehculo mediante un sistema
de sujecin para nios que sea adecuado a su edad, peso y altura.
@
"or"
Si l o desea, su veh cul o of r ece l a posi bi l i dad
t cni ca de desact i var
l os ai r bags l at er al es t r aser os en un t al l er especi al i zaoo. r
. A, si ent os para
ni os
Cl asi f i caci n de l os asi ent os para nos en
gr upos
S/o se deben utilizor osienfos poro nios con outori-
zocin oficiol y que seon odecuodos poro el no.
Par a l o asi ent os par a ni os r i ge l a nor ma ECE- R 44, 3. ECE- R si gni -
f i ca: Nor ma de l a "Comi si n Econmi ca Eur ooea".
Los asi ent os par a ni os se cl asi f i can en 5 gr upos:
t,
A |ATENqN!
(conti nuaci nl
o
La cabeza de l os ni os no debe encontrarse nunca en el rea de
acci n de l os ai rbags l ateral es. De l o contrari o exi ste pel i gro de
resul tar herdo.
o
No deposi te ni ngn obj eto en el rea de acci n de l os ai rbags
l ateral es. De l o contrari o exi ste pel i gro de resul tar heri do.
Ll evar
a l os ni os
de f orma
l ar ea de
gro de
ai r bags
;.a c i
yar
s en
utori-
)
: g n i -
Grupo
0
0+
1
2
Peso
0
- 10
kg
Hast a 13 kg
9
- 18
kg
15
-2b
ks
22
-36
kg
> pgino
265
> ptigino
265
= pgino
266
+ pgino
267
> pgina
267
Asi ent os
para
ni os
del grupo
O / O+
Un osiento paro
nos
odecuado
"n
,orbi;;;;
et cintur.n
de sesuridad
bien pue;to;;;;;
,r" bueno
proteccin
poro
su nio.
; "^": ' i : . l " ": t : t yr?
superi or
a 1, b0 m pueden
ut i t i zar t os cnt u_
=:fffi:::r' idad
det vehcuto
.n n".".lJ.J' iJ
,"1r..oin",
- os asi ent os par a
ni os homol ogados
segn l a nor ma ECE_R 44, 3 i evan
en el asi ent o
el di st i r
:ura en un crcuro y,
dr;l;)Ji"1;..",:11::"r;1i1,..
(una
E mays_
Fi g.206
Asi ento
Dara
ni os del grupo
07 0+
Para bebs de hasta apro1.,9
meses-y
10 kg de peso
o bien para
bebs de hast a aprox. 1g meses y 13 kg de peso,
l o ms adecuado
son t os asi ent os
recl i nabl es
hast a l a posi ci n
t ori _nt "r
= f i g. 206.
Si se desea mont ar y ut i l zar. asent os
para
ni os se debern
t ener
en cuent a l as di sposi ci ones
l egal es
""rr"rponJLnt J
V
1". i nst ruc-
ci ones. de
mont aj e
det f abri cant e
o"r
". i ""i Jl r"' "n". "
> pgi na
262, , , t ndi caci ones
oe. seguri oJ
i ri "ri ""i ",
o"r"
",
manej o
de asi ent os para
ni os, . .
LI evar a I os ni os de f orma
Asi ent os par a ni os del gr upo 1
Un asiento paro nios odecuado en combinocin con
el cinturn de seguridod bien puesto ofrece uno bueno
proteccin poro su nio.
Fi g.207 Asento para
ni os con mesta de
seguri dad del grupo 1
montado en el asi ento
trasero en l a i recci n
de marcha.
Par a bebs y ni os pequeos de hast a apr ox. 4 aos y ent r e I y 18
kg, l o ms adecuado son l os asi ent os par a ni os en l os que el ni o
va sent ado de espal das a l a di r ecci n de mar cha o bi en asi ent os
par a ni os con mesi t a de segur i dad - >f i g. 2O7.
Si se desea mont ar y ut i l i zar asi ent os par a ni os se deber n t ener
en cuent a l as di sposi ci ones l egal es cor r espondi ent es y l as i nst r uc-
ci ones de mont aj e del f abr i cant e del asi ent o par a ni os
- pg no 262, "l ndi caci ones de segur i dad i mpor t ant es par a el
manej o de asi ent os par a ni os".
A nreructru1
En ni ngn caso se deber col ocar en el asi ento del acompaante
un asi ent o par a ni os en el que el ni o vi aj a de espal das a l a di r ec
ci n de marcha si el ai rbag del acompaante est acti vado
= pgi na 263. De l o contrari o exi ste pel i gro que se produzcan
heri das graves o mortal es.
A nreruclru1
En ni ngn caso se deber col ocar en el asi ento del acompaante
un asi ento para ni os en el que el ni o vi aj a de espal das a l a di rec-
ci n de marcha si el ai rbag del acompaante est actvado
+ pgi no 263. De l o contrari o exi ste pel i gro que se produzcan
heri das graves o mortal es,
f- i si ent os para ni os del grupo 2
-tn osiento poro nios odecuodo en combinocin con
el cinturn de seguridad ben puesto ofrece una bueno
troteccin poro su nio.
F9.208 Asento para
ni os del grupo 2
montado en el asento
trasero en l a di recci n
de marcha.
: ar a
ni os de hast a apr ox. 7 aos y ent r e 1 5 y 25 kg de peso, l o ms
: Jecuado son l os asi ent os oar a ni os en combi naci n con l os ci nt u-
' : nes
de segur i dad de t r es punt os = f i g. 208.
Si se desea mont ar y ut i l zar asi ent os par a ni os se deber n t ener
: : r cuent a l as di sposi ci ones l egal es cor r espondi ent es y l as i nst r uc-
: ' ones de mont aj e del f abr i cant e del asi ent o par a ni os
-
pgi no 262, "l ndi caci ones de segur i dad i mpor t ant es par a el .
r ane. j o de asi ent os par a ni os".
Ll evar a l os nos de f orma
Asi ent os para nos del grupo 3
Un asiento poro nios odecuodo en combinocn con
el cnturn de seguridod bien puesto ofrece uno bueno
proteccn poro su no.
F9.209 Asi ento para
nos del grupo 3
montado en el asento
trasero en l a di recci n
de marcha.
Par a ni os mayor es de 7 aos, enf r e 22 y 36 kg de peso y de una
al t ur a i nf er i or a 1, 50 m, l o ms adecuado son l os asi ent os par a
A nreruclrvt
La banda del hombro debe pasar aproxi madamente por el centro
del mi smo e i r bi en cei da al busto. La banda del hombro no debe
pasar nunca por enci ma del cuel l o. La banda abdomi nal debe
pasar por enci ma de l a zona pl vi ca e i r bi en cei da. La banda
abdomi nal no debe pasar nunca por enci ma del vi entre. En caso
necesari o habr que ti rar un poco de l a mi sma haci a abai o.
Ll evar a l os ni os de f orma
ni os en combi naci n con l os ci nt urones de seguri dad de t res
punt os - f i g. 209.
Si se desea mont ar y ut i l i zar asi ent os para ni os se debern t ener
en cuent a l as di sposi ci ones l egal es correspondi ent es y l as i nst ruc-
ci ones de mont aj e del f abri cant e del asi ent o para ni os
> pgino 262, "lndicaciones de seguridad importantes para el
manej o de asi ent os para ni os".
A inreNcnl
La banda del hombro debe pasar aproxi madamente por el centro
del mi smo e i r bi en cei da al busto. La banda del hombro no debe
pasar nunca por enci ma del cuel l o. La banda abdomi nal debe
pasar por enci ma de l a zona pl vi ca e i r bi en cei da. La banda
abdomi nal no debe pasar nunca por enci ma del vi entre. En caso
necesari o habr que ti rar un poco de l a mi sma haci a abaj o.
Ll evar a l os ni os de forma
=i j ar
el asi ent o par a ni os
^f or maci n
gener al
nmero de autorizocin se encuentro en el asiento paro nios.
Fi g. 210 Ej empl o de
nmero de autoi za-
cin en el asiento para
nos
i st a de r ecomendaci ones par a l os s st emas de suj eci n par a ni os
El nmero de aut ori zaci n se encuent ra en l a et i ouet a del asi ent o
par a ni os. = f i g. 210
En l a mi sma encont rar adems, ent re ot ras cosas, l as i nst ruc-
ci ones de ut i l i zaci n y l a cat egor a.
Categora
0
(hast a
10 kgl
1
( 9
a 18 kg)
2
(15
a 25 kg)
J
122 a 36 kgl
Denominacin Accesoriosoriginales
"Huckepack" Audi
Nmero de catlogo
G0 00A.019.900
G1 00A. 019. 901
G1 I SOFI X Duo Pl us 00A. 019. 909. A
c2 00A.019.903
G3 00A.019.904
G3 00A.0' t 90,904
Fabricante
Bri t ax Rmer
Bri t ax Rmer
Bri t ax Rmer
Bri t ax Rmer
Britax Rmer
Brt ax Rmer
Modelo
Concha para
beb
Pri nce
Duo Pl us
Vario
Zoom
Zoom
Nmero de autorizacin
i osg oroos
El 033 01058
El 033 01 1 33
El 033 01 1 20
E1 033 01 061
Ef 033 01061
i
I
I
I
Ll evar a l os ni os de f orma
Posi bi l i dades de f i j aci n del asi ent o par a
ni os
Es posible fijor un osento pora nios en los dos plozas
loteroles del osiento trosero y en el osiento del acom-
poonte.
A cont i nuaci n se descr i be cmo puede f i j ar se un asi ent o par a
ni os, de un modo segur o, en l as pl azas ext er i or es del asi ent o
t r aser o y en el asi ent o del acompaant e:
.
Losasi ent os par a ni os de l os gr upos0a3 pueden f i j ar secon el
ci nt ur n de segur i dad de t r es punt os de ser i e = pgi no 271.
.
Los asi ent os par a ni os de l os gr upos O, 0+ y 1 del si st ema
"l SOFl X" pueden f i j ar se en l as ar gol l as* "l SOFl X" si n necesi dad de
ut i l i zar f os ci nt ur ones de segur i dad = pgi no 273.
l donei dad de l os asi entos para ni os en l as pl azas del vehcul o
segn fa di rectri z CE771541:
Veh cul os con ci nt ur n abdomi nal en l a pl aza cent r al
del asi ento trasero
Categora Asiento del Plazas exte- Plazacentral
acompa- ri ores del del asi ent o
ante asiento tra- trasero
sero
u*+ u++ O
u*+ u++
1
0, 0+
1
2
3
u " de aol i caci n uni ver sal "
*
El r espol do del asi ent o del acompaant e deber aj ust ar se t odo
l o que sea posi bl e haci a adel ant e o bi en adapt ar l o a l a posi ci n
del asi ent o par a ni os, y el asi ent o del acompaant e con r egu-
l aci n de l a al t ur a deber aj ust ar se en su punt o ms al t o.
+ El asi ent o del ant er o del acompaant e puede equi par se con
ar gol l as de suj eci n* " l SOFl X".
++ Las pl azas ext er i or es del asi ent o t r aser o pueden ser equi padas
con ar gol l as de suj eci nx "' l SOFl X"".
Ll Adecuado par a l os si gui ent es si st emas de suj eci n segn l a
l i st a de r ecomendaci ones > pg na 269: G1
L2 Adecuado par a l os si gui ent es si st emas de suj eci n segn l a
l i st a de r ecomendaci ones - pgi no 269: G2
O Pl aza de asi ent o no adecuada par a l os ni os de est e gr upo.
Veh cul os con ci nt ur n de t r es punt os en l a pl aza
central del asi ento trasero
Categora Asi ento del Pl azas exte- Pl aza central
acompa- ri ores del del asi ento
ante asi ento tra- trasero
sero
0, 0+ u* +
I u*+
2 u x
3 u *
u " de apl i caci n uni ver sal "
x
El r espol do del asi ent o del acompaant e deber aj ust ar se t odo
I o que sea posi bl e haci a adel ant e o bi en adapt ar l o a l a posi ci n
del asi ent o par a ni os, y el asi ent o del acompaant e con r egu-
l aci n de l a al t ur a deber aj ust ar se en su punt o ms al t o.
I
I
I
I
I
a
I
I
a
f
l
>
ol
nl
u++ u
u++ u
u u
u u
o
u
u
u*
u*
I
t
I
t
-
El asi ent o del ant er o del acompaant e puede equi par se con
ar gol l as de suj eci n* " l SOFl X".
-
Las pl azas ext er i or es del asi ent o t r aser o pueden ser equi padas
con ar gol l as de suj eci n* ""l SOFl X"".
A ATENCINI
Drrante l a marcha, l os ni os deben i r asegurados en el vehcul o
con un si stema de retenci n que corresponda a su edad, peso y
ahura = pgi na264.
.
En ni ngn caso se deber col ocar en el asi ento del acompa-
ante un asi ento para ni os en el que el ni o vi aj a de espal das a
l a di recci n de marcha si no se ha desacti vado el ai rbag del acom-
paante. Exi ste pel i gro de muerte. Si en casos excepci onal es
resul ta necesari o l l evar a un ni o en el asi ento del acompaante,
desacti ve ef ai rbag del acompaante > pgi no 258.
.
Le recomendamos que l ea y tenga en cuenta l a i nformaci n y
l as advertenci as rel ati vas a l os asi entos para ni os =
\
en "l ndi -
caci ones de seguri dad i mportantes para el manej o de asi entos
para ni os", ptgi no 262, as como l as i nstrucci ones de montaj e
del fabri cante del asi ento para ni os.
_:
or a vehi cul osr con segur o par a l os asi ent os par a ni os
Segur o del asi ent o par a n os
3i se fijo un osento poro nios de los grupos 0, 0+ y 1,
:eber octvorse sempre el seguro del asiento paro
-
os.
. zr a
f i j ar un asi ent o par a ni os deber bl oquear se el ci nt ur n de
: ; gur i dad de t r es punt os de un modo per manent e. Est e b oqueo del
Ll evar a l os nos de f orma
ci nt ur n gar ant i za una posi ci n f i j a del asi ent o par a ni os en el
veh cul o.
Vl do par a vehi cul os: con segur o par a l os asi ent os par a ni os
Act i var el seguro del asi ent o para ni os
El seguro del osiento pora nios quedo activodo
socondo por completo lo bonda del hombro del
cinturn y enrollndolo despus bien despocio.
-
Fi j e el asi ent o par a ni os con el ci nt ur n de segur i dad de
t r es punt os segn l as i nst r ucci ones del f abr i cant e del
asi ent o par a ni os. I nt r oduzca l a l enget a en el ci er r e
cor r espondi ent e al as ent o hast a
que
encast r e de un
modo audi bl e.
-
Ext r ai ga por compl et o l a banda del hombr o del ci nt ur n.
-
Dej e que se enr ol l e l a banda del ci nt ur n hast a que
quede bi en cei da al asi ent o par a ni os. El ci nt ur n
" chasquea" de un modo audi bl e, l o que conf i r ma que el
segur o ha quedado act i vado.
[
ArErvclrvl
En ni ngn caso se deber col ocar en el asi ento del acompaante
un asi ento para ni os en el que el ni o vi aj a de espal das a l a di rec-
ci n de marcha si el ai rbag del acompaante est actvado
+ pgi no 263. De l o contrari o exi ste pel i gro que se produzcan
heri das graves o mortal es.
Ll evar a l os ni os de f orma
-
Haga una pr ueba t i r ando del ci nt ur n
-
l a banda del
ci nt ur n no se deber poder ext r aer . I
Vl i do para veh cul os: con se! uro para l os asent os para ni os
Desact i var el seguro del asi ent o para ni os
El seguro del osiento para nios se desoctivo outom-
ticomente si Ia bondo del cinturn est enrolloda
por
completo.
-
Pul se l a t ecl a r oj a que hay en el ci er r e del ci nt ur n. La
l enget a de ci er r e es expul sada del mi smo por l a f uer za
del muel l e.
-
Acompandol o con l a mano puede f aci l i t ar se el
pr oceso de enr ol l ado del ci nt ur n. r
li
: i ar a vehi cuJos: con si st ema I SOFI X
=, j acn
del asi ent o para
s; st ema " SOFI X"
-cs osientos poro nios pueden fijarse en el osiento
:'osero o en el osiento del ocompoantex de un modo
'ipido,
sencillo y seguro medionte el sistema
.tSOFtX..
Fi g. 211 Argol l as de
sul eci n del asi ento
para ni os ISOFIX
Ll evar a l os ni os de f orma
Fi g. 212 El asi ent o
para nos con sstema
ISOFIX se encai a en l as
pi ezas de protecci n
ya montadas
Las i nst r ucci ones del f abr i cant e del asi ent o par a ni os
deben ser t eni das en cuent a si se desea desmont ar o
mont ar el asi ent o
par a
ni os.
-
Encaj e l as pi ezas de pr ot ecci n
@
en l as ar gol l as de
suj eci n
@
qr " hay ent r e et r espi l do y el c n del
asi ent o + f i 1. 211.
-
I nt r oduzca l os br azos de encast r e del asi ent o par a ni os
en l as pi ezas de pr ot ecci n ya mont adas, hast a que
encast r en de un modo audi bl e
( 2
veces) > f i g. 212.
-
Ti r ando del asi ent o par a ni os, compr uebe si han encas-
t rado bi en ambos ci erres.
En el f ol l et o que se sumi ni st ra con el asi ent o encont rar Vd. una
descri pci n exact a del mont aj e.
Los asi ent os para ni os con si st ema de f i j aci n "l SOFl X" se pueden
adqui ri r en l os Servi ci os Of i ci al es Audi y en t i endas especi al i zadas. )
ni os con el
Ll evar a l os ni os de f orma
El si st ema de f i j aci n par a ni os "l SOFl X" t ambi n puede mont ar se
con oost er i or i dad.
[
ArErucrrut
Las argol l as de suj eci n fueron di seadas excl usi vamente para
asi entos con si stema "l SOFl X". No fi j e nunca otros asentos para
ni os, ni ci nturones ni cual qui er ti po de obj etos en l as argol l as de
suj eci n. De l o contrari o exi ste pel i gro de sufri r heri das graves o
mortal es.
Ll evar a l os ni os de f orma
Tecnol og a i nt el
Tecnol og a i nt el i gent e
Pr ogr ama el ect r ni co de
est abi l i zaci on
( ESP)
Obser vaci ones gener al es
El progromo electrnico de estoblizocin aumento lo
estobilidod de marcho.
Fi g. 213 Consol a
central con el i nte-
rruptor del ESP
Con ayuda del ESP se ve aument ado el cont r ol del veh cul o en si t ua-
ci ones l mi t e de l a di nmi ca de conducci n, como p. ej . al acel er ar
y en l as cur vas. El ESP r educe el pel i gr o de der r apar sea cual sea el
est ado de l a cal zada y mej or a de est a f or ma l a est abi l i dad del veh -
cul o dur ant e l a conducci n. Est o sucede a cual qui er vel oci dad.
El si st ema ant i bl oqueo
( ABS) ,
el bl oqueo el ect r ni co del di f er enci al
( EDS)
y l a r egul aci n ant i pat i naj e
( ASR)
est n i nt egr ados en el
pr ogr ama el ect r ni co de est abi l i zaci n.
Funci onami ent o
La uni dad de cont r ol del ESP
pr ocesa
l os dat os sumi ni st r ados oor
l os di sposi t i vos menci onados. Di cha uni dad pr ocesa t ambi n l os
dat os de medi ci n pr opor ci onados por sensor es de al t a pr eci si n.
Est os dat os adi ci onal es de medi ci n son l a vel oci dad de r ot aci n
del veh cul o en t or no a su ej e ver t i cal , l a acel er aci n t r ansver sal del
veh cul o, l a pr esi n de f r enado y el gi r o del vol ant e.
Con ayuda del gi r o del vol ant e y de l a vel oci dad del veh cul o se
det er mi na l a di r ecci n deseada por el conduct or y se compar a
const ant ement e con el compor t ami ent o r eal del veh cul o. Al or odu-
ci r se i r r egul ar i dades, como p. ej . , si el veh cul o empi eza a der r apar ,
el ESP f r ena l a r ueda adecuada aut omt i cament e.
Las f uer zas de f r enado que act an sobr e l a r ueda hacen que el veh -
cuf o r ecuper e su est abi l i dad. Si el veh cul o sobr ani r a
( t endenci a
de
l a par t e t r aser a a sal i r se de l a car r et er a) l os f r enos act uar n sobr e l a
r ueda del ant er a que
mi r a a l a
par t e
ext er i or de l a cur va. Si el veh -
cul o subvi r a
( t endenci a
a sal i r se de l a cur va) , l a f uer za de f r enado se
ej er cer en l a r ueda t r aser a que mi r a a l a par t e i nt er i or de l a cur va.
La acci n de f r enado va acompaada de r ui dos.
El ESP f unci ona en combi naci n con el ABS + pg na 282. 5i se
pr oduce una aver a en el ABS, dej a de f unci onar t ambi n el ESP.
Desacti var
El ESP se act i va aut omt i cament e al ar r ancar el mot or y ej ecut a una
aut opr ueba.
nte
i nt el
Funci onami ent o
El EDS f unci ona aut omt i cament e, es deci r , si n que el conduct or
i nt er venga. Est e di sposi t i vo cont r ol a, con ayuda de l os sensor es del
ABS, cunt as veces gi r an l as r uedas mot r i ces = pgi no 282. 5i se
detecta una di ferenci o de revol uci ones consi derabl e
(aprox.
100
r pm) ent r e f as r uedas mot r i ces, p. ej . cuando sl o uno par t edel a
super f i ci e donde se apoyan l as r uedas es r esbal adi za, el di sposi t i vo
f r ena l a r ueda que pat i na y pr opor ci ona l a f uer za mot r i z a l as ot r as
r uedas. El si st ema f unci ona hast a una vel oci dad de apr ox. 40 km/ h
( t r acci n
del ant er a) o bi en 80 km/ h
( t r acci n
t ot al ) . Est e pr oceso de
r egul aci n va acompaado de r ui dos.
Poner en mar cha el veh cul o
Si al poner se en mar cha pat i na una r ueda debi do a que l a cal zada
pr esent a di ver sas condi ci ones de agar r e
( p.
ej . una r ueda mot r i z
t i ene hi el o debai o) habr que acel er ar hast a que el veh cul o se
ponga en movi mi ent o.
Recal ent ami ent o de l os f r enos
Con el f i n de oue el f r eno de di sco de l a r ueda somet i da a un f r enado
ext r emo no se r ecal i ent e, el EDS se desconect a t empor al ment e de
f or ma aut omt i ca. En est e caso, el veh cul o segui r en mar cha y
t endr l as mi smas pr opi edades de mar cha que l as de ot r o si n EDS.
El EDS se vuel ve a conect ar aut omt i cament e en cuant o el f r eno se
enf r a.
\
ererrrclrut
.
Acel ere con precauci n al aumentar l a vel oci dad sobre pi sta
resbal adi za, p. ej ., sobre hi el o y ni eve. Las ruedas motri ces pueden
l l egar a pati nar a pesar del EDS, i nfl uyendo de esta forma negati -
vamente en l a estabi l i dad de marcha. Pel i gro de acci dente. )
nte
i : i sposi t i vo puede act i var se y desact i var se, si empr e que se desee,
: , - sndo l a t ecl a + pgi no 278, f i 1. 213. Si el ESP est desact i vado,
* : est i go l umi noso del ESP est encendi do, vase = pg no 25.
- ' l o gener al , el ESP deber a est ar si empr e act i vado. Sl o t i ene
i ; ^t i do desact i var el ESP en aquel l os casos excepci onal es en l os
: r - : se desee que pat i nen l as r uedas. Ej empl os:
r
Al conduci r con cadenas par a l a ni eve

Al conduci r por ni eve pr of unda o t er r eno bl ando
.
Al "col umpi ar " el veh cul o par a desat ascar l o.
l esous deber a vol ver a act i var se el ESP.
A iArENctN!
to se debe ol vi dar que tampoco el ESP puede superar l os l mi tes
mpuestos por l a fsi ca. El esti l o de conducci n debera adaptarse
sl empre al estado de l a cal zada y a l a si tuaci n del trfi co
-
i ncl uso
si se conduce un vehcul o con ESP. Esto deber tenerse en cuenta
sobre todo si l a cal zada est hel ada o moj ada. El hecho de ser
mayor l a seguri dad no debera i nduci r a correr ni ngn ri esgo. De
b contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
oqueo el ect r ni co del di f er enci al
( EDS)
1l bloqueo electrnico del diferencial impide que uno
'redo
potine.
Obser vaci ones gener al es
: bl oqueo el ect r ni co del di f er enci al
( EDS)
hace ms f ci l
( e
i ncl uso
: e puede deci r posi bl e) ar r ancar , acel er ar o subi r pendi ent es en
: : uaci ones en que l as condi ci ones de l a cal zada son muy poco f avo-
A ATENG|N!
(conti nuaci nl
.
El esti l o de conduccn debera adaptarse si empre al estado de
l a cal zada y a l a si tuaci n del trfco
-
i ncl uso si se conduce un
vehcul o con EDS. El hecho de ser mayor l a seguri dad no debera
i nduci r a correr ni ngn ri esgo. De l o contrari o exi ste pel i gro de
acci dente.
Nota
El hecho de que se enci enda el t est i go de cont r ol del ABS puede
i ndi car t ambi n que hay una aver a en el EDS. Acuda cuant o ant es
a un t al l er esoeci al i zado. r
Regul aci n ant pat i naj e de l as r uedas
mot r i ces
( l \ SR)
La regulacin ontipatinoie impide que los ruedas
motrices potinen al ocelerar.
Observaci ones general es
La r egul aci n ant i pat i na e de l as r uedas mot r i ces
( ASR)
f or ma par t e
del pr ogr ama el ect r ni co de est abi l i dad
( ESP) .
La r egul aci n ant i pat i naj e
( ASR)
hace ms f ci l
( e
i ncl uso se puede
deci r
posi bl e) ar r ancar , acel er ar o subi r pendi ent es en si t uaci ones
en
que l as condi ci ones de l a cal zada son muy poco f avor abl es.
Funci onam ent o
El si st ema de r egul aci n ant i pat i naj e
( ASRI
f unci ona aut omt i ca-
ment e, es deci r , si n que el conduct or i nt er venga. El ASR cont r ol a,
con ayuda de l os sensor es del ABS, el nmer o de gi r os de l as r uedas
motri ces = pgi na 282. Si l as ruedas pati nan
, l a fuerza motri z se
adapt a a l as condi ci ones de l a cal zada r educi ndose aut omt i ca-
ment e el r gi men del mot or . Est o sucede a cual qui er vel oci dad.
El ASR f unci ona
j unt o con el ABS. Si se pr oduce una aver a en el
ABS, dej a de f unci onar t ambi n el ASR.
Nota
El ASR sl o f unci onar cor r ect ament e si l os neumt i cos de l as
cuat r o r uedas son i gual es. La di f er enci a de t amao de l os neum-
t i cos puede pr ovocar una r educci n no deseada de l a pot enci a del
mot or . Vase t ambi n = pg no 342 "Neumt i cos nuevos o r uedas
nuevas". I
Frenos
Obser vaci ones
gener al es
Foctores que influyen negotivomente en lo copocidad
de frenado
Desgaste
El desgast e de l as past i l l as de f r eno depende en gr an medi da de l as
condi ci ones de ut i l i zaci n y de l a f or ma en que se conduce' Est o se
puede apl i car especi al ment e cuando se r ecor r en t r amos cor t os o se
conduce
por ci udad o de f or ma muy depor t i va.
Humedad o sal es ant i hi el o
En det er mi nadas ci r cunst anci as,
p, ej . t r as at r avesar zonas con
mucha agua. si l l ueve mucho o despus de l avar el veh cul o, puede
ser oue se r et r ase l a acci n del f r eno debi do a que l os di scos y l as
past l l as de f r eno est n hmedos o, en i nvi er no, hel ados. En est e
a - i o mt i ca-
. s r oci dad.
a. ef l a en el
i : os de l as
ce l os neum-
l a pot enci a del
uevos o r uedas
to coPoci dod
an medi da de l as
conduce.
Est o se
' amos
cor t os
o se
sar zonas con
: ' veh cul o, Puede
Le l os di scos Y
l as
f ' el ados. En est e
: so, habr que f r enar r epet i das veces hast a que
l os f r enos se
" - ouen" .
- : ' nbi n
cuando se conduce por car r et er as t r at adas con sal es ant i -
-
el o y se l l eva mucho t i empo si n f r enar puede ver se di smi nui da l a
' - r ci n
de f r enado. En est e caso. l a pel cul a de sal en l os di scos y
: - l as past i l l as de l os f r enos se t ene que el i mi nar pr i mer o f r enando.
Corrosi n
- 3nt o
un uso poco f r ecuent e del aut omvi l como l a poca ut i l i zaci n
: = l os f r enos pr opi ci an l a cor r osi n de l os di scos y el ensuci ami ent o
: : l as past i l l as de f r eno.
l : caso de ut i l i zar l os f r enos de f or ma poco f r ecuent e o de exi st i r
: . or r osi n se aconsej a f r enar r epet i das veces de f or ma br usca y a
= : l el oci dad par a l i mpi ar as l os di scos y l as past i l l as de l os f r enos
Aweras del si stema de frenos
S' el r ecor r i do del pedal aument ase r epent nament e, pueoe ser que
- aya
dej ado de f unci onar uno de l os ci r cui t os del si st ema de f r enos
: e dobl e ci r cu t o. En est e caso, di r j ase i nmedi at ament e al t al l er
: speci al i zado ms cer cano par a que r epar en l a aver a. Conduzca
- ast a
el mi smo a baj a vel oci dad y t enga en cuent a que par a f r enar
^abr
que pi sar con ms f uer za el pedal y el r ecor r i do de f r enado
ser ms l ar go.
Ni wel baj o del l qui do de f r enos
Si el ni vel de l qui do de f r enos es demasi ado baj o pueden pr esen-
: ar se aver as en el si st ema de f r enos. El ni vel de l qui do se vi gi l a
el ect r ni cament e.
A nrerucu
Efecte frenazos para l i mpi ar el sstema de frenos sl o cuando l o
permi ta l a si tuaci n del trfi co. No se debe poner en pel i gro a l os
ocupantes de otros vehcul os.
pel i gro
de acci dente.
O Cui dadol
o
Si no es necesar i o f r enar , no pi se nunca suavement e el pedal del
f r eno de f or ma que l os f r enos "act en l i ger ament e, , . Est o hace que
l os f r enos se r ecal i ent en, l o que t i ene como consecuenci a oue el
r ecor r i do de f r enado y el desgast e sean mayor es.
.
Ant es de baj ar una pendi ent e pr ol ongada muy pr onunci ada,
r eduzca l a vel oci dad, engr ane una mar cha ms cor t a
( cambi o
manual ) o bi en una gama de mar chas ms cor t a
( cambi o
aut om_
t co) . De est a f or ma se apr ovecha el f r eno mot or y se al ar ga l a vi da
t i l de l os f r enos. Si a pesar de t odo t i ene que. f r enar . no l o haga
cont i nuament e, si no pi sando y qui t ando el pi e
del f r eno r epet i da_
ment e.
E ,or"
En el caso de mont ar post er i or ment e
un espi l er del ant er o, embe_
l l ecedor es i nt egr al es u ot r os accesor i os, asegr ese de que l a
ent r ada de ai r e por l as r uedas del ant er as no se r educe ya que,
de l o
cont r ar o, el si st ema de f r enos podr a r ecal ent ar se demasi ado. r
$er."rof rencl
El servofreno oumento Ia accin de los frenos.
El ser vof r eno aument a l a pr esi n que Vd. ej er ce al pi sar el pedal del
f r e n o . E | s e r v o f r e n o s | o f u n c i o n a c o n e | mo t o r e n ma r c h a . >
@ffinnF,ft!tl*!!
i nt el i gent e
\
nreruclrvt
Evi te que el vehcul o se mueva en punto muerto con el motor
parado. De l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
Nota
Si el ser vof r eno no f unci ona. p. ej . , por que el veh cul o debe ser
r emol cado o por que di cho di sposi t i vo est aver i ado, par a f r enar
habr que pi sar el pedal del f r eno con ms f uer za de l a que se pi sa
habi t ual ment e. r
Si st ema ant i bl oqueo
( ABS)
El ABS impide que los ruedos se bloqueen cuondo se
freno.
El si stema anti bl oqueo (ABS)
contri buye de modo esenci al a
aument ar l a segur i dad act i va al conduci r . La vent aj a deci si va f r ent e
al si st ema de f r enos convenci onal es que l as r uedas no se bl oquean
ni si qui er a al f r enar br uscament e sobr e pi st a r esbal adi zo, l o que
per mi t e mant ener el mxi mo cont r ol posi bl e
sobr e el veh cul o en
t odo moment o,
Si n embar go, no debe esper ar se que gr aci as al ABS se r eduzco
si empr e el r ecor r i do def r enado. Si se conduce sobr e gr ava o sobr e
ni eve r eci n ca da en pi so r esbal adi zo ( condi ci ones
st as en l as que
ya de por s se debe conduci r despaci o y con pr ecauci n) ,
el r eco-
rri do de frenado puede ser i ncl uso ms l argo.
Funci onami ent o del ABS
Cuando el veh cul o al canza una vel oci dad de apr oxi madament e
6 km/ h se r eal i za un pr oceso aut omt i co de ver i f i caci n. Dur ant e el
mi smo puede que se oi gan r ui dos de bombeo.
Cuando una r ueda gi r a muy despaci o en r el aci n a l a vel oci dad del
veh cul o y t i ende a bl oquear se, se r educe l a pr esi n de f r enado
sobr e di cha r ueda. Est e pr oceso de r egul aci n se pone de mani -
f i est o medi ant e una vi br aci n del pedat de f r eno que va acompa-
ada de r ui dos. De est a f or ma se l e i ndi ca al conduct or que l as
r uedas se hal l an en el mar gen de bl oqueo
( mar gen
de r egul aci n
del ABS) . Par a que el ABS pueda r egul ar de f or ma pt ma en ese
mar gen, habr que mant ener pi sado el pedal de f r eno per o en
ni ngn caso " bombear " .
Nota
En caso de pr oduci r se al guna aver a en el si st ema ant i bl oqueo,
di cho f af l o se i ndi ca medi ant e el t est i go l umi noso = pgi na 24. t
A nreructru1
Ni si qui era el ABS puede sobrepasar l os l mi tes i mpuestos por l as
l eyes fsi cas. Esto debe tenerse especi al mente en cuenta sobre
pi sta resbal adi za o moj ada. Cuando el ABS entra en el campo de
regul aci n habr que adaptar i nmedi atamente l a vel oci dad a l as
condi ci ones vi al es y de trfi co. El hecho de ser mayor l a seguri dad
no debera i nduci r a correr ni ngn ri esgo. De l o contrari o exi ste
pel i gro de acci dente.
-r-esne!g-s-ra-ir'!9!i9-e-!-t-"*--,ffie
: : : t vcl par a nnej or ar l a ef i caci a cl e l e s
= Cispositivo poro mejoror lo eficocio de los frenos
-:iimizo lo fuerzo de frenodo.
: : : = d sposi t i vo cont r i buye a mej or ar l a f uer za de f r enado y a
i r :
- i ar
de est e modo el r ecor r i do de f r enado. Si el conduct or oi sa
-
: : dal del f r eno de un modo br usco, el di sposi t i vo par a mej or ar l a
- - '
: =ci a de f r enado hace aument ar aut omt i cament e l a f uer za de
: - ado hast a el mxi mo, o mej or di cho, hast a el punt o en que i nt er -
+- : r a el s st ema ant i bl oqueo
( ABS) .
Habr que mant ener el pi e en
-
: : dal del f r eno hast a que el veh cul o haya f r enado del modo
: : : eado. El di sposi t i vo par a mej or ar l a ef i caci a de f r enado se desac-
= en cuant o se qui t a el pi e del pedal del f r eno.
: : sposi t i vo par a mej or ar l a ef i caci a de f r enado no f unci ona si el
- i 3
se ha aver i ado.
1\ Arervclrvt
.e rogamos que tenga en cuenta que el pel i gro de acci dente
menta conduci endo demasi ado rpi do, sobretodo en l as curvas
en el caso de que l a cal zada est hel ada o mol ada, as como en
* caso de acercarse demasi ado a l os vehcul os que l e preceden. El
-ayor
ri esgo de acci dente tampoco puede reduci rse medi ante el
:i sposi ti vo para mej orar l a efi caci a de l os frenos. Pel i gro de acci -
:ene.
Lo direccin osistido hoce que el monejo del volante
seo ms suove cuondo el motor est en marcho.
La di r ecci n asi st da ayuda al conduct or par a que pueda manej ar el
vol ant e si n apl i car apenas f uer za.
Cuando el mot or no est en mar cha, l a di r ecci n asi st i da no
f unci ona. En est e caso, par a mover el vol ant e hay que apl i car mucha
f u er za.
Si el veh cul o est par ado y el vol ant e se gi r a o t opese somet e el
si st ema de di r ecci n asi st i da a un gr an esf uer zo. Est e esf uer zo
pr ovocado por el gi r o a t ope del vol ant e se acompaa de r ui dos.
Apar t e de el l o, el r gi men de r al ent del mot or di smi nuye.
O Cui dadol
Con el mot or en f unci onami ent o, no deber a mant ener el vol ant e
gi r ado a t ope dur ant e ms de 15 segundos. De l o cont r ar i o se cor r e
el r i esgo de daar l a di r ecci n asi st i da.
Nota
.
El vol ant e del veh cul o se puede gi r ar del t odo aunquef al l e l a
di r ecci n asi st i da o con el mot or par ado ( r emol cado) .
Si n embar go,
se deber apl i car ms f uer za par a gi r ar el vol ant e.
o
Si el si st ema t i enef ugas o est aver i ado deber a l l evar el veh -
cul o en l o posi bl e de i nmedi at o a un t al l er especi al i zado.

La di r ecci n as st i da
pr eci sa
un acei t e hi dr ul i co especi al . El
depsi t o de est e acei t e se encuent r a en l a par t e del ant er a i zqui er da
del compar t i ment o del mot or = pgi no 325" Par a que l a di r ecci n
asi st i da f unci one cor r ect ament e es i mpor t ant e que el ni vel de
l qui do sea el correct o. El ni vel
un servi ci o de i nspecci n. r
Val i do par a vehr cul os: con Ser vot r oni c
se rvotro n c
de f qui do se compr ueba al r eal i zar
El sistemo servotronic regulo lo direccin osistido elec-
trnicomente.
En veh cul os con ser vot r oni c, l a acci n r egul ador a de l a di r ecci n
asi sti da > pgi na 283 se adapta el ectrncomenfe en funci n de l a
vel oci dad.
La di r ecci n asi st i da segui r f unci onando aunque el di sposi t i vo
ser vof r onl cf al l e. Si n embar go, l a acci n r egul ador a de l a di r ecci n
asi st i da ya no se adapt ar a l a vel oci dad. Se not a que l a r egul aci n
el ect r ni ca est desconect ada por que al mani obr ar con el veh cul o
( es
deci r . cuando l a vel oci dad es baj a) hace f al t a apl i car ms f uer za
de l a acost umbr ada. La aver a deber a r epar ar se I o ant es posi bl e en
un t al l er especi al i zado. I
Vl i do par a vehi cul osi con t r acci n t ot al
Tr acci n t ot al
( quat t r o@)
En |os vehculos con traccin totol, lo fuerzo propul-
soro proviene de los cuotro ruedas.
Obser vaci ones gener al es
El si st ema de t r acci n t ot al f unci ona de f or ma t ot al ment e aut om-
t i ca. La f uer za pr opul sor a se di st r i buye ent r e l as cuat r o r uedas,
adapt ndose a su est i l o de conducci n v a l as condi ci ones de l a
cal zada.
El si st ema de t r acci n a l as cuat r o r uedas act a en consonanci a con
l a el evada pot enci a del mot or . La t r acci n t ot al conf i er e al veh cul o
pr est aci ones ext r aor di nar i as y excel ent es pr opi edades de mar cha,
t ant o en condi ci ones nor mal es de conducci n como en condi ci ones
ext r emas con hi el o y ni eve. Pr eci sament e por est e mot i vo deben
t ener se en cuent a si empr e l as si gui ent es obser vaci ones r el at i vas a
l a segur i dad = A.
Neumt i cos de i nvi er no
Gr aci as a f a t r acci n t ot al . l a t r acci n del veh cul o hoci o odel ont ees
buena en i nvi er no i ncl uso l l evando neumt i cos de ser i e. Si n
embar go, l e aconsej amos que en i nvi er no ut i l i ce neumt i cos de
i nvi er no o par a t odas l as est aci ones en l os 4 r uedas par a mej or ar
an ms el comoor t ami ent o del veh cul o ol f r enor .
Cadenas par a l a ni eve
Las cadenas par a l a ni eve deben col ocar se t ambi n en veh cul os
con t r acci n t ot al cuando sea obl i gat or i o el uso de l as mi smas
> pg no 357, "Cadenas par a l a ni eve".
Cambi o de neumt i cos
En veh cul os con t r acci n t ot al sl o deben col ocar se neumt i cos
def mi smo t amao + pgi no 342 "Neumt i cos nuevos o r uedas
nuevas".
Tengo
un todoterreno?
Su Audi no es un veh cul o t odot er r eno, ya que l a di st anci a del t r en
de r odaj e al suel o no es suf i ci ent e par a que l o sea. Por est e mot i vo,
evi t e conduci r oor cami nos en mal est ado. Vase t ambi n
= pgi no 289, "Evi tar daos en el vehcul o".

I
I
A nreruclru1
o
La capaci dad de frenado de su vehcul o se ve l i mi tada por l a
dherenci a de l os neumti cos. Por l o tanto, el comportami ento
son respecto a l os vehcul os con tracci n a dos ruedas no es muy
fferente. Por esa razn, el hecho de que i ncl uso sobre pi so resba-
ndi zo sea buena l a acel eraci n no deber
j ams
i nduci r a
conduci r a vel oci dades excesi vas. De l o contrari o exi ste pel i gro de
ccidente.

El esti l o de conducci n debera adaptarse si empre al estado de
a cal zada y a l a si tuaci n del trfi co
-
i ncl uso si se conduce un
rehcul o con tracci n total . El hecho de ser mayor l a seguri dad no
i ebera i nduci r a correr ni ngn ri esgo. De l o contrari o exi ste
pel i gro de acci dente.

Si l a cal zada est moj ada deber tener en cuenta que, ci rcu-
ando a una vel oci dad demasi ado el evada, l as ruedas del anteras
areden fl egar a "l otat" ("aquapl ani ng"l .
En este caso,
(al
contrari o de l o que ocurre en vehcul os con tracci n del anteral el
comi enzo del "aquapl ani ng" no va acompaado de un aumento
.epntno
de l as revol uci ones del motor. Por esta razn y a pesar
de l o anteri or, adapte l a vel oci dad a l as condi ci ones de l a cal zada.
)e l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
La conducci n el medi o ambi ent e
La conducci n y
Rodaj e
Mot or nuevo
el medi o ambi ent e
El rodoje del motor debe efectuorse en los primeros
1.500 kilmetros
Hasta l os l .OOO ki l metros
-
No conduzca a ms de 3/ 4 oar t es de l a vel oci dad
mxi ma.
-
No acel er e br uscament e.
-
Evi t e un r gi men de r evol uci ones al t o.
-
No conduzca con r emol que.
De l os 1. OOO a l os 1. 5OO ki l met r os
-
Se puede i r aument and o poul ot i noment e l a vel oci dad as
como el r gi men de r evol uci ones del mot or hast a l l egar
al mxi mo per mi t i do.
Durant e l as pri meras horas de f unci onami ent o, l a f ri cci n i nt eri or
del mot or es mucho mayor que post eri orment e, cuando t odas sus
pi ezas mvi l es se han aj ust ado ent re s . El buen resul t ado de est e
proceso depende esenci al ment e del est i l o de conducci n durant e
l os pri meros 1. 500 ki l met ros.
-
Tampoco despus del rodaj e deber a conduci rse poni endo
el mot or
a un rgimen elevado de revoluciones. El principio del rea roja de
l a escal a del cuent ar r evol uci ones mar ca el r gi men mxi mo admi -
si bl e de r evol uci ones del mot or . En el caso de veh cul os con cambi o
aut omt i co, deber a cambi ar se a l a si gui ent e mar cha ms l ar ga en
cuant o se al cance el r ea r ol a. Cuando el mot or al canza un r gi men
de r evof uci ones ext r emodament eal t o, se act i va aut omt i cament e el
di sposi t i vo de r egul aci n.
Por ot r a par t e, par a veh cul os con cambi o manual r i ge t ambi n l o
si gui ent e: No conduzca a un r gi men de r evol uci ones demasi ado
boj o. Cambi e a una mar cha ms cor t a en cuant o el mot or de. i e de
g i r ar "uni f or mement e".
O
Cui dado!
Todos l os dat os r el at i vos a l a vel oci dad y al r gi men de r evol uci ones
son sol ament e vl i dos par a el mot or a t emper at ur a de ser vi ci o. No
ponga nunca el mot or f r o a un r gi men de r evol uci ones al t o, ni en
punt o muer t o ni habi endo engr anado una mar cha. t
Neumt i cos nuevos
Si l os neumt i cos son nuevos, conduzca con ms cui dado
del habi t ual dur ant e l os
pr i mer os
500 ki l met r os.
Al pr i nci pi o, l os neumt i cos nuevos no desar r ol l an su mxi ma capa-
ci dad de adher enci a por l o que hay que somet er l os a un r odaj e. r
l
:
" st i l l as
de l os f r enos nuevas
- - r ga
en cuent a que, dur ant e l os pr i mer os 400 ki l met r os,
, : s past i l l as de l os f renos nuevas t odav a no desarrol l an su
- axi ma
capaci dad de f r enado.
l : rbi n l as past i l l as de l os f renos nuevas han de "asent arse"
:
-
rrero para poder of recer una f ri cci n mxi ma. Si n embargo, est a
: ": : aci dad de f renado l i gerament e reduci da se puede compensar
: sando con mayor f uerza el f reno.
: -' ant e el peri odo de rodaj e deber a evi t arse una ut i l i zaci n exce-
: ; "a de l os f renos. Por ut i l i zaci n excesi va de l os f renos se
: r-: i enden l os f renazos
(especi al ment e
a al t a vel oci dad), as como l a
: , : nducci n por puert os de mont aa.
'
: : r vehi cul os: con mot or de gasol i na
l at al i zador
-,1 sistemo de depurocin de goses de escope batoli-
:tdoil que funcione perfectomente es de gron impor-
:tncio pora reducir lo emisin de gases contominantes
:el vehculo.
-
Repost e sl o gasol i na si n pl omo + pgi na 317, " Ti po de
gasol i na"
-
No conduzca hast a vaci ar compl et ament e el depsi t o.
-
Al r eponer acei t e par a el mot or no sobr epase l a cant i dad
necesari a + pgi no 334 "Reponer acet e del mot or".
La conducci n el medi o amb ent e
-
No ar r anque el mot or r emol cando el veh cul o dur ant e un
tramo superior a 50 m > pgno 374, "Arrancar por
r emol cado" .
No se debe conduci r hasta vaci ar compl etamente el depsi to ya
que en ese caso, l a i r r egul ar i dad en l a al i ment aci n de combust i bl e
puede pr ovocar f al l os de encendi do. Debi do a est os f al l os de encen-
di do l l ega gasol i na si n quemar al si st ema de escape. Est o puede
t ener como consecuenci a que se r ecal i ent e y se dae el cat al i zador .
Si el veh cul o se ut i l i za en un pa s en el que no exi st e l a gasol i na si n
pl omo, al vol ver a ci r cul ar con el veh cul o por un pa s en el que el
si st ema de depur aci n de gases sea obl i gat or i o, deber cambi ar se
el cat al i zador .
O Cui daot
.
Bast a con repost ar sl o una vez gasol i na con pl omo para que el
rendi mi ent o del cat al i zador di smi nuya.
.
Si durant e l a marcha not ara f al l os de encendi do, una di smi nu-
ci n de pot enci a o una marcha i rregul ar del mot or, reduzca i nme-
[
inreruclrut
.
Las al tas temperaturas que se al canzan en el si stema de depu-
raci n de gases de escape hacen i mpresci ndi bl e aparcar el veh
cul o de forma que el catal i zador no entre en contacto con mate-
ri al es al tamente i nfl amabl es que se encuentren debai o del
vehcul o. De l o contrari o exi ste pel i gro de i ncendi o.
o
No uti l i ce en ni ngn caso una protecci n adi ci onal para l os
baj os del vehcul o o productos anti corrosi vos para l os tubos de
escape, l os catal i zadores o l os el ementos de protecci n trmi ca.
Di chas sustanci as podran i nfl amarse durante l a marcha y encen-
derse con el consi gui ente pel i gro de i ncendi o.
La conducci n el medi o ambi ent e
di at ament e l a vel oci dad y di r j ase a un t al l er especi al i zado par a que
compr ueben el veh cul o. Est as anomal as pueden deber se a una
aver a en el si st ema de encendi do. En est os casos. el combust i bl e
que no se haya quemado puede l l egar al si st ema de gases de
escape y, de est a f or ma. a l a at msf er a. Adems, el r ecal ent ami ent o
puede det er i or ar el cat al i zaoor .
* ,oa" rel ati va al medo ambente
En al gunas ocasi ones puede ocur r i r que aunque el si st ema de
depur aci n de gases de escape f unci one per f ect ament e, l os gases
de escape em t an un ol or par eci do
al azuf r e. La i nt ensi dad de di cho
ol or est en f unci n de l a pr opor ci n de azuf r e en el combust i bl e.
Par a sol uci onar est e pr obl ema
es suf i ci ent e a menudo con cambi ar
de mar ca de combust i bl e o r epost ar gasol i na sper si n pl omo. I
Vi aj es al ext ranj ero
Gasol i na si n pl omo
Tengo en cuenta que las condiciones y circunstoncios
en el extronjero pueden ser distintos o los que Vd.
conoce.
Asegrese de que va a poder repost ar gasol i na si n pl omo en
l a rut a que va a ef ect uar.
En l os veh cul os con cat al i zador no se debe repost ar nunca gasol i na
con pf omo = pt i gi no 287. Si desea i nf ormaci n sobre qu est a-
ci ones de servi ci o of recen gasol i na si n pl omo, di r j ase a un cl ub
aut omovi l st i co. r
Faros
Si se conduce por poses en los que se circulo por el
lado controro al que se hoce en el pos de origen, lo
luz de cruce osimtrico deslumbro o los conductores
que vienen en sentdo controro.
Faros
(estndar)
Para no desl umbrar a l os conduct ores oue ci rcul an en sent i do
cont rari o se debern recubri r ci ert as zonas de l os f aros con ci nt a
adhesi va opaca.
Faros con l mparas de descarga de gas (l uz
de xenn)*
Para evi t ar desl umbrar a l os conduct ores que ci rcul an en sent i do
cont rari o deber modi f i carse el aj ust e de l os f aros. Por razones de
segur i dad, encar gue a un t al l er especi al i zado que modi f i que el
aj ust e de l os f aros.
litl
"o."
La l uz de cr uce de l os f ar os de su veh cul o se ha aj ust ado de f or ma
asi mt r i ca. Est o hace que el ar cn del car r i l por el que Vd. ci r cul a se
i l umi ne con ms f uer za. Debi do a el l o, si se conduce por pa ses en
I os que se ci r cul a por el ot r o l ado de l a cal zada, desl umbr ar a l os
conduct or es que ci r cul an en sent i do cont r ar i o. Si desea i nf or mar se
sobr e el r ecubr i mi ent o de l os f ar os o sobr e l a modi f i caci n del
aj ust e de l os mi smos, puede di r i gi r se a su Ser vi ci o Of i ci al Audi o
bi en a un t al l er esoeci al i zado. I
7
por el
'igen,
lo
l ucto16
e l i r d o
con ci nt a
b xennF
r n sent i do
r azones de
r f i q ue el
Jo de f or ma
d. c r cul a se
cr pa ses en
r br ar a l os
i nf or mar se
ci n del
ci al Audi o
Evi t ar daos en el veh cul o
. f l : cnduci r por car r et er as y cami nos en mal est ado, o bi en al
. c, r se a acer as o r ampas empi nadas et c, hay que asegur ar se de
qe t as pi ezas ms baj as del veh cul o, t al es como, p. ej . , el espi l er
o er t ubo de escape no t oquen el suel o y r esul t en det er i or adas.
r qr
r i ge especi al ment e par a veh cul os con t r en de r odaj e a menor
Jt j r a
( t r en
de r odal e depor t i vol as como par a veh cul os que van
m-Y cargados. I
Conducci n econmi ca y
ecol g ca
I oser vaci ones gener al es
El estilo personol de conduccin es un factor funda-
mentol.
i consumo de combust i bl e, l a cont ami naci n del medi o ambi ent e
r el desgast e del mot ot de l os f r enos y de l os neumt i cos dependen
sobr e t odo de t r es f act or es:

El est i l o
per sonal
de conducci n
o
Las condi ci ones en l as que se ut i l i za el veh cul o

Requi si t os t cni cos
El consumo de combust i bl e se puede r educi r f ci l ment e ent r e un 10
y un 1 5 por ci ent o conduci endo con moder aci n y si n acel er ar br us-
cament e. En est e cap t ul o l e of r ecemos al gunos consej os pr ct i cos
con l os que podr cont r i bui r a l a conser vaci n del medi o ambi ent e
y, al mi smo t i empo, evi t ar gast ar ms de l o necesar i o. r
La conducci n el medi o ambi ent e
Conduci r con moder ac n
Cuondo el vehculo consume mds combustible es ol
oceleror.
Evi t e acel erar y f renar de f orma i nnecesari a.
Cuando el veh cul o consume ms combust i bl e es al acel er ar .
Conduci endo con moder aci n hay que f r enar menos y, por l o t ant o,
acel er ar t ambi n menos. Apr oveche l a i ner ci a del veh cul o si empr e
que sea posi bl e, p. ej . , cuando vea que el si gui ent e semf or o est
roj o. r
Cambi ar de mar cha par a ahor r ar ener g a
Combiondo o tiempo o rJna morcho ms lorgo se
ohorro combustible.
Cambi o manual
-
Conduzca en pr i mer a sl o el espaci o cor r espondi ent e a
l a l ongi t ud del veh cul o. Cambi e a l a si gui ent e mar cha
ms l ar ga en cuant o al cance l as 2. 000 r evol uc ones.
Cambi o automtco
-
Pi se el pedal del acel erador l entomente. No l o pi se hasta
al canzar l a posi ci n ki ck- down.
Una f or ma ef ect i va de ahor r ar combust bl e consi st e en cambi ar
pr ont o a una mar cha ms l ar ga. Las per sonas que apur an al mxi mo
l as mar chas consumen combust i bl e i nnecesar i ament e. r
La conducci n y el medi o ambi ent e
Conduciendo o menor velocidod se ohorro combus-
tible.
Fi g. 214 Consumo de
combusti bl e i ndi cado
en l /1 00 km y vel oci dad
en km/h
-
Conduzca de f or ma que l a agui a quede cl ar ament e por
debaj o de l a vel oci dad mxi ma.
Le aconsej amos que no conduzca hast a al canzar l a vel oci dad
mxi ma per mi t i da par a su veh cul o. El consumo de combust i bl e, l a
emi si n de gases cont ami nant es y l os r ui dos se mul t i pl i can de
f or ma despr opor ci onada a al t as vel oci dades.
La = f i g. 214 muest r a l a r el aci n ent r e el consumo de combust i bl e
y l a vel oci dad en el r ea super i or de vel oci dades. Si Vd. conduce a
una vel oci dad que no super e l as t r es cuar t as par t es de l a vel oci dad
mxi ma per mi t i da par a su veh cul o, el consumo de combust i bl e se
r educe a l a mi t ad.
Tombin el rolent supone consumo de combustble.
-
Apague el mot or al det ener el veh cul o dur ant e un
espaci o de t i empo l ar go.
-
No cal i ent e el mot or haci endo que f unci one con el veh -
cul o oar ado.
Cuando haya at ascos, se det enga en un paso a ni vel o en un sem-
f or o que t ar da en poner se ver de se aconsej a par ar el mot or . Apagar
el mot or dur ant e un espaci o de t i empo ent r e 30 y 40 segundos
ahor r a ms combust i bl e que l a cant i dad ext r a que se necesi t a par a
vol ver a ar r ancar el mot or .
En r al ent , el mot or necesi t a mucho t i empo par a cal ent ar se. A est o
se aade
que en l a f ase de cal ent ami ent o el desgast e y l a emi si n
de gases cont ami nant es son especi al ment e al t os. Por est e mot i vo
el veh cul o deber a poner se en mar cha i nmedi at ament e despus de
ar r ancar . Si n embar go, evi t e que el mot or al cance un r gi men al t o
de r evol uci ones al hacer l o.
Un motor mol oj ustodo consume ms combusti bl e del
necesorio.
El veh cul o debe somet er se de f or ma per i di ca a i nspec-
ci ones.
)
l/100km
La conducci n y el medi o ambi ente
f!!I
. ; al i zar
con r egul ar i dad l os t r abaj os de mant eni mi ent o ont es de
: : - nenzar un vi aj e es una gar ant a de que dur ant e l a conducci n no
r a a gast ar ms combust i bl e del necesar i o. Los t r abaj os de mant e-
- - i ent o
en su veh cul o no r edundan sl o en una mayor segur i dad
; : onduci r y en un mant eni mi ent o del val or del veh cul o si no
: - bi n en una r educci n del consumo de combust i bl e.
- - mot or mal aj ust ado puede hacer que el consumo de combus-
r t r e sea un 10% super i or al nor mal .
r : ' f i que el ni vel del acei t e al r epost ar . El consumo de acei t e
: e: ende en gr an medi da de l a car ga ydel r gi men del mot or . Por
=_: ; a gener al , el consumo de acei t e de un mot or nuevo no al canza
: - r al or ms baj o hast a que no ha t r anscur r i do ci er t o espaci o de
' n"1po.
: : -
est e mot vo el consumo de acei t e no se
puede
det er mi nar con
*r ct i t ud hast a que no se han r ecor r i do apr ox. 5. 000 km. Depen-
: l er do del est i l o de conducci n, el consumo de acei t e puede
tucnza( hasta 0.5 l /1.000km.
*
"o, "
rel at i va al medi o ambent e
I : cnsumo de acei t e puede r educi r se t odav a ms ut i l i zando
: , : , t es si nt t i cos. r
Menos r ecor r i dos cor t os
En proporcin, el vehculo consume mucho ms
combustible en los recorridos cortos.
i bl e.
I
l l veh -
. sema-
. Apagar
r d o s
s. i a
par a
. A est o
e' ni si n
a
' noti vo
sous
de
- en al t o
l/100km
-10
c
+20 C
km
5152530
F 9, 215 Consumode
combustbl e a dos
temperaturas
ambente i ndi cado en
l /100 km
-
Si el mot or est f r o, evi t e en l o posi bl e ut i l i zar el veh cul o
oar a t r amos i nf er i or es a 4 km.
Par a r educi r el consumo y l a emi si n de gases cont ami nant es, el
mot or y el cat al i zador deben haber al canzado l a t emper at ur a de
servi ci o oti ma.
El mot or f r o de un veh cul o de l a gama medi a consume ent r e 30 y
40 l / 100 km i nmedi at ament e despus de ar r ancar . Despus de
apr oxi madament e un ki l met r o, el consumo se r educe a 20 l l l o0
km. El mot or no se cal i ent a y el consumo no se nor mal i za hast a que
no se han r ecor r i do apr oxi madament e cuat r o ki l met r os. Por est e
mot i vo deber an evi t ar se si empr e que se puedan l os r ecor r i dos
cor t os.
La conducci n el medi o ambi ent e
En est e cont ext o, l a t emper at ur a ambi ent e
j uega un papel f unda-
ment al . La = pgi no 291, f i } . 215 muest r a cmo var a el consumo
de combust i bl e al r ecor r er el mi smo t r amo dependi endo de si l a
t emper at ur a ambi ent e es de +20' C de
- 10
" C. El veh cul o consume
ms en i nvi er no
que en ver ano. t
Tener en cuent a l a
Pr esi n
de l os
neumt i cos
Lo presin correcto de los neumticos oYudo o ohorror
combusti bl e.
-
Asegrese de que l a presi n de l os neumt i cos es l a
co r r ect a.
-
No conduzca t odo el ao con l os neumt i cos de i nvi er no.
Asegr ese si empr e de que l a pr esi n de l os neumt i cos es l a
cor r ect a. Un sol o bar de pr esi n i nsuf i ci ent e puede hacer que el
consumo de combust i bl e aument e en un 5%. Adems. una pr esi n
i nsuf i ci ent e en l os neumt i cos hace que el desgast e de l os m smos
sea mayor ya que aument a l a r esi st enci a a l a r odadur a y que el
compor t ami ent o de mar cha empeor e.
Compr uebe si empr e l a pr esi n de l os neumt i cos cuando est os
estn fnos.
No conduzca t odo el ao con l os neumt i cos de i nvi er noya que est o
hace oue el consumo de combust i bl e aument e hast a un 10%.
Adems, el veh cul o hace ms r ui do. r
Evi t gr l g ca, rSg i nnecesarra
El transporte de corgo se pogo con un moYor consumo
de combustible.
-
Evi t e t r anspor t ar car ga i nnecesar i a.
Dado
que cada ki l o de peso que se t r anspor t a de ms hace que el
consumo de combust i bl e aument e, se r ecomi enda echar si empr e
un vi st azo al mal et er o
par a evi t ar l a car ga i nnecesar i a.
A menudo, por per eza se dej a mont ado el por t aequi pai es del t echo
aunque st e ya no se ut i l i ce. La mayor r esi st enci a al ai r e que el
por t aequi paj es del t echo vac o supone, hace que a una vel oci dad de
ent r e 100y 120 km/ h el consumo de combust i bl e aument e en un
12ol o r espect o al consumo nor mal '
Al r or l a r - c<: r r i ent e el ect r i ca
Lo corriente elctrico generodo supone un gosto
od icion o I d e com b usti b I e.
-
Desconect e l os consumi dor es el ct r i cos en cuant o no
l os necesi te.
La cor r i ent e el ct r i ca se gener a y se di st r i buye con el al t er nador
cuando el mot or est encendi do. Cuant os ms consumi dor es el c-
t r i cos se conect en y, por l o t ant o, ms pot enci a se sol i ci t e de di cho
al t er nador , t ant o ms combust i bl e ser necesar i o par a que st e
f unci one cor r ect ament e.
'
a
llil
TT
: l
:
5;r:
ifr
f
o
a
a
S
a
ho
-
Apunt e
l os dat os r ef er i dos
al consumo
de su veh cul o.
i l esea cont rol ar
el consumo
de combust i bt e,
l e aconsej amos
que ;: -nte srIS viajes en un
,' diario
rie a bordo,,. rV Ll-oltar
muctro
--rpo
y t e ser de
sran ayuda.
cu"t qri ; ; . "; l ; ;
i JJ"t i uo
o nesa_
-
, : , podr
det ect arse
a t i el
_:
rar t as medi das
n""". ur3o
y. s es necesaro,
est o l e permi t l
: - el caso de que se det ect ,
:;ertenerse""",;;i;;;;:.".?T&."1"fr
Tl"1"riJi""f
i.","r"
: : r duci do
desde l a l t i ma vez que se l l en el depsi t o.
r
_ no
de a bor do
-:s polobros
se los llevo
el viento...
-
qpe!, bl!, dq slm
ed i oa m b i e nta I
La conducci n
el medi o ambi ente
o
Ut i l i zaci n
de pl st cos
si mi l ar es
en l os gr upos
de mont aj e
o
Ut i l i zaci n
de mat er i al es
r eci cl ados
o
Reducci n
de l a
, , em
o
cr imatizado,.
""",n"11:',.'"T
;ff ::::i:['
p rsticos
Pr ohi bi ci n ( conf or me
a l a l egi sl aci n)
de l os si gui ent es
mat er i al es:
o
Cadmi o
.
Asbesto
.
Pl omo
.
Mer cur i o

Cr omo Vl
Fabr i caci n
. .
Empl eo
de mat er i al es
r eci cl ados par a
l a pr oducci n
de
el ement os
de pl st i co
.
Renunci a
a l a ut i l i zaci n
de di sol vent es par a
l a conser vaci n
en espaci os
huecos
.
Pr oduct os
conser vant es
apl i cados par a
el t r anspor t e
exent os
de d sol vent es
.
Empl eo de pegament os
si n di sol vent es
o
Supr esi n
del CFC en l a pr oducci n
;,l T:,:X:|XL?:J
de resi duos para
ra producci n
de enersa y
o
Reducci n
de l a cant i dad
de aguas r esi dual es
or l Jt i l i zaci n
de nst al aci ones
par a
l a r ecuper aci n
de cal or r esi -
o
Empl eo de pi nt ur a
sol ubl e al agua r
:
- espet o
del medi o ambi ent e
ha desempeado
un papel pr epon_
: : - ant e
en el di seo, l a sel ecci n
a" r n", "r "f "r l r ] a
i aor cac n
e : _ nuevo
Audi . Ent r e ot r os. se ha pr est ado
". p"J "i "*""i n
a l os :
_: ui ent es punt os:
r.l edi das
constructi va
r
Acopramien.o",
,n,onl".
iril:"::
reciclaje
rentable
.
Desmont aj e
si mpl i f i cado
gr aci as
al di seo modul ar
r
Reducci n
de mezcl as de mat er i al es

Cal i f i caci n
de l as pi ezas
de pl st i co
y el ast mer os
segn l as
- : r mas
t SO 1043, I SO 1, | 469 e I SO 1629
Sel ecci n
de mat er i al es
o
Ampl i a
ut i l i zaci n
de mat er i al es
r eci cl abl es
Conducci n con
Ce r : dL; cci n con r emol que
Condu ccl r r con r er nol que
Fequi si t os t ecni cos
El dispositivo
poro remolque debe cumplir determi-
nodos requisitos.
Su veh cul o est
pr evi st o en pr i mer l ugar par a t r anspor t ar per sonas
y equi paj e. Si n embar go, y si se l e aade el equi pami ent o t cni co
cor r espondi ent e,
puede ut i l i zar se t ambi n par a t i r ar de un
r emol que.
Si su veh cul o se ha sumi ni st r ado de f br i ca con un di sposi t i vo
par a
r emol que, en l a f abr i caci n ya se han t eni do en cuent a t odos l os
aspect os t cni cos y l egal es necesar i os par a l a conducci n con
r emol oue.
Su veh cul o di spone de una t oma de cor r i ent e de 13 pol os par a l a
conexi n el ct r i ca ent r e el veh cul o y el r emol que. En el caso de que
el r emol que que se va a ut l zar t enga un conect or de 7 pol os podr
ut i l i zar se un cabl e adapt ador . El mi smo puede adqui r i r se en l os
Ser vi ci os Of i ci al es Audi .
El mont ai e post er i or de un di sposi t i vo par a r emol que debe r eal i -
zar se conf or me a l as nor mas del f abr i cant e del di sposi t i vo.
Los Ser vi ci os Of i ci al es Audi l e i nf or mar n con ms det al l e sobr e el
mont aj e post er i or de un di sposi t i vo de enganche par a r emol que y
sobr e si es necesar i o aument ar l a pot enci a del si st ema de r ef r i ger a-
ci n.
A nreruclru1
Le recomendamos
que se di ri i a a un tal l er especi al i zado si desea
montar posterormente el di sposi ti vo de enganche
para remol que'
Si el montai e no se l l eva a cabo correctamente, se corre el pel i gro
de provocar un acci dente.
Congej os nal a
t a conc. l uccl gn
Al conducir con remolque deben tenerse en cuento
olgunos osPectos.
-
Respet e si empre l as cargas de remol que
permi t i das
> pgina 390.
Car ga de r emol que
La car ga de r emol que per mi t i da no debe sobr epasar se en ni ngn
caso.
En el caso de no apr ovechar se compl et ament e l a car ga de r emol que
per mi t i da podr n super ar se pendi ent es de mayor i ncl i naci n'
Las car gas de r emol que i ndi cadas sl o son vl i das par a al t ur as que
no super en l os 1. 000 m por enci ma del ni vel del mar ' Dado que un
aument o de l a al t ur a
y l a consi gui ent e r educci n de l a densi dad
at mosf r i ca hacen
que di smi nuya el r endi mi ent o del mot or y con
el l o l a capaci dad de super ar pendi ent es, l a car ga de r emol que admi -
si bl e di smi nuye pr opor ci onal ment e a l a al t ur a. El peso t r act or -
r emol que debe r educi r se en un 10% por cada 1. 000 m de al t ur a Por
Conducci n con
l ue
l ue
un

) n
Jmi -
Por
Go t r act or - r emol que se ent i ende l a suma del peso del veh cul o
r =r gado) y del r emol que
( car gado) .
- - = Cat os de l a pl aca de model o del di sposi t i vo de r emol que r ef e-
r c, : s a l a car ga de apoyo son sl o val or es de compr obaci n del
sr osi t i vo. Los val or es r ef er i dos al veh cul o, que
a menudo son
nr e. or es a est os val or es, l os encont r ar en l a document aci n del
r er cul o o bi en en l a + pgi no 390. Tenga t ambi n en cuent a l a
= 3gno 384.
El i stri buci n de l a carga
l si r i buya l a car ga en el r emol que de f or ma que l os obj et os pesados
o- eden l o ms cer ca posi bl e del ej e. Asegur e l os obj et os de f or ma
u- e no puedan despl azar se.
i c ga de apoyo de l a l anza sobr e el cabezal esf r i co del di sposi -
: r c de r emol que deber a apr ovechar se al mxi mo per o no sobr epa-
Resi n de l os neumti cos
*t ecci one l a pr esi n de l os neumt i cos de su veh cul o par a "pl ena
- . 9a";
l a pr esi n l a puede consul t ar en el adhesi vo con l os dat os
: cor e l a pr esi n de l os neumt i cos que se encuent r a en el mont ant e
: E l a puer t a. En caso necesar i o, cor r i j a l a pr esi n de l os neumt i cos
: ; l r emol que segn l a r ecomendaci n del f abr i cant e.
Rtrovi sores exteri ores
I l os r et r ovi sor es de ser i e del veh cul o no l e per mi t en cubr i r el
: : mpo vi sual que queda det r s del r emol que, deber n mont ar se
- ; t r ovi sor es
ext er i or es adi ci onal es. Los dos r et r ovi sor es ext er i or es
: : ber an est ar mont ados en br azos pl egabl es. Aj st el os de f or ma
: , e of r ezcan en campo vi sual ampl i o haci a at r s.
Faros
: : r t es
de i ni ci ar un vi aj e compr uebe con el r emol que enganchado el
: ust e de l os f ar os. En caso necesar i o. modi f i que el aj ust e de l os
f aros con ayuda del si st ema de regul aci n del al cance de l as l uces.
Consulte + pgino 84.
Rt ul a desmont abe
En veh cul os con di sposi t i vo para remol que mont ado de f bri ca, l a
rtuf a es desmontoble. La misma se encuentra
junto
con las instruc-
ci ones de mont aj e en l a cavi dad para l a rueda de repuest o que hay
en el mal et ero del veh cul o.
r'Tl
[0,"] ruota
Si conduce f r ecuent ement e con r emol que r ecomendamos l l evar el
veh cul o a l a i nspecci n t ambi n ent r e l os i nt er val os de
i nsoecci n. r
Consej os par a l a conducci n
Lo conduccin con remolque exige uno mayor aten-
cin por parte del conductor.
-
No conduzca con el veh cul o vac o y el r emol que
car gado.
-
No conduzca hast a al canzar l a vel oci dad mxi ma permi -
t i da por l a l ey. Est a r ecomendaci n es apl i cabl e sobr e
t odo par a l os t r amos de pendi ent e pr onunci ada.
-
No esper e al l t i mo moment o par a f r enar .
-
Si I a t emper at ur a ext er i or es muy al t a vi gi l e l a i ndi caci n
de l a t emper at ur a del l qui do r ef r i ger ant e.

I
I
Conducci n con
Di st r i buci n del peso
La di st r i buci n del peso no es l a adecuada si el veh cul o va vac o y
el r emol que car gado. Si , a pesar de t odo, es necesar i o conduci r en
est as condi ci ones, conduzca muy despaci o.
Vel oci dad
Cuant o mayor es l a vel oci dad, menor es l a est abi l i dad del conj unt o
t r act or - r emol que. Por est e mot i vo. si l as condi ci ones de l a cal zada o
l as condi ci ones at mosf r i cas son adver sas
( pel i gr o
si hay vi ent os
f uer t es) no deber a conduci r se al l mi t e de l a vel oci dad mxi ma
per mi t i da por l a l ey. Est a r ecomendaci n es apl i cabl e sobr e t odo
par a l os t r amos de pendi ent e pr onunci ada.
En cual qui er caso. l a vel oci dad deber r educi r se i nmedi at ament e
en cuant o se not e el menor movi mi ent o de bal anceo del r emol oue.
No i nt ent e nunca "ender ezar " el conj unt o t r act or - r emol que acel e-
r anoo.
No esper e al l t i mo moment o Dar a f r enar . Si se conduce un
remof que con freno de i nerci a, frene pri mero suavemente y despus
con ms f uer za. De est a f or ma evi t ar l os gol pet eos de f r enado que
pr oducen l as r uedas del r emol que cuando se bl oquean. Al conduci r
por pendi ent es pr onunci adas. cambi e pr ont o a una mar cha ms
cor t a par a apr ovechar el f r eno mot or .
Los movi mi ent os de cabeceo y l os bandazos pueden r educi r se ut i l i -
zando di soosi t i vos adi ci onal es est abi l i zador es. Si se conducen
conj unt os t r act or - r emol que en l os que l a car ga de r emol que es
el evada, r ecomendamos mont ar di chos di sposi t i vos est ab l i za-
dor es. Como es nat ur al , se pueden adqui r i r y mont ar en l os Ser vi -
ci os Of i ci al es Audi .
Recal ent ami ent o
Si l a t emper at ur a ext er i or es el evada y t ene que subi r una
pendi ent e pr onunci ada y l ar ga en una mar cha cor t a en l a que el
r gi men del mot or es el evado, vi gi l e l a i ndi caci n de l a t emper at ur a
def l qui do r ef r i ger ant e . > pgi no 75. Si l a aguj a del i ndi cador se
encuent r a en el r ea der echa de l a escal a, r eduzca i nmedi at ament e
l a vel oci dad. Si el t est i go de avi so cor r espondi ent e =E par padea,
det ngase y dej e que el mot or se enf r e dur ant e al gunos mi nut os
haci ndof o f unci onar ol r ol ent . a
E
6
3i sposi t i vo
desmont abl e par a
' emol que
: : : r ar a veh cul os: con r t ul a desmont abl e par a r emoj que
- ^
t r oducci n
lt dispositivo poro remolque debe montorse y desmon_
:crse con cuidado.
Fi g.216 Mal etero:
Rueda de repuesto con
di sposi ti vo para
remol que
Conducci n con remo
F9.217 Mal etero:
Juego para reparacin
de neumti cos con
dispositivo para
remol que
La rt ul a desmont abl e del di sposi t i vo para remol que se encuent ra
baj o l a cubi ert a de l a superf i ci e de carga, en el mal et ero del veh -
cul o,
.
Para veh cul os con rueda de repuest o = f i g. 216.
.
Para veh cul os con
j uego para reparaci n de neumt i cos
= f i 1. 217.
La rt ul a puede mont arse y desmont arse a mano.
Utilizacin de piezas accesorias / Accesorios en el
dispositivo para remolque
Por f avor, t enga en cuent a que si mont a pi ezas
accesori as no aoro_
pi adas sobre el di sposi t i vo para remol que (p.
e. port abi ci cl et as),
se
puede daar l a rt ul a. Di chos daos del di sposi t i vo para remol que
suponen un ri esgo consi derabl e y, en caso ext remo podr an
provocar l a rupt ura del mi smo durant e l a marcha +
\ .
Por est e mot i vo, asegrese ant es de comprar cual qui er pi eza acce_
sori a, de que l a mi sma est homol ogada y que es adecuada para
el
di sposi t i vo para remol que.
para
evi t ar daos de l a rt ul a Drovo_
cados por pi ezas accesori as no homol ogadas, l e recomenoamos
Conducci n con remol que
La rtula slo puede montarse si est pretensada.
Cont i nuaci n = pgi no 300, "Mont ar l a rt ul a
(t ercer pasol ". I
Vl i do par a vehi c! l os: con r t ul a desmont abl e par a r emo que
Mont ar l a r t ul a
( t er cer paso)
Fi g.222 Di spostvo
desmontabl e para
remol que: Col ocar l a
rtul a
Pret ensar l a rt ul a
(si
es necesari o)
-
l nt r oduzca l a l l ave
O
= t i g. 221 en l a cer r adur a de l a
r ueda mol et eada y g r el a haci a l a mar ca r oj a.
-
Ti r e de l a r ueda mol et eada en l a di r ecci n
que i ndi ca l a
f l echa
@
y g r el a a cont i nuac n si n dej ar de t i r ar de el l a
en l a di i ecci n de l a f l echa
@
hast a que el per no de
bl oqueo
( D
encast r e
y pueda ver se que l a pal anca de
desncl ami ent o
@sal e
+
\ .
Col ocar l a rt ul a
-
Col oque l a r t ul a pr et ensada en el t ubo de encl ava-
mi ent o y haga pr esi n haci a ar r i ba en l a di r ecci n que
i ndi ca l a f l echa + f i g. 222 =
\ .
t -t rt ul a queda
bl oqueada aut omt i cament e. Al bl oquear se debe oi r se
cl ar ament e un chasqui do de encast r e.
-
Bl oquee l a r t ul a con l l ave gi r ando di cha l l ave haci a l a
mar ca ver oe.
Fi g.221 Dsposti vo
desmontabl e para
remol que: Pretensar l a
rtul a
-
f , ui t e l a l l ave.
}. t i nuaci n > pgi no 301, "Mont ar l a rt ul a
(cuart o
paso). , .
A nrervcrvl
o
Si l a rtul a no puede pretensarse tal como se ha descri to, el
Ci sposi ti vo no deber uti l i zarse por razones de seguri dad.
bngase en contacto con un tal l er especi al i zado.
.
Al efectuar el montaj e, no col oque l as manos cerca de l a rueda
nrcl eteada o del tapn. De l o contrari o corre el pel i gro de resul tar
lrerido.
: : car a veh cul os: con r t ul a desmont abl e par a r emol que
ont ar l a r t ul a
( cuar t o
paso)
Fi g.223 Dsposi tvo
desmontabl e para
remol que: Comproba-
ci n de seguri dad
Conducci n con
Fi g.224 Parachoques
trasero: Bascul ar haca
abao la toma de
corrente paa el
remol que
Compr obaci n de segur dad
-
Compruebe si l a marca verde
@
> fi g.223 de l a rueda
mol eteada se encuentra en l a zona negra de l a rtul a.
-
Compruebe que l a rueda mol eteada est en contacto con
l a r t ul a de f or ma que ent r e ambas no quede ni nguna
r anur a
- f l echa- .
-
Asegrese de que l a rtul a est cerrada y l a l l ave
extrada. La rueda mol eteada no se puede extraer + .4.
-
Asegr ese
( sacudi endo
con l a mano) que l a r t ul a est
bi en encaj ada en el t ubo de encl avami ent o.
Toma de corri ente para el remol que
-
Bascul e haci a abaj o l a t oma de cor r i ent e que se
encuent r a baj o el par achoques par a conect ar l os cabl es
del r emol que> f i g. 224.
i
Conservaci n l avado del veh cul o
Conservacn y l avado del veh cul o
Observacones general es
Los trabajos de conservocin hocen que su vehculo
no pierdo valor.
Los t rabaj os de conservaci n real i zados con regul ari dad y prof esi o-
nal i dad aseguran el mant eni mi ent o del val or de su veh cul o.
Adems, t ambi n pueden convert i rse en una condi ci n i ndi spen-
sabl e para exi gi r el derecho de garant a en el caso de daos por
corrosi n y def i ci enci as en l a capa de pi nt ura de l a carrocer a.
Los productos de conservacin necesarios pueden adquirirse en los
Servi ci os Of i ci al es Audi o bi en en t al l eres especi al i zados. Le
rogamos que t enga en cuent a l as normas de apl i caci n que se
encuent ran en l os envases.
* ,oa" relativa al medio ambiente
.
Cuando compre product os de conservaci n, dec dase por aque-
l l os que no son perl udi ci al es para el medi o ambi ent e.
.
Los rest os de l os product os de conservaci n no deben t i rarse a
l a basura domst i ca. I
Trabaj os de conservaci n en l a
part e ext eror del veh cul o
Lavar el vehcul o
Lovor el vehculo con frecuencia lo protege de los
i nf I u e n ci os cl i m ti cos.
La mel or manera de prot eger su veh cul o de l as dai nas i nf l uenci as
cl i mt i cas es l avarl o y apl i carl e product os de conservaci n con
f recuenci o. Tambi n se deber an l i mpi ar con regul ari dad l as zonas
que no est n a l a vi st a, t al es como est ri beras yj unt as de cap,
puert as y port n t rasero. La suci edad de l a carret era que se haya
adheri do puede ori gi nar araazos en l a pi nt ura f ci l ment e debi do a
su ef ect o esmeri l ador. La f recuenci a con l a que deber a l avar su
veh cul o depende de muchos f act ores, como, p. ej . , de l os
si gui ent es:
.
Frecuenci a de ut i l i zaci n.
o
Lugar en el que se aparca
(garaj e,
debaj o de rbol es, et c. )
.
Est aci n del ao
.
Ti empo
o
I nf l uenci ascl i mt i cas
Cuant o ms t i empo se queden sobre l a pi nt ura l os rest os de
i nsect os, l os excrement os de pj aros, l a resi na de rbol , el pol vo de
l a cal l e y el pol vo i ndust ri al , el al qui t rn, l as part cul as de hol l n, l as
sal es ant i hi el o y ot ros t i pos de suci edad, t ant o ms persi st i r su
ef ect o dest ruct i vo. Las al t as t emperat uras. p. ej . . debi do a una radi a-
ci n sol ar i nt ensa, ref uerzan el ef ect o cust i co.
/\ ArENcIN!
r
La aplicacin incorrecta de los productos de conservacin
puede ser nociva para la salud.
.
Mantenga los productos de conservacin en un lugar seguro,
siempre fuera del alcance de los nios. De lo contrario existe
peligro de envenenamiento.
: r r
eso puede ser necesar i o, baj o det er mi nadas ci r cunst anci as.
: ar el veh cul o una vez a l a semana. Per o t ambi n puede ser que
, 3a suf i ci ent e con l avar el veh cul o una vez al mes y apl i cando l os
: ' oduct os de conser vaci n cor r espondi ent es.
- 1avez f i nal i zado el per i odo i nver nal en el que se ut i l i zan sal es
: - t i hi el o. se deber an l avar a f ondo l os baj os del veh cul o.
-nel es
de l avado aut omt co
:t vehculo puede lovorse en un tnel de lavodo auto-
-otico
sin ningn tipo de problemos.
- = capa de pi nt ur a del veh cul o es t an r esi st ent e que, nor mal ment e,
- eh cul o puede l aar se si n ni ngn t i po de pr obl emas en l os
- r el es de l avado aut omt i cos. Lo que es ci er t o es que el esf uer zo
:
f , ue se somet e l a capa de pi nt ur a depende del t po de t nel de
: . ado, del f i l t r ado del agua y de l a cal i dad de l os pr oduct os de
- pi ezay
conser vant es. En el caso de que l a pi nt ur a, despus de
: , ar el veh cul o, t enga un aspect o mat e o bi en si hay i ncl uso
: ' : azos en l a mi sma, se deber a coment ar el caso con el encar -
: : l o del t nel de l avado. Cambi e en caso necesar i o de t nel de
: , ado.
, : se debe t ener en cuent a nada especi al ant es de l avar del veh -
- o en un t nel de l avado aut omt i co, con excepci n de l as
- =Ci das
que se deben t omar si empr e
( cer r ar
l as vent ani l l as y el
: : r o) . Las ant enas mont adas en f br i ca par a el equi po de r adi o o
Conservaci n l avado del veh cul o
de t el f ono o par a el si st ema de navegaci n* se encuent r an en el
habi t cul o del veh cul o.
En el caso de que en su veh cul o se hayan mont ado pi ezas espe-
ci al es, p. ej . , espi l er , por t aequi paj es o ant ena par a r adi o, se r eco-
mi enda que habl e pr i mer o con el encar gado del t nel de l avado.
Lavado a mano
Poro lovor el vehculo o mono se necesito mucho oguo.
-
Abl ande pr i mer o l a suci edad y acl ar e con agua.
-
Li mpi e el veh cul o con una esponj a de ar r i ba haci a abaj o.
-
Ut i l i ce champ sl o en casos excepci onal es.
-
Acl ar e con agua.
-
Seque el veh cul o con un pao de cuer o.
Si l ava a mano el veh cul o, abl ande pri mero l a suci edad con agua
abundant e y el i m nel a, en l o posi bl e, acl ar ando con agua.
A cont i nuaci n hay que l i mpi ar el veh cul o con una esponj a bl anda,
un guant e de l avado o un cepi l l o de l avado haci endo poca presi n.
Se debe l avar el veh cul o desde arri ba haci a abal o, empezando por
el t echo. Ut i l i ce champ sl o en el caso de que l a suci edad no pueda
el i mi nar se con agua.
Li mpi e a f ondo y con f recuenci a l a esponj a o el guant e para l avar.
Las part es ms suci as, como ruedas, apoyapi s, et c. debern
| i mp i a r s e e n | t i mo | u g a r . Ut i | i c e o t r a e s p o n j a p a r a h a c e r | o . >
Si se l ava el vehcul o en i nvi erno: el agua y el hi el o en el si stema
l e frenos pueden reduci r l a efi caci a de frenado, por l o que exi ste
cel i gro de acci dente.
Conservaci n l avado del veh cul o
O cui dado!
.
No l ave el veh cul o si st e est expuest o a una r adi aci n sol ar
i nt ensa, ya que, de hacer l o as , exi st e el pel i gr o de daar l a pi nt ur a.
r
Si l ava el veh cul o en i nvi er no: al l avar el veh cul o con una
manguer a asegr ese de que no di r i ge el chor r o de agua di r ect a-
ment e a l as cer r adur as o a l as j unt as
de l as puer t as o del t echo. De
l o cont r ar i o exi st e el pel i gr o de que se hi el en.
o
No ut i l i ce esponj as par a l i mpi ar r est os de i nsect os ni esponj as
de coci na con una super f i ci e sper a ni nada par eci do. De l o
cont r ar i o exi st e el pel i gr o de daar l a super f i ci e.
.
No l i mpi e nunca l os f ar os con una esponj a o con un pao seco,
si no sl o habi ndol os moj ado en agua. El mej or r esul t ado se
obt i ene ut i l i zando agua con j abn.
* *o," relativa al medio ambiente
Lave el veh cul o sl o en l os l ugar es pr evi st os par a est ef i n. Di chos
l ugar es est n pr epar ados par a evi t ar que pase a l a canal i zaci n el
agua que se ut i l i za par a el l avado, que puede est ar cont ami nada con
acei t e. En al guno l ugar es est i ncl uso pr ohi bi do l avar el veh cul o
f uer a de l os l ugar es pr evi st os par a est e f i n. r
Lavado con aparat os de l i mpi eza de al t a
presi n
Si se observon ciertos normos, el vehculo se puede
lavor tombin con Ltn oparato de limpieza de alto
presin.
-
Tenga en cuent a l as i nst r ucci ones de manej o del apar at o
de l i mpi eza de al t a pr esi n.
-
Mant enga l a di st anci a suf i ci ent e si est l avando pi ezas
bl andas.
Si l ava el veh cul o con un aparat o de l i mpi eza de al t a presi n deber
t ener muy en cuent a l as i nst rucci ones de manej o del aparat o. Lo
ant eri or es de especi al i mport anci a en l o que se ref i ere a l a presi n
y a l a di st anci a que se mant i ene con respect o al veh cul o al apl i car
el chor r o de agua. Mant enga una di st anci a suf i ci ent e al l i mpi ar
mat eri al es bl andos. t al es como t ubos de goma o bi en mat eri al es
nsonorl zant es.
No ut i l i ce en ni ngn caso pul veri zadores ci rcul ares ni f resas para
el i mi nar l a suci edad.
\!,/ Cuidado!
Los neumt i cos no debern l i mpi arse en ni ngn caso con pul veri za-
dores ci rcul ares. Puede ori gi narse daos i ncl uso si l a di st anci a
parece ser suf i ci ent e y aunque el t i empo de apl i caci n sea muy
cort o. I I
/\ ArENctN!
.
Lave el vehcul o sl o si el encendi do est desconectado. De l o
contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
o
Proti ase manos y brazos para no heri rse con pi ezas de metal
punti agudas o cortantes si , p. e- est l avando l os baj os del veh-
cul o, l a parte i nteri or de l os pasos de rueda o l os embel l ecedores
de l a ruedas. De l o contrari o exi ste pel i gro de cortarse.
Conservaci n
-o oplicocin de productos de conservocin protege Io
dnturo del vehculo.
-
Apl i que product os conservant es de cera dura, de vez en
cuando, a l a pi nt ur a del veh cul o.
.
apl i caci n r egul ar de pr oduct os de conser vaci n pr ot ege l a
: r t ur a del veh cul o, en gr an medi da, cont r a l as dai nas i nf l uenci as
: mat ol gi cas - pg no 306, "Lavar el veh cul o". Pr ot ege i ncl uso
: ^ el caso de pequeos i mpact os sobr e l a p nt ur a.
- pi nt ur a del veh cul o puede ser t r at ada con cer a dur a l qui da
: : spus de una semana de l a ent r ega del veh cul o.
f , ! "ns t ar dar , a par t i r del moment o en que el agua no f or ma per l as
: : un modo evi dent e sobr e l a capa de pi nt ur a l i mpi a del veh cul o,
: deber a pr ot eger de nuevo est a l t i ma apl i cando un pr oduct o de
corservaci n de cera dura de buena cal i dad.
r , nque
en el t nel de l avado aut omt co apl i que con r egul ar i dad
- r conser vant e de l avado, l e r ecomendamos que pr ot ej a l a capa de
: r t ur a apl i cando cer a dur a un m ni mo de dos veces al ao.
- l s r est os de i nsect os que se quedan pegados, sobr e t odo en l a
: oca cl i da del ao, en el cap y en el par achoques del ant er o,
: - eden el i mi nar se con mucha mayor f aci l i dad de una capa de
: l tura que haya si do tratada hoce poco con productos de
: : nser vaci n. t
Conservaci n l avado del veh cul o
Pul i ment o
Putir lo pnturo le proporciono nuevo brillo.
Sl o en el caso de que l a pi nt ur a del veh cul o haya per di do su br i l l o
y si st e no se puede r est abl ecer ut i l i zando l os pr oduct os de conser -
vaci n nor mal es, se deber pul i r el veh cul o.
En el caso de que el pr oduct o abr i l l ant ador ut i l i zado no cont enga
sust anci as conser vant es, despus de pul i r el veh cul o se deber
apf i car un pr oduct o de conser vaci n = pgi no 309, "Conser vaci n"'
/
\ 7 Gui dadol
Las pi ezas pi nt adas en mat e o bi en l as pi ezas de pl st i co no se
deben t r at ar con un
pr oduct o abr i l l ant ador ni con cer a dur a. I
Embel l ecedores
Los embettecedores requieren un cuidodo especiol.
Por r espet o al medi o amb ent e, l os embel l ecedor es pl at eados son
de al umi ni o
pur o ( no
cont i enen cr omo) .
Par a el i mi nar manchas o r est os de suci edad de l os embel l ecedor es
se deberan uti l i zar productos de conservaci n con un pH neutro, es
deci r , no ut i l i zar pr oduct os de conser vaci n par a cr omo' Los abr i -
l l ant ador es par a l a pi nt ur a t ampoco son adecuados par a el cui dado
de l os embel l ecedor es. Los pr oduct os de l i mpi eza al cal i nos, que a
menudo se ut i l i zan ant es de ent r ar al t nel de l avado, pueden
pr ovocar manchas mat e o bl anqueci nas dur ant e el secado.
Los Ser vi ci os Of i ci al es Audi di sponen de pr oduct os de l i mpi eza no
cont ami nant es,
que est n compr obados y homol ogados par a su
veh cul o. I
Conservaci n l avado del veh cul o
Pi ezas de pl st i co
Lo oplicacin de productos de conservocin paro los
piezos de plstico debe efectuorse por seporado.
Las pi ezas de pl st i co se pueden l i mpi ar l avndol as de un modo
nor mal . En el caso de que l a suci edad no pueda el i mi nar se con
agua, l as pi ezas de pl st co se pueden l i mpi ar t ambi n con
productos de l i mpi eza y de conservaci n para pl sti cos especi al es
que no cont i enen di sol vent es. Los pr oduct os de conser vaci n par a
l a pi nt ur a no son adecuados par a l as pi ezas de pl st i co. I
Desperfectos en l a pi ntura
Los pequeos desperfectos de lo pnturo se deberon
su bso n o rse cu o nto o ntes.
-
Los pequeos desperf ect os en l a pi nt ura se pueden di si -
mul ar con un l pi z de ret oque o con un aerosol .
Los pequeos desper f ect os en l a pi nt ur a, t al es como ar aazos o
r ayas o bi en l os pr ovocados por el i mpact o de pi edr as se deber an
cubr i r de i nmedi ot o con pi nt ur a par a ev t ar que se oxi den. Los Ser vi -
ci os Of i ci al es Audi di sponen de l os l pi ces de r et oque y de l os aer o-
sol es adecuados par a su veh cul o.
El nmer o de l a pi nt ur a or i gi nal de su veh cul o se encuent r a en el
portadatos del mi smo > pri gi no 386.
En el caso de que se haya f or mado un poco de xi do, st e se deber
el i mi nar a f ondo. Se deber apl i car en ese l ugar una i mpr i maci n
ant i cor r osi n y despus l a pi nt ur a. Como es nat ur al , t ambi n l os
Ser vi ci os Of i ci al es Audi est n a su di sposi ci n par a r eal i zar est os
t r abaj os. t
Cri stal es
Uno buena visibilidad oumento la seguridod en lo
conducci n
-
El i mi ne l a ni eve y el hi el o con una r asquet a de pl st i co.
-
El i mi ne ot r os r esi duos con un pr oduct o l i mpi acr i st al es.
-
Seque l os cr i st al es con un pao l i mpi o.
El i mi ne l a ni eve y el hi et o que pueda haber en l os cr i st al es y en l os
r et r ovi sor es ext er i or es con una r asquet a de pl st i co. Par a evi t ar que
l as par t cul as de suci edad pr oduzcan ar aazos al l i mpi ar , l a
r asquet a no se deber mover haci a adel ant e y haci a det r s, si no
sl o en una di r ecci n.
El par abr i sas deber l i mpi ar se no deber l i mpi ar se en ni ngn caso
con pr oduct os par a el i mi nar r est os de i nsect os o con cer a; de l o
cont r ar i o, podr a i nf l ui r en el compor t ami ent o de l as escobi l l as del
l i mpi apar abr i sas
( r ui dos) .
Los r esi duos de goma, acei t e. gr asa o si l i cona se pueden el i mi nar
con un pr oduct o l i mpi acr i st al es o con un pr oduct o par a el i mi nar
si l i cona. Los r esi duos de cer a. si n embar go, sl o se pueden el i mi nar
con un pr oduct o de l i mpi eza especi al . El Ser vi ci o Of i ci al Audi est a
su di sposi ci n par a i nf or mar l e con t odo t i po de det al l es sobr e est e
oa rti cu l a r.
Las vent ani l l as, el par abr i sas y l a l unet a t r aser a deber an l i mpi ar se
t ambi n por dent r o con l a debi da r egul ar i dad.
Par a secar l as vent ani l l as, ut i l i ce ot r o pao o bi en un pao de cuer o
que sl o se ut i l i ce par a est e f i n. El pao de cuer o que ha ut i l i zado
par a secar l a super f i ci e de l a pi nt ur a cont i ene r esi duos de
pr oduct os conser vant es que pueden det er i or ar l as vent ani l l as.
Conservaci n l avado del veh cul o
-s
f l ament os t rmi cos de l a l unet a se encuent ran en l a part e i nt e-
- , : ' de
l a mi sma. Par a evi t ar cual qui er t i po de daos, no se deben
: *3ar adhesi vos sobre l os f i l ament os t rmi cos.
Junt as
-tmbin
los
juntas
de gomo deberon ser trotodos con
:'od uctos d e conserva ci n.
-
Trat e l as
j unt as
de goma, de vez en cuando, con un
pr oduct o par a conser vaci n de
j unt as
de goma.
=s
i unt as
de goma de l as puer t as, de l os caps y por t ones, del
- : : o
cor r edi zo y de l as vent ani l l as se mant i enen ms suaves y
: i : uen en buen est ado dur ant e ms t i empo si son t r at adas, de vez
: - cuando, con un pr oduct o de conser vaci n par a goma
( p.
ej , ,
a: ' osol de si l i cona) . Adems, de est e modo se evi t a un desgast e
: - ?mat ur o de l as
j unt as y que se or i gi nen f ugas. Las puer t as se
: - eden abr i r con mayor f aci l i dad. Las
i unt as
de goma no se hi el an
: - i nvi er no si son t r at adas con
pr oduct os
de conser vaci n. t
Cerraduras
-os cerroduros se pueden helor en invierno.
?r a deshel ar l as cer r adur as l e r ecomendamos el aer osol or i gi nal de
- di
con ef ect o l ubr i cant e v ant i cor r osi n.
Nota
Asegrese. al l avar el veh cul o, de que en l as cerraduras ent ra t an
poca agua como sea posi bl e. r
Vl i do para veh cul os: con l l ant as de acero
Ruedas
Tombin es necesorio limpior las ruedas.
-
Li mpi e l as l l ant as y l os embel l ecedor es de l as r uedas al
l avar el veh cul o.
Li mpi ando l as r uedas se evi t a que se depos t e pol vo de abr asi n de
l os f r enos, suci edad y sal es ant i hi el o.
El pol vo de abr asi n de l os f r enos que se ha deposi t ado en l as
r uedas se puede l i mpi ar con un pr oduct o par a l a l i mpi eza de l l ant as
que no cont enga ci do. Los pr oduct os de l i mpi eza par a l l ant as que
cont i enen ci do pueden per j udi car l a super f i ci e de l os t or ni l l os de
l as r uedas.
Par a que l as l l ant as se mant engan l i mpi as l o mej or es t r at ar l as r egu-
l ar ment e con una cer a dur a l qui da.
Los desper f ect os en l a pi nt ur a deber an r epar ar se ant es de que se
f or me xi do = pgi no 3T0, "Desper f ect os en l a pi nt ur a"'
\
Arervclru1
Cuando se limpian las ruedas hay que tener en cuenta que el agua,
el hielo y las sales antihielo pueden reducir la eficacia de frenado,
por lo que existe peligro de accidente. T
',
I
Conservaci n l avado del veh cul o
Vl i do par a vehi cul os; con l l ant as de al eaci n l i ger a
Ll ant as de al eaci n
Los llontas de oleacin ligera requieren un cuidodo
especiol.
-
Li mpi e l as sal es ant i hi el o y el pol vo de abr asi n de l os
f r enos, a ms t ar dar , cada dos semanas.
-
A cont i nuaci n, l i mpi e l as l l ant as de al eaci n l i ger a con
un det er gent e que no cont enga ci do par a l l ant as de
al eaci n l i ger a.
-
Apl i que conci enzudament e cer a dur a a l as l l ant as cada
t r es meses.
Es necesar i o apl i car con r egul ar i dad pr oduct os de conser vaci n
par a que el aspect o decor at i vo de l as I l ant as de al eaci n l i ger a si ga
mant eni ndose dur ant e mucho t i empo. Si l as sal es ant i hi el o y el
pol vo de abr asi n de l os f r enos no se l i mpi an con r egul ar i dad acaba
oor daar se l a l l ant a.
Le r ogamos que ut i l ce excl usi vament e det er gent es especi al es
exent os de ci do par a l i mpi ar . Puede adqui r i r se en l os Ser vi ci os
Of i ci al es Audi y en l as t i endas especi al i zadas. El det er gent e no debe
act uar ms t i empo del i ndi cado por el f abr i cant e. Los pr oduct os de
l i mpi eza par a l l ant as que cont i enen ci do pueden per j udi car l a
suoer f i ci e de l os t or ni l l os de l as r uedas.
Par a el cui dado de l as l l ant as no se deber n ut i l i zar abr i l l ant ador es
par a l a pi nt ur a ni pr oduct os abr asi vos. En el caso de que se haya
daado l a capa de pr ot ecci n de l a pi nt ur a, p. ei . , debi do a i mpact os
de
pi edr as, l a mi sma se deber r epar ar de i nmedi at o.
\
Areruoru1
Cuando se l i mpi an l as ruedas hay que tener en cuenta que el agua.
el hi el o y l as sal es anti hi el o pueden reduci r l a efi caci a de frenado,
por l o que exi ste pel i gro de acci dente.
Proteccn de l os baj os del vehcul o
Lo proteccin de los bojos del vehculo se debe revisor
peridicomente.
La par t e i nf er i or del veh cul o est pr ot egi da de un modo dur ader o
cont r a l as i nf l uenci as de t i po qu mi co y mecni co.
Si n embar go, dado que dur ant e l a mar cha no se puede excl ui r que
se dae l a capa pr ot ect or a, l e r ecomendamos que r evi se y que haga
r et ocar en caso necesar i o l a par t e i nf er i or del veh cul o y del t r en de
r odaj e en ci er t as pocas del ao. Lo i deal es r eal i zar di cha r evi si n
ant es de que comi ence l a est aci n f r a del ao y al f i nal de l a mi sma.
Los Ser vi ci os Of i ci al es Audi di sponen de l os pr oduct os par a pul ve-
r i zaci n adecuados, est n dot ados de l os equi pami ent os necesa-
r i os y conocen l as i nst r ucc ones de apl i caci n.
Por di cho mot i vo, cual qui er t r abai o de r et oque o l a r eal i zaci n de
medi das ant i cor r osi n adi ci onal es deber an l l evar se a cabo en
Ser vi ci os Of i ci al es Audi o en t al l er es especi al i zados.
i
li
\
ArEruclrvt
l i o
ut i l i ce en ni ngn caso una pr ot ecci n adi ci onal par a l os baj os
:el vehcul o o productos anti corrosi vos para l os tubos de escape,
os catal i zadores o l os el ementos de protecci n trmca. Estas
sustanci as se pueden i nfl amar durante l a marcha, con el consi -
; ui ent e
pel i gr o de i ncendi o.
' . 1edi das
de conservacn de l os espacos
^
uecos
trf
9s fioGOSoro comprobar el estodo de conservocin
-. l os espoci os huecos.
- : : os
l os espaci os huecos del veh cul o en l os que se pueda cr ear
: - "osi n han si do t r at ados en f br i ca con cer a de conser vaci n.
i , : : pr oduct o de conser vaci n no necesi t a ser compr obado ni
- : l t o a apl i car post er i or ment e. En el caso de que debi do a l a al t as
' =- per at ur as
r ei nant es got ee al go de cer a pr oveni ent e de l os espa-
: : s huecos, el i m nel a con una r asquet a de pl st i co y gasol i na de
= , a d o .
Conservaci n l avado del veh cul o
Trabaj os de conservaci n del
i nt eri or del veh cul o
Pi ezas de pl st i co, cuero art i f i ci al y t ej i dos
-
Li mpi e l as pi ezas de pl st i co con un pao hmedo.
-
Li mpi e l a super f i ci e de l os t ej i dos con una esponj a y
det er gent es especi al es.
Las pi ezas de pl st i co yel cuer o ar t i f i ci al se pueden l i mpi ar con un
pao hmedo. S st o no f uer a suf i ci ent e, est as par t es sl o se
deber n l i mpi ar con pr oduct os de l i mpi eza y conser vaci n par a
pl sti cos que no contengan di sol ventes.
La t api cer a y l os r evest i mi ent os t ext i l es de l as puer t as, de l a
cubi er t a del mal et er o, del t echo del veh cul o, et c. se deben l i mpi ar
con det er gent es especi al es o bi en con espuma seca y una esponj a
suave. I
Vl i do par a vehi cul os: con cuer o
Cuero nat ural
Audi pone todo su empeo en montener los prope-
dades genuinos de este producto noturol.
Obser vaci ones gener al es
Di sponemos de una ampl i a gama de t i pos de cuer o. Se t r at a sobr e-
t odo de di f er ent es t i pos de napa, es deci r , de cuer o con una super -
f i ci e l i sa en di f er ent es col or es.
Si se uti l i za gasol i na de l avado para el i mi nar l a cera se debern
:eri er en cuenta l as normas de seguri dad y l as rel ati vas al medi o
:mbi ente. De l o contrari o exi ste pel i gro de i ncendi o.
Conservaci n l avado del veh cul o
La i nt ensi dad de apl i caci n del col or es l o que det er mi na el aspect o
y l a consi st enci a. Si al obser var l a super f i ci e del cuer o se r econoce
el sel l o t pi co de l a nat ur al eza, se t r at a con segur i dad de napa
nat ur al , que se car act er i za por l as excel ent es pr opi edades que
ot or ga a l os asi ent os. A l a vi st a quedan pequeas venas, ci cat r i ces,
pi cadur as de i nsect os, ar r ugas y di f er ent es mat i ces del col or , como
seas de i dent i dad de est e mat er i al nat ur al .
A l a napa si n t r at ar no se l e ha apl i cado ni nguna capa de col or . Por
di cho mot i vo es ms del i cada que ot r os t i pos de cuer o. Pi ense en
el l o si l l eva ni os o ani mal es en el veh cul o. as como en t odo l o que
pudi er a r esul t ar dai no par a el cuer o.
Los cuer os t r at ados con una capa ms o menos gr uesa de col or son
ms r esi st ent es. Por est e mot i vo of r ecen una mayor r esi st enci a en
su uso di ar i o. Las si ngul ar i dades nat ur al es del cuer o no son apenas
vi si bl es en est e caso, l o que, si n embar go, no i nf l uye en l a cal i dad
del mi smo.
Conser vaci n y cui dados
Debi do a l a excl usi vi dad de l os t i pos de cuer o empl eados y a sus
par t i cul ar i dades ( como
l a r eacci n del cuer o f r ent e a acei t es,
gr asas, suci edad, et c. ) se r equi er e una ci er t a caut el a t ant o en su uso
di ar i o como al l l evar a cabo t r abaj os de conser vaci n. Las r opas de
col or oscur o
( sobr et odo
si est hmedas o mal t ei das) pueden
or i gi nar manchas de di cho col or en l os asi ent os de cuer o. El pol vo
y l as par t cul as de suci edad que hay en l os por os, en l os pl i egues y
en l as cost ur as pueden t ener un ef ect o escor i ant e y daar l a super -
f i ci e. Por est e mot i vo deber a cui dar se el cuer o con r egul ar i dad o,
mej or an, de acuer do al gr ado de ut i l i zaci n. Despus de ut i l i zar
l os asi ent os dur ant e bast ant e t i empo, el cuer o de l os mi smos
adqui er e una pt i na t pi ca e i nconf undi bl e. Est o es car act er st i co
par a el cuer o y una muest r a de su gr an cal i dad.
Par a mant ener el val or del cuer o dur ant e el t i emoo en oue l o ut i l i ce
deber a t ener en cuent a l o si gui ent e:
/-
\7 Cui dadol
.
Evi t e que el veh cul o est par ado dur ant e mucho t i empo al sol
par a evi t ar que el cuer o pi er da col or . Si el veh cul o est est aci onado
dur ant e mucho t i empo al ai r e l i br e, se deber a cubr i r el cuer o par a
pr ot eger l o de l os r ayos del sol .
o
Cual qui er t i po de obj et o punt i agudo de l os vest i dos. t al es como
cr emal l er as, r emaches o ci nt ur ones con cant os agudos, puede
or i gi nar ar aazos o r asponazos en l a super f i ci e del cuer o.
Nota
o
Ut i l i ce despus de cada l avado, con r egul ar i dad, una cr ema
conser vant e que pr ot ej a de l os r ayos del sol yt enga ef ect o i mpr eg-
nant e. La cr ema mej or a el est ado del cuer o, su per meabi l i dad al ai r e
y su suavi dad y l e apor t a l a humedad que ha i do per di endo,
f or mando al mi smo t i empo una capa pr ot ect or a de l a super f i ci e.
.
Li mpi e el cuer o cada 2 3 meses y el i mi ne l a suci edad poco
despus de que se haya pr oduci do.
o
El i mi ne cuant o ant es l as manchas r eci ent es de bol gr af o, t i nt a,
l pi z de l abi os, bet n, et c.
o
El col or del cuer o t ambi n r equi er e cui dados. Si al guna zona
pi er de col or , se deber r et ocar con una cr ema conser vant e del col or
adecuado. I
-oi.r"" Tor'r=Lrt".
"t "r"ro
:uero noturol requiere uno otencin y cuidodo espe-
r npi eza nor mal
- i mpi e l as super f i ci es de cuer o suci as con un pao de
al godn o de l ana un poc o hmedo.
mpi eza en caso de mayor suci edad
l n el caso de que no sea suf i ci ent e l i mpi ar con un pao
J n poco hmedo, ut i l i c e un pao y una di l uci n
j abonosa
2 cuchar adas de
j abn
neut r o por 1 l i t r o de agua) .
Al hacer l o. asegr ese de que el cuer o no se empapa en
ni ngn punt o y de que no penet r a agua en l as cost ur as.
l epase despus est os punt os con un pao seco y suave.
- ; mpi ar manchas
-
El i mi ne l as manchas r eci ent es de l qui dos que t engan
una base de agua
( p.
ej . , caf , t . zumos. sangr e, et c. ) con
un pao que absor ba bi en o con papel de coci na o bi en
ut i l i ce el pr oduct o del l i mpi eza del ki t de conser vaci n si
l a mancha ya se ha secado.
El i mi ne l as manchas r eci ent es que t engan una base de
gr asa ( p.
ej . , mant equi l l a, mayonesa, chocol at e, et c. ) con
un pao que absor ba o con papel de coci na o bi en ut i l i ce
el pr oduct o de l i mpi eza del ki t de conser vaci n en el caso
de que l a mancha no haya penet r ado t odav a en l a super -
f i ci e el cuer o.
Conservaci n l avado del veh cul o
-
Ut i l i ce un aer osol par a di sol ver gr asas en el caso de
manchas de grasa secas.
-
Ut i l i ce un
qui t amanchas adecuado par a l as manchas
especi al es en el cuer o
( p.
ej . , de bol gr af o, r ot ul adot
esmal t e de uas,
pi nt ur a de di sper si n, bet n, et c. )
Cui dado del cuer o
-
Tr at e el cuer o cada sei s meses con un pr oduct o
adecuado par a l a conser vaci n del cuer o.
-
Al empl ear el pr oduct o par a el t r at am ent o del cuer o,
apl i que l a cant i dad m ni ma necesar i a.
-
Repase despus est os punt os con un pao suave.
Si t i ene al guna pr egunt a r el at i va a l a l i mpi eza o al cui dado del cuer o
en su veh cul o, l e rogamos que se ponga en cont act o con su
Servi ci o Of i ci al Audi . En el mi smo l e asesorarn con mucho gust o,
i nf or mndol e sobr e nuest r a gama de pr oduct os par a el cui dado del
cuero como, p. el . :
.
Ki t de l i mpi eza y conser vaci n
Cr ema de conser vaci n del col or adecuado
Oui t amanchas par a t i nt a de bol gr af o, bet n, et c
Aer osol par a di sol ver l a gr asa
Novedades y f ut ur os
Pr oduct os.
/i\
\.,, Cui dado!
El cuer o no debe t r at ar se en ni ngn caso con di sol vent es
( p'
ej ' ,
gasol i na, t r ement i na, cer a par a suel os, bet n u ot r os pr oduct os
si mi l ar es) . r
a
a
a
a
, r,_
:'
: i l : t..t::
-lr
de combusti bl e l l enado del d
s st ema de combust i bl e
y pr evi enen l a f or maci n de depsi t os en el
motor.
Si no se puede r epost ar gasol i na de cal i dad que cont enga ad t vos
o bi en si se pr oducen anomal as en el f unci onami ent o del mot or , l os
adi t i vos se deber n aadi r al r epost ar '
Los adi t i vos
par a l a gasol i na t ambi n pueden compr ar se y aadi r se
por separ ado, sobr e t odo en caso de pr obl emas al ar r ancar o de
f unci onami ent o i r r egul ar del mot or .
No t odos l os adi t i vos par a l a gasol i na han demost r ado ser ef ect i vos'
Le r ecomendamos l os "adi t i vos par a l a gasol i na or i gi nal es
Vol kswageni Audi "
que pueden adqui r i r se en l os Ser vi ci os Of i ci al es
Audi . Al l se l e i nf or mar t ambi n del modo de empl eo. I
Gasoi l
Vl i do par a veh cul os: con mot or Di esel
Gasoi l
Gasoi f con un ndi ce de cet ano m ni mo deCZ51
( el
ndi ce de cet ano
CZ i ndi ca l a f aci l i dad de encendi do del gasoi l ) . El gasoi l debe
cumpl i r l a nor ma DI N EN 590.
( Dl N
si gni f i ca " l nst i t ut o Al emn de
Est andar i zaci n", EN si gni f i ca "Nor ma eur opea") .
En > pgi no 320, "Repost ar " encont r ar ms i nf or maci n r el at i va a
reposta r.
Adi t i vos par a el combust i bl e
Al gasoi l no se l e deben aadi r adi t i vos par a combust i bl e, l os
l l amados "f l ui di f i cant es", gasol i na ni pr oduct os si mi l ar es. Vase
t ambi n + pgi no 3Tg, "Funci onami ent o en i nvi er no".
Si el gasoi l no es de buena cal i dad puede ser necesar i o desaguar el
def l ect or de agua del f i l t r o de combust i bl e con mayor f r ecuenci a de
l a oue se i ndi ca en el Pl an de Asi st enci a Tcni ca' Le r ecomendamos
oue l l eve el veh cul o a un t al l er especi al i zado
par a que se r eal i ce al l
est a ooer aci n.
\7 Gui dado!
o Al gasoi l no se l e deben aadi r adi t i vos par a el combust i bl e'
.
Una acumul aci n de agua en el f i l t r o de combust i bl e
puede
or i gi nar anomal as en el mot or . I
Vl i do par a vehi cul os: con mot or Di esel
Combust i bl e bi odi esel
(RME)
El vehcuto puede funcionor con combustible biodiesel
(RMH.
RME si gni f i ca "Rapsl f et t sur en- Met hyl - Est er "
( st er met l i co de
ci dos gr asos de ace t e de col za) . El combust i bl e bi odi esel
( BME)
debe cumpl i r l a nor ma DI N E 51 606.
( Dl N
si gni f i ca "l nst i t ut o
Al emn de Est andar i zaci n") .
Pr egunt e en un Ser vi ci o Of i ci al Audi o en un cl ub del aut omv l en
qu gasol i ner as se puede r epost ar combust i bl e bi odi esel
( RME) '
Par t i cul ar i dades del bi odi esel
. Las pr est aci ones del veh cul o pueden ser un poco i nf er i or es si se
ut i l i za combust i bl e bi odi esel
( RME) .
. El consumo de combust i bl e
puede ser l i ger ament e super i or si se
ut i l i za combust i bl e bi odi esel
( RME) .
O
cui dadol
.
Cuando repost e bi odi esel , asegrese de que st e cumpl a con l a
- cr ma
DI N E 51 606.

Si el bi odi esel no cumpl e con l a norma correspondi ent e, se
: : ede obst r ui r el f i l t r o de combust i bl e.
3 *o."
.
Si se pasa de r epost ar gasoi l a bi odi esel
( RME) , se puedeobst r ui r
: f i l t r o de combust i bl e. Por el l o r ecomendamos cambi ar el f i l t r o de
: : m bust i bl e ent r e 300 y 400 km despus de haber cam bi ado el t i po
: : combust i bl e.

Si el veh cul ova a est ar par ado dur ant e ms de 2 semanas, l e
- : comendamos
que l l ene pr evi ament e el depsi t o de gasoi l y que
- : cor r a
unos 50 km par a evi t ar que se dae el si st ema de
- yecci n.
I
r r oa a vehi cul os: con mot or Di esel
; unci onami ent o
en nverno
ll gosoil se puede volver un.poco ms espeso en
lvierno.
Gasoi l de i nvi er no
I se ut i l i za "gasoi l de ver ano" y l as t emper at ur as desci enden a
. : l or es i nf er i or es a l os 0" C, pueden pr oduci r se anomal as en el
' - r ci onami ent o
del veh cul o, ya que el gasoi l se vol ver a demasi ado
: speso debi do a l a di sgr egaci n de l a par af i na. Por est e mot vo hay
' : ^
Al emani a "gasoi l de i nvi er no" en l a est aci n f r a del ao, que
; : r ant za
un buen f unci onami ent o t ambi n hast a 22" c baj o cer o.
de combust i bl e
En pa ses con ot r as zonas cl i mt i cas se of r ecen casi si empr e t i pos
de gasoi l que son adecuados par a ot r as t emper at ur as. Los Ser vi ci os
Of i ci al es Audi y l as gasol i ner as del pa s en cuest i n di sponen de l a
i nf or maci n r el at i va a l os t i pos de gasoi l nor mal es en el pa s.
Si el combust i bl e se hubi er a vuel t o t an espeso a t emper at ur as i nf e-
r i or esa22 gr ados baj o cer o que no ar r ancar a el mot or , bast ar a con
dej ar un r at o el veh cul o en un espaci o cer r ado que t enga cal ef ac-
ci n.
Combust i bl e bi odi esel
( RME)
El combust i bl e bi odi esel gar ant i za un buen f unci onami ent o en
i nvi er no hast a, apr oxi madament e, 10' C baj o cer o.
A t emper at ur as i nf er i or es a 10' C baj o cer o. r ecomendamos
r epost ar combust i bl e Di esel par a i nvi er no.
En l os veh cul os oue l l evan cal ef acci n est aci onar i a* se deber a
r epost ar sobr e t odo gasoi l en l a poca f r a del ao, ya que de l o
cont r ar i o pueden pr oduci r se anomal as de f unci onami ent o en l a
cal ef acci n est aci onar i a.
/
\ 7 i Cui dadol
Al gasoi l no se l e deben aadi r adi t i vos para combust i bl e, l os
l l amados "f l ui di f i cant es", ni
product os
si mi l ares. I
de combust i bl e l l enado del
Repost ar
Cmo repostar
Acci onando el ci er r e cent r al i zado se desbl oquea y bl oquea
aut omt i cament e l a t apa del depsi t o.
Abri r el t apn del depsi t o de combust i bl e
-
Par a abr i r l a t apa del depsi t o hay que hacer pr esi n
sobr e l a par t e der echa de l a mi sma - >f i g. 22g.
-
Ret i r e el t apn del depsi t o de combust i bl e gi r ndol o
haci a l a i zoui er da.
-
Encaj e el t apn, desde ar r i ba. en el sopor t e pr evi st o par a
el l o de l a t apa del depsi t o que est abi er t a + f i g. 230.
Cerrar el t apn del depsi t o de combust i bl e
-
Enr osque el t apn del depsi t o haci a l a der echa en l a
boca de l l enado hast a que encast r e de un modo audi bl e.
-
Ci er r e l a t apa del depsi t o.
En cuant o l a pst ol a aut omt i ca del surt i dor cort e el sumi ni st ro de
combust i bl e y part i endo de l a base de que l a mi sma se ha ut i l i zado
como deber ser. se puede consi derar que el depsi t o de combus-
t i bl e est "l l eno". En est e moment o hay que dej ar de reposrar, ya
que de l o cont rari o se l l ena t ambi n l a zona de expansi n del depo-
srt o.
El t i po de combust i bl e adecuado par a el veh cul o se i ndi ca t ambi n
en un adhesi vo que hay en l a part e i nt eri or de l a t apa del depsi t o
de combust i bl e. En = pgi na 317 encont ar ms i nf ormaci n rel a-
t i va al combust i bl e.
Si desea saber cul es l a capaci dad del depsi t o de combust i bl e de
su veh cul o. puede consul t arl o baj o el apart ado Dat os t cni cos
= pgino 390.
)
F9. 229 Lado trasero
derecho del vehcul o:
Apertura de la tapa del
depsto
F 9. 230 Tapa del
depsto con el tapn
encajado
[
nrerucrrut
aor
moti vos de seguri dad l e recomendamos que no l l eve en el
rehcul o ni ngn bi dn de reserva con combusti bl e. En caso de
acci dente podra verterse el combusti bl e que hay dentro del dep-
si to, por l o que exi ste pel i gro de i ncendi o. Si n embargo, si desea
l evar un bi dn de reserva en el vehcul o, se debern observar l as
Ci sposi ci ones l egal es al respecto.
O Cui dadol
r
Si se ha ver t i do combust i bl e sobr e l a capa de pi nt ur a del veh -
: - o, st e deber el i mi nar se cuant o ant es. Lo ant er i or es de especi al
- cor t anci a
en el caso de cue se t r at e de combust i bl e bi odi esel
: t . 1E) ,
ya que exi st e pel i gr o de que se dae l a pi nt ur a.

No conduzca hast a vaci ar compl et ament e el depsi t o. Si el
: : r nbust bl e l l ega al mot or de un modo i r r egul ar pueden or i gi nar se
-
' os
de encendi do. De est e modo puede l l egar combust i bl e si n
: - emar al si st ema de escape, con el consi gui ent e pel i gr o de que se
: : i e el cat al i zador .
*
"o*"
relativa al medio ambiente
\ , :
sobrel l enar el depsi t o de combust i bl e
-
si se produce un reca-
r-t ami ent o se ouede derramar combust i bl e. r
de combust i bl e l l enado del
Apert ura de emergenci a de l a t apa del
depsi to
Lo topo del depsito podr obrirse o mono si el cierre
centrolizodo est overiodo.
Fi g.231 Mal etero:
Desbl oquear l a tapa
del depsito en caso de
emergenci a
-
Abra el portn trasero.
-
Abra l a tapa del revesti mi ento l ateral derecho.
-
Ti r e de l a ani l l a en l a di r ecci n de l a f l echa par a desbl o-
quear l a t apa del depsi t o + f i g. 231. r
ra-
r
I
r obar
y r
Comprobar
y reponer l qui dos
Cap
Desbl oquear el cap
El cop se desbloqueo desde dentro.
Fi g.232 Detal l e del
espaci o reposapi s del
conductor: Pal anca de
desbl oqueo
-
Ti r e de l a pal anca que hay debaj o del t abl er o de i nst r u-
ment os >f i g. 232 en l a di r ecci n de l a f l echa.
Laf uerza del muel l e hace que se desbl oquee el cap' Al mi smo
t i empo aparece un t i rador en l a parri l l a del radi ador' r
Abri r el cap
Fi g. 233 Detal l e de l a
parri l l a del radi ador:
Ti rador
Asegr ese, onf es de abr i r el cap, de que l as escobi l l as no
est n separ adas del par abr i sas. De l o cont r ar i o, l a pi nt ur a
del cap puede r esul t ar daada.
-
Levant e un poco et caP +
\ .
-
Ti r e del t i r ador + f i g. 233 en l a di r ecci n de l a f l echa. Al
hacer l o, el gancho de suj eci n queda desbl oqueado.
-
Abr a el cap.
Un muel l e de gas pr esur i zado mant ene abi er t o el cap.
-\
ArErvclru1
l r:
abra nunca el cap si ve que del comparti mento del motor est
= i endo vapor o gotea l qui do refri gerante. De l o contrari o hay
:' 4i gro de quemarse. Espere hasta que dej e de sal i r vapor y de
ptear l qui do refri gerante.
--abaj ar
en el compart ment o del mot or
:
reolizar cuolquier tipo de trobajo en el comporti-
-
ento del motor se deber tener un especol cuidodo.
l ando se real i zan trabaj os en el comparti mento del motor, p. ej ., al
:-l i zar
operaci ones de comprobaci n y de l l enado de l qui dos,
:ureden produci rse heri das, quemaduras, acci dentes e i ncl uso
rcendi os. Por eso es i mpresci ndi bl e tener en cuenta l as adverten-
:!as y observar l as regl as general es de seguri dad que se rel aci onan
: conti nuaci n. El comparti mento del motor del vehcul o es una
:ona que al berga pel i gros +
\.
\ Arervclrut
o
Pare el motor.
.
Extrai ga l a l l ave.
.
Ponga el freno de mano ti rando del mi smo hasta el tope.

Si su vehcul o va dotado de cambi o de marchas manual , ponga
l a pal anca del cambi o en punt o muer t o. Si su veh cul o di spone de
cambi o automti co, col oque l a pal anca sel ectora en l a posi ci n
p.
r
Dej e que se enfre el motor.
r eponer
A ATENCINl
(conti nuaci n)
e
Se debe evi tar que al compartmento del motor se acerquen
ni os
.
No der r ame nunca l qui dos usados par a el f unci onami ent o del
vehcul o sobre el comparti mento del motor, ya que estos l qui dos
pueden i nfl amarse
(p.
ej .. el antcongel ante que conti ene el l qui do
refri gerante).

Evi te cual qui er ti po de cortoci rcui to en el si stema el ctri co,
sobre todo en l a batera.
.
No toque nunca el ventl ador del radi ador mi entras el motor
est cal i ente, ya que el ventl ador podra ponerse en marcha de
repente.
.
No abra nunca el depsi to de expansi n del l qui do refri ge-
rante mi entras el motor est cal i ente. El si stema de refri geraci n
est baj o presi n.
.
Para protegerse l a cara, l as manos y l os brazos del vapor
cal i ente o bi en del l qui do refri gerante cal i ente que pueda sal i r, se
debe cubr i r el t apn con un pao gr ande al abr i r del depsi t o de
expansi n del l qui do refri gerante.
r
En el caso de que se deban real i zar trabaj os de comprobaci n
con el motor en marcha, el pel i gro adi ci onal provi ene del movi -
mi ento gi ratori o de l as pi ezas (p.
ej ., correa pol i -V, al ternador,
venti l ador del radi ador) y del si stema de encendi do de al ta
t ensi n.
.
Le rogamos que tenga en cuenta tambi n l as advertenci as que
se rel aci onan a contnuacn para el caso de que sea necesari o
real i zar trabaj os en el si stema de combusti bl e o en el si stema
el ctri co:
-
Desconecte si empre l a batera del vehcul o de l a red de a
bordo.
-
No f ume. )
'ffiffiffiffiwffiM
A i ATENCINl
(conti nuaci n)
-
No real i ce nunca estos trabaj os cerca de una l l ama,
-
Tenga sempre a mano un exti ntor de i ncendi os que
funci one,
/i\
\j ,l Cui dado!
Al r eponer l qui dos necesar i os par a el f unci onami ent o del veh cul o
hay que asegur ar se de no conf undi r l os en ni ngn caso. De no ser
as . l a consecuenci a son def i ci enci as gr aves de f unci onami ent o y
daos del mot or .
* *o," relatva al medio ambente
Par a r econocer a t i empo l as f ugas se ha de cont r ol ar r egul ar ment e
el suel o sobr e el que apar ca el veh cul o. Ll eve el veh cul o al t al l er ,
par a que l o r evi sen, si en el l ugar donde ha est ado apar cado el veh -
cul o hay manchas de acei t e o de ot r os l qui dos. r
Cerrar el cap
Ti re del cap haci a abaj o hasta vencer l a fuerza del
muel l e de gas pr esur i zado.
Dej e que el cap encast r e en el el ement o de bl oqueo. No
opriete.+ 4,.
\
inreructtul
.
Por moti vos de seguri dad, el cap debe i r si empre cerrado
durante l a marcha. Por eso se debera comprobar, despus de
cerrar el cap, si el el emento de bl oqueo ha quedado bi en encas-
trado. Este es el caso si el cap ha quedado al ras con l as partes
col i ndantes de l a carrocera.
o
Si se da cuenta durante l a marcha de que el el emento de
bl oqueo no ha quedado bi en encastrado, pare de i nmedi ato y
ci erre el cap. De l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
Cuadr o gener al del
compar t i ment o del mot or
: : . . a vehi cul os: con mol or de gasol i na de 4 ci l i ndr os
l uadr o gener al del compar t i ment o del
- 1ot or :
mot or es de gasol i na de 4 ci l i ndr os
t,ntos
de control ms i moortontes.
Depsi t o del l avacr i st al es t q) .
341
Depsi t o del l qui do par a l a di r ecci n asi st i da
( t apa
ver de) . 283.
Vl i do par a vehi cul os: con mot or de
! Ji r sol i na
de 6 ci l i nd os
Cuadro general del compart i ment o del
mot or: mot ores de gasol i na de 6 cl l i ndros
Puntos de control ms importontes.
F9. 235 Motor de gasol i na de 6 ci l i ndros
Bat er a . 336
Var i l l a de medi ci n de acei t e del mot or
( nar anj a)
. . . . 329
Depsi t o del l qui do de f r enos
( r . O)
. . . 335
Deps t o de expansi n del l qui do r ef r i ger ant e
( S)
. . 333
@
/;\
\:-/
o
o
@
:
-
:,/
J
Bat er a .
Boca de l l enado del acei t e del mot or
( t r )
Depsi t o del l qui do de f r enos
( i O)
. . .
Va r i l l a d e me d i c i n d e a c e i t e d e l mo t o r
( n a r a n j a )
. . . . .
Depsi t o de expansi n del l qui do r ef r i ger ant e
( )
. . .
JJ I)
5JU
329
5 5 5
*e1_, . -i . r
' - . j . , , .
=9. 234
Mot or de gasol i na de 4 ci l ndr os
E
' l}J
341
l9
( 6 )
\1'/
(t
( 6 )
o
Boca de l l enado del acei t e del mot or
( t r )
. .
Depsi t o del l avacr i st al es
( )
Depsi t o del l qui do par a l a di r ecci n asi st i da
( t apa
ver de)
Vl i do par a vehi cul os: con not o D esel de 4 ci l i ndr os
Cuadro general del compart ment o del
mot or: mot ores Di esel de 4 ci l i ndros
Puntos de control ms importontes.
236 Motor Desel de 4 ci l ndros
Boca de l l enado del acei t e del mot or
( f : 7r )
. .
Depsi t o del l qui do de f r enos ( , i Oi )
Var i l l a de medi ci n de acei t e del mot or
( nar anj a)
. . . . .
Depsi t o de expansi n del l qui do r ef r i ger ant e
( )
. . .
Depsi t o del l avacr i st al es
( q)
. .
Depsi t o del l qui do par a l a di r ecci n asi st i da
( t apa
ver de)
V l i d o p a r a v e h c u l o s : c o i n r o t o r Di e s e l d e 6 c i l i n d f o s
Cuadr o gener al del compar t ment o del
mot or : mot or es Di esel de 6 ci l i ndr os
Puntos de control mds importontes.
Var i l l a de medi ci n de acei t e del mot or
( nar anj a)
. . . . .
Bat er a
5JU
341
283r
283 r
? ? A
330
o
335
@
Fi g,
o
(
@
329
336 >
t
Fi g. 237 Motor Di esel de 6 cl i ndros
2
t
Depsi t o
Depsi t o
verde)
Depsi t o del l qui do de f r enos
( r . O)
. . .
Depsi t o de expansi n del l qui do r ef r i ger ant e
( )
. . .
Boca de l l enado del ace t e del mot or
( t =r )
ui dos
335
Las especi f i caci ones que se i ndi can a cont i nuaci n
( nor mas
WV)
333
deben i ndi car se por separ ado o bi en
j unt o
a ot r as en el envase del
330
acei t e. Adems, en el envase se encuent r a t ambi n l a i ndi caci n de
34'
vi scosi dad, p. ej . , SAE 0W- 30.
Acei tes para i nterval os de manteni mi ento fl exi bl es
(LongLi fe
283a Servi ce*)
En el mar co del LongLi f e Ser vi ce de Audi + "Pl an de Asi st enci a
Tcni ca de Audi " se desar r ol l ar on acei t es mul t i gr ado especi al es
par a mot or es de gasol i na con l as especi f i caci ones VW 503 00 y 503
0 1 .
Di chos acei t es son condi ci n i ndi spensabl e par a l a pr ol ongaci n de
l os i nt er val os de mant eni mi ent o en el mar co del LongLi f e Ser vi ce,
por l o que deben ut i l i zar se.
Denomi naci n Especi fi caci n. Comentari o
Acei te si ntti ca u-
VW 503 00 LongLi fe Servi ce
ti grado
VW b03 01 Longl i fe Servi ce
. Evi t e l a mezcl a con ot r os acei t es, ya que en est e caso no se
cumpl e l a condi ci n i ndi spensabl e par a l a pr ol ongaci n de l os
i nt er val os de mant eni mi ent o.
o
Sl o en casb excepci onal , si el acei t e del mot or ha al canzado el
ni vel m ni mo
( vanse
l as mar cas en l a var i l l a de medi ci n de acei t e)
y no se di spone de acei t es LongLi f e est per mi t i do r eponer
( una
vez) acei t e segn l a especi f i caci n VW 502 00 en pequeas cant i -
dades
( hast a
0. 5 l ) .
.
Le r ecomendamos compr ar acei t e del mot or segn l as nuevas
especi f i caci ones VW ant es de empr ender vi al es l ar gos y l l evar l o en
el veh cul o. De est e modo l l evar si empr e ace t e del mot or
adecuado si t i ene que r eponer acei t e.
A c e i t e s p a r a i n t e r v a | o s f i j o s d e ma n t e n i m e n t o >
del l avacr i st al es
( g)
. .
del l qui do par a l a di r ecci n asi st i da
( t apa
Acei t e del mot or
'
oaf a veh cL l os: con mot or de gasol i na
Especi f i cacones del acei t e del mot or
mot ores de gasol i na)
:l tipo de oceite del motor viene determinodo por espe-
:ificaciones exoctos.
l omo es nat ur al . t ambi n l a cal i dad de l os acei t es del mot or se
- ej or a
const ant ement e. Las i ndi caci ones de est e Manual de
- st r ucci ones
sl o r ef l ej an l os dat os de que se di spone en el
- oment o
de l a i mor esi n. Los Ser vi ci os Of i ci al es Audi son i nf or -
- ados
por l a f br i ca sobr e cual qui er t i po de modi f i caci n que se
- ava
r eal i zado.
- e r ecomendamos que acuda a un Ser vi ci o Of i ci al Audi par a
: ambi ar el acei t e segn el Pl an de Asi st enci a Tcni ca.
l : f br i ca se ha puest o un acei t e si nt t i co mul t i gr ado que, except o
: r l as zonas de cl i ma ext r emadament e f r o, puede ser ut i l i zado
: Jr ant e f odo el ao.
- : s especi f i caci ones de acei t e vl i das par a el mot or cor r espon-
: ente pueden consul tarse en l os datos tcni cos => pti gi no 390.
t
.t
Ni vel de acei te en l a zona
@
-
Se puede r eponer acei t e. Puede suceder que el ni vel de
acei te se encuentre despus en l a zona
@.
Ni vel de acei te en l a zona
@
-
Se debe reponer acei te + pgi na 330. Es sufi ci ente con
que el ni vel de acei t e se encuent r e despusen l a zona
@.
Es nor mal que el mot or consuma acei t e. Dependi endo del est i l o de
conducci n y de l as condi ci ones r ei nant es, el consumo de acei t e
puede l l egar a l os 0. 5 l / 1 . 000 km. El consumo puede ser super i or en
l os pr i mer os 5. 000 ki l met r os. Por est e mot i vo, el ni vel de acei t e del
mot or se debe cont r ol ar con r egul ar i dad
( l o
mej or es hacer l o al
r epost ar y ant es de empr ender vi aj es l ar gos) .
El veh cul o se debe encont r ar en
posi ci n
hor i zont al cuanoo se
mi da el ni vel de acei t e. Despus de par ar el mot or , esper e unos
mi nut os par a que el acei t e t enga t i empo de vol ver al cr t er .
Si se somet e el mot or a esf uer zos especi al es, por ej empl o, al ef ec-
t uar l ar gos r ecor r i dos por aut opi st a en ver ano, al ci r cul ar con
r emol que o pasando por puer t os de al t a mont aa, se deber a
i nt ent ar mant ener el ni vel de ace t e en l a zona
@y
evi t ar ci r cul ar
con un mayor ni vel de acei t e.
Si el ni vel de acei t e desci ende por debaj o del ni vel m ni mo pr ef i -
j ado, se enci ende el t est i go de avi so del ni vel de acei t e en el cuadr o
de i nst r ument os > pgi no 39. En est e caso, mi da cuant o ant es el
ni vel de acei t e con ayuda de l a var i l l a de medi ci n de acei t e. Aada
el acei t e necesar i o.
Nota
Reponer acet e del mot or
El oceite del motor se debero reponer en dosis de 0,5
litros.
-
Desenr osque el t apn de l a boca de l l enado de acei t e del
mot or.
-
Reponga el acei t e del mot or en por ci ones de 0, 5 l i t r os
> pgi na 327, "Especi f i caci ones del acei t e del mot or
(mot ores
de gasol i na)" o bi en > pgi no 328, "Especi f i ca-
ci ones del acei t e del mot or
( mot or es
Di esel ) " .
-
Cont rol e el ni vel de acei t e + pgi no 329, "Comprobar el
ni vel de acei t e" .
-
Enr osque cui dadosament e el t apn de l a boca de l l enado
e i nt r oduzca l a var i l l a de medi ci n hast a el t ope.
En l a f i gura del compart i ment o del mot or correspondi ent e se
muest ra l a ubi caci n de l a boca de l l enado de acei t e t pgi no 325.
/\ iArENcNt
Asegrese, al reponer acei te, de que no cai ga acei te en partes del
motor cal i entes. De l o contrari o exi ste pel i gro de i ncendi o.
* , o, " rel at i va al medi o ambent e
El ni vel de acei t e no deber est ar en ni ngn caso por enci ma de l a
zona = pgi no 329, f i g. 238
@.
Oe no ser as , podr a aspi r ar se
acei t e por el r espi r ader o del ci geal y l l egar a l a at msf er a a t r avs
del si st ema de escape. El acei t e puede quemar se en el cat al i zador y
det er i or ar l o. t
El ni vel de acei t e no deber est ar en ni ngn caso por enci ma de l a
zona
@.
r
l ambi ar el acei t e del mot or
i combio de oceite debero reolzorlo nicomente un
: zfesionol.
: : : ei t e del mot or debe cambi ar se por compl et o segn l os i nt er -
: r s oue se menci onan en el = " Pl an de Asi st enci a Tcni ca de
----: "
.
- :
- ecomendamos
que cambi e el ace t e en un Ser vi ci o Of i ci al Audi .
- : : Ser vi ci os Of i ci al es est n equi pados con l as her r ami ent as espe-
. : : s y l as pi ezas de r epuest o necesar i as
( p.
ej . , f i l t r o de acei t e del
- : : or ) ,
di sponen de per sonal al t ament e cual i f i cado y est n pr epa-
: : l s oar a desechar adecuadament e el acei t e usado.
: - 3l caso de que Vd. desee hacer se car go per sonal ment e de
: : - : bi ar el acei t e, es i mpr esci ndi bl e que t enga en cuent a l as
: : - i ent es i ndi caci ones.
\
iArErvonrl
.
Dei e pri mero que se enfre el motor. El acei te cal i ente puede
: r oduci r quemadur as.
.
Uti l ce unas gafas de protecci n para l os oj os, ya que l as sal pi -
- dur as de acei t e pueden pr oduci r her i das de t i po cust i co.

Guarde el acei te que ha extrado hasta que pueda desecharl o
:e acuerdo con l as normati vas de protecci n del medi o ambi ente,
-ranteni ndol o
durante este ti empo fuera del al cance de l os
. i os.
O
Cui dado!
: aada ni ngn l ubr i cant e adi ci onal al acei t e del mot or . Cual qui er
: c de dao or i gi nado por el empl eo de est e t i po de pr oduct os
- eda excl ui do de l a gar ant a.
* , o, " rel at va al medi o ambent e

El acei t e no deber ver t er se en ni ngn caso en l a canal i zaci n o
en l a t er r a.
.
Par a guar dar el acei t e usado, ut i l i ce un depsi t o pr evi st o con t al
ob et o. Est e debe ser suf i ci ent ement e gr ande par a poder ver t er en
l t odo el acei t e del mot or de su veh cul o.
Nota
.
Cuando desenr osque con l os dedos el t or ni l l o de vaci ado de
acei t e, mant enga el br azo en posi ci n hor i zont al par a que el acei t e
que va sal i endo no l e baj e por el mi smo.
.
Si se ha manchado l as manos con acei t e del mot or , l e r ecomen-
damos que se l as l ave a f ondo de i nmedi at o. I
Si st ema de ref ri geracn
Lqui do refri gerante
El lquido refrigeronte se encorgo de refrigeror el
motor. Lo proporcin del ontcongelonte es decisivo
poro el grodo de proteccin onticongelonte del lquido
refrgeronte durante el invierno.
El si st ema de r ef r i ger aci n del mot or de su veh cul o va l l enado de
f br i ca con un l qui do r ef r i ger ant e per manent e que no necesi t a ser
cambi ado. El l qui do r ef r i ger ant e es una mezcl a de agua y de ant -
congel ant e G12+. Di cho ant i congel ant e est hecho a base de gl i col
y cont i ene adi t i vos que pr ot egen cont r a l a cor r osi n.
.
Adi ti vo para el l qui do refri gerante
La pr opor ci n del ant i congel ant e depende de l as condi ci ones
cl i mt i cas de f unci onami ent o del veh cul o. Si l a pr opor ci n de ant i -
congel ant e en el l qui do r ef r i ger ant e es demasi ado baj a, el l qui do
r ef r i ger ant e se puede congel ar y pr ovocar un f al l o en el ci r cui t o de
r ef r i ger aci n y cal ef acci n.
Ya de f br i ca, l a pr opor ci n del ant i congel ant e se ha adapt ado a l as
condi ci ones cl i mt i cas a l as que est ar expuest o el veh cul o.
Nor mal ment e, l a pr opor ci n de l a mezcl a es de un 60% de agua y un
40o/ o de ant i congel ant e. Est a mezcl a no sl o of r ece una pr ot ecci n
ant congel ant e hast a 25' C baj o cer o, si no que t ambi n pr ot ege,
sobr e t odo, l as pi ezas de met al del si st ema de r ef r i ger aci n cont r a
l a cor r osi n. Adems evi t a l a sedi ment aci n de cal y aument a sensi -
bl ement e el punt o de ebul l i ci n del l qui do r ef r i ger ant e.
Pa ses de cl i ma cl i do
La concent r aci n de l qui do r ef r i ger ant e no se debe di smi nui r ,
aadi endo agua, en l a poca cl i da del ao ni en l os pa ses de cl i ma
cl i do. La pr opor ci n de ant i congel ant e no debe ser i nf er i or al 40yo.
Pases de cl i ma fro
Si debi do a mot vos cl i mt i cos es necesar i a una mayor pr ot ecci n
ant i congel ant e. se puede aument ar l a pr opor ci n del ant i conge-
l ant e G12+. Una pr opor ci n del 60% of r ece una pr ot ecci n
ant i con-
gel ant e de hast a unos 40 "C baj o cer o. Si n embar go, l a pr opor ci n
del ant i congel ant e no debe ser super i or al 60% ya que ent onces
vuel ve a di smi nui r l a pr ot ecci n ant i congel ant e y se r educe el r endi -
m ent o del si st ema de r ef r i ger aci n.
Los veh cul os dest i nados a pa ses de cl i ma f r o
( p.
el . , Sueci a,
Nor uega, Fi nl andi a) ya l l evan de f br i ca una pr ot ecci n ant conge-
l ant e de hast a unos 35' C baj o cer o. La pr opor ci n de ant i conge-
l ant e deber a ser en est os pa ses
del 50% como m ni mo.
/
\7 i Cui dado!
.
Ant es decomenzar el i nvi er no hagaver i f i car si el ant i congel ant e
de su veh cul o cor r esponde a l as condi ci ones cl i mt i cas de l a zona
en donde se vaya a ut i l i zar el veh cul o. Est o es especi al ment e vl i do
si conduce con su veh cul o en una zona de cl i ma msf r o. En caso
de ser necesar i o, haga aument ar l a pr opor ci n de ant i congel ant e
de 50% a 60% de acuer do a l as condi ci ones cl i mt i cas.
.
Como ant i congel ant e sl o se debe ut i l i zar el G12+ o bi en un ant i -
congel ant e con l a especi f i caci n "TL- VW 774 F". Cual qui er ot r o ant i -
congel ant e puede r educi r de maner a consi der abl e l a pr ot ecci n
ant i cor r os va. Los daos ocasi onados por el empl eo de di chos ant i -
congel ant es pueden or i gi nar pr di das de l qui do r ef r i ger ant e y, en
consecuenci a, que el mot or r esul t e ser i ament e daado.
o
El adi t i vo par a ant i congel ant e G12+ puede mezcl ar se con ot r os
adi t i vos
( G1
1 y G12) . r
1i'
ts
F
h
!
Comprobar el ni vel del l qui do refri gerante
:l nivel del lquido refrigeronte se puede comprobor
-eolizondo
uno breve verificocin visuol.
Fi g.239 Comparti -
mento del motor:
Depsi to del l qui do
refrgerante
-
Desconect e el encendi do.
-
Ver i f i que el ni vel del l qui do r ef r i ger ant e en el depsi t o
de expansi n del l qui do r ef r i ger ant e = f i g. 239. Est ando
el mot or f r o, el ni vel debe est ar ent r e l as mar cas " mi n" y
" max" .
Con el mot or cal i ent e, el ni vel t ambi n puede
est ar un poco por enci ma de l a marca "max".
: - ubi caci n se puede ver en el cuadro general de compart i ment o
:.1 motor correspondiente = pgino 325.
i ni vel del l qui do ref ri gerant e sl o puede comprobarse de un
-
Jdo correct o si el mot or est parado.
I ni vel del l qui do ref ri gerant e es cont rol ado por un t est i go de
: : rt rof en l a pant al l a del cuadro de i nst rument os= pri gi no 36. Si n
embar go, l e r ecomendamos que compr uebe de cuando en cuando
el ni vel del l qui do r ef r i ger ant e r eal i zando una ver i f i caci n vi sual .
Prdi da de l qui do refri gerante
Una pr di da de l qui do r ef r i ger ant e hace pensar , en pr i mer l ugar , en
l a exi st enci a de f ugas. Ll eve su veh cul o de i nmedi at o a un t al l er
especi al i zado par a que compr ueben el si st ema de r ef r i ger aci n'
Si el si st ema de r ef r i ger aci n es est anco, sl o pueden or i gi nar se
pr di das si el l qui do r ef r i ger ant e al canza una t emper at ur a excesi va
y empi eza a her vi r , sal i endo a pr esi n del si st ema de r ef r i ger aci n.
/
\ 7 i Cui dado!
No deben aadi r se pr oduct os est anquei zant es par a r adi ador es al
l qui do r ef r i ger ant e. El f unci onami ent o del si st ema de r ef r i ger aci n
puede r esul t ar con el l o ser i ament e per j udi cado. r
Reponer l qui do refri gerante
AI reponer lquido refrigeronte se debe proceder con
todo esmero.
-
Pare el motor.
-
Dej e que se enfre el motor.
-
Ponga un pao sobr e el t apn del depsi t o de expansi n
def l qui do refri gerante + pgi no 333,ti g.239 y desen-
r squel o con cui dado gi r ando haci a l a i zqui er da +, / ! \ '
-
Reponga l qui do r ef r i ger ant e.
-
Enrosque el tapn fi rmemente.
El l qui do r ef r i ger ant e que est r eponi endo debe cumpl i r ci er t as
especi f i caci ones = pgi no 337, "L qui do r ef r i ger ant e". Si en caso
de emer genci a no di spone del ant i congel ant e G12+, no deber a
r eponer ot r o ant i congel ant e. En est e caso, ut i l i ce sl o agua y r est a-
bl ezca cuant o ant es l a pr opor ci n cor r ect a de l a mezcl a con el ant i -
congel ant e pr escr i t o.
Par a r eponer , ut i l i ce sl o l qui do r ef r i ger ant e nuevo.
Reponga sl o hast a que el l qui do l l egue a l a mar ca " max" . El l qui do
r ef r i ger ant e que sobr a es expul sado a pr esi n del si st ema de r ef r i -
ger aci n, a t r avs de l a vl vul a de sobr epr esi n que hay en el t apn
del depsi t o, en cuant o el l qui do r ef r i ger ant e al canza una ci er t a
t emoer at u r a.
Si l a pr di da de l qui do r ef r i ger ant e es consi der abl e, sl o se deber i a
r eponer l qui do r ef r i ger ant e una vez se haya enf r i odo el mot or . De
est e modo se evi t a oue se dae el mot or .
* , or" rel at va al medi o ambent e
Si en al guna ocasi n es necesar i o vaci ar el si st ema de r ef r i ger aci n
de l qui do r ef r i ger ant e, st e no deber vol ver a ut i l i zar se. El l qui do
se deber a guar dar en un depsi t o y desechar l o segn l as nor ma-
t i vas de
pr ot ecci n
del medi o ambi ent e. I
Vent i l ador del radi ador
EI ventilodor del rodiador puede ponerse en morcho
outomticomente en cuolauier momento.
El vent i l ador del r adi ador
".
u. "i onuo oor el mot or med ant e una
cor r ea pol i - V. El r gi men de r evol uci ones del vent i l ador es cont r o-
l ado medi ant e un acopl ami ent o hi dr ost t co en f unci n de l a
t emper at u r a.
Adems, dependi endo del mot or o del equi pami ent o
( p.
ej . , cambi o
aut omt i co, enganche par a r emol que. cl i mat i zador ) y de un modo
t ot al ment e aut omt i co, se conect a adi ci onal ment e un vent i l ador
el ct r i co, que es gest i onado en f unci n de l a t emper at ur a del
l qui do r ef r i ger ant e y del compar t i ment o del mot or .
El vent i l ador adi ci onal puede segui r f unci onando hast a unos 1 0
mi nut os despus de par ar el mot or , t ambi n si est desconect ado
el encendi do. Di cho vent i l ador puede vol ver a poner se en mar cha
aut omt i cament e pasado un ci er t o t i empo =
\ ,
si
.
ha aument ado l a t emper at ur a del l qui do r ef r i ger ant e debi do a
cal or de r et enci n. o bi en
.
el compar t i ment o del mot or , que ya est cal i ent e, es r ecal ent ado
adi ci onal ment e Dor una r adi aci n sol ar i nt ensa.
Si se real i zan trabaj os en el comparti mento del motor se debe
tener en cuenta que el venti l ador se puede poner en marcha auto-
mti camente en cual qui er momento, por l o que exi ste pel i gro de
resul tar heri do.
ti,
\
iAreruclrvl
.
El si stema de refri geraci n est baj o presi n. No abra el tapn
del depsi to de expansi n del l qui do refri gerante con el motor
cal i ente. De l o contrari o exi ste pel i gro de quemarse.
.
Tanto el anti congel ante como el l qui do refri gerante son perj u-
di ci al es para l a sal ud, Por esa razn, guarde el anti congel ante en
el envase ori gi nal y mantngal o fuera del al cance de l os ni os. De
l o contrari o exi ste pel i gro de envenenami ento.
l qui dos
o
b

E
L qui do de f renos
Comprobar el ni vel del l qui do de f renos
ll nivel del lquido de frenos se puede comprobor reali-
zondo uno breve verificocin visuol.
F9.24O Comparti -
mento del motor:
Depsi to del l qui do de
frenos
-
Ver i f i que el ni vel del l qui do de f r enos en el depsi t o del
l qui do de f r enos + f i g. 24O. El ni vel debe hal l ar se
si empr e ent r e l as mar cas " Ml N" y " MAX" .
- ubi caci n del depsi t o del l qui do de f r enos puede ver se t ambi n
: r l a f i gur a del compar t i ment o del mot or cor r espondi ent e
-
pgi no 325. En veh cul os con vol ant e a l a der echa, el depsi t o se
: i cuent r a al ot r o l ado del comoar t i ment o del mot or .
l s nor maf que el ni vel del l qui do de f r enos di smi nuya l i ger oment e
: Jr ant e l a mar cha debi do al desgast e y al r eai ust e aut omt i co de
=s oast i l l as de l os f r enos.
Si n embar go, si el ni vel del l qui do di smi nuye cl ar ament e dent r o de
un br eve espaci o de t i empo o bi en si desci ende por debaj o de l a
mar ca "Mi n", puede ser que el si st ema de f r enos t enga f ugas. Si el
ni vel del l qui do de f r enos es demasi ado baj o, el t est i go de cont r ol
de l os f r enos se enci ende par a i ndi car l o = pgi no 27y = pgi no 35.
En este caso se debera l l evar el vehcul o de i nmedi ato a un tal l er
especi al i zado par a que r evi sen el si st ema de f r enos. I
Cambi ar el l qui do de f renos
El combio del lquido de frenos debe ser reolizado por
un profesionol.
El l qui do de f r enos absor be humedad. Por eso absor be l a humedad
del ai r e con el paso del t i empo. Un cont eni do de agua demasi ado
al t o del l qui do de f r enos puede pr ovocar , con del t i empo, cor r osi n
en el si st ema de f r enos. Adems, el punt o de ebul l i ci n del l qui do
de f r enos di smi nuye consi der abl ement e. Dependi endo de ci er t as
condi ci ones, l o ant er i or puede r educi r I a capaci dad de f r enado del
si st ema.
Por di cho mot i vo, el l qui do de f r enos debe cambi ar se cada dos
aos.
Sl o se debe ut i l i zar un l qui do de f r enos homol ogado. La especi f i -
caci n, segn l a nor ma US, es "FMVSS 116 DOT 4". El l qui do de
f r enos debe ser nuevo.
Le r ecomendamos que cambi e el l qui do de f r enos, en el mar co de
un ser vi ci o de i nspecci n, en un Ser vi ci o Of i ci al Audi . Di cho Ser vi ci o
Of i ci al est equi pado con l as her r ami ent as especi al es y l as pi ezas
de r epuest o necesar i as, di spone de per sonal al t ament e cual i f i cado
y est pr epar ado par a desechar el l qui do usado de un modo
conf or me al medi o ambi ent e.
F
I
O
cui dadol
Asegrese de que no cae l qui do de f renos sobre l a pi nt ura del veh _
cul o, ya que l a pi nt ura resul t a daada.
* ,or" relatva al medio ambente
Si hay que ext raer el l qui do de f renos, st e se deber recoger en un
reci pi ent e adecuado y desechar de un modo conf orme al medi o
ambi ent e. r
Batera
Observaci ones general es
En condi ci ones nor mal es de f unci onami ent o, l a bat er a casi no
necesi ta manteni mi ento. Si n embargo, a o/tostemperaturas exte_
r i or es o si se r eal i zan r ecor r i dos l ar gos di ar i ament e, se r ecom enda
ver i f i car el ni vel de el ect r ol t o de vez en cuando. El ni vel de el ect r o_
l i t o se deber a ver i f i car t ambi n cada vez que se car gue l a bat er a
= pgina 339.
El est ado de l a bat er a es compr obado t ambi n al r eal i zar una
i nspecci n. Le aconsej amos que cambi e l a bat er a si st a t ene ms
de 5 aos.
Qu sucede cuando el veh cul o est par ado dur ant e
mucho t i empo
Si el veh cul o per manece par ado mucho t i empo, l os consumi dor es
el ct r i cos. p. ej . , del bl oqueo el ect r ni co de mar cha, descar gan l a
bat er a. Par a evi t ar l o, car gue l a bat er a de vez en cuando o bi en
desembor ne el pol o negat i vo de l a bat er a. I
Trabaj os en l a batera
Al'reolizor cuolquier tipo de trobojo en lo batera se
deber tener un especiol cuidado.
F9.241 Comparti -
mento del motor, caja
de aguas: Batera
L. i,
A nreruclnr
o
El l qui do de frenos sl o se debe guardar
en el envase ori gi nal
cerrado. Mantngal o fuera del al cance de l os ni os. De l o contrari o
exi ste pel i gro de envenenami ento.

Si el l qui do de frenos es demasi ado vi ej o y se somete el freno
a grandes esfuerzos, puede ser que se formen burbuj as de vapor
en el si stema de frenos. Debi do a l o anteri or se ve reduci da tanto
l a efi ci enci a de l os frenos como l a seguri dad de marcha, por l o que
exi ste pel i gro de acci dente.
l qui dos
- : cat er a se encuent r a en el compar t i ment o del mot or , en
: : aj a de aguas > pgi no 325.
aci ones de adver t enci a al t r abaj ar con bat er as
Ut i l i ce gaf as de pr ot ecci n
El ci do de l a batera es extremamente custco.
Uti l i ce guantes y gafas de protecci n
Est pr ohi bi do t odo t i po de f uego, chi spas, l l a-
mas y f umar .
Al car gar l as bat er as se or i gi na una mezcl a de
gas al tamente expl osi va
Mant enga a l os ni os al ej ados del ci do y l a bat e-
ra
r Ci c
3
A
o
A
I
-os trabaj os a real i zar en l a batera del vehcul o y en el si stema
:l ectrco al bergan el pel i gro de que se produzcan heri das, quema-
:uras de ti po custi co, acci dentes e i ncendi os.
.
Uti l ce gafas de protecci n. Cui de que no cai gan partcul as que
:ontengan ci do o pl omo en l os oi os, l a pi el o l a ropa.
r
El ci do de l a batera es extremamente custi co. Uti l i ce
3uantes
y gafas de protecci n. No vuel que l a batera, ya que puede
-l i r ci do de l os ori fi ci os de desgasi fi caci n. Lvese l os oj os con
3gua, dur ant e al gunos mi nut os, par a l i br ar l os de l as sal pi cadur as
l e ci do. Despus acuda de i nmedi at o a un mdi co. Las sal pi ca-
Jur as de ci do que hayan l l egado a l a pi el o a l a r opa deben neut r a-
i zar se de i nmedi at o con agua y j abn y acl ar ar se con mucha agua,
: n caso de haber i nger i do ci do se debe acudi r de i nmedi at o a un
' ndi co.
\
Arervorut
A i ATENCINl
(conti nuaci n)
o
Est prohi bi do todo ti po de fuego, l as chi spas, l as l l amas y el
fumar. Evi te l a formaci n de chi spas al trabaj ar con cabl es y
aparatos el ctri cos y a travs de descarga el ectroestti ca. No
ponga nunca en cortoci rcuto l os pol os de l a batera. Exi ste pel i gro
de sufri r heri das por chi spas cargadas con mucha energa.
.
Al cargar l as bateras se ori gi na una mezcl a al tamente expl o-
si va. Cargue l a batera sl o en reci ntos bi en venti l ados.
.
Mantenga a l os ni os al ej ados del ci do y de l a batera.
.
Antes trabaj ar en el si stema el ctri co, pare el motor y desco-
necte el encendi do y todos l os consumi dores el ctri cos. El cabl e
que va al pol o negati vo en l a batera se debe desembornar. Al
cambi ar l as l mpar as de i ncandescenci a es suf i ci ent e con apagar
l a l mpar a.

AI separar l a batera de l a red de a bordo desemborne pri mero
el cabl e qe va al pol o negati vo y despus el cabl e que va al pol o
posi ti vo.
.
Antes de vol ver a embornar l a batera apague todos l os consu-
mi dores el ctri cos. Emborne pri mero el cabl e que va al pol o posi -
ti vo y despus el cabl e que va al pol o negati vo. Los cabl es de
conexi n no se deben confundr en ni ngn caso
-
Exi ste el pel i gro
de que se quemen l os cabl es.
.
Nunca cargue una batera congel ada o que se haya desconge-
l ado
-
Exi ste pel i gro de expl osi n y quemaduras de ti po casti co.
Susti tuya una batera, si sta al guna vez fue congel ada. Una
batera descargada puede ya hel arse a temperaturas prxi mas a
l os 0' C.
.
Asegrese de que el tubo fl exi bl e de desgasi fi caci n si empre
est fi j ado a l a batera.

No uti l i ce bateras deteroradas. Exi ste pel i gro deexpl osi n. Si
una batera se deteri ora, hay que cambi arl a de i nmedi ato. )
O cui dadol
.
Nunca desembor ne l a bat er a del veh cul o est ando el encendi do
conect ado o con el mot or en mar cha, ya que de l o cont r ar i o se
daar a el si st ema el ct r i co o bi en l os component es el ect r ni cos.
.
Par a pr ot eger l a car casa de l a bat er a de l os r ayos ul t r avi ol et a. no
exponga l a bat er a del veh cul o dur ant e demasi ado t i empo a l a l uz
del d a.
.
Si l a bat er a est mucho t i empo en desuso, habr que pr ot eger l a
de l as hel adas par a que no se "congel e" y, en consecuenci a, se
estropee. I
Vl i do par a veh cul os: con bat ef i a ( con m r i l l a)
Veri fi car el ni vel de el ectrl i to
(batera
con
mi r i l l a)
El nivel de electrlito de Ia batero puede comproborse
o trovs de uno mirillo.
Fi g.242 Comparti -
mento del motor, caja
de aguas: Batera con
mi r i l l a
-
Compr uebe el ni vel del el ect r ol i t o por l a mi r i l l a de l a
bat er a = f i g. 242. La mi r i l l a cambi a de col or en f unci n
del ni vel de el ect r l i t o de l a bat er a.
Las bur buj as de ai r e pueden or i gi nar que se conf unda el col or i ndi -
cado. Por eso deber a gol pear , con cui dado, sobr e al super f i ci e de l a
bat er a.

Si l a i ndi caci n en l a mi r i l l a esver de, si gni f i ca que el ni vel es
correcto.
o
Si l a i ndi caci n de l a mi r i l l a es i ncol or a o de col or amar i l l o cl ar o,
el ni vel de el ect r l i t o de l a bat er a es demasi ado baj o. Ll eve l a
bat er a a un t al l er especi al i zado par a que l a r evi sen.

Si l a i ndi caci n de l a mi r i l l a es negr a. si gni f i ca que el ni vel de
car ga de l a bat er a es demasi ado baj o. En ese caso habr a que
car gar l a cuant o ant es = pgi no 339. t
[ ,
asr a vehi cul os: con bat er a convenci onl
, ' eri f i car
el ni vel de el ect rl i t o (bat er as
: onvenci onal es)
= nivel de electrlito de to botero puede
comproborse
-= un modo relativomente
fcil.
Fi g.243 Comparti -
mento del motor, caa
de aguas: Batera
convenci onal
-
Ver i f i que el ni vel de el ect r l i t o en l a par t e
del ant er a de l a
bat er a. En l o posi bl e
di cho ni vel debe est ar exact ament e
en l a marca "max. "
: - el caso de que el ni vel de el ect rol i t o est pordebaj o
de l a marca
-ri n. ",
l os vasos de l a bat er a correspondi ent es
se deber an l l enar
: : n agua destlada.
Funci onami ent o
en nverno
La bat er a es somet i da en l a poca f r a del ao a un esf uer zo esoe-
ci al ment e gr ande. Adems, l a pot enci a
de ar r anque de una bat er a
di smi nuye a baj as t emper at ur as.
Por el l o l e r ecomendamos que l l eve el veh cul o a un t al l er ant es de
que empi ece l a poca f r a del ao, par a que compr ueben l a bat er a
y f a car guen en caso necesar i o + pgi no 33g.
Not a
Si l a t emper at ur a ext er i or est muy por debaj o de cer o gr ados y el
veh cul o no se ut i l i za dur ant e var i as semanas, se deber a desmont ar
l a bat er a y guar dar l a
en un l ugar pr ot egi do
cont r a hel adas. De est e
modo puede evi t ar que l a bat er a
, , se
hi el e' , y, a consecuenci a de
el l o, r esul t e i nut i l i zabl e. r
Cargar l a batera
Una batero corgodo es lo condicin indispensabte
poro un buen comportomiento de arronque.
-
Lea l as advert enci as =, 4 en
, , Trabaj os
en l a bat er a, , ,
pgino 336y =>
A.
-
Desconect e el encendi do y t odos l os consumi dor es el c_
t r i cos.
-
Sl o si se r eal i za l a " car ga r pi da, ' : desembor ne ambos
cabl es de conexi n ( pr i mer o
el del
, , pol o
negat vo, ' ,
despus el del " pol o posi t i vo, ' l
y reponer l qui dos
-
Embor ne l as pi nzas de pol os del car gador , segn l as
i nst r ucci ones, a l os pol os de l a bat er a
( r oj o = " pol o posi -
t i vo" . negr o o mar r n = " pol o negat i vo" ) .
-
Enchuf e ahor a el cabl e de r ed del car gador a l a t oma de
cor r i ent e y enci enda el apar at o.
-
Al f i nal del pr oceso de car ga: apague el car gador y
desenchuf e el cabl e de r ed de l a t oma de cor r i ent e.
-
Ret i r e ahor a l as pi nzas de pol os del car gador .
-
En caso dado, vuel va a embor nar l os cabl es de conexi n
a l a bat er a
( pr i mer o
el " pol o posi t i vo" , despus el " pol o
negat i vo" ) .
Si se car ga l a bat er a a un amper aj e boj ol p. ej . , con un car gador
pequeo) , nor mal ment e no es necesar i o r et i r ar l os cabl es de
conexi n de l a bat er a. Si n embar go, si se car ga l a bat er a a un
amper aj e a/ f o, ut i l i zando el pr ocedi mi ent o de "car ga r pi da, , , se
deber n desembor nar ambos cabl es de conexi n. Le r ogamos que
t enga en cuent a en cual qui er caso l as i nst r ucci ones del f abr i cant e
del car gador .
El pr ocedi mi ent o de car ga r pi do de una bat er a es pel i gr oso +
\
en "Tr abaj os en l a bat er a", pgi no 336ya que r equi er e un car gaoor
especi al y el ni vel de conoci mi ent os cor r espondi ent e.
por
eso l e
r ecomendamos que encar gue sl o a un t al l er especi al i zado l a car ga
r pi da de su bat er a.
Una bat er a descar gada puede hel ar se a t emper at ur as pr xi mas a
l os 0"C. Es i mpr esci ndi bl e que I a bat er a se deshi el e ant es de
empezar a car gar l a =
\ .
t - e r ecomendamos que no vuel va a ut i l i zar
una bat er a que se haya hel ado an despus de deshel ar l a, ya que
I a car casa de l a bat er a puede haber se agr i et ado por el hi el o y exi st e
l a posi bi l i dad de que se der r ame el ci do de l a bat er a.
No se deben abr i r l os t apones de l a bat er a al car qar l a.
Desembornar y embornar l a bat er a
Si se desernborno la botera quedon desactivodas
olgunos funciones del vehculo.
Despus de desembor nar y embor nar l a bat er a, l as si gui ent es
f unci ones est n desact i vadas o no f unci onan cor r ect amenr e.
Funci onami ent o Restablecer el funciona-
ment o
Si st ema aut omt i co de Subi da Anomal as en el f unci onami ent o
y baj ada de l os el eval unas - , > pgi no 74
el ct r i cos
Funci onami ento del motor = pgi no 159
Aparat o de radi o
Llave de control remoto
Rel oj di gi t al
Consul t e el Manual de I nst rucci o-
nes de l a r adi o
Sincronizacin > pgina 68
= pgino 16
No proceda nunca a cargar una batera que est hel ada. De l o
contrari o exi ste pel i gro de expl osi n.
Cambi ar l a bat er a
-3 nuevo botera debe tener lo mismo especificacin
:ue lo botero usodo.
: se t l ene que cambi ar l a bat er a. l a nueva bat er a deber a t ener l a
-
sma capaci dad, t ens n
( 12
vol t i os) y f or ma y el mi smo ci er r e
- . ' mt i co
de l os t aDones.
- = r ecomendamos que sl o ut i l i ce bat er as que no r equi er an mant e-
-
i ent o, segn l as nor mas TL 825 06
( a par t i r de di ci embr e de
'
i 97) y VW 7 50 73 h par t i r de agost o de 2001 ) .
\ 7 i Gui dado!
. l segr ese
de que el t ubo f l exi bl e de desgasi f i caci n est si empr e
: r pal mado en l a aber t ur a del l ado de l a bat er a. De no ser as ,
: - eden sal i r gases o ver t er se ci do de l a bat er a.
* *or" rel atva al medi o ambi ente
- bat er a cont i ene sust anci as venenosas como ci do sul f r i co y
: omo. Por est e mot i vo se debe desechar segn l as nor mat i vas
: ": br e l a pr ot ecci n del medi o ambi ent e, no debi endo t r ar se en
-
ngn caso a l a basur a domst i ca. l
l qui dos
Lavaparabrsas
No es suficiente con echor oguo clora ol sistemo
limpiocristoles.
Fi g.244 Comparti -
mento del motor:
Depsi to del si stema
lavacristales
El depsi t o del si st ema l avacr i st al es cont i ene det er gent e l qui do
par a el par abr i sas y el si st ema de l i mpi eza de l os f ar os*. Se
encuent r a en l a par t e del ant er a i zqui er da del compar t i ment o del
mot or 3 t i g. 244. La t apa va mar cada con el s mbol o Q.
Par a saber cul es l a capaci dad del depsi t o consul t e l a t abl a en
-) pgno 390.
El agua cl ar a no es suf i ci ent e par a l i mpi ar l os cr i st al es a f ondo. Por
eso l e r ecomendamos que aada al agua un l i mpi acr i st al es que
oueda di sol ver i ncr ust aci ones cr eas
( en
i nvi er no con
pr ot ecci n
a nt i congel ant e) .
Aunque su veh cul o di sponga de eyect or es t r mi cos de l avado de
l os cr i st al es*, en i nvi er no se deber aadi r si empr e pr ot ecci n ant i -
congel ant e al agua.
I
t
r
u dos
En el caso de que en al guna ocasi n no di sponga de l i mpi acr i st al es
con pr ot ecci n ant i congel ant e, podr aadi r t ambi n al cohol si l a
t emper at ur a r e nant e hace necesar i o ut i l i zar al gn t i po de ant i con-
gel ant e. En est e caso, l a pr opor ci n de al cohol no debe ser suoer i or
al 15%. Si n embar go, t enga en cuent a que l a pr ot ecci n ant i conge_
l ant e de est a mezcl a es l i mi t ada y sl o act a hast a 5. C bai o cer o.
/i\
\U
Cui dadol
Al agua del si st ema l avacr i st al es no se l e deber aadi r en ni ngn
caso ant congel ant e par a el r adi ador ni ot r os adi t i vos. I
Ruedas
y neumti cos
Ruedas y neumt i cos
Ruedas
O bservaci ones general es
-
Si su vehcul o l l eva neumti cos nuevos conduzca con
t oda pr udenci a dur ant e l os pr i mer os 500 km.
-
Si t i ene que subi r se a bor di l l os o cosas par eci das, hgal o
despaci o y a ser posi bl e con l as r uedas en di r ecci n
per pendi cul ar al obst cul o.
-
Compr uebe con r egul ar i dad si l os neumt i cos est n
daados
( pi nchazos,
cor t es, gr i et as o abol l adur as) .
Ret i r e cual qui er t i po de cuer po ext r ao del per f i l del
neumt i co.
-
Sust i t uya de i nmedi at o l as r uedas o l os neumt i cos
daados.
-
Evi t e que l os neumt i cos se ensuci en de acei t e, gr asa o
combust i bl e.
-
Si se ha per di do al guna de l as caper uzas guar dapol vo de
l as vl vul as, col oque ot r a cuant o ant es.
-
Mar que l as r uedas ant es de desmont ar l as par a poder
mant ener el mi smo sent i do de gi r o de l as mi smas al
vol ver a mont ar l as.
-
Guar de l as r uedas o l os neumt i cos desmont ados en un
l ugar fresco, seco y, a ser posi bl e, oscuro.
Neumtcos nuevos
Los neumt i cos nuevos no di sponen al pr i nci pi o de l a capaci dad de
adher enci a pt i ma, por l o que en l os pr i mer os 500 km se debe ef ec-
t uar el "r odaj e" de l os mi smos a vel oci dad moder ada y conduci endo
con pr udenci a. Est o t ambi n r esul t a benef i ci oso par a al ar gar l a vi da
t i l de l os neumt i cos.
Debi do a l as car act er st i cas de const r ucci n y a l a est r uct ur a del
di buj o, l a pr of undi dad del di bui o de l os neumt i cos nuevos puede
ser di f er ent e, dependi endo del di seo y del f abr i cant e.
Daos no vi si bl es
A menudo, l os daos que se or i gi nan en l os neumt i cos y en l as
l l ant as no son vi si bl es. La exi st enci a de cual qui er t i po de vi br aci n
desacost umbr ada o bi en l a t endenci a del veh cul o a i r se haci a un
l ado deber an hacer pensar en l a posi bi l i dad de que se haya
pi nchado una r ueda. Reduzca cuant o ant es l a vel oci dad si t i ene l a
sospecha de que se ha pi nchado una r ueda. Compr uebe si l os
neumt i cos est n daados. Si l a
par t e ext er i or del neumt i co no
muest r a dao al guno, si ga conduci endo despaci o y con pr udenci a
hast a el pr xi mo t al l er especi al i zado. par a que haga r evi sar su veh -
cut o.
Neumt i cos con sent i do obl i gat or i o de gi r o
Los f l ancos de l os neumt i cos con sent i do obl i gat or i o de gi r o van
mar cados con unas f l echas. Es i mpr esci ndi bl e obser var el sent i do
obl i gat or i o de gi r o i ndi cado al mont ar l as r uedas. De di cho modo se
g a r a n t i z a e | a p r o v e c h a m e n t o p t i mo d e | a s p r o p i e d a d e s d e | >
Ruedas neumt cos
neumt i co en l o que se r ef i er e a aquapl ani ng, adher enci a, r u dos y
desgast e. r
Vi da t i l de l os neumt i cos
Poro alargor lo vido til de los neumticos, los mismos
deberon ir siempre inflodos o lo presin
correcto y se
debero conducir con moderocin.
Fi g.245 Tabl a con l as
presi ones en el
montante de l a puerta
Fi g. 246 Rueda con
embel l ecedor i ntegral :
prol ongador de vl vul a
Compr uebe l a pr esi n de l os neumt i cos por
l o menos
una vez at mes.
La pr esi n se debe compr obar si empr e cuando l os
neumt i cos est rf f ri os. No reduzca l a
presi n
de l os
neumt i cos si st os est n cal i ent es.
Adapt e l a pr esi n de i nf l ado de l os neumt i cos a l a car ga
que l l eva el veh cul o.
Evi t e conduci r a demasi ada vel oci dad en l as cur vas y r os
acel er ones br uscos.
Compr uebe de vez en cuando l os neumt i cos en l o r el a-
t i vo a un desgast e i r r egul ar .
s
La vi da t i l de l os neumt i cos depende de l os si gui ent e punt os:
Ruedas neumt i cos
*esi n
de l os neumt cos
-
- :
pr esi n de i nf l ado demasi ado bal a o demasi ado al t a r educe l a
: 3 t i l de l os neumt i cos de un modo consi der abl e y per j udi ca el
i -
- por t ami ent o
de mar cha del veh cul o. Los val or es de pr esi n de
: . r eumt i cos se pueden consul t ar en el adhesi vo que hay en el
-
: l t ant e de l a puer t a = pgi na 344, f i 1. 245.
- ' cr esi n de l os neumt i cos es de gr an i mpor t anci a, sobr e t odo si
: : : i r cul a a al t asvel oci dades. Por eso se deber a ver i f i car l a pr esi n
: : - l o menos una vez al mes y, adems, ant es de cual qui er vi aj e
: - ; o que se qui er a r eal i zar . Al compr obar l a pr esi n de l os neum-
: : s no ol vi de ver i f car t ambi n l a de l a r ueda de r epuest o:
r
nf l e l a r ueda de r epuest o r ueda de r epuest o si empr e a l a pr esi n
- : xi ma
pr evi st a par a su veh cul o.
r
Rueda de emer genci a+: La pr esi n de i nf l ado pr ev st a se
:
- : uent r a
en el f l anco del neumt i co.
:
-
. , eh cul os con r uedas dot adas de embel l ecedor es i nt egr al es se
-
=- mont ado pr ol ongador es de vl vul as en l ugar de caper uzas
,
- : r dapol vo = pgi no 344, f i q. 246. Par a compr obar y modi f i car l a
:
- : si n
de l os neumt i cos no es necesar i o desenr oscar l os
pr ol on-
: : r or es de vl vul as.
f st i l o de conducci n
- : conducci n r pi da en l as cur vas, l os acel er ones br uscos y l os
": ' r azos ( chi r r i dos
de l os neumt i cos) aument an el desoast e de l as
I qui l i br ado de l as r uedas
- - r uedas de un veh cul o nuevo est n equi l i br adas. Si n embar go,
: : ci do a di f er ent es ci r cunst anci as dur ant e l a conducci n se ouede
: - gi nar un desequi l i br i o, que se pone de mani f i est o por l asvi br a-
: : nes del vol ant e.
- =do que un desequi l i br i o i mpl i ca t ambi n un mayor desgast e de
: l i r ecci n, de l a suspensi n yde l os neumt i cos, l as r uedas debe-
r an equi l i br ar se de nuevo en caso de desequi l i br i o. Adems, l a
r ueda debe vol ver a eoui l i br ar se desous de mont ar un neumt i co
nuevo y cada vez que se r epar e el neumt i co.
Fal l os en l a al i neaci n de l as r uedas
Si el t r en de r odaj e est mal aj ust ado no sl o aument a el desgast e
de l os neumt i cos si no que se r educe t ambi n l a segur i dad de
mar cha. Si se const at a que el desgast e de l os neumt i cos es supe-
r i or a l o nor mal , se deber a r evi sar l a al i neaci n de l as r uedas en un
Ser vi ci o Of i ci al Audi .
* , oa" rel at i va al medi o ambi ent e
Una pr esi n de l os neumt i cos demasi ado baj a aument a el
consumo de combust i bl e.
Nota
Una pr esi n de i nf l ado demasi ado baj a o demasi ado al t a r educe l a
vi da t i l de l os neumt i cos y per j udi ca el compor t ami ent o de
mar cha del veh cul o. I
A nreructru1
Un neumti co con poca presi n de ai re ti ene que real i zar mucho
ms trabaj o de fl exi n a al tas vel oci dades, l o que ori gi na un reca-
l entami ento del neumti co, A consecuenci a de el l o se puede
desprender l a banda de rodadura e i ncl uso reventar el neumti co,
por l o que exi ste pgl i gro de acci dente. Los neumti cos deben
t ener si empr e l a pr esi n i ndi cada.
a
Ruedas neumt i cos
I ndi cadores de desgast e
Los indicodores de desgoste sirven poro comprobor el
desgoste de los neumticos
Fi g.247 Di buj o del
neumti co: Indca-
dores de desgaste
En l a base del di buj o de l os neumt i cos or i gi nal es se encuent r an,
or denados t r ansver sal ment e con r espect o a l a di r ecci n de mar cha,
" i ndi cador es de desgast e" de 1, 6 mm de al t ur a > f i g. 247. Depen-
di endo del f abr i cant e, en l a banda de r odadur a hay ent r e 6 y g
i ndi -
cador es de desgast e r epar t i dos un f or mement e. En l os f l ancos del
neumt i co hay mar cas que i ndi can cul es l a ubi caci n de l os i ndi -
cador es de desgast e
( p.
ej . , l as l et r as "TWl ' , o s mbol os de f or ma
t r i a ng u l ar ) .
La pr of undi dad m ni ma del di buj o aut or i zada l egal ment e es de
, | , 6
mm
-
mi di endo en l a base del di buj o que hay al l ado de l os i ndi ca-
dor es de desgast e.
( En
ot r os pa ses puede
t r at ar se de ot r os val or es) .
A arEructru1
Los neumti cos se debern cambi ar, a ms tardar en cuanto se
hayan desgastado hasta l os i ndi cadores de desgaste. De l o
contrari o exi ste pel i gro de acci dente. Los neumti cos desgas-
tados no ti enen sufi ci ente agarre si se ci rcul a a al ta vel oci dad
sobre fi rme moj ado. Adems, se corre mucho ms pel i gro de que
el vehcul o "fl ote" (aquapl ani ng).
I nt ercambi o de ruedas
Se recomiendo intercombior los ruedos de vez en
cuondo poro que el desgaste de las neumticos seo
uniforme.
t.t_J
Fi g.248 Intercambar
l as ruedas
Si l os neumt i cos de l as r uedas del ont er os est n mucho ms
desgast ados, es r ecomendabl e i nt er cambi ar l as r uedas del ant er as
con l as t r aser as segn el esquema - . >f i g. 24B. Act uando de est e
r^
) r - 4 V
t l
ffi
Ruedas neumt i cos
: : : se consi gue que l a vi da t i l de t odos l os neumt i cos sea
:
' :
<i madament e l a mi sma.
; : : ndi endo del t i po de desgast e de l a banda de r odadur a puede
'
. ent aj oso i nt er cambi ar l as r uedas " en cr uz" . Di r j ase a un
- ,
ci o Of i ci al Audi oar a obt ener mavor i nf or maci n. En el caso de
i -
- . r t i cos
con sent i do obl i gat or i o de gi r o ( se pueden r econocer
: - s f l echas que hay en el f l anco del neumt i co) no es posi bl e
: : ar un i nt er cambi o de r uedas " en cr uz" . a
. eumt cos nuevos o ruedas nuevas
:
mportonte
elegir o concienco los neumticos
-evos o los ruedos nuevos.
: ar a
l as 4 r uedas se deben ut i l i zar si empr e neumt i cos
' adi al es
del mi smo t i po, t amao
( per met r o
de l a r ueda)
; . de ser posi bl e, que t engan el mi smo di buj o.
Si no es i mpr esci ndi bl e, no sust i t uya l os neumt i cos uno
oor uno si no. por l o menos, l os dos de un mi smo ej e.
Vont e si empr e l os neumt i cos con mayor pr of undi dad
Cel di buj o en l as r uedas del ant er as.
\ o ut i l i ce nunca neumt i cos cuyo t amao r eal sobr e-
oase l as medi das de l os neumt i cos que han si do homo-
l ogados por nosot r os.
l nf r mese ant es de compr ar neumt i cos o l l ant as nuevas
en un Ser vi ci o Of i ci al Audi si desea equi par el veh cul o
con una combi naci n de neumt i cos y l l ant as di f er ent e a
l a oue se ha mont ado en f br i ca.
' t - - . 1
La est r uct ur a de l os neumt i cos y de l as l l ant as es muy i mpor t ant e.
Los neumt i cos y l as l l ant as homol ogados por Audi se han di se-
ado expr esament e par a el model o de veh cul o del que se t r at a, por
l o que cont r i buyen de un modo esenci al a mant ener l a buena est a-
bi l i dad del veh cul o en car r et er a y l as buenas pr opi edades de
mar cha +
\ .
Las combi naci ones de neumt i cos y l l ant as aut or i zadas par a su
veh cul o pueden consul t ar se en l a document aci n del veh cul o. Las
mi smas dependen de l a l egi sl aci n exi st ent e al r espect o en cada
DAi S.
Par a sel ecci onar el neumt i co adecuado es i mpor t ant e conocer l os
dat os del mi smo. Los neumt cos r adi al es l l evan en l os f l ancos, p.
ej . , l a si gui ent e i nscr i pci n del t i po de neumt i co:
205 | 60 R 15 91 V
Desgl osado, est o si gni f i ca l o si gui ent e:
205
60
R
Anchura del neumt i co en mm
Rel aci n ent re al t ura y anchura en
o/ o
Let ra di st i nt i va del t i po de neumt i co
Radi al
15 Di met r o de l a l l ant a en pul gadas
91 Cdi go de l a caPaci dad de car ga
V Letra di sti nti va de l a vel oci dad
La f echa de f abr i caci n est i ndi cada t ambi n en el f l anco del
neumt i co
( qui z
sl o en l a par t e nt er i or del neumt i co) :
DOT. . . 3503 . . .
si gni f i ca, p. ej . , que el neumt i co f ue f abr i cado en l a semana 35 del
ao 2003.
I
Ruedas neumt i cos
Pero tenga en cuenta que a pesar de que l a i ndi caci n del tamao
en l os neumti cos sea l a mi sma, como p. ej ., tamao nomi nal
205/60 R 15 91 V l a di mensi n real de l os di ferentes ti pos de neum-
ti cos pueden vari ar de estos tamaos nomi nal es o pueden di feren-
ci arse consi derabl emente de l os contornos del neumti co. Por l o
tanto, si compra neumti cos nuevos debe asegurarse de que l as
di mensi ones r eal es de l os mi smos no sean mayor es a l as di men-
si ones de l os neumti cos homol ogados por nosotros
Si Vd. no se ati ene a el l o, exi ste el pel i gro de que se vea perj udi cado
el paso para l as ruedas previ sto al di sear el vehcul o. Si l as ruedas
rozan con l a carrocera, baj o determi nadas ci rcunstanci as pueden
daarse l os neumti cos, partes del tren de rodaj e y de l a carrocera,
as como conductos, por l o que l a seguri dad de conducci n puede
verse seri amente comprometi da>
\.
Adems, con el tamao
nomi nal mxi mo autori zado puede que el permi so de ci rcul aci n de
su vehcul o pi erda su val i dez.
Con neumti cos homol ogados por Audi es seguro que l as di men-
si ones real es se adaptan a su vehcul o. Si Vd. qui ere adqui ri r otros
ti pos de neumti cos, debe pedi rl e al vendedor de l os neumti cos
que l e d un certi fi cado del fabri cante de l os mi smos del que se
desprenda que ese ti po de neumti cos es adecuado para su vehi
cul o. Guarde bi en di cho certi fi cado.
En caso de que tenga preguntas con respecto a qu ti po de neum-
ti cos pueden montarse si n reparos en su vehcul o, di rj ase a su
Servi ci o Ofi ci al Audi .
En l os veh cul os con t r acc n t ot al , l as 4 r uedas deben i r equi padas
con neumt i cos de l a mi sma mar ca, t i po y di buj o, par a que el
si st ema de t r acci n no r esul t e daado por l a di f er enci a const ant e
del nmer o devuel t as de l as r uedas. La r ueda de r eouest o deber
t ener , por est e mot vo, l as mi smas car act er st i cas que l as r uedas
nor mal es, par a poder mont ar l a t ambi n en caso de haber pi nchado
una r ueda. Tambi n se puede ut i l i zar l a r ueda de emer genci a de
t amao r educi do sumi ni st r ada por l a f br i ca. Si n embar go, l a vi da
t i l del si st ema de t r acci n t ot al no se r educe
por
l a ut i l i zaci n de
r uedas con un di f er ent e gr ado de desgast e.
En el caso de que el t i po de r ueda de r epuest o se di f er enci e de l as
r uedas nor mal es
-
p. ej . . en el caso de neumt i cos de i nvi er no o de
neumt i cos especi al ment e anchos
-
l a r ueda de r epuest o sl o se
deber ut i l i zar br evement e en el caso de un pi nchazo y condu-
ci endo con l a moder aci n cor r espondi ent e. Se deber sust i t ui r
cuant o ant es por l a r ueda nor mal .
Le r ecomendamos que l l eve su veh cul o a un t al l er especi al i zado
par a r eal i zar t odos l os t r abaj os r el at i vos a l as r uedas o l os neum-
t i cos. El mi smo est equi pado con l as her r ami ent as especi al es y l as
pi ezas de r epuest o necesar i as, di spone de per sonal al t ament e
cual i f i cado y est pr epar ado par a desechar l os neumt i cos usados
de un modo conf or me al medi o ambi ent e.
I
A rrrruclrul
.
Asegrese si empre de que l os neumti cos el egi dos por Vd.
tengan el paso necesari o. Los neumti cos de repuesto no deben
sel ecci onarse excl usi vamente por el tamao nomi nal , ya que a
pesar de tener el mi smo tamao nomi nal pueden vari ar seri a-
mente dependi endo del fabri cante. Un paso no exi stente puede
deteri orar l os neumti cos o el vehcul o y con el l o perj udi car l a
seguri dad vi al
-
Pel i gro de acci dente. Adems, el permi so de ci rcu-
l aci n de su vehcul o puede perder su val i dez.
o
Ut i l i ce neumt cos que t engan ms de 6 aos sl o en caso de
emergenci a. conduci endo en este caso con l a debi da prudenci a.
o
Si se montan embel l ecedores de rueda con posteri ori dad,
asegrese de que por l os mi smos pueda entrar sufi ci ente ai re para
l a refri geraci n del si stema de frenos. )
Ruedas neumt i cos
i B ruot" rel ati va al medi o ambi ente
- : s neumt i cos usados deben desechar se conf or me a l as nor mas.
- . ' l
!J ruot"

No ut i l i ce neumt cos usados de l os que desconoce el t r at o que
; : i bi er on ant er i or ment e.
r
Por mot i vos t cni cos, nor mal ment e no se pueden ut i l i zar l as
: ' r t as de ot r os veh cul os. Est o r i ge, baj o det er mi nadas ci r cunst an-
: =s, i ncl uso oar a l as l l ant as del mi smo model o. I
-ornl l os
de l a rueda
-Js tornillos de los ruedos deben ser /os odecuodos
:iro los IIantos.
- =s l l ant as y l os t or ni l l os de l as r uedas han si do di seados par a que
, - r nen par t e de un conj unt o. Si se cambi an l as l l ant as que l l eva el
: r cul o por unas l l ant as de ot r o t i po
( p.
ej . . l l ant as de al eaci n o l as
: - a se ut i l i zan en l as r uedas con neumt i cos de i nvi er no) se deben
- : l i zar l os t or ni l l os de r ueda con l a l ongi t ud y f or ma de cal ot a
: : : cuadas. De el l o depende que l as r uedas queden bi en f i j adas y
: - e el si st ema de f r enos f unci one a l a per f ecci n.
: Jesea cambi ar o bi en r eequi par l as r uedas, l as l l ant as o l os embe-
: : edor es de r ueda, l e r ecomendamos que acuda a un Ser vi ci o
- ' ci al Audi par a que l e asesor en sobr e l as posi bi l i dades t cni cas
. t st ent es.
- : s t or ni l l os de l a r ueda deber n est ar l i mpi os y poder se enr oscar
: : r f a ci l i dad. r
Neumt i cos de i nvi erno
Los neumticos de invierno mejoron los propiedades
de morcha sobre lo nieve y el hielo.
-
Ut i l i ce sl o neumt i cos de i nvi er no r adi al es.
-
Los neumt i cos de i nvi er no deber n mont ar se en l as
cuat ro ruedas.
-
Sl o se deber n mont ar l os neumt i cos de i nvi er no que
est n homol ogados par a su veh cul o.
-
Tenga en cuent a que l a presi n de l os neumt i cos de
i nvi er no debe ser 0, 2 bar es super i or a l a de l os neum-
t i cos de ver ano.
-
Es muy posi bl e que l a vel oci dad mxi ma per mi t i da sea
i nf er i or si se ut i l i zan neumt i cos de i nvi er no.
-
Asegr ese de que l os neumt i cos de i nvi er no t i enen una
prof undi dad del di buj o suf i ci ent e.
Baj o condi ci ones i nvernal es en l as carret eras, el uso de neumt i cos
de i nvi erno mej ora cl arament e l as propi edades de marcha de su
veh cul o. Los neumt i cos de verano son menos adecuados oara
ci r cul ar sobr e hi el o y ni eve debi do a su di seo
( anchur a,
mat er i al ,
di buj o). Lo ant eri or es de especi al i mport anci a para veh cul os que
van equi pados con ruedas anchas o bi en neumt i cos para al t as
vel oci dades
(l et ra
di st i nt i va H o bi en V en el f l anco del neumt i co).
Est o ri ge t ambi n para veh cul os con t racci n t ot al *.
Sl o se deber n mont ar l os neumt cos de i nvi er no que est n
homol ogados para su veh cul o. Los t amaos de l os neumt i cos de
i nvi erno admi si bl es est n en l a document aci n del veh cul o. Est os
t
Ruedas neumt i cos
t amaos dependen de l a l egi sl aci n de cada pa s.
Vase t ambi n
=> pgino 286.
Los neumt i cos de i nvi er no pi er den muchas de sus cual i dades si se
han desgast ado hast a una pr of undi dad
del di buj o de 4 mm.
Ot r o f act or que i mpl i ca una pr di da de cual i dades de l os neum_
t i cos de i nvi er no es el envej eci mi ent o, aunque l a pr of undi dad
del
di buj o si ga si endo cl ar ament e super i or a 4 mm.
La pr esi n de i nf l ado de l os neumt i cos de i nvi er no debe ser 0, 2
bar es super i or a l a de l os neumt i cos de ver ano. Los val or es de
pr esi n de l os neumt i cos de ver ano se pueden
consul t ar en el
adhesi vo que hay en el mont ant e de l a puer t a.
No es necesar i o
aument ar l a pr esi n de i nf l ado si . se posee un veh cul o par a et que
de f br i ca se i ndi ca una vel oci dad mxi ma de 210 km/ h.
Par a l os neumt i cos de i nvi er no son vl i das, dependi endo de l a
si gl a de vel oci dad, l as si gui ent es l i mi t aci ones de l a vel oci dad: >
\
Letra di sti nti va de l a Vel oci dad mxma permi _
vefoci dad > pgi no 286., tda
"Neumtcos
nuevos"
160 km/ h
180 km/h
190 km/ h
210 km/ h
24O kmlh
(se
deben t ener en cuent a l as
l i mi t aci ones. )
su Ser vi ci o Of i ci al Audi y en t i endas especi al i zadas. Tenga en cuenr a
que en ot r os pa ses pueden exi st i r nor mat i vas di f er enr es.
En l ugar de neumt i cos de i nvi er no se pueden
ut l zar t ambi n
" neumt i cos
t odo t i emDo" .
Tenga en cuent a l o di cho con r espect o a l a r ueda de r epuesr o en
caso de pi nchazo : > pg no 284 "Neumt i cos
nuevos, , .
Uti l i zaci n de neumti cos de i nvi erno con l etra V
Tenga en cuent a que al ut i l i zar neumt i cos de i nvi er no con l et r a
V
l a vel oci dad mxi ma gener al de 240 km/ h no si empr e es admi si bl e
desde el punto de vi sta tcni co y que, en el caso de su vehcul o,
puede ver se bast ant e l i mi t ada. La vel oci dad mxi ma de l os neum-
t i cos con l et r a V depende d r ect ament e de l as car gas mxi mas
per m t i das
sobr e l os ej es y de l a f uer za de t r acci n i ndi cada de l os
neumt i cos mont ados.
Le r ecomendamos que se ponga en cont act o con un Ser vi ci o Of i ci al
Audi par a acl ar ar cul es l a vel oci dad mxi ma a l a que puede
i r con
sus neumt i cos con l et r a V en base a l os dat os del veh cul o v de l os
neu mt i cos.
No deber sobrepasar en ni ngn caso l a vel oci dad mxi ma permi -
ti da para sus neumti cos de i nvi erno, ya que podran daarse l os
neumti cos y perderse el control sobre el vehcul o, con el consi -
I
gui ente pel i gro de acci dente. I
* to," relatva al medio ambente
Mont e l os neumt i cos de ver ano en cuant o haya pasado el per odo
i nver nal , ya que st os poseen mej or es pr opi edades de mar cha si va
no hay ni eve ni hi el o en l as car r et er as. De est e modo se r educe el
o
S
T
H
En Al emani a. en l os veh cul os que t i enen l a pot enci a necesar i a par a
sobr epasar l a vel oci dad mxi ma, se debe pegar un adhesi vo en el
campo vi sual del conduct or . Di chos adhe. si vos pueden
adqui r i r se en
;
l
D
a
rrul qasr y neur.rral rc()si r' I
- -
do pr oduci do por l as r uedas, el desgast e de l os neumt i cos y, con caper uzas por mot i vos de segur i dad. Como es nat ur al . se
: , : cr e t odo, el consumo de combust i bl e. r
pueden adqui r i r en l os Ser vi ci os Of i ci al es Audi .
Cadenas para l a neve
Si ci r cuf a por car r et er as en l as que ya no hoy ni eve, se deben
desmont ar l as cadenas. Las pr opi edades de mar cha empeor an y l os
neumt i cos se daan r pi dament e, pudi endo r esul t ar i nser vi bl es. si
se ut l zan cadenas en car r et er as en l as que no hay ni eve.
-cs codenos poro lo nieve meioron los propiedades de
Traccin totat: S es obtgatorio et uso de cadenas, esto rige en
'lorcho
sobre lo neve. gener al t ambi n par a veh cul os con t r acci n t ot al . Las cadenas par a
l a ni eve sl o se deber n mont ar en l as r uedas del ont er os, t ambi n
-
Las cadenas
par a l a ni eve sl o se deben mont ar en l as en veh cul os con t r acci n t ot al . r
ruedas delonteros. .
-
Tenga en cuent a l a vel oci dad mxi ma de 50 km/ h.
! ray ni eve en l a carret era. l as cadenas para l a ni eve no sl o
-: j oran
l a t rocci n si no t ambi n el comport ami ent o de f renodo.
1' mot i vos t cni cos, l a ut i l i zaci n de cadenas para l a ni eve sl o
: : : permi t i da en combi naci n con ci ert os t i pos de l l ant as/ neum-
Tamao de la Profundidad de Tamao de! neu-
lanta encajado
(ED
mtco
i 5Jxl 5 33 mm r 95/65
7 J x 1 5
'
' r ?
i
3 9 mi n r
'
' "
1 9 5 / 6 5
:
J X I b 42 mm 205155
- : i i ce cadenas par a l a ni eve de esl abones f i nos. No deben sobr e-
- . " i r ms de 15 mm, i ncl ui do el ci er r e de l a cadena.
: : t i l i za cadenas oar a l a ni eve se deber a desmont ar t odo t i oo de
r nbel l ecedor es i nt egr al es de r ueda y ar os de ador no par a l l ant as.
:
-
embar go, en est e caso se deber n cubr l r l os t or n l l os de l a r ueda
Accesori os modi f i caci ones t cni cas
Accesoros y
modi f i caci ones t cni cas
Accesori os y pi ezas
de repuesto
Lerecomendomoso@
occesorios y piezos de repuesto.
Su veh cul o of r ece un gr an ni vel de segur i dad act i va y pasi va.
Le r ecomendamos que acuda a un Ser vi ci o Of i ci al Audi par a que l e
asesor en s desea mont ar accesor i os en su veh cul o con post er i o-
r i dad o si t i ene que camb ar al guna pi eza.
Su Ser vi ci o Of i ci al Audi l e i nf or mar muy gust osament e sobr e el
ni vel de adecuaci n, l as di sposi ci ones l egal es y l as r ecomenda-
ci ones de f br i ca en l o r el at i vo a accesor i os y pi ezas de r epuest o.
Le r ecomendamos ut i l i zar accesor i os Audi y pi ezas or i gi nal es
Audi @. De esa maner a Audi ha est abl eci do que el pr oduct o en cues-
t i n es f i abl e. segur o y adecuado. Como es nat ur al , l os Ser vi ci os
Of i ci al es Audi se ocupan de que el mont aj e se l l eve a caDo con un
al t o ni vel de or of esi onal i dad.
Pese a que est udi amos const a- nt ement e el mer cado, no podemos
gar ant zar que ot r os pr oduct os cumpl an con l os r eQui si t os menci o-
nados, an cuando en al gn caso est n acept ados por un or ga-
ni smo de i nspecci n y r evi si n t cni ca of i ci al ment e r econoci do o
exi st a una aut or i zaci n of i ci al .
Los di sposi ti vos montados con posteri ori dad que i nfl uyen di recta-
ment e en el cont r ol del veh cul o como, p. ej . , l os si st emas de r egu-
l aci n de vel oci dad o l os si st emas el ect r ni cos de amor t i guaci n
deben l l evar el di st i nt i vo e
( si gno
de aut or i zaci n de l a Comuni dad
Eur opea) y t i enen que est ar homol ogados par a su vet i cul o.
Los consumi dores el ctri cos supl ementari os, cuya fi nal i dad no es l a
de ej er cer un cont r ol sobr e el veh cul o. como p. ej . , never as por t -
t i l es, or denador es o vent i l ador es, deben l l evar el di st nt i vo CE
( decl ar aci n
de conf or mi dad del f abr i cant e en l a Uni n Eur ooea) .
/\ ArENclN!
No se debern montar nunca accesori os como, p. ej ., soportes
para tel fonos o para bebi das sobre l as cubi ertas o bi en en el
campo de acci n de l os ai rbags. De l o contrri o exi ste pel i gro de
resul tar heri do si se di spara el ai rbag en caso de acci dente.
Modi f i cacones t cni cas
Si se realizon modificaciones tcnicos hobr que
otenerse o nuestros directrices.
Si se i nt er vi ene de al gn modo en l os component es el ct r i cos o en
su pr ogr amaci n se pueden pr oduci r anomal as en el f unci ona-
m ent o. Debi do a l a i nt er conexi n de l os component es el ct r i cos,
est as anomal as pueden causar f al l os en el f unci onami ent o de ot r os
s st emas que no est n af ect ados
{ e
un modo di r ect o. Est o si gni f i ca
que l a segur i dad de f unci onam ent o de su veh cul o puede est ar en
pel i gr o y que puede dar se un desgast e de l as pi ezas del veh cul o
mayor de l o nor mal . l o que puede t ener como consecuenci a l a r et i -
r ada del per mi so de ci r cul aci n.
Le r ogamos que compr enda que su Concesi onar i o Audi no puede
hacer se car go de l os daos ocasi onados por l a r eal i zaci n i nco-
r r ect a de t r abaj os en el veh cul o.
I
Accesori os y modi fi caci ones tcni cas
i l
: . '
eso l e r ecomendamos que encar gue a l os Ser vi ci os Of i ci al es
- - Ci
l a r eal i zaci n de l os t r abal os necesar i os con pi ezas or i gi nal es
Audi @.
A nreruqrut
Cual qui er ti po de trabaj os o modi fi caci ones que se real i cen en su
vehcul o de un modo i ncorrecto pueden ocasi onar anomal as en el
runci onami ento del mi smo, con el consi gui ente pel i gro de acci -
Cente.
;
Emergenci as
Vl do para veh cl os: con bot i qui n
Boti qun
EI botiqun se puede guordar en lo consolo central del
osiento trosero.
Fi g.249 Reposabrazos
central del asiento
trasero: Comparti-
mento para el botiqun
-
Ti r e del asa = f i g. 249 haci a ar r i ba par a abr i r el compar -
t i ment o.
En el comparti mento no se debern deposi tar ms de 0,9 kg de
peso. I
Vl i do para veh cul os: con t ri ngul o de emegenci a
Tri ngul o de emergenca
EI tringulo de emergencio que se suministro de
fbrico est ubicodo en el portn trasero.
Fi g.250 Trngul o de
emergenci a en el
pon trasero
-
Par a sacar el t r i ngul o de emer genci a hay que gi r ar el
ci erre en l a di recci n de l a fl echa .+ fi g. 250 y abati r el
soporte.
En el portn trasero sl o r" pr"a" col ocar el tri ngul o de emer-
genci a de l a gama de accesori os ori gi nal es. Di r j ase a un Servi ci o
Of i ci al Audi si qui ere equi par su veh cul o post eri orment e con un
t r i ngul o de emer genci a. I
: : ai r cul os: con ext r l t ol
E-xti ntor
I rtintor, que vene instalodo de fbrica, se
+t-:lentro en un soporte en el espocio reposopis del
: : : npaont e.
Fi g.251 Exti ntor, en el
espaci o reposapi s del
acompaante
Sacar el ext i nt or
-
Suel t e el ci nt ur n que l o suj et a pr esi onando el bot n con
l a i nscr i pci n " PRESS" +f i g. 251
- f l echa- .
-
Saque el ext i nt or , con cui dado, del sopor t e.
i j ar el ext i nt or
-
Col oque el ext i nt or en el sopor t e.
-
Fi j e el ext i nt or con el ci nt ur n.
Tr as ut i l i zar el ext i nt or
-
Ll eve el ext i nt or a un t al l er especi al i zado o al cuer po de
bomber os par a que l o vuel van a l l enar y l o r evi sen.
Fami l i ar cese con el manej o del ext i nt or ant es de ut i l i zar l o. Lea par a
el l o l as i nst r ucci ones que hay en el pr opi o ext i nt or .
Par a que el ext i nt or est si empr e en condi ci ones de ser ut i l i zado,
t endr a que l l evar l o a r evi sar a un t al l er especi al i zado o al cuer po de
bomber os con ci er t a r egul ar i dad
( a
ms t ar dar . si n embar go, cada
dos aos) .
Si adqui er e un ext i nt or nuevo, asegr ese de que quepa en el
sopor t e cor r espond i ent e.
A nreruclru1
Si el extintor no queda bien sujeto, en caso de frenazos o manio-
bras bruscas, o si tuviera un accidente, podra salir despedido por
el habitculo y provocar heridas.
Nota
.
El ext i nt or debe cumpl i r con l as nor mas l egal es vi gent es a est e
r espect o.
.
Tenga en cuent a l a f echa de caduci dad del ext i nt or . Si l a f echa de
caduci dad ya ha pasado, no puede gar ant i zar se que el ext i nt or
f unci one del modo cor r ect o. I
Herrami ent as del veh cul o,
j uego
para reparaci n de neumt i cos y
rueda de repuesto
Herrami entas de a bordo
Las herromientos de a bordo y el goto se encuentron
en el moletero, debojo de lo cubierta de Ia superficie de
corgo.
Fi g.252 Cai a de l as
herramentas y gato
Las her r ami ent as de a bor do
@
y el gat o
@
= f i g. 2b2 se
encuent r an en el mal et er o, debaj o de l a super f i ci e de car ga.
-
Levant e l a super f i ci e de car ga t i r ando del asa de pl st i co.
-
Enganche el asa
@
en l a
j unt a
del mal et er o.
Desbl oquee l a caj a de her r ami ent as t i r ando haci a ar r i ba
del asa que hay en l a caj a
Saque l as her r ami ent as del veh cul o y el gat o.
Vuel va a col ocar l a super f i ci e de car ga en su si t i o ant es
de cer r ar el oor t n t r aser o.
A cont i nuaci n se r el aci onan l as her r ami ent as del veh cul o:
o
Gancho de ext r acci n par a embel l ecedor es i nt egr al es* o embe-
l l ecedor es de l a r ueda
.
Pi nza de pl st i co par a l a caper uza de ador no*
.
Ll ave de r ueda
.
Pasador de mont aj e par a cambi ar l a r ueda
o
Dest or ni l l ador con punt a r ever si bl e
o
Ar gol l a de r emol que
Ant es de guar dar l o en su si t i o habr que gi r ar el br azo del gat o
haci a at r s.
Al gunas de l as her r ami ent as r el aci onadas f or man par t e sl o de l as
ver si ones de ci er t os model os o son equi pami ent os opci onal es.
A nrervclru1
o
No uti l i ce nunca el hexgono del destorni l l ador para apretar
l os torni l l os de l a rueda, ya que con el mi smo no se puede al canzar
nunca el par de apri ete que se requi ere para l os torni l l os de l a
rueda, con el consgui ente pel i gro de acci dente que el l o supone.
o
El gato sumi ni strado de fbri ca sl o se debe uti l i zar para veh
cul os del mi smo ti po que el suyo. No Io uti l i ce en ni ngn caso para
l evantar vehcul os ms pesados ni otros pesos, ya que exi ste
pel i gro de resul tar heri do. )
=l
juego poro reporocin de
:n el moletero, debojo de la
n eu mti cos se en c u entro
superficie de carga.
-\ i ATENcl N!
(conti nuaci n)
.
No arranque nunca el motor estando el vehcul o l evantado. De
l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
.
Si hay que real i zar trabaj os debaj o del vehcul o, ste se deber
asegurar uti l i zando cabal l etes adecuados. De no hacerl o as exi ste
pel i gr o de r esul t ar her i do.
: f a veh cul osr con j uego par r epar aci n de neumt i cos
Juego para reparacn de neumt i cos
(t i re
mobi l i t y syst em)
El
j uego par a r epar aci n de neumt i cos se compone de un pr oduct o
est anque zant e par a r epar ar el pi nchazo y de un compr esor par a
gener ar l a pr esi n de i nf l ado que el neumt i co r equi er e. De est e
modo se pueden r epar ar pi nchazos de un di met r o de hast a 4 mm
que se hayan or i gi nado por l a penet r aci n de cuer pos ext r aos en
el neumt i co. El cuer po ext r ao puede dej ar se dent r o del neum-
t i co.
El manej o del est anquei zant e par a el neumt i co y del compr esor se
descr i be. en un r esumen, t ant o en el car t ucho del est anquei zant e
como en el comor esor .
* t o, " reat i va al medi o ambi ent e
Los car t uchos de est anquei zant e usados se pueden ent r egar en
Ser vi ci o Of i ci al Audi oar a su desecho.
Fi g. 253 Juego par a
reparaci n de neum-
ti cos
(ti re
mobi l i ty
systeml
I veh cul o va equi pado con un j uego par a r epar aci n de neum-
: cos
( t i r e
mob l i t y syst em) por si hay que r epar ar un pi nchazo.
A nreructru
.
El
uego
para reparaci n de neumti cos no se debe uti l i zar si el
neumti co ha resul tado daado por no tener ai re. Por di cho
moti vo, exami ne con especi al atenci n si l os fl ancos del neum-
ti co han resul tado deteri orados.
.
Cumpl a a raj atabl a l as i ndi caci ones rel ati vas a l a seguri dad y al
manej o que hay en el compresor y en el cartucho del estanquei -
zante.
.
No conduzca a ms de 80 km/ h.
o
Evi te acel erar pi sando el acel erador a fondo, l os frenazos y
tomar l as curvas a al ta vel oci dad.
.
Los neumti cos reparados con el j uego para reparaci n de
neumti cos o con el estanquezante sl o se debern uti l i zar de un
modo provi si onal y por un breve peri odo de ti empo. Cambi e el
neumti co averi ado cuanto antes.
Not a
Si no es posi bl e r epar ar un pi nchazo con el pr oduct o est anquei -
zant e, sol i c t e ayuda a un pr of esi onal ' I
Vl i cl o pr a vehr cul os: con r Li eda ci e r epuest o con l l ant a de acer o
Rueda de repuest o con I l ant a de acero
Lo ruedo de repuesto con llonto de ocero se encuentro
en la covidad
que hoy en el moletero, deboio de lo
superficie de corgo. Su uso est pensodo nicomente
poro un periodo de tiemPo breve.
Fi g. 254 Rueda de
repuesto con l l anta de
acero
Sacar l a rueda de rePuesto
-
Levant e l a super f i ci e de car ga t i r ando del asa de pl st i co.
-
Enganche el asa en l a
j unt a del mal et er o.
-
Gi r e a mano l a r ueda mol et eada >i i g' 254 en el sent i do
cont r ar i o al de l as aguj as del r el oj .
-
Saque l a r ueda de r ePuest o.
-
Vuel va a col ocar l a super f i ci e de car ga en su si t i o ant es
de cer r ar el
por t n t r aser o.
Fi j ar l a rueda cambi ada
-
Col oque l a r ueda de r epuest o en l a cavi dad
que par a l a
mi sma hay en el mal et er o.
-
Enr osque l a r ueda mol et eada en el sent i do de l as aguj as
del r el oj par a asegur ar l a r ueda.
-
Vuel va a col ocar l a super f i ci e de car ga en su si t i o ant es
de cer r ar el Por t n
t r aser o'
Su veh cul o puede veni r de f br i ca equi pado con una r ueda de
repuest o con l l ant a de acero. Dadas sus caract er st i cas
(di men-
si ones de l a l l ant a y del neumt i co, composi ci n.
perf i l , et c' ) l a
rueda de repuest o no suel e corresponderse con l os neumt i cos que
l l eva su veh cul o normal ment e mont ados en l as cuat ro ruedas' Por
ese mot i vo se deben t ener en cuent a l as si gui ent es l mi t acones:
.
La rueda de repuest o con l l ant a de acero sl o est homol ogada
para su model o de veh cul o. Sl o debe mont arse en su veh cul o'
.
Si se mont a l a rueda de repuest o con l l ant a de acero, l as propi e-
dades de marcha de su veh cul o se ven al t eradas =
A'
. La rueda est
pensada ni cament e para ut i l i zarl a en caso de
oi nchazo durant e un espaci o de t i empo cort o. Cmbi el a cuant o
ant es por una rueda normal que se corresponda con l as ot rast res
oue l l eve su veh cul o.
I

Si l as di mensi ones de l a r ueda de r epuest o con l l ant a de acer o
: f i er en de l as de l as ot r as r uedas, cabe l a posi bi l i dad de que no se
: . Jedan mont ar en l a r ueda de r epuest o l as cadenas par a l a ni eve
: r e l l eve oar a l as r uedas "nor mal es".
A nreruclru1
o
Despus de haber montado l a rueda de repuesto con l l anta de
acero se debe comprobar l a presi n de i nfl ado cuanto antes. La
presi n de i nfl ado deber adecuarse al estado de carga del veh-
cul o
(consul te
l a tabl a con l as presi ones de i nfl ado). De l o
contrari o exi ste el pel i gro de sufri r un acci dente. De l as presi ones
que se i ndi can en l a tabl a, apl i que l a mayor.
.
No conduzca a ms de 80 km/h; ya que de l o contrari o exi ste
pel i gr o de acci dent e.
.
Evi te acel erar pi sando el acel erador a fondo. l os frenazos y
tomar l as curvas a al ta vel oci dad, ya que en ese caso exi ste pel i gro
de acci dent e.
Vl i do par a vehi cul os: con r uecl a de r epuest o con neumt co de pr i mer equr pamr ent o
Rueda de repuest o con neumt co de
pr i mer equ pam ent o
La ruedo de repuesto se encuentro en Io covidod que
hay en el maletero, debojo de lo superficie de corgo.
F 9. 255 Rueda de
repuesto
Sacar l a rueda de repuest o
-
Levant e l a super f i ci e de car ga t i r ando del asa de pl st i co.
-
Enganche el asa en l a
j unt a
del mal et er o.
-
Gi r e a mano l a r ueda mol et eada + f i g. 255 en el sent i do
cont r ar i o al de l as aguj as del r el oj .
-
Saque l a r ueda de r epuest o.
-
Vuel va a col ocar l a super f i ci e de car ga en su si t i o ant es
de cer r ar el oor t n t r aser o.
t
ncl as
Fi j ar l a r ueda cambi ada
-
Col oque l a r ueda de r epuest o en l a cavi dad que par a l a
mi sma hay en el mal et er o.
-
Enr osque l a r ueda mol et eada en el sent i do de l as aguj as
del r el oj par a asegur ar l a r ueda.
-
Vuel va a col ocar l a super f i ci e de car ga en su si t i o ant es
de cer r ar el por t n
t r aser o.
En al gunos pa ses, el veh cul o va dot ado de una r ueda de emer _
genci a* de peso y t amao i nf er i or , en l ugar de l a r ueda de r epuest o
normal = pgi no 362.
Rueda de r epuest o con neumt i co de sent i do
obl i gat or o de gi r o
Si ut i l i za una r ueda con sent do obl i gat or i o de gi r o en l ugar de l a
r ueda de r epuest o, t enga en cuent a l o si gui ent e:
o
El sent i do de gi r o va mar cado en el f l anco del neumt i co
medi ant e f l echas.
o
Si l a rueda se monta en el senti do controro al de gi ro previ sto
par a l a mi sma, st a pi er de l as pt i mas pr opi edades
de mar cha que
I a car act er i zan en l o r el at i vo a aquapl ani ng, r ui dos y desgast e.
Adapt e l a vel oci dad a l as condi ci ones de l a cal zada, sobr e t qdo si
est moj ada. Si se ve obl i gado a ut i l i zar l a r ueda en el sent i do de
gi r o cont r ar i o al pr ev st o par a l a mi sma, hgal o sl o de un modo
pr ovi si onal .
I
Va l d o p a r a v e h i c u l o s . c o n r u e d a d e e me r g e n c i a
Rueda de repuest o de t amao reducdo
(rueda
de emergenca)
La rueda de repuesto de tomoo reducdo
(rueda
de
emergenco) slo debe utilizorse el tiempo indispen-
soble.
Ut l i zaci n de l a r ueda de emer genci a
La r ueda de emer genci a sl o debe ut i l i zar se en caso de emer genci a
hast a l l egar a un t al l er . Cmbi el a cuant o ant es por una r ueoa
nor mat .
La ut i l i zaci n de l a r ueda de emer genci a supone ci er t as r est r i c-
ci ones >
\ .
La r ueda de emer genci a ha si do di seada especi al -
ment e par a su t po de veh cul o. Por el l o no se debe i nt er cambi ar Dor
l a r ueda de emer genci a de ot r o t i po de veh cul o.
En l a l l ant a de l a r ueda de emer genci a no se deben mont ar neum-
t i cos nor mal es ni de i nvi er no.
Cadenas par a l a ni eve
Por mot i vos t cni cos no se per mi t e l a ut i l i zaci n de cadenas par a l a
ni eve en l a r ueda de emer genci a.
Si debe ci r cul ar con cadenas par a l a ni eve y ha pi nchado una r uedo
del ont er o, mont e l a r ueda de emer genci a en l ugar de una de l as
r uedas t r aser as. La r ueda t r aser a que ha quedado l i br e se mont a con
l as cadenas par a l a ni eve en l ugar de l a r ueda del ant er a pi nchada.
)
A ATENCINI
r
Despus de haber montado l a rueda de emergenci a se debe
comprobar l a presi n de i nfl ado cuanto antes. La presi n de
i rfl ado de l a rueda de emergenci a debe ser de 4,2 bares. De l o
contrari o exi ste pel i gro de acci dente.
r
No conduzca a ms de 80 km/h; ya que de l o contrari o exi ste
pel i gro de acci dente.
o
Evi te acel erar pi sando el acel erador a fondo, l os frenazos y
tomar l as curvas a al ta ve.l oci dad, ya que en ese caso exi ste pel i gro
de acci dente.
o
No conduzca nunca con ms de una rueda de emergenci a, ya
rye
exi ste pel i gro de acci dente.
r
En l a l l anta de l a rueda de emergenci a no se deben montar
neumti cos normal es ni de i nvi erno,
Cambi ar una r ueda
Trabaj os prel mnares
Antes de reolzor el combio de ruedo en s mismo hoy
que
efectuor olgunos trobojos preliminores.
-
En el caso de que haya pi nchado una r ueda, apar que el
veh cul o en un l ugar segur o, l o ms l ej os posi bl e del
t r f i co r odado. Se debe t r at ar de un l ugar l l ano.
-
Dej e que baj en t odos l os ocupant es del veh cul o. Los
mi smos deber n mant ener se al ej ados de l a zona de
pel i gr o ( p.
ej . , det r s del guar da- r ai l ) .
-
Ponga fi rmemente el freno de mano.
-
Ponga l a 1e mar cha
( cambi o
manual ) , o bi en posi ci one l a
palanca selectora en P.
-
En el caso de l l evar r emol que: Separ e el r emol que de su
veh cul o.
-
Saque l as herrami entas de a bordo y l a rueda de repuesto
+ pgino 358 del maletero.
/\ iArENclNl
Conecte l os i ntermi tentes de emergenci a y ponga el tri ngul o de
emergenci a si ha teni do un pi nchazo en un l ugar con mucho
trfi co. Esta medi da precautori a l e protege a Vd. y a l os ocupantes
de otros vehcul os.
\j .,, i Cui dado!
Si t i ene que cambi ar l a r ueda en una pendi ent e, es i mpr esci ndi bl e
bl oquear l a r ueda de enf r ent e a l a quet i ene que cambi ar con una
pi edr a u obi et o si m l ar par a evi t ar que el veh cul o se mueva.
Nota
Obser ve l as di sposi ci ones l egal es al r espect o. r
Cambi ar l a rueda
Reolice las siguientes operociones poro combiar lo
ruedo.
-
Reti re el tapacubos de l a rueda. Vase tambi n
+ pgi no 365, "Embel l ecedores de l as ruedas" o bi en
+ pgi na 365,"Torni l l os de l a rueda con caperuzas de
ador no" .
-
Afl oj e l os torni l l os de l a rueda > pgi no 366.
-
Levant e el veh cul o por el l ugar cor r espondi ent e
+ pgino 367.
-
Desmonte l a rueda o bi en mntel a = pgi na 368.
-
Baj e el vehcul o.
-
Ut i l i ce l a l l ave de r ueda par a apr et ar l os t or ni l l os
> pgino 366.
-
Vuel va a col ocar el tapacubos. I
Trabaj os que se deben real i zar con
post erordad
Despus del cambio de rueda en sse deben reolizor
todavo o I g u n os tro bojos.
-
Guar de y f i j e l a r ueda cambi ada en l a cavi dad par a l a
r ueda de r epuest o.
Guar de l as her r ami ent as en el l ugar pr evi st o par a el l o.
Compruebe l a presi n de l os neumti cos de l a rueda
mont ada en cuant o sea posi bl e.
Compr uebe, cuant o ant es. el par de apr i et e de l os t or ni -
l l os con una l l ave di namomt r i ca. Debe ser de 120 Nm.
Sust i t uya l a r ueda pi nchada cuant o ant es.
Nota
o
Si al cambi ar de r ueda ha const at ado que l os t or ni l l os de l a
r ueda est n oxi dados y que cuest a enr oscar l os, l os mi smos se
deber n cambi ar ant es de compr obar el par de apr i et e.
.
Por mot i vos de segur i dad, l e r ecomendamos que conduzca a
vel oci dad moder ada hast a que se haya compr obado el par de
aor i et e. I
Vl i do par a veh cul os: con embel l ecedor es i t egr al es de a r ueda
Embel l ecedores i nt egral es de l a rueda
Se deberdn quitor los embellecedores integrales poro
poder occeder o los tornillos de los ruedas.
Desmontar
-
Desmont ar el embel l ecedor i nt egral de l a rueda a mano. )
k
Col ocar
-
Col ocar sobr e l a l l ant a, haci endo pr esi n, el embel l e-
cedor i nt egral de l a rueda, ej erci endo presi n pri mero
en
el punt o en que se encuent r a el r ebaj e de l a vl vul a. A
cont i nuaci n se debe hacer encaj ar el r est o del embel l e-
cedor i nt egral de l a rueda en l a l l ant a de acero. r
r r a veh cul os: con embel l ecedor es
Embel l ecedores de l as ruedas
3e debern quitar los embellecedores poro poder
:cceder o los tornillos de los ruedos.
Fi g. 256 Cambi o de
rueda: Reti rar el embe-
l l ecedo de l a rueda
Desmont ar
-
I nt roduzca el gancho de ext racci n de l as herrami ent as
en un aguj er o del embel l ecedor de l a r ueda.
-
Ret i re el embel l ecedor de l a rueda > f i g. 2b6. r
Vl i do par a veh cul os: con t or n l l os de r ueda con caper uzas de ador no
Torni l l os de l a rueda con caperuzas de
adorno
Hay que quitor las coperuzos de odorno poro poder
occeder a los tornillos de lo ruedo y desenroscorlos.
Fi g. 257 Gambi o de
rueda: 0ui tar l as cape-
ruzas de adorno
Desmont ar
-
Encaj e l a pi nza de pl st i co de l as her r ami ent as en l a
caper uza de ador no hast a que l os sal i ent es i nt er i or es de
l a pi nza hayan l l egado al bor de del mi smo.
-
Ext r ai ga l a caper uza de ador no con l a pi nza de pl st i co
de l as her r ami ent as = f i 1. 257.
Levantar el vehcul o
)ora
poder desmontor los ruedos habr que levantor el
,,ehculo utilizondo el goto.
Fi g. 259 Cambi o de
rueda: Puntos de
apoyo del gato
Fi g. 260 Cambi o de
rueda: Gato
nc as
Busque en el l ar guer o i nf er i or el punt o de al oj ami ent o
ms cer cano a l a r ueda pi nchada = f i g. 259
- f l echas- .
Col oque el gat o debaj o del punt o de apoyo y sbal o,
gi r ando l a mani vel a, hast a que l a gar r a del mi smo quede
j ust ament e por debal o del ner vi o del l ar guer o.
Posi ci one el gat o de modo que su gar r a envuel va el
ner vi o del l ar guer o i nf er i or > f i g. 260
@
y qr " l a pl aca
base mvi l
@
se apoye pl ana sobr e el suel o.
Suba el gat o un poco ms hast a que l a r ueda se l evant e
un poco del suel o.
En el l ar guer o i nf er i or van mar cados l os l ugar es en l os que se puede
apoyar el gat o = f i g. 259
- f l echas- .
Se ha pr evi st o un l ugar par a
cada r ueda. El gat o no debe col ocar se en ot r os l ugar es'
La di st anci a ent r e el punt o de apoyo del gat o y el paso de r ueda
r espect i vo es de apr ox. 15 cm del ant e y de apr ox. 25 cm det r s.
Si el gat o se ha col ocado sobr e un pi so bl ando es posi bl e que
r esbal e. Por est a r azn, el gat o se deber col ocar sobr e una super -
f i ci e que of r ezca un buen apoyo. Ut i l i ce en caso necesar i o una base
ampl i a y est abl e. En el caso de pi so l i so
( como, p' ei . , bal dosas) ,
habr a
que
col ocar una base
que no r esbal e
( p.
ej . . una est er a de
goma) .
A nrruclru1
.
Tome l as medi das necesari as para que el pi e del gato no
resbal e. De l o contrari o exi ste pel i gro de acci dente. )
A ATENcl N!
(conti nuaci n)
o
Si no se col oca el gato en l os l ugares previ stos, l a consecuenci a
puede ser que se dae el vehcul o. Adems, el gato puede resbal ar
si no est bi en col ocado en el vehcul o, con el consi gui ente pel i gro
de resul tar heri do.
Desmont ar y mont ar l a rueda
Pora desmontor y'montor Io ruedo se debern llevor a
cobo los siguientes trobojos.
Fi g. 261_ Cambo de
rueda: Uti l de hex-
gono i nteri or para gi rar
l os torni l l os
Fi g. 262 Cambi o de
rueda: Pasador de
montae en el agui ero
superi or
Despus de haber af l oj ado l os t or ni l l os y de haber l evan-
t ado el veh cul o con el gat o, cambi e l a r ueda t al como se
i ndi ca a cont i nuaci n:
Desmont ar I a r ueda
-
Desenr osque del t odo el t or ni l l o que se encuent r a ms
orri bo ut i l i zando el t i l de hexgono i nt eri or del mango
del dest or ni l l ador
( her r ami ent as
del veh cul o) y depos -
t el o sobr e una super f i ci e l i mpi a = f i g. 261.
-
At or ni l l e a mano el pasador de mont aj e
( her r ami ent as
de
a bor do) en l a r osca que ha quedado l i br e > f i 1. 262.
-
Desenr osque el r est o de l os t or ni l l os de r ueda t al como
se descr i be ms ar r i ba.
-
Ret i r e l a r ueda. Al hacer l o, el pasador de mont aj e debe
dej ar se en su l ugar .
ffi
Montar una rueda
-
Col oque l a r ueda de r epuest o pasndol a por el pasador
de mont aj e.
-
Enr osque l os t or ni l l os de l a r ueda y apr i t el os un poco
ut i l i zando el t i l de hexgono i nt er i or .
-
Desenr osque el pasador de mont aj e y enr osque el
t or ni l l o de l a r ueda r est ant e, apr et ndol o t ambi n un
ooco.
- os t or ni l l os de l a r ueda deben est ar l i mpi os y poder se enr oscar con
' aci l i dad.
Exami ne l as super f i ci es de apoyo de l a r ueda y del cubo
l e l a r ueda. Si est as super f i ci es est n suci as, deber n l i mpi ar se
ant es de mont ar l a r ueda.
=l t i l de hexgono i nt er i or en el mango del dest or ni l l ador f aci l i t a el
' nanej o
de l os t or ni l l os de l a r ueda. Par a el l o se debe haber qui t ado
ant es l a ount a r ever si bl e.
S se mont an neumt i cos con sent i do obl i gat or i o. de gi r o se deber
i ener en cuent a el sent i do de gi r o + pgi no 369.
Nota
No ut i l i ce el t i l de hexgono i nt er i or del mango del
par a af l oj ar o apr et ar l os t or ni l l os de l a r ueda. I
Neumti cos con senti do obl i gatori o de gi ro
Los neumticos con sentido obligotorio de giro
debern montorse en el sentdo correcto.
Un neumt i co con sent do obl i gat or i o de gi r o se puede r econocer
por l as f l echas en el f l anco del neumt i co, que i ndi can en l a di r ec-
ci n de mar cha. Es i mpr esci ndi bl e obser var el sent i do obl i gat or i o
de gi r o al mont ar l as r uedas. Sl o en est e caso se puede di sf r ut ar al
mxi mo de l as pr opi edades pt i mas de est e t i po de neumt i cos en
l o que se r ef i er e a adher enci a, r ui dos, desgast e y aquapl ani ng.
En el caso excepci onal de t ener que mont ar l a r ueda de r epuest o en
el sent i do cont r ar i o al de gi r o, l e r ecomendamos que conduzca con
pr udenci a, ya que en una si t uaci n as no se di spone de l as pt i mas
pr opi edades de mar cha del neumt i co. Est o es de especi al i mpor -
t anci a en el caso de que el pi so est moj ado.
Par a poder vol ver a di sf r ut ar de l as vent aj as que of r ecen l os neum-
t i cos con sent i do obl i gat or i o de gi r o, se deber a sust t u r cuant o
ant es el neumt i co pi nchado y r est abl ecer el sent i do obl i gat or i o de
gi r o de t odos l os neumt i cos en l a di r ecci n cor r ect a. r
dest or n i l l ador
Ayuda de
Preparaci n
arranque
En coso necesario, el motor puede ponerse en morcho
medionte la batero de otro vehculo.
Si el mot or no ar r anca debi do a que se ha descar gado l a bat er a, se
podr ut i l i zar l a bat er a de of r oveh cul o par a ar r ancar . Par a el l o se
necesi t an cabl es de ayuda de ar r anque.
Ambas bat er as deber n t ener un val or nomi nal de 12 vol t i os. La
capaci dad
( Ah)
de l a bat er a car gada no deber ser esenci al ment e
i nf er i or a l a de l a bat er a descar gada.
Cabl es de ayuda de ar r anque
Ut i l i ce sl o cabl es de ayuda de ar r anque con una secci n t r ans-
ver sal suf i ci ent ement e gr ande. Tenga en cuent a l as i nst r ucci ones
del f abr i cant e.
Ut i l i ce sl o cabl es de ayuda de ar r anque con pi nzas de pol os debi -
damente ai sl odas:
El cabl e posi t i vo suel e ser de col or r oj o.
El negat vo suel e ser de col or negr o.
Nota
.
No debe exi st i r cont act o al guno ent r e l os dos veh cul oi s, de l o
cont r ar i o ya podr a pasar cor r i ent e al embor nar el pol o posi t i vo.
o
La bat er a descar gada debe est ar cor r ecnament e embor nada a l a
r ed de cor r i ent e del veh cul o.
o
Si di spone de t el f ono del aut omvi l , desconct el o, o mej or an,
t enga en cuent a el manual de i nst r ucci ones del t el f ono par a est e
caso. I
Arrancar el motor
Los cables de ayudo de arronque se debern embornor
por el orden correcto.
F9.263 Ayuda de
arranque con l a batera
de otro vehcul o: A
-
descargada. B
-
cargada
Uni r l os pol os posti vos con el cabl e posi tvo
(roj o)
1. Fi j e un ext r emo en el pol o posi t i vo
O
= t i g. 263 de l a
batera descargada
@.
2. Fi j e el otro extremo en el pol o posi ti vo
@
Oe ta batera
cargada
@.
Uni r l os pol os negatvos con el cabl e negatvo
( negr o)
3. Fi j e un ext r emo en el pol o negat i vo
@Oe
t a bat er a
car gada
@.
I
A inrervcrru1
.
Una batera descargada puede ya hel arse a temperaturas
prxi mas a l os 0"G. Es i mpresci ndi bl e que l a batera se deshi el e
antes de conectar l os cabl es de ayuda de arranque. De l o contrari o
exi ste pel i gro de expl osi n.
.
Le rogamos que tenga en cuenta l as advertenci as al real i zar
trabaj os en el comparti mento del motor :) pti gi na 323.
{. Fi j e el otro extremo en el pol o negati vo
@
Oe ta batera
descar gada
@.
Arrancar el motor
-
Ar r anque el mot or del veh cul o con l a bat er a car gada y
dej e que f unci one al r al ent .
-
Ar r anque ahor a el mot or del veh cul o con l a bat er a
descar gada.
-
En el caso de que e[ mot or no ar r anque: I nt er r umpa el
pr oceso de ar r anque despus de 10 segundos y r ep t al o
pasados unos 30 segundos.
-
Mi ent r as l os mot or es si guen en mar cha, r et i r e l os cabl es
en el orden i nverso de operaci ones al que se i ndi ca ms
arri ba.
La batera de su vehcul o di spone de un respi radero haci a el exteror
que permi te que sal gan l os gases que se forman en l a mi sma.
Asegr ese de que l a par t e met l i co de l as pi nzas de pol os t i ene un
cont act o suf i ci ent e con el bor ne.
A nrructru1
o
No se deben tocar l as partes no ai sl adas de l as pi nzas de pol os.
Adems, el cabl e que va embornado al pol o posi ti vo de l a batera
no deber hacer contacto en ni ngn caso con pi ezas del vehcul o
conductoras de el ectri ci dad, ya que exi ste pel i gro de que se
produzca un cortoci rcui to.
.
Asegrese, al tender l os cabl es de ayuda de arranque, de col o-
carl os fuera del al cance de cual qui er ti po de pi ezas con movi -
mi ento gi ratori o.
O Cui dado!
Le rogamos que t enga en cuent a que el procedi mi ent o de conexi n
de l os cabl es de ayuda de arranque que est descri t o ms arri ba
t i ene como f i n que su veh cul o obt enga ayuda de arranque. En el
caso de que su veh cul o ayude a arrancar a ot ro veh cul o, el cabl e
negat i vo
(-l
no se deber a embornar al pol o negat i vo de l a bat er a
descargada + pgi no 370, f i g. 2f f i
@,
si no a una pi eza de met al
maci za que est at orni l l ada al bl oque mot or o bi en al mi smo bl oque
mot or. Si l a bat er a del veh cul o que reci be corri ent e no di spone de
un respi radero haci a el ext eri or hay pel i gro de expl osi n por gas
det onant e.
A ATENCN!
(continuacinl
o
Si real i za trabaj os en el comparti mento del motor, no apoye su
cuerpo sobre l as bateras. ya que exi ste pel i gro de que se
produzcan heri das de ti po custi co.
.
Los tapones de l as cel das de !a batera deben estar bi en
cerrados.
.
Mantenga cual qui er ti po de fuentes de encendi do
(l l amas,
ci garri l l os, etc.) a una di stanci a sufi ci ente de l as bateras. De l o
contrari o exi ste pel i gro de expl osi n.
o bs e rva c q-
"
S'"99!919199
Remol c
ar
Y
arrancar
el mot or
, "mol ""ndo
el veh cul o
-
Asegr ese
de
que el cabl e se mant i ene
t ensado
en t ooo
moment o.
Cabl e
de remol cado
o bi en
barra
de remol que
l^ I
",, "
o"remoreue
of r-ece
:i T,?;;,::i.:
?i:il,::ff:;:ffi'ii"
de
que se pr oduzca. n
danoi r
. r l " or "
no se di sponga
de una
sl o se deber a
ut i l i zar
en
bar r a de r emol que'
E| c a b | e d e r e mo | c a d o d e b e s e f e | s t i c o p a l l . q u e . n : Se p r o d u z c a n
daos en l os veh cul os'
ui i f i ""
' n cabl e
de f i br a si nt t i ca
o de un
mat er i al
el st i co
si mi l ar '
Fi i e el cabl e
de r emol cado
o l a bar r a de r em. ol que- excl usi vament e
en
l as argol f as oe ' "mot""o"p;;;t""
;"t"
el l o = pgi no 373 o bi en
- Pgi no
374'
Esti l o
de conducci n
Se r equi er e
una ci er t a exper i enci a
par a r emol car
un veh cul o'
sobr e
;; ; i ;; u' i t i'
" "r "
o a r"uo'"
;:U*:t ru:il
::i: *:i:::
"::
::H::f
:"Jff
1L"!l#i;;';;s
no debe ran a rra nca r eI veh cu |o
por remol cado
ni remol car'
Asegrese"r":l-d-l:ll",:J,",:i"::^i:?ff
:,:::""Ti:Ji:""'i;:."
#ltT:'i'iT,l:i;:ilTi;';"i'
to' erementos
de rijacin
a
esfuerzos
excesi vos'
Poro orroncor
por remol codo Y
poro remol cor
se
debern
tener
en cuenta
certos
puntos'
Si se ut i l i za
un t " O' "
de r emol cado
se deber
t ener
en
cuent a
l o si gui ent e:
Conductor
del vehcul o
tractor
-
Empi ece
a conduci r
con moderaci n
hasta
que se haya
t ensado
el cabl e'
Rcet e' e
ent onces
cada vez ms'
_Ut i l i c ee| embr aguec onpr udenc i aa| poner enmar c hae|
veh cul o.
si su ver r i Jo
i i . pon"
de cambi o
aut omt i co'
acel er e
con Pr udenci a'
Conductor
del vehcrl o
remol cado
_c onec t ee| enc endi dopar aquee| v ol ant e. nos ebl oquee -
t i i .' t"oer
acti var
l os i ntermi tentes'
l a boci na'
et
,i pi uur."uti sas
y el l avacri stal es'
-
Ponga
l a pal anca del cambi o
en
punt o muer t o
o bi en
posi ci one
tu p"' unt"" J""toi """
N en el caso de cambi o
automti co'
-
Tenga
en cuenta
que el servofreno
y l a di recci n
asi sti da
sl o funci ona"
"";;i ;;;i "n
tti "ttt'
si el motor
est
par ado hay
que
" pi i l ui
u" na
ms f uer za
al
pi sar el
i " O. f
" f f r eno
y par a gi r ar el vol ant e'
ffi
nte, no fu.nciona
ninguno
de
losequiposdeilumtnacon;;;l;:,:."^T,:,:11""'i:i'::;"t:T"'*" l os equl pos
oe rrurrrrrroe' v",r""rl l
""rr"ur"'
Exi ste
pel i gro de
mtentes.
No se debe remo
O
cui dado!
En el caso de que, debi do a una aver a, el cambi o de su veh cul o no
cont enga ms l ubr i cant e, el veh cul o sl o se deber r emol car con
l as r uedas mot r i ces l evant adas o bi en se deber t r ansoor t ar sobr e
una cami onet a o r emol que especi al .
Nota
.
Obser ve l as di sposi ci ones l egal es al r espect o.

Enci enda en ambos veh cul os l os i nt er mi t ent es si mul t neos de
emer genci a. Tenga t ambi n en cuent a ot r as posi bl es nor mat i vas al
r espect o.
o
El cabl e de r emol cado no debe est ar r et or ci do. De l o cont r ar i o. l a
ar gol l a de r emol que del ant er a podr a l l egar a sal i r se del veh cul o. I
Argol l a de remol que del ant era
Lo orgollo de remolque delontero s/o se debe montar
en coso necesorio.
Fi g.264 Parachoques
del antero: Tapa-
cuberta
Fi g.265 Parachoques
del antero: Argol l a de
remol que enroscada
t
ncr as
En l a par t e del ant er a der echa, debaj o del par achoques, hay
una r osca en l a que se puede enr oscar l a ar gol l a de
r emol que. La r osca se encuent r a det r s de una t apa-
cu bi er t a.
-
Saque l a ar gol l a de r emol que que se encuent r a con l as
herrami entas del vehcul o = pgi na 358.
-
Par a sacar del par achoques l a t apa de pr ot ecci n,
pr esi one el bor de i nf er i or de l a t apa haci a adent r o
+ pgina 373, f.ig.264.
-
At or ni l l e l a ar gol l a de r emol que hast a el t ope en l a r osca
> pgi no 373,fi 1.265 y apri tel a con l a l l ave de rueda.
Despus de uti l i zarl a, desenrosque l a argol l a de remol que y gur-
del a
j unt o
a l as her r ami ent as. La ar gol l a de r emol que se deber
l l evar si empr e en el veh cul o. I
Argol l a de remol que trasera
La ar gol l a de r emol que t r aser a va sol dada a l a der echa, d' ebaj o del
par achoques. t
Arrancar por remol cado
Como regla generol no recomendamos orroncor el
veh culo por remolcodo.
-
Ponga h 2e o h 3e mar cha est ando el veh cul o
par ado.
-
Pi se el pedal de embr ague y mant ngal o pi sado.
-
Conect e el encendi do.
-
Oui t e el pi e del pedal del embr ague cuando l os dos veh -
cul os est n en movi mi ent o.
-
En cuant o haya ar r ancado el mot or : pi se el pedal del
embr ague y saque l a mar cha.
Si el mot or no arranca, se deber a i nt ent ar arrancarl o pri mero
medi ant e l a bat er a de ot ro veh cul o + pgi no 369. Sl o se deber a
arrancar por remol cado si l o ant eri or no f unci ona. Lo que se i nt ent a
al arrancar por remol cado es poner el mot or en marcha aprove-
chando el movi mi ent o de l as ruedas.
Si se desea arrancar un veh