Anda di halaman 1dari 1

Naziv predmeta: ANALIZA I

ifra predmeta Status predmeta Semestar


Broj ECTS
kredita
Fond asova
Obavezni I 10 4P+4V
Studijski programi za koje se organizuje: Akademski osnovni studijski programi PRIRODNO-MATEMATIKOG
AK!"TETA Matematika i Matematika i ra#unarske nauke $studije traju % semestara& '() E*T+ kredita,-
Uslovljenost drugim predmetima: Nema-
Ciljevi izuavanja predmeta: Predmet ima .a /i0j da studenti usvoje i ov0adaju osnovama matemati#ke ana0i.e1
teorijom grani#ni2 vrijednosti& e0ementima di3eren/ija0nog i integra0nog ra#una i teorijom redova-
me i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr arko Pavievi nastavnik !ari"an !arkovi asistent
!etod nastave i savladanja gradiva: Predavanja& vje45e& doma6i .ada/i& konsu0ta/ije& ko0okvijumi-
#adr$a" %red&eta'
Pripremne nedje0je
I nedje0ja
II nedje0ja
III nedje0ja
I7 nedje0ja
7 nedje0ja
7I nedje0ja
VII ned"e("a
7III nedje0ja
I8 nedje0ja
8 nedje0ja
8I nedje0ja
8II nedje0ja
8III nedje0ja
8I7 nedje0ja
87 nedje0ja
87I nedje0ja
9avr:na nedje0ja
87III-88I
nedje0ja
!po.navanje& priprema i upis semestra-
!po.navanje studenata sa osnovnim temama koje 6e i.u#avati u ovom predmetu-
+kup rea0ni2 5rojeva-aksiomatsko .asnivanje-
Prin/ipi komp0etnosti skupa rea0ni2 5rojeva-
Teorija konvergentni2 ni.ova-
;o0/anova i Ko:ijeva teorema .a ni.ove- ;ana2ov stav o nepokretnoj ta#ki-
Topo0ogija na skupu rea0ni2 5rojeva-
#(obodna ned"e("a
Grani#na vrijednost 3unk/ije- Neprekidnost 3unk/ije u ta#ki-
;a.a skupa- Konvergen/ija i neprekidnost 3unk/ije pri 5a.i skupa-
G0o5a0na svojstva neprekidni2 na segmentu 3unk/ija- I ko(okvi")&
Ravnomjerna neprekidnost 3unk/ija-
Di3eren/ija5i0nost 3unk/ije u ta#ki- I.vod- I.vod vi:eg reda-
Teoreme srednji2 vrijednosti di3eren/ija0nog ra#una- ;ernu0i-"opita0ovo pravi0o-
Tej0orove 3ormu0e-
Monotonost i ekstemne vrijednosti di3eren/ija5i0ni2 3unk/ija- Konveksnost 3unk/ija-Prevojne
ta#ke-
Ispitivanje i /rtanje gra3ika 3unk/ije- II ko(okvi")&.
"avr#ni ispit$

Ovjera semestra i upis o/jena-
Dopunska nastava i poravni ispitni rok-
OP*+,+-+N.+ #*/0+NA*A
Ned"e("no
') kredita < =)>?)@'? sati i A) minuta
#tr)kt)ra'
- = sata predavanjaB
- = sata vje45i B
- C sati i A) minuta samosta0nog rada
uk0ju#uju6i i konsu0ta/ije-
/ se&estr)
Nastava i zavr1ni is%it' $'? sati i A) minuta, < '% @ A'? sati i A) minuta
Neo%2odne %ri%re&e prije po#etka semestra $administra/ija& upis&
ovjera, A < $'? sati i A) minuta, @ A% sati i =) minuta
/k)%no o%tereen"e za %red&et 10 3 40 5 400sati
#tr)kt)ra o%tereen"a1
A'? sati i A)minuta$Nastava,DA% sati i =) minuta$Priprema,D%) sati
$Dopunski rad,
+tudenti su o5ave.ni da po2aEaju nastavu& rade i predaju sve doma6e .adatke i rade o5a ko0okvijuma-
%iteratura 7- I- Gavri0ov&&F- Pavi6evi6& Matemati#ka ana0i.a I&
I-M- "avrentjev& R- G6epanovi6& 95irka .adataka i. mat- ana0i.e I
&'li(i provjere znanja i o(jenjivanje: = doma6a .adatka se o/jenjuju sa ukupno ( poena $A poen .a svaki doma6i
.adatak,-
A poena .a redovno prisustvo nastavi i vje45ama- Dva ko0okvijuma po A) poena $ukupno =) poena,- 9avr:ni ispit - C)
poena- Pre0a.na o/jena se do5ija ako se kumu0ativno sakupi najmanje C' poena-
me i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: )rof$ dr *arko )avi+evi+
Napomena: