Anda di halaman 1dari 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS RAJA MELEWAR


SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

KERJA KURSUS PROJEK
PSV 3112
LUKISAN DAN PENYUBURAN DIRI

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
SEMESTER 6
( JANUARI MEI 2014 )
NAMA : ZAMBERY BIN MD YUSOF

NO.KP : 821025-04-5247

UNIT : PENDIDIKAN SENI VISUAL 2 ( PSV 2)

AMBILAN : JUN 2011

PENSYARAH : EN. YAAKOB BIN ATAN

TARIKH SERAHAN : 5 APRIL 2014

ISI KANDUNGAN
PERKARA MUKA SURAT
Halaman Pengakuan


Borang Rekod Kolaborasi


Penghargaan

Biodata Pelajar

Borang Maklum Balas


1.0 Pengertian Lukisan
1.1 Jenis-jenis lukisan
1.2 Teknik- teknik Melukis
1.3 Kaedah melukis2.0 Subject Mater ( Kucing )
2.1 Pengenalan Kucing
2.2 Jenis-jenis kucing
2.3 Hasil Produk Seni Berasaskan Kucing
2.4 Seniman yang Berkaitan dengan kucing
2.5 Ciri ciri unik pada kucing
2.6 Sudut Pandang terhadap Kucing
2.7 Nilai Estetik Pada Kucing3.0 Tugasan Soalan PSV
3.1 Sumber Idea
3.2 Olahan dan Lakaran Idea
3.3 Proses Penghasilan
3.4 Hasil Karya Akhir6.0 Kesimpulan
6.1 Rumusan Keseluruhan
6.2 Refleksi
6.3 BibliografiHALAMAN PENGAKUAN


Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali hasil nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan

sumbernya
Tandatangan :
Nama Penulis : ZAMBERY BIN MD YUSOFF
Tarikh :

BORANG REKOD KOLABORASI

Nama : Zambery Bin Md Yusoff ( 821025-04-5247 )

Unit : PSV 2 ( Ambilan Jun 2011 )
Subjek : Lukisan dan Penyuburan Diri ( PSV 3112 )
Pensyarah Pembimbing : En .Yaakob Bin Atan

Bil Tarikh Perkara Tandatangan

1

22 Feb 2014

Pengagihan soalan kerja kursus oleh
pensyarah


2

8 Mac 2014

Membincangkan soalan tugasan
bersama pensyarah tentang KK PSV 31123

15 Mac 2014

Membincangkan soalan tugasan mengikut
tajuk bersama rakan sekelas dan rakan
guru di sekolah4

26 Mac 2014

Memurnikan hasil kerja tugasan tentang
KK PSV 3112


5

5 April 2014

Penghantaran KK PSV 3112
PENGHARGAAN

Bersyukur saya ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurniaNya, dapatlah saya menyiapkan tugasan kerja kursus (KK) PSV 3112
Lukisan dan Penyuburan Diri ini seperti yang telah ditugaskan.
Sehubungan dengan itu, saya ingin memberi penghargaan kepada mereka yang terlibat dalam melaksanakan tugasan ini. Saya ingin
mengucapkan jutaan terima kasih kepada En.Yaakob Bin Atan selaku pensyarah Pendidikan Seni Visual saya. Terima kasih kerana telah
banyak memberi tunjuk, dorongan dan penerangan yang terperinci tentang tugasan ini. Terima kasih juga kerana membantu saya dalam
mendapatkan idea bagaimana untuk menghasilkan tugasan yang diberikan dengan baik.
Terima kasih juga saya ucapkan kepada pensyarah lain yang sudi berkongsi dan menambah maklumat- maklumat penting kepada saya.
Walaupun mereka tidak mengajar, mereka tetap membantu saya dalam melaksanakan tugasan ini dengan baik.
Di samping itu, ucapan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual sekolah saya ,Cik Lee
Ai Choo kerana telah memberikan kerjasama dan komitmen yang tinggi semasa mencari bahan dan melaksanakan tugas ini. Terima kasih
kerana bersikap positif dan sering mengutarakan idea yang bernas dan kreatif sejak awal tugasan ini dilaksanakan.Selain itu, terima kasih juga
kepada rakan sekelas dan rakan-rakan guru di sekolah kerana membantu dalam mencari dan berkongsi bahan- bahan serta sumber maklumat
penting berkaitan tugasan ini. Terima kasih atas kerjasama dan kesungguhan yang diberikan.
Justeru itu saya ingin menyusun sepuluh jari sekiranya terdapat sebarang kesilapan serta kekhilafan dalam tugasan ini. Saya akan
berusaha untuk memperbaikinya pada masa akan datang.Akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat
kerana memberi sokongan padu dan bantuan kepada saya. Semoga saya melaksanakan kerja kursus ini dengan baik seperti apa yang
dikehendaki oleh pensyarah.
Letih berjalan di tengah pekan,
Singgah sebentar di gerai siti,
Terima kasih kami ucapkan,
Atas segala jasa dan bakti.

BIODATA GURU

Nama : Zambery Bin Md Yusoff

No. Kad Pengenalan : 821025-04-5247

Opsyen : Pendidikan Seni Visual

Tarikh Lahir : 25 Oktober 1982

Alamat Rumah : SU 251 ,Jalan Indah 14 Taman Indah
Sungai Udang ,Melaka
No. Telefon : 017-3045080
Emel : zam5247@gmail.comInstitut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar
Borang Maklum Balas Kerja Kursus ( Projek)


Pengakuan Pelajar
Saya mengaku bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan
sumber.

Tandatangan :______________________________ Tarikh : _________________
( )

Perincian Maklum Balas Tugasan

Pemeriksa

Moderator (jika berkaitan )
Kekuatan :
Kekuatan :
Aspek yang boleh diperbaiki :Aspek yang boleh diperbaiki :

Tandatangan: Tarikh:Tandatangan: Tarikh:
Pengesahan pelajar terhadap maklum balas yang diberikan pensyarah


Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuki dan fahami

Catatan(jika ada)


Tandatangan pelajar : Tarikh :

Nama Pelajar :

Angka Giliran Pelajar:
Tajuk Tugasan :

Pensyarah : Kursus /Matapelajaran:
Tarikh Hantar : Tarikh Terima :