Anda di halaman 1dari 7

RIWAYAT HIDUP Ibnu Miskawaih

Nama lengkapnya Abu Ali Al-Khazin Ahmad ibn Muhammad Ya'kub dikenal
dengan gelar Ibnu Miskawaihi. Wafat pada tanggal !afar "#$ %. &ia berdarah 'ersi
yang hidup tumbuh dan berkembang tengah-tengah masyarakat elite Arab.
Miskawaihi( adalah nama rumpun keluarga )trah*." &r. Yusuf Musa memilih
Miskawaihi berdasarkan nama yang diberikan +leh se,arawan-se,arawan Islam yang
sezaman dengan Ibnu Miskawaihi seperti Abu %ayyan at -auhidy( Ya.ut dll.&ia
dilahirkan di /ay( sebuah k+ta sebelah !elatan -eheran pada tahun 001 %. &ia hidup
pada zaman &aulah 2ani 2uwaihi )00"-""3 %* yang berkuasa di 2agdad. !e,arah
dan filsafat merupakan dua bidang yang sangat disenanginya. !e,ak masih muda( ia
dengan tekun mempela,ari se,arah dan filsafat( serta pernah men,adi pustakawan
Ibnu al-4Abid( tempat dia menuntut ilmu dan memper+leh banyak hal p+sitif berkat
pergaulannya dengan kaum elit. &i bawah pemerintahan inilah dia beker,a dengan
para wazir dan amir. 'ertama kali dia beker,a pada wazir Al-Mahallabi ibn Abi
!hafrah tahun 0"5 %( sebagai sekretarisnya. Ibn Miskawaihi berpindah-pindah
mengabdi dari satu pe,abat ke pe,abat tinggi lainnya( di dalam pemerintahan 2ani
2uwaihi. Ia pernah meninggalkan /ay menu,u 2aghdad dan mengabdi kepada istana
pangeran 2uwaih sebagai bendaharawan dan beberapa ,abatan lainnya. Ia ,uga aktif
dalam bidang p+litik. Ibnu Miskawaih ,uga merupakan se+rang yang aktif dalam
dunia p+litik di era kekuasaan &inasti 2uwaih( di 2aghdad. &ia mengk+mbinasikan
karier p+litik dengan peraturan filsafat yang penting. -ak hanya di kant+r 2uwaiah
di 2aghdad( ia ,uga mengabdi di Isfahan dan /ayy.!etelah wazir Al-Mahallabi ibn Abi
!hafrah wafat tahun 061 %( dia terus beker,a dengan puteranya sampai fitnah
menimpanya dan akhirnya masuk pen,ara pada tahun 066 %. !esudah itu dia
beker,a lagi di perpustakaan Adludullah ibn 2uwaihi sebagai kepala perpustakaan.
&isinilah dia mendapatkan ketenteraman dan kenyamanan dalam hidupnya.. Ibnu
Miskawaihi merupakan se+rang intelektual( pakar dalam ilmu se,arah( banyak
melahirkan karya tulis( ilmuwan yang hebat( filsuf( dan penyair. Ia bahkan di,uluki
sebagai guru ketiga setelah al farabi. Ibnu Miskawaih dikenal sebagai bapak etika
Islam. Ia telah telah merumuskan dasar-dasar etika di dalam kitabnya Tahdzib al-
Akhlaq wa Tathir al-Araq )pendidikan budi dan pembersihan akhla.*. !ementara itu
sumber filsafat etika ibnu Miskawaih berasal dari filsafat Yunani( peradaban 'ersia(
a,aran !yariat Islam( dan pengalaman pribadi. Ibnu Maskawaih berbeda dengan al-
Kindi dan al-7arabi yang lebih menekankan pada aspek metafisik( ibnu Maskawaih
lebih pada tataran filsafat etika seperti al-8hazali.Akhir hidupnya banyak
di9urahkannya untuk studi dan menulis.Ibnu Miskawaih lebih dikenal sebagai filsuf
akhlak )etika* walaupun perhatiannya luas meliputi ilmu-ilmu yang lain seperti
ked+kteran( bahasa( sastra( dan se,arah. 2ahkan dalam literatur filsafat Islam(
tampaknya hanya Ibnu Miskawaih inilah satu-satunya t+k+h filsafat akhlak.!emasa
hidupnya( ia merupakan angg+ta kel+mp+k intelektual terkenal seperti al--awhidi
and al-!i,istani.. sampai wafatnya tahun "#$ % )$6 7ebruari $101 M* di Asfahan
dalam usia $ tahun.
'sik+l+gi dan filsafat Ibnu Miskawih
'sik+l+gi Miskawaihi bertumpu pada a,aran spiritualistik tradisi+nal 'lat+ dan
Arist+teles dengan ke9enderungan 'lat+nis. Ibnu Miskawaihi menyatakan adanya
keterkaitan antara pembentukan watak dengan pendidikan dan ilmu ,iwa. :iwa
memiliki tiga kekuatan( pertama( ;uwwatun Nati.ah )daya pikir* dinamai ,uga
;uwwatun Malakiyah merupakan fungsi tertinggi( kekuatan berpikir( melihat fakta.
Kedua ;uwwatun 8h+dabiyah )&aya Marah* yakni keberanian menghadapi resik+(
ambisi pada kekuasaan( kedudukan dan keh+rmatan. Kekuatan ini disebut ,uga
;uwwatun !ab'iyah )&aya Kebuasan*. Ibnu Miskawih merupakan sese+rang yang
memiliki wawasan luas dalam filsafat berdasarkan pada filsafat Yunani yang telah
diter,emahkan ke dalam bahasa Arab. Ia lebih dikenal sebagai humanisme
Islam(filsafat Ibnu Miskawaih diterapkan khusus untuk masalah-masalah Islam
tetapi ia ,arang menggunakan agama untuk men,elaskan filsafat. Ia 9enderung
menggunakan filsafat Islam untuk menyesuaikan Islam ke dalam praktik rasi+nal
yang lebih umum bagi seluruh manusia.Ne+plat+nism Ibnu Miskawah memiliki dua
sisi yakni praktik dan te+ri. &ia memberikan aturan untuk men,aga kesehatan m+ral
berdasarkan pandangan budidaya karakter. %al ini men,elaskan bagaimana berbagai
bagian dari ,iwa dapat dibawa bersama ke dalam harm+ni( sehingga men9apai
kebahagiaan.Ini adalah peran filsfat m+ral untuk menetapkan aturan bagi kesehatan
m+ral( seperti d+kter menetapkan aturan untuk kesehatan fisik. Kesehatan m+ral
didasarkan pada k+mbinasi pengembangan intelektual dan tindakan praktis.Ibnu
Miskawaih menggunakan met+de eklektik dalam menyusun filsafatnya( yaitu dengan
memadukan berbagai pemikiran-pemikiran sebelumnya dari 'lat+( Arist+teles(
'l+tinus( dan d+ktrin Islam . Namun hal itu menyebabkan filsafatnya men,adi kurang
+risinil. Ibnu Miskawaih menulis dalam berbagai t+pik yang luas( berkisar se,arah
psik+l+gi dan kimia( namun dalam metaifiska ia 9enderung dipengaruhi
Ne+plat+nisme. &ia menghindari masalah merek+nsiliasi agama dengan filsafat
dengan klaim dari filsuf Yunani yang tidak memberikan f+kus pada kesatuan dan
keberadaan Allah.Menurut Ibnu Miskawaih( -uhan merupakan zat yang tidak
ber,isim( azali( dan pen9ipta. -uhan adalah esa dalam segala aspek( tidak terbagi-
bagi dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya. -uhan ada tanpa diadakan
dan ada-Nya tidak tergantung pada yang lain( sedangkan yang lain
membutuhkannya. -uhan dapat dikenal dengan pr+p+sisi negatif karena memakai
pr+p+sisi p+sitif berarti menyamakan-Nya dengan alam.Ibnu Miskawaih menganut
paham Ne+-'lat+nisme tentang pen9iptaan alam +leh -uhan. Ibnu Miskawaih
men,elaskan bahwa entitas pertama yang meman9ar dari -uhan adalah aql faal
)akal aktif*. Akal aktif ini bersifat kekal( sempurna( dan tidak berubah. &ari akal ini
timbul ,iwa dan dengan perantaraan ,iwa timbul planet )al-falak*. 'an9aran yang
terus-menerus dari -uhan dapat memelihara tatanan di alam ini( menghasilkan
materi-materi baru. !ekiranya pan9aran -uhan yang dimaksud berhenti( maka
berakhirlah kehidupan dunia ini.Kitab Taharat al-A'raq merupakan karya yang paling
tinggi dan menun,ukkan fakta-fakta k+mpleksitas yang k+nseptual. &alam karyanya
itu( ia menetapkan untuk menun,ukkan bagaimana kita dapat mungkin memper+leh
sifat yang baik untuk melakukan tindakan yang benar dan ter+rganisir serta
sistematis.Menurut Ibnu Miskawaih( ,iwa adalah abadi dan substansi bebas yang
mengendalikan tubuh. %al Itu merupakan intisari yang berlawanan pada tubuh(
sehingga tidak mati karena ikut dalam satu gerakan lingkaran dan gerakan abadi(
direplikasi +leh +rganisasi dari surga. 8erakan ini berlangsung dua arah( baik
menu,u alasan ke atas dan akal yang aktif atau terhadap masalah kebawah.
Kebahagiaan timbul melalui gerakan keatas( kemalangan melalui gerakan dalam
arah berlawanan.'embahasan Ibnu Miskawaih tentang kebaikan dengan
menggabungkan ide Arist+teles dengan 'lat+ni9. Menurut dia( kebaikan merupakan
penyempurnaan dari aspek ,iwa )yakni( alasan manusia* yang merupakan inti dari
kemanusiaan dan membedakan dari bentuk keberadaan rendah.
Menurut Ibnu Miskawaih( akhlak merupakan bentuk ,amak dari khuluq yang
berarti keadaan ,iwa yang menga,ak sese+rang untuk melakukan perbuatan-
perbuatan tanpa difikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. !ehingga dapat
di,adikan fitrah manusia maupun hasil dari latihan-latihan yang telah dilakukan(
hingga men,adi sifat diri yang dapat melahirkan khuluq yang baik.Kata dia( ada
kalanya manusia mengalami perubahan khuluq sehingga dibutuhkan aturan-aturan
syariat( nasihat( dan a,aran-a,aran tradisi terkait s+pan santun. Ibnu Maskawaih
memperhatikan pula pr+ses pendidikan akhla. pada anak. &alam pandangannya(
ke,iwaan anak-anak seperti mata rantai dari ,iwa kebinatangan dan ,iwa manusia
yang berakal. Menurut dia( ,iwa anak-anak itu menghilangkan ,iwa binatang tersebut
dan memun9ulkan ,iwa kemanusiaannnya. '':iwa manusia pada anak-anak
mengalami pr+ses perkembangan. !ementara itu syarat utama kehidupan anak-anak
adalah syarat ke,iawaan dan syarat s+sial('' ungkap Ibnu Miskawaih. !ementara
nilai-nilai keutamaan yang harus men,adi perhatian ialah pada aspek ,asmani dan
r+hani. Ia pun mengharuskan keutamaan pergaulan anak-
anak pada sesamanya harus ditanamkan sifat ke,u,uran( .+naah( pemurah(
suka mengalah( mngutamakan kepentingan +rang lain( rasa wa,ib taat( mengh+rmati
kedua +rang tua( serta sikap p+sitif lainnya.Ibnu Maskawaih membedakan antara al-
Khair )kebaikan*( dan as-saadah )kebahagiaan*. Ia mengambil alih k+nsep kebaikan
mutlak dari Arist+teles( yang akan mengantarkan manusia pada kebahagiaan se,ati.
Menurutnya kebahagiaan tertinggi adalah kebi,aksanaan yang menghimpun dua
aspek< aspek te+ritis yang bersumber pada selalu berfikir pada hakekat wu,ud dan
aspek praktis yang berupa keutamaan ,iwa yang melahirkan perbuatan baik. &alam
menempuh per,alananannya meraih kebahagiaan tertinggi tersebut manusia
hendaklah selalu berpegangan pada nilai-nilai syariat( sebagai petun,uk ,alan
mereka.Ia berpendapat ,iwa manusia terdiri atas tiga tingkatan( yakni nafsu
kebinatangan( nafsu binatang buas( dan ,iwa yang 9erdas. ''!etiap manusia memiliki
p+tensi asal yang baik dan tidak akan berubah men,adi ,ahat( begitu pula manusia
yang memiliki p+tensi asal ,ahat sama sekali tidak akan 9enderung kepada
keba,ikan( adapun mereka yang yang bukan berasal dari keduanya maka g+l+ngan
ini dapat beralih pada keba,ikan atau ke,ahatan( tergantung dengan p+la pendidikan(
penga,aran dan pergaulan.''
7ilsafat ahlak Ibnu Miskawaih
A. K+nsep Manusia Menurut Ibnu Miskawaih pen9iptaan yang tertinggi adalah
akal sedangkan yang terendah adalah materi. Akal dan ,iwa merupakan
sebab adanya alam materi )bumi*( sedangkan bumi merupakan sebab adanya
tubuh manusia. 'ada diri manusia terdapat ,iwa berfikir yang hakikatnya
adalah akal yang berasal dari pan9aran -uhan. &alam diri manusia terdapat
tiga daya ,iwa( yaitu daya bernafsu )al-Nafs al-2ahimiyyah*( daya berani )al-
Nafs al-!abu=iyyah*( dan daya berfikir )al-Nafs al-Nati.ah*. &aya bernafsu
dan berani berasal dari unsur materi( sedangkan daya berfikir berasal dari ruh
-uhan yang tidak akan mengalami kehan9uran.
B. A,aran '+k+k Keutamaan Akhlak Ibnu Miskawaih a,aran keutamaan akhlak
Ibn Miskawaih berpangkal pada te+ri :alan -engah )Nadzar al-Aus>ath* yang
dirumuskannya. Inti te+ri ini menyebutkan bahwa keutamaan akhlak se9ara
umum diartikan sebagai p+sisi tengah antara ekstrem kelebihan dan ekstrem
kekurangan masing-masing ,iwa manusia. '+sisi tengah daya bernafsu adalah
iffah )men,aga kesu9ian diri* yang terletak antara mengumbar nafsu )al-
!yarah* dan mengabaikan nafsu )Khumud al-!yahwah*. '+sisi tengah daya
berani adalah sya,a=ah )keberanian* yang terletak antara penge9ut )al-:ubn*
dan nekad )al--ahawwur*. '+sisi tengah daya berfikir adalah al-%ikmah
)kebi,aksanaan* yang terletak antara keb+d+han )al-!afih* dan kedunguan
)al-2alah*. K+mbinasi dari tiga keutamaan membuahkan sebuah keutamaan
yang berupa keadilan )al-4Adalah*.Keadilan ini merupakan p+sisi tengah
antara berbuat aniaya dan teraniaya.
!elan,utnya setiap keutamaan tersebut memiliki 9abangnya masing-masing.
%ikmah atau kebi,aksanaan memiliki tu,uh 9abang( yaitu keta,aman
intelegensi( kuat ingatan( rasi+nalitas( tangkas( ,ernih ingatan( ,ernih pikiran(
dan mudah dalam bela,ar. Iffah atau men,aga diri memiliki $# 9abang( yaitu
malu( ketenangan( sabar( dermawan( kemerdekaan( bersaha,a(
ke9enderungan kepada kebaikan( keteraturan( menghias diri dengan
kebaikan( meninggalkan yang tidak baik( ketenangan( dan kehati-hatian.
Adapun keberanian berkembang men,adi sembilan 9abang( yaitu ber,iwa
besar( pantang takut( ketenangan( keuletan( kesabaran( murah hati(
menahan diri( keperkasaan( dan memiliki daya tahan yang kuat atau senang
beker,a berat. !ementara keadilan +leh Ibn Miskawaih dibagi ke dalam tiga
ma9am( yaitu keadilan alam( keadilan adat istiadat( dan keadilan -uhan.
!elan,utnya Ibn Miskawaih berpendapat bahwa p+sisi ,alan tengah tersebut
bisa diraih dengan memadukan fungsi syariat dan filsafat. !yariat berfungsi
efektif bagi ter9iptanya p+sisi tengah dalam ,iwa bernafsu dan ,iwa berani.
!edangkan filsafat berfungsi efektif bagi ter9iptanya p+sisi tengah ,iwa
berfikir.
C. 'engaruh 'emikiran 7il+s+f Yunani terhadap Ibnu Miskawaih dalam hal ,iwa
manusia( yang memiliki tiga daya Ibn Miskawaih memiliki pendapat yang
sama dengan 'lat+ dan Arist+teles. &emikian pula mengenai te+ri :alan
-engah( Ibn Miskawaih berpendapat sama dengan 'lat+ dan Arist+teles.
%anya sa,a dalam pemaparan keempat p+k+k keutamaan itu Ibn Miskawaih
lebih banyak dipengaruhi +leh Arist+teles. 'erbedaan men9+l+k antara Ibn
Miskawaih dengan Arist+teles terletak ketika membi9arakan landasan untuk
memper+leh p+sisi tengah. Arist+teles hanya menyebut akal sedangkan Ibn
Miskawaih menyertakan syariat di dalamnya.
Riwayat hidup Ibnu Sina
Nama lengkapnya adalah Abu Ali %usein Ibnu Abidillah Ibnu !ina(di dunia
barat lebih dikenal dengan A?i9enna. &ilahirkan di 'ersia pada bulan !hafar tahun
031 %(atau tahun 51 M. Ibunya berkebangsaan -urki sedangkan ayahnya tidak
diketahui se9ara ,elas apakaha Arab@'ersia atau -urki. Ibnu sina terkenal sebagai
se+rang filsuf dan se+rang d+kter yang handal. %ingga abad ke $6 buku bukunya
wa,ib digunakan dalam ilmu ked+kterandi uni?ersitas di Negara-negara Ar+pa.
Metafisika Ibnu !ina
&alam te+ri emanasinya Ibnu !ina mengadakan sintesis antara te+ri filsafat
dan ilmu kalam. &alam te+ri Arist+teles dikatakan bahwa alam adalah azali dan tidak
ada alak yang bisa membuktikan bahwa dunia ini ada permulannya. &unia ,uga
dianggap abadi. !ebaliknya dalam Islam dunia memiliki permulaan dan fana. &alam
Al ;uran dikatakn bahwa bumi ter9ipta karena kun fayakun namun tidak di,elaskan
pr+sesnya se9ara detail. Bmumnya umat Islam menganggap bahwa mempers+alkan
rahasia alam merupakan peker,aan yang terlalu besar bagi akal manusia. !ementara
dalam a,aran filsafat Arist+teles maupun 'lat+ tidak ditemukan ,awaban yang
dianggap p+sitif. Namun menurut Ibnu !ina ,ustru banyak filsafat-flsafat Yunani
yang sesuai dengan a,aran agama Islam. &ia berusaha mendekatkan ,arak antara
filsafat dan dengan dalil agama. Menurutnya rahasia alam b+leh diselidik manusia
se,auh yang bisa dilakukan akal. &alam te+ri emanasi dia mengatakan bahwa
ter,adinya alam ini degan 9ara melimpah (ia berpendapat dunia ini di dahului dengan
keadaan tidak ada. Ada tiga unsur dalam filsafat Ibnu !ina yaitu pertama unsur ilmu
kalam Ibnu !ina mengikuti 9ara kaum Mutakallimin yang mengadakan klasifikasi
atas segala yang ada men,adi dua ma9am yaitu Yang Wajib dan Yang ada.Wa,ib
artinya sesuatu yang tidak bisa digambarkan(dan mungkin adalah yang terbayang
disamping terbayang pula tidak adanya. Wa,ib terbagi men,adi dua C
$. wa,ib bidzatihi )wa,ib dengan zatnya*
#. wa,ib bi-ghairihi )wa,ib dengan lainnya*
Yang dimaksud wa,ib dengan zatnya ialah sesuatu yang tidak bergantung
dengan sebab yang lain maka wa,ib bidzaitihi khusus mengenai -uhan. wa,ib bi-
ghairihi artinya sesuatu yang yang ada yang berasal dari benda lain daripada zatnya
sendiri dan meliputi semua mahluk 9+nt+hnya kebakaran .yang mun9ul karena api
dan membakar benda yang terbakar bersama sama. &apat disebut ,uga mungkin
bidzatihi yaitu sesuatu yang terbayang ada dan tidak adanya karena zatnya sendiri
bukan karena lainnya. Mungkin terbagi lagi men,adi dua C
$. mungkin bi-dzaitihi )mungkin dengan zatnya*
#. mungkin bi-ghairihi )mungkin dengan lainnya*
mungkin bi-dzaitihi sama 9+nt+hnya dengan wa,ib bi-ghairihi. Mungkin bi-
ghairihi ialah sesuatu yang terbayang karena sebab yang lain ,uga 9+nt+h
tumbuhnya p+h+n mangga adalah mungkin ,ika ada bi,i mangga yang ditanam di
dalam tanah. Kesimpulannya yaitu wa,ib bi-dzatihi D Allah sa,a(wa,ib bi-ghairihi dan
mungkin bi-ghairihi( keduanya merupakan mahluk-mahluk yang sudah ada dan
mahluk yang mungkin ada. Istilah wa,ib bi-dzatihi yang digunakan Ibnu !ina adalah
Al Mabda ul Awwal atau al Awwal sa,a.
Kedua unsur dari dari filsafat zaman Alea dan Ne+plat+nisme yang
mengatakan bahwa tiap tia+ yang satu hanya dapat mengeluarkan yang satu ,uga.
&alam kitabnya EAN NA:A%F mengatakan bahwa yang satu itu ditn,au dari yang
satunya hanya dapat diper+leh daripada satu ,uga. 2erarti bila -uhan membuat
suatu wu,ud maka hanya akan ada satu sa,a.
Ketiga mengenai akal yang berasal dari filsafat Arist+teles dan Ne+plat+nisme
. 2ahwa -uhan merupakan Al aklu )akal*. Akal kalau memikirkan dirinya lalu
memikirkan sesuatu hal diluar dirinya lalu memikirkan sesuatu diluar dirinya ( maka
akal itu akan men,adi sebab timbulnya akal lain yang dinamakn Akal 'ertama ) al
a.lul awwal*. Akal pertama ini berta= a..lul mengeluarkan akal kedua. -iap tiap al
a.l menyebabkan timbulnya tiga ma9am keadaan yaitu selain dengan akal yang
berikutnya ,uga mengeluarkan ,irim langit dan planetnya serta ,iwa langit. Al a.l
sendiri terasing )permanent*(pada Al a.l terdapat EAl-KhairF )kebaikan* yang
men,adi tu,uan terakhir dalam men9apai kesempurnaan diri falak.
Gleh akrena akal pertama yang merupakan limpahan langsung dari -uhan (
maka akal inilah yang paling sempurna dari akal akal yang lain. Akal pertama ini
penuh dengan rasa 9inta. !elan,utnya akal kedua lebih rendah dari akal pertama dan
akal ketiga lebih rendah lagi kesempurnannya dari akal kedua ( demikian seterusnya.
Ibnu sina mengambil bahan bahannya dari Al farabi dan Ne+plat+nisme yang
kemudian di9ampur dengan ahili ahli ilmu perbintangan)astr+l+gi* . pada waktu itu
ahli astr+l+gi berpendapat bahwa bintang bintang dan plante memiliki pengaruh
yang besar pada manusia dan alam dunia.
Riwayat hidup Al Ghazali
Nama lengkapnya Abu %amil M+hammad bin M+hammad bin M+hammad Al
8hazali. &ilahirkan di k+ta -hus pada tahun "H1 %)$1H5M*. Mula mula ia bela,ar
pada se+rang sufi di k+tanya sendiri kemudian pindah ke :ur,an lalu Naisbur. &i k+ta
ini ia bela,ar pada se+rang ulama besar. 'ada tahun "35 % Al 8hazali berdiam di Al
Muaskar dan kemudian tahun "5" % )$1$ M* ia pindah ke 2aghdad dan men,adi
d+sen di 'erguruan -inggi Nidhamiah. 2uah pikirannya amat diminati +leh para ulam
ulama sehingga beratus ratus +rang sering datang mengahadiri 9eramahnya. Ia lalu
meninggalkan ,abantannya sebagai d+senlalu mengembara hingga ke !iria (Mesir
dan Mekkah. Ialu kembali lagi ke Naisabur (-husdan meninggal di sana pada $"
,umadilakhir H1H %.
Al 8hazali diberi gelar %u,,atul Islam karena dianggap berhasil membela
kemurnian agama Islam dari dua ma9am serangan.
'ertama serangan dari dunia filsafat yang telah men,adikan ilmu tentang
Ketuhanan berupa pengetahuan yang akali dan membingunkan pemikiran umat
Islam pada umumnya.
Kedua Alghazali dianggap tealh memberikan tuntunan yang sesuai dengan
syaria agama Islam terhadap tassawuf dan kebhatinan yang terlalu dan
membahyakan umat Islam.
2uku bukunya yang terkenal ialah -ahafutul 7alasifah ( Al Mun.iz minadl
&lalal dan Ihya Blumiddin.
7ilsafat metafisika Al 8hazali

&alam bukunya -hafutul 7alsifah Al 8hazali menge9am filsafat Yunan dan
Ibnu !ina dalam dua puluh ma9am masalah. Yang terpenting diantaranya adalah C
$. Al 8hazali menyerang dalil dalil filsafat Arsit+teles tentang kemun9ulan
alam . Al 8hazali berpendapat bahwa alam berasal dari tidak ada men,adi ada
karena di9iptakan +leh -uhan.
#. AI 8hazali menyerang pendapat Arist+teles tentang pastinya
keabadian alam. Karena hal itu terserah -uhan anadaikata -uhan menghendakinya
seperti itu.
0. Al 8hazali menyerang pendapat kaum filsafat bahwa -uha hanya
mengetahui yang besar sa,a tetapi tidak mengetahui yang s+al s+al ke9il.
". Al 8hazali ,uga menentang pendapat filsafat bahwa segala sesuatu
ter,adi dengan kepastian hukum sebab akibat semata mata dan mustahil ada
penyelewengan dari hukum itu. 2agi Al 8hazali segala ke,adian yang mirip seperti
sebab dan akibat itu hanyalah berupa kebiasaan )adat* semata dan bukan berupa
hukum kepastian.
Mengenai ke,adian alam dan dunia( Al 8hazali berpendapat bahwa dunia ini
adalah berasal dari iradat )kemauan* -uhan semata mata (tidak bisa dengan
sendirinya. Iradat diartikan sebagai pen9iptaan. Iradat menhasilkan yang berganda
dua yaitu undang undang dan zarrah )at+m* yang masih abstrak. 'enyesuain yang
k+nkret antara zarrah dan undang undang itulah yang merupakan EduniaF dan
kebiasaannya yang kita lihat kini. Iradat -uhan adalah mutlak bebas dari ikatan
waktu dan ruang. -etapi dunia yang telah di9iptakan telah masuk kedalam
pengertian materialistis karena akal manusia yang terbatas. Al 8hazali menganggap
-uhan transenden akan tetapi kemauannya immanent diatas dunia ini dan
merupakan sebab hakiki dari segala ke,adian.pengikut Arist+teles menamakan sebab
dan ke,adian sebagai hukum pasti sebab akibat )hukum 9ausal* tetapi Al 8hazali
hanya menamakannya i,ra-ul-adat. -uhan tetap berkuasa mutlak untuk menyimpang
dari kebiasaan sebab akibat. -uhan bukan memindahkan s+al yang satu )fakt+r
sebab* kepada s+al yang lain)fakt+r akibat*tetapi -uhan men9iptakan dan
menghan9urkan dan akhirnya men9iptakan hal yang baru sama sekali dalam
pengertian sebab kepada akibat itu.