Anda di halaman 1dari 6

Pendekatan Bertema

1.0 Pengenalan
Pendekatan bertema sering digunapakai untuk memenuhi keperluan pendidikan asas dalam
perkembangan kanak-kanak. Program ini mantap dan efektif kerana menggabungjalinkan pelbagai
perspektif budaya, pengalaman dan kepakaran artistic. Pendekatan ini sesuai dengan gaya
pembelajaran, mencerminkan budaya dan minat murid serta guru. Tema bukan sahaja sebagai
tajuk tetapi tema meneroka pengalaman manusia dari segi perspektif dan seringkali boleh
menimbulkan isu. Ia merupakan kandungan maklumat dan memberi peluang kepada pelajar untuk
memindahkan maklumat kepada ilmu melalui proses individu. Terdapat tiga jenis tema dalam
pendekatan itu iaitu tema persekitaran , tema masyarakat dan tema komunikasi

2.0 Konsep Pendekatan Bertema
Tema memberi makna dan tujuan untuk pembelajaran.Menurut Kostelnik (1989),
theme teaching involves offering children an array of activities built arround a central idea.
Machedo (1989) menyokong pendapat ini, iaitu tema adalah suatu koleksi aktiviti berkenaan
sesuatu subjek ataupun idea tertentu.

Pendekatan bertema merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang disusun
sekitar konsep atau tema.. Pendekatan ini merupakan alat pengelolaan yang memberi peluang
kepada guru untuk menghubungkan antara mata pelajaran yang merangkumi koleksi bahan
aktiviti. Ini akan mengelakkan program yang tidak tersusun berpunca daripada pelajaran harian
yang tidak berkaitan.

Unit pengajaran bertema juga membolehkan pelajar menghubungkan antara
pemahaman, sikap dan kemahiran juga bidang-bidang kurikulum. Dalam mengorganisasikan
sesuatu pelajaran menggunakan pendekatan bertema, murid berpeluang untuk meneroka,
mengalami dan mencari peluang mengekspresikan sesuatu tema yang diterima pakai..

2.1 Jenis-Jenis Tema
2.1.1 Tema Persekitaran
Persekitaran merangkumi elemen fizikal dan sosial. Persekitaran fizikal yakni pelbagai bahan, ruang untuk
bermain dan cukup masa mampu memberi kesan ke atas perkembangan kanak-kanak bermain.Persekitaran
sosial dipengaruhi oleh gaya penjagaan ibu bapa, interaksi dengan rakan sebaya serta sokongan. Elemen
elemen fizikal dan sosial ini berinteraksi dengan tahap perkembangan kanak-kanak, pengalaman
lalu,masa dan ruang perlindungan.

Tiga elemen dalam persekitaran yang mempengaruhi organisma
hidup ialah alam semula jadi, buatan manusia dan teknologi.
Ekosistem akan mengimbangi alam sekitar supaya semua kehidupan
hidup dengan berharmoni. Perubahan buatan manusia terhadap
persekitaran seperti penerokaan hutan, tapak pembinaan perumahan dan
lain-lain akan mengakibatkan kesan terhadap kehidupan manusia secara

positif atau pun negatif. Teknologi pula membawa perkembangan dan
perubahan kepada manusia. Teknologi juga melahirkan dunia tanpa
sempadan dan telah memperkenalkan konsep globalisasi. Dalam Seni,
teknologi menawarkan cara untuk mencapai matlamat - matlamat
artistik, cendiakawan, penghasilan dan persembahan. Teknologi yang
menarik dan hebat mampu menarik minat dan memotivasikan
murid- murid untuk melibatkan diri dalam bidang kesenian.
2.1.2 Tema dan Masyarakat
Masyarakat dapat dibahagikan kepada 3 kumpulan besar iaitu;
i) masyarakat zaman purba,
ii) zaman batu dan
iii) masa kini.

Dalam masyarakat manausia, sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan. Kita perlu bekerjasama untuk
kepentingan masyarakat. Perhubungan sosial ini memberi ruang kepada mereka mencipta aktiviti-aktiviti untuk
memenuhi masa lapang. Aktiviti-aktiviti ini diwarisi sejak turun -temurun dan menjadi sebati sehingga menjadi
budaya dalam masyarakat.
Kanak-kanak memulakan penghidupannya dengan dirinya sendiri kemudian berkembang kepada hubungan
keluarganya lalu bergerak kepada kumpulan yang besar dalam masyarakat.

Dalam hubungan ini kita perlu fleksibel dengan memberi pertimbangan tertentu kepada ciri-ciri
kematangan sosial dan memikirkan bagaimana fenomena tersebut wajar ditangani dengan sebaik mungkin
disemua peringkat perkembangannya. Setiap insan adalah penting dalam kehidupan dan persekitaran kanak-
kanak. Setiap insan juga memainkan peranan untuk mewujudkan pelbagai lapisan masyarakat seperti pemungut
sampah berperanan untuk memungut sampah, tukang kebun menjaga taman bunga, tukang masak memasak
makanan dikantin, pemandu bas membawa kanak-kanak ke sekolah. Selain interaksi sosial dalam masyarakat,
budaya dan isu perkauman dapat mempengaruhi dalam pergaulan kanak-kanak.
Tema masyarakat menekankan tentang manusia, masyarakat dan budaya. Pembelajaran sosial yang
bertepatan dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dapat membantu seseorang itu untuk meningkatkan tahap
kesedaran dan untuk lebih mendalami tentang masyarakat bersama dan juga pengalaman disamping mengharrgai
pelgai budaya yang wujud dalam masyarakat kita. Dengan itu pengalaman pelajar berdasarkan aktiviti sekitar
Tema Masyarakat dapat membantu untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi muzik,
pergerakan dan seni visual.


2.1.3 Tema Komunikasi
Komunikasi merupakan perlakuan tindak balas seseorang atau lebih untuk menghantar dan
menerima mesej konteks mempunyai kesan dan memberi sedikit peluang untuk maklum balas.
Semua komunikasi berlaku dalam konteks yang mengandungi sekurang-kurangnya empat dimensi
iaitu fizikal, budaya, psikologikal sosial dan temporal.

Konteks fizikal adalah persekitaran yang nyata di mana komunikasi berlaku seperti dalam bilik
atau ruang legar atau di taman. Konteks budaya pula merujuk kepada peraturan dan norma
komunikasi, kepercayaan dan sikap yang dipindah dari satu generasi kepada satu generasi yang
seterusnya. Konteks sosio-psikologikal pula merangkumi seperti contoh hubungan status
dikalangan peserta, peranan yang dimainkan oleh manusia dan peraturan budaya sesuatu
masyarakat dimana komunikasi berlaku. Manakala dalam konteks temporal ianya merangkumi
masa dan tarikh serta silam semasa kemunikasi telah berlaku.

Mesej komunikasi terdapat dalam pelbagai bentuk. Anda boleh menghantar dan menerima
mesej melalui sesiapa atau mana-mana kombinasi organ-organ deria. Walau pun anda biasanya
memikirkan tentang mesej sebagai verbal, anda juga boleh berkomunikasi secara bukan verbal.
Contohnya pakaian yang anda pakai, cara anda berjalan,

2.2 Kelebihan Pendekatan Bertema
aran bertema ataupun unit menyediakan isi kandungan dan rangka untuk menyusun aktiviti
pembelajaran dan mengintegrasikan pelbagai bidang kurikulum. Pelajar dapat membina kemahiran
dan mempelajari topik-topik tertentu dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemahiran dan konsep
yang akan dikuasai oleh kanak-kanak disesuaikan dengan tema pembelajaran. Pendekatan tema
menyediakan kandungan dan kerangka kerja untuk susun aktiviti pembelajaran dan merentasi
pelbagai bidang.

Pengajaran kemahiran yang disampaikan adalah secara berperingkat-peringkat
mengikut tahap umur kanak-kanak. Selain itu, peluang lebih terbuka untuk kanak-kanak menerokai
pelbagai bidang pengalaman melalui penglibatan yang aktif dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran. Pengalaman guru dan juga pengalaman kanak-kanak perlu dititikberatkan sebelum
memulakan pengajaran bertema.
Unit-unit perlu dirancang berdasarkan minat kanak-kanak dan sesuai dengan latar
belakang pengalaman dan tahap perkembangan mereka. Pendekatan ini melibatkan bidang-bidang
lain tetapi membincangkan perkara yang sama iaitu haiwan sebagai tema. Pendekatan bertema
melibatkan bidang yang luas tetapi tidak mendalami. Kemahiran yang berbeza tetapi bukan tujuan
untuk mendalami topik. Tema boleh dianggap sebagai rangsangan ke arah pembelajaran.
Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bertema dapat membawa faedah kepada
kedua-duanya; iaitu guru dan kanak-kanak: Kanak-kanak dapat mendalami topik yang
disenaraikan. Di samping itu, kanak-kanak dapat belajar melalui pengalaman yang dilalui
sendiri.Kurikulum berdasarkan pengajaran bertema menarik dan pelbagai.
Dengan adanya tema yang menyatukan sesuatu kurikulum, program atau aktiviti, bahan
pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak dapat dipelbagaikan. Oleh itu, pendekatan bertema
membolehkan kanak-kanak melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pengukuhan dan pengayaan, di
samping mendapat pengetahuan yang menyeluruh dan mendalam berkenaan subjek ataupun idea
utama. Guru juga tidak akan kekeringan idea bagi mencari aktiviti yang berkaitan setiap kali
merancang jadual aktiviti.
Selain daripada menambahkan pengetahuan kognitif kanak-kanak, pengajaran dan
pembelajaran bertema ini juga menggalakkan ciri kepimpinan , berkeyakinan diri, sikap saling
membantu, bertoleransi dengan pendapat yang berbeza dan bekerjasama antara kanak-kanak.
Pendekatan bertema yang memberi kanak-kanak peluang bekerja dalam kumpulan bagi
menyiapkan projek dapat meningkatkan kesedaran sosial serta pemahaman berkenaan peranan
sosial dan tanggungjawab sebagai ahli kumpulan.
i) Untuk mewujudkan suasana proses pengajaran yang
menyeronokkan dan kondusif dalam pengajaran dan
pembelajaran.
ii) Untuk menyemai daya imaginasi melalui penerokaan,
iii) Dapat meluahkan perasaan melalui pelbagai aktiviti berlandaskan
pengetahuan dan pengalaman lalu.
iv) Dapat menghadapi cabaran
v) Dapat membuat pilihan yang sesuai dan releven dalam kehidupan
vi) Untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan intrapersonal
vii) Menyemai nilai empati , harmoni dan pemahaman sesama insan
yang budaya
viii) Untuk membangunkan pembelajaran menyeluruh yang
menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran.

2.3 Kelemahan Pendekatan Bertema
i) Pelajar berpeluang untuk meluahkan perasaan berdasarkan
pengalaman verbal dan bukan verbal sama ada berbentuk
pergerakkan imej visual, prop, bunyi dan muzik berasaskan tema yang
diberi
(ii) persembahan akan menjadi lebih menarik melalui pelbagai aktiviti dan
kreativiti yang tinggi
(iii) pelajar lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih menyeronokkan
(iv) berpeluang untuk menyemai dan mengaitkan idea-idea dan imaginasi
baru
(v) dapat menilai kefahaman konsep melalui aktiviti-aktiviti yang
dijalankan
(vi) dapat menghubungkait pengetahuan dan kemahiran

2.4 Cabaran Pendekatan Bertema

(i) Menguji tahap kecekapan guru di dalam pelbagai bidang mata
pelajaran
(ii) untuk membentuk jaringan ahli dalam kumpulan
(iii) hasil pembelajaran berbagai dalam bidang mata pelajaran yang
berbeza-beza
(iv) sukar untuk menilai skop pemahaman yang begitu luas
(v) sukar untuk membuat penilaian kerana kebolehan yang berbeza
Pendekatan Bertema
Pendekatan bertema bermaksud pengajaran yang disusun atau dirancang mengikut sesuatu konsep atau
tema. Ianya merangkumi koleksi bahan, aktiviti, isi pelajaran serta teknik penyampaian. Pendekatan
bertema memberi peluang kepada guru untuk menghubungkait mata pelajaran yang diajar dengan mata
pelajaran lain. Penggabungjalinan beberapa mata pelajaran dalam sesuatu pengajaran ini memberi
peluang kepada murid-murid untuk meneroka, mengalami dan mencari peluang mengekspresikan sesuatu
tema yang telah dirancangkan. Dalam pemilihan dan penentuan tema banyak perkara yang guru perlu
ketahui agar pengajaran dan pembelajaran yang dirancang berkesan. Antara perkara tersebut ialah:-
tema yang dipilih hendaklah berasaskan kemahiran, pengalaman serta pengetahuan sedia ada murid
tema yang dipilih berfokus kepada sesuatu isu. Contohnya isu-isu semasa.
sumber-sumber pengajaran dan bahan bantu mengajar mudah didapati dalam tema yang dipilih
guru perlu mempunyai banyak pengetahuan dalam tema yang dipilih.
guru perlu memastikan tema pengajaran tersebut mempunyai pemeringkatan aktiviti dari yang mudah
kepada yang lebih mencabar.

Pendekatan bertema juga dapat memberi keyakinan kepada murid-murid untuk mengikuti pengajaran dan
pembelajaran dengan adanya pelbagai aktiviti yang menyeronokkan. Ini disebabkan tema yang dipilih
mempunyai beberapa kemahiran seperti kemahiran bertutur, membaca, menulis, asas matematik, berfikir,
menyanyi dan mengekspresi bakat (melukis).

C. i Terdapat banyak tema yang boleh digunakan oleh guru. Tema-tema tersebut boleh dikategorikan
dalam tiga jenis tema iaitu:-

A Tema persekitaran
B Tema Masyarakat
C Tema Komunikasi

Berikut merupakan satu contoh pengajaran yang menggunakan pendekatan bertema. Tema yang
digunakan ialah tema persekitaran.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia
Kelas : Tahun 4
Tema : Pengangkutan
Persekitaran : Persekitaran Teknologi

Di dalam pengajaran ini isi-isi pelajarannya dapat dikaitkan dengan mata pelajaran lain seperti Sains,
Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Muzik, Pendidikan Pergerakan dan Kesihatan dan Kajian Tempatan
dan Matematik. Di dalam pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan di dedahkan dengan
beberapa perkara penting seperti :-
- sejarah teknologi pengangkutan;
- kepentingan pengangkutan kepada manusia
- kesan-kesan teknologi pengangkutan terhadap alam sekitar, kesihatan manusia, haiwan dan tumbuhan
- bentuk-bentuk pengangkutan
- pergerakan kenderaan
- perkaitan antara laju dan jarak menggunakan kenderaan

Tema persekitaran teknologi dipilih kerana ia telah membawa kemajuan dan pembangunan kepada
manusia . Teknologi juga melahirkan dunia tanpa sempadan dan telah memperkenalkan konsep
globalisasi. Teknologi yang hebat dan hebat mampu menarik minat dan memotivasikan murid-murid untuk
melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti-aktivi pengajaran yang berjalan. Murid juga akan dapat meneroka
pergerakan kreatif, imej, bunyi serta meluahkan perasaan mereka secara
-(a) Penggabungjalinan
Ia adalah proses menyepadukan (penggunaan) pelbagai bidang kemahiran bagi menjadikan suatu
pelajaran itu integratif dan menyeluruh. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran
dalam sesuatu matapelajaran disampaikan secara menyeluruh dan bersepadu dengan mengaitkannya
dengan satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Penggunaan strategi ini dapat memberi
peluang murid-murid menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan isi pelajaran yang diajar. Ia
juga boleh mengelakkan kebosanan dan menimbulkan suasana pembelajaran yang lebih menarik. Untuk
menjadikan proses penggabungjalinan ini lebih berkesan, murid-murid hendaklah terlebih dahulu
menguasai kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar, bertutur, mengira, membaca dan menulis secara
mekanis. Tujuan menguasai kemahiran asas ini ialah untuk menarik perhatian guru untuk memberi
kefahaman dan penerangan yang lebih bermakna kepada murid.


(b) Penyerapan
Dalam konteks KBSR, penyerapan bermaksud sebagai proses menyatupadukan isi pengetahuan daripada
mata pelajaran untuk dijadikan isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Contohnya bahan
atau kandungan isipelajaran daripada mata pelajaran lain seperti Matematik, Seni Pergerakan, Sains,
Pendidikan Muzik, Seni Visual atau Kajian Tempatan yang digunakan sebagai isi kandungan dalam
pelajaran Bahasa Malaysia. Penyerapan pengajaran dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti dan gerak kerja
yang dijalankan oleh murid di sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berjalan.

Bagi tema Pengangkutan yang dipilih terdapat beberapa aktiviti integrasi mata pelajaran lain yang boleh
diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya ialah dengan menayangkan jenis-jenis
pengangkutan yang terdapat di negara kita serta beberapa penerangan tentang pengangkutan tersebut.
Selepas itu murid diminta melakukan beberapa aktivitidekatan-bertema-1-1024.jpg?cb=1315891105

Anda mungkin juga menyukai