Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KELAB KOMPUTER & ICT


Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
O!"k#i$ Ak#i%i#i A&a#/Bahan/Ca#a#an Guru B"r#uga'/
P"n(")ia RPH
*
11 Januari
2012
P"n)a$#aran+
,uaik"na&
)an
M"'(uara#
Agung
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat
*- Mendaftarkan
keahlian.
.- Mengenali guru
penasihat .
/- Membaca minit
mesuarat agung
lalu.
0- Pelantikan !J" baru
1. Pendaftaran ahi baru.
2. Pendaftaran semula ahli
lama.
#. Mengenali guru penasihat
$. Memaklumkan kepada ahli
tentang isi kandungan minit
mesuarat agung lalu.
%. Memaklumkan
perlembagaan kelab
kepada pelajar-pelajar.
&. Melakukan sesi pelantikan
!J" baru 2012
'. (esi )erkenalan dengan
!J" baru
1. (enarai nama
edaran P" "*
2. )ukur rekod
kehadiran
kokurikulum.
#. Perlembagaan
kelab.
4. !ktiviti dijalankan
di kelas.
Guru B"r#uga'1
1.Pn. +hieng "eh ,ing
2.-n. Julin .uan
#.+ik /un 0uk Mei
.
1 /ebruari
2012
Go#ong
Ro(ong
,"ko&ah
L"'#ari
Pada akhir akti-viti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat
1. Meniapkan tugasan
atau gotong roong
ang telah diagih
dengan betul
1. Pelajar-pelajar diajar untuk
menjalankan gotong roong
atau tugasan ang
diarahkan dengan betul.
2. Pelajar-pelajar diberi tunjuk
ajar bagaimana hendak
menghasilkan satu kerja
secara bersama-sama
dalam satu kumpulan.
#. Membincangkan tentang
tugasan.
1. )uku rekod
aktiviti
kokurikullum
pelajar.
2. )uku log
kokurikulum.
#. "amera
Guru B"r#uga'1
1.Pn. +hieng "eh ,ing
2.-n. Julin .uan
#.+ik /un 0uk Mei
/
22 /ebruari
2012
K"mahiran
m"ng"n)a&i2
kan
m"'(uara#
K"mahiran
m"nu&i'
&aporan
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat
1. Menatakan
bagaimana
mengendalikan
mesuarat agung
dan !J".
2. Menghasilkan minit
mesuarat.
#. Mengetahui tugas-
tugas !J"
$. Menghasilkan
laporan aktiviti
dengan betul.
%. Melaporkan sesuatu
aktiviti secara lisan.
1. Pelajar-pelajar diajar
mengendalikan satu
mesuarat agung dengan
betul.
2. Pelajar-pelajar diberi tunjuk
ajar bagaimana hendak
menghasilkan satu minit
mesuarat agung dan
mesuarat ajk ang betul.
#. Membincangkan tentang isi
kandungan perlembagaan
persatuan.
$. Memberi tunjuk ajar kepada
pelajar-pelajar cara-cara
menulis laporan aktiviti
dengan betul.
%. Membimbing pelajar-pelajar
untuk laporan secara lisan
menggunakan laras bahasa
ang betul.
&. Membincangkan apakah
kesalahan ang biasa
dilakukan oleh orang ang
melaporkan sesuatu aktiviti.
1. )uku rekod
aktiviti
kokurikullum
pelajar.
2. )uku log
kokurikulum.
#. )ahan edaran
Guru B"r#uga'1
1.Pn. +hieng "eh ,ing
2.-n. Julin .uan
#.+ik /un 0uk Mei
0
2ekod dan
dokumentasi
Pada akhir per-jumpaan,
pela-jar-pelajar dapat 3
1. Menghasil-kan
1. Memberi tunjuk ajar kepada
pelajar-pelajar cara-cara
me-nulis laporan aktiviti
1. )orang keahlian.
2. )ukur rekod ke-
hadiran kokuri-
Guru B"r#uga'1
1.Pn. +hieng "eh ,ing
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
O!"k#i$ Ak#i%i#i A&a#/Bahan/Ca#a#an Guru B"r#uga'/
P"n(")ia RPH
' Mac
2012
merekod dan
mendo-kumen-tasi-
kan sesuatu aktiviti
de-ngan betul.
2. Melaporkan sesuatu
akti-viti secara li-san.
dengan betul.
2. Membimbing pelajar-pelajar
untuk laporan secara lisan
mengguna-kan laras
bahasa ang betul.
#. Membincangkan apakah
ke-salahan ang biasa
dilakukan oleh individu
ang melaporkan sesuatu
aktiviti.
kulum pelajar.
#. )uku log koku-
rikulum.
2.-n. Julin .uan
#.+ik /un 0uk Mei
3
21 Mac
2012
-tika
pengguna
komputer4
internet
Pada akhir per-jumpaan,
pela-jar-pelajar dapat 3
1. Menenarai-kan
etika se-seorang
pengguna internet.
2. Menenarai-kan apa
a-ng boleh dan apa
ang ti-dak boleh
dilakukan oleh peng-
guna kom-puter.
1. Pelajar-pelajar diterangkan
tentang etika ang mesti
me-reka patuhi sebagai
pengguna iaitu 5-
a. 6idak melaari laman
lu-cah
b. 6idak melaari laman
ber-bau politik
c. 6idak bermain
permainan video di
komputer orang ramai
d. 6idak melaari laman
7eb keagamaan48slam
ang tidak jelas
pengedalina.
2. )agi pengguna laman
sosial 9face-book, t7itter,
M(pace, 0ou6ube dsb:
mereka juga mesti
menga7al diri mereka dari
melakukan perkara-per-
kara ang boleh
merosakkan diri sendiri,
orang lain dan ma-sarakat
sekeliling seperti 5-
a. Menebarkan
maklumat palsu
b. Menentuh isu-isu
sentisitif terutama
ang melibatkan
agama dan berunsur
per-kauman
c. Menghormati sensitiviti
pengguna lain seperti
me-ngeluarkan
kenataan a-ng boleh
memalukanna
d. 6idak menghina
sesiapa
e. 6idak memasukkan
gam-bar foto ang
boleh men-cemarkan
nama baik seseorang
f. Menebarkan
maklumat, berita atau
gambar-gambar ang
tidak tahu asal 4
puncana.
1. )orang keahlian.
2. )ukur rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
#. )uku log koku-
rikulum.
Guru B"r#uga'1
1.Pn. +hieng "eh ,ing
2.-n. Julin .uan
#.+ik /un 0uk Mei
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
O!"k#i$ Ak#i%i#i A&a#/Bahan/Ca#a#an Guru B"r#uga'/
P"n(")ia RPH
4
11 !pril
2012
Menghasilka
n buletin
Pada akhir akti-viti
perjumpaan koku, pelajar-
pe-lajar dapat ...
1. Menghasil-kan
buletin mengguna-
kan kemahi-ran
kompu-ter mereka.
2. Mencetak buletin
ang dihasil mela-lui
komputer pada
kertas.
1. .uru menunjukcara kepada
pelajar-pelajar
menghasilkan buletin
menggunakan perisian
khas se-perti ;page maker,
Ms 7ord, adobe flash dsb:.
2. Pelajar-pelajar diminta
meng-hasil-kan buletin
berdasarkan maklumat
ang berkaitan de-ngan
sekolah atau aktiviti ke-lab.
1. )orang keahlian.
2. )ukur rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
#. )uku log koku-
rikulum.
Guru B"r#uga'1
1.Pn. +hieng "eh ,ing
2.-n. Julin .uan
#.+ik /un 0uk Mei
5
2 Mei
2012
Projek
menghasilka
n blog 8
Pada akhir akti-viti
perjumpaan kokurikulum,
pe-lajar-pelajar da-pat ...
1. Memulakan projek
menghasil-kan blog
sekolah dan kelab.
2. Merancang idea dan
konsep blog.
1. Pelajar-pelajar didedahkan
de-ngan idea untuk
melahirkan blog kelab dan
blog peribadi mereka
sendiri.
2. Pelajar-pelajar diberi tunjuk
a-jar proses melahirkan
sebuah blog.
#. Pelajar-pelajar diajak
menero-ka blog ang sedia
ada untuk dijadikan
contoh.
1. )orang keahlian.
2. )ukur rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
#. )uku log koku-
rikulum.
Guru B"r#uga'1
1.Pn. +hieng "eh ,ing
2.-n. Julin .uan
#.+ik /un 0uk Mei
6
1& Mei
2012
Menghasilka
n blog 88
Pada akhir akti-viti
perjumpaan kokurikulum,
pe-lajar-pelajar da-pat ...
1. Meneruskan projek
menghasil-kan blog
kelab dan peribadi.
1. Pelajar-pelajar meneruskan
projek melahirkan blog
kelab dan blog peribadi
dengan bim-bingan guru.
2. Pelajar-pelajar diberi
peluang meneroka blog-
blog lain bagi mendapat
idea untuk melahir-kan
sebuah blog ang menarik.
1. )orang keahlian.
2. )ukur rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
#. )uku log koku-
rikulum.
Guru B"r#uga'1
1.Pn. +hieng "eh ,ing
2.-n. Julin .uan
#.+ik /un 0uk Mei
7
1# Jun
2012
<emonstrasi
blog
Pada akhir aktiviti perjum-
paan kokuri-kulum,
pelajar-pelajar dapat ...
1. Memben-tangkan
blog ang mereka
hasilkan.
2. Mendengar komen
dari-pada rakan-
rakan.
1. Pelajar-pelajar
membentang-kan blog
ang mereka hasil-kan di
ha-dapan kelas kepada
rakan-rakan sekelab.
2. Pelajar-pelajar diberi
peluang untuk memberi
komen dan kritikan terha-
dap blog ang diha-silkan
oleh seseorang pelajar.
#. Pelajar ang dikritik pula
mem-pertahankan keputu-
san ang mereka ambil jika
tidak bersetuju dengan
kritikan rakan-rakan.
1. )orang keahlian.
2. )ukur rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
#. )uku log koku-
rikulum.
Guru B"r#uga'1
1.Pn. +hieng "eh ,ing
2.-n. Julin .uan
#.+ik /un 0uk Mei
*8
$ Julai
2012
Mengasilkan
video gambar
statik
Pada akhir akti-viti
perjumpaan koku, pelajar-
pelajar dapat ...
1. Menghasilkan satu
siri gambar foto
mengguna-kan
perisian tertentu.
1. Pelajar-pelajar dibimbing
menghasilkan sebuah =+<
ang mengandungi
gambar-gambar pegun
secara bersiri
menggunakan perisian
tertentu lengkap dengan
1. )orang keahlian.
2. )ukur rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
#. )uku log koku-
rikulum.
$. Perisian ;photo-
Guru B"r#uga'1
1.Pn. +hieng "eh ,ing
2.-n. Julin .uan
#.+ik /un 0uk Mei
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
O!"k#i$ Ak#i%i#i A&a#/Bahan/Ca#a#an Guru B"r#uga'/
P"n(")ia RPH
2. Menalin projek ang
dihasilkan dalam for-
mat =+< atau MP$.
audio ang menarik 9contoh
peri-sian 5 ,ight (cribe dan
>Print:.
editing? dan
;video editing?.
**
11 Julai
2012
Menghasilka
n video
dokumen-tasi
sekolah
Pada akhir akti-viti
perjumpaan koku, pelajar-
pelajar dapat ...
1. Menghasil-kan +<
do-kumentasi 4 profil
seko-lah terkini.
1. Pelajar-pelajar dibimbing
menghasilkan video
dokumen-tasi seko-lah
terkini ang boleh
digunakan dalam majlis-
majlis rasmi dan tak-limat
dengan pi-hak luar .
2. Pelajar-pelajar dibimbing
menggunakan perisian
tertentu seperti ;,ight(cribe?
untuk menghasilkan video
tersebut.
#. Pelajar-pelajar diberi tips
ba-gaimana hendak
menghasilkan video ang
berkualiti dengan runut
buni ang sesuai.
1. )orang keahlian.
2. )ukur rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
#. "omputer de-
ngan perisian
ang sesuai.
2. )uku log koku-
rikulum.
Guru B"r#uga'1
1.Pn. +hieng "eh ,ing
2.-n. Julin .uan
#.+ik /un 0uk Mei
*.
1 *gos
2012
Pameran Pada akhir akti-viti
perjumpaan kelab,
pelajar-pelajar dapat 3
1. Mempamer-kan apa
a-ng mereka
hasilkan dalam per-
jumpaan sebelum ini.
2. Mengurus-kan satu
pa-meran de-ngan
berke-san.
1. Pelajar-pelajar diberi
peluang un-tuk
mempamerkan apa a-ng
me-reka hasilkan sebelum
ini 9buku skrap, buletin,
monu-men, lukisan dbs:
dalam satu pameran ang
terancang rapi.
2. Pelajar-pelajar dibimbing
bagaimana hendak mengu-
ruskan satu pameran.
#. Pelajar-pelajar diberi
pendeda-han tentang
aspek-aspek pen-ting
pameran 9sebelum, sema-
sa dan selepas: iaitu @
- Perancangan
- Mengendalikan
pameran
- Mengemas kembali
bahan pameran
$. Memberi pendedahan
kepada pe-lajar-pelajar
tentang aspek pen-ting
pameran seperti meja,
papan pamer, susun atur
bilik pameran, petugas dan
susu-nan bahan ang
dipamerkan.
1. )orang keahlian.
2. )ukur rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
#. )uku log koku-
rikulum.
Guru B"r#uga'1
1.Pn. +hieng "eh ,ing
2.-n. Julin .uan
#.+ik /un 0uk Mei
*/
1% *gos
2012
Kui9
kompu#"r
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat
1. Menja7ab soalan-
soalan kuiA komputer
dan 8+6.
1. Pelajar-pelajar diberi
peluang untuk
mengelolakan sendiri
aktiviti4pertandingan kuiA di
antara ahli kelab.
2. .uru membimbing murid
1. <ijalankan di
dalam kelas.
2. Meja dan papan
markah ang
sesuai.
#. )ahan4bahan
atau soalan-
Guru B"r#uga'1
1.Pn. +hieng "eh ,ing
2.-n. Julin .uan
#.+ik /un 0uk Mei
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
O!"k#i$ Ak#i%i#i A&a#/Bahan/Ca#a#an Guru B"r#uga'/
P"n(")ia RPH
untuk pembahagian tugas
dan menerangkan tugas-
tugas ang berkaitan.
#. Pelajar-pelajar menja7ab
soalan secara lisan atau
bertulis.
soalan kuiA.
4. Peraturan aktiviti
atau
pertandingan.
<isemak oleh, <isahkan oleh,
9!(M!<8 )8B ,!)!6>: 9(C8M +C8B. 6-*:
Penolong "anan "okurikulum .uru )esar
("" (" (t. !nne, D.P. ,abuan. ("" (" (t. !nne, D.P. ,abuan.
.iliran guru ang bertugas untuk membuat rancangan pengajaran harian bagi aktiviti persatuan pada minggu semasa.