Anda di halaman 1dari 17

[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADI

VISI ICT
SKK KAMPUNG JAMBU
SKK KAMPUNG JAMBU MENJADI SEBUAH SEKOLAH YANG BERDAYA SAING DALAM BIDANG ICT MENJELANG 2015

MISI
Untuk menyediakan kemudahan infrastruktur,modal insane berpegetahuan dan berkemahiran serta
menggunakan sumber ICT secara optimum kea rah pembestarian sekolah

DASAR ICT SEKOLAH
Semua pentadbir,guru dan staf sokongan menggunakan ICT untuk mempertingkatkan kecekapan dan
keberkesanan sistem pengurusan
Pengautomasian pejabat dan system aplikasi pengurusan yang membawa kepada penambahbaikan proses
kerja
Semua murid diberi peluang memperolehi kemahiran menggunakan kemudahan ICT
Semua guru menggunakan kemudahan ICT sebagai alat pengajaran dan pembelajaran termasuk
menggunakan perisin khusus(courseware),internet dan aplikasi yang lain
Mengurangkan kos pengurusan dan masa melalui kemudahan ICT

[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADI

OBJEKTIF

Melahirkan guru dan murid yang dapat mengoptimumkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan
pembelajaran

Meningkatkan penggunaan ICT sistem dalam kalangan guru dan staf sokongan


Menjalinkan hubungan ibu bapa dan komuniti melalui penggunaan ICT
[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADI


KERANGKA PELAN PEMBESTRIAN SEKOLAH
SKK KAMPUNG JAMBU 2012-2015


HALA TUJU SKK KAMPUNG JAMBU
MENJELANG 2015
ASAS
PEMBANGUNAN


MISI DAN VISI
MODAL
INSAN

GURU,MURID
DAN STFF
SOKONGAN
BERKEMAHIRAN
ICT
PENGGUNAAN
ICT

PENTADBIR
DAN
PENGURUSAN
P&P
APLIKASI ICT
EMIS ONLINE
E-TUKAR
PATSKOM
EMAIL
PORTAL
SEKOLAH
INSFRASTRUKTUR
ICT
WIFI
KOMPUTER
LCD
INFO KOMUNITI

EMAIL
PORTAL SEKOLAH
MATLAMAT PEMBESTARIAN SEKOLAH
KEPEMIMPINAN
GURU BESAR
[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADI

PERANCANGAN
STRTEGIK ICT
2012-2015
ANALISIS SWOT

[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADI
KEKUATAN (STRENGTH -S)


S1 Guru mencukupi -100% terlatih

S2 100% guru mempunyai kemahiran asas dalam ICT

S3 Terdapat 50% staf sokongan mempunyai kemahiran ICT

S4 Ada kemudahan bilik komputer,dan bilik akses.

S5 Ada kemudahan peralatan Chrome Book.

S6 Ada Peruntukan PCG matapelajaran dan pusat sumber

S7 Pengetua dan barisan pengurusan berpegalaman dan
berkemahiran dalam ICT

S8 50% murid celik ICT


KELEMAHAN (WEAKNESS -W)


W1 50% staf sokongan yang kurang kemahiran asas ICT

W2 Kemudahan peralatan ICT sering dirosakkan oleh murid

W3 Ada guru yang kurang menggunakan ICT untuk pengajaran
Dan pembelajaran

W4 Kawasan liputan Wi-Fi tidak menyeluruh

W5 Peralatan PPSMI sering rosak

W6 Kurang komunikasi antara pihak sekolah dan ibu bapa

W7 Kemudahan bilik makmal komputer sering rosak dan sering
Lewat diselenggara oleh pihak kontraktor(vendor)

[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADI

PELUANG (OPPORTUNITIES -O)


O1 PIBG membiayai dan menyokong program ICT sekolah

O2 Bantuan komputer dari pihak swasta

O3 Bantuan dari pihak Jabatan Pelajaran(BTP)

O4 Mempunyai juruteknik yang berkemahiran

O5 Kerjasama dengan unit ICT sekolah-sekolah lainANCAMAN (THREATS -T)


T1 Ibu bapa kurang celik komputer

T2 Kurang sokongan ibu bapa

T3 Ibu bapa tiada kemudahan ICT di rumah

T4 Kekurangan peruntukan untuk penyelenggaraan Perlatan
ICT

T5 Murid lebih berminat bahan picisan dalam internet
Berbanding bahan ilmiah

T6 Harapan ibu bapa terlalu tinggi terhadap pencapaian
akademik anak-anak


[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADI

PELAN STRATEGIK ICT 2012-2015
ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF OBJEKTIF KPI
TOV
2011
2012 2013 2014 2015
Pengunaan kemudahan
ICT untuk pengajaran dan
pembelajaran serta
pengurusan sekolah masih
kurang
Tingkatkan penggunaan
ICT dalam pengajaran dan
pembelajaran serta
pengurusan sekolah oleh
pentadbir,guru-guru dan
murid-muridMeningkatkan
penggunaan ICT dalam
kalangan guru,staf
sokongan dan murid

Menaik taraf sistem Wi-Fi


Melengjapkan semu bilik
khas dengan LCD

Menambah bilangan
komputer setiap bilik khas

Peratusan penggunaan
ICT,komputer dan bahan
ICT

Pertusan penggunaan
emel dalam pengurusan

Peratusan penggunaan
makmal mkomputer

Peratusan penggunaan
Eduweb

Bilangan Blog yang
dihasilkan Panitia


Peratusan kawasan
liputan

Nisbah bilangan
LCD:Bilangan bilik khas

Nisbah bilangan
komputer:Bilangan bilik
khas

45%


50%


55%


35%


10%75%


3:13


6:13[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADIISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF OBJEKTIF KPI
TOV
2011
2012 2013 2014 2015

Meningkatkan kemahiran
dan pegetahuan guru dan
murid dalam ICT

Bilangan guru yang
berkemahiran
menggunakan komputer

Bilangan stf sokongan
yang berkemahiran
menggunakan komputer

Bilangan murid yang
berkemahiran
menggunakan komputer


60%50%60%

[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADI

STRATEGI ICT
2012 2015
PENJANAAN STRATEGI
MENGGUNAKAN TOWS
MATRIK

[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADI


KEKUATAN (STRENGTH -S)
S1 Guru mencukupi -100% terlatih
S2 100% guru mempunyai kemahiran asas
dalam ICT
S3 Terdapat 50% staf sokongan mempunyai
kemahiran ICT
S4 Ada kemudahan bilik komputer,bilik akses
dan makmal sain dan Makmal bahasa
S5 Ada kemudahan peralatan PPSMI
S6 Ada Peruntukan PCG matapelajaran dan
pusat sumber
S7 Guru Besar dan barisan pengurusan
berpegalaman dan Berkemahiran dalam ICT
S8 70% murid celik ICT
KELEMAHAN (WEAKNESS -W)
W1 50% staf sokongan yang kurang kemahiran
asas ICT
W2 Kemudahan peralatan ICT sering dirosakkan
oleh murid
W3 Ada guru yang kurang menggunakan ICT
untuk pengajaran Dan pembelajaran
W4 Kawasan liputan Wi-Fi tidak menyeluruh
W5 Peralatan PPSMI sering rosak
W6 Kurang komunikasi antara pihak sekolah
dan ibu bapa
W7 Kemudahan bilik makmal komputer sering
rosak dan sering ewat diselenggara oleh pihak
kontraktor(vendor)
PELUANG (OPPORTUNITIES -O)
O1 PIBG membiayai dan menyokong program ICT
sekolah
O2 Bantuan komputer dari pihak swasta
O3 Bantuan dari pihak Jabatan Pelajaran(BTP)
O4 Mempunyai juruteknik yang berkemahiran
O5 Kerjasama dengan unit ICT sekolah-sekolah lain
S-O STRATEGI
Wujudkan pemufakatan dan kerjasama antara
sekolah dengan PIBG dan pihak luar

Meningkatkan profesionalisme guru dalam ICT

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran
murid dalam ICT

W-O STRATEGI
Tingkatkan penggunaan ICT
Peningkatan kualiti pengurusan
ANCAMAN (THREATS -T)
T1 Ibu bapa kurang celik komputer
T2 Kurang sokongan ibu bapa
T3 Ibu bapa tiada kemudahan ICT di rumah
T4 Kekurangan peruntukan untuk penyelenggaraan
Perlatan ICT
T5 Murid lebih berminat bahan picisan dalam internet
Berbanding bahan ilmiah
T6 Harapan ibu bapa terlalu tinggi terhadap pencapaian
akademik anak-anak

S-T STRATEGI
Tingkatkan penggunaan ICT dalam pengajaran
dan pembelajaran

Mengoptimum penggunaan PCG,pusat sumber
dan motivasi

Tingkatkan pemantauan pengajaran dan
pembelajaran

Dedahkan murid dengan pengetahuan ICT


W-T STRATEGI
Tingkatkan Hubungan sekolah dengan ibu bapa

Tingkatkan motivasi guru dan murid

[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADI

STRATEGI
PEMANTAPAN ICT
2012-2015
[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADIFOKUS/STRATEGI
STRATEGI
PELAKSANAAN
PELAN TINDAKAN KPI
SASARAN
PRESTASI
PENCAPAIAN
TAHUN
PELAKSANAAN
/PENCAPAIAN
Pemuafakatan dan
kerjasama sekolah
dengan PIBG dan
pihak luar
Menambah
bilangan peralatan
ICT
Memohon
sumbangan pihak
swasta
Bilangan
permohonan
4 kali
2012-2015
(setiap tahun)
Memohon
sumbangan PIBG
Bilangan
permohonan
4 kali
2012-2015
(setiap tahun)
Memohon
bantuan tenaga
pakar dari luar
Kursus dan bengkel
Bilangn kursus dan
bengkel
4 kali
2012-2015
(setiap tahun)
[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADI

FOKUS/STRATEGI
STRATEGI
PELAKSANAAN
PELAN TINDAKAN KPI
SASARAN
PRESTASI
PENCAPAIAN
TAHUN
PELAKSANAAN
/PENCAPAIAN
Tingkatkan
profesionalisme
guru dalam ICT
Peningkatan,pema
ntapan dan
peluasan kursus
Menjalankan
kursus,latihan dan
perkembangan staf
Bilangan
kursus,latihan dan
perkembangan
staf
4 kali
2012-2015
(setiap tahun)
Peningkatan
bahan rujukan
guru
Menyediakan buku
rujukan,panduan,
nota kursus dsb.
Bilangan buku
panduan,nota
kursus
Berterusan
2012-2015
(setiap tahun)
Peningkatan
bidang kajian
tindakan
Membuat kajian
tindakan
Bilangan kajian
tindakan
4 kali
2012-2015
(setiap tahun)
[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADIFOKUS/STRATEGI
STRATEGI
PELAKSANAAN
PELAN TINDAKAN KPI
SASARAN
PRESTASI
PENCAPAIAN
TAHUN
PELAKSANAAN
/PENCAPAIAN
Meningkatkan
pengetahuan dan
kemahiran murid
dalam ICT
Mengintegrsikan
ICT dalam
pengajaran dan
pembelajaran
Menggunakan
perisian komputer
dalam pengajaran
dan pembelajaran
Bilangan
penggunaan
perisian
Berterusan
2012-2015
(setiap tahun)
Meningkat
kemahiran ICT
Mengadakan
pertandingan Blog
Bilangan
pertandingan
4 kali
2012-2015
(setiap tahun)
Meningkatkan
motivasi murid
dalam ICT
Pertandingan
menulis esei melalui
portal
Bilangan
penyertaan
Berterusan
2012-2015
(setiap tahun)
Kuiz melalui portal
Bilangan
pertandingan
Berterusan
2012-2015
(setiap tahun)
[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADI

Meningkatkan
langganan zoom-a
Bilangan
pelanggan
Berterusan
2012-2015
(setiap tahun)
FOKUS/STRATEGI
STRATEGI
PELAKSANAAN
PELAN TINDAKAN KPI
SASARAN
PRESTASI
PENCAPAIAN
TAHUN
PELAKSANAAN
/PENCAPAIAN
Tingkatkan
peralatan dan
kemudahan ICT
Optimum
penggunaan
kemudahan yang
ada
Pengajaran
berbantukan ICT
Bilangan
penggunaan
2 sebulan
setiap guru

2012-2015
(setiap tahun)
Menambah
bilangan peralatan
ICT
Mohon sumbngan
PIBG dan pihak luar
Bilangan peralatan Peningkatan
2012-2015
(setiap tahun)
Meluaskan radius
liputan Wi-Fi di
kawasan sekolah

Menaiktaraf dan
menyelenggara
secara berkala
peralatan Wi-Fi

Pemantauan Berterusan
2012-2015
(setiap tahun)
[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADI
FOKUS/STRATEGI
STRATEGI
PELAKSANAAN
PELAN TINDAKAN KPI
SASARAN
PRESTASI
PENCAPAIAN
TAHUN
PELAKSANAAN
/PENCAPAIAN
Tingkatkan
penggunaan ICT
dalam pengurusan
Meningkatkan
penggunaan portal
dan e-mel dalam
pengurusan
sekolah

Setiap panitia
mempunyai link di
portal sekolah

Bilangan
penggunaan
2 sebulan
setiap guru

2012-2015
(setiap tahun)

Semua pengisian
borang berkaitan
pengurusan sekolah
perlu didownload
dari portal

Bilangan borang
yang terdapat di
dalam server
utama
Peningkatan
2012-2015
(setiap tahun)
FOKUS/STRATEGI
STRATEGI
PELAKSANAAN
PELAN TINDAKAN KPI
SASARAN
PRESTASI
PENCAPAIAN
TAHUN
PELAKSANAAN
/PENCAPAIAN
Meningkatkan
kualiti pengurusan
Penggunaan
aplikasi

Menggunakan e-
mel,SSDM,SSM,eg-
Tukar,Patskom,Asc
timetable dalam
pengurusan

Bilangan
penggunaan
Berterusan
2012-2015
(setiap tahun)
[PERANCANGAN STRATEGIK] UNIT ICT SMA JAIM AL AHMADI

FOKUS/STRATEGI
STRATEGI
PELAKSANAAN
PELAN TINDAKAN KPI
SASARAN
PRESTASI
PENCAPAIAN
TAHUN
PELAKSANAAN
/PENCAPAIAN
Tingkatkan
hubungan sekolah
dengan ibu bapa
melalui ICT
Siaran maklumat
melalui portal
Mengemaskini
maklumt di portal
Bilangan
maklumat
Berterusan
2012-2015
(setiap tahun)
Hebahan tentang
portal sekolah
Bilangan hebahan Berterusan
2012-2015
(setiap tahun)
Interaksi melalui
e-mel
E-mel Bilangan e-mel Berterusan
2012-2015
(setiap tahun)