Anda di halaman 1dari 11

1

1.0 Pendahuluan
Dakwah merupakan satu tanggunggjawab penting yang memerlukan kepada peraturan,
disiplin serta perancangan yang sempurna dalam melaksanakan dan menjayakannya.
Tanggunggjawab ini tidak boleh diambil mudah kerana ianya memerlukan kepada cara
(uslub) dan kaedah (wasilah) pendekatan yang terbaik agar dakwah yang disampaikan itu
sampai dan memberi kesan kepada madu atau golongan yang menjadi sasaran dakwah.
Al-Quran sendiri menyeru manusia suaya berfikir dan membuat persiapan untuk
menerima amanah sebagai khalifah dan pemimpin di atas muka bumi ini untuk
dimakmurkan sebaik-baiknya. Terdapat banyak ayat al-Quran dan Hadis yang
menjelaskan tentang kepentingan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran
dalam usaha untuk membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Hal ini kerana al-
Quran sangat menitikberatkan kesejahteraan sejagat baik ketika berada di dunia mahupu
di akhirat kelak. Melalui ketentuan inilah dapat kita fahami bahawa hujah-hujah al-
Quran dalam penyampaian mesejnya yang pelbagai tidak lain tidak bukan adalah untuk
memperbetul dan memimpin pemikiran serta gaya hidup umat manusia sesuai dengan
fungsinya sebagi sumber metodologi dakwah yang utama.
Dalam sejarah dakwah islamiyah, nabi dan rasul merupakan individu khusus yang
telah ditugaskan oleh Allah untuk memimpin serta memandu umat manusia supaya
berjalan di atas landasan syariat yang benar. Jika diteliti, jalan dakwah mereka sebenarnya
penuh dengan keluhuran dan keagungan. Di samping keikhlasan pimpinan mereka yang
penuh dengan keberanian dan kesabaran untuk memimpin serta memandu manusia ke
jalan yang benar dengan pendekatan dakwah yang pelbagai. Antara mereka yang turut
mengharungi kemanisan perjuangan ini ialah Nabi Musa a.s yang juga merupakan
seorang rasul yang ditugaskan untuk mengembalikan kaumnya yang telah jauh terpesong
kepada jalan yang lurus lagi benar.
Oleh yang demikian, Nabi Musa a.s telah melaksanakan usaha dakwah baginda
dengan pelbagai kaedah bagi menyelamatkan kaumnya. Sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam al-Quran seperti; hikmah dan pengajaran serta perdebatan di samping
bantuan wahyu dan mukjizat yang telah dianugerahkan oleh Allah s.w.t kepada baginda.
2

2.0 Pengenalan Kepada Dakwah
2.1 Dakwah Dari Segi Bahasa
Perkataan dakwah berasal daripada perkataan Bahasa Arab iaitu ( - - ) yang
bereerti seruan, panggilan atau ajakan. Dalam penggunaan Bahasa Arab menurut Kamus
Munjid al-Tullab, perkataan dawah boleh diguna pakai untuk 17 makna yang berlainan.
Menurut Kamus Dewan pula, penjelasan tentang perkataan dawah dapat
dijelaskan sebagaimana berikut:
i. Kegiatan menyeru dan membimbing serta meyakinkan secara baik dalam usaha
untuk mempengaruhi orang lain supaya menyedari dan mengamalkan ajaran
agama (lazimnya dimaksudkan dengan agama islam)
ii. Mengikuti ajaran agama islam dengan lebih sempurna sebagaimana yang dapat
dilihat pada tingkah laku dan pergaulan serta cara berpakaian.

2.2 Dakwah Dari Segi Istilah
Menurut catatan yang terdapat dalam Ensiklopedia Islam, dakwah mengikut pandangan
agama ialah ajakan yang ditujukan kepada menusia oleh Allah melalui para rasul-Nya
supaya yakin dan percaya kepada agama yang sebenar iaitu agama islam.
Makna dawah mengikut istilah secara khususnya dapat dibahagikan kepada dua
pengertian yang utama iaitu:
i. Menyampai dan menyebar serta mendorong umat manusia supaya beriman kepad
Allah dan mentaatiNYA dengan mengerjakan segala suruhan serta meninggalkan
segala laranganNYA. (majoriti pakar dawah)
ii. Suatu ilmu yang mementingkan penyebaran nilai-nilai islam dan
menyampaikannya kepada umat manusia secara menyeluruh.
Dakwah mengikut erti yang kedua ini adalah merujuk kepada suatu ilmu pengetahuan
dalam islam yang diterapkan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu tauhid. Fiqh,
tasawuf dan lain-lain. (Sulaiman Ibrahim et.al, 2001:12-14)
3

3.0 Ayat-ayat Al-Quran Berkaitan Dakwah Nabi Musa a.s
Berdasarkan nas-nas al-Quran, terdapat banyak ayat yang menyentuh tentang psikologi
dakwah. Abd Karim Zaidan menjelaskan bahawa sumber metodolgi dakwah itu
datangnya dari al-Quran, al-Hadith, perjalanan tokoh-tokoh terdahulu, ijtihad ahli Fiqh
dan pengalaman atau percubaan.
Dalam membicarakan tentang usaha dakwah Nabi Musa as, al-Quran banyak sekali
membentangkan tentang kisah-kisah dakwah baginda. Antaranya ialah seperti berikut:

) (
Maksudnya: Dan (kenangkanlah) ketika kamu berkata: Wahai Musa! Kami tidak akan
beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang (dengan mata
kepala kami). Maka kerana itu kamu disambar petir, sedang kamu semua melihatnya.
Dalam ayat ini Allah mengingatkan Bani Israel kepada sifat-sifat dan keingkaran
nenek moyang mereka dahulunya kepada Nabi Musa as iaitu bahawa mereka pernah
berkata kepada Nabi Musa as, Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami dapat
melihat Allah secara terang-terangan. Disebabkan sikap dan kelakuan mereka yang
demikian itu, maka Allah SWT menurunkan azab kepada mereka iaitu halilintar yang
menyambar mereka.
Setelah Nabi Musa as diamanahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada Firaun,
baginda telah dibekalkan dengan dengan dua mukjizat bagi membuktikan
kerasulannyaketika dilantik menjadi nabi di lembah suci yang dinamakan Tuwa. Perkara
ini telah Allah jelaskan dalam firman-Nya:


) (

) (
Maksudnya: Dan (sekarang) campakkanlah tongkatmu. (Dia pun mencampaknya), maka
apabila dia melihat tongkatnya itu (menjadi seekor ular besar) bergerak cepat tangkas,
seolah-olah seekor ular kecil, berpalinglah dia melarikan diri dan tidak menoleh lagi.
(Lalu dia diseru): Wahai Musa, datanglah kemari dan janganlah engkau takut.
Sesungguhnya engkau dari orang-orang yang beroleh aman. Masukkanlah tanganmu
melalui belahan dada bajumu, nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tiada
cacat dan kepitlah tanganmu di celah ketiakmu ketika merasa takut (nescaya hilanglah
takutmu). Yang demikian adalah dua bukti dari Tuhanmu (untuk engkau
menunjukkannya) kepada Firaun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum
yang fasik (derhaka).
Nabi Musa as memberi keterangan yang jelas tentang peranannya sebagai rasul iaitu
menyeru manusia supaya menyembah Tuhan semesta alam dan membebaskan Bani Israil
dari perhambaan kepada Firaun. Baginda juga diutuskan untuk membawa mereka
bersamanya pergi ke Palestin (Tantawiyy Mohammad Sayyid 1968: 20).
Nabi Musa as juga telah menasihati kepada Bani Israil bahawa tuhan yang patut
disembah adalah Allah kerana Dialah yang telah banyak memberi nikmat seperti
diselamatkan oleh Allah dari penderitaan yang dialami bersama Firaun. Mereka juga telah
dimuliakan oleh Allah kepada seluruh umat pada zaman itu. Firman Allah:

) (

) (
Maksudnya: Nabi Musa berkata lagi: Patutkah aku mencari tuhan untuk kamu selain dari
Allah, padahal Dia telah melebihkan kamu atas sekalian manusia (yang sezaman dengan
kamu, dengan berbagai nikmat yang telah dikurniakanNya kepada kamu)? Dan (Tuhan
5

berfirman): Ingatlah ketika Kami selamatkan kamu dari Firaun dan kaumnya, yang
menyeksa kamu dengan azab seksa yang seberat-berat dan seburuk-buruknya; mereka
membunuh anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu
dan (ingatlah bahawa) yang demikian itu mengandungi cubaan yang besar dari Tuhan
kamu.

4.0 Metod Pendekatan Dakwah Nabi Musa a.s

4.1 Pendekatan Psikologi Dakwah Nabi Musa a.s Kepada Firaun

Umumnya seperti yang diketahui bahawa Firaun terkenal dengan kesombongan dan
kedegilan dalam kehidupannya bersama Nabi Musa a.s. dan Bani Israil. Oleh yang
demikian, Nabi Musa a.s telah diamanahkan oleh Allah untuk menyeru Firaun
menyembah Tuhan semesta alam dan di waktu yang sama membebaskan Bani Israil dari
diperhambakan olehnya. Firman Allah :


(Surah al-Araf 7 : 104-105)
Maksudnya : dan Musa berkata : Wahai Firaun! Sesungguhnya aku ini adalah seorang
utusan dari Tuhan semesta alam. (104). Wajib ke atasku tidak mengatakan sesuatu
terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan
membawa bukti yang nyata daripada Tuhan kamu, maka lepaskanlah Bani Israel (pergi)
bersamaku(105).
Mufassir telah menyatakan bahawa sebahagian besar Bani Israil itu tinggal di
Mesir, sedangkan ayah mereka iaitu Nabi Yaakub a.s. tinggal di Palestin. Keadaan ini
berlaku kerana anak-anak Nabi Yaakub telah datang ke Mesir untuk berjumpa dengan
6

Nabi Yusof a.s yang menjadi menteri di Mesir, lalu mereka menetap dan beranak pinak di
Mesir. Kemudian, apabila dinasti Firaun memegang kuasa, kaum Bani Israil telah
dijadikan hamba dan disuruh membuat pekerjaan berat. Nabi Musa a.s. bangkit dan
berjuang untuk membebaskan Bani Israil daripada perhambaan itu dan membawa mereka
pulang ke Palestin iaitu negara asal mereka. Oleh kerana Firaun mendakwa dirinya
sebagai Tuhan, maka Nabi Musa a.s. berterus terang mengatakan bahawa dia adalah rasul
Tuhan sekalian alam dan dengan sendirinya menafikan dakwaan Firaun yang mengaku
dirinya sebagai Tuhan. (Salahuddin Abdullah, 2009, Jilid 2 : 266).
Di sinilah Nabi Musa a.s. menggunakan pendekatan psikologi dakwah dalam
mendekati Firaun. Pendekatan psikologi yang dibawa oleh Nabi Musa a.s. ialah
pendekatan secara lemah lembut iaitu dengan memohon kepada Allah agar diterangkan
hati dan dipermudahkan urusan dakwah. Nabi Musa a.s. juga turut memohon dari Allah
agar melantik Nabi Harun a.s. saudaranya sebagai pembantunya. Permohonan baginda
diterima oleh Allah. Nabi Musa a.s. terus berdakwah secara lemah lembut kepada Firaun
dengan bantuan saudaranya Nabi Harun sebagaimana yang diarahkan oleh Allah.
Sesungguhnya lemah lembut merupakan cara dakwah yang sangat bijaksana. Ini
kerana lemah lembut itu tidak menimbulkan perasaan berbangga dengan dosa dan tidak
merangsangkan perasaan angkuh dan sombong. Perkataan yang lemah lembut ini dapat
membangkitkan kesedaran hati manusia dan mendorongkannya merasa takut kepada
akibat-akibat kezaliman. Oleh itu, Allah memerintahkan Nabi Musa a.s. dan Nabi Harun
a.s. untuk berbicara dengan kata-kata lemah lembut semasa berdakwah kepada Firaun
walaupun Allah telah menjelaskan bahawa Firaun adalah orang yang melampaui batas,
bengis dan kejam. Ini kerana, tidaklah lemah lembut ada apa sesuatu melainkan ia
mengelokkannya dan tidaklah kekerasan ada pada sesuatu melainkan ia
memburukkannya. Ini juga merupakan petunjuk Allah kepada para ulama dan pendakwah
bahawa mereka hendaklah bersifat lemah lembut dalam berdakwah dan melaksanakan
kewajipan amar makruf nahi mungkar. Tidak seharusnya bagi seorang pendakwah
bersikap kasar dalam perkataan kerana cara ini akan menjadikan manusia semakin
menjauhi serta tidak mendengar nasihat. (Ash- Sabuny, Muhammad Ali, 2001 : 158-159).
7

Nabi Musa a.s. dan Nabi Harun a.s. pergi menemui Firaun tanpa merasa putus asa
untuk menunjukkanya ke jalan yang lurus dengan harapan semoga Firaun akan
mengambil pengajaran dan takut kepada Allah. Nabi Musa a.s. turut menjelaskan tentang
peranannya sebagai rasul iaitu menyeru manusia supaya menyembah Tuhan semesta alam
dan membebaskan Bani Israil dari perhambaan kepada Firaun. (Tantawiyy, Muhammad
Sayyid, 1968 : 20).
Firaun yang sombong itu tidak menerima kewujudan Tuhan selain darinya, lalu
bertanya kepada Nabi Musa a.s. tentang Tuhan semesta alam. Pertanyaan ini adalah
bertujuan untuk merendahkan dan melemahkannya bukan kerana benar-benar ingin tahu
untuk membenarkannya. Nabi Musa a.s. kemudiannya menjelaskan tentang sifat-sifat
Allah dengan penuh lemah lembut.
Walaupun Nabi Musa a.s. telah menerangkan tentang sifat-sifat Allah, namun
Firaun dan pengikut-pengikutnya dengan angkuh berkata bahawa mereka tidak pernah
mendengar seruan yang disampaikan oleh Nabi Musa a.s. dari nenek moyang mereka.
Keangkuhan Firaun tidak mengubah pendiriannya untuk tidak beriman kepada Allah
walaupun telah ditunjukkan bukti-bukti kukuh. Malah dia menolaknya sebagai satu
penipuan dengan mendakwa ia adalah penipuan semata-mata.
Walaupun begitu tinggi sifat sombong Firaun terhadap dakwah yang disampaikan
oleh Nabi Musa a.s., akan tetapi baginda tidak berputus asa dan terus berdakwah kepada
Firaun dengan pendekatan yang lain iaitu dengan menunjukkan mukjizat iaitu
pendekatan psikologi yang pelik dan luar biasa yang telah Allah anugerahkan kepada
Nabi Musa a.s. Antara mukjizat Nabi Musa a.s. ialah tongkat bertukar menjadi ular dan
tangan bercahaya. Firaun melihat sendiri kedua-dua mukjizat tersebut yang ditunjukkan
oleh Nabi Musa a.s. Dia menyakini apa yang ditunjukkan tetapi masih lagi berdegil dan
enggan beriman dan menuduh Nabi Musa a.s, seorang tukang sihir yang cuba menghalau
mereka keluar dari negeri Mesir. Tuduhan Firaun bahawa Nabi Musa a.s. adalah ahli sihir
sebenarnya menunjukkan kebimbangannya dan kesungguhan Firaun untuk menghalang
pengikut-pengikutnya supaya tidak terpengaruh dan mengikut apa yang dibawa oleh Nabi
Musa a.s. (Said Ayyud 1992 : 214).
8

Begitulah pendekatan psikologi dakwah yang Nabi Musa a.s. terhadap Firaun
secara lemah lembut dan juga dengan menunjukkan mukjizat. Walaupun begitu, Firaun
tetap juga tidak beriman kepada Allah Taala bahkan dengan sikap degilnya mendakwa
dialah tuhan yang menguasai kerajaan Mesir. Kemudian Allah tenggelamkan Firaun dan
pengikut-pengikutnya.

4.2 Pendekatan Psikologi Dakwah Nabi Musa a.s Kepada Bani Israil.
Nabi Musa a.s. menyeru kaumnya Bani Israil supaya menerima agama yang dibawanya,
meninggalkan amalan dan adat sesat yang diwarisi serta mensyukuri nikmat kelebihan
yang Allah berikan kepada mereka.
Hasil daripada usaha tersebut ramai yang telah menjadi pengikutnya. Mengikut
sesetengah ahli sejarah, pengikut-pengikutnya yang keluar bersama-samanya sebagai
tentera adalah seramai lebih 600 ribu orang. Kaum Bani Israil merupakan golongan yang
banyak karenah. Nabi Musa a.s. memerintahkan mereka supaya memasuki Baitul Maqdis
setelah mereka berjaya melepaskan diri dari ancaman Firaun tetapi mereka enggan
mematuhinya menyebabkan Nabi Musa a.s. menghadapi banyak masalah. (Ab. Aziz
Mohd Zin, 1997 : 59).
Ketika kaum Nabi Musa a.s. dibelunggu dengan perasaan sedih kerana diseksa oleh
Firaun, Nabi Musa a.s. telah menggunakan pendekatan psikologi iaitu dengan memujuk
mereka melalui kata-kata yang menghiburkan dan menenangkan.
Dalam ayat ini menceritakan anak lelaki kaum Nabi Musa a.s. dibunuh dan hanya
membiarkan anak perempuan hidup. Jika dahulu ianya berlaku sebelum kelahiran Nabi
Musa a.s. tetapi kali ini ianya berlaku setelah kebanyakan kaum Bani Israil beriman
kepada Nabi Musa a.s.. Maka untuk menghalang mereka daripada beriman kepada Allah
dan Nabi Musa, Firaun telah memerintahkan agar dikenakan penyeksaan itu kepada kaum
Bani Israil yang beriman. Bani Israil berasa teramat sedih dengan apa yang dilakukan
oleh Firaun dan pembesar-pembesarnya. Lalu Nabi Musa a.s. menenangkan hati mereka
dan menghiburkan mereka dengan kata-katanya : Mohonlah pertolongan kepada Allah
9

s.w.t. semata-mata. Mohonlah pertolongan dan sokongan darinya agar diangkat ancaman
buruk itu dari kamu. Bersabarlah dan janganlah bersedih. Sesungguhnya Allah s.w.t.
Maha Penolong di atas segala kesusahan. Kesabaran ini adalah senjata seorang mukmin
dan kunci kepada kemenangan dan ketahuilah sesungguhnya bumi ini milik Allah s.w.t. ,
yang diberikanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya. (al-Zuhaili 1991, jilid 9 : 50).
Walaupun Nabi Musa diutuskan kepada mereka, Firaun tetap menyakiti mereka
sepertimana yang dilakukan sebelum ini. Lalu Nabi Musa a.s. memujuk dan
menenangkan mereka dengan katanya bahawa baginda berharap agar Allah s.w.t.
menghancurkan musuh mereka yang menguasai dan menyakiti mereka dengan zalimnya.
Daripada ayat-ayat inilah dapat dilihat bagaimana Nabi Musa a.s. memberikan motivasi
dan semangat kepada mereka memohon pertolongan kepada Allah s.w.t. dan bersabar.
Baginda memperlihatkan kepada mereka bahawa bumi ini adalah milik Allah s.w.t..
Baginda menyakinkan kepada mereka akan keruntuhan pemerintahan Firaun dan mereka
menjadi pemimpin di tempat yang akan dimiliki dan menyakinkan kepada mereka
bahawa kekalnya pemerintahan itu. (al-Adawi, 1935 : 191).
Seterusnya pendekatan menghiburkan, menenangkan jiwa dan motivasi Nabi Musa
a.s. menggunakannya ketika kaumnya berasa sedih apabila Firaun dan pembesarnya
masih kafir walaupun Nabi Musa a.s. sudah menang pertarungan dengan ahli sihir. Pada
waktu Nabi Musa a.s. melihat kesedihan dan ketakutan kaumnya terhadap Firaun dan
kekejamannya, baginda memberikan motivasi dan menenangkan kaumnya dengan
katanya : Jika sekiranya kamu beriman iaitu membenarkan Allah s.w.t. dan ayat-ayatNya
dengan sebenar-benar iman. Maka kepada Allah kamu bertawakal dan berpegang
denganNyalah kamu percaya dan teranglah dengan janjiNya. (al-Zuhaili, jilid 11 : 248).

Kesimpulannya, di antara pendekatan psikologi yang digunakan oleh Nabi Musa a.s.
ialah pendekatan lemah lembut iaitu memohon kepada Allah agar diterangkan hati Firaun.
Begitu juga pendekatan dengan menunjukkan mukjizat iaitu sesuatu yang pelik dan luar
biasa.
10


5.0 Kesimpulan
Berdasarkan penerangan yang telah dijelaskan, penulis menyimpulkan bahawa
kepentingan dakwah tidak dapat dinafikan lagi dalam usaha untuk mengubah manusia ke
arah kebaikan. Tugas dakwah bukanlah tanggunggjawab individu, bahkan ianya menjadi
tanggunggjawab bersama yang perlu digalas. Bagi mencapai hasrat murni ini, disiplin dan
peraturan yng benar-benar mantap perlu diterapkan dalam diri setiap pendakwah. Dengan
itu, setiap usaha dakwah yang dilaksanakan akan lebih berkembang dan mencapai
kejayaan yang unggul.
Intipati al-Quran dan Sunnah sendiri merupakan satu seruan kepada para
pendakwah agar memahami tuntutannya lantas merealisasikannya dalam kehidupan
seharian. Hal ini dapat dicapai dengan cara menyeru mereka yang berada di sekeliling dan
kawasan sekitar kita. Pelaksanaan tuntutan ini boleh dilakukan dengan bermacam-macam
cara sebagaimana yang dianjurkan oleh al-Quran dan Hadith itu sendiri mengikut kondisi
semasa sesebuah masyarakat yang kita dekati.
Sebagai contoh, Nabi Musa a.s telah menggunakan pendekatan secara psikologi
dalam pelaksanaan dakwah baginda. Jika diperhatikan, metod ini merupakan satu cara
yang unik dalam menyampaikan mesej dakwah kepada madu kerana ianya boleh
membawa kita supaya lebih dekat dengan hati mereka. Pendekatan sebegini juga
merupakan pendekatan terbaik bagi zaman baginda sebagai suatu solusi yang efektif bagi
menangani keadaan masyarakat yang jelas berbeza dari segi tabiat dan amalan, lebih-
lebih lagi pemikiran mereka.

Oleh yang demikian, penulis menegaskan bahawa metod dakwah yang digunakan
oleh Nabi Musa a.s ini adalah merupakan metodologi dakwah yang paling sesuai untuk
diaplikasikan dalam suasana masyarakat hari ini. Hal ini kerana masyarakat kita pada hari
ini seolah-olah telah kembali kepada zaman jahiliah di mana mereka lebih gemar untuk
bertanya dan berdebat tentang sesuatu yang telah mereka tahu kebenarannya tetapi tidak
11

pula mengakui dan mengamalkannya. Mereka juga cenderung untuk mempertikaikan
gerakan dakwah yang dilaksanakan oleh umat islam dengan alasan bahawa ini adalah
suatu paksaan dan mencabuli hak mereka. Sesuai dengan keadaan ini, amatlah wajar
untuk kita sebagai pendakwah mendekati mereka secara psikologi bagi menjelaskan
kepada mereka lantas menarik mereka ke jalan yang benar.