Anda di halaman 1dari 60

GARIS PANDUAN

PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH (PLBD)


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
KBSR
Pusat Perkembangan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
JUN 2006


Kandungan
alsa!a" Pen#i#ikan Kebangsaan
Kata Pengantar
Pengenalan $
Pengertian Pembela%aran Luar &ilik 'ar%a" (PL&') 2
*b%ekti! PL&' 2
M+#el PL&' ,
Langka"-langka" untuk membuat la.atan #an amalan
keselamatan
/
0+nt+" M+#el PL&' $ 1
0+nt+" M+#el PL&' 2 22
0+nt+" M+#el PL&' , ,6
&ibli+gra!i 1$
Lam3iran 12
Surat Pekeliling Ik"tisas &il4 $252000 6
Lawatan Pendidikan Murid di Hari Persekolahan
Surat Pekeliling Ik"tisas &il4 152002 6
Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan
Surat Pekeliling Ik"tisas &il4 $$5200/ 6
Pelaksanaan Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD)
FPK
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pen#i#ikan #i Mala7sia a#ala" suatu usa"a berterusan ke ara" lebi"
mem3erkembangkan 3+tensi in#i8i#u se9ara men7eluru" #an berse3a#u
untuk mela"irkan insan 7ang seimbang #an "arm+nis #ari segi %asmani:
em+si: r+"ani #an intelek ber#asarkan ke3er9a7aan #an ke3atu"an ke3a#a
Tu"an4 Usa"a ini a#ala" bertu%uan untuk mela"irkan bangsa Mala7sia 7ang
berilmu 3engeta"uan: berketram3ilan: berak"lak mulia: bertanggung%a.ab
#an berkeu3a7aan men9a3ai kese%a"teraan #iri serta memberi sumbangan
ter"a#a3 ke"arm+nian #an kemakmuran keluarga: mas7arakat #an negara4
PENGENALAN
Pr+gram Pembela%aran Luar &ilik 'ar%a" (PL&') iala" satu 3emikiran
7ang #i3erkenalkan +le" Kementerian Pela%aran Mala7sia se%ak ta"un
20004 Ke3a#atan %a#ual .aktu 3ersek+la"an 3erlu #iimbangi #engan
akti8iti kurikulum luar bilik #ar%a" su3a7a 3r+ses 3enga%aran #an
3embela%aran lebi" men7er+n+k #an men7egarkan4
&agi mengimbangi kea#aan ini: strategi #an akti8iti 3embela%aran
#i luar bilik #ar%a" 3erlu #ilaksanakan su3a7a 3embela%aran men%a#i
lebi" bermakna #an lebi" berbentuk k+ntekstual4 K+nse3 ini a#ala"
selaras #engan saranan UNES0* su3a7a mengamalkan Four Pillars
of Eduation iaitu ! Learnin" #o $now% Learnin" #o Do% Learnin" #o
Li&e #o"ether #an Learnin" #o Be'(
Untuk 3elaksanaan PL&' #engan lebi" berkesan: Pusat
Perkembangan Kurikulum tela" mengeluarkan ;aris Pan#uan
Pelaksanaan Pr+gram PL&' bagi membantu guru men%alankan
Pr+gram PL&' #engan lebi" teratur: tersusun #an lebi" berstruktur4
'alam ;aris Pan#uan ini: guru #i#e#a"kan ke3a#a tiga m+#el PL&'
7ang melibatkan ker%a la3angan #an la.atan4
$
PENGERTIAN PLBD
Pembela%aran luar bilik #ar%a" (PL&') a#ala" suatu 3r+gram atau akti8iti luar
bilik #ar%a" 7ang teran9ang #an berstruktur4 Akti8iti ini ber3usatkan muri# #an
bertu%uan untuk men7+k+ng #an menguku"kan 3elaksanaan kurikulum
sek+la"4 Ia %uga merangkumi 3ersekitaran 3embela%aran 7ang 3r+gresi!4
OBJEKTIF PLBD
PL&' bertu%uan untuk6
menguku"kan ke!a"aman muri# ter"a#a3 k+nse3 7ang #i3ela%ari
#alam kelas<
memberi 3engalaman 3embela%aran #alam situasi 7ang sebenar:
bermakna #an men7er+n+kkan<
mengembangkan kema"iran s+sial #an ker%a ber3asukan<
meningkatkan minat muri# untuk bela%ar<
mengintegrasikan 3elbagai #isi3lin ilmu #alam satu masa4
2
MODEL PLBD
Ter#a3at tiga m+#el PL&' 7ang b+le" #i3ili" untuk #ilaksanakan mengikut
ke3erluan #an kemam3uan sek+la"4 M+#el-m+#el 7ang #i9a#angkan a#ala"
se3erti Ra%a" $ berikut6
Ra%a" $
M+#el-m+#el PL&'
,
Model PLBD 1
Model PLBD 2
Model PLBD 3
LUAR &ILIK 'ARJA=
'ALAM KA>ASAN
SEK*LA=
&ER=AMPIRAN
KA>ASAN SEK*LA=
JAU= 'ARI KA>ASAN
SEK*LA= ('EN;AN
KE&ENARAN PP'5
PP;: JPN)
LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMBUAT LAATAN DAN AMALAN
KE!ELAMATAN
Men#a3atkan kebenaran se9ara bertulis #ari3a#a 3engetua: ibu ba3a
#an PP'4 Membuat salinan untuk #i!ailkan #an salinan asal #iba.a
semasa la.atan<
Men#a3atkan n+mb+r tele!+n ibu ba3a 3ela%ar su3a7a senang #i"ubungi
semasa ke9emasan<
Memastikan bas mem3un7ai insuran 3enum3ang: 3ermit 3er%alanan #an
#ua +rang 3eman#u 7ang 9eka3 serta ber"ema" untuk 3er%alanan 7ang
melebi"i ,00km<
Memastikan sekurang-kurangn7a se+rang guru 3engiring tela" men#a3at
lati"an 3ert+l+ngan 9emas #an 3eti ke9emasan 7ang lengka3 #iba.a
semasa la.atan<
Memastikan insuran berkum3ulan tela" #iambil untuk 3ela%ar<
Menentukan se+rang guru 3engiring #itugaskan untuk sekum3ulan
se3ulu" +rang 3ela%ar<
Memba"agikan 3ela%ar ke3a#a lima +rang #alam satu kum3ulan #an
melantik se+rang ketua bagi setia3 kum3ulan untuk men%aga keba%ikan
setia3 a"li kum3ulan #i se3an%ang la.atan<
Mengasingkan tem3at #u#uk 3ela%ar lelaki #engan 3ela%ar 3erem3uan
untuk mengelak 3erselisi"an !a"am<
Mengingatkan 3ela%ar su3a7a memba.a barang-barang ber"arga #an
kamera bersama setia3 kali turun #ari bas<
Memberi taklimat ke3a#a 3ela%ar tentang keselamatan sebelum la.atan<
- &ergerak #alam kum3ulan se3an%ang la.atan<
- Memakai 3akaian 7ang sesuai untuk akti8iti tertentu se3erti
men#aki bukit: mela.at gua #an lain-lain<
- Memakai %aket keselamatan se.aktu menaiki b+t atau !eri<
- Men9atatkan n+mb+r bas #an n+mb+r tele!+n guru 3engiring4
/
MODEL PLBD 1
LUAR BILIK DARJAH DALAM KAWASAN SEKOLAH
1
Ta"un 6 /
Te#a 6 $4 Sa7angi 'iri
Un$% 6 24 Pengurusan #iri
Ta&u' 6 Kesi"atan ? Makanan Seimbang
Te#(a% 6 Kantin sek+la"
Ma)a 6 $ %am
Ha)$l Pe#*ela&a+an
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
men7enaraikan %enis makanan seimbang4
men%aga kesi"atan #iri #engan mengamalkan
makanan seimbang4
men7a7angi #iri #engan mengamalkan
3emakanan 7ang seimbang4
!%+a%eg$ P,P
Pembela%aran K+ntekstual
Ke9er#asan Pelbagai
K&KK
&ela%ar 0ara &ela%ar
A'%$-$%$ P,P
La.atan ke kantin sek+la"4
Pembentangan "asil ker%a
kum3ulan
!u#*e+ P,P
Alat tulis ,4 Ka# tugasan
Kertas sebak /4 Kamera
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
La.atan guru ke kantin
sek+la"4
;uru memberi
3enerangan tentang
3irami# makanan4
Muri# #iba"agikan
ke3a#a kum3ulan4
Lembaran akti8iti
#ie#arkan ke3a#a
muri#4
Muri# #igalakkan
memba.a kamera4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Memba.a muri# ke
kantin4
Muri# men%alankan
tugasan mengikut
kum3ulan6
senarai %enis
makanan 7ang
#i%ual #i kantin
Men7enaraikan
9+nt+" makanan
bagi setia3
3eringkat #alam
Pirami# Makanan4
Membuat
3emer"atian 9ara
3e7e#iaan
makanan #i kantin4
Muri# mengambil
gambar5melukis #i
ka.asan kantin4
Memer"ati #an
meng"asilkan
lukisan 7ang
berkaitan4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Pembentangan "asil
tugasan6
Jenis makanan
7ang #i%ual
Pengelasan
makanan
mengikut Pirami#
Makanan
;uru memastikan
muri# mengisi
Pirami# Makanan
#engan betul
;uru merumuskan
ke3entingan
mengamalkan
3emakanan
seimbang4
A'%$-$%$ !u)ulan
$4 Muri# meng"asilkan6
a4 M+#el Pirami# Makanan #engan menggunakan ba"an-ba"an terbuang4
b4 +li+ tentang Pirami# Makanan #an 9+nt+" makanan bagi setia3 kateg+ri4
Model 1
.ONTOH LEMBARAN AKTI/ITI
6
Te#a 0 11 !a2ang$ D$+$
Un$% 0 2a1 Ma'anan !e$#*ang
$4 Senaraikan %enis ? %enis makanan 7ang #i%ual #i kantin sek+la" kamu
B$l Jen$) #a'anan 2ang d$&ual
11
21
31
31
41
51
61
71
81
191
24 Isikan Pirami# Makanan #engan %enis makanan 7ang #i%ual #i kantin
sek+la" kamu4
2


Lemak
Protein

Mineral
Mineral
Karbohidrat

@
SELEPAS PLBD
Sesi perbincangan
Guru memastikan
pengelasan makanan
dibuat dengan betul.
Menerangkan
kepentingan
mengamalkan
pemakanan seimbang.
SEBELUM PLBD
Pra lawatan
Penerangan guru
tentang Piramid
Makanan
Pembahagian kumpulan
Edarkan kad tugasan
Guru menyediakan
bahan
SEMASA PLBD
Murid ke kantin
bersama guru
Murid menjalankan
tugasan
Memerhatikan cara
penyediaan makanan
Mengambil gambar/
melukis
PSK TAHUN 4
TEMA 1: SAYANGI DIRI
UNIT 2A : MAKANAN
SEIMBANG
Ta"un 6 /
Te#a 6 ,4 =i#u3 &ersama 'i Sek+la" #an Mas7arakat
Un$% 6 /4 Interaksi 'engan K+muniti Sek+la"
Ta&u' 6 >arga Sek+la" &ers+3an
Te#(a% 6 Ka.asan sek+la"(3er3ustakaan: kantin: 3a#ang: bilik guru:
tan#as #an sebagain7a
Ma)a 6 $ %am
La#($+an 1
A
Ha)$l Pe#*ela&a+an
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
Men7enaraikan 3erkataan 7ang menun%ukkan
sika3 s+3an
Mengu9a3kan kata-kata bers+3an
Meng"argai .arga sek+la"
!%+a%eg$ P,P
!u#*e+ P,P
A'%$-$%$ )e*elu# PLBD
;uru menerangkan
tentang amalan
s+3an santun #alam
kalangan
mas7arakat
Mala7sia4
;uru
memba"agikan
muri# ke3a#a
bebera3a kum3ulan4
;uru men7e#iakan
ka# tugasan4
Setia3 kum3ulan #i
ke"en#aki
men7e#iakan kata-
kata bers+3an bagi
tem3at-tem3at
berikut6
Per3ustakaan
Kantin
&ilik guru
Tan#as
Pa#ang
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
'i #alam kum3ulan
muri#-muri# 3ergi ke
tem3at 7ang #iara"kan
untuk men%alankan
tugasan4
Muri# berbin9ang #i
#alam kum3ulan #an
melengka3kan
tugasan4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Muri#
membentangkan
"asil tugasan setia3
kum3ulan4
Muri# melengka3kan
teka silang kata
(lembaran akti8iti 2)4
Nama Kum3ulan 6
Tarik" 6
Tagusan 6
Masa 6
$4 Maklumat #iri
a4 Nama Peker%a 6
b4 Umur 6
94 Ja.atan 6
#4 Mula bertugas #i sek+la" 6
24 &i#ang Tugas 6
a4
b4
94
#4
e4
,4 Masala" 7ang #i "a#a3i 6
a4
b4
94
#4
e4
/4 =ara3an #alam bi#ang tugasan6
a4
b4
94
BBBBBBBBBBBBBB
Tan#atangan Peker%a
( Nama6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)
Tarik"6
.ONTOH LEMBARAN AKTI/ITI 2
$0
;AM&AR
PEKERJA
Leng'a('an %e'a )$lang 'a%a d$ *a:a"1

Menega'
$4 Semasa guru masuk ke kelas: 3ela%ar 3erlu mengu9a3kan
BBBBBBBBB44
24 MemintaBBBBBB4sebelum keluar kelas4
14 A3abila ber9aka3 %angan menggunakan 3erkataan 7ang
BBBBBBBBB
Mel$n%ang
24 BBBBBBBB43intu sebelum masuk ke bilik guru4
/4 'engar BBBBBBBBBBguru4
64 Sentiasa memberi la7anan BBBBBBBB4ke3a#a rakan-
rakan4
1
!
5
M E ! R A
L
A
M
A
2
K E T U K
4
K
E E
B !
E A
3
N A ! I H A T
A
R
A
N
$$
$2
Ha)$l Pe#*ela&a+an
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
$4 men7atakan tugas #an
tanggung%a.ab 3eker%a sek+la"4
berinteraksi se9ara s+3an #engan 3eker%a
sek+la"4
meng"argai sumbangan 3eker%a sek+la"4
!%+a%eg$ P,P
&ela%ar 0ara &ela%ar
Ke9er#asan Pelbagai
K&KK
Pembela%aran K+ntekstual
Ka%ian Masa 'e3an
A'%$-$%$ P,P
Temubual
Pembentangan "asil ker%a
!u#*e+ P,P
$4 Ka# tugasan 24 &+rang temu bual
A'%$-$%$ )e*elu# PLBD
;uru memastikan
3eker%a sek+la"
bersetu%u #itemu
rama" +le" muri#4
;uru
mamba"agikan
kum3ulan4
;uru menge#arkan
#an menerangkan
9ara mengisi
b+rang4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Muri# #alam kum3ulan
menemurama"
3eker%a-3eker%a
Maklumat #iri
Kum3ulan $
- Tukang Kebun
Kum3ulan 2
- Penga.al
Keselamatan
Kum3ulan ,
- Tukang sa3u
Kum3ulan /
- Peker%a kantin
Tugas #i sek+la"
Masala" 7ang
#i"a#a3i semasa
men%alankan
tugas
=ara3an ter"a#a3
k+muniti sek+la"
Muri# mengisi b+rang
temu bual4
Mengambil gambar4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Muri# berbin9ang #an
men7e#iakan "asil
ker%a
Membentangkan
"asil ker%a kum3ulan
(Pembentangan
b+le" #i buat #alam
3elbagai bentuk
se3erti sa%ak: main
3eranan: lak+nan #an
sebagain7a)4
Membuat rumusan
keistime.aan tugas
#an tanggung%a.ab
3eker%a sek+la"4
Ta"un 6 /
Te#a 6 ,4 =i#u3 &ersama 'i Sek+la" #an Mas7arakat
Un$% 6 /4 Interaksi 'engan K+muniti Sek+la"
Ta&u' 6 =argai K"i#mat Peker%a Sek+la"
Te#(a% 6 Ka.asan sek+la"
Ma)a 6 $ %am
Bo+ang %e#u *ual
Ru%uk lam3iran $
$,
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
mengenal 3asti #an men7enaraikan %enis-%enis
makanan tra#isi+nal 3elbagai kaum4
meng"asilkan buku rese3i makanan
tra#isi+nal
berbangga #engan keunikan .arisan bu#a7a
makanan tra#isi+nal 3elbagai kaum4
A'%$-$%$ P,P
La.atan4
Pembentangan "asil kum3ulan
!u#*e+ P,P
$4 Ka# tugasan
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
Meng"ubungi kilang untu%
meneta3kan tarik"5
"ari5 masa la.atan4
;uru men7e#iakan kertas
ker%a5 surat
3erm+"+nan sek+la"5
PP' (Lam3iran 2a i5
ii)4
Surat kebenaran ibu ba3a
(#a3at #ari sek+la")
Taklimat la.atan5 tugasan
ke3a#a muri#4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Muri# melengka3kan ka#
tugasan (se3erti lam3iran
2b)
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Membentangkan "asil
tugasan4
Rumusan ? mengenal
3asti #an men7enarai
makanan tra#isi+nal
3elbagai kaum4
Ta"un 6 /
Te#a 6 /4 Kenali &u#a7a Mala7sia
Un$% 6 14 Kenali #an a3resiasi .arisan bu#a7a Mala7sia
Ta&u' 6 Resi3i Makanan Tra#isi+nal Kita
Te#(a% 6 Kilang mem3r+ses makanan tra#isi+nal
Ma)a 6 2 %am
A'%$-$%$ !u)ulan
$4 Meng"asilkan buku skra3 rese3i makanan tra#isi+nal #ari negara kita se9ara
berkum3ulan4
La#($+an 2a $
.on%o" 'e+%a) ;adangan< 'e+%a) 'e+&a
Ta%uk6 La.atan ke kilang Makanan Tra#isi+nal
Pen#a"uluan5 Pengenalan 6
Mata 3ela%aran Pen#i#ikan si8ik #an Ke.arganegaraan menggalakkan akti8iti
Pembela%aran Luar &ilik #ar%a" (PL&') su3a7a 3r+ses 3enga%aran #an
3embela%aran lebi" men7er+n+kkan #an men7egarkan4 Akti8iti 3embela%aran
#i luar bilik #ar%a" 3erlu #i laksanakan su3a7a 3embela%aran men%a#i lebi"
bermakna #an lebi" berbentuk k+ntekstual4
*b%ekti!6
$4 Memenu"i sukatan Pen#i#ikan Si8ik #an Ke.arganegaraan - Tema
1 ? Kenali #an a3resiasi .arisan bu#a7a Mala7sia4
24 Muri# men#a3at 3engalaman sebenar4
,4 Memu3uk ker%asama #i atara muri#: guru #an 3engusa"a4
Sumber ke.angan6
Peruntukan 3erka3ita mata 3ela%aran Pen#i#ikan Si8ik #an
Ke.arganegaraan4
Tarik"5 =ari6
Masa6
Tem3at6 Kilang Mem3r+ses Makanan tra#isi+nal Mak Ma" Kuala Selang+r4
Sasaran6 Muri# Ta"un / &estari
&ilangan6 / +rang Muri#
, +rang ;uru
Ja.atan Kuasa La.atan6
Penasi"at 6 ;uru &esar
Pengerusi 6 Pen+l+ng Kanan $
Naib Pengerusi6 Pen+l+ng Kanan =al E".al Muri#
Pen+l+ng Kanan K+-Kurikulum
Pen7elia Petang
Setiausa"a 6 ;uru Pen#i#ikan Si8ik 7ang terlibat
&en#a"ari 6 ;uru Pen#i#ikan Si8ik 7ang terlibat
A"li Ja.atan Kuasa 6 $4 ;uru $
24 ;uru 2
0+nt+" Ja#ual Pr+gram
Masa 6 24,0 3agi - &erkum3ul
@400 3agi - &ert+lak
A4,0 3agi - Sesi la.atan
$$4,0 3agi - &ert+lak balik ke sek+la"
$24,0 tg" - Sam3ai5 balik
$/
Perbelan%aan
Se.a &as 6 RM ,00400 (Mengikut %arak tem3at la.atan #engan sek+la")
'ise#iakan6
Tan#atangan ;uru 'isemak +le"6
CCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCC
Ketua Panitia
$1
La#($+an 2a $$
.on%o" !u+a% Pe+#o"onan La:a%an
Nama ;uru PSK
Kelas 6
Sek+la" 6
Ke3a#a Tarik"6
;uru &esar
Sek+la"
Melalui6
Panitia PSK
Sek+la"
MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PEMBELAJARAN LUAR BILIK
DARJAH
Perkara #i atas a#ala" #i ru%uk4
24 Se"ubungan itu: 3i"ak sa7a mem+"+n untuk menga#akan akti8iti
Pembela%aran Luar &ilik 'ar%a" ke Kilang Makanan Tra#isi+nal Mak Ma":
&atang &er%untai: Kuala Selang+r4
,4 Pi"ak sa7a mem+"+n .ang 3eruntukan PSK bagi tu%uan tersebut4
Untuk makluman tuan akti8iti ini a#an #ia#akan 3a#a6
Tarik" 6 (Mengikut kertas ker%a)
=ari 6 =ari 3ersek+la"an (ber#asarkan Surat Pekeliling Ik"tisas bil4
II5200/ bertarik" ,$ 'isember 200/ (PL&')
Masa 6 24,0 3agi "ingga $400 3etang
/4 &ersama-sama ini #isertakan Kertas 0a#angan 5 Kertas ker%a untuk
ru%ukan tuan4 Sem+ga 3erm+"+nan ini men#a3at kelulusan tuan4
Sekian4 Terima kasi"4
Sa7a 7ang men%alankan tugas
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
(Nama6 )
$6
La#($+an 2*
Ka# Tugasan
Jenis Makanan 6
&a"an-ba"an 7ang #igunakan6
$4
24
,4
/4
14
0ara 3en7e#iaan 6
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Lakaran gambar makanan tra#isi+nal6
$2
$@
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
men7atakan ke3entingan k+m3uter #alam
ke"i#u3an4
menggunakan k+m3uter untuk 3embela%aran4
berbangga #engan kema%uan tekn+l+gi4
!%+a%eg$ P,P
Pembela%aran k+ntekstual
Ke9er#asan 3elbagai
K&KK
A'%$-$%$ P,P
$4 Tun%uk 9ara5 Amali
!u#*e+ P,P
$4 K+m3uter
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
;uru membuat 3ra
la.ata ke bilik
k+m3uter #an
tem3a"an bilik4
Pemba"agian
kum3ulan4
Mengagi"kan tugasan
ke3a#a muri# untuk
meng"asilkan
sesuatu se3erti
lukisan5 ka# u9a3an
#an 7ang
bersesuaian4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
;uru membuat
3enerangan #an tun%uk
9ara4
Muri# membuat ka#
tugasan4 0+nt+" ka#
u9a3an5 lukisan4
Muri# 3erlu
memasukkan buti-butir
berikut #alam ka#
u9a3an4
Ta%uk ka# u9a3an
;ambar
Kata-kata
3eng"argaan
Kreati8iti ka#
Muri# mela7ari internet
untuk men#a3atkan
maklumat4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Muri# men7enaraikan
ke3entingan
menggunakan
k+m3uter4
Muri#
membentangkan
"asil tugasan4
Rumusan tentang
ke3entingan
k+m3uter #alam
ke"i#u3an4
Ta"un 6 /
Te#a 6 64 Se#ia =a#a3i 0abaran
Un$% 6 A4 Membina bu#a7a 9emerlang untuk masa #e3an
Ta&u' 6 K+m3uter Sumber maklumat
Te#(a% 6 Makmal K+m3uter
Ma)a 6 $ %am
$A
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
Men7atakan 3eraturan #i bilik k"as #i sek+la"4
Mengum3ulkan 3eraturan bilik k"as4
Meng"+rmati 3eraturan #i bilik k"as4
!%+a%eg$ P,P
&ela%ar 9ara &ela%ar
K+ntekstual
K&KK
A'%$-$%$ P,P
$4 La.atan
!u#*e+ P,P
$4 Ka# tugasan
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
;uru memaklumkan
ke3a#a guru bilik
k"as #an 3enta#bir
sek+la"4
Men7e#ia lembaran
akti8iti untuk setia3
kum3ulan4
Muri# #iba"agikan
ke3a#a kum3ulan #an
melantik ketua
kum3ulan4
Menge#arkan
lembaran akti8iti
(lembaran akti8iti $
#an 2)4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Muri# membuat
3emer"atian mengikut
bilik k"as 7ang #i
la.ati4
Muri# men9atat
maklumat #an mengisi
lembaran akti8iti4
;uru memantau muri#
men%alankan akti8iti4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Muri# mela3+rkan
maklumat 7ang tela"
#i#a3ati mengikut
kum3ulan4
Muri# berbin9ang
tentang 3eraturan
3enggunaan bilik
k"as4
;uru merumuskan
tentang ke3entingan
3eraturan #i bilik
k"as4
Ta"un 6 1
Te#a 6 $4 Sa7angi 'iri
Un$% 6 $4 'isi3lin 'iri
Ta&u' 6 Peraturan-3eraturan &ilik K"as
Te#(a% 6 Makmal Sains: 3er3ustakaan: makmal k+m3uter: &ilik
Kema"iran =i#u3: St+r Sukan: Makmal Sains: Pe%abat Sek+la"
Ma)a 6 $ %am
.ONTOH LEMBARAN AKTI/ITI 1 =B$l$' K"a)>
Senaraikan 3eraturan 7ang ter#a3at #i Makmal Sains4
B$l =.on%o"> Pe+a%u+an d$ B$l$' !a$n)
$4
24
,4
/4
14
64
24
@4
A4
$04

.ONTOH LEMBARAN AKTI/ITI 2
N7atakan kesan 7ang akan berlaku %ika melanggar 3eraturan #i Makmal
Sains
B$l =.on%o"> Ke)an #elangga+ (e+a%u+an d$ B$l$' !a$n)
$4
24
,4
/4
14
64
24
@4
A4
$04
20

2$
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
Men%elaskan sistem 3emerinta"an kera%aan
Mala7sia4
Men%alankan tanggung%a.ab sebagai
.arganegara Mala7sia4
Meng"argai 3eranan kera%aan #alam
3embangunan negara4
!%+a%eg$ P,P
K+ntekstual
K&KK
&ela%ar 0ara &ela%ar
Ke9er#asan Pelbagai
A'%$-$%$ P,P
$4 Ru%ukan #i bilik sumber
!u#*e+ P,P
&uku ru%ukan ,4 Internet
0arta
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
;uru memastikan
ba"an ru%ukan a#a4
Muri# #i ba"agikan
ke3a#a bebera3a
kum3ulan4
;uru men7e#iakan
tugasan kum3ulan4
Kum3ulan $
&ina 9arta +rganisasi
Sistem
Pemerinta"an #i
Mala7sia4
Kum3ulan 2
Melengka3kan
lembaran akti8iti4
Kum3ulan ,
Membuat 3eta min#a
tanggung%a.ab
sebagai
.arganegara
Mala7sia4
Kum3ulan /
Men9i3ta em3at
rangka3 3antun
7ang menun%ukkan
kebangaan
ter"a#a3 sistem
3emerinta"an
negara kita4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Memba.a muri# ke
Pusat Sumber5 Makmal
K+m3uter4
Setia3 kum3ulan
men9ari #an
melengka3kan tugasan
7ang #iberi4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Muri#
membentangkan "asil
tugasan4
Membin9ang "asil
ker%a muri#4
;uru merumuskanisi
3ela%aran4
Ta"un 6 1
Te#a 6 14 Mala7sia Negaraku
Un$% 6 A4 Kenali Sistem Pemerinta"an Negara Kita
Ta&u' 6 Sistem Pemerinta"an Negara Kita
Te#(a% 6 Pusat Sumber Sek+la"5 Makmal K+m3uter
Ma)a 6 2 %am
22
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
menerangkan "ak #an tanggung%a.ab kanak-
kanak4
mengamalkan "ak #an tanggung%a.ab
kanak-kanak4
meng"argai "ak #an tanggung%a.ab kanak-
kanak4
!%+a%eg$ P,P
K+ntekstual
Ke9er#asan Pelbagai
K&KK
A'%$-$%$ P,P
$4 Sukaneka #i 3ra
sek+la"
!u#*e+ P,P
Alatan sukaneka
=a#ia"
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
$4 Penerangan
akti8iti la.atan5 kertas
ker%a5 surat
3erm+"+nan ke3a#a
;uru &esar4
Mem+"+n kebenaran
Pra sek+la"4
Muri# #iba"agikan
#alam kum3ulan4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Memba.a muri# ke Pra
sek+la"4
Men%alankan akti8iti
bersama muri# 3ra
sek+la"4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Perbin9angan
tentang "ak #an
tanggung%a.ab
kanak-kanak4
;uru merumuskan
tentang ke3entingan
"ak #an
tanggung%a.ab
kanak-kanak4
Ta"un 6 6
Te#a 6 $4 Sa7angi 'iri
Un$% 6 $4 =ak #an Tanggung%a.ab Kanak-kanak
- Ke"i#u3an: 3erlin#ungan: 3erkembangan #an 3en7ertaan
Te#(a% 6 Pra sek+la"
Ma)a 6 $ %am
2,
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
meng"uraikan k+nse3 ke"arm+nian keluarga
mengikut 3ers3ekti! 3elbagai agama4
men%alinkan "ubungan 7ang erat #engan
angg+ta keluarga se3erti mana tuntutan
agama4
men7a7angi #an meng"+rmati ibu ba3a #an
angg+ta keluarga se3erti mana tuntutan
agama4
!%+a%eg$ P,P
K+ntekstual
I0T #alam PDP
Ke9er#asan Pelbagai
&ela%ar 0ara &ela%ar
A'%$-$%$ P,P
Men7e#iakan surat5 ka# u9a3an #i
makmal k+m3uter
!u#*e+ P,P
K+m3uter ,4 Sam3ul Surat
Ka# /4 Setem
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
;uru memastikan
kemu#a"an makmal
k+m3uter 7ang
#ise#iakan4
;uru membuat tem3a"an
makmal k+m3uter4
;uru mengingatkan
tentang etika
3enggunaan Makmal
k+m3uter4
Muri# #iba"agikan
ke3a#a kum3ulan4
;uru memberi
3enerangan tentang
tugasan 7ang 3erlu
#ilakukan4
Muri# #iara" memba.a
alat tulis #an #isket4
(S+!t.are)
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Muri# #iba.a ke bilik
k+m3uter4
Muri# men7ia3kan
tugasan6
a4 Menulis
surat
b4
Menggunakan
3erisian 7ang
sesuai mengikut
kreati8iti masing-
masing4 (0+nt+"6
ba"an gra!ik:
"uru!)4
94 Men9etak
"asil ker%a4
#4 Men7alin
"asil ker%a #i #alam
#isket4 (lembaran
ker%a)
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Muri# memba9a
semula surat5 "asil
ker%a4
Muri# men7atakan
tu%uan mereka
menulis surat4
Muri# berbin9ang
#engan bimbingan
guru tentang
ke3entingan
meng"argai5
men7a7angi
keluarga4
Ta"un 6 6
Te#a 6 24 Sa7angi Keluarga
Un$% 6 $4 Keluarga =arm+ni
Ta&u' 6
Te#(a% 6 Pra sek+la"
Ma)a 6 $ %am
A'%$-$%$ )u)ulan
$4 Menulis surat se9ara in#i8i#u ke3a#a ibu ba3a masing-masing #an meng"antar
melalui 3+s4
No%a
Jika ibu ba3a muri# mem3un7ai kemu#a"an internet: surat b+le" #i"antar
#engan menggunakan kemu#a"an e-mail4
Jika sek+la" ti#ak mem3un7ai kemu#a"an makmal k+m3uter m+#el ini
b+le" #i%a#ikan m+#el 24
- &a.a muri# ke Pusat Sumber Negeri 5 Pusat K+muniti4
.adangan ga#*a+

;ambar satu kum3ulan muri# menai3 e-mail menggunakan k+m3uter #alam
Makmal k+m3uter4
2/
.ONTOH LEMBARAN KERJA
Tulis se3u9uk surat ke3a#a ibu ba3a kamu untuk men7atakan 3erasaan #an
3eng"argaan kamu ke3a#a mereka4
21
Ta"un 6 6
Te#a 6 ,4 =i#u3 bersama #i sek+la" #an mas7arakat
Un$% 6 /4 Pemeli"araan kebersi"an #an ke9eriaan 3ersekitaran
Ta&u' 6 Kebersi"an ka.asan 3ersekitaran sek+la"
Te#(a% 6 Ka.asan 3ersekitaran sek+la"
Ma)a 6 $ %am
26
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
meng"uraikan 9ara men%aga kebersi"an #an
ke9eriaan 3ersekitaran4
melibatkan #iri #i #alam 3en%agaan
kemu#a"an a.am #an 3ersekitaran4
berbangga #engan kebersi"an #an ke9eriaan
sek+la"4
!%+a%eg$ P,P
K+ntekstual
Ke9er#asan 3elbagai
K&KK
A'%$-$%$ P,P
;+t+ng r+7+ng membersi"kan
ka.asan sek+la"4
!u#*e+ P,P
Peralatan g+t+ng r+7+ng
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
Surat makluman
ke3a#a ;uru &esar
;uru memba"agikan
kum3ulan4
;uru menge#arkan
3lastik sam3a"4
;uru menerangkan
tentang akti8iti 7ang
akan #i%alankan4
;uru menge#arkan
b+rang tugasan4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Muri# memungut
sam3a" sara3 #i
3ersekitaran sek+la"4
Muri# mengasingkan
sam3a" sara3
mengikut %enis (ka9a:
3lastik: ka7u)4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Sesi sumbangsaran5
s+al %a.ab tentang
ke3entingan
3en%agaan
kebersi"an #an
ke9eriaan ka.asan4
Meng"asilkan ba"an
kreati! #ari3a#a
ba"an terbuang4
MODEL PLBD 2
BERHAMPIRAN KAWASAN SEKOLAH
Model 2
22
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
Men7atakan ke3entingan men%aga
kebersi"an #iri4
Men%aga kebersi"an #iri4
Meng"argai #iri #engan men%aga kebersi"an
#iri4
!%+a%eg$ P,P
Kema"iran &ela%ar
K+ntekstual
K&KK
A'%$-$%$ P,P
$4 La.atan
!u#*e+ P,P
&uku 0atatan
Alatan tulis
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
Pra la.atan +le"
guru5 3eneta3an
tarik"
men7e#iakan kertas
ker%a5 surat
3erm+"+nan ke3a#a
guru besar5 3ega.ai
kesi"atan klinik
berkenaan4
Menge#arkan b+rang
kebenaran ibu ba3a5
.aris5 3en%aga4
Pemba"agian
kum3ulan #an
3elantikan ketua
kum3ulan4
;uru menerangkan
as3ek keselamatan
#an #isi3lin semasa
bera#a #i klinik4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
$4 Men#engar
9erama" #an membuat
9atatan4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Setia3 .akil
kum3ulan membuat
tugasan mengikut
kum3ulan4
Kum3ulan $
- Pen%agaan
gigi
Kum3ulan 2
- Men%aga
kebersi"an ba#an
Kum3ulan ,
- Men%aga
kebersi"an 3akaian
Kum3ulan /
- Men%aga
3emakanan
Membentangkan
"asil tugasan #alam
bentuk 3eta min#a4
Membin9angkan "asil
tugasan4
Merumuskan
ke3entingan men%aga
kesi"atan #iri4
Ta"un 6 /
Te#a 6 $4 Sa7angi 'iri
Un$% 6 24 Pengurusan 'iri
Ta&u' 6 Jaga Kebersi"an 'iri
Te#(a% 6 Klinik Kesi"atan Kera%aan
Ma)a 6 2 %am (bergabung #engan mata 3ela%aran PJK)

2@
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
mengenal 3asti 9ara beria#a" 7ang betul4
melakukan ria#a" #engan 9ara 7ang betul4
men7a7angi #iri #engan melakukan ria#a"
7ang betul4
!%+a%eg$ P,P
K+ntekstual
Ke9er#asan 3elbagai
K&KK
A'%$-$%$ P,P
$4 Amali senam r+bik
!u#*e+ P,P
Ra#i+
Kaset
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
;uru mengenal 3asti
tem3at beria#a" (3ra
la.atan) #an %enis
akti8iti ria#a"4
Mengenal 3asti
%urulati"4
;uru men7e#iakan5
men#a3atkan semula
b+rang kebenaran
.aris4 ;uru
menerangkan
3ersia3an untuk
beria#a"4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Melakukan akti8iti ria#a"
7ang betul4
memanaskan ba#an4
Melakukan akti8iti
senamr+bik4
Men7e%ukkan ba#an4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Sumbangsaran
tentang6
Kebaikan
beria#a" #engan
9ara 7ang betul4
Kebaikan
beria#a" #i
tem3at 7ang
tertentu4
Ke3entingan
men%aga
kemu#a"an
a.am4
Ke3entingan
men%a#ikan
ria#a" sebagai
satu amalan
#alam "i#u34
Ta"un 6 /
Te#a 6 $4 Sa7angi 'iri
Un$% 6 24 Pengurusan 'iri
Ta&u' 6 &eria#a" Men%amin Kesi"atan
Te#(a% 6 Taman Rekreasi
Ma)a 6 2 %am (bergabung #engan mata 3ela%aran PJK)
2A
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
men%elaskan 3eranan #an tanggung%a.ab
se+rang anak ter"a#a3 ibu ba3an7a4
men%alankan tanggung%a.ab sebagai se+rang
anak4
meng"argai ibu ba3a4
!%+a%eg$ P,P
&ela%ar 0ara &ela%ar
K+ntekstual
Ke9er#asan Pelbagai
A'%$-$%$ P,P
$4 La.atan ke ruma"
3erlin#ungan .arga tua4
!u#*e+ P,P
0en#era"ati
&+rang temu bual
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
;uru meng"ubungi
#an meneta3kan
tarik" la.atan4
Men7e#iakan kertas
ker%a #an surat
3erm+"+nan ke3a#a
guru besar #an
tem3at 7ang akan #i
la.ati4
Mengisi b+rang
3erm+"+nan la.atan
ke3a#a Pe%abat
Pela%aran 'aera"4
Menguruskan
3egangkutan4
Men7e#iakan b+rang
temu bual4
;uru meminta muri#
men7e#iakan se#ikit
sagu"ati se3erti bua"-
bua"an4
Memba"agikan muri#
ke3a#a kum3ulan
ke9il4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Muri# men#engar
taklimat #ari3a#a
3i"ak 3engurusan
.arga tua4
Menemubual .arga
tua #an
mengum3ulkan
maklumat ber#asarkan
temu bual4
Muri# membuat
g+t+ng r+7+ng
men9eriakan ka.asan4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Muri# mela3+rkan
maklumat temu bual
7ang tela" #i%alankan4
;uru merumuskan
3entingn7a
meng"argai ibu ba3a4
Ta"un 6 1
Te#a 6 24 Sa7angi Keluarga
Un$% 6 ,4 Tanggung%a.ab ter"a#a3 keluarga
Ta&u' 6 Sa7angi >arga Tua
Te#(a% 6 Ruma" Perlin#ungan >arga Tua (Ruma" Seri Kenangan)
Ma)a 6 2 %am (#igabungkan #engan mata 3ela%aran &a"asa Mela7u)
A'%$-$%$ !u)ulan
Se9ara berkum3ulan: muri# meng"asilkan ka# u9a3an ke3a#a .arga tua #an
mengirimkann7a ke3a#a mereka4
.ONTOH LEMBARAN KERJA
Bo+ang Te#u Bual a+ga Tua
Nama Kum3ulan 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tarik" 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Masa 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tem3at 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
$4 Nama 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
24 Tem3at asal 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
,4 Umur 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
/4 Su#a" bera3a lama mak 9ik 5 3ak 9ik tinggal #i siniE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
14 Se3an%ang bera#a #i sini: a#aka" mak 9ik 5 3ak 9ik meng"a#a3i
masala" kesi"atanE

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
64 N7atakan akti8iti 7ang mak 9ik5 3ak 9ik lakukan #i sini4
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
24 Men9eritakan tentang 3engalaman manis5 kisa" 7ang menarik4
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
,0
,$
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
men%elaskan ke3entingan men7ertai akti8iti
g+t+ng-r+7+ng4
melibatkan #iri #alam akti8iti g+t+ng-r+7+ng4
bertanggung%a.ab ter"a#a3 tugas 7ang
#iamana"kan4
!%+a%eg$ P,P
K+ntekstual
Ke9er#asan Pelbagai
K&KK
A'%$-$%$ P,P
$4 ;+t+ng r+7+ng
!u#*e+ P,P
$4 Peralatan g+t+ng r+7+ng
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
Mem+"+n kebenaran
ke3a#a 3i"ak
3enta#bir4
Mem+"+n kebenaran
%a.atankuasa
berkenaan4
Menentukan tem3at
#an tarik" g+t+ng
r+7+ng4
Surat kebenaran
ke3a#a .aris #an ibu
ba3a4
Memba"agikan
kum3ulan #an
melantik ketua
kum3ulan4
Muri# #iminta
memba.a 3eralatan
g+t+ng r+7+ng4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Muri# #iberi taklimat
keselamatan4
Setia3 kum3ulan
#iagi"kan tugas
mengikut ka.asan4
Muri# melaksanakan
akti8iti g+t+ng-r+7+ng4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Muri# men7atakan
3erasaan mereka
semasa melakukan
akti8iti4
;uru membuat
rumusan !ae#a"
men%alankan ker%a
se9ara g+t+ng-
r+7+ng4
Ta"un 6 1
Te#a 6 ,4 =i#u3 bersama #i sek9la" #an mas7arakat
Un$% 6 64 =i#u3 bermua!akat
Ta&u' 6 &+rg+t+ng r+7+ng amalan ter3u%i
Te#(a% 6 Ruma" Iba#at5 'e.an +rang ramai5 &alai ra7a
Ma)a 6 Ikut kesesuaian
A'%$-$%$ !u)ulan
Muri# membuat karangan 3en#ek tentang 3engalaman #an ke3antingan berg+t+ng r+7+ng4
,2
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
men%elaskan ke3entingan kemu#a"an a.am
ke3a#a mas7arakat4
men%aga kemu#a"an a.am #an 3ersekitaran4
meng"argai kemu#a"an a.am4
!%+a%eg$ P,P
K+ntekstual
Ke9er#asan Pelbagai
K&KK
&ela%ar 0ara &ela%ar
A'%$-$%$ P,P
$4 La.atan ke Taman
Rekreasi
!u#*e+ P,P
$4 &+rang lembaran ker%a
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
Peran9angan
la.atan5 keratan
ak"bar4
Surat 3erm+"+nan
kebenaran ;uru
&esar4
E#ar b+rang
kebenaran .aris4
E#ar b+rang ka%i seli#ik
tentang kemu#a"an
a.am 7ang a#a #i
ka.asan tersebut4
Pemba"agian
kum3ulan4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Taklimat ringkas
tentang tugasan 7ang
#i3erlukan4
Taklimat tentang
keselamatan
se3an%ang
men%alankan akti8iti4
Muri# bergerak se9ara
berkum3ulan bagi
melakukan akti8iti4
Muri# mengisi b+rang
s+al seli#ik tentang
kemu#a"an a.am
(Lembaran ker%a $ )4
Muri# #iberi masa
menggunakan alatan
3ermainan #i taman
tersebut4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Setia3 kum3ulan
membentangkan
"asil 3emer"atian
7ang #iisi #alam
b+rang s+al seli#ik
(lembaran ker%a 2)4
Perbin9angan
tentang kelengka3an5
kemu#a"an #i taman
tersebut4
Memberi 9a#angan
tentang 9ara
men%aga5 menamba"
baik kemu#a"an
a.am #i taman
rekreasi4
Ta"un 6 6
Te#a 6 ,4 =i#u3 bersama #i sek+la" #an mas7arakat
Un$% 6 $4 Tanggung%a.ab ter"a#a3 ka.asan 3ersekitaran
- Kemu#a"an a.am
Ta&u' 6
Te#(a% 6 Taman Rekreasi
Ma)a 6 $ %am
A'%$-$%$ !u)ulan
Meng"antar surat5 e-mail ke3a#a ma%lis 3erban#aran tentang ke3erluan kemu#a"an a.am
7ang 3erlu #ise#iakan4
.adangan ga#*a+
;ambar-gambar kemu#a"an a.am 7ang ter#a3at #i Taman Rekreasi4
.ONTOH LEMBARAN KERJA 1
Lengka3kan lembaran ker%a 7ang #iberi4
Nama Kum3ulan 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Tarik" 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Masa 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tem3at 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Kemu#a"an 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
&ilangan 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Kea#aan 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
0a#angan 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

.ONTOH LEMBARAN KERJA 2
Lengka3kan %a#ual #i ba.a"
B$l Ke#uda"an Ada T$ada B$l1 Keadaan
< ;a%a%an
$ T+ng sam3a"
2 Tele!+n
, Tan#as
/ Lam3u
1 Peralatan
3ermainan
,,
,/
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
men%elaskan 3eranan agensi tem3atan4
menun%ukkan sika3 bertanggung%a.ab
ter"a#a3 agensi tem3atan4
meng"argai 3eranan #an tanggung%a.ab
agensi tem3atan4
!%+a%eg$ P,P
K+ntekstual
&ela%ar 0ara &ela%ar
Ke9er#asan Pelbagai
K&KK
A'%$-$%$ P,P
La.atan ke agensi tem3atan
- &+mba
!u#*e+ P,P
Kamera
Alat tulis
&+rang maklumat
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
;uru membuat
3eran9angan la.atan5
kertas ker%a4
Men#a3atkan kebenaran
3i"ak 3enta#bir #an
ibu ba3a4
Pemba"agian muri#
ke3a#a kum3ulan4
;uru menge#arkan
b+rang maklumat
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Mela.at 3ersekitaran
balai b+mba #an
meli"at 3eralatan 3a#a
kereta b+mba4
Men9atat maklumat
tentang 3ersekitaran
balai b+mba #ari
3emer"atian4
&ers+al %a.ab #engan
a"li b+mba mengikut
kum3ulan masing-
masing4
Mengambil !+t+4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Perbin9angan tentang
3eranan 3asukan
b+mba #an
3en7elamat4
Membuat la3+ran
tentang la.atan4
Rumusan guru4
Ta"un 6 6
Te#a 6 ,4 =i#u3 bersama #i sek+la" #an mas7arakat
Un$% 6 14 Peranan agensi tem3atan
- &+mba #an Pen7elamat
Ta&u' 6
Te#(a% 6 Taman Rekreasi
Ma)a 6 $ %am
A'%$-$%$ )u)ulan
Men7e#iakan !+li+ tentang 3asukan b+mba #an 3en7elamat4
Bo+ang Ma'lu#a%
Nama 6
Pangkat 6
Pengalaman beker%a 6
&i#ang tugas6
$4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
24 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
,4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
/4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
14 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Jenis-%enis ke9emasan 7ang biasa #i"a#a3i4
$4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
24 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
,4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
/4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
14 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
64 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
24 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
@4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Masala" 7ang #i"a#a3i semasa bertugas4
$4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
24 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
,4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
/4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
14 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Ulasan muri# 6
$4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
24 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
,1
MODEL PLBD 3
JAUH DARI KAWASAN SEKOLAH
(DENGAN KEBENARAN PPD/PPG, JPN)
Model 3
,6
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
men7enaraikan tem3at menarik #i Mala7sia4
mengum3ulkan maklumat tentang tem3at
menarik #i Mala7sia4
meng"argai tem3at-tem3at menarik #i #alam
negara4
!%+a%eg$ P,P
Pembela%aran K+ntekstual
Ke9er#asan Pelbagai
&ela%ar 0ara &ela%ar
K&KK
A'%$-$%$ P,P
$4 La.atan ke Putra%a7a
!u#*e+ P,P
Kamera
Lembaran akti8iti
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
;uru membuat
3eran9angan la.atan5
kertas ker%a4
Menguruskan surat-
surat6
Perm+"+nan
ke3a#a ;uru
&esar
kebenaran ibu
ba3a5 .aris5
3en%aga
kebenaran PP'
#an JPN
Surat ke3a#a
tem3at la.atan
Tem3a"an bas4
Pemba"agian muri#
ke3a#a kum3ulan4
Penerangan #an
taklimat tentang 6
Keselamatan #an
#isi3lin
3eralatan 7ang
3erlu #iba.a
Pen7e#iaan lembaran
akti8iti4
Pen7e#iaan alat tulis
#an kamera4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Taklimat tentang %a#ual
#an #isi3lin4
Muri# mela.at sambil
mengisi lembaran
akti8iti4
Mengum3ul 3am3let:
br+sur #an mengambil
gambar4
Muri# men#engar
taklimat #aria3#a
Pega.ai Per"ubungan
A.am 7ang bertugas4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Perbin9angan
la3+ran la.atan 7ang
#ibentangkan +le"
setia3 kum3ulan4
Memberi
3an#angan 5k+men
tentang tem3at-
tem3at 7ang tela"
#ila.ati4
;uru menun%ukkan
9+nt+" br+sur4
Muri# meng"asilkan
!+li+ se9ara
berkum3ulan tentang
tem3at-tem3at
menarik 7ang
ter#a3at #i Mala7sia4
Mela7ari internet
untuk men#a3at
maklumat lan%ut
tentang tem3at-
tem3at menarik #i
Mala7sia4
Muri# membuat
la3+ran ringkas4
Ta"un 6 /
Te#a 6 14 Mala7sia Negaraku
Un$% 6 24 Kenali Mala7sia
Ta&u' 6 Mala7sia &umi &ertua"
Te#(a% 6 Putra%a7a
Ma)a 6 Mengikut kesesuaian tem3at 7ang #ila.ati
.ONTOH LEMBARAN AKTI/ITI
Nama Kum3ulan 6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB44
Tarik" 6BBBBBBBBBBBBBBB44
Tem3at La.atan 6BBBBBBBBBBBBBBB44
MA!A LOKA!I DAN PERKARA MAKLUMAT
Tarik" #ibuka6
'irasmikan +le"6
Keistime.aan6
Tarik" #ibuka6
'irasmikan +le"6
Keistime.aan6
Tarik" #ibuka6
'irasmikan +le"6
Keistime.aan6
Tarik" #ibuka6
'irasmikan +le"6
Keistime.aan6
Tarik" #ibuka6
'irasmikan +le"6
Keistime.aan6
Tarik" #ibuka6
'irasmikan +le"6
Keistime.aan6
,2
21 Leng'a('an +a&a" d$ *a:a"1
,@
Te#(a%-
%e#(a%
#ena+$'
d$ Mala2)$a
,4 Namakan ka.asan 5 tem3at 7ang menarik #i Mala7sia4
NEGERI TEMPAT MENARIK
$4 Perlis
24 Ke#a"
,4 Pulau Pinang
/4 Perak
14 Selang+r
64 Kuala Lum3ur
,A
NEGERI TEMPAT MENARIK
24 Negeri Sembilan
@4 Melaka
A4 J+"+r
$04 Pa"ang
$$4 Terengganu
$24 Kelantan
$,4 Saba"
$/4 Sa.arak
/0
/$
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
men7atakan taat setia ter"a#a3 negara
meng"asilkan aku %an%i taat setia ter"a#a3
negara
berasa bangga #an 9inta akan negara4
!%+a%eg$ P,P
K+ntekstual
&ela%ar 0ara &ela%ar
Ke9er#asan Pelbagai
Ka%ian Masa 'e3an
!u#*e+ P,P
$4 Lembaran akti8iti
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
;uru membuat
3eran9angan la.atan5
kertas ker%a4
Mengagi"kan muri#
ke3a#a kum3ulan #an
menubu"kan
%a.atankuasa4
Menguruskan surat-
surat6
Kebenaran
#ari3a#a ;uru
&esar
Kebenaran ibu
ba3a5 .aris
Membuat tem3a"an
bas4
Penerangan #an
taklimat tentang6
Keselamatan #an
#isi3lin4
Peralatan 7ang
3erlu #iba.a4
Pen7e#iaan lembaran
akti8iti4
Pen7e#iaan alat tulis
#an kamera4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Taklimat tentang %a#ual
#an #isi3lin4
24 Muri#
men7aksikan
3erarakan sambutan
kemer#ekaan
3eringkat negeri 4
,4 Muri#
merakam5 mengambil
gambar semasa
3erarakan tersebut
#ia#akan4
/4 Muri# men9atat
maklumat 4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
$4 Perbin9angan
#alam kum3ulan
tentang "asil la.atan4
24 Setia3
kum3ulan
#ike"en#aki
membentangkan
la3+ran la.atan4
,4 Kum3ulan lain
memberi k+men5
3an#angan4
/4 Muri#
men7an7ikan #an
meng"a7ati seni kata
lagu-lagu 3atri+tik4
Ta"un 6 /
Te#a 6 14 Mala7sia Negaraku
Un$% 6 @4 &erbangga #engan I#entiti Negara
Ta&u' 6 Setia Negara
Te#(a% 6 Pa#ang5 'ataran Sambutan =ari Kemer#ekaan #i setia3 negeri
Ma)a 6 Mengikut kesesuaian tem3at 7ang #ila.ati
/2
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
men7enaraikan %enis alat muFik tra#isi+nal
7ang ter#a3at #i negara kita4
menun%ukkan 9ara memainkan se%enis alat
muFik 7ang ter#a3at #i negara kita4
berbangga #engan keunikan 3elbagai alatan
muFik 7ang ter#a3at #i negara kita4
!%+a%eg$ P,P
K+ntekstual
Ke9er#asan Pelbagai
&ela%ar 0ara &ela%ar
A'%$-$%$ P,P
$4 La.atan ke Pusat
Kebu#a7aan
!u#*e+ P,P
Kamera
Lembaran ker%a
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
;uru membuat
3eran9angan la.atan5
kertas ker%a4
Menguruskan surat-
surat 6
&erkaitan la.atan
Kebenaran ibu
ba3a5 .aris5
3en%aga
Kebenaran PP'
#an Pusat
Kebu#a7aan
Tem3a"an bas4
Pemba"agian muri#
ke3a#a kum3ulan #an
3elantikan a"li
%a.atankuasa4
Penerangan #an
taklimat tentang 6
Keselamatan #an
#isi3lin
Peralatan 7ang
3erlu #iba.a
Pen7e#iaan lembaran
ker%a4
Pen7e#iaan alat tulis
#an kamera4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Taklimat tentang %a#ual
#an #isi3lin4
24 Men#engar
taklimat #ari3a#a
Pega.ai Per"ubungan
A.am 7ang bertugas4
,4 Muri#
mengambil gambar
alatan muFik #engan
kebenaran4
/4 Muri# men9ari
#an men9atat
maklumat alatan
muFik4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Perbin9angan
la3+ran la.atan #an
#ibentangkan +le"
setia3 kum3ulan4
;uru merumuskan
ke3entingan
meng"argai .arisan
bu#a7a Mala7sia4
Ta"un 6 1
Te#a 6 /4 Kenali &u#a7a Mala7sia
Un$% 6 24 =argai >arisan &u#a7a Mala7sia
Ta&u' 6 2&4 Alat MuFik Kebanggaan Kita
Te#(a% 6 Pusat Kebu#a7aan 5Aka#emik Seni Kebangsaan5 Pusat &u#a7a
Ma)a 6 Mengikut kesesuaian tem3at 7ang #ila.ati
A'%$-$%$ !u)ulan
Meng"asilkan !+li+ berkaitan alat tulis4
Menubu"kan kum3ulan alat muFik tra#isi+nal
9+nt+" 3asukan k+m3ang4
.ONTOH LEMBARAN AKTI/ITI
Nama Kum3ulan 6 BBBBBBBBBBBBB4BBBBB4
Tarik" La.atan 6 BBBBBBBBBBBBB4BBBBB4
Tem3at La.atan 6 BBBBBBBBBBBB4BBBBBB
GAMBAR
NAMA ALAT
MU?IK
KAUM @ANG
MEMAINKAN
ALAT INI
.ARA DIMAINKAN BILA DIMAINKAN
/,
//
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
men7atakan sumbangan Per#ana Menteri4
men7+k+ng usa"a Per#ana Menteri #alam
3embangunan negara4
meng"argai sumbangan Per#ana Menteri4
!%+a%eg$ P,P
K+ntekstual
Ke9er#asan Pelbagai
&ela%ar 0ara &ela%ar
K&KK
A'%$-$%$ P,P
$4 La.atan ke Sri Per#ana

!u#*e+ P,P
Kamera
Alat tulis
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
;uru membuat
3eran9angan la.atan5
kertas ker%a4
Menguruskan surat-
surat 6
berkaitan la.atan
kebenaran ibu
ba3a5 .aris5
3en%aga
kebenaran PP'
#an JPN
Tem3a"an bas4
Pemba"agian muri#
ke3a#a kum3ulan4
Penerangan #an
taklimat tentang 6
Keselamatan #an
#isi3lin
Peralatan 7ang
3erlu #iba.a
Pen7e#iaan lembaran
akti8iti4
Pen7e#iaan alat tulis
#an kamera4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
Taklimat tentang %a#ual
#an #isi3lin4
Muri# mela.at sambil
mengisi lembaran
akti8iti4
Muri# mengambil
gambar #i sekitar
ka.asan la.atan
#engan kebenaran4
Muri# men#engar
taklimat #ari3a#a
Pega.ai Per"ubungan
A.am 7ang bertugas4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Perbin9angan
la3+ran la.atan 7ang
#ibentangkan +le"
setia3 kum3ulan #an
rumusan guru4
Memberi 3an#angan5
k+men tentang
tem3at 7ang tela"
#ila.ati4
Muri# meng"asilkan
!+li+ se9ara
berkum3ulan tentang
tem3at 7ang tela"
#ila.ati4
Mela7ari internet bagi
men#a3atkan
maklumat lan%ut
tentang tem3at 7ang
tela" #ila.ati 4
Muri# membuat
la3+ran ringkas4
Ta"un 6 1
Te#a 6 14 Mala7sia Negaraku
Un$% 6 $04 Kenali #an "+rmati 3emim3in negara #an tem3atan
Ta&u' 6 Pemim3in 0emerlang Negara ;emilang
Te#(a% 6 Sri Per#ana5 Putra%a7a5 ;eleri Per#ana
Ma)a 6 Mengikut kesesuaian tem3at 7ang #ila.ati
.ONTOH LEMBARAN AKTI/ITI
Na#a Ku#(ulan 0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA11
Ta+$'" 0AAAAAAAAAAAAAAA11
Te#(a% La:a%an 0AAAAAAAAAAAAAAA11
B$l To'o" Ma'lu#a% 2ang d$(e+ole"
$4 Pe+dana Men%e+$ 1 &i+#ata
Penglibatan #alam 3enta#biran
negara
Sumbangan ter"a#a3 negara
Tem3+" 3erk"i#matan
24 Pe+dana Men%e+$ 2 &i+#ata
Penglibatan #alam 3enta#biran
negara
Sumbangan ter"a#a3 negara
Tem3+" 3erk"i#matan
,4 Pe+dana Men%e+$ 3 &i+#ata
Penglibatan #alam 3enta#biran
negara
Sumbangan ter"a#a3 negara
Tem3+" 3erk"i#matan
/4 Pe+dana Men%e+$ 3 &i+#ata
Penglibatan #alam 3enta#biran
negara
Sumbangan ter"a#a3 negara
Tem3+" 3erk"i#matan
14 Pe+dana Men%e+$ 4 &i+#ata
Penglibatan #alam 3enta#biran
negara
Sumbangan ter"a#a3 negara
Tem3+" 3erk"i#matan
/1
/6
PER'ANA MENTERI
MALAYSIA
21 Leng'a('an +a&a" d$ *a:a"1
/6
.adangan ga#*a+ 0 ;ambar akti8iti la.atan 5 buku skra3 7ang #i"asilkan4
/2
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
men%elaskan ke3elbagaian .arisan bu#a7a
Mala7sia4
"i#u3 bersama #alam mas7arakat 3elbagai
kaum4
meng"+rmati ke3elbagaian .arisan bu#a7a
Mala7sia4
!%+a%eg$ P,P
K+ntekstual
Ke9er#asan Pelbagai
&ela%ar 0ara &ela%ar
K&KK
A'%$-$%$ P,P
$4 La.atan ke
3erkam3unagan *rang Asli #an
temu bual
!u#*e+ P,P
Kamera
24 Lembaran ker%a
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
;uru membuat
3eran9angan la.atan5
kertas ker%a4
Surat men7urat
berkaitan la.atan
kebenaran ibu
ba3a 5 .aris
Jabatan =al
E".al *rang Asli
Kebenaran PP'
#an JPN
Pemba"agian muri#
#alam kum3ulan4
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
$4 ;uru memberi
taklimat ringkas
tentang %a#ual #an
#isi3lin4
Muri# men9atat
maklumat mengikut
agi"an tugas
(lembaran ker%a)4
Mengambil !+t+ akti8iti
7ang #i%alankan #i
3erkam3ungan
tersebut4
Memberi lembaran
ker%a4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
&erbin9ang tentang "asil
la.atan4
Membentang "asil
la.atan #alam
kum3ulan4
Men9eritakan
3engalaman
se3an%ang
men%alankan akti8iti4
Ta"un 6 6
Te#a 6 /4 Kenali &u#a7a Mala7sia
Un$% 6 /4 Kenali #an a3resiasi keka7aan bu#a7a Mala7sia
(A#at Resam)
Te#(a% 6 Perkam3ungan *rang Asli (Semenan%ung5 Saba" 5 Sara.ak)
Ma)a 6 Mengikut kesesuaian masa
A'%$-$%$ !u)ulan
$4 Meng"asilkan buku skra35 !+li+ tentang6
a4 A#at resam
b4 Pakaian
94 Makanan
#4 Permainan tra#isi+nal
.ONTOH LEMBARAN KERJA
Kum3ulan 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tem3at 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tarik" 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
=ari 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Masa 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Senaraikan %enis .arisan bu#a7a kaum *rang Asli mengikut kateg+ri 7ang
#i beri #i ba.a"4
B$l1 Ka%ego+$ a+$)an *uda2a
Na#a o+ang 2ang
d$%e#u*ual
$4 Makanan $
2
,
/
24 Pakaian $
2
,
/
,4 Permainan
Tra#isi+nal
$
2
,
/
/4 Tarian $
2
,
/
/@
/A
Ha)$l Pe#*ela&a+an0
Pa#a ak"ir akti8iti ini: muri# #a3at 6
meng"uraikan 3er%uangan t+k+"-t+k+"
kemer#ekaan #an 3embentukan Mala7sia4
mengamalkan tingka" laku se+rang 3atri+tik4
berbangga ter"a#a3 kemer#ekaan negara4
!%+a%eg$ P,P
K+ntekstual
&ela%ar 0ara &ela%ar
K&KK
Ke9er#asan Pelbagai
A'%$-$%$ P,P
$4 Mela.at Mem+rial
Kemer#ekaan5 MuFium
!u#*e+ P,P
$4 Lembaran Ker%a
A'%$-$%$ !e*elu# PLBD
Memili" tarik": tem3at
la.atan4
Urusan surat
men7urat5 kertas
ker%a4
Kebenaran #ari3a#a
3i"ak 3enta#bir: PP'
#an ibu ba3a4
K+s 3engangkutan4
Pemba"agian muri#
ke3a#a kum3ulan
A'%$-$%$ !e#a)a PLBD
;uru memberi taklimat
%a#ual #an #isi3lin4
Muri# men9atat
maklumat4
Mengambil !+t+ -
t+k+"4
Perbin9angan #alam
kum3ulan4
A'%$-$%$ !ele(a) PLBD
Membentang "asil
la.atan #an ker%a
kum3ulan4
&ers+al %a.ab #an
rumusan guru4
Meng"asilkan sebua"
la3+ran tentang
t+k+"4
Ta"un 6 6
Te#a 6 14 Mala7sia Negaraku
Un$% 6 @4 Per%uangan t+k+"-t+k+" Kebangaan Negara
- Kemer#ekaan $A12
Te#(a% 6 Mem+rial Kemer#ekaan5 MuFium
Ma)a 6 Mengikut kesesuaian
A'%$-$%$ !u)ulan
Muri# men7e#iakan 3+ster sala" s+rang t+k+" #an sumbangann7a untuk #i3amerkan4
GAMBAR TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

To'o" !u#*angan
10
BIBLIOGRAFI
Learning EG3erien9es *utsi#e T"e 0lassr++m4
htt)!**www(minedu("o&t(n+*web*downloadable*d,-.-/0leot0)ro0s)e0
2004,doc.
Lim Sie. La7 (200/)4 Ke)an La:a%an 'e Te#(a% Be+)e&a+a" Te+"ada(
Pend$d$'an !e&a+a" 0 Ka&$an Ke) La:a%an !a#*$l Bela&a+ 'e Pa)$+
!ala'B Pe+a'B akulti Pen#i#ikan: Uni8ersiti Mala7a4
M4 MuFamil: =4 Sarina D M4N4 Ramlan (200$)4 Pr+gram MuFium #an
Pen#i#ikan6 Satu Ka%ian A.al Pen#i#ikan Ti#ak +rmal 'i MuFium
Sultan Alam S"a": S"a" Alam: Selang+r4 Jurnal Penyelidikan
Pendidikan, Jili# ,: Kuala Lum3ur 6 &a"agian Peran9angan #an
Pen7eli#ikan 'asar Pen#i#ikan4
Ngu M+i K.e ($AA2)4 Attitude Of Secondary Students Towards A Field
Trip, akulti Pen#i#ikan: Uni8ersiti Mala7a4
*ri+n: N4 D =+!stein: A4 ($AA$)4 T"e Measurement *! Stu#entsH Attitu#es
T+.ar#s S9ienti!i9 iel# Tri3: Science Education: I+l 21 (1)6 1$,-
12,
Pusat Perkembangan Kurikulum ($AAA) Ke+%a) Ma'lu#an Penggunaan
!u#*e+ Lua+ B$l$' Da+&a" Dala# Penga&a+an , Pe#*ela&a+an
!a$n)B Kementerian Pela%aran Mala7sia4
Pusat Perkembangan Kurikulum (2002) ertas er!a "enin#katkan "utu
Pe$%ela!aran "elalui Akti&iti Pendidikan 'uar (ilik )ar!a*,
Kementerian Pela%aran Mala7sia
Pusat Perkembangan Kurikulum (200/)4 +adan#an Akti&iti Pe$%ela!aran
'uar (ilik )ar!a* "en#ikut Ta*ap Persekola*an dan "ata
Pela!aran ,)raf-. Kementerian Pela%aran Mala7sia
Pusat Perkembangan Kurikulum (200/)4 ertas onsep Pe$%ela!aran 'uar
(ilik )ar!a*, "esyuarat Jawatankuasa urikulu$ Pusat (il.
./2004. Kementerian Pela%aran Mala7sia4
1$
12
PEKELILING
Surat Pekeliling Ik"tisas &il4 $252000 &ertarik" 2@ Julai 2000 6 Lawatan
Pendidikan Murid di Hari Persekolahan(
Surat Pekeliling Ik"tisas &il4 152002 &ertarik" $ *g+s 2002 6 Lawatan
Sekolah Pada Hari Persekolahan(
Surat Pekeliling Ik"tisas &il4 $$5200/ &ertarik" ,$ 'isember 200/ 6
Pelaksanaan Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD)(
1,