Anda di halaman 1dari 9

1.

0 PENGENALAN sekolah

Pendidikan ialah satu proses pemerolehan dan perbincangan pelbagai
idea yang dapat memajukan kehidupan manusia. Ia juga merupakan domain
penting untuk melahirkan generasi yang cemerlang selaras dengan kehendak
masyarakat dan negara. alam pada itu! pendidikan juga dapat membentuk
personaliti dan minda manusia dengan menyampaikan prinsip"prinsip! nilai"
nilai dan sikap yang betul. #erujuk $amus e%an & 1''( )! di halaman *+,!
iklim bermaksud suasana! keadaan manakala di halaman -1-! budaya
bermaksud tamadun! kemajuan ber.ikir! akal budi & cara ber.ikir! berkelakuan
dsb).
/ebagai sebuah organisasi dalam sistem sosial! sekolah mempunyai
budaya serta iklimnya yang tersendiri. Perbe0aan budaya serta iklim antara
sekolah"sekolah telah menyebabkan perbe0aan dalam pencapaian akademik!
sosial dan hubungan personal yang dicapai oleh sekolah terlibat serta
%arganya.


1.1 E1INI/I I$LI# /E$2LA3

Lit%in dan /tringer&dalam Gunbayi!-00451)menjelaskan iklim sekolah
dide.inisikan secara ber6ariasi oleh para ahli sebagai hasil dari persepsi
subjekti. terhadap system .ormal gaya in.ormal kepada sekolah dan .aktor
lingkungan penting lainnya yang mempengaruhi sikap! kepercayaan! nilai dan
moti6asi indi6idu yang berada pada sekolah tersebut.
3alpin dan 7ro.t&dlm 8ubbs dan Garner! -009511)menjelaskan iklim
sekolah sebagai sesuatu yang intangible tetapi penting untuk sebuah
organisasi dan dianalogikan dengan keperibadian seorang indi6idu. 3oy dan #iskel&dalam Pretorius dan :illiers!-00'5(()menjelaskan iklim sekolah merujuk kepada hati dan ji%a dari sebuah sekolah! psikologis dan atribut institusi yang menjadikan sekolah memiliki keperibadian! yang relati6e bertahan dan dialami oleh seluruh anggota yang menjelaskan persepsi kolekti. dari perilaku rutin dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku di sekolah. 1
#engikut #oss&1'4')beliau mende.inisikan baha%a iklim sekolah sebagai
suatu sistem sosial yang membentuk persekitaran pembelajaran. Iklim
sekolah adalah suasana yang menggambarkan sekolah yang teratur!
terka%al! tenang dan tertib yang memungkinkan atau menyediakan satu
suasana yang kondusi. kepada proses pengajaran dan pembelajaran
berkesan dan positi.! bukan suasana sebaliknya seperti riuh rendah ikut suka!
kelam kabut! hingar"bingar dan seumpamanya.

1.- E1INI/I ;<A=A /E$2LA3

8erry eal dan $ent Peterson&1''()mentakri.kan budaya sekolah
sebagai >realiti dalaman?.
@obbins dan Al6y&1''*) pula meluaskan de.inisinya sebagai >8his
inner reality re.lect %hat organi0ational members care about! %hat they are
%iling to spend time doing! %hat and ho% they celebrate and %hat they talk
about?.
Gary Philips&1''()menyatakan budaya sekolah sebagai >belie.s!
attitudes and beha6iourius that characteri0es a school interms o.5 ho% people
treal and .eel about each other A the eBtend to %hich people .eel included and
appericiated A rituals and traditions re.lecting!collaborating and collegiality?
8.#arimuthu&1''0)budaya sekolah terdiri daripada >Cnilai"nilai!
kepercayaan! pengetahuan dan tradisi! cara ber.ikir dan tingkah laku yang
semuanya berbe0a daripada institusi sosial yang lain?.


1.( E1INI/I $2N</I1 ALA# ;ILI$ A@DA3
Dere ;rophy&1'99)adalah tindakan untuk membina dan mengekalkan persekitaran bilik darjah yang kondusi. bagi mencapai matlamat daripada segi arahan menyusun keadaan .i0ikal bilik darjah! membina peraturan serta prosedur dan mengekalkan perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran.
-
Dulie P./tan.ord dan ;arbara /.7lement&1'9')mende.inisikannya
sebagai konsep pengurusan bilik darjah yang lebih luas merangkumi disiplin
pelajar. 3al ini meliputi segala tingkahlaku guru dalam mendidik pelajar
menyertai dan bekerjasama dalam akti6iti pengajaran dan pembelajaran bagi
membina persekitaran yang produkti..
Lemlech&1'99)mengibaratkan pengurusan bilik darjah sebagai
orchestra dalam kehidupan di bilik darjah yang memerlukan pembentukan
kurikulum! penyelenggaraan prosedur dan sumber pengajaran.
Anderson&1'9')pula berpendapat pengurusan bilik darjah yang
berkesan terdiri daripada tingkahlaku guru yang menghasilkan penglibatan
pelajar yang maksimum dalam akti6iti pengajaran dan pembelajaran. ;eliau
menegaskan baha%a peranan guru dan hubungan peranan tersebut dengan
pembelajaran sangatlah penting dalam pengurusan bilik darjah.


-.0 E1INI/I $2N/EP I$LI# /E$2LA3! ;<A=A /E$2LA3!
$EPEL;AGAIAN E8NI$ AN $ELA/ $2N</I1

i sini akan diperjelaskan lagi tentang konsep iklim dalam bilik
darjah!konsep budaya sekolah! konsep kepelbagaian etnik dan konsep kelas
kondusi..


-.1 $2N/EP I$LI# ;ILI$ A@DA3

Iklim sekolah ialah si.at dan suasana yang ada di sekolah yang
membe0akannya dengan sekolah yang lain. /i.at dan suasana yang ada di sekolah adalah hasil interaksi antara guru dan pelajar serta masyarakat yang terdapat di dalam sekolah tersebut secara keseluruhannya. Iklim sekolah juga adalah suasana yang menggambarkan sekolah yang teratur! terka%al! tenang dan tertib yang memungkinkan atau menyediakan satu suasana yang kondusi. kepada proses pengajaran dan pembelajaran berkesan dan positi. bukan suasana sebaliknya seperti riuh rendah ikut suka! kelam kabut ! hingar bingar dan seumpamanya. #emandangkan .aktor iklim sekolah turut
membantu me%ujudkan sekolah yang berkesan! maka terdapat beberapa
pengkaji yang mengetengahkan beberapa ciri iklim berkesan hasil daripada
kajian yang mereka lakukan.
#engikut 3alpin dan 7ro.t&1'+()iklim sekolah yang berkesan mempunyai
ciri"ciri berikut5"
1. Guru"guru merasa selamat!berpuas hati dan berkeyakinan.
-. Guru"guru tidak rasa tertekan dan menga%al perhatian.
(. Pengetua merasa penuh yakin terhadap kerjanya serta bertimbang rasa.
,. Pelajar merasa selamat dan belajar bersungguh"sungguh.
/elain itu! sekolah juga mampu mengurangkan perbe0aan"perbe0aan
sesama mereka. Pihak sekolah juga boleh me%ujudkan kerjasama dengan
keluarga pelajar. 3ubungan yang mesra di antara sekolah dan keluarga akan
membentuk pendidikan yang lebih sempurna bagi pelajar"pelajarnya. 7iri
iklim sekolah juga meliputi ka%asan sekolah bersih! cantik!selamat dan cukup
tempat ruang belajar. /uasana sebegini akan me%ujudkan rasa tenang!t
enteram dan sudah tentu guru"guru akan bersemangat untuk bekerja dan
para pelajar pula bersemangat untuk belajar.

-.- $2N/EP ;<A=A /E$2LA3

;udaya sekolah merupakan sebahagian budaya masyarakat kerana
sekolah itu lahir daripada keperluan masyarakat. /emua pelajar sekolah terus
didedahkan kepada norma! nilai! simbol dan bahasa yang akan mencorak
masa depan mereka. ;udaya sekolah ialah budaya yang dihasilkan oleh
sebahagian pelajar dan sebahagian lagi oleh golongan tertentu supaya akti6iti
pelajar dapat dika%al. Pendidikan nilai amat diutamakan .Pembudayaan di
sekolah dilaksanakan menerusi kurikulum .ormal dan kurikulum tidak .ormal. Pemimpin instruksional yang me%ujudkan budaya kondusi. yang mampu meningkatkan pencapaian murid dan sekolah. #arimuthu&1''0)menyatakan budaya sekolah %ujud akibat daripada lima .aktor berikut5" 1. Polisi dan peraturan sekolah -. Dangkamasa persekolahan
(. Interaksi di kalangan murid berdasarkan tahap umur ,
,. Eujudnya simbol sekolah &lencana)
*. :isi sekolah
1ungsi budaya sekolah ialah untuk membantu %arga sekolah memahami
persekitaran sekolah dan membantu %arga sekolah membina identiti mereka
sendiri. /eterusnya implikasi terhadap pencapaian murid ialah %ujudnya
suasana yang harmoni! tahap kejelikitan yang tinggi! bekerja dalam satu
pasukan dan dapat menghasilkan kualiti produkti6iti yang tinggi.

-.( $2N/EP $EPEL;AGAIAN E8NI$

Etnik bermaksud satu kumpulan atau kelompok manusia yang hidup
saling berorganisasi! berbincang! bekerjasama dalam mengatur kerja secara
kolekti.! mampu menyatukan buah .ikiran dan tindakan sehingga terjalin
hubungan antara satu sama lain serta lahir satu sistem yang dinamakan
sebagai kebudayaan. Ianya juga boleh dimaksudkan sebagai satu kelompok
yang boleh dikaji hubungan persaudaraan mereka melalui nenek moyang
yang sama. Etnik boleh dide.inisikan sebagai kelompok manusia yang
mengamalkan budaya yang hampir seragam! termasuk adat resam! pakaian!
bahasa dan kegiatan ekonomi.
$onsep kepelbagaian etnik pula ialah sebuah masyarakat yang
mempunyai pelbagai bangsa! budaya! agama dan bahasa.$epelbagaian etnik
ini hendaklah kita menerima! menghormati dan meraikan kepelbagaian
budaya dan agama etnik lain. 7ontoh negara #alaysia adalah sebuah negara
yang mempunyai pelbagai etnik seperti etnik #elayu! etnik 7ina! etnik India
dan lain"lain etnik lagi. #asyarakat pelbagai budaya etnik di #alaysia ini
sentiasa maklum tentang serta mengikuti perkembangan dunia Islam! 7hina!
India dan ;arat yang lebih luas. Ini mempunyai nilai kebudayaan serta ekonomi yang akhirnya dapat mendatangkan .aedah serta ekonomi yang akhirnya dapat mendatangkan .aedah kepada #alaysia secara keseluruhannya. ;egitu juga jika di dalam bilik darjah terdapat kepelbagaian etnik! guru haruslah memilih tajuk pembelajaran yang berkaitan kepelbagaian budaya masyarakat di #alaysia. /ebagai contohnya! guru boleh memilih topik yang berkaitan dengan perayaan di #alaysia. /etiap murid di dalam kelas yang
terdiri daripada pelbagai etnik perlu diberi peluang untuk berinteraksi dan
berbincang tentang perayaan tersebut. alam masa yang sama penerapan
budaya dan nilai"nilai murni dari etnik yang berlainan dapat diserapkan dalam
objekti. pembelajaran. /etiap etnik perlu diberi peluang untuk mengambil
bahagian dalam akti6iti pembelajaran. Guru seharusnya adil! tidak bersikap
pilih kasih!berat sebelah dan sentiasa peka terhadap budaya murid tanpa
mengira latar belakang mereka. Guru tidak boleh memburuk"buruk dan
merendah"rendahkan murid! %alau apapun etnik mereka terutama sekali di
hadapan murid lain.

-., $2N/EP $ELA/ $2N</I1

#engikut 2B.ord Ad6ance LearnerFs ictionary! >condusi6e?!
dikonotasikan sebagai making it easy!possible or likely .or something to
happen. ;egitu juga jikadikaitkan dengan kelas kondusi. ianya bermaksud
satu suasana yang menyeronokkan dan sempurna dari segi persekitaran
.i0ikal! sosial dan emosi. Guru dan murid"murid yang berada di dalam kelas
tersebut akan sentiasa berada dalam keadaan menyeronokkan! ceria dan
selamat. $elas yang kondusi. memerlukan peranan guru yang kreati. dan
bijak dalam mengatur persekitaran .i0ikal yang sempurna dan kondusi.
selaras dengan umur! tahap persekolahan! minat dan keperluan murid"murid
dalam kelas tersebut. 7ontohnya! penyusunan kerusi dan meja perlulah
mengikut kumpulan untuk memudahkan interaksi murid dengan murid dan
guru dengan murid. ;egitu juga suasana bilik darjah harus diatur kemas
seperti carta! gambar! alat bantu mengajar! akuarium dan pokok berpasu
dapat menggalakkan akti6iti pengajaran dan pembelajaran. ari aspek
kondusi. sosial pula ialah membina peraturan dan menentukan perkara boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam bilik darjah. Guru perlu menyediakan prosedur semasa menjalankan akti6iti dalam bilik darjah. Ini adalah supaya perjalanan akti6iti akan lebih tersusun. ;egitu juga interaksi sosial antara guru dengan murid dan murid dengan murid hendaklah berlaku dengan akti.. ari aspek kondusi. emosi pula! ianya lebih ber.okus kepada gaya kepimpinan! ka%alan murid! pemberian ganjaran ddan hukuman. Guru hendaklah bijak menguruskan perkara tersebut kerana secara tidak langsung
minat murid terhadap pengajaran dan pembelajaran dapat ditingkatkan.
/eterusnya jika guru bijak menangani emosi murid"murid maka suasana
tertekan terhadap pengajaran dan pembelajaran dapat dielakkan. /eterusnya
suasana yang ceria dan menyeronokkan telah di%ujudkan di dalam kelas
tersebut. /elain dari itu! guru juga hendaklah berkongsi tanggungja%ab
dengan murid"murid seperti membersihkan kelas! bertindak terhadap
masalah yang ada di dalam kelas dan sebagainya.
Guru dan murid sentiasa bersama"sama bertanggungja%ab terhadap kelas
mereka untuk memastikan kelas sentiasa terurus dan selamat. Guru juga
hendaklah sentiasa memberikan moti6asi untuk peneguhan dan galakan di
mana seterusnya dapat membina suasana ceria! melibatkan murid secara
akti.! hubungan yang baik dan dapat me%ujudkan komunikasi dua hala.

(.0 #E#;EGA$AN ;ILI$ A@DA3 =ANG $2N</I1 ENGAN =ANG 8IA$
$2N</I1

;ilik darjah yang kondusi. ialah bilik darjah yang memberikan suasana
yang menyeronokkan dan selamat. Ianya melibatkan suasana yang ceria dan
selamat dari segi pengurusan .i0ikal! sosial dan emosi bilik darjah. ;ilik darjah
yang kondusi. mempunyai pengurusan .i0ikal yang cekap! komunikasi yang
berkesan dan pengurusan disiplin yang mantap. Ini adalah kerana bilik darjah
yang kondusi. bukan sahaja melibatkan keceriaan bilik darjah dengan
penyusunan kerusi dan meja yang teratur! susun atur alat bantu mengajar
yang menarik dan hiasan yang menarik tetapi juga memerlukan ka%alan
disiplin yang mantap oleh guru. #urid"murid mengetahui apa yang mereka
harus lakukan terhadap bilik darjah mereka dan bertanggungja%ab terhadap
tugasan rutin yang telah ditetapkan. ;egitu juga dalam menguruskan emosi murid! hubungan yang positi. antara guru dan murid hendaklah dibina terlebih dahulu. Guru hendaklah mengamalkan kepimpinan yang demokrasi dan sentiasa mengambil berat keperluan .isiologi dan akademik murid. /eterusnya bilik darjah yang tidak kondusi. adalah bilik darjah yang mempunyai suasana yang muram! tidak menaikkan semangat belajar murid" murid dan keadaan yang tidak selamat. i dalam bilik darjah tersebut! penyusunan kerusi dan meja tidak teratur! tidak dipamerkan alat bantu
mengajar dan hasil kerja murid dan kemudahan yang terdapat di dalam bilik
darjah tidak selamat untuk digunakan seperti kipas siling yang berbunyi!
lampu yang malap! tingkap yang tidak boleh dibuka dengan luas dan
sebagainya. ari segi sosial pula hubungan antara guru dan murid tidak
mesra. #urid tidak bersikap proakti. semasa proses pengajaran dan
pembelajaran berlaku. Guru juga kurang mengambil berat perihal masalah
murid.
ari segi suasana emosi pula! murid"murid kurang bermoti6asi untuk
belajar. #urid"murid belajar dalam suasana yang tertekan dan terpaksa.
#urid"murid lebih suka bermain semasa proses pengajaran dan
pembelajaran! suasana bilik darjah yang hingar bingar dan murid tidak
berdisiplin. /ecara keseluruhannya bilik darjah yang kondusi. dan tidak
kondusi. adalah bergantung kepada ciri"ciri seorang guru! iklim bilik darjah
dan kaitan antara pengurusan dan pengajaran.

,.0 12$</ PE@;IN7ANGAN 8<GA/AN

1okus perbincangan tugasan ini ialah lima perkara atau akti6iti yang saya
lakukan sepanjang masa menjadi guru yang di dalamnya terdapat pelbagai
budaya. @angka"rangka yang akan dibincangkan adalah seperti berikut 5"
a. Guru mesti peka mengolah pengajaran dan pembelajaran dengan
mengambil kira sensi6iti pelbagai budaya.
b. Proses pengajaran dan pembelajaran menyatukan budaya dan ilmu
c. $aedah dan teknik yang sesuai
d. Penggunaan bahan bacaan
e. Pembelajaran komputer

a.Guru mesti peka mengolah pengajaran dan pembelajaran terhadap sensi6iti pelbagai budaya
i dalam kelas yang terdapat pelbagai budaya! seseorang guru itu semestinya mengambil berat terhadap sensi6iti pelbagai budaya. /emasa pengajaran dan pembelajaran berlaku! sudah semestinya seseorang guru akan menghadapi situasi sosial budaya yang pelbagai maka pertimbangan
yang bijak supaya pengelolaan. pengurusan dan pengajaran perlu di beri
keperihatinan. <ntuk mengatasi masalah ini! maka seseorang guru itu harus
berinteraksi dengan lebih positi. agar dapat memupuk kebanggaan budaya
masing"masing.&Lee 1''-)Pengajaran rele6an budaya membantu
kese.ahaman dan permua.akatan antara guru dan murid supaya kesepaduan
ilmu! kemahiran dan sikap yang holistic boleh mencapai hasrat dikehendaki
oleh 1alsa.ah Pendidikan $ebangsaan dan @ukunegara. /emasa pengajaran
dan pembelajaran berlaku! seseorang guru seharusnya menjadi pengantara
persekitaran .i0ikal sekolah dan rumah murid. /eseorang guru itu juga harus
menggunakan ciri"ciri perbe0aan budaya! latar belakang!pengetahuan dan
pengalaman pelajar untuk mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran.
#isalnya! seseorang guru itu perlu mengetahui adat budaya sesuatu etnik itu
supaya kita tidak menyentuh sensi6iti adat resam mereka.

b. Proses pengajaran dan pembelajaran menyatukan budaya dan ilmu

/elain dari itu! pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan jika
semasa guru mengajar! murid dapat menyebati pengetahuan! konsep!
prosedur! kemahiran dan strategi yang mereka pelajari daripada situasi
pelbagai budaya ke dalam kesepaduan ilmu dan nilai tanpa prejudis budaya
lagi. Ini amatlah mustahak bagi murid memahami latar belakang mereka yang
berlainan budaya! proses akti. pembelajaran rentasi budaya %alau pun
belajar dalam kepelbagaian tetapi ia menyatupadukan ilmu pengetahuan.
#isalnya dalam matapelajaran $ajian 8empatan terdapat topik Perayaan
#alaysia! maka murid boleh berbincang dalam satu kumpulan yang terdapat
pelbagai etnik untuk satu perayaan. Guru boleh menilai tahap ke.ahaman
murid mengenai pelbagai budaya yang terdapat di #alaysia. #urid"murid boleh bertukar"tukar pendapat atau bersoal ja%ab tentang pelbagai perayaan yang terdapat di #alaysia.
c. $aedah dan teknik yang sesuai
Guru yang mengelolakan pedagogi dalam bilik darjah pelbagai budaya harus melihat pengajaran sebagai >an art rather than a science? supaya guru