Anda di halaman 1dari 1

Permohonan Surat

Aktif Kuliah
Kepada : Yth. Pembantu Dekan III
Fakultas Teknik UNP
Di
Padang
Dengan Hormat,
a!a !ang bertanda tangan di ba"ah ini :
Nama : ##################
Tempat$Tanggal %ahir : ##################
Tahun &asuk$NI& : ##################
'urusan : ##################
(lamat )rang Tua : ##################
Dengan ini memohon kepada bapak kiran!a dapat diberikan urat Keterangan telah
terda*tar pada semester Tahun (kademik untuk
keperluan
ebagai bahan pertimbangan, bersama ini sa!a lampirkan :
+. Foto ,op! Kartu &ahasis"a
-. Foto ,op! .ukti Pemba!aran PP dan K/ semester !ang sedang ber0alan
Demikian urat Permohonan ini sa!a buat, atas bantuan dan pertimbangann!a sa!a
u,apkan terima kasih.
&ahasis"a !bs,
NI&.
Padang, #########.