Anda di halaman 1dari 3

TUGAS BAHASA INDONESIA

Monyet dan Kura-Kura


Disusun Oleh:
Muhammad Zibi Alifkri
Kelas: VIII C
SMP ISLAM TERPADU AL FITYAN
PONTIANAK
2014
Monyet dan K!a"K!a
Alkisah hidup seekor kura-kura dan monyet. Kura-kura selalu baik
hati dan bersikap rendah hati sedan!kan monyet sikapnya suka
mementin!kan diri sendiri dan suka meman"aatkan binatan! lain.
#ada suatu hari kura kura in!in men!ambil pisan! tetapi pohon
tersebut san!at tin!!i sehin!!a kura-kura tdak bisa men!abil pisan! di
pohon tersebut dan pada saat itu datan!lah seekor monyet yan! in!in
men!ambil pisan!.
Kura-kura pun berkata $Monyet bisakah kau men!ambilkan pisan!
untukku% Aku san!at lapar sekali& u'ap kura-kura sambil memohon.
Monyet pun berkata $Kalau kau in!in men!ambil pisan! kau harus
pandai meman(at& kata monyet den!an sombon!nya.
Kura-kura pun pulan! den!an perasaan kesal. Dan saat kura-kura
dalam per(alanan pulan! dia melihat seekor ular di semak-semak kura-
kura pun ketakutan dan berusaha untuk menyelamatkan diri.
)iba-tiba kura-kura pun ter(atuh kura pun hanya pasrah sa(a.
Karena niat ular tidak (ahat dia hanya terdiam melihat kura-kura yan!
san!at ketakutan. * menit kemudian kura-kura menahan rasa takutnya
dan melihat ular yan! sedan! ter(erat.
Kura-kura pun san!at kasihan melihat ular yan! sedan! ter(erat itu.
Kura-kura pun lalu menolon!nya untuk melepaskan (eratan itu. +etelah
kura-kura melepaskan (eratan dari ular itu ular pun men!u'apkan terima
kasih kepada kura-kura.
,lar pun berkata $Karena kau telah menolon!ku aku akan memberi
mu - pertolan!an.& Dan kura-kura mempunyai ide dan berbisik kepada
ular. Keesokan harinya monyet sedan! sarapan di hutan. Monyet melihat
kura-kura berpenampilan baru.
Kura-kura pun berkata $.ai monyet apakah kau mempunyai ikat
pin!!an! seba!us ini%& kata kura-kura den!an senan! hati. /ntah apa
yan! dipikirkan monyet sepertinya monyet in!in memiliki ikat pin!!an!
tersebut $)api aku mempunyai syarat untuk mu& kata kura-kura. Monyet
pun berkata $0aiklah apa syarat nya% Akan kupenuhi& kata monyet.
$Kau harus men!ambilkanku pisan!& kata kura-kura. Monyet pun
den!an 'epatnya meman(at dan men!ambil pisan! di pohon itu. +emua
pisan! (atuh ba!aikan hu(an pisan!. +etelah semua pisan! itu (atuh kura-
kura lan!sun! melahap pisan! itu
Monyet berkata $ba!aimana den!an ikat pin!!an!ku%& Kura-kura
pun memberikan ikat pin!!an! itu. Monyet pun san!at senan! dan
melon'at-lon'at. Monyet tidak tahu apa yan! ter(adi pada ikat pin!!an!
itu. )iba-tiba monyet melihat ikat pin!!an! itu ternyata seekor ular.
,lar pun lan!sun! melerit badan monyet. Monyet pun berteriak
$)olon!1 )olon!1& Kura-kura pun lan!sun! menolon! monyet dan monyet
pun selamat dari leritan itu. Monyet pun meminta maa" kepada kura-kura
atas apa yan! dia perbuat selama ini. Kura-kura memaa"kan atas
kesalahan monyet.
2 bulan kemuadian sikap monyet telah berubah saat ke(adian yan!
telah lalu. Kura-kura dan monyet pun hidup rukun.