Anda di halaman 1dari 12

SULIT

BAHAGIAN A
Arahan: Jawab semua soalan dalam bahagian ini.
1. Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan pH ke atas pertumbuhan
bakteria.
Rajah 1
Selepas dua hari, keadaan campuran dalam setiap tabung uji diperhatikan. Jadual 1
menunjukkan keputusan eksperimen ini.
Tabung uji Nilai pH Kekeruhan campuran
P Asid pH kurang daripada !" #urang keruh
$ Alkali pH lebih daripada !" #urang keruh
R %eutral pH !" Sangat keruh
Jadual 1
a" %&atakan pembolehubah dalam eksperimen ini.
i. Pembolehubah dimanipulasikan
'''''''''''''''''''''''''''''''..
(1 markah)
ii. Pembolehubah dimalarkan
'''''''''''''''''''''''''''''''..
(1 markah)
b" *erdasarkan Jadual 1,
i. apakah keadaan &ang paling sesuai untuk pertumbuhan bakteria+
'''''''''''''''''''''''''''''''..
. (1 markah)
1
SULIT
ii. n&atakan in,erens &ang dapat anda buat.
'''''''''''''''''''''''''''''''..
. (1 markah)
c" *erdasarkan eksperimen ini, n&atakan de,inisi secara operasi bagi pertumbuhan
bakteria.
'''''''''''''''''''''''''''''''........
(1 markah)
-. Rajah -.1 menunjukkan bikar &ang berisi lateks segar. Asid ,ormik ditambahkan kepada
lateks di dalam bikar . manakala larutan ammonia ditambah kepada lateks di dalam
bikar /. Jadual -.- menunjukkan keputusan eksperimen selepas 01 minit.
Rajah -.1 Rajah -.-
a" *erdasarkan Rajah -.-, lengkapkan Jadual - dengan pemerhatian anda bagi eksperimen
tersebut.
Bikar Pemerhatian
.
/
Jadual -
(- markah)
b" %&atakan satu in,erens berdasarkan jawapan di a".
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
c" %&atakan satu hipotesis bagi eksperimen ini.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
d" %&atakan satu pembolehubah &ang dimalarkan dalam eksperimen ini.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
-
SULIT
0. Rajah 0 menunjukkan susunan radas untuk mengumpul alkohol &ang dihasilkan selepas
empat hari proses penapaian pada suhu &ang berbe2a.
Rajah 0
Jadual 0 menunjukkan keputusan eksperimen itu.
Suhu (!" Isipa#u alk$h$l %ang #ikumpulkan (cm
&
"
1 3
-- 1-
0! -4
31 -5
5- !
111 1
Jadual 0
a" *erdasarkan Jadual 1, lukiskan gra, untuk menunjukkan hubungan antara suhu dan
isipadu alkohol &ang dikumpul.
(- markah)
b" Apakah suhu optimum bagi proses penapaian+
''''''''''''''''''''''''''''''''''..
(1 markah)
c" Apakah proses penapaian+
''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
d" 6engapakah tiada alkohol &ang terhasil pada suhu 111 78+
''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
0
SULIT
3. Rajah 3 menunjukkan peringkat9peringkat dalam enjin petrol empat lejang.
Rajah 3
a" %amakan lejang P dan $ pada Rajah 3.
(1 markah)
b" :alam lejang &ang manakah campuran udara dan gas petrol dimampatkan dan
dipanaskan+
''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
c" i. %amakan bahagian &ang berlabel ..
'''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
ii. *ilakah . menghasilkan bunga api+
'''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
d" %&atakan satu perbe2aan antara enjin petrol empat lejang dengan enjin diesel empat
lejang.
''''''''''''''''''''''''''''''''''.
(1
markah)
e" *erikan satu contoh kenderaan darat &ang menggunakan enjin diesel empat lejang.
''''''''''''''''''''''''''''''''''.
(1
markah)
3
SULIT
BAHAGIAN B
Arahan: Jawab semua soalan dalam bahagian ini.
;. Rajah ;.1 menunjukkan dua jenis neuron
Rajah ;.1
a" %amakan jenis neuron &ang ditunjukkan dalam Rajah ;.1
i. %euron A: ''''''''''''''''''''''''''''
ii. %euron *: ''''''''''''''''''''''''''''
(- markah)
b" %amakan struktur &ang berlabel . pada neuron *.
''''''''''''''''''''''''''''''''''.
(1 markah)
c" Apakah ,ungsi struktur .+
''''''''''''''''''''''''''''''''''.
8
d" <sikan petak di bawah dengan neuron &ang betul bagi suatu lintasan impuls.

(1 markah)
;
Reseptor Sistem sara, pusat =,ektor
SULIT
e" Rajah ;.- menunjukkan bahagian otak manusia. Seorang murid telah kehilangan
keseimbangan badan dan tidak dapat mengkoordinasi pergerakan kaki dan tangan.
Pada Rajah ;.-, tandakan ' " bahagian otak &ang mengalami kecederaan.
Rajah ;.-
(1 markah)
5. Rajah 5.1 menunjukkan sejenis pencemaran alam sekitar di satu kawasan industri.
Rajah 5.1
a" i. *erdasarkan Rajah 5.1, apakah &ang mungkin dibebaskan oleh kilang itu+
''''''''''''''''''''''''''''''................
(1 markah)
ii. Apakah jenis pencemaran &ang ditunjukkan pada Rajah 5.1+
''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
b" %&atakan satu kesan pencemaran &ang dinamakan di a" ii" ke atas hidupan.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
c" 8adangkan satu cara untuk mengawal jenis pencemaran &ang ini.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
5
SULIT
(1 markah)
d" Rajah 5.- menunjukkan kesan pencemaran alam sekitar &ang disebabkan oleh haba &ang
terperangkap oleh gas ..
Rajah 5.-
i" %amakan gas ..
'''''''''''''''''''''''''''''''''''....
(1 markah)
ii" %amakan ,enomena &ang ditunjukkan pada Rajah 5.-.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
!. Rajah ! menunjukkan lapisan atmos,era di sekeliling *umi.
!
SULIT
Rajah !
a" i" Apakah lapisan >+
''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
ii" %&atakan kepentingan lapisan >.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
b" i" %amakan bahan &ang boleh memusnahkan lapisan >.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
ii" %amakan satu alat &ang membebaskan bahan di !b"i".
'''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1 markah)
c" %&atakan #ua kesan jika lapisan > termusnah.
1. '''''''''''''''''''''''''''''''''''..
-. '''''''''''''''''''''''''''''''''''..
(- markah)

4. Rajah 4 menunjukkan perubahan &ang berlaku dalam struktur molekul getah apabila
dipanaskan dengan bahan ..
Rajah 4
a" %amakan bahan ..
''''''''''''''''''''''''''''''''''..
(1 markah)
b" Apakah proses 6+
''''''''''''''''''''''''''''''''''..
(1 markah)
c" Apakah &ang berlaku kepada struktur molekul getah asli selepas menjalani proses 6+
''''''''''''''''''''''''''''''''''..
(1 markah)
d" %&atakan #ua si,at getah ter?ulkan berbanding getah asli
1. ''''''''''''''''''''''''''''''''.
-. ''''''''''''''''''''''''''''''''.
(- markah)
e" *erikan satu kegunaan getah ter?ulkan.
4
SULIT
''''''''''''''''''''''''''''''''''..
(1 markah)
@. Rajah @ menunjukkan perubahan paras aras antibodi dalam seorang kanak9kanak &ang
disuntik dengan ?aksin dua kali.
Rajah @
a" Apakah &ang terkandung dalam ?aksin+
''''''''''''''''''''''''''''''''''..
(1 markah)
b" %amakan satu pen&akit &ang boleh dielakkan dengan ?aksinasiApem?aksinan.
''''''''''''''''''''''''''''''''''..
(1 markah)
c" 6engapakah suntikan kedua diperlukan+
''''''''''''''''''''''''''''''''''..
(1 markah)
d" Apakah nama keimunan &ang diterima oleh kanak9kanak itu+
''''''''''''''''''''''''''''''''''..
(1 markah)
e" Apakah patogen+
''''''''''''''''''''''''''''''''''..
(1 markah)
," *agaimanakah patogen menjejaskan badan perumah+
@
SULIT
''''''''''''''''''''''''''''''''''..
(1 markah)
BAHAGIAN !
Arahan( Jawab S$alan )* dan sama ada S$alan )) atau S$alan )+,
11. a" %&atakan ,aktor9,aktor &ang mempengaruhi keperluan tenaga seseorang indi?idu.
(0 markah)
b" #ita akan menghadapi masalah kesihatan &ang berkaitan dengan nutrisi dan tabiat makan.
>erangkan masalah kesihatan &ang berkaitan dengan tabiat makan berikut:
Pengambilan gula berlebihan
(- markah)
Pengambilan kolesterol berlebihan
(0 markah)
Pengambilan garam biasa berlebihan
(- markah)
11. #aji pen&ataan berikut.

a" 8adangkan satu hipotesis untuk men&iasat pern&ataan di atas. (1 markah)
b" 6enggunakan piring petri, agar nutrient, bakteria Bacillus subtillis dan radas9radas lain,
huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di ))a" berdasarkan kriteria berikut:
i" >ujuan eksperimen (1 markah)
ii" 6engenal pasti pembolehubah (- markah)
iii" Senarai radas dan bahan (1 markah)
i?" Prosedur atau kaedah (3 markah)
?" Penjadualan data (1 markah)
11
Pertumbuhan bakteria adalah lebih baik dalam keadaan gelap daripada keadaan bercaha&a.
SULIT
1-. a" %&atakan #ua maklumat &ang perlu ditunjukkan pada label makanan berdasarkan Akta
Makanan 1983. (3 markah)
b" Anda diberikan dua contoh makanan &ang mengandungi jenis lemak &ang berbe2a seperti
&ang ditunjukkan dalam Rajah 1-.
Rajah 1-
Pilih makanan &ang terbaik untuk pertumbuhan &ang sihat.
Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek9aspek berikut:
i" >ujuan pemilihan (1 markah)
ii" 6akanan terbaik &ang anda pilih (1 markah)
iii" Tiga kebaikan bagi makanan &ang anda pilih (0 markah)
i?" Satu keburukan bagi makanan &ang anda tidak pilih (1 markah)
11
SULIT
#=R>AS SBACA% >A6A>
1-