PROGRAM LINUS

Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening)
1

LATAR BELAKANG

Satu daripada National Key Result Area (NKRA) “semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012”. LP menyediakan instrumen saringan untuk menyaring, mengesan dan mengenalpasti penguasaan murid Tahun 1, 2 dan 3 LP telah mengadakan beberapa siri mesyuarat dan mengadakan wacana intelek dengan pelbagai pihak dalam usaha pengkonsepsian dan perekaan bentuk instrumen

2

REKA BENTUK INSTRUMEN SARINGAN

Berdasarkan 12 konstruk asas literasi dan numerasi yang merangkumi definisi literasi dan numerasi Kesemuanya tergolong dalam asas literasi dan numerasi sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) Murid yang menguasai kesemua 12 konstruk itu dianggap telah menguasai asas literasi dan numerasi. Murid yang tidak menguasai kesemua 12 konstruk itu akan melalui kelas pemulihan program LINUS atau kelas khas murid bermasalah pembelajaran.
3

MURID TAHUN 1

SARINGAN 1

Tidak / Ya
IKUT PROGRAM LINUS

Pemeriksaan Doktor

Pemulihan

Masalah Pembelajaran atau Keperluan Khas

SARINGAN 2

Tidak / Ya

Petunjuk
Guru BM/Matematik

Kelas Pendidikan Khas

IKUT PROGRAM LINUS

MURID ARUS PERDANA

Pemulihan SARINGAN 3

Tidak / Ya
Murid Tegar Murid Biasa Pemulihan
IKUT PROGRAM LINUS

Bermasalah Pembelajaran

Guru Pemulihan

MURID TAHUN 2

SARINGAN 1 (Tahun 2)

PENGENDALIAN INSTRUMEN SARINGAN
• Tiga saringan mulai tahun 2010 • Saringan 1 Untuk semua murid Tahun 1 - bulan Mac 2010 • Saringan 2 Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1 - Jun 2010 • Saringan 3 Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 2 - September 2010 • Keputusan Saringan 3 (Tahun 3) dalam bulan September 2012 akan dijadikan ukuran pencapaian KPI.

4

INSTRUMEN SARINGAN

Instrumen Saringan 1, Saringan 2 dan Saringan 3 mengukur konstruk yang sama Item bagi setiap instrumen dibina berdasarkan kedalaman kandungan (depth of the content) yang akur dengan perkara yang dipelajari murid dalam tahun berkenaan.

3

INSTRUMEN SARINGAN

Semua instrumen Saringan LINUS dibina oleh LP tetapi proses saringan dilaksanakan oleh guru secara individu atau kumpulan kecil murid. Proses saringan dilaksanakan secara standard dijalankan secara serentak terhadap semua murid dengan kaedah pengendalian dan jadual yang sama. Proses saringan boleh dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Ketiga-tiga saringan MESTI dilaksanakan oleh guru
3

INSTRUMEN SARINGAN

3

INSTRUMEN SARINGAN

3

Definisi Literasi
Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian Konstruk 1 Keupayaan membunyikan dan menulis huruf vokal dan konsonan Konstruk 2 Keupayaan membunyikan dan menulis suku kata terbuka Konstruk 3 Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka Konstruk 4 Keupayaan membunyikan dan menulis suka kata tertutup Konstruk 5 Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup Konstruk 6 Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’ Konstruk 7 Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata vokal tunggal Konstruk 8 Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding Konstruk 9 Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan berganding Kosntruk 10 Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran Konstruk11 Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah Konstruk 12 Keupayaan membaca dan memahami bahan rangsangan secara lisan atau penulisan

PENTADBIRAN SARINGAN 1
2.1 Terima softcopy instrumen daripada LPM ke PPD  Dokumen di PDF  Dihantar dalam talian (portal PPD)  Fail: PERDANA  KAP  Tarikah terima : Minggu ke 3 Jan 2010

PENTADBIRAN SARINGAN 1
2.3 Pentadbiran Instrumen Linus Jenis instrumen :
 Literasi

Membaca  Numerasi Secara Lisan  Literasi Menulis  Numerasi Secara Bertulis

PENTADBIRAN SARINGAN 1
2.3 Pentadbiran Instrumen Linus Jenis instrumen : On-going assessment; 1 - 28 Feb
 

Literasi Membaca Numerasi Lisan

Standardise; 1 – 5 Mac
 Literasi

Menulis  Numerasi Menulis

Sekian, terima kasih