Anda di halaman 1dari 16

M@th Lecture # 03 (A-unit)

webvm (Permutation)
Permutation AavqwU _K cwZ 1 eQi Ai fwZ cixvq GKwU Ki ck Avm| G AavqwU _K h
aibi Problem _vK, mjv solution Lye mnR Ges 1 wU Problem solve KiZ Maximum 15 Sec. jvMZ cvi| Ze
Basic Concept Clear _vKv Riix|
Important Topics:

For any Information

mejv Ai wbq webvm|


Arup Sir
GK iL webvm|
Head of the Dept (Math)
cvkvcvwk bv iL webvm|
01713 - 432064
cybivewg~jK webvm|
Ai I msLv webvm mKZ|
g msv|
AvcwK Aevb msv|
Pwebvm m~|

gwjK AvjvPbv
[Avdmvi DR Rvgvb I Gm. BD. Avng` mvii eB Abymvi|]
webvm (Premutation): KZjv wRwbm nZ KqKwU ev, meKqwU GKevi wbq hZ cKvi wbR`i ga mvRvbv hvq, Zv`i
cZKwU GK GKwU webvm ej|
mgvek (Combination): KZjv wRwbm nZ KqKwU ev, meKqwU hZ cKvi evQvB Kiv hvq, Zv`i cZKwUK GK GKwU
mgvek ej|
webvm I mgveki ga gwjK cv_Kt
webvmi `ji ga wRwbmjvi mvRvbvi g weePbv Kiv nq, wK mgveki mvRvbvi g Dcv Kiv nq|

Mathematical Problems
Teacher Work # 01: mejv Ai wbq webvm
Problem :1 Mathematics -kwUi AijvK KZ fve mvRvbv hvq|

Ans: Mathematics -kwUZ

M AvQ 2wU

A AvQ 2wU
11!
mvRvbv hve =
2!2!2!

T AvQ 2wU gvU eY= 11 wU

Practice Problem
(2) Statistics kwUi AijvK KZ fve mvRvbv hvq|
(3) Parallel kwUi AijvK KZ fve mvRvbv hvq|
(4) Triangle kwUi AijvK KZ fve mvRvbv hvq|
Varsity (A) Math Lec 03

10!
3!3!2!
8!
Ans:
3!2!
Ans: 8!

Ans:

SMS : Arup Sir (01713 - 432064)

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

Teacher Work # 02 : GK iL webvm


(fvwmwUi Real Exam-Gi wKQz ck)
5. ENGINEERING kwUi E jvK GK iL KZfvM mvRvbv nq|
a) 14120
b) 15120
c) 12110
6 . 3 Rb evjK I 4 Rb evwjKvK GKwU mvwiZ KZ cKvi web Kiv hve hLb 3 Rb evjK GK _vKe

[DU-10-11]

d) 11250
[DU-99-2000]

a) 720
b) 2430
c) 4320
d) 144
7. Science kwUi ^ieYjvK GK iL meKwU eYK mve hZ Dcvq mvRvbv hvq, Zv`i msLv KZ? [DU-97-98]
a) 24

b) 48

c) 60

d) 180

Problem :8 Mathematics -kwUK KZ fve c~Yweb Kiv hvq hLvb


(i) ^ieYjv GK _vKe|
(ii) evbeYjv GK _vKe|
8!
Ans: a) ^ieYjvK GK ai gvU (7+1) wU eYK mvRvbv hvi =
Dcvq|
2!2!
Mathematics -kwUZ
8!
4!
4!
M=2 ,
Avevi, ^ieY jvK mvRvbv hvq= Dcvq|
gvU Dcvq=

A=2,
2!2! 2!
2!
T=2
4!
8!
vowel =4,
1
c~Yweb Kivi Dcvq=
consonat =7
2!2! 2!
Total= 11

b) 7 wU evb eYK GK ai gvU (4+1) wU eYK mvRvbv hvq=


gvU webvm =

5! 7!

2! 2!2!

5!
7!
Dcvq Avevi, evb eYjvK mvRvbv hvq =
Dcvq
2!
2!2!
5! 7!
c~Ywebvm =
1
2! 2!2!

j Ki t
i) GK _vKv ejZ evSvq Zv`i mejv GKRvqMvZ _vKZ ne hgbt TIME kwUi ^ieY GK _vKe ejZ
evSvq IE ev EI GK h Kvb GK RvqMvq _vKe
hgbt IETM, IEMT, TIEM, MIET, TMIE, EITM,EIMT, TEIM. MEIT,MTEI,TMEI
ii) cvkvcvwk ejZ Zv`i GKvwaK wRwbmi hKvb Ai GK _vKe| m mejv cvkvcvwk I _vKZ cvi|
A_vr GK _vKv cvkvcvwk _vKvi GKwU wekl ic|

hv RvbZ ne
c~Ywebvm ejj me`v gvU webvm nZ 1 weqvM Kiv nq| Kbbv c` kwUB GKwU webvm| myZivs c~Ywebvm
AekB gyj kwU ev` hve|
Practice Problem
Problem :9 Statistics -kwUK KZ fve web Kiv hvq hLvb
i) ^ieYjv GK _vKe|
ii) evbeYjv GK _vKe|
Ans :
8! 3!
4! 7!

i) ^ieY

ii) evb eY

3!5! 2!
2! 3!3!

Varsity (A) Math Lec 03

SMS : Arup Sir (01713 -432064)

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

Problem :10 Parallel -kwUK KZ fve web Kiv hvq hLvb


i) ^ieYjv GK _vKe|
ii) evbeYjv GK _vKe|
6! 3!
4! 5!
Ans :
i) ^ieY

ii) evbeY

3! 2!
2! 3!
Problem :11 Postage-kwUK KZ fve web Kiv hvq hLvb
i) ^ieYjv GK _vKe|
ii) evbeYjv GK _vKe|
Ans :
i) ^ieY

i) 5!3!
ii) evbeY

ii) 4!4!

Teacher Work # 03 :: cvkvcvwk bv iL webvm


Problem :12 Chemistry kwUK KZfve web Kiv hvq hgbt ^ieY jv cvkv cvwk _vKe bv|
Ans: 7 wU evbeYi (7+1) ev 8 wU Gap-G 2wU ^ieY emZ cvi =8P2 Dcvq
evbeY jvK mvRvbv hvq =7! Dcvq
Dcvq =8P2 7!

gvU eY= 9wU,


^ieY= 2 wU
evbeY= 7 wU

Practice Problem
Problem :13 Article -kwUK KZ fve web Kiv hvq hLvb
i) ^ieYjv cvkv cvwk _vKe bv|
i) P2 4!

i) ^ieY

Ans :

ii) evbeYjv cvkv cvwk _vKe bv|

ii) evbeY

ii) 4P43!

Problem :14 Director - kwUK KZ fve web Kiv hvq hLvb


i) ^ieYjv cvkv cvwk _vKe bv|
i) ^ieY

Ans :

i) 6P3

5!
2!

ii) evbeYjv cvkv cvwk _vKe bv|


ii) evbeY

ii) Not Exist

Teacher Work # 04 : c~bivewg~jK webvm


(fvwmwUi Real Exam-Gi wKQz ck)
15. 3 wU Post box G 5wU wPwV KZfve Post Kiv hve|

[DU-06-07]

a) 3(53-1)
b) 53
c) 35
d) (35-1)
16. 3,5,7,8,9 AwjK GK ev GKvwaKvi eenvi Ki 7000 _K eo Pvi Awewk KZjv msLv Mbbv Kiv hvq |
[DU-03-04]

a) 27

b) 81

Note: Di fyjwQj|

c) 72

d) 56

Correct answer: 375

17. 1,2,4,6,8,9 AsKjv cybivewmn evenvi Ki wZb Ai KZjv msLv Zwi Kiv hve ? [DU-01-02]
a) 120

b) 216

c) 11

d) 12

18. 1,3,5,7,9 Ajv _K wZbwU wfb AsK wbq 200 _K eni wZb AsKi h mKj msLv MVb Kiv hvq Zv`i msLv KZ?
[DU-97-98]

a) 24

Varsity (A) Math Lec 03

b) 48

c) 60

SMS : Arup Sir (01713 -432064)

d) 64

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

Short Notes ::
i) c~bivewg~jK webvmi Rb Kvb cKvi kZ Avivc Kiv hve bv|
ii) GKwU Fixed I Zvi mvc Variable ivwk _vKe|
Problem :19 7 wU AvswU 4 wU Avyj KZfve covbv hve|
Variable (Kbbv h AvswU cove
mUv Zvi evcvi m wKfve cove)

47

Ans:

Fixed

(Kbbv Avyji msLv cwieZb Kiv hvq bv)

Problem :20 1,2,3,4,5,,6 msLv jvK c~bivewmn eenvi Ki 5000 _K eo Pvi Asi KZjv msLv MVb Kiv
hvq|
Ans:
6
P3
5
! ! !
6

P3

=26P3
Practice Problem
Problem :21 gbKi, wmbw_qv banglalink- Gi GKRb Customer Maneger m KZ fve& 01973 wmwiRi
mshvMw`Z cvie|
Ans: 106

Teachers Work # 05: Ai I msLv webvm mwKZ


(fvwmwUi Real Exam-Gi wKQz ck)
22. Calculus kwUi AijvK KZ fve mvRvbv hve, hLb c_g I kl C _vKe | [DU 11-12]
a) 720
b) 10080
c) 180
d) 5040
23. Calculator kwUi AijvK KZ fve mvRvbv hve, hLb c_g I kl C _vKe | [DU 05-06,00-01]
a) 720
b) 360
c) 180
d) 5040
24. hw` TIME kwUi AijvK c~bwebvm Kiv nq Ze KZjv webvm ^ieY viv i ne|
a) 6
c) 11

[DU-00-01]

b) 24
d) 12

Problem :25 Parallel kwUK KZfve mvRvbv hve hLb iZ P Ges kl e _vKe|
Ans : c_g p Ges kl e ivLj gvU Ai msLv `vove (8-2) ev 6wU |
A_vr P A R A L L L E
parallel kwUZ
6 wU eY

gvU eY= 8,
a2wU , l 3wU

gvSi 6wU eYK mvRvbv hvq =

Varsity (A) Math Lec 03

6!
Dcvq
2!3!
SMS : Arup Sir (01713 -432064)

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

Problem :21 Parallel kwUK KZfve c~Ywebvm Kiv hve hLb iZ ^ieY _vKe|
Ans : G iZ ^ieY ev A,A, I E emvZ ne| myZivs c_g vbwU c~iY Kiv hve 2wU Dcvq cieZx 7 wU vb c~iY Kiv
7!
hve| =
3!
7!
Dcvq [ hw` iZ A em] wK hw` iZ E em Zvnj 7 wU vb cyiY Kiv hve
Dcvq

2!3!
7!
7!
gvU webvm=
(**)
2! 2!3!
7!
7!
c~bwebvm
1 \
2! 2!3!
Note

RvbZ ne
2wU Dcvq c~iY Kiv hve Kbbv A,A,E-Gi ga A `yBevi| m
A K GKwU weePbv Kiv hvq|
KLb hvMevaK I KLb bevaK Zv wbq confusion _vKj GLbB
Teacher-Gi mv_ K_v ej|

Practice Problem
Problem :26 Mathemitics G 2wU, Statistics Gi 5wU I chemistry Gi 4 wU eB KZcKvi mvRvbv hve| KZwUZ
statistics- Gi eBjv GK _vKe|
11!
7!
Ans:
and
2!5!4!
2!4!

Teachers Work # 06: g msv


Problem :27 Parallel kwUK KZfve mvRvbv hvq| hLb i)^ieY ii)eveY g cwieZb Kie bv|
Ans:
parallel kwUZ
8!
gvU eY= 8, a2wU , l 3wU
i)^ieY=
(*)
Note:
vowel=3 wU , consonant=5wU
3!3!
(*) ^ieYi vowel jvK mgRvZxq eY weePbv
8!
(**)
ii) evbeY =
KiZ ne|
2!5!
(**) evbeYi consonant jvK mgRvZxq eY
weePbv KiZ ne|

Teachers Work # 07: AvcwK Aevb msv


Problem :28 S@ifur's kwUZK KZfve mvRvbv hvq hLb ^ieY I evbeY jv AvcwK Aevb cwieZb Kie bv|
4!
4!
saifurs kwUZ
!
!
webvm = 3
Ans: webvm = 3
2!
2!
gvU eY= 7, s2wU ,
vowel=3wU , consonant=4wU

Varsity (A) Math Lec 03

SMS : Arup Sir (01713 -432064)

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

Practice Problem
Problem :29 Mathematics kwUK KZfve mvRvbv hv hLvb
11!
2!2!4!
11!
Ans:
2!7!
4! 7!
Ans:
2! 2!2!

i) ^ieY g cwieZb Kie bv|

Ans:

ii) evbeY g cwieZb Kie bv|


iii) AvcwK Aevbi cwieZb ne bv |
Problem :30 Statistics kwUK KZfve mvRvbv hvq hLvb,

10!
3!3!3!
10!
Ans:
7!2!

i) ^ieY g cwieZb Kie bv|

Ans:

ii) evbeY g cwieZb Kie bv

Ans: 7! 3!

iii) AvcwK Aevbi cwieZb ne bv

3!3! 2!

Type -8: Pwebvm m~

(i) mvaviY Pi Rb= (n-1)!


(ii) gvjvi Rb =

(n 1)!
2

Problem :31 S@ifur's 10 Rb Teacher K KZ fve MvjUwej emvbv hvq|


Ans: (10-1)!=9!
Problem :32 7 wU wfb wfb eYi cywZ viv KZfve gvjvMvu_v hve
Ans:

10

(7 1)!
2

Varsity (A) Math Lec 03

SMS : Arup Sir (01713 -432064)

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

Combinition
Combinition AavqwU _K cwZ 1 eQi Ai fwZ cixvq GKwU Ki ck Avm| G AavqwU _K h aibi
Problem _vK, mjv solution Lye mnR Ges 1 wU Problem solve KiZ Maximum 15 Sec. jvMZ cvi| Ze Basic
Concept Clear _vKv Riix|

Important Categorioes
n c -m~i cqvM
r
dj I iLv msv avibv
`j MVb I KwgwU MVb msv (Simple Case)
`j I KwgwU MVb (Compound Case)
Mixed Problem

Mathematical Problems
Teachers Work # 01 :

nc

r - m~i cqvM|

(fvwmwUi Real Exam-Gi wKQz ck)


33. School kwU nZ wZbwU Ai wbq c_Kfve mvRvbv msLvA) 10
C) 4

B) 14
D) 15

Problem : 34

n!
nc
r r!(n r)!
n! 1

.
(n r)! r!
1
np
r r!
Practice -35

[ DU 2008-2009]

gb ivL

n p r!n c
r
r

n!
np
r (n r)!

webvm I mgvekga mK

nc nc
r
nr

hgb,

(*) ^ieYi vowel


jvK mgRvZxq eY weePbv
KiZ ne|

m~t n c n c n j n p q n e
10c 10C
(**) evbeY
iq
4
p
6
jvK
n c n c nj, n c KZ? G ckw U Kiv nj Zvgiv 1 consonent
Suppose,
bs Problem Gi
m~ Kivi Pv Ki A_P Zvgiv hw`
5
6
4
mgRvZxq eY weePbv KiZ
Varsity (A) Math Lec 03

ne|

SMS : Arup Sir (01713 -432064)

11

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

Dciv m~wU eenvi Ki Zvnj Lye Easy nq hvq|


G,
myZivs n c 10c 252
5
5
Note: A_P G Problem wU mgvavbi Rb Zvgiv Equation Gi mnvqZv wbZ Ges n Gi gvb ei Kivi Pv KiZ| `L GLb
GUv KZ mnR|
p = 6 Ges q = 4 nj,

n = 6+4 = 10

Practice Problem:
36. n c n c nj, n c ?
5
4
3
37. n c n c nj, n
C ?
5
6
2
38. n c n c nj, n c ?
4
2
3

Ans: 21
Ans: 55
Ans: 20

Type 2 : dj I iLv msv avibv|


Practice -39 : 10wU ev KZwU wfyR, PZzfyR I Kb MVb Kiv hvq?
Ans:
wfyR = 10c 120
3
PZzfyR = 10c 210
4
Kb
= 10c 10 35
2
Practice-40 : 7wU ev viv KZwU wfyR, PZzfyR I Kb MVb Kiv hvq?
Ans:
wfyR = 7 c 35
3
PZzfyR = 7 35
c4
Kb

m~t
i) dji = n c
r
ii) hLvb,
n evi msLv
r f~Ri msLv
ii) Kb i = n c n
r

= 7 c 7 14
2

Practice Problem
41. 5 wU ev viv KZwU Kb MVb Kiv hvq?
Ans: 5
42. GKwU lof~R viv KZwU wfyR MVb Kiv hvq| Ans: 20
43. 1,2,3,4,5,6,7 GB mvZwU ev viv KZjv PZzf~R MVb Kiv hvq|

Ans: 32

Teachers Work # 03 : `j MVb I KwgwU MVb (Simple Case)


(fvwmwUi Real Exam-Gi wKQz ck)
44. eviwU eBqi ga cvuPwU eB KZ cKvi evQvB Kiv hvq, hvZ wbw` `yBwU eB me`v ev` _vK|
A) 120

B) 225

C) 252

[DU 04-2005]

D) 128

45. 10 Rb evjK Ges 8 Rb evvwjKv _K 2 Rb evjK Ges 2 Rb evwjKv KZ wewfb Dcvq eQ bqv hve? [DU 95-1996]
A) 73

B) 300

C) 51

D) 1260

46. 8 Rb evw _K 5 m`mi GKwU KwgwU MVb KiZ ne, hvZ 3Rb wekl ewi mevwaK GKRb Af~ _vKe| Gic KwgwUi msLv
KZ?
[DU 97-1998]

A) 15

12

Varsity (A) Math Lec 03

B) 56

C) 16

D) 18

SMS : Arup Sir (01713 -432064)

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

Practice-47 : 10 Rbi GKwU `j nZ 5 Rbi GKwU KwgwU KZfve MVb Kiv hve| hLb
a) GKRb wekl ew KwgwUZ _vKeb|
b) `yRb wekl ew ev` hveb|
c) GKRb wekl ew _vKeb Ges GKRb ev` hveb|
Ans:
a) GKRb wekl ew KwgwUZ _vKj,
gvU ew
= 10 - 1 = 9
evQvBKZ ew = 5 - 1 = 4
KwgwU MVb Kiv hve 9c 120
4
b) GKRb wekl ew _vKeb Ges AciRb ev` Mj,
gvU ew
= 10 - 2 = 8

evQvBKZ ew

=5

KwgwU MVb Kiv hve 8c 56


5
c) GKRb wekl ew _vKeb Ges AciRb ev` Mj,
gvU ew
= 10 - 2 = 8

evQvBKZ ew

=5-1=4

KwgwU MVb Kiv hve 8c 70


4

j Ki

i) hZRbi Dci kZivc Kiv ne (KwgwUZ _vKzK wKsev bvB _vKzK) Zv`i gvU ew nZ ev` w`Z
ne|
hgbt

a) Z GKRb
b) Z `yB Rb Ges
c) Z GKRb - GKRb Ki gvU `yBRbi Dci kZvivc Kiv nqQ GB kZ 2 Rb wbqvM Kiv nqQ|

ii) hw` KD KwgwUZ _vKb Ze wZwb evQvBKZ ew nZ ev` hveb| wK bv _vKb m ev` `Iqv hve
bv|
hgbt

a) Z GKRb ev` `Iqv nqQ


b) Z ev` `Iqv nq wb Ges
c) Z ay gv 1 Rb ev` `Iqv nqQ|

Practice Problem
48. wZbRb cyil I `yRb gwnjv wZb Rbi GKwU KwgwU KZ fve MVb Kiv hve hLb GKRb wekl gwnjv KwgwUZ _vKeb|
Ans: 6
49. PviRb Qv I wZbRb Qvx nZ PviRbi GKwU KwgwU KZfve MVb Kiv hve hLb me`v `yRb wbw` Qv ev` hve| Ans: 5

Type 4 : `j I KwgwU MVb (Compound Case)


(fvwmwUi Real Exam-Gi wKQz ck)
50. 4 Rb gwnjvmn 10 ewi ga _K 5 Rbi GKwU KwgwU MVb KiZ ne hvZ AZ GKRb gwnjv Af~ _vKe| KZ wewfb cKvi G
KwgwU MVb Kiv hZ cvi?
(A) 1440

(DU 2013 - 14)

(B) 246

Varsity (A) Math Lec 03

(C) 120

(D) 60

SMS : Arup Sir (01713 -432064)

13

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

51. 5 Rb wevb I 3 Rb Kjv Abyl`i Qv _K 4 Rbi GKwU KwgwU MVb KiZ ne hvZ AZ GKRb wevb I GKRb Kjvi
Qv _vK| KZ wewfb cKvi GB KwgwU MVb Kiv hZ cvi?
[ DU 2003-2004]
A) 60
B) 65
C) 70
D) 75
52. PviRb gwnjv I QqRb cyili ga nZ Pvi m`m wewk GKwU DcKwgwU KZ cKvi MVb Kiv hve, hvZ GKRb wbw` cyil
me`vB Af~ ne[ DU 2002-2003 ]
A) 504

B) 210

C) 126

D) 84

53. mvZRb BsiR Ges PviRb gvwKwb`i ga _K QqRbi GKwU KwgwU MVb KiZ ne| KwgwUZ Kgc `yBRb gvwKwb _vKe,
GB kZ KZfve GUv MVb Kiv hZ cvi? [DU 01-02]
A) 350

B) 371

C) 381

D) 415

54. 6 Rb Qv Ges 5 Rb Qvx _K 5 Rbi GKwU KwgwU MVb KiZ ne hvZ AZ: GKRb Qv I GKRb Qvx Af~ _vK| KZ wewfb cKvi
G KwgwU MVb Kiv hZ cvi? [DU 05-06 ]
A) 360

B) 160

C) 410

D) 455

Problem-55 : 2011 mvji wekKvc evsjv`ki wKU `j 6 Rb Specialist evjvi AvQ| Rwg wmW KZ fve 11 Rbi
vqvW wbevPb KiZ cvieb hLvb Kgc 4 Rb Specialist evjvi _vKeb|
Ans:
evUmgvb (9)
7

evjvi (6)
4

mgvek
9c 6c 540
7
4
9c 6c 504
5
8
9c 6c 126
5
6
1170

Practice Problem
56. 9 Rbi GKwU hvx `j KZfve 2 wU MvoxZ gb KiZ cvie hLvb GKwUZ mevP 7 Rb AciwUZ 4 Rb gb KiZ
cvie|
Ans: 246
57. 5 Rb wevb I 4 Rb Kjv wefvMi wkv_x nZ 5 Rbi KwgwU KZfve MVb Kiv hve? hLb
a) Kgc 1 Rb Kjv wefvMi wkv_x _vKe|

Ans: 125

b) me`v wevb wefvMi wkv_x`i cvavb _vKe|

Ans: 81

Teachers Work 5 : Mixed Problem


Problem 58 :. GKwU SzwoZ 5 wU Avcj, 6 wU Kgjv I 2 wU Kjv AvQ| Zzwg KZ Dcvq dj jv LZ cvi|
Ans:
Dcvq = (5+1) (3+1) (2+1) 1 = 71
Problem 59 : Zvgvi KvQ 10 wU 1 UvKvi, 7 wU 2 UvKvi, 5 wU 5 UvKvi I 2 wU 10 UvKvi bvU AvQ| Zzwg KZfve Zv `vb KiZ
cvie|
Ans:
Dcvq = (10+1) (7+1) (5+1) (2+1) 1
= 1781
14

Varsity (A) Math Lec 03

SMS : Arup Sir (01713 -432064)

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

Problem 60: wmbw_qvi KvQ 25 wU Avg AvQ| m KZfve mjv Zvi 5 Rb evexK mgvb fvM fvM Ki w`Z cvie|
Ans:Dcvq = 25c 20c 15c 10c 5c
5
5
5
5
5
Ab wbqg,

25!
(5! ) 5

wbqgwU nj

n!
(r!) m

hLvb,
n gvU Dcv`vb|
r hZwU Ki fvM Kiv ne|
m hZwU fvMi fvM ne|
Problem Practice
61. AwbK Gi KvQ 15 wU Avg AvQ| m KZ fve Avgjv Zvi wZbezi gvS mgvb fvM fvM Ki `e|
62. 52 Lvbv Zvmi Packet nZ 4 Rb Ljvqvoi gvS KZfve mgvb fvM fvM Kiv hve?
63. 52 Lvbv Zvmi Packet nZ Zvmjv 4 Rb exR Ljvqvoi gvS KZfve fvM Kiv hve|

15!
(5!) 3
52!
Ans:
(13) 4
Ans:

Ans:

52!
(13!) 4

Teachers Work # 06 : webvm I mgveki wgwjZ mgmv


Problem-64. Degree kwU nZ cwZevi 4 wU Ai wbq KZ cKvi webvm I mgvek Mbbv Kiv hvq|
Ans: Degree kwUZ gvb eY 6 wU hvZ 3 wU E |
Dcvq
i) 3 wU- E, GKwU k wfb
ii) 2 wU- E, `ywU k wfb

webvm
4! 3
p1 12
3!
4! 3
p 2 72
2!

mgvek
3c 3
1

3c 3
2

4c 1
4

4 r 24
4

iii) 4 wUB wfb k

108

Practice Problem :
65. AMERICA kwU nZ cwZevi 3 wU Ai wbq KZ cKvi webvm I mgvek MYbv Kiv hvq| Ans: 135 & 25
66. ABAHONI kwU nZ cwZevi 3 wU Ai wbq KZ cKvi webvm I mgvek MYbv Kiv hvq| Ans: 135 & 25
67. ALGEBRA kwU nZ cwZevi 3 wU Ai wbq KZ cKvi webvm I mgvek MYbv Kiv hvq| Ans: 135 & 25
68. THESIS kwU nZ cwZevi 4 wU Ai wbq KZ cKvi webvm I mgvek MYbv Kiv hvq| Ans: 264 & 11
i) 0! = 1
ii) (-5)! =
iii) (-6)! = -

Rvo FbvZK nj - ,
weRvo abvZK nj

-:weMZ eQii ckvejxi mgvavb:05


17
33
51

B
B
A
B

Varsity (A) Math Lec 03

06
18
44
52

A
B
C
D

07
22
45
53

D
C
D
B

15
23
46
54

C
B
C
D

16
24
50

*
C
B

SMS : Arup Sir (01713 -432064)

15

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

evmvq Abykxjb Ki (AekB wbR wbR)


01. Permutation kwUi eYjvi Kvb ^ieYi Aevb cwieZb bv Ki KZ iKg c~Ywebvm Kiv hZ cvi?
a) 159
b) 360
c) 359
d) 449
02. Engineering kwUi meKwU eYK KZ wewfb iKg mvRvbv hvq?
a) 277200
b) 277700
c) 277770

d) 377200

03. ebeYjvK weRvo vb iL equation kwUi Ai jvK KZ cKvi mvRvbv hvq?


a) 2080
b) 2880
c) 1090
d) 2456
04. ^ieYwjK cvkvcvwk bv iL TRIANGLE kwUi Aiwj KZ iKg mvRvbv hvq?
a) 36000
b) 14400
c) 150
d) 1575
05. `yBRb dvgmx wefvMi QvK GK bv ewmq 5 Rb imvqbi Qv I 5 Rb dvgmx wefvMi Qv KZ iKg GKwU Uweji cvk
Avmb wbZ cvi?
a) 2880
b) 2840
c) 2480
d) 86400
06. Applied kwUi eYjvK KZ cKvi mvRvbv hvq?
a) 1260
b) 2520

c) 2540

d) 5040

07. hw` Uwjdvb Wvqvj 0 nZ 9 ch jLv _vK Ges ivRkvnx knii Uwjdvb b^ijv 6 A wewk nq, Ze ivRkvnx kni
mevP KZ Uwjdvb mshvM `Iqv hve?
a) 9105
b) 105
c) 106
d) 9109
08. KZfve 3 Rb Qv Ges 5 Rb QvxK GK mvwiZ emvbv hvq hLvb Qv 3 Rb GK eme?
a) 720
b) 2160
c) 4320
d) 360
09. 0 !Gi gvb KZ?
a) 1

b) 0

c)

d) KvbwUB bq

10.nPn Gi gvb KZ?


a) 1

b) n!

c) n

d) 0

11. Rajshahi kwUi Aijvi GK webvm Barishal kwUi GK webvm msLvi KZ b?


a) 2 Y
b) 4 b
c) 6 Y
d) 8 Y
12. Information kwUi eYjvi mewj GK wbq KZ cKvi mvRvbv hvq hb c_g I kl eY I nq?
a) 362880
b) 44089600
c) 55440
d) 90720
13. GKwU UwjKg Kvvwb evRvi h gvevBj dvb QvoQ Zv 9 AsKi Ges c_g wZbwU msLv 016| mevP KqwU mshvM `Iqv
hve?
a) 106
b) 109
c) 1015
d) 1010
14. nP0 Gi gvba) 0

b) 1

c) -1

15. Economics kwUi eYjvK GK wbq KZfve mvRvbv hvq?


a) 90720
b) 362880
c) 5040
16. Bangladesh kwUi Aiwj KZ cKvi mvRvbv hvq?
10!
a) 9!2
b) 10! 2
c)
2

d) KvbwUB bq
d) 1260
d)

9!
2

17. America kwUi eYjv nZ cwZevi 3wU eY wbq MwVZ wfb wfb k msLv KZ ne?
16

Varsity (A) Math Lec 03

SMS : Arup Sir (01713 -432064)

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

a) 135
b) 120
c) 140
18. ^ieYjvK cvkvcvwk iL triangle kwUi AijvK KZ iKg mvRvbv hvq?
a) 4320
b) 720
c) 2160

d) 155
d) 3600

19. `yBRb N BDwbUi cixv_xK cvkvcvwk bv ewmq mvZRb K BDwbUi cixv_x I 5 Rb N BDwbUi cixv_xK GK jvBb
KZ cKvi mvRvbv hvq?
a) 7c57!
b) 7c55!
c) 8c55!
d) 8c57!
20. 0,1,2,3,4,5 Aijv GKevi gv eenvi Ki Qq A wewk KZjv A_evaK msLv MVb Kiv hvqa) 3610 wU
b) 3600 wU
c) 3560 wU
d) 3500 wU
21. 6C4+6C3+7C3 Gi gvba) 60

b) 70

c) 50

d) 100

22. 9 ewi GKwU `j `ywU hvbevnb gY Ki, hvi GKwUZ mvZ Rbi ekx Ges AbwUZ Pvi Rbi ekx ai bv| `jwU KZ
cKvi gY KiZ cvi?
a) 146
b) 264
c) 126
d) 335
23. cZK KwgwUZ Kgc GKRb cyil I GKRb gwnjv wbq 6 Rb cyil I 4 Rb gwnjvi ga _K 5 RbK wbq KZjv
KwgwU MVb Kiv hve ?
a) 246
b) 264
c) 462
d) 642
24. nCn Gi gvb KZ ?
A) 1

B) n!

25. nC6 = nC7 nj n Gi gvb KZ?


A) 11
B) 13
26. KvbwU mZ ?
n n n 1
A)

r r 1 r
n n n 1

C)
r r 1 r1

C) n

D) 0

C) 15

D) 12
n n n 1

B)

r1 r 1 r
n n n 1
D)
r r r 1

27. GKwU `kfyR 10 wU cvkiLv viv MwVZ nj KYi msLv KZ?


A) 45
B) 35
C) 10
D) 2
28. 17 evwewk GKwU mgZj i KwYK we`yjv mshvM Ki KZjv wf~R MVb Kiv hvq?
A) 685
B) 780
C) 680
D) 670
29. nC12= nC8 nq, Ze nC20 Gi gvb KZ?
A) 231
B) 321
C) 0
D) 1
30. mvwKe Gi 10 Rb mncvVx AvQ| Zvi ga 4 Rb evex| m KZ Dcvq Zv`iK cwZMc 5 RbK `vIqvZ KiZ cvi
hLvb AekB 2 Rb evex _vKe?
A) 20
B) 186
C) 120
D) 240
31. Degree kwUi Aijv _K h Kvb 4 wU Ai cZKevi wbq KZ cKvi evQvB Kiv hZ cvi?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
n
n
32. Cr+ Cr-1= ?
A) nC2r-1
B) 2nC2r-1
C) 2nCr
D) n+1Cr
12
12
33. C0- C12Gi gvb KZ ?
A) 12
B) 0
C) 1
D)
34. 15 wU cyK nZ 5wU cyK KZ cKvi evQvB Kiv hvq, hLvb 2wU wbw` cyK me`vB _vKe?
Varsity (A) Math Lec 03

SMS : Arup Sir (01713 -432064)

17

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

A) 13C3
B) 15C3
C) 13C5
D) 13C2
35. GK ewi 6 Rb ez AvQ| wZwb KZ cKvi GKRb ev GKvwaK ezK `vIqvZ KiZ cvib|
A) 36
B) 63
C) 73
D) 93
36. `kf~Ri KYi msLvA) 45
B) 35
C) 50
D) 40
37. 8 Rb ew _K 5 m`mi GKwU KwgwU MVb KiZ ne hvZ 3 Rb wekl ewi AZc GKRb _vKe| Gic KwgwUi
msLv
A) 15
B) 55
C) 16
D) 48
38. 8 Rb jvK cZK cZKi mv_ Kig`b Kij Kig`bi msLv neA) 28
B) 8
C) 16
D) 24
39. GKwU Uwbm UzbvgU 150 Rb Ljvqvo AvQ| GKRb Ljvqvo GKwU gvP nvijB UzbvgU _K we`vq bq| UzbvgU KZwU
gvP Ljv nqQ?
A) 75
B) 76
C) 129
D) 150
6
6
7
40. C4+ C3+ C2 Gi gvbA) 80
B) 70
C) 75
D) 56
41. nC12 = nC8 nj n = ?
A) 20
B) 8
C) 12
D) 2nCr-1
42. Thesis kwUi Aijv _K cwZevi 4 wU Ai wbq gvU mgvek msLv wbYq Ki|
A) 11
B) 31
C) 21
D) 41

-:Answer Key:01
06
11
16
21
26
31
36
41

B
B
A
C
B
C
C
B
A

02
07
12
17
22
27
32
37
42

A
A
D
A
C
B
D
C
A

03
08
13
18
23
28
33
38

B
C
A
A
A
C
B
A

04
09
14
19
24
29
34
39

B
A
B
D
A
D
A
B

05
10
15
20
25
30
35
40

D
A
A
B
B
B
B
D

Brain Wash : At a glance


01. ENGINEERING kwUi E jvK GK iL KZfvM mvRvbv nq|
a) 14120
b) 15120
c) 12110

d) 11250

02. 3 Rb evjK I 4 Rb evwjKvK GKwU mvwiZ KZ cKvi web Kiv hve hLb 3 Rb evjK GK _vKe
a) 720
b) 2430
c) 4320
d) 144
03. Science kwUi ^ieYjvK GK iL meKwU eYK mve hZ Dcvq mvRvbv hvq, Zv`i msLv KZ?
a) 24
b) 48
c) 60
d) 180
04. Calculator kwUi AijvK KZ fve mvRvbv hve, hLb c_g I kl C _vKe |
a) 720
b) 360
c) 10080
d) 5040
05. 3wU Post box G 5wU wPwV KZfve Post Kiv hve|

a) 3(53-1)
b) 53
c) 35
d) (35-1)
06. 3,5,7,8,9 AwjK GK ev GKvwaKvi eenvi Ki 7000 _K eo Pvi Awewk KZjv msLv Mbbv Kiv hvq|

18

Varsity (A) Math Lec 03

SMS : Arup Sir (01713 -432064)

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

a) 27

b) 81

c) 72

d) 375

07. 1,2,4,6,8,9 AsKjv cybivewmn evenvi Ki wZb Ai KZjv msLv Zwi Kiv hve ?
a) 120
b) 216
c) 11
d) 12
08. hw` TIME kwUi AijvK c~bwebvm Kiv nq Ze KZjv webvm ^ieY viv i ne|
a) 6
b) 24
c) 11
d) 12
09. 1,3,5,7,9 Ajv _K wZbwU wfb AsK wbq 200 _K eni wZb AsKi h mKj msLv MVb Kiv hvq Zv`i msLv KZ?
a) 24
b) 48
c) 60
d) 64
10. School kwU nZ wZbwU Ai wbq c_Kfve mvRvbv msLva) 10
b) 14
c) 4

d) 15

11. eviwU eBqi ga cvuPwU eB KZ cKvi evQvB Kiv hvq, hvZ wbw` `yBwU eB me`v ev` _vK|
a) 120
b) 225
c) 252
d) 128
12. 10 Rb evjK Ges 8 Rb evvwjKv _K 2 Rb evjK Ges 2 Rb evwjKv KZ wewfb Dcvq eQ bqv hve?
a) 73
b) 300
c) 51
d) 1260
13. 8 Rb evw _K 5 m`mi GKwU KwgwU MVb KiZ ne, hvZ 3Rb wekl ewi mevwaK GKRb Af~ _vKe| Gic KwgwUi msLv KZ?

a) 15
b) 56
c) 16
d) 18
14. 5 Rb wevb I 3 Rb Kjv Abyl`i Qv _K 4 Rbi GKwU KwgwU MVb KiZ ne hvZ AZ GKRb wevb I GKRb Kjvi
Qv _vK| KZ wewfb cKvi GB KwgwU MVb Kiv hZ cvi?
a) 60
b) 65
c) 70
d) 75
15. PviRb gwnjv I QqRb cyili ga nZ Pvi m`m wewk GKwU DcKwgwU KZ cKvi MVb Kiv hve, hvZ GKRb wbw` cyil
me`vB Af~ nea) 504
b) 210
c) 126
d) 84
16. mvZRb BsiR Ges PviRb gvwKwb`i ga _K QqRbi GKwU KwgwU MVb KiZ ne| KwgwUZ Kgc `yBRb gvwKwb _vKe,
GB kZ KZfve GUv MVb Kiv hZ cvi?
a) 350
b) 371
c) 381
d) 415
17. 6 Rb Qv Ges 5 Rb Qvx _K 5 Rbi GKwU KwgwU MVb KiZ ne hvZ AZ: GKRb Qv I GKRb Qvx Af~ _vK| KZ
wewfb cKvi G KwgwU MVb Kiv hZ cvi?
a) 360
b) 160
c) 410
d) 455
18. gv`vixcyi nZ ivRkvnx 6wU wfb wfb evm hvZvqvZ Ki| w`ev KZ msLK Dcvq gv`vixcyi nZ ivRkvnx cQ Avevi gv`vixcyi
wdi AvmZ cvie, hw` hvevi mgq m h evm eenvi KiQ wdivi mgq H evm eenvi bv Ki?
a) 11
b) 1
c) 25
d) 36
19. gvdvcyi DP we`vjqi cwiPvjbv KwgwUZ 4 Rb cyil I 3 Rb gwnjv m`m AvQb| Zv`i ga _K 2 Rb m`m (Kej
cyil ev gwnjv) wbq KZjv DcKwgwU MVb Kiv hvq?
a) 18
b) 9
c) 6
d) 21
20. bvwejv Ges FwZi h_vg 10 Lvbv I 12Lvbv cyK AvQ| Zviv GK Lvbvi cwieZ GKLvbv cyK KZfve wewbgq KiZ cvi ?
a) 10
b) 12
c) 120
d) 22

-:Answer Key:01
06
11
16

B
D
C
B

Varsity (A) Math Lec 03

02
07
12
17

A
B
D
D

03
08
13
18

D
C
C
D

04
09
14
19

C
B
B
B

05
10
15
20

C
A
D
C

SMS : Arup Sir (01713 -432064)

19

eyjU jKPvi kxU = cixvi Rb hv jvM ay Zv, e`v wKQy bv|

20

Varsity (A) Math Lec 03

SMS : Arup Sir (01713 -432064)