Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KELAB RUKUN NEGARA


Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objk!i" Ak!i#i!i A$a!/Bahan/Ca!a!an Guru Br!uga%/
Pn&'ia RPH
(
11 Januari
2012
Pn'a"!aran)
*uaikna$
'an
m%&uara!
agung
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat
(+ Mendaftarkan
keahlian.
2. Mengenali guru
penasihat .
,+ Membaca minit
mesuarat agung
lalu.
-+ Pelantikan !J" baru
1. Pendaftaran ahi baru.
2. Pendaftaran semula ahli
lama.
#. Mengenali guru penasihat
$. Memaklumkan kepada ahli
tentang isi kandungan minit
mesuarat agung lalu.
%. Memaklumkan
perlembagaan kelab
kepada pelajar-pelajar.
&. Melakukan sesi perlantikan
!J" baru 2012
'. (esi )erkenalan dengan
!J" baru
1. (enarai nama
edaran P" "*
2. )ukur rekod
kehadiran
kokurikulum.
#. Perlembagaan
kelab.
4. !ktiviti di
jalankan di kelas.
Guru Br!uga% .
1. Pn. !nndreetha
(andhu
2. Pn. Marianti !hmad
#. Pn. +ashidah ,j. !g.
)esar
/
- .ebruari
2012
Go!ong
Ro&ong
*ko$ah
L%!ari
Pada akhir akti-viti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat
1. Meniapkan tugasan
atau gotong roong
ang telah diagih
dengan betul
1. Pelajar-pelajar diajar untuk
menjalankan gotong roong
atau tugasan ang
diarahkan dengan betul.
2. Pelajar-pelajar diberi tunjuk
ajar bagaimana hendak
menghasilkan satu kerja
secara bersama-sama
dalam satu kumpulan.
#. Membincangkan tentang
tugasan.
1. )uku rekod
aktiviti
kokurikullum
pelajar.
2. )uku log
kokurikulum.
#. "amera
Guru Br!uga% .
1. Pn. !nndreetha
(andhu
2. Pn. Marianti !hmad
#. Pn. +ashidah ,j. !g.
)esar
,
22 .ebruari
2012
Kmahiran
Mngn'a$i0
kan
M%&uara!/
Kmahiran
Mnu$i%
Laporan
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat
1. Menatakan
bagaimana
mengendalikan
mesuarat agung
dan !J".
2. Menghasilkan minit
mesuarat.
#. Mengetahui tugas-
tugas !J"
$. Menghasilkan
laporan aktiviti
dengan betul.
5. Melaporkan sesuatu
aktiviti secara lisan.
1. Pelajar-pelajar diajar
mengendalikan satu
mesuarat agung dengan
betul.
2. Pelajar-pelajar diberi tunjuk
ajar bagaimana hendak
menghasilkan satu minit
mesuarat agung dan
mesuarat ajk ang betul.
#. Membincangkan tentang isi
kandungan perlembagaan
persatuan.
$. Memberi tunjuk ajar kepada
pelajar-pelajar cara-cara
menulis laporan aktiviti
dengan betul.
%. Membimbing pelajar-pelajar
untuk laporan secara lisan
menggunakan laras bahasa
ang betul.
&. Membincangkan apakah
kesalahan ang biasa
dilakukan oleh orang ang
melaporkan sesuatu aktiviti.
1. )uku rekod
aktiviti kokurikullum
pelajar.
2. )uku log
kokurikulum.
#. )ahan edaran
Guru Br!uga% .
1. Pn. !nndreetha
(andhu
2. Pn. Marianti !hmad
#. Pn. +ashidah ,j. !g.
)esar
-
Rukun
Ngara+
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat ...
1. /uru menerangkan sebab-
sebab +ukun 0egara
di1ujudkan oleh kerajaan.
1. )uku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
Guru Br!uga% .
1. Pn. !nndreetha
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objk!i" Ak!i#i!i A$a!/Bahan/Ca!a!an Guru Br!uga%/
Pn&'ia RPH
' Mac
2012
1. Menatakan sebab-
sebab +ukun 0egara
di1ujudkan oleh
kerajaan.
2. "epentingan
+ukunegara dalam
masarakat
berbilang kaum.
2. /uru menerangkan juga
kepentingan +ukun 0egara
terhadap Malasia ang
mempunai rakat
berbilang kaum dan agama.
#. /uru menjelaskan falsafah
dan prinsip-prinsip +ukun
0egara.
$. /uru mengajar pelajar-
pelajar bersama-sama
mengupas isi kandungan %
prinsip +ukun 0egara.
%. /uru dan pelajar-pelajar
melafa2kan ikrar +ukun
0egara bersama-sama.
&. Pelajar-pelajar dikehendaki
mengaitkan falsafah +ukun
0egara ini dengan idea dan
konsep (atu Malasia.
2. )uku log kokuri-
kulum.
#. 3okumen ber-
kaitan.
$. Peralatan4bahan
berkaitan 5alat
audio video, ba-
han cetakan
dsb6.
(andhu
2. Pn. Marianti !hmad
#. Pn. +ashidah ,j. !g.
)esar
1
2- Mac
2012
Lagu
2Ngaraku3
'an $agu
4i$a&ah
Pada akhir akti-viti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat ...
1. Menatakan asal-
usul lagu 0egaraku
dan lagu 7ilaah.
2. Menanikan lagu
tersebut dengan
betul.
1. /uru menerangkan kepada
pelajar-pelajar tentang asal
usul lagu 80egaraku9 dan
lagu 7ilaah:
2. ;ajuk asal lagu 0egaraku :
;erang )ulan ang
dinanikan dalam bahasa
"reol.
#. <!) ;unku !bdul +ahman
mengambil dan dijadikan
lagu kebangsaan dengan
mengubasuai senikata.
$. /uru dan pelajar-pelajar
menanikan lagu
80egaraku9 dengan betul
5lirik dan irama6.
%. =ara-cara untuk
menghormati lagu
0egaraku dan >agu
7ilaah.
1. )uku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. )uku log kokuri-
kulum.
#. 3okumen ber-
kaitan.
$. Peralatan4bahan
berkaitan 5alat
audio video, ba-
han cetakan
dsb6.
Guru Br!uga% .
1. Pn. !nndreetha
(andhu
2. Pn. Marianti !hmad
#. Pn. +ashidah ,j. !g.
)esar
5
1- !pril
2012
Buku %krap Pada akhir akti-viti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat ...
1. Menghasilkan buku
skrap bertemakan
tokoh negara ang
perlu diingati.
1. Pelajar-pelajar
menghasilkan buku skrap
dengan tema tertentu iaitu:
a. <ang 3i-Pertuan
!gong pertama hingga
kini.
b. Perdana Menteri
Malasia.
c. ;okoh-tokoh
kemerdekaan negara.
d. Pejuang
"emerdekaan.
e. (ejarah kemerdekaan
negara.
f. Pemimpin-pemimpin
negara dari semua
kaum.
1. )uku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. )uku log kokuri-
kulum.
#. 3okumen berkai-
tan.
$. Peralatan4bahan
berkaitan 5alat
audio video, ba-
han cetakan
dsb6.
Guru Br!uga% .
1. Pn. !nndreetha
(andhu
2. Pn. Marianti !hmad
#. Pn. +ashidah ,j. !g.
)esar
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objk!i" Ak!i#i!i A$a!/Bahan/Ca!a!an Guru Br!uga%/
Pn&'ia RPH
6
2 Mei
2012
P7!an'ingan
M$uki%
Po%!r
br!makan
Cin!akan
Ngara+
Pada akhir akti-viti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat ..
1. Menganjurkan
pertandingan meng-
hasilkan Jalur /emi-
lang peringkat
sekolah.
1. Pelajar-pelajar
menganjurkan kempen
menghasilkan poster ber-
temakan =intakan 0egara
peringkat sekolah terbuka
kepada semua pelajar
sekolah ini.
2. Pelajar-pelajar dibimbing
oleh guru penasihat dalam
menghasilkan kertas kerja
pertandingan bagi
mendapatkan peruntukan
ke1angan.
#. Pelajar-pelajar
mempamerkan poster ang
dihasilkan dalam
pertandingan ini.
1. )uku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. )uku log kokuri-
kulum.
#. 3okumen ber-
kaitan.
$. Peralatan4bahan
berkaitan 5alat
audio video, ba-
han cetakan
dsb6.
Guru Br!uga% .
1. Pn. !nndreetha
(andhu
2. Pn. Marianti !hmad
#. Pn. +ashidah ,j. !g.
)esar
8
1& Mei
2012
P7!an'ingan
Mnu$i% E%i
a!au
karangan
br!makan
Cin!akan
Ngara/
(Ma$a&%ia+
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat ..
1. Menganjurkan
pertandingan
menulis esei atau
karangan
bertemakan
=intakan 0egara
peringkat sekolah.
1. Pelajar-pelajar
menganjurkan kempen
menulis esei atau karangan
bertemakan =intakan
0egara 41Malasia
peringkat sekolah terbuka
kepada semua pelajar
sekolah ini.
2. Pelajar-pelajar dibimbing
oleh guru penasihat dalam
menghasilkan kertas kerja
pertandingan bagi
mendapatkan peruntukan
ke1angan.
#. Pelajar-pelajar
mempamerkan hasil tulisan
karangan ang dihasilkan
dalam pertandingan ini.
1. )uku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. )uku log kokuri-
kulum.
#. 3okumen ber-
kaitan.
$. Peralatan4bahan
berkaitan 5alat
audio video, ba-
han cetakan
dsb6.
Guru Br!uga% .
1. Pn. !nndreetha
(andhu
2. Pn. Marianti !hmad
#. Pn. +ashidah ,j. !g.
)esar
9
1# Jun
2012
Bn'ra0
bn'ra 'an
Lambang :
$ambang
/Ja!a Ngri+
Pada akhir akti-viti
perjumpaan kokurikulum,
pe-lajar-pelajar dapat ...
1. Memadan-kan
bendera dan
lambang dengan ne-
geri ang betul.
1. Pelajar-pelajar dikehendaki
melabelkan bendera dan
lambang-lambang4jata
dengan negeri ang betul.
2. Pelajar-pelajar diminta
untuk menulis makna setiap
1arna dan simbol ang
terdapat pada bendera dan
lambang 4jata negeri.
#. Pelajar-pelajar diminta
menghasilkan tugasan ini
pada sehelai kertas besar
5cth : kad manila6.
1. )uku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. )uku log kokuri-
kulum.
#. 3okumen ber-
kaitan.
Peralatan4bahan
berkaitan 5alat audio
video, ba-han cetakan
dsb6.
Guru Br!uga% .
1. Pn. !nndreetha
(andhu
2. Pn. Marianti !hmad
#. Pn. +ashidah ,j. !g.
)esar
(;
$ Julai
2012
Program
R<MUP
Pada akhir akti-viti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat ..
1. Menjelaskan maksud
+?M@P.
2. Menerang-kan tujuan
+?M@P
#. Melaksana-kan
1. Pelajar-pelajar diterangkan
maksud +?M@P dari segi
idea, konsep dan
falsafahna.
2. Pelajar-pelajar merancang
me-ngadakan program
+?M@P sendiri dengan
dibantu oleh guru pena-
+?M@P A +ancangan
?ntegrasi Murid @ntuk
Perpaduan.
1. )uku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. )uku log koku.
#. 3okumen ber-
Guru Br!uga% .
1. Pn. !nndreetha
(andhu
2. Pn. Marianti !hmad
#. Pn. +ashidah ,j. !g.
)esar
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objk!i" Ak!i#i!i A$a!/Bahan/Ca!a!an Guru Br!uga%/
Pn&'ia RPH
aktiviti +?M@P. sihat dengan melakukan
perkara-perkara berikut :-
1. hasilkan kertas kerja dan
bajet
2. pilih sekolah (J" 5=4;6
berhampiran
#. pilih aktiviti 5contoh : per-
mainan, gotong-roong,
perkhemahan6
$. buat laporan bila selesai.
kaitan.
$. Peralatan4bahan
berkaitan 5alat
audio video, ba-
han cetakan
dsb6.
((
1- Julai
2012
Pamran+ Pada akhir akti-viti
perjumpaan kelab,
pelajar-pelajar dapat B
1. Mempamer-kan apa
a-ng mereka
hasilkan da-lam
perjum-paan sebe-
lum ini.
2. Mengurus-kan satu
pameran dengan
ber-kesan.
1. Pelajar-pelajar diberi
peluang untuk
mempamerkan apa ang
mereka hasilkan sebelum
ini 5buku skrap, buletin,
monu-men, lukisan dbs6
dalam satu pameran ang
terancang rapi.
2. Pelajar-pelajar dibimbing
ba-gaimana hendak
menguruskan satu
pameran.
#. Pelajar-pelajar diberi
pendeda-han tentang
aspek-aspek pen-ting
pameran 5sebelum, sema-
sa dan selepas6 iaitu C
- Perancangan
- Mengendalikan
pameran
- Mengemas kembali
bahan pameran
$. Memberi pendedahan
kepada pelajar-pelajarr
tentang aspek penting
pameran seperti meja,
papan pamer, susun atur
bilik pameran, petugas dan
susu-nan bahan ang
dipamerkan.
1. )uku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum.
2. )ilik atau sudut
pameran ang
sesuai.
#. Meja dan papan
pamer ang
cukup.
$. )ahan4alat ang
diperlukan dalam
satu sesi
pameran.
Guru Br!uga% .
1. Pn. !nndreetha
(andhu
2. Pn. Marianti !hmad
#. Pn. +ashidah ,j. !g.
)esar
(/
1 *gos
2012
Kmpn
Kibarkan
Ja$ur
Gmi$ang+
=Bu$an
Ogo%>+
Pada akhir akti-viti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat ...
1. Melibatkan diri
secara langsung
dalam menghaati
bulan ke-merdekaan.
2. Mengibarkan
bendera di tempat-
tem-pat strategik
sekolah.
1. /uru dan pelajar-pelajar
memasang bendera di
sekitar ka1asan sekolah
bagi menambut bulan
"emerdekaan 5bulan *gos6
2. /uru dan pelajar-pelajar
menghasilkan bendera
secara kreatif.
#. Pelajar-pelajar dikehendaki
menjalankan kempen dari
kelas ke kelas bagi
menjaakan kempen.
%. )uku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
&. )uku log kokuri-
kulum.
'. 3okumen ber-
kaitan.
-. Peralatan4bahan
berkaitan 5alat
audio video, ba-
han cetakan
dsb6.
Guru Br!uga% .
1. Pn. !nndreetha
(andhu
2. Pn. Marianti !hmad
#. Pn. +ashidah ,j. !g.
)esar
(,
Kui? Rukun
Ngara+
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat
1. Menja1ab soalan-
1. Pelajar-pelajar diberi
peluang untuk
mengelolakan sendiri
aktiviti4pertandingan kui2 di
1. 3ijalankan di
dalam kelas.
2. Meja dan papan
markah ang
Guru Br!uga% .
1. Pn. !nndreetha
(andhu
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objk!i" Ak!i#i!i A$a!/Bahan/Ca!a!an Guru Br!uga%/
Pn&'ia RPH
1% *gos
2012
soalan kui2 +ukun
0egara.
antara kelas.
2. /uru membimbing murid
untuk pembahagian tugas
dan menerangkan tugas-
tugas ang berkaitan.
#. Pelajar-pelajar menjalankan
aktiviti tersebut dengan
arahan dan bimbingan
guru.
sesuai.
#. )ahan4bahan
atau soalan-
soalan kui2.
$. Peraturan aktiviti
atau ptandingan.
2. Pn. Marianti !hmad
#. Pn. +ashidah ,j. !g.
)esar
3isemak oleh, 3isahkan oleh,
5!(M!3? )?0 >!)!;@6 5(,?M =,?0/ ;D*6
Penolong "anan "okurikulum /uru )esar
("" (" (t. !nne, 7.P. >abuan. ("" (" (t. !nne, 7.P. >abuan.
/iliran guru ang bertugas untuk membuat rancangan pengajaran harian bagi aktiviti persatuan pada minggu semasa.

Anda mungkin juga menyukai