Anda di halaman 1dari 1

ISL Minggu 11

Baca artikel Humanistic Mathematics Teaching Can Make a Difference.


Buat nota ringkas untuk menunjukkan pemahaman anda dan menulis refleksi
pendek kepada apa yang anda telah belajari.
Sebab Matematik Diajar dalam Cara Traditional:
. !ebanyakkan "uru Matematik tidak suka dengan subjek Matematik.
#. !ebanyakkan guru hanya mengajar kurikulum untuk ujian
$. !ebanyakkan guru berpendapat baha%a cara traditional mengajar
matematik lebih memudahkan para guru.
Bilik Darjah yang humanistic termasuk:
. Menjadikan pelajar bertanya& bukan sekadar penerima fakta dan
maklumat.
#. Membolehkan pelajar menolong antara satu sama lain dalam memahami
dan menyelesaikan sesuatu masalah secara mendalam.
$. Membelajari banyak cara untuk menyelesaikan masalah.
'. Menggunakan soalan yang menarik dan open(ended& bukan sahaja
latihan matematik.
). Menggunakan teknik penilaian yang pelbagai.
*. Membangunkan pemahaman idea matematik dalam diri pelajar.
+. Menolong pelajar agar dapat melihat subject Matematik sebagai
pembelajaran corak& termasuk aspek seperti kecantikkan dan kreati,iti.
-. Menolong pelajar mengembangkan sikap jati diri& berdikari dan rasa ingin
tahu yang tinggi.
.. /ain(lain.