Anda di halaman 1dari 3

ASSALAMUALAIKUM..

Abe n Solah
Ini antara tokoh2 yang dicadangkan oleh pakar..
Di sini anak2 umi dapat memahami bahaa menuntut ilmu bukannya mudah
kalau kita rasa idea kita dah bagus! rupanya ada yang lebih bagus..
Apa yang penting! semuanya ilmu Allah dan semua ilham datang daripada
Allah
"etullah kata pepatah! ibarat padi semakin berisi semakin tunduk..orang yang
berilmu semakin tinggi ilmunya semakin taadu# dek kekuasaan dan kebesaran
Allah
Syukran $a%ilan buat Abe n Solahharap umi belum terlambat hantar benda2
ni..
Seperti biasa &
a' biodata yang mampu utk dapat (bagus kalau dapat latar belakang keluarga )
susah*senang'
b' kesukaran * pengalaman yang dilalui
c' ke$ayaan yang dicapai
d' latar mu%ik yang bersesuaian
e' masa 2+, minit saha$a
-' diakhiri dengan kesimpulan yang umi dah letak sebagai M./AL ) tak perlu
-ikir! ambil sebi$ik (copy paste'

"il 0okoh Moral
1 DA0. 2I3.L4 A224 DA5ID
(6okus kepada bagaimana Dato
2icole mengenali kekuatan diri dan
menggunakan setiap peluang yang
ada'
.leh itu! pelihara diri! sayangi diri dan carilah
kekuatan diri anda kerana setiap insan mempunyai
potensi yang tersendiri. 7akin anda mempunyai
keistimeaan untuk diri sendiri.
2 DA0. L44 38.29 :4I
(6okus bagaimana Dato Lee 3hong
:ei berusaha bersungguh+sungguh
men$aga kesihatan diri dan prestasi
untuk mengekalkan kecemerlangan
dirinya'
7akin pada diri anda yang anda boleh memelihara diri
dengan baik! men$aga kesihatan dan kebersihan serta
mampu men$adikan diri sihat dan berdaya saing.
Apabila anda menggunakan kekuatan dan
keistimeaan diri dengan baik! sebenarnya keyakinan
diri meningkat dan K47AKI2A2 DI/I I2ILA8
7A29 AKA2 M4M"A:A A2DA U20UK 04/US
34M4/LA29.
1
; DA0. S74D MU<A66A/
(6okus kepada sikap dan peribadi
yang mulia ) ke$ayaan yang
dikongsi dengan rakyat Malaysia'
7akin bahaa anda mempunyai keperibadian yang
baaik dan boleh dikongsi dengan orang lain. 8argailah
diri sendiri dan bela$arlah menghargai orang lain di
sekeliling kita. =adikan diri anda indi>idu yang
bersyukur! menghargai segala nikmat kurniaan yang
Maha 4sa. =adilah orang yang mudah mengucapkan
terima kasih kepada orang lain dengan seikhlas hati.
, K8AI/UL 6A8MI 384 MA0
(6okus kepada bagaimana
penghargaan*gan$aran yang
diterima daripada negara dan
negara kerana kesungguhan dan
usaha ) bagaimana tokoh ini
membalas penghargaan dengan
melipat gandakan usaha'
9an$aran dan penghargaan yang diterima menyuntik
semangatnya untuk memberi komitmen yang lebih
pada dalam bidang tugasnya.
Anda terimalah penghargaan daripada orang lain
dengan hati yang terbuka! kesyukuran dan semangat
untuk men$adi lebih baik. 2iat anda ikhlas pasti
mendapat keredaan daripadanya.
? AS8/A6 MUSLIM
(6okus hidup sebelum dan selepas
Ashra- berhi$rah! bagaimana dan
apa yang dilakukan sekarang'
@erbuatan baik mudah untuk dilakukan selagi hati kita
memilih untuk melakukannya. :alaupun perbuatan
$ahat mudah dilakukan! tetapi kesan $ahat ini akan
dibenci dan dikutuk. 7akin diri anda "UKA2 seorang
yang $ahat! mampu men$auhi ke$ahatan dan tidak akan
melakukan ke$ahatan ) kerana ke$ahatan akan
membaa anda ke dalam kegelapan
A 7A00 8AM<A8
(6okus sebelum dan selepas 7att
berhi$rah! bagaimana dan apa yang
dirasakan sekarang'
Mereka yang berbuat baik akan diiktira- oleh
masyarakat! dihargai dan dikenang. Kebaikan
seseorang adalah untuk dirinya sendiri dan untuk orang
lain. Kebaikan dihargai di dunia dan diberi gan$aran di
akhirat. 7akin diri yang anda seorang yang baik!
mampu melakukan kebaikan dan boleh berterusan
mendekatkan diri dengan kebaikan.
B M.8D K8A8A/ (Imam Muda'
(6okus kepada amalan yang
dilakukan untuk rakan dan
masyarakat'
"uatlah baik terhadap rakan dan ahli masyarakat! agar
hidup kita disenangi. 7akin bahaa kita memerlukan
rakan sebagaimana rakan memerlukan kita. 8ubungan
baik sesama ahli masyarakat banyak menyokong kita
untuk hidup selesa dan bahagia.
C D/ 6AI<
(6okus apa yang $asa
*perbuatan yang Dr 6ai% lakukan
untuk masyarakat! yang sesuai
di$adikan contoh'
7akinlah anda mampu men$adi ahli masyarakat yang
baik! yang berharga dan dihargai. Ibarat kata hukama# &
D=ika anda tidak mampu men$adi intan permata yang
berkilau! $anganlah anda men$adi lalat langau yang
membaa penyakitE
2
F ADI @U04/A
(6okus kecerdikan! kecekapan
minda dan ke$ayaan Adi @utera
berbanding umurnya'
@encapaian akademik penting kerana pencapaian
akademik adalah ukuran untuk menilai kebi$aksanaan
seseorang.
"angunlah ahai insan yang sempurna! -ikirkanlah
mengenai masa hadapan diri mu! ke manakah arah tu$u
muG 6okus dan rancang lah K4=A7AA2 akan
datang Ke$ayaan esok bermula hari ini7akin anda
mempunyai potensi sendiri untuk mencipta ke$ayaan
diri. Anda ".L48HHHHH

1I @A2DAL4LA /42.29
(6okus ke$ayaan dalam akademik
dan lebihkan ke$ayaan dalam
akti>iti kokurikulum sehingga
beliau dita$a menyambung
pela$aran'
Akademik bukan semata+mata peperiksaan tetapi $uga
potensi dan kebolehan anda dalam akti>iti
kokurikulum. AyuhH 7akin diri anda mempunyai
KUASA iaitu SEMANGAT YANG KUAT untuk
bergerak mencipta kecemerlangan diri pada masa akan
datang. Ke$ayaan adalah pencapaian tertinggi andaHH
A2DA @AS0I ".L48HHHHH
=A<AKALLA8U K8AI/A2 KA08I/A
3